Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Uzmanību! Platu dokumentu aplūkošanai iesakām lietot funkciju "Rādīt tikai dokumentu". Izmantojot šo funkciju, teksts pielāgosies pārlūkprogrammas loga izmēram.
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 19.§)
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 13.panta pirmās daļas 3.1 un 11.punktu un Civilprocesa likuma 250.47 panta pirmās daļas 7.1 punktu
(Grozīta ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. no valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, apjomu, saturu, ko sniedz no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (turpmāk kopā – personas), pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību;

1.2. sociālās rehabilitācijas kursa vardarbīgas uzvedības mazināšanai apjomu, saņemšanas, apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtību.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

2. No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums), kuru mērķis ir:

2.1. nodrošināt psihosociālu palīdzību;

2.2. novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;

2.3. motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;

2.4. nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

3. Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.

4. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

4.1. sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā);

4.2. individuālu konsultāciju  veidā – ne vairāk par kopskaitā desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī tiešsaistē vai krīzes centrā bez izmitināšanas (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā). Jurista konsultāciju nodrošina, ja persona nesaņem Juridiskās palīdzības administrācijas juridisko atbalstu vardarbībā cietušām personām vai cita sociālā pakalpojuma ietvaros sniegtu juridisko atbalstu;

4.3. droša patvēruma veidā – līdz 30 dienām izmitinot pakalpojuma saņēmēju telpās, kuras atbilst dzīvojamo telpu ekspluatācijai noteiktajām prasībām (turpmāk – krīzes dzīvokļa pakalpojums).

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

4.1 Sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma kursa ilgumu un apjomu nosaka individuāli un atbilstoši nepieciešamībai, regulāri izvērtējot sniegto pakalpojumu efektivitāti un, ja nepieciešams, pārskatot pakalpojuma sniegšanas veidu, ilgumu un apjomu. Terorismā cietušām personām pakalpojumu sniedz nekavējoties pēc terora akta, un pakalpojuma kursa ilgums un apjoms var pārsniegt šajos noteikumos noteikto maksimālo pakalpojuma kursa ilgumu un apjomu.

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas piemērojami ar 01.04.2023.)

4.2 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta astotajā daļā minētā persona, kurai tiek sniegts šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pakalpojums, ja nepieciešams, var saņemt:

4.21. atbalstu no pakalpojuma saņēmēja brīvi izvēlētas personas, kurai tā uzticas, ar ikdienas dzīves jautājumiem saistītu problēmu risināšanā – ne vairāk par 10 stundām;

4.22. ne vairāk par piecām 45 minūtes ilgām ārstniecības personu konsultācijām;

4.23. tulka vai valodas zinātāja pakalpojumu valodā, kādā ar pakalpojuma saņēmēju var sazināties, saziņai un pakalpojumu nodrošināšanai.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

4.3 Persona krīzes dzīvokļa pakalpojumu var saņemt kopā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem un citām personām, ar kurām tā pirms pakalpojuma saņemšanas ir dzīvojusi nedalītā mājsaimniecībā. Pakalpojuma sniegšanas laikā, ja nepieciešams, krīzes dzīvokļa pakalpojuma sniedzējs personai nodrošina:

4.31. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu;

4.32. atbalstu no pakalpojuma saņēmēja brīvi izvēlētas personas, kurai tā uzticas, ar ikdienas dzīves jautājumiem saistītu problēmu risināšanā, ja persona nesaņem šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu, – ne vairāk par 50 stundām. 

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

4.4 Ja sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs, saņemot personas iesniegumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, konstatē augstu vardarbības risku, ko apliecina sociālā dienesta vai pakalpojuma sniedzēja speciālista veikts personas veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējums, sociālais dienests var pieņemt lēmumu par:

4.41. šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanas ilguma pagarināšanu līdz 180 dienām;

4.42. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanas reižu skaita palielināšanu līdz 120 konsultācijām.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

5. Pēc personas pamatota iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālajā dienestā:

5.1. cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajā gadījumā;

5.2. cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā var palielināt par desmit psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām.

6. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

6.1. individuālu psihologa konsultāciju veidā – ne vairāk par sešpadsmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;

6.2. grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)

7. Pakalpojumu sniedz iespējami tuvu personas dzīvesvietai, izņemot gadījumu, ja persona izteikusi pamatotu vēlmi saņemt pakalpojumu citā administratīvajā teritorijā vai tas nepieciešams personas drošības apsvērumu dēļ.

7.1 Ja personai ir tiesības saņemt pakalpojumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. pantam un pakalpojuma sniedzējs ir izvērtējis pakalpojuma sniegšanas iespējas klātienē, bet klātienē pakalpojumu sniegt nav iespējams, pakalpojumu var sniegt attālināti.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

7.2 Ja vardarbība notikusi ģimenē, pakalpojumus organizē tā, lai sniegtu ģimenei kompleksu atbalstu, nodrošinot pakalpojumus vienlaikus vardarbībā cietušam bērnam un pilngadīgajam ģimenes loceklim, kā arī ģimenes loceklim, kas ir vardarbības veicējs.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

8. Personai, kura saņem pakalpojumu, ir pienākums:

8.1. līdzdarboties individuālā sociālās rehabilitācijas plānā un speciālista atzinumā norādīto uzdevumu izpildē;

8.2. ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;

8.3. atlīdzināt nepamatoti izlietotos līdzekļus šo noteikumu 37.6. apakšpunktā minētajā gadījumā, ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

9. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu administrē pašvaldības sociālais dienests, kurā persona pieprasījusi pakalpojumu vai kurā atrodas personas izvēlētais pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – sociālais dienests).

10. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu administrē Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) sadarbībā ar sociālajiem dienestiem.

11. Lēmumu par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma (izņemot šo noteikumu III1 nodaļā minēto pakalpojumu) piešķiršanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu pieņem sociālie dienesti, bet ministrija finansē:

11.1. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma (izņemot šo noteikumu III1 nodaļā minēto pakalpojumu) sniegšanu;

11.2. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma (izņemot šo noteikumu III1 nodaļā minēto pakalpojumu) sniedzēju apmācību;

11.3. supervīziju – konsultatīvu un izglītojošu atbalsta programmu kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai;

11.4. konsultēšanu pēc vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma (izņemot šo noteikumu III1 nodaļā minēto pakalpojumu) saņemšanas.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 669; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)

12. Pakalpojumu nepieciešamību izvērtē un atzinumu sniedz psihologs vai sociālais darbinieks (turpmāk  – speciālists), izņemot šo noteikumu 4.1 punktā, 26.4. apakšpunktā un III1 nodaļā minētos gadījumus.

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas piemērojami ar 01.04.2023.)

