Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.292

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.28 15.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (turpmāk – apakšpasākums) vienreizēja maksājuma veidā (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.

3. Atbalsta mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

4. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības produkti ietver Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti).

4.1 Šo noteikumu izpratnē pamatdarbības nozare ir tā, no kuras gūtie ieņēmumi ir vismaz 50 procenti no atbalsta pretendenta kopējā apgrozījuma kalendāra gadā. Ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas šo noteikumu izpratnē ietver arī ieņēmumus no pašražoto lauksaimniecības produktu pārstrādes.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

5. Pieteikšanās atbalstam, projektu iesniegumu un pārskatu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, pārskata sniegšana un publiskā finansējuma saņemšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un pārejas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404)

6. Pirms Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu par šajos noteikumos paredzētā publiskā finansējuma sadali starp Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, ņemot vērā lauksaimniecības zemes platības saimniecībās ar lauksaimniecības zemi līdz 50 hektāriem (ha). Publisko finansējumu projektiem piešķir no tās Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes finansējuma, kuras teritorijā īsteno projektu.

(MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi un apmērs

7. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās atbilstoši jaunākajiem valsts statistiskajiem novērojumiem.

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404; grozījums par vārdu "republikas pilsētas" aizstāšanu ar "valstspilsētas" stājas spēkā 01.07.2021., sk grozījumu 2. punktu)

8. Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. Projekta iesniegumā norādītā deklarētās dzīvesvietas adrese netiek mainīta visu projekta īstenošanas laiku.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382)

9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

9.1. gada kopējais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – vismaz 2000 euro;

9.1.1 gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – ne vairāk kā 15 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

9.1.2 saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtības noteikšanai ņem vērā ražošanas resursus, ko izmanto nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai, no tā gūstot ekonomisku labumu. Standarta izlaides vērtību nosaka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

9.2. kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;

9.3. iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā;

9.4. sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – konsultāciju pakalpojuma sniedzējs) ir sagatavots projekta iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 34.1. apakšpunktu. Projekta iesniegums ietver darījumdarbības plānu;

9.5. saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu nodrošina gada pārskata vai gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu;

9.6. projekts ir saistīts ar šo noteikumu 4. punktā minēto nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404)

10. Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz trim kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31. decembrim. Šajā laikposmā:

10.1. tiek sasniegti darījumdarbības plānā noteiktie mērķi un rādītāji;

10.2. neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība sasniedz šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto minimālo robežvērtību un nav samazinājusies salīdzinājumā ar projekta iesniegšanas dienu;

10.3. šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība ir palielinājusies vismaz par 20 procentiem;

10.4. atbalsta pretendents, kas saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu ir saņēmis projektu atlases punktus par saimniecības dalību kooperatīvā, nodrošina produkcijas realizāciju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā, un tā veido vismaz 50 procentu no pretendenta gada neto apgrozījuma no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404)

11. Atbalsta pretendents veic saimniecisko darbību vismaz četrus kalendāra gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151)

12. Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā ietver:

12.1. nosacījumus saskaņā ar Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās Regulas (ES) Nr. 807/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus, 5. panta 1. punkta "c" apakšpunktu;

12.2. saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;

12.3. konkrētas ziņas par plānotajiem ieguldījumiem, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;

12.4. darījumdarbības plānā sasniedzamos ekonomiskos rādītājus;

12.5. saimniecības attīstības mērķus (tai skaitā saimniecības iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles shēmā, ja tā paredzēta darījumdarbības plānā).

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382)

13. Lauku atbalsta dienests vērtē darījumdarbības plāna kvalitāti un plānoto ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu ar kopējo saņemtā atbalsta apmēru.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

14. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

14.1. vismaz 80 procenti ilgtermiņa ieguldījumu, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;

14.2. ne vairāk kā 20 procenti vispārējo izmaksu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumu, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382)

15. Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

16. Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, un to izmaksā šādā kārtībā:

16.1. pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, atbalsta pretendents saņem 80 procentu no kopējā atbalsta apmēra atbilstoši šo noteikumu 14.1. apakšpunktam, un tas tiek izmaksāts ne vairāk kā trijās daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai citiem darījumus apliecinošiem dokumentiem;

16.2. gala maksājumu 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta apmēra atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas un darījumdarbības plānā sasniegto mērķu izvērtējuma.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

17. Darījumdarbības plāna īstenošana tiek uzsākta deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

18. Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas veikti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojuma izmaksas.

