Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 37.§)
Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 59.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārstniecības iestāžu medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību (turpmāk – lietvedības kārtība).

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

2. Lietvedības kārtība ir saistoša visām Latvijas Republikas ārstniecības iestādēm.

3. Lietvedības kārtība ir ārstniecības iestādei izvirzīto obligāto prasību sastāvdaļa.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1167 redakcijā)

4. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

II. Ieraksti medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā

5. Medicīniskie dokumenti par primārās veselības aprūpes, sekundārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu (turpmāk – medicīniskie ieraksti) veido vienotu informācijas vienību. Medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts (primārās veselības aprūpes internists, primārās veselības aprūpes pediatrs). Medicīniskie ieraksti tiek elektroniski uzkrāti vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Ārstniecības iestāžu elektroniskajās informācijas sistēmās medicīniskos ierakstus elektroniski veic, paraksta un uzkrāj saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

6. Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru):

6.1. ģimenes ārsts, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija, triju darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par personas reģistrēšanos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, pieprasa no iepriekšējā ģimenes ārsta personas pilnīgus medicīniskos ierakstus (dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus no papīra dokumentiem un/vai elektroniskos dokumentus) par attiecīgo pacientu;

6.2. ģimenes ārsts (iepriekšējais) piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no ģimenes ārsta, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija, nodod  tam pilnīgus medicīniskos ierakstus (dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus no papīra dokumentiem un/vai elektroniskos dokumentus) par attiecīgo pacientu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās datu aizsardzības prasības."

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

7. Ambulatorajā ārstniecības iestādē par pacientu veiktie medicīniskie ieraksti veido pacienta ambulatoro karti. Stacionārā ārstniecības iestādē veiktie medicīniskie ieraksti par pacientu veido pacienta slimības vēsturi.

8. Informāciju par pacientam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts citā ārstniecības iestādē vai ko sniegušas citas ārstniecības personas, ārstējošais ārsts pievieno pacienta medicīniskajiem ierakstiem.

9. No stacionārās ārstniecības iestādes izrakstīto pacientu medicīniskos ierakstus pabeidz un nodod glabāšanā stacionārās ārstniecības iestādes kartotēkā ne vēlāk kā 14 dienas pēc izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes. Par medicīnisko ierakstu nodošanu glabāšanā stacionārās ārstniecības iestādes kartotēkā atbild stacionārās ārstniecības iestādes vadītāja norīkota atbildīgā ārstniecības persona.

9.1 Medicīniskos ierakstus par veselības aprūpi mājās pabeidz un nodod glabāšanā ārstniecības iestādes kartotēkā septiņu dienu laikā pēc mājas aprūpes epizodes pabeigšanas.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

9.2 Šo noteikumu 64. pielikumā iekļauto Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pavadlapas talonu stacionārā  ārstniecības iestāde aizpilda un iesniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādei divu mēnešu laikā pēc personas izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

III. Medicīnisko ierakstu saturs un aizsardzība

10. Medicīniskajos ierakstos iekļauj informāciju, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

11. Medicīniskos ierakstus, kas ir aizpildāmi stacionārā ārstniecības iestādē, aizpilda arī ambulatorās ārstniecības iestādes, ja attiecīgās iestādes dienas stacionāra ambulatoro operāciju nodaļā pacientam ir veiktas ķirurģiskas operācijas vai manipulācijas.

12. Medicīniskajos ierakstos slimības attīstības gaita ierakstāma 24 stundu laikā pēc pacienta uzņemšanas stacionārā ārstniecības iestādē.

13. Ja ir iegūta vai iesniegta papildinformācija par jebkuru darbību, kas saistīta ar pacienta ārstniecību, manipulāciju un pirmsoperācijas laiku, to nekavējoties pievieno medicīniskajiem ierakstiem.

14. Atzinumu par hospitalizācijas pabeigšanu var aizstāt noslēguma ieraksts, kas satur informāciju par ārstēšanas rezultātiem un rekomendācijām, ja:

14.1. pacientu nepieciešams hospitalizēt uz laikposmu, kas mazāks par 48 stundām;

14.2. dzemdībās piedzimis vesels bērns un dzemdības noritējušas bez sarežģījumiem.

14.1 Epikrīzi par veselības aprūpi mājās aizpilda divos eksemplāros, ja pabeigta veselības aprūpe mājās vai tās epizode. Vienu eksemplāru nodod pacienta ģimenes ārstam, otru eksemplāru pievieno pacienta kartei.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

15. Ja iestājusies pacienta nāve, medicīniskajiem ierakstiem pievieno atzinumu par nāvi un noslēguma ierakstu, kurā norāda iemeslu, kura dēļ pacients ir uzņemts slimnīcā (ja pacients miris slimnīcā), izmeklējumu rezultātus un ārstēšanas kursu, kā arī nāves cēloņus.

16. Ja pēc pacienta nāves izdarīta autopsija, patologanatomisko diagnozi pievieno medicīniskajiem ierakstiem triju dienu laikā, bet pilnīgu protokolu medicīniskajiem ierakstiem pievieno 30 dienu laikā pēc autopsijas.

17. Viena no ambulatorās ārstniecības iestādes medicīnisko ierakstu sastāvdaļām ir apkopojums. Apkopojums satur šādu informāciju:

17.1. galīgā diagnoze;

17.2. ziņas par iepriekš pārciestajām slimībām (arī infekcijas slimībām) un traumām (pēc pacienta vārdiem);

17.3. zināmās svarīgākās ķirurģiskās un invazīvās procedūras;

17.4. zināmās nelabvēlīgās un alerģiskās reakcijas;

17.5. ziņas par medikamentiem, kas lietojami regulāri.

18. Apkopojums atrodas pacienta ambulatorajā kartē vienā un tajā pašā vietā. To aizpilda pirmreizējas saslimšanas gadījumā un hroniskas saslimšanas paasinājuma gadījumā, pacientam pirmo reizi apmeklējot ārstniecības personu. Turpmāk apkopojumu ārstniecības personas papildina pēc pacienta apmeklē­juma. Ja nozīmīga informācija par pacientu atrodas arī vēl kādā citā medicīniskajā ierakstā, apkopojumā ir rakstiska norāde, kur atrodama attiecīgā informācija. Diagnozi vai stāvokļa novērtējumu nav nepieciešams norādīt atkārtoti vienas un tās pašas ārstēšanas laikā.

19. Ar ziņām, kas par pacientu iekļautas medicīniskajos ierakstos un tiek glabātas ārstniecības iestādē, viņš var iepazīties, apmeklējot ārstējošo ārstu ārstniecības iestādē. Ārstējošā ārsta pienākums ir sniegt pacientam saprotamā veidā medicīniskajos ierakstos iekļauto informāciju par pacienta diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, kā arī izskaidrot medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi.

20. (Svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

21. Ja ārstējošais ārsts vai ārstniecības iestādes vadītājs ir noteicis, ka medicīnisko ierakstu daļa satur informāciju, kas ir īpaši aizsargājama, to glabā atsevišķi uz tehniskiem informācijas nesējiem. Šādā gadījumā medicīniskajā ierakstā norāda attiecīgās informācijas daļas atrašanās vietu.

22. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina medicīnisko ierakstu un tajos ietvertās informācijas aizsardzību pret izdzēšanu, faktu grozīšanu un neatļautu izmantošanu un norīko par medicīnisko ierakstu un tajos ietvertās informācijas aizsardzību atbildīgo ārstniecības personu (turpmāk - atbildīgā persona).

23. Pacienta ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas ārstniecības iestādes darba laikā nodrošina, ka pacienta medicīniskajiem ierakstiem un tajos ietvertajai informācijai nevar piekļūt ārstniecības procesā neiesaistītas personas.

24. Ārpus ārstniecības iestādes darba laika pacienta medicīniskos ierakstus un tajos ietverto informāciju uzglabā atsevišķā slēdzamā telpā vai slēdzamos skapjos, kas nodrošināti pret ārstniecības procesā neiesaistītu personu piekļūšanu. Telpas vai skapju atslēgas glabā atbildīgā persona.

IV. Medicīnisko ierakstu kvalitāte

25. Medicīniskie ieraksti ir patiesi, pilnīgi, skaidri salasāmi un bez labojumiem.

26. Ierakstus medicīniskajos dokumentos var veikt tikai ārstniecības personas. Elektroniski sagatavotus ziņojumus par pacientam veiktajiem izmeklējumiem paraksta ārstējošais ārsts un tos pievieno medicīniskajiem ierakstiem. Ja medicīniskais dokuments sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda. Elektroniski sagatavotajiem medicīniskajiem dokumentiem papīra formātā var izdrukāt tikai aizpildītās sadaļas.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

27. Lai apliecinātu ārstējošā ārsta norādījumu izpildi pacienta veselības aprūpē, ārstniecības personas acīmredzamos faktus norāda medicīniskajos ierakstos. Ierakstus, kurus medicīniskajos dokumentos veic ārstniecības personas, kas nav ārsti, nosaka ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos. Simbolus un saīsinājumus var lietot vienīgi gadījumos, kas ir paredzēti ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.

28. Patomorfoloģiskie ziņojumi, kā arī operācijas apraksts un epikrīze ir drukāti, izņemot epikrīzi par veselības aprūpi mājās.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

29. Medicīniskais ieraksts ir pilnīgi pabeigts, ja tas satur visas šajos noteikumos noteiktās nepieciešamās sastāvdaļas, ieskaitot epikrīzi vai noslēguma ierakstu, un ja ir ierakstītas visas galīgās diagnozes un komplikācijas.

30. Ja medicīniskajos ierakstos pamatotu iemeslu dēļ nepieciešams veikt labojumus, jānodrošina medicīniskajos ierakstos ietvertās sākotnējās informā­cijas saglabāšana un tās pievienošana labojumiem.

V. Ārstniecības iestādēs izmantojamie medicīniskie un uzskaites dokumenti un to glabāšanas termiņi

(Nodaļa MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

31. Stacionārās ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 64., 83., 85., 89., 90., 91., 94., 104. un 105. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

32. Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši darbības profilam izmanto šo noteikumu 3., 12., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 51., 53., 57., 58., 60., 61., 84., 85., 89., 90., 91., 92., 94., 95., 96., 99., 100., 101., 102., 103., 105. un 106. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

32.1 Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam var izmantot šo noteikumu 16. un 93. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

33. Ārstniecības iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu 31. un 32. punktā, izmanto uzskaites dokumentus, kas minēti šo noteikumu 62., 63., 64., 66. un 85. pielikumā.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

34. Ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 54., 59., 70., 73., 75., 76., 77., 79., 81. un 88. pielikumā minētos standarta medicīniskos dokumentus.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

34.1 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde var izmantot šo noteikumu 40. un 100. pielikumā minētos dokumentus arī ārpus Latvijas teritorijas.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

35. Medicīniskos ierakstus, kas norādīti:

35.1. šo noteikumu 5., 8., 10., 15., 18., 24., 29., 39., 40., 41., 53.75., 83. un 100. pielikumā minētajos dokumentos, glabā vienu gadu pēc pēdējā ieraksta;

35.2. (svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300);

35.3. šo noteikumu 26., 62. un 85. pielikumā minētajos dokumentos, glabā trīs gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.4. šo noteikumu 4., 7., 9., 11., 23., 30., 32., 38., 42., 45., 46., 58., 60., 66., 76., 79., 81., 82. un 91. pielikumā minētajos dokumentos, glabā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.5. šo noteikumu 6., 57., 90. un 99. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.6. šo noteikumu 1., 13., 19., 20., 22., 43., 44., 59., 77., 105. un 106. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 15 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.7. šo noteikumu 61. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 25 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.8. šo noteikumu 2., 3., 34., 35., 47., 49., 64., 70., 73., 93. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 40 gadus pēc pēdējā ieraksta vai 15 gadus pēc pacienta nāves;

35.9. šo noteikumu 63. un 64. pielikumā minētajos dokumentos, glabā četrus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.10. šo noteikumu pielikumos minētajos dokumentos un ievietoti uzglabāšanai šo noteikumu 3., 34., 35., 47. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā atbilstoši šo noteikumu 3., 34., 35., 47. un 95. pielikuma uzglabāšanas laikam.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 547; MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 47; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 414)

35.1 Radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus (radiodiagnostiskajās filmās vai elektroniskā formā) glabā 10 gadus.