13. Speciālistam, kas sagatavo atzinumu, veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējumu, noslēguma ziņojumu vai šo noteikumu 39. punktā minēto informāciju, ir atbilstoša izglītība un pieredze vardarbības radīto seku novēršanā vai mazināšanā.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

14. Speciālistam, kas sniedz vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, papildus šo noteikumu 13. punkta nosacījumiem:

14.1. nepieciešama apliecība par apmācības kursa apgūšanu darbam ar vardarbīgām personām;

14.2. jāpiedalās šo noteikumu 11.3. apakšpunktā paredzētajā supervīzijā.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 669)

14.1 Kārtība, kādā persona saņem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, ja pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai personai ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis, un minētā pakalpojuma apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtība noteikta šo noteikumu III1 nodaļā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

II. Cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nosacījumi un piešķiršanas kārtība

15. Persona var pieprasīt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vai sociālajā dienestā, ja:

15.1. tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas;

15.2. tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros vai ar vardarbību, vardarbības piedraudējumu vai terorismu saistīta kriminālprocesa ietvaros;

15.3. ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 669; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

16. Lai saņemtu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā iesniedz:

16.1. iesniegumu;

16.2. izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);

16.3. tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir);

16.4. sociālā dienesta vai pakalpojuma sniedzēja speciālista sagatavotu personas veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējumu, ja persona pieprasa šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto krīzes dzīvokļa pakalpojumu vai pakalpojuma sniegšanas ilgums ir pagarināts atbilstoši  šo noteikumu 4.4 punktam. Ja veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējums veikts sešus mēnešus pirms pakalpojuma pieprasīšanas, sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs individuāli izvērtē atkārtota veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējuma sagatavošanas nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

17. Speciālists šo noteikumu 12. punktā minēto speciālista atzinumu sagatavo piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas.

18. Sociālās rehabilitācijas institūcija pēc speciālista atzinuma saņemšanas nekavējoties nosūta šo noteikumu 12. un 16. punktā minētos dokumentus sociālajam dienestam.

19. Pēc šo noteikumu 12. un 16. punktā minēto dokumentu saņemšanas sociālais dienests piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu:

19.1. par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā;

19.2. par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā sociālajā dienestā, kurā persona ir vērsusies;

19.3. par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, ja:

19.3.1. personas statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst šo noteikumu prasībām;

19.3.2. pēc iepriekšējā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas nav pagājuši 12 mēneši, izņemot šo noteikumu  4.1, 4.2,  4.3 un 42. punktā minētos gadījumus;

19.3.3. šo noteikumu 12. punktā minētajā speciālista atzinumā norādīts, ka personai pirms cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešams iesaistīties citos atbalsta pasākumos vai sociālās rehabilitācijas programmās.

(Grozīts ar MK 04.04.2023. noteikumiem Nr. 165; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

19.1 Ja  šo noteikumu 12. punktā minētajā speciālista atzinumā norādīts, ka personai pirms cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešams iesaistīties citos no vardarbības cietušā atbalsta pasākumos vai sociālās rehabilitācijas programmās, sociālais dienests šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajā lēmumā iekļauj informāciju, ka cietušo rehabilitācijas pakalpojumu persona uzsāk saņemt pēc attiecīgā atbalsta pasākuma vai sociālās rehabilitācijas programmas pabeigšanas.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

20. Ja persona iesniegusi šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto dokumentu, tai ir tiesības cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā.

21. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja iepriekš sniegtais cietušo rehabilitācijas pakalpojums izbeigts šo noteikumu 37.7. un 37.8. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ.

22. Ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, pakalpojuma sniedzējs iekārto klienta lietu un izstrādā klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

23. Ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā un tai ir bērns, kurš cietis no vardarbības, persona cietušo rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt tādā institūcijā, kura palīdzību sniedz bērnam. Ja bērns nav cietis no vardarbības, ja nepieciešams, viņa uzturēšanos pakalpojumu sniedzēja institūcijā kopā ar pilngadīgo personu, kas cietusi no vardarbības, sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem līdzekļiem.

23.1 Sociālais dienests pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēja attiecīga iesnieguma saņemšanas var pieņemt lēmumu mainīt pakalpojuma veidu, neievērojot saņemtā pakalpojuma apjomu, un aizstāt:

23.11. cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā ar cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā un otrādi;

23.12. cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā  vai cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ar krīzes dzīvokļa pakalpojumu un otrādi, vienlaikus lemjot par šo noteikumu 4.3 punktā minēto pakalpojumu nepieciešamību.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

23.2 Konstatējot augstu vardarbības risku pakalpojumu sniegšanas laikā, ko apliecina sociālā dienesta vai pakalpojuma sniedzēja speciālista veiktais personas veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējums, sociālais dienests pēc klienta attiecīga iesnieguma saņemšanas var pieņemt lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā vai cietušo rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pagarināšanu līdz šo noteikumu 4.4 punktā minētajam apjomam.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

24. Gada laikā pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas persona var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai, pamatojoties uz personas iesniegumu sociālajam dienestam. Pēc sociālā dienesta pieprasījuma pakalpojuma sniedzējs sagatavo noslēguma ziņojumu par šo konsultāciju sniegšanu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

25. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt atkārtoti, ja pēc iepriekšējā pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas ir pagājuši 12 mēneši, izņemot gadījumu, ja cietušo rehabilitācijas pakalpojums piešķirts atbilstoši šo noteikumu 4.1, 4.2, 4.3 un 42. punktam.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

III. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas nosacījumi un piešķiršanas kārtība

26. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:

26.1. pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;

26.2. par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;

26.3. kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību;

26.4. kuru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests, norādot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas veidu (vēlamas individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības), ja Valsts probācijas dienestā nav pieejama analoģiska programma un Valsts probācijas dienesta amatpersona, sazinoties ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju, ir pārliecinājusies, ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums pieejams iespējami tuvu personas dzīvesvietai.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 669)

27. Ja persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, tai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu programmas īstenošanas laikā nepiešķir, izņemot gadījumu, ja personu pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

28. Lai saņemtu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu sociālajā dienestā.

29. Speciālists, sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs, nosakot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma veidu – individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības, ņem vērā:

29.1. ka grupa tiek komplektēta no personām ar līdzīga rakstura problēmām un vardarbības veidu (piemēram, vardarbība pieaugušo, tuvinieku, partneru starpā, vardarbība pret bērniem);

29.2. personas intelekta līmeni, fiziska vai garīga rakstura traucējumu veidu;

29.3. vai personai ir nosliece uz atkarības vielu lietošanu, kas varētu traucēt grupas darbu;

29.4. vai personai ir pārmērīga agresivitāte, kas varētu apdraudēt citu grupas dalībnieku un iesaistīto speciālistu drošību.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

30. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma un šo noteikumu 12. punktā minētā speciālista atzinuma saņemšanas nekavējoties pieprasa no Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības atbilstoši sociālā dienesta atrašanās vietai informāciju par to, vai persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, izņemot gadījumu, ja vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu pieprasījis Valsts probācijas dienests vai ja persona minēto informāciju ir norādījusi iesniegumā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)

30.1 Sociālais dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma un 30. punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu:

30.11. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu;

30.1 2. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu un uzņemšanu minētā pakalpojuma saņēmēju rindā;

30.1 3. par atteikumu piešķirt vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, ja:

30.1 3.1. personas statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst šo noteikumu prasībām;

30.1 3.2. pēc iepriekšējā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši;

30.1 3.3. personai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums iepriekšējo 12 mēnešu laikā izbeigts šo noteikumu 37.6., 37.7. vai 37.8. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

30.2 Lēmuma un speciālista atzinuma kopiju, kā arī informāciju, kas attiecas uz vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, sociālais dienests nosūta vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

30.3 Lēmuma kopiju sociālais dienests nosūta arī Valsts probācijas dienestam, ja tas nosūtījis personu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

30.4 Ja mēneša laikā pakalpojuma sniedzējs nevar nokomplektēt grupu, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu tas sniedz individuālu psihologa konsultāciju veidā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

31. Izvērtējot šo noteikumu 29. punktā minētos apstākļus, pakalpojuma sniedzējs vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā var mainīt pakalpojuma veidu no grupu nodarbības uz individuālām konsultācijām.