19. Konsultāciju pakalpojuma izmaksas, ietverot projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas, nepārsniedz septiņus procentus no kopējā atbalsta apmēra. Projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējā atbalsta apmēra.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

20. Plānošanas periodā atbalsta pretendents šajos noteikumos minēto atbalstu var saņemt vienu reizi.

21. Projekta iesniegumus sarindo pēc iegūto punktu skaita atbilstoši atlases kritērijiem (2. pielikums). Ja projektu atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, rindošanā augstāk atrodas atbalsta pretendents ar mazāku saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību.

22. Minimālais projektu atlases kritēriju punktu skaits, lai saņemtu šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstu, ir vismaz 40 punkti, kas piešķirti saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404)

23. Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas ir īstenojis projektu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

III. Nosacījumi konsultāciju pakalpojuma sniedzējiem

24. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējus izvērtē un apstiprina Lauku atbalsta dienests.

25. Konsultāciju pakalpojuma sniedzēju atlases kārtība ir šāda:

25.1. Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par konsultāciju pakalpojuma sniedzēju atlasi apakšpasākumā;

25.2. konsultāciju pakalpojuma sniedzējs divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

25.2.1. iesniegumu (3. pielikums);

25.2.2. darbinieku (turpmāk – konsultanti) sarakstu (4. pielikums);

25.2.3. konsultantu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

25.2.4. dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi (tai skaitā var būt lauksaimniecības nozarē izstrādāto un uzraudzīto projektu saraksts);

25.2.5. apliecinājumu, ka tam ar tirgotāju nav interešu konflikta.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382)

26. Lauku atbalsta dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē un apstiprina konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sarakstu.

27. Lauku atbalsta dienests apstiprinātajā konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sarakstā norāda konsultāciju pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Sarakstu ievieto Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

28. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs par izmaiņām šo noteikumu 27. punktā minētajā informācijā piecu darbdienu laikā rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu.

29. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs atbilst šādiem kritērijiem:

29.1. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts kā juridiska persona;

29.2. konsultantiem, kuri sniedz konsultāciju pakalpojumu lauksaimniekiem, ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vadīšanā vai komercdarbībā;

29.3. starp konsultantiem ir vismaz viens ekonomists vai finansists, kā arī speciālists jomā, kurā tiek īstenots darījumdarbības plāns. Jomas speciālists var būt attiecīgi agronoms – graudkopībā, zootehniķis – lopkopībā vai cits jomai atbilstošs speciālists;

29.4. vismaz divu gadu darba pieredze konsultāciju sniegšanā un projektu izstrādē publiskā finansējuma piesaistei lauksaimniecības nozarē;

29.5. nav komerciālas intereses par lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu (nav attiecināms uz atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām).

30. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs:

30.1. sadarbībā ar atbalsta pretendentu sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, vai konsultē par iesnieguma sagatavošanu;

30.2. konsultē atbalsta pretendentu par darījumdarbības plāna uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;

30.3. konsultē par darījumdarbības plānā iekļauto darbību īstenošanu;

30.4. uzrauga darījumdarbības plāna ieviešanas gaitu līdz tā pilnīgai īstenošanai, tai skaitā reizi gadā pārbauda grāmatvedības datu atbilstību darījumdarbības plānam un darījumdarbības plāna īstenošanas pirmajā un pēdējā gadā apmeklē atbalsta pretendenta saimniecību;

30.5. veic šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto ieguldījumu kontroli.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151)

30.1 Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 30.4. un 30.5 apakšpunktā minēto prasību izpildi (5. pielikums).