35.2 Pēc šo noteikumu 35. punktā minētā medicīnisko ierakstu uzglabāšanas laika tos iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumu un normatīvajiem aktiem par dokumentu un arhīvu pārvaldību.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 618 redakcijā)

35.3 Likvidējamo un reorganizējamo ārstniecības iestāžu medicīniskos ierakstus uzglabā saskaņā ar Arhīvu likumu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

36. Šo noteikumu 19., 31., 32., 33. un 34.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

37. Šo noteikumu 20. un 24.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

38. Šo noteikumu 5., 10., 19., 21., 24., 26., 29., 40., 41., 51. un 61.pielikumā minētās uzskaites veidlapas, kas iegādātas līdz 2011.gada 31.decembrim, var izmantot ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

39. Šo noteikumu 12., 45., 46., 63., 76., 77., 83., 90. un 91.pielikumā minētās veidlapas, kas iegādātas līdz 2014.gada 1.janvārim, drīkst lietot līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā)

40. Šo noteikumu 32., 40., 41. un 51. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2015. gada 1. janvārim, drīkst lietot līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

41. Šo noteikumu 40. pielikumā minēto medicīniskā dokumenta veidlapu, kas saņemta līdz 2015. gada 1. oktobrim, drīkst izlietot līdz 2016. gada 1. oktobrim.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

42. Šo noteikumu 30., 35., 39., 42., 90. un 99. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2016. gada 1. martam, drīkst lietot līdz 2016. gada 1. augustam.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

43. Šo noteikumu 3., 5., 10., 12., 13., 32., 40., 41., 47., 57., 58., 60., 66., 76. un 103. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2019. gada 1. jūlijam, drīkst lietot līdz 2019. gada 31. decembrim.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

44. Šo noteikumu 35. punktā minētās prasības attiecināmas arī uz medicīniskajiem ierakstiem, kas veikti līdz 2019. gada 1. jūlijam.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

45. Šo noteikumu 12. pielikumā minētā medicīniskā dokumenta veidlapas, kas iegādātas līdz 2019. gada 31. decembrim, drīkst lietot līdz 2020. gada 31. decembrim, ievērojot prasību attiecībā uz zāļu aktīvās vielas starptautiski nepatentētā zāļu aktīvās vielas nosaukuma lietošanu.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 618 redakcijā)

46. Šo noteikumu 51. pielikumā minētā medicīniskā dokumenta veidlapas, kas iegādātas līdz 2019. gada 31. decembrim, drīkst lietot līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 618 redakcijā)

47. Šo noteikumu 51., 61., 77., 89., 90. un 91. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2023. gada 1. augustam, drīkst lietot līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Pacientu uzņemšanas un stacionēšanas atteikumu reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.001/u)

Nr.p.k.Iestāšanās (personas ierašanās stacionārā)Vārds, uzvārds (atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā)Personas kodsDeklarētā dzīvesvieta (tās personas deklarētā dzīvesvieta, kuru informēt par pacienta stacionēšanu), tālruņa numursIestāde, kura nosūtījusi pacientu (nosaukums), pacienta nokļūšanas veids stacionārāNodaļa, kurā persona ievietota (numurs vai nosaukums)
datumslaiks (stunda, minūte)
12345678
        
        
Stacionārā pacienta medicīniskās kartes numursIestādes, kura nosūtījusi pacientu, noteiktā diagnozeIzrakstīšanas/pārvešanas datums uz citu stacionāru un stacionāra nosaukums, uz kuru pārvestsAtzīme par paziņošanu tuviniekiem vai sociālās aprūpes institūcijaiJa persona nav ievietota stacionārāPiezīmes
iemesls un sniegtā palīdzībaprimārs vai atkārtots atteikums 
9101112131415
       
Veselības ministrs G.Bērziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Grūtnieču, dzemdētāju un nedēļnieču stacionēšanas reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.002/u)

Nr. p.k.

 

 

 

Iestāšanās (personas ierašanās stacionārā)

Vārds, uzvārds
(atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā)

 

 

 

Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs
Iestāde, kura nosūtījusi pacientu (nosaukums), pacienta nokļūšanas veids slimnīcā
Iestādes, kura nosūtījusi pacientu, noteiktā diagnoze vai iestāšanās diagnoze
Nodaļa, kurā persona ievietota (numurs vai nosaukums)
datums
laiks (stunda, minūte)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzemdības
Ziņas par jaundzimušo
Galīgā diagnoze
Rezultāts: izrakstīta, pārvesta (uz kurieni), mirusi (datums)
Datums, kad perinatālās nāves gadījums ierakstīts civilstāvokļa aktu reģistrā
datums
laiks (stunda, minūte)
dzimums
svars
dzīvs vai nedzīvs
dzemdētāja
grūtniece
nedēļniece
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veselības ministrs G.Bērziņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Stacionāra un dienas stacionāra pacienta medicīniskā karte

(veidlapa Nr.003/u)

I. Aktuālā informācija

1. Iestāšanās datums un laiks (uzņemšanas nodaļā) 
2. Izrakstīšanas datums (dd.mm.gggg)  . . un laiks 
3. Nodaļa palātas numurs 
4. Pārvests uz nodaļu
 (nodaļas numurs vai nosaukums) 
5. Ārstējies gultasdienas
6. Pārvietošanās veidi: guļus, sēdus, var iet (vajadzīgo pasvītrot)
7. Asins grupa  Rēzus (Rh) piederība 
8. Zāļu blaknes, nepanesība 
 (pēc pacienta vārdiem ieraksta zāļu nosaukumu un blaknes raksturu)

II. Vispārīgā informācija

9. Vārds, uzvārds 
 (atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā)
10. Personas kods –  
11. Dzimums  
12. Vecums 
 (pilni gadi, bērnam līdz vienam gadam – mēneši, līdz vienam mēnesim – dienas)
13. Deklarētā dzīvesvieta 
14. Tās personas uzvārds, deklarētā dzīvesvieta un tālruņa numurs, kurai paziņots
par pacienta stacionēšanu 
15. Darbavieta, nodarbošanās 
 (bērniem un studējošiem – izglītības iestādes nosaukums; invalīdiem – invaliditātes veids, grupa)
16. Kas pacientu nosūtījis 
 (ārstniecības iestādes nosaukums un kods vai ģimenes ārsta (primārās veselības aprūpes internista/primārās veselības aprūpes pediatra) vārds un uzvārds)
17. Veids, kādā nogādāts stacionārā (vajadzīgo atzīmēt):
17.1. nogādāts stacionārā neatliekamai medicīniskai palīdzībai pēc ______stundām
kopš saslimšanas sākuma (norāda pilnu stundu), traumas iegūšanas
17.2. stacionēts plānveida kārtībā
18. Ārstniecības iestādē, kas nosūtījusi pacientu uz stacionāru, noteiktā diagnoze
19. Diagnoze iestājoties
20. Klīniskā diagnoze
21. Klīniskās diagnozes noteikšanas datums (dd.mm.gggg) . .
22. Galīgā klīniskā diagnoze:
22.1. pamatdiagnoze
22.2. pamatdiagnozes sarežģījumi
22.3. blakusdiagnoze
23. Kalendāra gadā ar vienu un to pašu diagnozi stacionēts (vajadzīgo atzīmēt):
23.1. pirmoreiz
23.2. atkārtoti, pavisam _______________________ reizes
24. Ķirurģiskās operācijas, anestēzijas metodes un pēcoperācijas sarežģījumi
     
Nr.p.k.Operācijas nosaukumsDatums, laiksAnestēzijas metodeSarežģījumi
     
     
     
25. Citi ārstēšanas veidi pacientiem ar ļaundabīgiem jaunveidojumiem (vajadzīgo pasvītrot):
25.1. speciālā ārstēšana: ķirurģiskā, staru, distances gamma terapija, rentgenterapija, ātrie elektroni, kontakta un distances gamma terapija, kontakta gamma terapija un dziļā rentgenterapija, kombinētā ārstēšana (ķirurģiskā un gamma terapija, ķirurģiskā un rentgenterapija, ķirurģiskā un kombinētā staru terapija); lietojot ķīmiskus preparātus, lietojot hormonu preparātus
25.2. paliatīvā ārstēšana 
25.3. simptomātiskā ārstēšana 
26. Atzīmes par darbnespējas lapas izsniegšanu
Nr. no līdz nr. no līdz 
Nr. no līdz nr. no līdz 
27. Slimības iznākums:
27.1. izrakstīts: izveseļojies, ar stāvokļa uzlabošanos, bez izmaiņām, ar stāvokļa pasliktināšanos (vajadzīgo pasvītrot)
27.2. pārvietots uz citu iestādi 
 (norāda ārstniecības iestādes nosaukumu)
27.3. miris: uzņemšanas nodaļā, grūtniece mirusi pirms 28.grūtniecības nedēļas, grūtniece/dzemdētāja mirusi pēc 28.grūtniecības nedēļas (vajadzīgo pasvītrot)
28. Darbspējas atjaunojušās pilnībā, pasliktinājušās, pārejoša darbnespēja, pastāvīgs darbspēju zudums šīs saslimšanas dēļ, citu iemeslu dēļ (vajadzīgo pasvītrot)
29. Atzinums, ja pacients nosūtīts uz ekspertīzi (ieraksta ekspertīzes atzinumu)
 
30. Īpašas atzīmes
 
31. Ārstējošais ārsts 
 (paraksts1 un tā atšifrējums)
32. Nodaļas vadītājs 
 (paraksts1 un tā atšifrējums)

1. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

33. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs 
34. Pacienta uzvārds, vārds 

III. Epikrīze

 
 
 
35. Datums (dd.mm.gggg) . .
36. Ārsts 
 (paraksts1 un tā atšifrējums)

2. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

37. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs 
38. Pacienta uzvārds, vārds 

IV. Autopsijas slēdziens

 
 
 
39. Patomorfoloģiskā diagnoze: 
39.1. pamatdiagnoze
39.2. pamatdiagnozes sarežģījumi
39.3. papilddiagnoze
40. Datums (dd.mm.gggg) . .
41. Ārsts 
 (paraksts1 un tā atšifrējums)

3. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

42. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs 

V. Pacienta novērtēšanas protokols

43. Pacienta vārds, uzvārds 
            
Datums           
Diena kopš saslimšanas           
Diena, kopš ārstējas stacionārā1234567891011
PulssAsinsspiediensTemperatūrarvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv
14020041                      
                      
                      
                      
                      
12017540                      
                      
                      
                      
                      
10015039                      
                      
                      
                      
                      
9012538                      
                      
                      
                      
                      
8010037                      
                      
                      
                      
                      
707536                      
                      
                      
                      
                      
605035                      
                      
                      
                      
                      
44. Elpošana                      
45. Svars                      
46. Izdzertā šķidruma daudzums                      
47. Diennakts urīna daudzums                      
48. Vēdera izeja                      
49. Vanna                      

4. ieliekamā lapa veidlapā Nr.003/u

VI. Ordinācijas lapa

50. Nodaļas numurs  
51. Stacionāra pacienta medicīniskās kartes numurs  
52. Pacienta vārds, uzvārds  
   
Datums
Ārstēšanās diena
Pēcoperācijas diena
Režīms
Diēta
                             
1234567891011121314151617181920212223242526272829
                             
Medikamenti
Procedūras
                             
                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Ārsts  Medicīnas māsa 
 (paraksts1 un tā atšifrējums)  (paraksts1 un tā atšifrējums)

Piezīme.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

4. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Grūtniecības pārtraukšanas medicīniskā karte

(veidlapa Nr.003-1/u)