32. Pakalpojuma sniedzējs personai izsniedz izziņu par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu.

33. Gada laikā pēc vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas persona var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai. Pamatojoties uz personas iesniegumu, sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un tā kopiju nosūta vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam. Pēc sociālā dienesta pieprasījuma pakalpojuma sniedzējs sagatavo noslēguma ziņojumu par šo konsultāciju sniegšanu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

III1. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas, apmaksas, izpildes, pārtraukšanas un izbeigšanas kārtība, ja pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai personai ir uzlikusi tiesa vai tiesnesis

(Nodaļa MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.1 Pēc tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs izveido klienta lietu un iekļauj tajā šādu informāciju:

33.1 1. tiesas vai tiesneša lēmuma pieņemšanas datums;

33.1 2. datums, kurā tiesas vai tiesneša lēmums paziņots personai;

33.1 3. datums, kurā persona pieprasījusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu;

33.1 4. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laiks;

33.1 5. datums, kurā pakalpojuma sniedzējs informējis tiesu vai tiesnesi, kas pieņēma lēmumu par pienākumu personai apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, par to, ka pagājis gads, kopš persona saņēma minēto tiesas vai tiesneša lēmumu, un persona ir pabeigusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.1 6. ziņas par to, ka Civilprocesa likuma 250.59 panta 4.1 daļā noteiktajā termiņā persona nav vērsusies pie vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja vai nav uzsākusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu vai ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšana ir pārtraukta vai izbeigta šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;

33.1 7. personai noteiktais apmaksas apmērs par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu un ziņas par apmaksas veikšanu;

33.1 8. ziņas par to, ka līdz sociālās rehabilitācijas kursa pabeigšanai persona nav informējusi pakalpojuma sniedzēju par veikto vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma apmaksu;

33.1 9. ziņas par personas iepazīstināšanu ar noslēguma ziņojumā iekļautajiem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas rezultātiem;

33.1 10. ziņas par to, ka persona informējusi pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem;

33.111. datums, kurā tiesai nosūtīta informācija, ka persona gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas nav apguvusi sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, vai datums, kurā tiesai nosūtīta informācija, ka persona ir apguvusi sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai ātrāk nekā gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas un/vai nav segusi kursa izmaksas;

33.1 12. datums, kurā sociālajam dienestam nosūtīta informācija par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu vai par minētā pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja persona nepilda šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pienākumu vai ja persona informējusi pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

33.2 Persona iesniegumā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no personas deklarētās dzīvesvietas adreses, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir, un vēlamo saziņas formu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

33.3 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs informē personu par:

33.3 1. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma veidu atbilstoši šo noteikumu 6. punktam (individuāli vai grupā) un laiku;

33.3 2. iekšējās kārtības noteikumiem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā;

33.3 3. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma apmaksas apmēru (10 % vai pilnā apmērā) atbilstoši vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma izmaksām šo noteikumu 33.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienā;

33.3 4. kontu, kurā personai jāveic vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma apmaksa.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.4 Personas, kurām pienākums apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai uzlikts tiesas vai tiesneša lēmumā, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu saņem prioritārā kārtā, neievērojot šo noteikumu 30.1 2. apakšpunktā minēto vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņēmēju rindu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.5 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs plāno vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, ņemot vērā šo noteikumu 29. un 31. punktā minētos nosacījumus, tā, lai persona pakalpojumu saņemtu gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas, ja persona ir sazinājusies ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju 10 dienu laikā pēc tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.6 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs atbilstoši iespējām plāno vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu tā, lai persona varētu saņemt pakalpojumu gada laikā no tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas, ja:

33.6 1. persona vērusies pie vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja astoņu mēnešu laikā pēc tiesas vai tiesneša lēmuma saņemšanas dienas;

33.6 2. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšana bijusi pārtraukta vai izbeigta šādu iemeslu dēļ:

33.6 2.1. personai veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē;

33.6 2.2. persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā ilgāk nekā vienu mēnesi vai ir zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par vienu mēnesi;

33.6 3. ierobežotu valsts budžeta līdzekļu dēļ vai speciālistu noslodzes dēļ izveidojusies vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņēmēju rinda.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.7 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā personai jāpilda šo noteikumu 8. punktā minētie pienākumi.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.8 Personai ir pienākums iemaksāt valsts budžetā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas izmaksas 10 % vai pilnā apmērā no vidēji pakalpojuma sniegšanai noteiktajām izmaksām kārtējā gadā atbilstoši šo noteikumu 33.3 3. apakšpunktā minētajam apmēram.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.9 Apkopojot ziņas iesniegšanai tiesā, vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt informāciju par pakalpojuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.10 Atbilstoši ministrijas piešķirtajam valsts budžeta finansējumam un prognozēm par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma pieprasījumu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs informē sociālos dienestus par nepieciešamību pieņemt šo noteikumu 30.1 2. apakšpunktā minēto lēmumu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.11 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs informē tiesu vai tiesnesi, kas pieņēma lēmumu par pienākumu personai apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai:

33.111. par to, ka pagājis gads, kopš persona saņēma minēto tiesas vai tiesneša lēmumu, un persona ir pabeigusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.112. par to, ka pagājis gads, kopš persona saņēma minēto tiesas vai tiesneša lēmumu, un persona nav sazinājusies ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju vai nav pabeigusi vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.113. par to, ka persona apguvusi sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai ātrāk nekā gada laikā no šo noteikumu 33.1 2. apakšpunktā minētā datuma;

33.114. par personas veiktās apmaksas apmēru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai;

33.115. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja:

33.115.1. pakalpojuma saņēmējs informējis par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem un vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšana nav bijusi iespējama;

33.115.2. persona nav izpildījusi šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pienākumu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

33.12 Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs:

33.12 1. izsniedz personai izziņu par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu;

33.12 2. nosūta Valsts policijas struktūrvienībai pēc prasītāja dzīvesvietas šo noteikumu 33.11 1. apakšpunktā minēto informāciju;

33.12 3. nosūta sociālajam dienestam informāciju par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu vai par minētā pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, ja persona nepilda šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto pienākumu vai ja persona informējusi pakalpojuma sniedzēju par šo noteikumu 33.6 2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.13 Ja vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs saņem tiesas vai tiesneša lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa – pienākuma apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai – atcelšanu, personai ir tiesības pabeigt vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu, ja persona to vēlas. Šādā gadījumā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs sagatavo noslēguma ziņojumu un ar to iepazīstina personu, neveicot šo noteikumu 33.11 punktā minētās darbības.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

33.14 Personas veiktā apmaksa par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanu netiek atmaksāta, ja:

33.14 1. vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzējs saņem tiesas vai tiesneša lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa – pienākuma apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai – atcelšanu;

33.142. pakalpojuma sniegšana izbeigta saskaņā ar šo noteikumu 33.115. apakšpunktu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

IV. Speciālistu atzinumi, pakalpojumu sniegšana, pārtraukšana un izbeigšana

34. Speciālista atzinumā norāda:

34.1. speciālista atzinuma sniegšanas datumu, vietu un mērķi;

34.2. vai konstatēts, ka vardarbībā cietušai personai ir traucēta funkcionēšana sabiedrībā;

34.3. vai persona ir vardarbīga vai var būt vardarbīga pret partneri, bērnu vai jebkuru personu, ja pakalpojumi nepieciešami vardarbību veikušām personām;

34.4. vai personai ieteikts iesaistīties citā sociālās rehabilitācijas programmā, jo konstatēta tās atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, vai personai ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums kā cilvēku tirdzniecības upurim, kā arī vai personai nepieciešama izmeklēšana un ārstēšana ārstniecības iestādē;

34.5. konkrētus uzdevumus personas sociālās rehabilitācijas mērķu īstenošanā;

34.6. ieteikumus pakalpojumu organizēšanai, nosakot:

34.6.1. vai cietušo rehabilitācijas pakalpojums sniedzams institūcijā vai dzīvesvietā;

34.6.2. vai nepieciešamas individuālas konsultācijas vai grupu nodarbības;

34.6.3. cik psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijas personai nepieciešamas;

34.7. speciālista vārdu, uzvārdu, iegūto grādu, diploma numuru, augstskolu, kurā diploms iegūts.