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

31. Konsultāciju pakalpojuma sniedzējs nodrošina atbalsta pretendenta datu konfidencialitāti.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

32. Ja konsultāciju pakalpojuma sniedzējs nenodrošina šo noteikumu 29. un 30. punktā minēto prasību izpildi, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs izslēgt konsultāciju pakalpojuma sniedzēju no apstiprināto konsultāciju pakalpojuma sniedzēju saraksta.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

33. Pirms darījumdarbības plāna sagatavošanas atbalsta pretendents slēdz līgumu ar konsultāciju pakalpojumu sniedzēju par projekta iesnieguma un citu darījumdarbības plāna uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un darījumdarbības plāna uzraudzību.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

33.1 Ja konsultāciju pakalpojuma sniedzējs vai viņa darbinieks ir arī atbalsta saņēmējs, konsultāciju pakalpojuma sniedzējam nav tiesību izstrādāt, saskaņot un uzraudzīt attiecīgo darījumdarbības plānu.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

IV. Iesniedzamie dokumenti

34. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

34.1. projekta iesniegumu. Tas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, izglītība lauksaimniecībā, ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas, zeme un dzīvnieki) un par projektu (investīciju rezultātā sasniedzamie rādītāji, saimniecības attīstības mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta īstenošanas nozare un citas ziņas), kā arī pavaddokumentus un darījumdarbības plānu (ražošanas apjoms, izmaksas, naudas plūsmas pārskats pa gadiem);

34.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

34.3. ja zeme tiek nomāta, – atbalsta pretendenta apliecinātu nomas līguma kopiju, kurā norādītais nomas termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

34.4. ja darījumdarbības plānā paredzēta būvniecība vai būvmateriālu iegāde, – ar būvvaldi saskaņotus dokumentus atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kopā ar šo noteikumu 38. punktā minēto atbalsta pieprasījumu;

34.5. šo noteikumu 33. punktā minēto līgumu, ko apliecinājis atbalsta pretendents;

34.6. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto izglītību apliecinošu dokumentu, ja izglītība iegūta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja pabeigti vairāki īslaicīgi lauksaimniecības kursi, tajos norādīto stundu skaitu summē. Ja izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts stundu skaits, pievieno attiecīgo mācību programmu vai arhīva izrakstu, vai mācību iestādes izziņu par apgūto mācību programmu ar apgūto lauksaimniecības mācību stundu apjomu;

34.7. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto darba pieredzi un specialitāti apliecinošus dokumentus;

34.8. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošu dokumentu, ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs;

34.9. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, I pielikumam.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404)

35. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151)

36. Pēc darījumdarbības plāna īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

36.1. ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju saskaņotu pārskatu par darījumdarbības plāna īstenošanu un pārskatā iekļauj šādu informāciju:

36.1.1. apliecinājumu par to, ka neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība sasniedz šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto minimālo robežvērtību;

36.1.2. apliecinājumu par to, šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība ir palielinājusies vismaz par 20 procentiem;

36.1.3. par darījumdarbības plānā veiktajām darbībām;

36.1.4. par darījumdarbības plānā sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem;

36.1.5. par ieguldījumiem, kas veikti saistībā ar darījumdarbības plānu;

36.2. konta izrakstu, kas apliecina veiktos maksājumus par šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajiem ieguldījumiem;

36.3. konsultāciju pakalpojuma sniedzēja atzinumu par darījumdarbības plānā iekļauto pasākumu īstenošanu;

36.4. bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinošus dokumentus, ja saimniecība ietverta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā darījumdarbības plāna īstenošanas ietvaros;

36.4.1 integrētās lauksaimniecības atbilstību apliecinošus dokumentus, ja saimniecība ietverta integrētās augu audzēšanas kontroles shēmā saistībā ar darījumdarbības plāna īstenošanu;

36.5. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto izglītību apliecinošu dokumentu ar atbalsta pretendenta apliecinājumu, ja izglītība iegūta darījumdarbības plāna īstenošanas laikā.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 382; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151)

37. Grozījumus darījumdarbības plānā atbalsta pretendents saskaņo ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju un Lauku atbalsta dienestu.

38. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz atbalsta pieprasījumu (6. pielikums). Lauku atbalsta dienests maksājumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 151)

39. Atbalsta pretendents ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus uzglabā piecus gadus pēc darījumdarbības plāna īstenošanas.

40. Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieprasīt saņemtā atbalsta atmaksu pilnā vai daļējā apmērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā, ja:

40.1. atbalsta pretendents nav sasniedzis darījumdarbības plānā noteiktos mērķus;

40.2. atbalsta pretendents pēc darījumdarbības plāna īstenošanas nav sasniedzis darījumdarbības plānā ietvertos ekonomiskos rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 10.2. un 10.3. apakšpunktu;

40.3. atbalsta pretendents nav ieguvis šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto izglītību;

40.4. atbalsta pretendents pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu vai neveic saimniecisko darbību;

40.5. ieguldījumi nav veikti vai veikti tikai daļēji un neatbilst darījumdarbības plānam;

40.6. darījumdarbības plāna īstenošanas periodā konsultāciju pakalpojuma sniedzējs konstatē neatbilstības darījumdarbības plāna īstenošanā vai to, ka atbalsta pretendents neveic saimniecisko darbību, un par to informē Lauku atbalsta dienestu;

40.7. darījumdarbības plāna īstenošanas laikā un pabeigšanas brīdī atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projektu atlases kritērijos (2. pielikums) iegūto punktu skaitu, un tas rada risku atbalsta saņemšanai.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

41. Darījumdarbības plāniem, kas iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās, īstenošanas termiņu nosaka līdz četriem gadiem, bet tas nedrīkst būt ilgāks kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.292

(Pielikums svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 404)

2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.292
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"

(Pielikums MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Saimniecības pamatdarbības nozare, kas tiek attīstīta darījumdarbības plāna ietvarosAugļkopība, lopkopība, dārzeņkopība

30

30

Pārējās lauksaimniecības nozares

10

2.

Publiskais finansējums 2014.–2020. gada plānošanas periodā1Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

Atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu

0

3.

Saimniecības kopējais apgrozījums2Par katriem veseliem 1000 euro, kas ir zem 15 000 euro robežvērtības, – 1 punkts3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

13

4.

Saimniecības dalība kooperatīvāVismaz gadu ir atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs

10

10

Ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs

0

5.

Saimniecības darījumdarbības plāna attīstības mērķisPalielinot neto apgrozījumu no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā vismaz par 20 % darījumdarbības plāna darbības laikā

0

10

Palielinot neto apgrozījumu no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomisko lielumu standarta izlaides vērtībā par vairāk nekā 20 %4

Par katru procenta punktu – 1 punkts

6.

Saimniecības esošā vai plānotā lauksaimniecības sistēmaBioloģiskā lauksaimniecība

15

15

Integrētās lauksaimniecības augļkopība, dārzkopība

10

Pārējie

0

7.

Īpašumā esošie resursi (SI)Īpašumā 50 % vai vairāk zemes un (vai) dzīvnieku

10

10

Īpašumā mazāk nekā 50 % zemes un (vai) dzīvnieku

5

Kopā

98

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 40 punkti

Piezīmes.

1 Publiskais finansējums saņemts šādos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumos:

1) LEADER (projekti, kuru mērķis bija lauksaimniecības produktu pārstrāde);

2) Ieguldījumi materiālajos aktīvos.

2 Kritēriju piemēro, ja saimniecības kopējais apgrozījums ir vismaz 3000 euro.

3 Kritērijam atbilstošo punktu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(15 000 – B)

, kur

1000

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā saimniecības kopējo neto apgrozījumu;

B – saimniecības kopējais apgrozījums, kas palielināts (noapaļots) līdz pirmajam veselajam tūkstotim zem 15 000 euro vērtības, pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

4 Ja apgrozījumu plānots palielināt par vairāk nekā 30 %, piešķir 10 punktu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.292
Iesniegums par konsultāciju pakalpojuma sniedzēju atlasi