1. Paciente:
1.1. vārds 
1.2. uzvārds 

2. Personas kods

3. Asins grupa Rēzus (Rh) piederība 
4. Mikroprecipitācijas reakcija ar inaktivētu serumu (SED) 
5. Izmeklēšana gonorejas noteikšanai Maksts mikrofloras iztriepe 
6. Citi izmeklējumi 
  
7. Iestājusies ar nosūtījumu
 (ārstniecības iestādes nosaukums vai primārās veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja uzvārds) 

8. Sanitārā apdare (1 – saņemta, 2 – nav saņemta)

9. Iestāšanās datums (dd.mm.gggg)Izrakstīšanas datums
_ _ _ _
10. Pavadītas gultasdienas
11. Vecums gadi

12. Ģimenes stāvoklis (1 – laulībā, 2 – nav laulībā)

13. Deklarētā dzīvesvieta 
13.1. iela  

13.2. mājas numurs

13.3. dzīvokļa numurs

13.4. apdzīvota vieta ______________________

13.5. pasta indekss

14. Tālruņa numurs _______________________

15. Nodarbošanās (1 – studē, 2 – strādā, 3 – nestrādā, 4 – cits)

16. Diagnoze iestājoties:

16.1. pamatdiagnoze

16.2. blakusdiagnoze

17. Vecmāte  Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)  (paraksts un tā atšifrējums)

18. Klīniskā diagnoze

19. Diagnoze izrakstoties:

19.1. pamatdiagnoze

19.2. blakusdiagnoze

20. Operācijas nosaukums, datums 
  

21. Sarežģījumi (norāda diagnozi)

22. Menstruācijas iesākušās kopš _________ gadu vecuma, ilgst __________ dienas pēc __________ dienām

23. Maz atdalījumu, mēreni, daudz atdalījumu, ar sāpēm, bez sāpēm (vajadzīgo pasvītrot)

24. Pēdējā normālā menstruācija no līdz 
25. Dzimumdzīve no gadiem
26. Kontracepcija (1 – jā, 2 – nē)  , kontracepcijas veids 
27. Kura grūtniecība pēc skaita  
27.1. Grūtniecību skaits, kuras beigušās ar dzemdībām 
27.2. Grūtniecību skaits, kuras beigušās ar abortiem 
28. Pēdējā grūtniecība bijusi . gada (mēnesis)

29. Pēdējā grūtniecība beigusies (1 – ar savlaicīgām dzemdībām, 2 – priekšlaicīgām dzemdībām, 3 – abortu medicīnisku indikāciju dēļ, 4 – abortu, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar Krimināllikuma 135. un 136.pantu, 5 – legālu abortu, 6 – spontānu abortu) 

30. Vai dzemdības noritējušas ar sarežģījumiem 
31. Vai bijuši sarežģījumi ar dzemdībām/pēc abortiem (norādīt – kādi un gadus)
 
32. Pārciestās slimības: hepatīti, sifiliss, gonoreja (vajadzīgo pasvītrot), ginekoloģiskās saslimšanas, HIV inficēta (grūtniecības laikā saņēmusi antiretrovirālo terapiju)
 
33. Operācijas, asins pārliešanas (ir bijušas, nav bijušas) 

34. Šī aborta iemesli (1 – nevēlas bērnu, 2 – sadzīves apstākļi, 3 – mācības, 4 – nav nodrošināta ar bērnudārzu, 5 – nav materiāli nodrošināta, 6 – daudz bērnu, 7 – nav vīra, 8 – cits)

35. Sievietes stāvoklis iestājoties:
35.1. ķermeņa temperatūra 
35.2. vispārējais stāvoklis 
35.3. ādas, gļotādu krāsa 
35.4. pulss 
35.5. arteriālais spiediens 
35.6. asinsrites orgāni: sirds (toņi) 
35.7. elpošanas orgāni 
35.8. gremošanas orgāni un vēdera izeja 
35.9. urīnizdalītāji orgāni 
35.10. maksts izdalījums 
35.11. ārējie dzimumorgāni bez īpatnībām, maksts šaura, brīva (vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt)
 
35.12. dzemdes kakliņš cilindrisks, konisks (vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt) 
35.13. maksts gļotāda un kakliņš tīrs 
35.14. dzemdes kakliņš ir stāvoklī

35.15. dzemdes kakliņa ārējā atvere (1 – slēgta, 2 – atvērta)

35.16. dzemdes ķermenis stāvoklī

35.17. dzemdes ķermenis palielināts līdz _________nedēļu grūtniecībai, pamīkstas konsistences, kustīgs, nekustīgs, sāpīgs, nesāpīgs, palpējot nesāpīgs (vajadzīgo pasvītrot)

35.18. kreisais piedēklis: bez īpatnībām (vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt) 
35.19. labais piedēklis: bez īpatnībām (vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt) 
35.20. velves: brīvas (vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt) 

35.21. izdalījumi no dzemdes kakliņa: gļotaini, strutaini, asiņaini, mēreni, daudz (vajadzīgo pasvītrot)

36. Diagnoze: grūtniecība __________________ nedēļas

37. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

38. Operācijas, grūtniecības pārtraukšanas datums (dd.mm.gggg) _ _ un laiks ____________

39. Anestēzijas metode 

40. Dzemdes garums pēc zondes _________________cm

41. Cervikālā kanāla paplašināšana:

41.1. ar Hegara paplašinātāju līdz _______________ numuram, viegli

41.2. ar vibrodilatoru, viegli

42. Augļa ola sadalīta un izņemta (1 – ar kireti, 2 – ar abortstangām, 3 – ar vakuuma ekskohleatoru)

43. Dzemdes sieniņu kontrolizkasīšana (1 – ir izdarīta, 2 – nav izdarīta)

44. Dzemde savilkusies, nav savilkusies (vajadzīgo pasvītrot) ____________ asins zaudējums ________ mililitri

45. Dzemdes kakliņš apstrādāts ar jodu (vajadzīgo pasvītrot vai ierakstīt) 
46. Ordinācijas 
  
47. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

48. Pēcoperācijas periods

Datums Pirmā diennakts pēc operācijasOrdinācijas

Temperatūra no rīta

Temperatūra vakarā

Pulss

Asinsspiediens

 
Sūdzības 
Vispārējais stāvoklis 

Vēders palpējot: nesāpīgs, sāpīgs, mīksts, sasprindzināts (vajadzīgo pasvītrot)

Atdalījumi: asiņaini, serozi, daudz, mēreni, nedaudz (vajadzīgo pasvītrot)

Vēdera izeja , urinēšana 
Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 
Datums Otrā diennakts pēc operācijasOrdinācijas

Temperatūra no rīta

Temperatūra vakarā

Pulss

Asinsspiediens

 
Sūdzības 
Vispārējais stāvoklis 

Vēders palpējot: nesāpīgs, sāpīgs, mīksts, sasprindzināts (vajadzīgo pasvītrot)

Atdalījumi: asiņaini, serozi, daudz, mēreni, nedaudz (vajadzīgo pasvītrot)

Vēdera izeja , urinēšana 
Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 
Datums Trešā diennakts pēc operācijasOrdinācijas

Temperatūra no rīta

Temperatūra vakarā

Pulss

Asinsspiediens

 
Sūdzības 
Vispārējais stāvoklis 

Vēders palpējot: nesāpīgs, sāpīgs, mīksts, sasprindzināts (vajadzīgo pasvītrot)

Atdalījumi: asiņaini, serozi, daudz, mēreni, nedaudz (vajadzīgo pasvītrot)

Vēdera izeja , urinēšana 
Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 

49. Datums ______ .gada _________ . ___________

50. Izrakstīta apmierinošā stāvoklī (pasvītrot vai vajadzīgo ierakstīt) 
51. Pārvesta uz 
52. Ieteikts 
53. Izziņu saņēma 
 (paraksts un tā atšifrējums)

54. Darbnespējas lapa no _____________ līdz ______________  sērija _____________ Nr. __________ saņēma ___________

55. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)
56. Nodaļas vadītājs 
 (paraksts un tā atšifrējums)
57. Piekrišana grūtniecības pārtraukšanai. Es, , piekrītu
grūtniecības pārtraukšanai. Par iespējamām operācijas un anestēzijas sekām esmu brīdināta.

58. Datums (dd.mm.gggg) __

59. Pacientes paraksts  
5. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums
Kods

Stacionāra pacientu kustības un gultu fonda uzskaites lapa

(veidlapa Nr.007/u)

 
(nodaļas nosaukums, attiecīgās ārstniecības nozares gultu profils)

I. Kopsavilkums

 Profila kods1Faktiski atvērtās gultasPārskata periodā _________________ 
Datums (dd.mm.gggg.) . .
Konkrētās dienas sākumā
pacientu skaits pagājušās diennakts sākumāiestājušos pacientu skaits
(bez pārves-
tajiem stacionāra ietvaros)
stacionāra ietvaros pārvesto pacientu skaitsizrakstītie pacientimirušipacientu skaitsbrīvās vietas
no citām nodaļāmuz citām nodaļāmpavisamno tiem
pārvesti uz citiem stacio-
nāriem
vīriešusieviešu
 123456789101112
Pavisam            
tajā skaitā pēc gultām            
             
             
             

II. Pacientu saraksts

Uzņemto pacientu vārds, uzvārdsNo citām nodaļām pārvesto pacientu vārds, uzvārdsIzrakstīto pacientu vārds, uzvārdsPārvesto pacientu vārds, uzvārdsMirušo pacientu vārds, uzvārdsUz laiku atlaisto pacientu vārds, uzvārds
uz tā paša stacionāra citām nodaļāmuz citiem stacionāriem
1234567
       
       
       
       
       

Datums (dd.mm.gggg.) . . .

Medicīnas māsa   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Piezīme.

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra uzturētajam stacionāro gultu profilu klasifikatoram.

6. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

Operāciju reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.008/u)

1. Operācijas numurs 
2. Stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs 
3. Pacienta vārds, uzvārds 
 (atbilstoši pacienta medicīniskajā kartē norādītajam)

4. Operācijas datums un laiks (dd.mm.gggg.hh.min.) . . .

5. Diagnoze pirms operācijas (iestāšanās, klīniskā)
 
 

6. Diagnoze pēc operācijas

7. Anestēzijas veids 
8. Operācijas nosaukums 
  
9. Izmeklējamā objekta (amputētā orgāna, orgāna daļas) apraksts 
  
10. Operācijas rezultāts 
  
11. Ķirurgs 
 (paraksts un tā atšifrējums)
12. Asistenti 
 (paraksts un tā atšifrējums)
13. Anesteziologs 
 (paraksts un tā atšifrējums)
14. Anestēzists 
 (paraksts un tā atšifrējums)
15. Operācijas māsa 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

7. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

Asins pagatavojumu un transfūzijas uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.009/u)

Nr. p.k.Saņem-
šanas datums
Asins pagatavojuma nosaukumsDevas numurs vai sērijaAsins komponentaTilpums (ml)Derīguma termiņšPārlietsĀrstējošā ārsta uzvārdsAtbildīgās personas paraksts
asins gruparēzus piederība (Rh(D))Pacienta vārds uzvārdsstacionāra pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numursdatums
12345678910111213
             
             
             
             

 

8. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Dzemdību reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.010/u)

Nr. p.k.