35. Sociālais dienests, ja nepieciešams:

35.1. pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī pēc tā sadarbojas ar citām iesaistītajām institūcijām, nodrošinot informācijas apmaiņu un veicinot personu integrāciju sabiedrībā;

35.2. pakalpojumu sniegšanas procesā iesaista personas ģimenes locekļus vai citas personas, kas ar personu dzīvo vienā mājsaimniecībā, izņemot gadījumu, ja tas ir pretrunā ar cietušās personas drošības apsvērumiem;

35.3. pēc pakalpojumu sniegšanas veic sociālo darbu ar personu, kura saņēma pakalpojumu, tās ģimeni un personām, kuras dzīvo kopā ar šo personu vienā mājsaimniecībā, kā arī ar citām personām, kuras ietekmē šīs personas sociālo uzvedību;

35.4. organizē cietušās personas nokļūšanu līdz cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas vietai.

36. Sociālais dienests pakalpojumu sniegšanu uz laiku var pārtraukt, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja atzinumu, ja:

36.1. personai konstatēti veselības traucējumi, kuru dēļ tai līdz vienam mēnesim nepieciešama ārstēšanās ārstniecības iestādē;

36.2. persona līdz vienam mēnesim ievietota citā valsts vai pašvaldības finansētā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā vai apgūst izglītības programmu;

36.3. personai nepieciešams tikai krīzes dzīvokļa pakalpojums.

(Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 355)

37. Sociālais dienests pakalpojuma sniegšanu izbeidz uz pakalpojuma sniedzēja atzinuma pamata, ja:

37.1. personai konstatēti psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ vai psihosomatiskas saslimšanas un ārstniecības persona to nosūtījusi papildu izmeklēšanai vai ārstēšanai;

37.2. personai veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē;

37.3. persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā ilgāk nekā vienu mēnesi vai zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par vienu mēnesi;

37.4. beidzies personai noteiktais pakalpojumu kurss;

37.5. persona pakalpojumu nevar saņemt sava veselības stāvokļa vai citu pamatotu iemeslu dēļ;

37.6. persona pakalpojumus saņēmusi, pamatojoties uz apzināti nepatiesi sniegtām ziņām;

37.7. persona neievēro vai pārkāpj šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās prasības;

37.8. persona bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt pakalpojumus lēmumā par pakalpojumu piešķiršanu noteiktajā laikā un vietā.

38. Papildus šo noteikumu 37. punktā minētajiem gadījumiem cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu izbeidz arī, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

39. Pārtraucot pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu sniedzējs sociālajam dienestam nosūta informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, norādot šo noteikumu 41. punktā minēto informāciju un pakalpojumu pārtraukšanas iemeslu.

40. Izbeidzot pakalpojuma sniegšanu, pakalpojumu sniedzējs sagatavo noslēguma ziņojumu un ar to iepazīstina personu, kā arī iesniedz sociālajam dienestam un Valsts probācijas dienestam, ja personu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

40.1 Ja atbilstoši šo noteikumu 5.1. vai 5.2. apakšpunktam personai pagarina laiku, kurā sniedz cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, vai palielina individuālo konsultāciju skaitu, noslēguma ziņojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs sagatavo pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

41. Noslēguma ziņojumā norāda:

41.1. sniegto pakalpojumu laiku un vietu;

41.2. speciālista atzinumā pakalpojumu sniedzējam noteiktos sociālās rehabilitācijas uzdevumus;

41.3. pakalpojumu sniegšanas procesā izmantotās metodes;

41.4. novērojumus pakalpojumu sniegšanas laikā, personas motivāciju;

41.5. pakalpojumu sniegšanas rezultātus un analīzi;

41.6. argumentētus secinājumus un ieteikumus turpmāk īstenojamiem sociālās rehabilitācijas vai citiem atbalsta pasākumiem;

41.7. noslēguma ziņojuma sagatavotāja vārdu, uzvārdu, iegūto grādu, diploma numuru, augstskolu, kurā diploms iegūts, noslēguma ziņojuma sniegšanas datumu.

42. Ja pakalpojuma sniegšana izbeigta, pamatojoties uz šo noteikumu 37.2., 37.3. vai 37.5. apakšpunktu, persona to var pieprasīt atkārtoti arī tad, ja pēc pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši.

43. Par pieņemtajiem lēmumiem sociālais dienests informē personu atbilstoši Paziņošanas likumam.

44. Visus šajos noteikumos minētos sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības domē vai tās noteiktā institūcijā, bet domes vai tās noteiktās institūcijas lēmumus – administratīvajā tiesā.

V. Pakalpojumu sniegšanas pārskati un pakalpojumu finansēšanas nosacījumi

45. Ministrija, pamatojoties uz šajā nodaļā minētajiem pārskatiem, viena mēneša laikā samaksā par pakalpojumiem.

46. Sociālais dienests pēc tam, kad pārtraukta vai izbeigta pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam, iesniedz ministrijā pārskatu par pakalpojuma pieprasījumu un finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un, ja nepieciešams, pārskatu par augsta vardarbības riska pakalpojuma pieprasījumu un finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 1.1 pielikumu, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

46.1 Ministrija, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu un ņemot vērā šo noteikumu 46. punktā minētajos pārskatos ietvertos datus, sagatavo pārskatu par pilngadīgām personām, kas cietušas no vardarbības un pārskata gadā pabeigušas vai pārtraukušas pakalpojuma saņemšanu (2. pielikums).

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

47. Pārskatu par finansējuma izlietojumu par šo noteikumu 24. punktā minēto konsultāciju sniegšanu sociālais dienests iekļauj šo noteikumu 46. punktā minētajā pārskatā vai iesniedz atsevišķi šo noteikumu 46. un 50. punktā minētajā kārtībā.