Lauku atbalsta dienestam

Lūdzu iekļaut 
 

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)

 

(juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (turpmāk – apakšpasākums) paredzēto konsultantu sarakstā un apliecinu, ka:

1) uzņēmuma saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

2) sniedzot konsultāciju pakalpojumu, netiks reklamēta un izplatīta lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā tehnika, kā arī ķīmiskie un bioloģiskie materiāli (prasība neattiecas uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām);

3) to darbinieku izglītība, kas sniegs pakalpojumu apakšpasākumā, atbilst Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"" 29.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

4) uzņēmuma konsultāciju pakalpojuma sniegšanas darba pieredze ir ___ gadi un ir izstrādāti un uzraudzīti ___ projekti lauksaimniecības nozarē;

5) visas sniegtās ziņas ir patiesas.

   

(pretendenta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  

(datums*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.292
Uzņēmumā nodarbināto konsultantu saraksts

(pretendenta nosaukums)

Nr.

p. k.

Konsultanta vārds, uzvārds

Tālruņa numurs

Elektroniskā pasta adrese

Izglītība

Specialitāte

augstākā

vidējā profesionālā

agronoms

grāmatvedis

zootehniķis

cita_________

(norādīt, kāda)

Kopā

(pretendenta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

Saimniecības pārbaude apmeklējuma laikā pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"
 
Projekta numurs 
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas Nr./personas kods 
LAD klienta Nr. 
Konsultanta vārds, uzvārds, uzņēmums 
Apmeklējuma datums _______________________

1. Plānoto ieguldījumu pozīcijas saimniecībā 
(Aizpilda pirms saimniecības apmeklējuma. Pēc apmeklējuma pievieno foto)

Nr.
p. k.
Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukumsDarījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datumsAtzīme par ieguldījumuLietotas tehnikas tehniskā stāvokļa novērtējums
atrodas
saimniecībā
neatrodas
saimniecībā*
labā
tehniskā stāvoklī
sliktā
tehniskā stāvoklī*
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

* Komentāri

 
 

2. Ražošanas resursu pārbaude (atzīmēt ar X)
(Informāciju par plānoto aizpilda pirms saimniecības apmeklējuma)

RādītājsResursu apjoms (ha, skaits)
atbilst darījumdarbības plānā norādītajamneatbilst darījumdarbības plānā norādītajam*
Zemes resursi  
Dzīvnieki  

* Komentāri

 
 

3. Klienta komentāri par novirzēm no mērķa un aprēķinos plānotā (ja tādas ir), secinājumi un priekšlikumi rādītāju un plānoto mērķu sasniegšanai

 
 
 

Grāmatvedība ir pārbaudīta, un situācija atbilst apmeklējuma laikā saimniecībā konstatētajam

 Jā

 Nē ……(skaidrojums)

Pārbaudītie grāmatvedības dokumenti (pievieno foto):

1.

2.

..

Konsultanta atzinums

 
 
 
6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

ELFLA LAP pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (kods 6.3) 
ATBALSTA PIEPRASĪJUMS 
______. daļa
Projekta numurs 
LAD klienta Nr. 
  
Pieprasāmā atbalsta apmērs, EUR 
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR 
Detalizēts izmaksu atšifrējums, EUR
Nr. p. k.Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukumsDarījumu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, datumsIesniegtajā rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītā summa, bez PVN
(ar PVN, ja nav reģistrējies kā PVN maksātājs)
Attiecināmās izmaksas no rēķinā vai darījumu apliecinošajā dokumentā norādītās summas
1. X0,000,00
2. X0,000,00
3. X0,000,00
4. X0,000,00
5. X0,000,00
KOPĀ, EUR0,00

Piezīme. Ja ir nebūtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, kuriem nav ietekmes uz darījumdarbības plāna īstenošanas rezultāta sasniegšanu, lūdzam sniegt skaidrojumu.

 
  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 292Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 02.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 01.07.2015. OP numurs: 2015/126.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274938
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2016","iso_value":"2016\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2016.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2015","iso_value":"2015\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2015.-17.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)