 

Iestāšanās datumsDzemdību vēstures numursDzemdētājas vārds, uzvārds atbilstoši personu apliecinošam dokumentamPilsētas vai lauku iedzīvotāja (vajadzīgo ierakstīt)Kura grūtniecība, kuras dzemdības (vajadzīgo ierakstīt)Sagatavošana dzemdībām, pretsāpju līdzekļiDzemdību sarežģījumi, ekstraģenitālās saslimšanas
12345678
        
        
        
Operācijas un dzemdību stimulācija (norādīt, kāda)Dzemdību datums un laiks (stundas un minūtes)Ziņas par jaundzimušoNodaļa, uz kuru nosūtīta (nosaukums vai numurs)Ārstniecības persona, kas pieņēma dzemdības (paraksts)Piezīmes
piedzimis dzīvs, miris (ierakstīt)dzimumssvarsaugums (cm)
91011121314151617
         
         
Veselības ministrs G.Bērziņš
9. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Imūnhematoloģisko izmeklējumu reģistrācijas žurnāls

(veidlapa Nr.012/u)

DatumsLaboratorijas identifikācijas numursNosūtītājsPersonas vārds, uzvārdsNorādītā asins grupaTiešā reakcija ar anti-A, anti-B1Apgrieztā reakcija ar standarta Er1D pazīme1
-A-BOA1B-D-Dctl
1234567891011121314
              
              
              
Antivielu skrīnings2Fenotips1Tiešais antiglobulīna tests
(DAT) 1
Autokontrole
37 ºC1
Rezultāts3Ārstniecības persona, kas veikusi izmeklēšanu (paraksts un tā atšifrējums)Piezīmes
IIIIII-C-c-E-eKctl
1516171819202122232425262728
              
              

Piezīmes.

1. 1 Testēšanas gaitā iegūtu pozitīvu rezultātu (aglutinācija ir) apzīmē ar "+", negatīvu rezultātu (aglutinācijas nav) ar "-". Izmantojot stobriņa metodi vai gēltehniku, norāda aglutinācijas intensitātes pakāpi no + līdz +++.

2. 2  Izmantojot jebkuru apstiprināto testēšanas metodi, aglutinācijas intensitātes pakāpi norāda no + līdz +++, negatīvs rezultāts – ar "-" zīmi.

3. 3  Asins grupas un Rh piederību norāda nesaīsinot: 0 Rh(D) – pozitīvs; 0 Rh(D) – negatīvs; A Rh(D) – pozitīvs; A Rh(D) – negatīvs; B Rh(D) – pozitīvs; B Rh(D) – negatīvs; AB Rh(D) – pozitīvs; AB Rh(D) – negatīvs. Pozitīvu antivielu skrīninga rezultātu apzīmē ar frāzi "Antivielas ir atklātas". Iegūto DAT un autokontroles rezultātu izmanto galīgā rezultāta interpretācijai.

 

Veselības ministrs G.Bērziņš
10. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Pacientu kustības un gultu fonda uzskaites kopsavilkums stacionārā (nodaļā)1

(veidlapa Nr.016/u)

par ______.gada _________ mēnesi

Attiecīgās ārstniecības nozares gultas profils (vajadzīgo ierakstīt)2Faktiskais mēneša (gada) vidējais gultu skaitsPacientu skaits pārskata perioda sākumāPārskata periodāPacientu skaits pārskata perioda beigās

Pacientu pavadītais laiks stacionārā (gultas-dienas)

 

 

 

iestājušos pacientu skaitsstacionāra ietvaros pārvesto pacientu skaitsizrakstītie pacientimiruši
no citām nodaļāmuz citām nodaļāmpavisamno tiem pārvesti
uz citiem stacio-
nāriem
1234567891011
           
           
           

Aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .

Izpildītājs   Tālruņa numurs 
 (vārds, uzvārds) (paraksts)  

Piezīmes.

1 Stacionārā ārstniecības iestāde reizi mēnesī līdz mēneša piecpadsmitajam datumam veidlapu iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā.

2 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra uzturētajam stacionāro gultu profilu klasifikatoram.

11. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Patologanatomisko izmeklēšanu uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.020/u)

Iesākts __________. gada _______________

Pabeigts __________. gada _______________

 

Nr.p.k.

 

Mirušā vārds, uzvārds

 

Vecums (pilni gadi)

Stacionārs vai nodaļa (nosaukums), kas sūtījusi līķi uz patolog-anatomisko izmeklēšanu1

 

Stacionārā pacienta medicīniskās kartes/ ambulatorā pacienta medicī-
niskās kartes numurs2
Nāves iestāšanās datumsPatolog-anatomiskās izmeklē-
šanas datums
Patolog-anatomiskās izmeklē-
šanas protokola Nr.
PamatdiagnozePatologs (paraksts un tā atšifrējums)
galīgā, klīniskāpatolog-
anato-
miskā
1234567891011
           
           
           
           
           

Piezīmes.

1.  1 Ja patologanatomiskā izmeklēšana tiek veikta personai, kas mirusi ārpus ārstniecības iestādes, norāda "Ārpus ārstniecības iestādes".

2.  2 Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numuru norāda, ja persona mirusi ārpus ārstniecības iestādes.

Veselības ministrs G.Bērziņš
12. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1452 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 618; sk. noteikumu 45. punktu)

Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta (vajadzīgo pasvītrot) medicīniskās kartes1

(veidlapa Nr. 027/u)

1. Iestādes nosaukums/personas vārds, uzvārds un adrese, kam paredzēts izraksts
 
2. Pacienta vārds, uzvārds 
3. Personas kods

-

4. Deklarētā dzīvesvieta 
5. Darbavieta, nodarbošanās  
6. Ambulatorā iestāde:
6.1. saslimšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
6.2. nosūtīts uz stacionāru  (dd.mm.gggg.) . . .
7. Stacionārs:
7.1. iestāšanās datums  (dd.mm.gggg.) . . .
7.2. izrakstīšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
8. Pilna diagnoze: 
8.1. pamatslimība
8.2. blakusslimības
8.3. sarežģījumi
9. Apraksts2: 
9.1. īsa anamnēze, diagnostiskie izmeklējumi, slimības gaita, ārstēšana, pacienta veselības stāvoklis, nosūtot uz stacionāru un izrakstot no tā, nosūtot pacientu pie cita ārsta (speciālista vai ģimenes ārsta) atzinuma sniegšanai par darbnespējas turpināšanu vai pārtraukšanu
 
 
 
9.2. medicīniskās rehabilitācijas nepieciešamība, rekomendācijas sociālajiem dienestiem un izglītības iestādēm, ārsta slēdziens par darbnespējas turpināšanu vai pārtraukšanu, prognoze un izmeklējumu plāns, darbnespējai turpinoties
 
 
 
10. Ārstnieciskie un darba režīma norādījumi atbilstoši pacienta veselības stāvoklim:
ārstēšana stacionārā mājas režīms brīvais režīms
darbnespējīgs līdz (dd.mm.gggg.)  . . .
kontrole (dd.mm.gggg.)  . . .
11. Ārstniecības persona, kas aizpildījusi izrakstu 
 (vārds, uzvārds, paraksts3)
12. Datums (dd.mm.gggg.) . . .

Piezīmes.

1 Ja izrakstu izsniedz pēc personas pieprasījuma, aizpilda tikai 1., 2., 3., 10., 11. un 12. punktu.

2 Norādot informāciju par medikamentiem, tiek lietots zāļu aktīvās vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums (SNN). Ja ir medicīniska nepieciešamība lietot konkrēta zāļu reģistrācijas īpašnieka medikamentu, norādot izrakstā tās pamatojumu, papildus SNN var norādīt zāļu komerciālo nosaukumu.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs, elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

13. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Izraksts no stacionārā pacienta medicīniskās kartes Nr. ____
pacientiem ar ļaundabīgu audzēju

(veidlapa Nr.027-1/u)

1. Ārstniecības iestādes adrese, uz kuru nosūta izrakstu 
2. Ārsta vārds, uzvārds 
3. Ļaundabīgā audzēja diagnoze uzstādīta: pirmo reizi, atkārtoti (vajadzīgo pasvītrot)
4. Pacienta vārds, uzvārds 
5. Pacienta personas kods

-

6. Pacienta deklarētā dzīvesvieta 
7. Dzimums – vīrietis, sieviete (vajadzīgo pasvītrot)
8. Darbavieta 
9. Nodarbošanās 
10. Iestājies stacionārā (dd.mm.gggg) . .
11. Izrakstījies (miris) (dd.mm.gggg) . .
12. Ārstēšanās ilgums dienās __________
13. Galīgā diagnoze (stadija TNMG pT FIGO)
 
14. Diagnoze apstiprināta: histoloģiski, citoloģiski, endoskopiski, ar magnētisko rezonansi, kompjūtertomogrāfiski, ultrasonogrāfiski, radioizotopiski, rentgenoloģiski, klīniski, citā veidā (vajadzīgo pasvītrot)
15. Audzēja morfoloģiskā struktūra:
15.1. histoloģijas Nr. un datums (dd.mm.gggg) . .
15.2. citoloģijas Nr. un datums (dd.mm.gggg) . .
    
16. Ārstēšana: radikāla, paliatīva, tikai ķirurģiska, tikai staru, tikai medikamentoza, kombinēta, kompleksa (vajadzīgo pasvītrot)
17. Ķirurģiska ārstēšana: operācijas datums, nosaukums, apjoms
 
 
18. Staru terapija:
18.1. distances staru terapija:
18.1.1. distances gamma terapija un terapija ar augstas enerģijas bremzēto starojumu (lineārais paātrinātājs):
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.1.2. elektronu terapija:
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.1.3. tuvfokusa rentgenterapija:
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.2. kontakta (dobuma), intersticiāla staru terapija
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.3. salikta staru terapija:
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.3.1. kontakta un distances gamma terapija
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.3.2. kontakta gamma terapija un dziļā rentgenterapija
 lokalizācija RD (reizes deva) Gy SD (summārā deva) Gy
18.4. J131 terapija vairogdziedzera audzējiem (deva) 
19. Ķīmijterapija, hormonterapija, imūnterapija (medikamenta nosaukums, summārā deva)
 
20. Citi ārstēšanas veidi 
21. Rekomendācijas turpmākai ārstēšanai, rehabilitācijai, dinamiskai novērošanai
 
22. Ārsts 
 (paraksts1 un personīgais spiedogs)
23. Datums (dd.mm.gggg) . .

Piezīmes.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

Veselības ministrs G.Bērziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Protokols par jaunatklātu vēlīnas stadijas ļaundabīgu audzēju

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

15. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Procedūru uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.029/u)

Nr.p.k.

 

Pacienta vārdsPacienta uzvārdsProcedūras nosaukums (medikaments)Nozīmēto procedūru skaitsDeva
12345678
        
        
        
        
        
DatumsDatumsDatumsDatumsDatumsDatumsDatumsDatumsDatumsDatums
9101112131415161718
          
          
          
          

 

Veselības ministrs G.Bērziņš
16. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

To personu reģistrācijas žurnāls,
kas uzņemtas ar noziedzīgā nodarījumā gūtām traumām

(veidlapa Nr.040/u)

Iesākts _____.gada ______________

Pabeigts ______.gada _______________

 

Nr.p.k.

 

Personas uzņemšanas datums un laiksPersonas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietaKas atvedis (vārds, uzvārds)Iepriekšējā diagnoze, ir vai nav alkohola reibumāĪsi par traumas iegūšanas apstākļiem
123456
      
      
      
Ziņojuma nodošanas laiks Valsts policijai, personas uzvārds, kura nodeva ziņojumuKur nodots ziņojums, personas uzvārds, kura pieņēma ziņojumuAtzīme par personai izskaidrotām tiesībām iesniegt ziņojumu policijā, prokuratūrā vai tiesā (personas paraksts vai ārstniecības personas paraksts, ja persona nevar parakstīties)
789
   
   
Veselības ministrs G.Bērziņš
17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Pacienta ārstnieciskās vingrošanas karte

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 269)

18. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

Pacienta karte procedūrām fizikālās medicīnas nodaļā (kabinetā)

(veidlapa Nr.044/u)

1. Stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs

2. Pacients:

2.1. vārds _______________________

2.2. uzvārds _______________________

2.3. personas kods

2.4. dzimums (1 – vīrietis, 2 – sieviete)

3. Ārstējošais ārsts:

3.1. vārds _______________________

3.2. uzvārds _______________________

4. Diagnoze (norāda slimību, kuras dēļ pacients nosūtīts uz fizikālās medicīnas procedūrām)

5. Nozīmētās procedūras:

5.1. veikšanas datums (dd.mm.gggg) . .