48. (Svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)

49. Ministrija sociālajam dienestam administrēšanas izdevumiem novirza finanšu līdzekļus ne vairāk kā 20 % apmērā no cietušo rehabilitācijas pakalpojumam paredzētajiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)

49.1 Finanšu līdzekļus, kas paredzēti cietušo rehabilitācijas pakalpojuma administrēšanas izdevumu segšanai, sociālais dienests var izlietot cietušo rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumiem, darba vietas ierīkošanai minētajiem darbiniekiem, telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei, transporta izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā vai pie pakalpojuma sniedzēja.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

50. Sociālais dienests cietušo rehabilitācijas pakalpojumam piešķirtos valsts budžeta līdzekļus izlieto, ievērojot šādus nosacījumus:

50.1. viena šo noteikumu 4.2. un 4.22.  apakšpunktā minētās personas 45 minūšu ilgas konsultācijas cena nepārsniedz 35 euro, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

50.2. cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā vienam klientam izmaksā ne vairāk kā 52 euro dienā;

50.3. ar individuālajām konsultācijām saistītie izdevumi (piemēram, telpu noma, materiālu kopēšana, kancelejas preces, sakaru pakalpojumi) nepārsniedz 2,29 euro par vienu konsultāciju vienai personai;

50.4. katram cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējam transporta izdevumi nepārsniedz 7 euro vienai konsultācijai, ja persona cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņem dzīvesvietā vai ja transporta izdevumi nepieciešami, saņemot individuālās konsultācijas pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu;

50.5. daļu sociālā dienesta administrēšanas izdevumiem paredzēto finanšu līdzekļu var novirzīt cietušo rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā vai krīzes dzīvokļa pakalpojuma  sniedzējam,  nepārsniedzot  kārtējā gada valsts budžeta ietvaros šiem izdevumiem piešķirtos finanšu līdzekļus;

50.6. šo noteikumu 50.2., 50.8., 50.10. un 50.12. apakšpunktā minētos izdevumus sedz arī par laikposmu no dienas, kad cietušo rehabilitācijas institūcijā saņemts personas iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu, līdz šo noteikumu 19. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienai;

50.7. šo noteikumu 50.1., 50.3., 50.4., 50.9. un 50.12. apakšpunktā minētos izdevumus sedz arī par laikposmu no dienas, kad cietušo rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā sniedzējs saņēmis personas iesniegumu par individuālo konsultāciju nodrošināšanu, līdz šo noteikumu 19. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienai;

50.8. viena bērna uzturēšanās cietušo rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā kopā ar pilngadīgo ģimenes locekli, kurš arī saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, izmaksā ne vairāk kā 32,24 euro dienā;

50.9. šo noteikumu 4.21. un 4.32. apakšpunktā minētās personas 60 minūšu ilgā atbalsta stundas cena nepārsniedz 10 euro, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

50.10. ja klients ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta astotajā daļā minētā persona, cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā vienam klientam izmaksā ne vairāk kā 61,17 euro dienā;

50.11. šo noteikumu 50.13. apakšpunktā minētos izdevumus sedz arī par laikposmu no dienas, kad cietušo rehabilitācijas  pakalpojuma sniedzējs nodrošina krīzes dzīvokļa pakalpojumu, līdz šo noteikumu 19. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienai;

50.12. tulka vai valodas zinātāja vienas 60 minūšu darba stundas cena nepārsniedz 40 euro, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

50.13. krīzes dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, ko sedz pakalpojuma sniedzējam, vienas pilngadīgas personas izmitināšanai nepārsniedz 39,67 euro dienā, bet viena šīs personas bērna izmitināšanai – 19,67 euro dienā. Izmaksās iekļauj atbalstu krīzes dzīvokļa pakalpojuma sniedzējam izdevumu segšanai par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas pakalpojumi, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), par telekomunikāciju pakalpojumiem un ar internetu saistīto izdevumu, maksājumu un citu pakalpojuma saņēmēja sadzīvei nepieciešamo izdevumu segšanai, individuāli izvērtējot nepieciešamā atbalsta apjomu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

51. Pārskatus par šo noteikumu 11. punktā un III1 nodaļā minētajiem vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumiem (maksas pieprasījumu no valsts budžeta līdzekļiem) ministrijā iesniedz attiecīgie pakalpojuma sniedzēji.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

52. Ministrija analizē valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma veida un, ja, apkopojot šo noteikumu 1. un 1.1 pielikumā iekļautās pakalpojuma pieprasījuma prognozes, konstatē, ka tās pārsniedz kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē sociālo dienestu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

53. Par pakalpojuma izmaksām un vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju kārtējā gadā ministrija informē Tiesu administrāciju un Tieslietu ministriju.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

53.1 Pārskatus par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, to sniegšanas termiņus un kārtību nosaka ministrijas un pakalpojumu sniedzēja līgumā, paredzot, ka finansējuma apjoms administrēšanas izdevumiem nepārsniedz 10 % no vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumam paredzētajiem izdevumiem un izdevumi par transportu katram pakalpojuma saņēmējam nepārsniedz 7 euro vienai konsultācijai vai grupu nodarbībai, ja persona pakalpojumu saņem dzīvesvietā vai transporta pakalpojumi nepieciešami, saņemot individuālās konsultācijas pēc pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu. Personai, kas vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu saņem atbilstoši šo noteikumu III1 nodaļai, izdevumi par transportu netiek kompensēti un netiek piešķirts šo noteikumu 33. punktā minētais pakalpojums.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

54. Pārskatus par šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto apmācību un šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minēto supervīziju sniegšanu, to sniegšanas termiņus un kārtību nosaka ministrijas un pakalpojumu sniedzēja līgumā, paredzot, ka finansējuma apjoms administrēšanas izdevumiem nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajām apmācībām un šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētajām supervīzijām paredzētajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 441)

55. Ja ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 46. vai 47. punktā minētajos pārskatos vai konstatēti pārkāpumi cietušo rehabilitācijas pakalpojuma vai norēķinu sniegšanā, ministrija pārtrauc finansējuma piešķiršanu līdz kļūdu izlabošanai vai pārkāpumu novēršanai. Pēc kļūdu izlabošanas un pārkāpumu novēršanas ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu. Nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem cietušo rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai.

55.1 Sociālais dienests divu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts šo noteikumu 46. punktā minētais pārskats par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, ir tiesīgs precizēt pārskatā norādīto informāciju un iesniegt ministrijā precizēto pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Ministrija pieņem precizēto pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai un veic maksājumu sociālajam dienestam atbilstoši precizētajā pārskatā norādītajam finanšu izlietojumam. Izņēmuma gadījumā, ja norādīti pamatoti iemesli, kuru dēļ pārskats par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nav iesniegts vai precizēts noteiktajā termiņā, tiek pieņemts precizētais pārskats par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai par iepriekšējiem periodiem.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

55.2 Ja ministrija vai sociālais dienests konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, sociālais dienests iesniedz precizētu pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai par iepriekšējiem periodiem. Pēc kļūdu izlabošanas ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no līdzekļiem, kas sociālajam dienestam paredzēti cietušo rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai nākamajā mēnesī.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

56. Ja objektīvu iemeslu dēļ sociālajam dienestam nav iespējams ieturēt no personas šo noteikumu 37.6. apakšpunktā minētā iemesla dēļ izlietotos finanšu līdzekļus, sociālais dienests atlīdzina nepamatoti saņemtos līdzekļus, ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 669)

57. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

58. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2017. gada 31. decembrim, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 669 redakcijā)

59. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2021. gada 30. jūnijam, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti ar 2021. gada 1. jūliju, tiek piemēroti šo noteikumu 50. punktā minētie nosacījumi.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

60. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2023. gada 31. martam, ievēro šo noteikumu 50. punktā minētos nosacījumus, kas bija piemērojami līdz 2023. gada 31. martam. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti ar 2023. gada 1. aprīli, ievēro šo noteikumu 50. punktā minētos nosacījumus, kas piemērojami ar 2023. gada 1. aprīli.

