Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2015.gada 3.februārī (prot. Nr.6 20.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" (turpmāk – pasākums), pamatojoties uz izstrādātu biznesa plānu.

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

3. Atbalstu piešķir:

3.1. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk – regula Nr.  1305/2013);

3.2. mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013);

3.3. saskaņā ar šo noteikumu VI1 nodaļu atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – pamatojoties uz regulu Nr. 1407/2013;

3.4. saskaņā ar šo noteikumu VI2 nodaļu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – pamatojoties uz regulu Nr.  1407/2013.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 241)

4. Pasākuma mērķis ir veicināt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un tirgus izpētes nodrošināšanā, produkcijas realizācijā, kā arī jaunu noieta tirgu apgūšanā.

5. Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, augļu un dārzeņu ražotāju grupa vai organizācija, kura ir ieguvusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk – atbalsta pretendents), izņemot:

5.1. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuras ir atzītas un kurām ir piešķirts atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu un organizāciju atzīšanu;

5.2. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kurām ir piešķirts atbalsts 2004.–2006. gada un 2007.–2013. gada programmēšanas perioda pasākumā "Ražotāju grupas" un kuras atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2014. gada;

5.3. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas konvenciālajā piena un graudu nozarē;

5.4. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kas atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2014. gada un pēc tam reorganizētas vai dibinātas no jauna.

5.1 Šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir atbilstoši šo noteikumu VI1 nodaļas nosacījumiem.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

5.2 Lauku atbalsta dienests lēmumu par šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pretendents uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstu pirmo reizi ir tiesīgs pieteikties līdz 2018. gada 1. jūnijam.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

5.3 Lauku atbalsta dienests veic šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētā atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī norāda ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem. Lauku atbalsta dienests datus par de minimis atbalsta shēmu uzglabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

5.4 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tostarp atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, informāciju par saņemto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā piešķirts pēdējais šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētais atbalsts.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

6. Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

7. Atbalsta pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1. ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne agrāk kā 2012. gada 1. janvārī;

7.2. sākot ar 2014. gada 1. janvāri, divu gadu laikā pēc dibināšanas brīža ir ieguvis atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu;

7.3. atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 2. pantā;

7.4. ir izstrādājis biznesa plānu vismaz viena mērķa īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm un atbalsta iesniegumā ir apliecinājis, ka, īstenojot biznesa plānu, apņemas sasniegt biznesa plānā noteiktos mērķus un sasniedzamos rādītājus;

7.5. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētais biznesa plāns ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

8. Atbilstīgā mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 nevar pretendēt uz atbalstu, ja:

8.1. tai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

8.2. tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, bet, ja pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

9. Pasākumā atbalsta aktivitātes, kuru mērķis ir:

9.1. ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām;

9.2. preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana;

9.3. vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību;

9.4. uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana.

10. Īstenojot biznesa plānu, atbalsta pretendents sasniedz visus biznesa plānā noteiktos mērķus un šādus sasniedzamos rādītājus:

10.1. katru gadu vismaz par četriem procentiem gadā un 20 procentiem visā saistību periodā palielina kopējo ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms biznesa plāna iesniegšanas;

10.2. katru gadu vismaz par astoņiem procentiem gadā un 40 procentiem visā saistību periodā palielina sabiedrības biedru skaitu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms biznesa plāna iesniegšanas.

11. Šo noteikumu 10. punktā minētos maksimālos sabiedrības darbības rādītājus atbalsta pretendents sasniedz biznesa plāna īstenošanas pēdējā gadā un arī nākamos piecus gadus katru gadu iegūst atbilstīgās sabiedrības statusu.

12. Ja atbalsta pretendents ir mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, tā, organizējot reklāmas pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 4. punktā minētajiem pasākuma mērķiem – tirgus izpētes nodrošināšana, produkcijas realizācija, jaunu noieta tirgu apgūšana –, ievēro šādus nosacījumus:

12.1. reklāmas kampaņa pēc būtības ir vispārēja un sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem;

12.2. reklāmā netiek minēta produktu izcelsmes valsts;

12.3. reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma.

13. Priekšroka atbalsta saņemšanai ir atbalsta pretendentam, kas saņēmis lielāku punktu skaitu šo noteikumu 1. pielikumā minētajos biznesa plānu atlases kritērijos.