5.2. nosaukums

5.3. skaits

5.4. ilgums minūtēs

5.5. deva

6. Ārstēšanas veidi bez fizikālās medicīnas procedūrām (tai skaitā medikamentozie)

7. Epikrīze

8. Fizikālās medicīnas ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

9. Procedūras kārtas numurs

10. Datums (dd.mm.gggg) . .

11. Procedūras nosaukums

12. Deva

13. Procedūras ilgums (min)

14. Māsa 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

19. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

Antirabiskās palīdzības karte

(veidlapa Nr.045/u)

Iestādes nosaukums, kur cietusī persona pirmo reizi griezusies pēc antirabiskās palīdzības
 
Iestādes nosaukums, kur cietusī persona turpina vakcināciju
 

I. Personas dati

1. Vārds, uzvārds 
2. Personas kods  -
3. Vecums __________ gadi
4. Dzīvesvieta:
4.1. deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs 
4.2. papildu dzīvesvieta, tālruņa numurs 
5. Darbavieta, nodarbošanās 
6. Ārsta apmeklējuma datums (dd.mm.gggg) . .
7. Diagnoze (bojājuma veids un lokalizācija) 
 

II. Īsa anamnēze par kontaktu ar dzīvnieku

8. Notikuma datums (dd.mm.gggg) . .
9. Dzīvnieka saimnieka adrese 
10. Dzīvnieka piederība (vajadzīgo atzīmēt): 1 – savs; 2 – svešs; 3 – zināms
11. Kodiena, skrāpējuma, apsiekalojuma vai cita kontakta apstākļi (dzīvnieks uzbrucis pats, izprovocēts)
 
12. Dzīvnieks palicis vesels (tiek novērots), gājis bojā vai aizbēdzis (vajadzīgo pasvītrot)
 

III. Veterinārārsta atzinums par dzīvnieka izmeklēšanu

13. Klīnikas nosaukums 
14. Veterinārārsta atzinums par dzīvnieka veselības stāvokli:
14.1. novērošanas sākumā 
14.2. novērošanas beigās 
15. Laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti 

IV. Īsa anamnēze par cietušo

16. Vai ir uzsākta antirabiskā vakcinācija citā iestādē? 
17. Vai agrāk ir saņemta vakcinācija pret trakumsērgu un stingumkrampjiem? 
  vakcinācijas datums (dd.mm.gggg) . .
18. Vai anamnēzē ir nervu sistēmas slimības? 
19. Vai anamnēzē ir alerģiskas slimības? 
20. Vai lieto glikokortikoīdus? 
21. Vai lieto alkoholu, cik bieži? 
22. Cietušā svars (ja tiek ievadīts imunoglobulīns) __________ kg

V. Ārstēšana

23. Bojājuma vietas (brūces) apraksts 
  
 
24. Bojājuma vietas (brūces) apstrāde
25. Antirabiskais imunoglobulīns (nosaukums, datums, deva, titrs, sērijas numurs)
 
26. Nozīmētas potes pret trakumsērgu:
26.1. vakcīna (nosaukums, ražotājs) 
26.2. vakcinācijas kursa ilgums 
26.3. nozīmētais režīms (ārstēšana stacionārā, ambulatori) 
27. Imunizācija pret stingumkrampjiem:
27.1. preparāts (nosaukums, ražotājs) 
27.2. imunizācijas kursa ilgums 
28. Ārsts 
 (paraksts un personīgais spiedogs)
29. Pacienta paraksts, kas apliecina, ka viņš ir informēts par imunizācijas norisi, lietderīgumu, sekām, to
pārtraucot, nepieciešamību ievērot vakcinācijas shēmu 
 
30. Imunizācijas izraisītie sarežģījumi/blakusparādības (īss, apkopojošs izraksts no stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.025/u) vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.003/u))
 
 
 

VI. Vakcinācijas pārtraukšanas iemesli

31. Dzīvnieks palicis vesels 15 dienu novērošanas laikā (veterinārārsta atzinuma numurs) 
32. Pacients patvaļīgi pārtraucis vakcināciju (ja ir, tad atzīmēt)
33. Citi iemesli 
34. Papildinformācija 
  

VII. Epikrīze

35. Īsumā par brūces dzīšanu 
36. Vakcinācija pabeigta vai pārtraukta 
37. Cietušais nosūtīts uz citu ārstniecības iestādi turpināt vakcināciju 
  
38. Ārsts 
 (paraksts un personīgais spiedogs)

VIII. Vakcinācija

Nr.p.k.Datums (dd.mm.gggg)Preparāta nosaukumsDeva, ievadīšanas veidsSērijas numurs, derīguma termiņšPreparāta ražotājsMāsa (paraksts un tā atšifrējums)
  . .      
  . .      
  . .      
Veselības ministrs G.Bērziņš
20. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Radioloģisko manipulāciju uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.050/u)

Iesākts ________.gada _______________

Pabeigts ________.gada _________________

 

Izmeklēšanas datumsUzņēmuma numursLaiksPacienta vārds, uzvārdsPacienta personas kodsNosūtītājs1
123456
      
      
Slimības vēstures/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numursNosūtīšanas iemesls (diagnozes kods pēc SSK-102)Izmeklējamais objekts (ķermeņa daļas vai orgāna lokalizācija)Manipulācijas kodsManipulāciju skaits3Saņemtā starojuma doza/ievadītā aktivitāte un preparāta nosaukums4
789101112
      
      
Staru terapijā – staru ieejas laukiIzlietotās filmas izmēriIzlietoto filmu/uzņēmumu skaitsManipulāciju izpildītājsPiezīmes
radioloģijas māsas vārds, uzvārdsradiologa vārds, uzvārds
131415161718
      

Piezīmes.

1. 1 Ārstniecības iestādes kods/nodaļas numurs, ārstējošā ārsta uzvārds vai pacienta deklarētā dzīvesvieta, ja ierodas bez nosūtījuma.

2. 2 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

3. 3 Ieraksta manipulāciju skaitu, kurām ir viens manipulācijas kods. Ja vienlaikus izmeklē divus izmeklējamos objektus vai vairāk, katru raksta jaunā ailē.

4. 4 Radiodiagnostiskajā procedūrā ieraksta saņemto dozu, kodolmedicīnas radioloģiskajā procedūrā ieraksta ievadītā radioaktīvā medikamenta nosaukumu un kopējo radioaktivitāti, radioterapeitiskajā procedūrā ieraksta saņemto dozu vai dozu uz monitora (lineārā paātrinājuma monitora vienības MU), vai jonizējošā starojuma dozas jaudu un ekspozīcijas laiku katram apstarošanas laukam.

Veselības ministrs G.Bērziņš
21.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Radioloģisko manipulāciju uzskaites žurnāls zobārstniecībā

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713)

22. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

Pacienta staru terapijas karte
(veidlapa Nr.051/u)

I. Vispārīgā informācija

1. Slimības vēstures/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes numurs 
2. Stacionāra pacientiem – nodaļa 
3. Palātas Nr.  
4. Pacienta vārds, uzvārds 
5. Personas kods  -
6. Vecums ________ gadi 
7. Pacienta deklarētā dzīvesvieta 
8. Administratīvās teritorijas kods
9. Apstarošanas sākuma datums (dd.mm.gggg) . .
10. Saslimšanas diagnoze 
11. Diagnozes kods pēc SSK-101
12. Histoloģiskā izmeklēšana: datums (dd.mm.gggg) . .   numurs ______ atradne 
13. Īsa saslimšanas anamnēze 
  
14. Iepriekšējā ārstēšana (kāda, kad, kur saņemta) 
  
  
15. Agrāk saņemta staru terapija (vajadzīgo atzīmēt): 1 – jā; 2 – nē ,
terapijas saņemšanas datums (dd.mm.gggg):
. .
16. Kur  
17. Ārstēšanas metode  
18. Perēkļa devas  
19. Laboratorisko izmeklējumu dati (aizpilda ambulatoram pacientam) 
  

Piezīme.

1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

II. Staru terapijas plāns

Nr.p.k.

 

DatumsApstarojamais rajonsLauka izmērs, cmApstarošanas metode2AparātsJonizējošā starojuma avots3Izstarojuma enerģija (tikai lineārajam paātrinātājam, norādot lietojamo enerģiju un starojuma veidu – elektronu vai bremzes starojums)
12345678
        
        
        
        
Apstarojamo lauku skaits
Seansu skaits
Apstarošanas ritms (apstarošanas reižu skaits nedēļā)
Perēkļa deva, Gy
Radiologs terapeits (paraksts un personīgais spiedogs)
vienreizējā
summārā
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staru reakcijas/sarežģījumi 
 
 
Datums (dd.mm.gggg) . .
Ārstējošais radiologs terapeits: 
 (paraksts un personīgais spiedogs)

Piezīmes.

1. 2 Norāda konkrēto staru terapijas veidu – dobumterapija, distances terapija, radionuklīdā terapija.

2. 3 Norāda konkrēto izotopu vai lineāro paātrinātāju.

1. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

III. Staru terapijas plānošanas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds 
2. Personas kods  -
         
 Lauka numurs1234567
 Lauka nosaukums       
Mērķis       
Apstarošanas aparāts       
Režīms       
Metode (ASĀ/Izoc.)       
Ķīlis       
Gentrija leņķis       
Kolimatora leņķis       
Aplikatora izmērs (cm)x       
y       
Lauka izmērs (cm)x       
y       
Galda rotācija       
Bloks       
Bolus       
Fiksācijas iekārta       
        

ASĀ

plānotais       
reālais       
korekcija       
In vivo dozimetra rādījums       
        
Doza frakcijā       
Monitorvienības/sekundes       
Medicīnas fiziķis  Datums (dd.mm.gggg) . .
 (paraksts un tā atšifrējums)  
Māsa  Datums (dd.mm.gggg) . .
 (paraksts un tā atšifrējums)  

2. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

IV. Distances staru terapijas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds 
  
2. Personas kods  -
  
Datums (dd.mm.gggg)LauksLauka izmērs, cmASĀ, cmDoza monitorā, MU/sekFormējošās iekārtas (bl; pl; bol; m; v–m)Gentrija leņķisKoli-
matora leņķis
Galda leņķis

In vivo dozimetra rādījumi

Deva perēklī, GyPirmā radio-
loģijas māsa (paraksts un perso-
nīgais spiedogs)
Otrā radio-
loģijas māsa (paraksts un perso-
nīgais spiedogs)
reizes devasummārā deva
1234567891011121314
              
              
              

3. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

V. Brahiterapijas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds 
2. Personas kods  -
  
Datums (dd.mm.gggg)IzotopsSummārais starojuma ilgums sekundes/minūtesAplikatorsDeva uzskaites punktos, GySummārā deva normalizācijas punktā, GyRadiologs terapeits (paraksts un personīgais spiedogs)
    
12345678910
          
          
          
          
          

4. ieliekamā lapa veidlapā Nr.051/u

VI. Radionuklīdās terapijas protokols

1. Pacienta vārds, uzvārds 
2. Personas kods  -
  
Datums (dd.mm.gggg)Plānotā DA vairogdziedzerimApstaroto audu tilpums, mililitri131J maksimālā uzkrāšanās, %T efektīvais (dienas)

131J aktivitāte, MBq

Radioloģijas māsa (paraksts un personīgais spiedogs)
1234567
       
       
       
Veselības ministrs G.Bērziņš
23. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Rentgenmamogrāfijas karte

(veidlapa Nr.052/u)