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas piemērojami ar 01.04.2023.)

61. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti līdz 2023. gada 30. jūnijam,  ievēro šo noteikumu 50. punktā minētos nosacījumus, kas bija spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam. Pakalpojumiem, kas faktiski sniegti ar 2023. gada 1. jūliju,  ievēro šo noteikumu 50. punktā minētos nosacījumus, kas piemērojami ar 2023. gada 1. jūliju.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

62. Krīzes dzīvokļa pakalpojumam, kas tika sniegts pirms 2023. gada 1. jūlija, piemēro šo noteikumu 4.3. apakšpunktā, 4.3 un 13. punktā, 16.4., 19.3.2. apakšpunktā, 23.1 punktā (attiecībā uz šo noteikumu 23.12. apakšpunktu), 25. punktā, 36.3., 50.9. apakšpunktā (attiecībā uz šo noteikumu 4.32. apakšpunktu), 50.11. un 50.13. apakšpunktā  minētos nosacījumus.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas piemērojami ar 01.04.2023.)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu  2001/220/TI;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīvas 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr. 790

(Pielikums MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par pakalpojuma pieprasījumu un finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai

__________.

gada  
  

(mēnesis)

 
    

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Informācija par pakalpojuma pieprasījumu

Informācija par finansējuma izlietojumu (pakalpojuma saņemšana ir pabeigta)

personu
skaits,
kam
piešķirts
pakalpojums1

tai
skaitā
personu
skaits,
kam
pakalpojums
piešķirts
steidzami2

rindā
uzņemto
personu
skaits3

tai
skaitā
steidzami
rindā
uzņemto
personu4
skaits

personu
skaits

dienu/
konsultāciju
skaits

vienas
dienas/
konsultācijas
cena5

mentoru/
ārstniecības
personu/
speciālistu
konsultāciju
izmaksas

transporta
izmaksas

konsultāciju
organizēšanas
izmaksas

tulka
pakalpojumi

pakalpojuma
nodrošināšanas
izmaksas
(kopā)

administrēšanas
izmaksas

izmaksas
pārskata
periodā
(kopā)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=(8*9)+
10+ +11+
12+13

15=14x20%

16=14+15

1.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā ar izmitināšanu (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.

30 dienu pamatkurss

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.1.

Vispārējā gadījumā

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.1.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

0.00 

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.1.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

 0

 0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.1.2.

SR pakalp. SPSPL 3. p. 8. d. (ārzemnieki)

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

 0

 0.00

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

 0

 0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.2.

Papildu 30 dienu kurss

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1.

Vispārējā gadījumā

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.2.2.

SR pakalp. SPSPL 3. p. 8. d. (ārzemnieki)

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.2.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.2.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.K

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – drošs patvērums (krīzes dzīvoklis) (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.K.

Pieaugušais

x

x

x

x

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.K.

Bērns

x

x

x

x

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.3.K.

Psihologs

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

1.4.K.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

1.5.K.

Jurists

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

1.6.K.

Mentors

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.

Speciālistu individuālās konsultācijas (līdz 10) (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.1.

Speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) (kopā)6

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.1.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.1.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

 0.00

x

0.00

x

x

2.1.1.3.

Jurists

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

 0.00

x

0.00

x

x

2.1.1.4.

Mentors

x

x

x

x

x

 0

0.00

0.00

 0.00

x

0.00

x

x

2.1.1.5.

Ārstniecības persona

x

x

x

x

x

 0

0.00

0.00

 x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.2.

Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem (kopā)7

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.2.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.2.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.2.3.

Jurists

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.2.4.

Mentors

x

x

x

x

x

 0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.2.5.

Ārstniecības persona

x

x

x

x

x

 0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.

Speciālistu papildu konsultācijas (līdz 20) (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.1.

Speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) (kopā)6

 0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.1.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.1.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.1.3.

Jurists

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.1.4.

Mentors

x

x

x

x

x

 0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.1.5.

Ārstniecības persona

x

x

x

x

x

 0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.2.

Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem( kopā)7

 0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.2.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.2.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.2.3.

Jurists

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.2.4.

Mentors

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.2.5.

Ārstniecības persona

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

3.

Individuālo konsultāciju izmaksas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursa pabeigšanas

0

0

0

0

0

0

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.

Speciālistu konsultācijas institūcijā bez izmitināšanas (kopā)6

0

 0

 0

 0

 0

0

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

3.1.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

3.1.3.

Jurists

x

x

x

x

x

 0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

3.2.

Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem (kopā)7

 

 

 

 

 

0

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

0

0.00 

x

x

 0.00

x

0.00

x

x

3.2.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

0

0.00 

x

x

 0.00

x

0.00

x

x

3.2.3.

Jurists

x

x

x

x

x

0

0.00 

x

x

 0.00

x

0.00

x

x

4.

Pārskata perioda izmaksas (kopā)

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.

Izmaksāts (kopā)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0.00

6.

Apmaksas summa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0.00

                
Piezīmes.

1 Personu skaits, kam piešķirts pakalpojums (kopējais) (3. aile) – norāda personas, kam piešķirts pakalpojums pārskata periodā, bet tās vēl nav uzsākušas saņemt pakalpojumus, un personas, kas ir uzsākušas saņemt pakalpojumu, bet vēl nav pabeigušas.

2 Tai skaitā personu skaits, kam pakalpojums piešķirts steidzami (4. aile) – norāda personas, kam pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 790) 20. punkts.

3 Rindā uzņemto personu skaits (5. aile) – ministrija analizē pieprasījumu pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma un, ja, apkopojot šo MK noteikumu Nr. 790 1. pielikumā iekļautās pakalpojuma pieprasījuma prognozes, konstatē, ka tās pārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē sociālo dienestu (MK noteikumu Nr. 790 52. punkts). Sociālais dienests pēc informācijas saņemšanas personas uzņem rindā un atskaitē norāda pārskata periodā rindā uzņemto personu skaitu.

4 Tai skaitā steidzami rindā uzņemto personu skaits (6. aile) – norāda personas, kam pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (MK noteikumu Nr. 790 20. punkts).

5 Par sniegtajām konsultācijām un dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrašanos krīzes dzīvoklī 9. ailē norāda vidējo cenu par pakalpojumu periodā, ko veido summa par pakalpojumu kopā, kas dalīta ar pakalpojumu skaitu, noapaļojot gala rezultātu ar 2 zīmēm aiz komata.

6 Speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā (2.1.1.; 2.2.1. un 3.1. rinda) – norāda personas, kas, lai saņemtu pakalpojumu, pārskata periodā vērsušās un individuālās konsultācijas saņēmušas krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā u.c.

7 Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā (2.1.2.; 2.2.2. un 3.2. rinda) – norāda personas, kas, lai saņemtu pakalpojumu, pārskata periodā vērsušās sociālajā dienestā.

Novada/valstspilsētas domes sociālā dienesta rekvizīti:

Saņēmējs 
Adrese 
Reģistrācijas numurs 
Banka 
Bankas kods 
Bankas konta numurs 
Pārskata sastādīšanas datums 
Pārskata reģistrēšanas numurs lietvedībā 
  
Novada/valstspilsētas domes sociālā dienesta vadītājs vai viņa pilnvarota persona 
 

(vārds, uzvārds)

  
Pārskata sagatavotājs 

tālrunis

 

e-pasts

 
1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr. 790

(Pielikums MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

_______________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par augsta vardarbības riska pakalpojuma pieprasījumu un finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai

__________.

gada  
  

(mēnesis)

 

Tiek iesniegta katru mēnesi

Nr.

p. k.