III. Atbalsta apmērs un intensitāte

14. Atbalstu atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē aprēķina, pamatojoties uz regulas Nr. 1305/2013 27. panta 3. punktu:

14.1. pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības;

14.2. otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā – seši procenti, ceturtajā gadā – četri procenti un piektajā gadā – divi procenti no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

15. Atbalstu atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē aprēķina, pamatojoties uz regulas Nr. 1305/2013 27. panta 3. punktu:

15.1. pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no sabiedrības biedru pārdotās mežsaimniecības produkcijas vidējās vērtības pēdējos piecos gados pirms grupas vai organizācijas pirmreizējā atbilstības statusa iegūšanas atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (izņemot lielāko un mazāko vērtību);

15.2. otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā – seši procenti, ceturtajā gadā – četri procenti un piektajā gadā – divi procenti no sabiedrības pārdotās mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

16. Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniedz 100 000 euro un visā programmēšanas periodā – 500 000 euro.

17. Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniedz 100 000 euro, ievērojot, ka atbalsta apmērs, kas piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, vienam vienotam uzņēmumam kopā attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

18. Atbalsta apmēru samazina proporcionāli to biedru skaitam, kuriem 2004.–2006. un 2007.–2013. gada pasākumā "Ražotāju grupas" un 2014.–2020. gada programmēšanas periodā pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" ir piešķirts atbalsts attiecīgajā nozarē kā citas sabiedrības biedriem, kā arī atbilstoši to biedru skaitam, no kuriem sabiedrība realizācijai iepērk konvenciālo pienu un graudus.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

19. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 procentu no šo noteikumu V nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām.

19.1 Ja atbalsta pretendents uz atbalstu piesakās otrajā, trešajā, ceturtajā vai piektajā gadā no dienas, kad tas pirmo reizi ieguvis atbilstības statusu, atbalstu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktā noteiktajam atbalsta apmēram par attiecīgo gadu.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)

20. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 17. punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

IV. Atbalsta piešķiršanas kārtība

21. Atbalstu izmaksā kā vienotas likmes atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, ne ilgāk kā piecus gadus pēc dienas, kad atbalsta pretendents ir atzīts Lauku atbalsta dienestā, pamatojoties uz tā biznesa plānu.

22. Atbalstu izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties gan uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas atbalsta pretendentam bijušas atbilstoši Lauku atbalsta dienestā apstiprinātajam biznesa plānam, gan uz atbalsta pretendenta kārtējā gadā iesniegto maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un gada pārskatu par plānoto sasniedzamo rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

23. Biznesa plāna īstenošanas laikā atbalsta pretendentam ir tiesības lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā piecas reizes pieprasīt priekšapmaksu 90 procentu apmērā no kārtējā gadā plānotās atbalsta maksājuma summas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 494)

24. Pēc priekšapmaksas pieprasījuma saņemšanas atbalstu piešķir šādā kārtībā:

24.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda to atbilstību un pārskaita maksājumu uz atbalsta pretendenta atvērto norēķinu kontu Valsts kasē;

24.2. atbalsta pretendents preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā no Valsts kasē atvērtā norēķinu konta;

24.3. pēc biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par tā faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā biznesa plānā, un pārskatu par plānoto sasniedzamo rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

24.4. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un pārskatu par plānoto sasniedzamo rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu un, ja tajā ietvertie izdevumi ir atbilstoši un sasniegtie rādītāji ir atzīstami par atbilstošiem plānotajiem mērķiem, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 241)

25. Lauku atbalsta dienests nākamos maksājumus vai šo noteikumu 23. punktā minētās priekšapmaksas pārskaitījumus izdara, ja, izvērtējot atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu un pārskatu, tajā ietvertie izdevumi ir attiecināmi un pamatoti ar attaisnojošiem dokumentiem un sasniegtie rādītāji ir atzīstami par atbilstošiem plānotajiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 241)

26. Ja Lauku atbalsta dienests konstatē, ka:

26.1. atbalsta pretendenta iepriekšējā perioda izdevumi nav attiecināmi vai atbilstoši, Lauku atbalsta dienests atbalsta summu proporcionāli samazina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

26.2. atbalsta pretendents nav sasniedzis noteiktos mērķus un sasniedzamos rādītājus, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

27. Ja atbalsta pretendents kādā no biznesa plāna īstenošanas gadiem neiegūst atbilstības statusu vai pārtrauc biznesa plāna īstenošanu, Lauku atbalsta dienests pieņemt lēmumu par tā izslēgšanu uz trim gadiem no valsts un Eiropas Savienības atbalsta pretendentu loka un saņemtā atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

28. Lauku atbalsta dienests atbalsta pretendenta biznesa plāna īstenošanas pēdējā gadā paredzēto atbalstu izmaksā tikai pēc pārbaudes par biznesa plāna pareizu īstenošanu, noteikto mērķu un sasniedzamo rādītāju sasniegšanu atbilstoši plānotajam.