1. Mamogrāfijas datums (dd.mm.gggg) . .
2. Pacientes vārds, uzvārds 
3. Pacientes deklarētā dzīvesvieta 
4. Ārsts, kas nosūtījis pacienti 
 (vārds, uzvārds)
4.1. specialitāte 
4.2. tālruņa numurs  
5. Iepriekšējā mamogrāfija: 
5.1. datums (dd.mm.gggg) . .
5.2. iestādes nosaukums, kurā izdarīta iepriekšējā mamogrāfija 
6. Pēdējās menstruācijas datums (dd.mm.gggg) . .
7. Lietoti hormoni (vajadzīgo atzīmēt): 
7.1. vairogdziedzera
7.2. estrogēni
7.3. kontracepcija
8. Pašlaik lieto hormonus (1 – jā; 2 – nē)
8.1. kopš kura laika lieto (mm.gggg) .
9. Krūts operācija: 
9.1. datums (dd.mm.gggg) . .
9.2. sektorālā rezekcija (vajadzīgo atzīmēt): 
9.2.1. labā krūts
9.2.2. kreisā krūts
9.3. mastektomija (vajadzīgo atzīmēt): 
9.3.1. labā krūts
9.3.2. kreisā krūts
10. Lokālais statuss (vajadzīgo atzīmēt): 
10.1. apsārtums
10.2. jutīgums
10.3. sabiezējums
10.4. izdalījumi
10.5. norobežots veidojums
10.6. mamilla (aprakstīt) 

11. Shematiskajā zīmējumā norāda izmaiņas attiecīgajā krūts sektorā:

12. Slēdziens 
13. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

24. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr. 1167 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr. 227)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods
 

Steidzamais paziņojums
par infekcijas slimību, infekcijas slimības izraisītāja konstatēšanu, rezistentu mikroorganismu izdalīšanu un vakcinācijas izraisītu komplikāciju (blakusparādību)

(vajadzīgo pasvītrot)

(veidlapa Nr.058/u)

I. Diagnoze_____________________________ kods .
Diagnozes noteikšanas datums (dd.mm.gggg) . .
Infekcijas norise: akūta hroniska cita nav datu
Slimības simptomi: ir nav nav datu

sākotnējā diagnoze

diagnozes maiņa vai papildu informācija

galīgā diagnoze

Diagnoze pamatota

klīniski

laboratoriski

(atzīmēt vienu vai vairākus):

epidemioloģiski

pataloganatomiski

Letāls iznākums nav ir, ja "ir", norādīt datumu (dd.mm.gggg) . .

II. Laboratoriskā pārbaude

Parauga reģistrācijas numurs laboratorijā 
Parauga veids (testējamais materiāls) 
Parauga nosūtītājs 

 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds un ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, nodaļa stacionārā)
Parauga ņemšanas datums (dd.mm.gggg) . . nav zināms
Parauga piegādes datums laboratorijā (dd.mm.gggg) . . nav zināms
Testēšanas metode un rezultāts 
  
III. Pacienta dati
Vārds, uzvārds 
  
Personas kods
  -
Dzimums: vīrietis sieviete nav datu
Vecums gados, bērniem līdz 2 gadu vecumam – mēnešos (pasvītrot – gadi vai mēneši)1
Latvijas iedzīvotājs ārvalstnieks nav datu
Dzīvesvieta 
Administratīvās teritorijas kods 

Tālruņa numurs

Dzīvesvietas raksturojums:Nodarbošanās iespējamās inficēšanās laikā:

atsevišķs dzīvoklis

māja

dienesta viesnīca

pansionāts

bērnu aprūpes iestāde

viesnīca

ieslodzījuma vieta

kazarma

patversme

bezpajumtnieks(-e)

nav datu

cits __________________

pieaugušajiem:

strādā

nestrādā

bezdarbnieks(-e)

invalīds(-e)

pensionārs(-e)

mājsaimnieks(-e)

students(-e)

cits ____________________

_______________________

_______________________

bērniem:

apmeklē izglītības iestādi

neapmeklē izglītības iestādi

cits ___________________

________________________

inficēšanās riska faktori, kas
saistīti ar dzīves vietu vai
nodarbošanos: _____________

_________________________

_________________________

 

  
Darbavieta, izglītības iestāde2 
 
(nosaukums un adrese)
 

Datums (dd.mm.gggg)

Datums, kad pēdējo reizi apmeklēta darbavieta vai izglītības iestāde2

 

. .
Saslimšanas datums . .
Datums, kad pacients vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu . .
Hospitalizācijas datums (dd.mm.gggg) . .
Hospitalizācijas vieta 
 (ārstniecības iestādes nosaukums)
 
 Kods
grūtniecība nedēļa
IV. Dati par inficēšanos
Inficēšanās notikusi: Latvijā  citā valstī (norādīt)_______________ nav zināms
Inficēšanas vieta, cēlonis
un apstākļi, ja noskaidrots
 
 
 
Saslimšanas gadījumi
kontaktpersonu vidū
nav  ir (ja ir, precizēt un norādīt personas kodu, vārdu un uzvārdu)
 
 
Iedzimtās infekcijas gadījumāmātes personas kods   -
vārds un uzvārds __________________________________________
Iespējama inficēšanās seksuāli transmisīvās infekcijas gadījumā:
heteroseksuāls kontakts vīrietim sekss ar vīrieti no mātes bērnam
cits (precizēt)   nav datu
Papildu riska faktori:
kontakts ar seksuālo pakalpojumu sniedzēju nav datu
intravenozo narkotisko vielu lietošana  nav datu
cits (precizēt)    nav datu
V. Dati par vakcinācijas izraisīto komplikāciju
Vakcinācijas iestāde, kurā veikta imunizācija 
  
(nosaukums un adrese)
Ievadītā vakcīna 
 (nosaukums, sērija, derīguma termiņš, daudzums (mililitros vai pilienos))
Ievadīšanas datums (dd.mm.gggg) . .
un laiks (st. un min)plkst. .
Ievadīšanas veids: intramuskulāri subkutāni perorāli intrakutāni
 
VI. Papildinformācija
  
  
 
VII. Dati par paziņojuma reģistrāciju
Datums (dd.mm.gggg) un laiks (st. un min), kad pirmo reizi pa tālruni . .
ziņots Slimību profilakses un kontroles centram3plkst. .
- kas ziņojis 3 
 (vārds, uzvārds)
Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd.mm.gggg) . .
- paziņojuma nosūtītājs 
 (paraksts, ārstniecības personas spiedogs, tālruņa numurs)
Pacienta reģistrācijas numurs Slimību profilakses un kontroles centrā 
- paziņojuma saņēmējs 
 (vārds, uzvārds un paraksts)

 

Piezīmes.

 

1 Aizpilda, ja nav informācijas par personas kodu.

2 Neaizpilda, ja ir seksuāli transmisīvā infekcija.

3 Neaizpilda, ja ir slimība, par kuru paredzēta tikai rakstiska ziņošana.

Uzmanību! Aizpildītu steidzamo paziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību un par kārtību, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām, nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.

25.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Infekcijas slimību uzskaites žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr. 1167)

26. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnāls

(veidlapa Nr.064/u)

Iesākts _______.gada ___________________Reģistrācijas numurs __________

Pabeigts _______.gada _________________

 

Reģistrācijas numurs __________
      

Nr.p.k.

 

Datums (dd.mm.gggg.)Pacienta vārds, uzvārdsPersonas kodsVakcīna1

Vakcinācija/revakcinācija(ieraksta devas kārtas numuru)

 

123456
      
      
 
Preparāta2
nosaukumsdaudzums
(mililitros vai pilienos)
sērijaievadīšanas veids3
78910
    
    
    
Piezīmes
11
 
 

Piezīmes.

Vakcinācijas kalendārā norādītais saīsinātais vakcīnas apzīmējums. Ja saīsinājums nav paredzēts, ieraksta infekcijas nosaukumu.

Aili neaizpilda, ja ārstniecības iestādes medicīniskā dokumentācija jau satur medicīniskos ierakstus par preparāta nosaukumu, daudzumu (mililitros, pilienos), sēriju un ievadīšanas veidu.

Intramuskulāri (i/m), subkutāni (s/c), perorāli (p/o), intrakutāni (i/c).

27.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, veselības pārbaudes žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713)

28. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
No stacionāra (nodaļas) izrakstītā (mirušā) pacienta karte Nr._______
(Psihiatriskās informācijas pielikums)

(Pielikums svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 300)

29. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr. 1167; MK 20.09.2011. noteikumiem Nr. 713; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr. 227)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte Nr. _________
(narkoloģiskās informācijas pielikums)

(veidlapa Nr.066-N/u)

1. Pacienta vārds, uzvārds 
2. Personas kods

3. Pacienta Nacionālā veselības dienesta nodaļas kods (1.pielikums)

 

4. Dzimums1 – vīrietis; 2 – sieviete
5. Deklarētā dzīvesvieta 
6. Deklarētās dzīvesvietas administratīvā teritorija
7. Izglītība1 – nekad nav gājis skolā;
(vajadzīgo atzīmēt)2 – vispārējā pamatizglītība; 
 3 – vispārējā vidējā; 
 4 – profesionālā pamatizglītība; 
 5 – arodizglītība; 
 6 – profesionālā vidējā izglītība; 
 7 – augstākā izglītība; 
 8 – nav zināma 
8. Nodarbošanās1 – skolēns/students;
(vajadzīgo atzīmēt)2 – pensionārs, mājsaimnieks, invalīds; 
 3 – bezdarbnieks; 
 4 – strādājošais; 
 5 – cits; 
 6 – nav zināma 
9. Palīdzības veids 
(vajadzīgo atzīmēt)1 – neatliekamā; 
 2 – plānveida; 
 3 – pilna samaksa 
10. Tās ārstniecības iestādes kods, kas nosūtījusi pacientu
11. Stacionēšanas datums (dd.mm.gggg) . .

12. Izrakstīšanās datums no stacionārās ārstniecības iestādes (dd.mm.gggg)

 

. .
13. Stacionēšanas noslēgums (vajadzīgo atzīmēt)1 – uz mājām;
 2 – pārvests uz citu stacionāro ārstniecības iestādi; 
 3 – miris; 
 4 – cits 
14. Pamatdiagnoze _
15. Blakusdiagnoze _
16. Informācija, kas saistīta ar narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanu
16.1. pamatviela (nosaukums, kods) 
16.1.1. lietošanas veids1 – injicējot; 2 – smēķējot;
(vajadzīgo atzīmēt)3 – ēdot/dzerot; 4 – šņaucot; 
 5 – inhalējot; 6 – cits; 
 7 – nav zināms 
16.1.2. lietošanas biežums1 – katru dienu;
(vajadzīgo atzīmēt)2 – 2–3 dienas nedēļā; 
 3 – 4–6 dienas nedēļā; 
 4 – vienu reizi nedēļā; 
 5 – nav lietots pēdējā mēneša laikā; 
 6 – pirmo reizi mūžā; 
 7 – nav zināms 
16.1.3. vecums, lietojot vielu pirmo reizi (gadi)
16.1.4. regulāras lietošanas ilgums (gadi)
16.2. cita lietotā viela (nosaukums, kods) 
16.2.1. lietošanas veids1 – injicējot; 2 – smēķējot;
(vajadzīgo atzīmēt)3 – ēdot/dzerot; 4 – šņaucot; 
 5 – inhalējot; 6 – cits; 
 7 – nav zināms 
16.2.2. lietošanas biežums1 – katru dienu;
(vajadzīgo atzīmēt)2 – 2–3 dienas nedēļā; 
 3 – 4–6 dienas nedēļā; 
 4 – vienu reizi nedēļā; 
 5 – nav lietots pēdējā mēneša laikā; 
 6 – pirmo reizi mūžā; 
 7 – nav zināms 
16.2.3. vecums, lietojot vielu pirmo reizi (gadi)
16.2.4. regulāras lietošanas ilgums (gadi)
16.3. cita lietotā viela (nosaukums, kods) 
16.4. cita lietotā viela (nosaukums, kods) 
17. Epikrīze 
17.1. īsa anamnēze 
  
17.2. stāvoklis, iestājoties stacionārajā ārstniecības iestādē:
17.2.1. psihiskais (tikai patoloģija) 
  
17.2.2. neiroloģiskais (tikai patoloģija) 
  
17.2.3. somatiskais (tikai patoloģija) 
  
17.3. ārstēšana 
  
  
17.4. slimības gaita 
  
17.5. stāvoklis, izrakstoties no stacionārās ārstniecības iestādes (tikai patoloģija) 
  
17.6. režīma pārkāpumi 
  
17.7. medicīniskās un sociālās rekomendācijas 
  
18. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)
19. Datums (dd.mm.gggg) . .