Pakalpojuma
veids

Informācija par pakalpojuma pieprasījumu

Informācija par finansējuma izlietojumu (pakalpojuma saņemšana ir pabeigta)

personu
skaits,
kam
piešķirts
pakalpojums1

tai
skaitā
personu
skaits,
kam
pakalpojums
piešķirts
steidzami2

rindā
uzņemto
personu
skaits3

tai
skaitā
steidzami
rindā
uzņemto
personu4
skaits

personu
skaits

dienu/
konsultāciju
skaits

vienas
dienas/
konsultācijas
cena5

mentoru/
ārstniecības
personu/
speciālistu
konsultāciju
izmaksas

transporta
izmaksas

konsultāciju
organizēšanas
izmaksas

tulka
pakalpojumi

pakalpojuma
nodrošināšanas
izmaksas
(kopā)

administrēšanas
izmaksas

izmaksas
pārskata
periodā
(kopā)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=(8x9)+10+ +11+12+13

15=14x20 %

16=14+15

1.

Augsta vardarbības riska sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.

Institūcijā ar izmitināšanu (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

       

1.1.1.

Vispārējā gadījumā

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.1.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.1.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.1.2.

SR pakalpojums (SPSPL 3. p. 8. d. (ārzemnieki))

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.2.

Drošs patvērums krīzes dzīvoklī (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1.

Pieaugušais

x

x

x

x

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.2.

Bērns, kas nav cietis no vardarbības

x

x

x

x

0

0

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

1.2.3.

Psihologs

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

1.2.4.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

1.2.5.

Jurists

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

1.2.6.

Mentors

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.

Augsta vardarbības riska sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā (kursa izmaksas kopā)

0

0

0

0

0

0

x

x

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2.1.

Speciālistu konsultācijas institūcijā bez izmitināšanas (kopā)6

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.3.

Jurists

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.4.

Mentors

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.1.5.

Ārstniecības persona

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.

Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem (kopā)7     

0

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2.1.

Psihologs

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.2.

Sociālais darbinieks

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.3.

Jurists

x

x

x

x

x

0

0.00

x

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.4.

Mentors

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

2.2.5.

Ārstniecības persona

x

x

x

x

x

0

0.00

0.00

x

0.00

x

0.00

x

x

3.

Pārskata perioda izmaksas (kopā)

0

0

0

0

0

0

x

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Izmaksāts (kopā)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0.00

5.

Apmaksas summa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0.00

                
Piezīmes.

1 Personu skaits, kam piešķirts pakalpojums (kopējais) (3. aile) – norāda personas, kam piešķirts pakalpojums pārskata periodā, bet tās vēl nav uzsākušas saņemt pakalpojumus, un personas, kas ir uzsākušas saņemt pakalpojumu, bet vēl nav pabeigušas.

2 Tai skaitā personu skaits, kam pakalpojums piešķirts steidzami (4. aile) – norāda personas, kam pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 790) 20. punkts.

3 Rindā uzņemto personu skaits (5. aile) – ministrija analizē pieprasījumu pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma un, ja, apkopojot šo MK noteikumu Nr. 790 1. pielikumā iekļautās pakalpojuma pieprasījuma prognozes, konstatē, ka tās pārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē sociālo dienestu (MK noteikumu Nr. 790 52. punkts). Sociālais dienests pēc informācijas saņemšanas personas uzņem rindā un atskaitē norāda pārskata periodā rindā uzņemto personu skaitu.

4 Tai skaitā steidzami rindā uzņemto personu skaits (6. aile) – norāda personas, kam pārskata periodā ir tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu (MK noteikumu Nr. 790 20. punkts).

5 Par sniegtajām konsultācijām un dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrašanos krīzes dzīvoklī 9. ailē norāda vidējo cenu par pakalpojumu periodā, ko veido summa par pakalpojumu kopā, kas dalīta ar pakalpojumu skaitu, noapaļojot gala rezultātu ar 2 zīmēm aiz komata.

6 Speciālistu konsultācijas institūcijā (bez izmitināšanas) kopā (2.1.1.; 2.2.1. un 3.1. rinda) – norāda personas, kas, lai saņemtu pakalpojumu, pārskata periodā vērsušās un individuālās konsultācijas saņēmušas krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā u. c.

7 Speciālistu konsultācijas pie citiem pakalpojuma sniedzējiem kopā (2.1.2.; 2.2.2. un 3.2. rinda) – norāda personas, kas, lai saņemtu pakalpojumu, pārskata periodā vērsušās sociālajā dienestā.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr. 790

(Pielikums MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

____________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā (par personām, kas pārskata gadā pakalpojuma saņemšanu pabeigušas vai pārtraukušas)
Vecums
un
dzimums
Personu skaits

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
veids
(personu skaits)

Citi
pakal-
pojumi
(personu
skaits)

Dominējošais
vardarbības
veids

Cietušā
saistība
ar
vardarbības
veicēju

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
saņemšanas
iniciators

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
pārtraukšana1

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
izbeigšanas
iemesls1

Persona
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
saņem
kopā
ar
bērnu

  
Institū-
cijā ar izmitinā-
šanu
Konsul-
tācijas (atse-
višķu speci-
ālistu)
Konsul-
tācijas (saņem-
tas
institū-
cijā
bez izmitinā-
šanas)
Krīzes dzīvoklisUzticī-
bas per-
sona
Ārstnie-
cības
per-
sona
fiziskasek-
suāla
eko-
nomis-
ka
emo-
cionā-
la
fizis-
kas
vai sek-
suālas
var-
darb-
ības draudi
var-
dar-
bīga
kon-
trole
Var-
dar-
bības
vei-
cēja
dzi-
mums
lau-
lātais/
part-
neris
cits
radi-
nieks
vai
kopī-

māj-
saim-
niecībā
dzīvo-
jošā
per-
sona
sveša
per-
sona
cits
(no-
rādīt)
per-
sona
vēr-
susies
insti-
tūcijā
per-
sona
vēr-
susies
soci-
ālajā
die-
nestā
per-
sona
atzīta
par
cietušo
per-
sonai
no-
teikta
pa-
gaidu
aiz-
sardzība
no-
rādīt
per-
sonu
skaitu
un
no-
tei-
kumu
at-
bils-
tošo
apakš-
punktu
pa-
kalpo-
juma
snieg-
šana
at-
jau-
nota
no-
rādīt
per-
sonu
skaitu
un
notei-
kumu
atbils-
tošo
apakš-
punktu
bērns
sa-
ņem
no
var-
dar-
bības
cietu-
šiem
bēr-
niem
pa-
redzē-
tu
pakal-
pojumu
bērns
uz-
turas
insti-
tūcijā
kopā
ar
vecāku,
bet
nav
cietu-
šais

per-
sona
saņē-
musi
kon-
sultā-
cijas
pēc
sociā-
lās
reha-
bilitā-
cijas
kursa

pa-
kal-
pojums
sa-
ņemts
atkār-
toti
(per-
sonu
skaits)

vīrietissieviete

18–25

Vīr.                              
Siev.                              

26–35

Vīr.                              
Siev.                              

36–45

Vīr.                              
Siev.                              

46–60

Vīr.                              
Siev.                              

61≥

Vīr.                              
Siev.                              

Kopā sievietes

                              

Kopā vīrieši

                              

KOPĀ

                              

____________________________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats
par speciālistiem, kas iesaistīti sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā dzīvesvietā no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā

(par personām, kas pārskata gadā pakalpojuma saņemšanu pabeigušas vai pārtraukušas)

Speciālisti

Konsultāciju skaits

Konsultāciju skaits institūcijā bez izmitināšanas

Speciālistu papildu konsultācijas

Speciālistu papildu konsultācijas institūcijā bez izmitināšanas

Konsultāciju skaits pēc pakalpojuma saņemšanas

Psihologs     
Jurists     
Sociālais darbinieks     

____________________________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats
par personām, kas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā

(par personām, kas pārskata gadā pakalpojumu uzsākušas pirmo reizi un pakalpojumu pabeigušas vai pārtraukušas)

Mēnesis

Personu skaits

18‒25

26‒35

36‒45

46‒60

61<

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

Janvāris

           

Februāris

           

Marts

           

Aprīlis

           

Maijs

           

Jūnijs

           

Jūlijs

           

Augusts

           

Septembris

           

Oktobris

           

Novembris

           

Decembris

           
Kopā sievietes           
Kopā vīrieši           
KOPĀ           

____________________________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats
par personām, kas saņēmušas krīzes dzīvokļa pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā

(par personām, kas pārskata gadā krīzes dzīvokļa pakalpojumu pabeigušas vai pārtraukušas)

Vecums un dzimumsPersonu skaits

Krīzes dzīvoklis (personu skaits)

Papildus saņemtās konsultācijas/atbalsts(personu skaits)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšana1

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izbeigšanas iemesls1

Persona krīzes dzīvokļa pakalpojumu saņem kopā ar bērnu

Līdz 30 dienām31 līdz 60 dienas61 līdz 90 dienas91 līdz 120 dienas121 līdz 150 dienas151 līdz 180 dienasSociālais darbinieksPsihologsJuristsUzticības personanorādīt personu skaitu un noteikumu atbilstošo apakšpunktupakalpojuma sniegšana atjaunotanorādīt personu skaitu un noteikumu atbilstošo apakšpunktubērns saņem no vardarbības cietušiem bērniem paredzētu pakalpojumubērns uzturas institūcijā kopā ar vecāku, bet nav cietušais

18–25

Vīr.                
Siev.                

26–35

Vīr.                
Siev.                

36–45

Vīr.                
Siev.                

46–60

Vīr.                
Siev.                

61≥

Vīr.                
Siev.                

Kopā sievietes

                

Kopā vīrieši

                

KOPĀ

                

____________________________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats
par personām, kas saņēmušas speciālistu konsultācijas no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā

(par personām, kas pārskata gadā speciālistu konsultāciju pakalpojumu pabeigušas vai pārtraukušas)

Vecums un dzimumsPersonu skaits

Konsultācijas pie speciālistiem un institūcijās bez izmitināšanas (personu skaits)

Citu speciālistu, personu atbalsts (personu skaits)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšana1

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izbeigšanas iemesls1

Līdz 10 konsultācijāmNo 11 līdz 20 konsultācijāmNo 21 līdz 40 konsultācijāmNo 41 līdz 60 konsultācijāmNo 61 līdz 80 konsultācijāmNo 81 līdz 100 konsultācijāmNo 101 līdz 120 konsultācijāmĀrstniecības personaUzticības personanorādīt personu skaitu un noteikumu atbilstošo apakšpunktupakalpojuma sniegšana atjaunotanorādīt personu skaitu un noteikumu atbilstošo apakšpunktu

18–25

Vīr.             
Siev.             

26–35

Vīr.             
Siev.             

36–45

Vīr.             
Siev.             

46–60

Vīr.             
Siev.             

61≥

Vīr.             
Siev.             

Kopā sievietes

             

Kopā vīrieši

             

KOPĀ

             

____________________________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats
par personām, kas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ar izmitināšanu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā

(par personām, kas pārskata gadā pakalpojumu pabeigušas vai pārtraukušas)

Vecums un dzimumsPersonu skaits

Institūcija ar izmitināšanu (personu skaits)

Pakalpojumu institūcijā saņem kopā ar bērnu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšana1

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izbeigšanas iemesls1

Līdz 30 dienām31 līdz 60 dienas61 līdz 90 dienas91 līdz 120 dienas121 līdz 150 dienas151 līdz 180 dienasbērns saņem no vardarbības cietušiem bērniem paredzētu pakalpojumubērns uzturas institūcijā kopā ar vecāku, bet nav cietušaisnorādīt personu skaitu un noteikumu atbilstošo apakšpunktupakalpojuma sniegšana atjaunotanorādīt personu skaitu un noteikumu atbilstošo apakšpunktu

18–25

Vīr.            
Siev.           

26–35

Vīr.            
Siev.            

36–45

Vīr.            
Siev.            

46–60

Vīr.            
Siev.            

61≥

Vīr.            
Siev.            

Kopā sievietes

            

Kopā vīrieši

            

KOPĀ

            

Piezīme. 1 Minēt personu skaitu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" attiecīgajam apakšpunktam.

____________________________________novada/valstspilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats
par personām, kas saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2___. gadā

(par personām, kas pārskata gadā pakalpojumu pabeigušas vai pārtraukušas)

Pašvaldības nosaukums

Personu skaits

Pakalpojuma veids

institūcijā ar izmitināšanu (personu skaits)

individuālās speciālistu konsultācijas (personu skaits)

krīzes dzīvoklis (personu skaits)

Aizkraukles novads

    

Alūksnes novads

    

Augšdaugavas novads

    

Ādažu novads

    

Balvu novads

    

Bauskas novads

    

Cēsu novads

    

Daugavpils

    

Dienvidkurzemes novads

    

Dobeles novads

    

Gulbenes novads

    

Jelgava

    

Jelgavas novads

    

Jēkabpils novads

    

Jūrmala

    

Krāslavas novads

    

Kuldīgas novads

    

Ķekavas novads

    

Liepāja

    

Limbažu novads

    

Līvānu novads

    

Ludzas novads

    

Madonas novads

    

Mārupes novads

    

Ogres novads

    

Olaines novads

    

Preiļu novads

    

Rēzekne

    

Rēzeknes novads

    

Rīga

    

Ropažu novads

    

Salaspils novads

    

Saldus novads

    

Saulkrastu novads

    

Siguldas novads

    

Smiltenes novads

    

Talsu novads

    

Tukuma novads

    

Valkas novads

    

Valmieras novads

    

Varakļānu novads

    

Ventspils

    

Ventspils novads

    

KOPĀ

    

Novada/valstspilsētas domes sociālā dienesta rekvizīti:

 Adrese 
Reģistrācijas numurs 
 Banka 
 Bankas kods 
 Bankas konta numurs 
   
 Pārskata sastādīšanas datums  
 Pārskata reģistrēšanas numurs lietvedībā  
    
   

(novada/valstspilsētas domes sociālā dienesta vadītāja vai viņa pilnvarotas personas vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

Piezīme. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 Kontaktpersona  
 Tālrunis  
 E-pasts  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 790Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.30
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
271251
{"selected":{"value":"01.07.2023","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2023","iso_value":"2023\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2023.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-05.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"