 

30. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju

(veidlapa Nr. 088/u)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods  
1. Pacienta vārds, uzvārds 

2. Personas kods  - 

3. Dzimums: vīrietis sieviete

4. Diagnozes, nosūtot pacientu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi

Pamatdiagnoze un blakusdiagnozesSSK10
kods
  

5. Veselības traucējumu apraksts, ieskaitot anamnēzi, veikto ārstēšanu, tās rezultātus, kā arī paredzamo ārstēšanu un prognozi, ja tāda iespējama

 

6. Izmeklējumi un konsultantu atzinumi, kas pamato 4. punktā minētās diagnozes

 

7. Pārejošā darbnespēja (norādīt periodu pēdējo 6 mēnešu laikā pamatslimības dēļ)

 

8. Fizikālās/psihiskās izmeklēšanas dati, ķermeņa funkciju traucējumu un aktivitāšu ierobežojuma novērtējums

 

9. Nosūtījuma sagatavošanas iemesls

Prognozējamās invaliditātes ekspertīzei

Invaliditātes un darbspēju ekspertīzei

Īpašas kopšanas medicīnisko indikāciju ekspertīzei

Vieglā automobiļa speciālās pielāgošanas un pabalsta saņemšanas transporta izdevumu kompensēšanai medicīnisko indikāciju ekspertīzei

Pavadoņa pakalpojuma saņemšanas ekspertīzei

Atzinuma sniegšanai par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā

Cits iemesls ___________________________________________ (norādīt vārdiem)

10. Nosūtījuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg.)   . .

11. Nosūtījumu sagatavoja   
 (ārsta vārds, uzvārds) (paraksts)

12. Pievienoto dokumentu kopiju saraksts

 
 
 

Piezīme. Nosūtījums derīgs divus mēnešus no tā sagatavošanas datuma.

31.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Paziņojums par pacientu, kuram pirmoreiz mūžā noteikta sifilisa, šankroīda, gonorejas, uroģenitālās hlamidiozes, anoģenitālās herpes, mikrosporijas, trihofitijas, kraupja, kašķa ftiriozes, lepras, trahomas diagnoze

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 269)

32.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 300 redakcijā; sk. noteikumu 43. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju1
(veidlapa Nr. 89/u-t)

Pamatdaļa
(Aizpilda katrā diagnosticētas tuberkulozes gadījumā)

 sākotnējais (pagaidu) ziņojums  galīgais ziņojums

1. Vārds, uzvārds 
2. Personas kods  - 
3.  Latvijas iedzīvotājs  ārvalstnieks (norādīt valsti) 

 nav datu

4. Dzimums:  vīrietis  sieviete
5. Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.), ja atšķiras no personas koda . . .
6. Dzimšanas valsts: Latvija cita valsts (norādīt) ________________________________ nav datu
7. Dzīvesvieta: 
 deklarētā 
 (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
  faktiskā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta 
 (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
8. Diagnoze  
   
  Kods 
9. Diagnoze noteikta/apstiprināta:  histoloģiski,  skopiski, atrodot acidorezistentās baktērijas,  uzsējumā,
molekulāri, klīniski un/vai radioloģiski
9.1. izmeklētais materiāls ___________________________________
9.2. diagnozes noteikšanas/apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg. . . . nav datu
10. Saslimšana:  pirmreizēja   recidīvs   nav datu
11. Slimība atklāta: 
 vēršoties pie ārsta ar sūdzībām izmeklējot profilaktiski
 izmeklējot pēc kontakta ar tuberkulozes slimnieku autopsijā
  cits (norādīt) _____________________
12. Saslimšanas (simptomu parādīšanās) datums (ja nav zināms precīzi, – mēnesis)
(dd.mm.gggg. . . . nav datu   neattiecas
13. Datums, kad pacients pirmo reizi vērsies pie ārsta saistībā ar pašreizējo saslimšanas epizodi
(dd.mm.gggg.)  . .   . nav datu   neattiecas
14. Ārstniecības iestāde, kurā pacients pirmo reizi ir vērsies
saistībā ar pašreizējo saslimšanas epizodi (norādīt nosaukumu)
 
  
15. Hospitalizācijas datums tuberkulozes ārstēšanai
(dd.mm.gggg.)  . . . nav datu   neattiecas
16. Riska faktori: pārmērīga alkohola lietošana narkotisko vielu lietošana
17. Vai pacients izmeklēts uz HIV:   jā  nē  nav datu

Papilddaļa

Aizpilda, ja ir nepieciešama pretepidēmijas pasākumu veikšana:

1) elpceļu tuberkulozes gadījumā, kas apstiprināta skopiski, bakterioloģiski vai molekulāri, pārbaudot materiālu no elpceļiem;

2) pastāv pamatotas aizdomas, ka atbilstoši tuberkulozes klīniskajai formai (piem., destrukcijas dobumi plaušās) pacients izdala tuberkulozes izraisītājus no elpceļiem, vai tuberkuloze diagnosticēta pēc personas nāves, konstatējot destrukcijas dobumus plaušās;

3) tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas gadījumā bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), ja nav zināms infekcijas avots.

18. Tālruņa numurs saziņai ar pacientu vai pacienta likumīgo pārstāvi 
19. Pacienta faktiskās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas raksturojums:
 atsevišķs dzīvoklis ārstniecības iestāde patversme
 māja viesnīca bezpajumtnieks(-ce)
 dienesta viesnīca ieslodzījuma vieta nav datu
 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija kazarmas cits _____________________

20. Pacienta nodarbošanās:

20.1. bērniem:20.2. pieaugušajiem: nav zināms
 apmeklē izglītības iestādi strādā cits _______________
 t. sk. pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja nestrādā_____________________
 neapmeklē izglītības iestādi students(-e)/skolnieks(-ce) 
 cits __________________  
21. Darbavieta, izglītības/bērnu uzraudzības iestāde:
21.1. nosaukums 
21.2. adrese 
 (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts)
  
21.3. tālruņa nr. 
21.4. amats/statuss 
22. Datums, kad pacients pēdējo reizi apmeklēja darbavietu vai izglītības/bērnu uzraudzības iestādi
(dd.mm.gggg. . . . nav datu   neattiecas
23. Stacionārās ārstniecības iestādes, kurās pacients uzturējies esošās saslimšanas epizodes laikā:
NosaukumsStruktūrvienībaDatums (no–līdz)
   
   

24. Informācija par citām pacienta uzturēšanās vietām (nosaukums, adrese), kas nav norādītas iepriekš:

 
 
 
 
25. Kontakts ar tuberkulozes slimnieku: nav  nav datu
 ir (norādīt kontaktēšanās vietu, informāciju par personu, t. sk. vārdu un uzvārdu) 
  

26. Pacientam tuberkulozes simptomi parādījušies:

 
 Latvijā nav datu

 dzīvojot citā valstī (norādīt, kur)_____________________

 neattiecas

27. Pacients, būdams infekciozs (iespējami infekciozs), ir ceļojis uz ārzemēm:

 
 jā (norādīt valsti, laiku un transportlīdzekļus)  nē
   nav datu
   neattiecas
28. Informācija par veiktajiem epidemioloģiskās drošības
pasākumiem un ar pasākumu veikšanu saistītām problēmām
 
  
  
29. Papildinformācija 
  

30. Pacienta iespējamais infekciozitātes periods kontaktpersonu noteikšanai (ja nav zināms precīzi, – mēnesis)
no (dd.mm.gggg.) . . .

31. Apzināto pacienta kontaktpersonu skaits2

 kopāt. sk. bērninav datuneattiecas
31.1. dzīvesvietā (kopā dzīvojošās personas)____________________
31.2. citas kontaktpersonas (radinieki, draugi), kuras bija tuvā kontaktā ar pacientu, t. sk. bieži apmeklēja pacienta dzīvesvietu____________________

32. Vai informācija par 31. punktā minētajām kontaktpersonām ir paziņota pacienta dzīvesvietai tuvāk praktizējošajam pneimonologam
 jā    nē   neattiecas

33. Informācija par kontaktpersonām, par kurām nav paziņots dzīvesvietai tuvāk praktizējošajam pneimonologam

Nr. p. k.
Vārds
Uzvārds
Personas kods vai dzimšanas datums
Adrese
Kontakttālrunis
Kontakta veids ar tuberkulozes slimnieku
Pēdējā kontakta datums
1
2
3
4
5
6
7
8
        
        

34. Ziņojuma nosūtīšanas datums 
(dd.mm.gggg.)  . . .

35. Ārsts 
 (vārds, uzvārds, paraksts3)
Pneimonologs 
 (vārds, uzvārds, paraksts3)

Piezīmes.

1 Aizpildītu ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.

Ja apzinātas kontaktpersonas, aizpilda 33. punktā minēto informāciju par kontaktpersonām.

3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

33.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Paziņojums par pacientu, kuram pirmo reizi dzīvē noteikta vēža vai cita ļaundabīga audzēja diagnoze

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

34. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22)

Ārstniecības iestādes nosaukums 
Kods

Dzemdību vēsture Nr. ______

(veidlapa Nr.096/u)

I. Vispārīgā informācija

1. Paciente:

1.1. vārds _______________________

1.2. uzvārds _______________________

1.3. personas kods

1.4. vecums (gados)

1.5. tautība _______________________

2. Stacionēšanas datums (dd.mm.gggg) un laiks (st. un min) . . .. .

3. Izrakstīšanās datums (dd.mm.gggg) no stacionāra . .

4. Gultasdienu skaits

5. Nodaļa palātas Nr.

6. Asinsgrupa un rēzus piederība:

6.1. antiA

6.2. antiB

6.3. rēzus piederība (1 – pozitīvs; 2 – negatīvs)

6.4. noteikšanas datums (dd.mm.gggg) . .
6.5. ārstniecības persona, kas noteikusi 
 (paraksts un tā atšifrējums)1
7. Antivielu titrs 
8. Alerģiskās reakcijas 
9. Sifilisa testi 
10. Austrālijas antigēns (HbsAg) 
11. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) tests 
11.1. HIV inficēta grūtniece saņēmusi antiretrovirālo terapiju:
 grūtniecības laikā
 dzemdību laikā
12. Kas nosūtījis 
13. Dzemdētājas deklarētā dzīvesvieta 
14. Tālrunis 
15. Ģimenes stāvoklis: laulībā, nav laulībā (vajadzīgo pasvītrot)
16. Studē, strādā, nestrādā (vajadzīgo pasvītrot)
17. Grūtniecības laikā apmeklējusi ārstu (vecmāti): jā, nē (vajadzīgo pasvītrot)
18. Cik reizes apmeklējusi 
19. Konsultācijas nosaukums 
20. Diagnoze iestājoties
21. Galīgā diagnoze
22. Sarežģījumi dzemdību laikā, pēc dzemdībām 
23. Lietotās operācijas, manipulācijas 
24. Hospitalizācijas noslēgums: izrakstīta; pārvesta; mirusi (grūtniecības laikā, dzemdību laikā, pēc dzemdībām) (vajadzīgo pasvītrot)
25. Augums (centimetros) 
26. Svars (kilogramos) 
27. Temperatūra 
28. Kura grūtniecība 
29. Kuras dzemdības 
30. Pēdējās menstruācijas datums (dd.mm.gggg) . .
31. Pirmās augļa kustības (dd.mm.gggg) . .
32. Dzemdes dibena augstums (centimetros) 
33. Vēdera apkārtmērs (centimetros) 
34. Augļa stāvoklis, pozīcija un veids 
35. Augļa sirdspuksti, vieta, skaits 
36. Priekšguļošā daļa 
37. Kur atrodas priekšguļošā daļa 
38. Dzemdību darbība 
39. Paredzamais augļa saturs 
40. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)
41. Vecmāte 
 (paraksts un tā atšifrējums)

II. Dzemdību norise

42. Dzemdību sāpes sākās 
43. Ūdeņi nogāja 
44. Ūdeņu raksturs un daudzums 
45. Pilns atvērums 
46. Bērns piedzima: 
46.1. pirmais 
46.1.1. datums (dd.mm.gggg) . .
46.1.2. laiks 
46.1.3. dzīvs, miris, ar galviņu, ar sēžu, ar kājiņām (vajadzīgo pasvītrot)
46.1.4. dzimums 
46.1.5. ķermeņa svars (gramos) 
46.1.6. augums (centimetros) 
46.1.7. galviņas apkārtmērs (centimetros) 
46.1.8. krūšu apkārtmērs (centimetros) 
46.2. otrais 
46.2.1. datums (dd.mm.gggg) . .
46.2.2. laiks 
46.2.3. dzīvs, miris, ar galviņu, ar sēžu, ar kājiņām (vajadzīgo pasvītrot)
46.2.4. dzimums 
46.2.5. ķermeņa masa (gramos) 
46.2.6. augums (centimetros) 
46.2.7. galviņas apkārtmērs (centimetros) 
46.2.8. krūšu apkārtmērs (centimetros) 
47. Dzemdību ilgums 
47.1. kopējais 
47.2. I periods 
47.3. II periods 
47.4. III periods 
48. Jaundzimušā gonoblenorejas profilakse izdarīta 
 (ar ko)
49. Jaundzimušā stāvokļa novērtēšana pēc Apgares skalas 
50. Placenta: atdalījās patstāvīgi, atdalīta, izņemta ar roku (vajadzīgo pasvītrot)
51. Placentas atdalīšanai lietots paņēmienspēc ___________ stundām ___________  minūtēm
52. Placenta: vesela, rada šaubas (vajadzīgo pasvītrot)
53. Apvalki: visi, rada šaubas (vajadzīgo pasvītrot)
54. Nabas saite: 
54.1. garums 
54.2. aptinusies ap (vajadzīgo ierakstīt) 
54.3. īpatnības 
55. Asins zaudējums dzemdībās (mililitros) 
56. Ārstniecības persona, kas saņēma bērnu: 
 (paraksts un tā atšifrējums)
57. Placentu pārbaudīja 
 (uzvārds)
58. Dežūrārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)
59. Vecmāte 
 (paraksts un tā atšifrējums)

III. Anamnēze

60. Vispārējās slimības 
61. Smēķē: jā, nē (vajadzīgo pasvītrot)
62. Smēķē ______________ cigaretes dienā
63. Bērna tēva veselības stāvoklis 
64. Menstruācijas kopš ______________  gadiem
65. Ginekoloģiskās slimības 
66. Iepriekšējās grūtniecības 
 (dati par dzemdībām, abortiem, sarežģījumiem, operatīvie līdzekļi, jaundzimušo svars)
67. Cik bērni dzīvi 
68. Nedzīvi dzimuši 
69. Miruši 
70. Ultrasonogrāfija:
70.1. ultrasonogrāfiskais skrīnings 11.–13.grūtniecības nedēļā un 14.nedēļas pirmajās sešās dienās (11.–13.+6): jā, nē (vajadzīgo pasvītrot)
70.2. ultrasonogrāfiskais skrīnings 20.–21.grūtniecības nedēļā un 22.nedēļas pirmajās sešās dienās (20.–21.+6): jā, nē (vajadzīgo pasvītrot)
70.3. ultrasonogrāfiskais skrīnings 34.–36.grūtniecības nedēļā: jā, nē (vajadzīgo pasvītrot)
71. Paredzamais dzemdību termiņš:
71.1. pēc menstruācijām (dd.mm.gggg) . .
71.2. pēc ultrasonogrāfijas (dd.mm.gggg) . .
72. Citi parametri 
73. Šīs grūtniecības norise un sarežģījumi 
  

IV. Stāvoklis iestājoties

74. Ārējās apskates dati 
  
75. Sirdsdarbība 
76. Asinsspiediens 
76.1. labajā rokā 
76.2. kreisajā rokā 
77. Elpošanas orgāni 
78. Gremošanas orgāni 
79. Urīnceļu sistēma 
80. Ārstniecības persona 
 (paraksts un tā atšifrējums)

1. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Dzemdētājas vārds, uzvārds 
Dzemdību vēstures Nr.  

V. Grūtniecības, dzemdību norise

Datums, laiksStāvoklisPiezīmes
   
   
   

2. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Dzemdētājas vārds, uzvārds 
Dzemdību vēstures Nr.  

VI. Pēcdzemdību perioda norise

DatumsVispārējais stāvoklis

Piena dziedzeru stāvoklis

 

Dzemdes dibena augstumsLohijasUrīnpūšļa funkcija

Zarnu trakta funkcija

 

Ordinācijas
12345678
        
        

3. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Dzemdētājas vārds, uzvārds 
Dzemdību vēstures Nr.  

VII. Pacienta novērtēšanas protokols

Pacientes vārds, uzvārds 
             
Datums (dd.mm.)            
Pēcdzemdību perioda diena123456789101112
PulssAsinsspiediensTemperatūrarvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrv
14020041                        
                        
                        
                        
                        
12017540                        
                        
                        
                        
                        
10015039                        
                        
                        
                        
                        
9012538                        
                        
                        
                        
                        
8010037                        
                        
                        
                        
                        
707536                        
                        
                        
                        
605035                        
                        
                        
                        
Elpošana                        
Svars                        
Izdzertā šķidruma daudzums                        
Diennakts urīna daudzums                        
Vēdera izeja                        
Vanna                        
Stāvoklis izrakstot, pārvedot __________________
Izsniegta darbnespējas lapa Nr. ________ no . .   līdz . .
Jaundzimis (dzimums) ____________ izrakstīts . . , miris . .
Pārvests (uz kurieni) ________________ , kad . .
Palātas ordinators  
 (paraksts)
Nodaļas vadītājs 
 (paraksts)

4. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

(4. ieliekamā lapa svītrota ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22)

5. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Dzemdētājas vārds, uzvārds 
Dzemdību vēstures Nr.  

IX. Ordināciju lapa

Datumss                             
Ārstēšanas diena 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829
Pēcoperācijas diena                             
MedikamentiRežīms                             
ProcedūrasDiēta                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)
Medicīnas māsa 
 (paraksts un tā atšifrējums)

 

6. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Dzemdētājas vārds, uzvārds 
Dzemdību vēstures Nr.  

X. Dzemdību vēstures ieliekamā lapa

1. Iestāšanās laiks dzemdību nodaļā 
2. Sūdzības 

3. Dzemdību darbība: ir, nav (vajadzīgo pasvītrot)

4. Kontrakcijas no __________ ik pa __________  minūtēm, pa __________  sekundēm

5. Augļa ūdeņi: veseli, tek no (datums) __________  (laiks) __________

gaiši, zaļi, dzelteni, biezi, ar mekoniju, iezaļgani, bez smakas, ar smaku (vajadzīgo pasvītrot)

6. Augļa guļa: garguļa, slīpguļa, šķērsguļa (vajadzīgo pasvītrot)

7. Priekšguļošā daļa: galviņa, tūplītis, kājiņas (vajadzīgo pasvītrot)

atrodas: virs mazā iegurņa ieejas, piespiesta mazā iegurņa ieejai, fiksēta mazā iegurņa ieejā, mazā iegurņa iedobumā (vajadzīgo pasvītrot)

8. Augļa sirds toņi: skaidri, ritmiski, klusi, aritmiski (vajadzīgo pasvītrot) __________  reizes minūtē

9. Vaginālā apskate: dzemdes kakls sakrāli, centrāli vērsts (vajadzīgo pasvītrot); garums __________  cm, nolīdzināts; mīksts, vidēji blīvs, blīvs (vajadzīgo pasvītrot); atvērums __________  cm, slēgts (vajadzīgo pasvītrot)

10. Augļa ūdens pūslis: vesels, labi pildīts, plakans (vajadzīgo pasvītrot)

10.1. tek augļa ūdeņi – gaiši, zaļi, dzelteni, biezi, ar smaku, bez smakas, ar asins piejaukumu (vajadzīgo pasvītrot)

10.2. augļa ūdens pūšļa nav, plēves uz augļa galviņas (vajadzīgo pasvītrot)

10.3. amniotomija: ūdeņi gaiši, zaļi, dzelteni, biezi, ar smaku, bez smakas, ar asins piejaukumu (vajadzīgo pasvītrot)

11. Augļa galviņa, tūplītis (vajadzīgo atzīmēt) atrodas plaknē: -5; -4; -3; -2; -1; 0; +1; +2; +3; +4; +5 (vajadzīgo pasvītrot)

12. Sagitālā šuve (sutura sagitalis) labajā, kreisajā slīpajā izmērā, šķērsizmērā, taisnā izmērā (vajadzīgo pasvītrot)

Mazais avotiņš uz priekšu, uz mugurpusi, pa kreisi, pa labi (vajadzīgo pasvītrot). Promotorium nesasniedz.

13. Amniotomija: augļa ūdeņi gaiši, zaļi; maz, pietiekamā daudzumā, peld baltas kazeozās masas (vajadzīgo pasvītrot)

14. Kardiotokogrammas (KTG) pieraksts ________________________

15. Diagnoze

16. Plāns 
  
17. Nozīmējumi 
  
18. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

7. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Dzemdētājas vārds, uzvārds 
Dzemdību vēstures Nr.  

XI. Dzemdību vēstures ieliekamā lapa

1. Spiedieni ik pēc __________ minūtēm, pa __________  sekundēm

2. Galviņa, tūplītis, kājiņa (vajadzīgo pasvītrot) izejā

3. Augļa sirds toņi skaidri, ritmiski, klusi, aritmiski (vajadzīgo pasvītrot) __________  reizes minūtē

4. Episiotomia, perineotomia 

5. Piedzimst: dzīvs, nedzīvs, zēns, meitene (vajadzīgo pasvītrot))

6. Pēc Apgares skalas ______________________

7. Nabas saite __________  cm gara, apvijums ____________________

8. Mugurējie ūdeņi gaiši zaļi (pasvītrot, ja ir)

9. Placenta izdalās pēc __________  minūtēm, vesela, ar defektiem (vajadzīgo pasvītrot)

10. Augļa plēves visas, apšaubāmas (vajadzīgo pasvītrot)

11. Dzemde savilkusies labi, atslābst (vajadzīgo pasvītrot)

12. Nozīmējumi 
  

13. Dzemdību ceļu apskate: dzemdes kakls vesels, plīsums: I, II, III pakāpe, sašūts ar atsevišķām ketguta mezglu šuvēm (vajadzīgo pasvītrot)

14. Maksts gļotāda: vesela, plīsumi sašūti ar ketguta šuvēm (vajadzīgo pasvītrot)

15. Episiorhaphis, colpoperineorrhaphia (vajadzīgo pasvītrot)

16. Starpene: vesela, I, II, III pakāpes plīsums sašūts (vajadzīgo pasvītrot)

17. Kopējais asins zudums (mililitros) 
18. Vispārējais stāvoklis 
19. Sūdzības 
  
20. Asinsspiediens 
21. Dzemde labi savilkusies 
22. Izdalījumi no dzimumceļiem 
23. Pārvesta uz pēcdzemdību palātu 
24. Nozīmējumi 
  
25. Ārsts 
 (paraksts un tā atšifrējums)

8. ieliekamā lapa veidlapā Nr.096/u

Datums (dd.mm.gggg) . . laiks __________

Grūtniecība __________ dzemdības __________

Dzemdētājas vārds, uzvārds  
Dzemdību vēstures Nr.  

XII. Dzemdību norises karte

Diagnoze
Slēdziens 
Dzemdību darbība Augļu ūdeņi tek no Augļu ūdeņu raksturs 

 

  Laiks (stundas)1234567891011121314151617181920


Augļasirdsdarbība(no 60līdz 200reizēmminūtē)

 

200                    
190                    
180                    
170                    
160                    
150                    
140                    
130                    
120                    
110                    
100