V. Attiecināmās izmaksas

29. Attiecināmās izmaksas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā biroja telpu īre, jauna biroja aprīkojuma, datortehnikas un programmatūras iegāde, biroja juridiskās un biroja administratīvā personāla izmaksas kopā ar darbaspēka nodokļiem, biroja administratīvās izmaksas (kancelejas preču, sakaru un degvielas izmaksas), jaunu iekārtu, jaunas tehnikas, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, loģistikas transporta iegāde), kas ir pamatotas un tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu šajos noteikumos minēto mērķu sasniegšanai.

30. Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai. Darba samaksa personālam nedrīkst pārsniegt 1500 euro mēnesī (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), autotransporta nomas izmaksas operatīvā līzinga gadījumā nedrīkst pārsniegt 350 euro mēnesī, pārējos gadījumos (tai skaitā finanšu līzinga gadījumā) – 150 euro mēnesī. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja vien tas nav atgūstams saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli reglamentējošiem tiesību aktiem. Jaunā iekārta vai tehnika, kas iegādāta, izmantojot finanšu līzingu, nonāk atbalsta saņēmēja īpašumā.

31. Biznesa plānā paredzēto pakalpojumu, biroja aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei un citām vispārējām izmaksām ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu. Izvēlēto piedāvājumu apliecina, salīdzinot vismaz divus derīgus piedāvājumus konkrētai iegādei vai izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

32. Atbalsta pretendents biznesa plāna īstenošanas laikā nodrošina:

32.1. pamatojuma dokumentus, kas apliecina, ka izmaksas ir faktiski bijušas un ir tieši attiecināmas uz biznesa plānā paredzēto darbību īstenošanu;

32.2. attiecināmo izdevumu atbilstību sabiedrības gada pārskatā norādītajiem datiem.

33. Ja, īstenojot biznesa plānu, ir iegādāta jauna iekārta, tehnika, aprīkojums, loģistikas transportlīdzeklis vai veikta cita veida investīcija, atbalsta pretendents savā saimnieciskajā darbībā šo investīciju izmanto ne mazāk kā piecus gadus pēc tā iegādes dienas. Ja atbalsta pretendents minēto nosacījumu neizpilda, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556)

VI. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

34. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents personīgi (izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

34.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

34.2. vienkāršotu biznesa plānu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Plānā ietver:

34.2.1. problēmas risinājuma aprakstu un plānoto aktivitāšu aprakstu;

34.2.2. biznesa plāna sasniedzamos rādītājus;

34.2.3. biznesa plāna budžeta kopsavilkumu, tostarp indikatīvu naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas;

34.2.4. aprakstu par biznesa plāna sasniedzamo rādītāju ilgtspējas nodrošināšanu vismaz piecus gadus pēc biznesa plāna pabeigšanas;

34.3. mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības – informāciju par sabiedrības biedru pārdoto produkciju pēdējos piecos gados saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma 1. tabulu;

34.4. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

34.5. atbalsta pretendenta deklarāciju par atbilstību mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai;

34.6. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu (5. pielikuma 2. tabula);

34.7. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru tās kopsapulces protokola izrakstu, kurā sabiedrība pieņēmusi lēmumu par pieteikšanos valsts un Eiropas Savienības atbalstam un apstiprinājusi konkrētu sabiedrības aktivitāšu īstenošanu, un kopsapulces dalībnieku reģistra kopiju;

34.8. uzskaites veidlapu par atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 556; MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 241)

35. Sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna apstiprināšanas un uzsākšanas, atbalsta pretendents pēc katra biznesa plāna īstenošanas gada beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1. pārskatu par biznesa plāna īstenošanu, tostarp informāciju par izmaksām, kā arī plānoto sasniedzamo rādītāju un mērķu izpildi;

35.2. uzskaites veidlapu par atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemto de minimis atbalstu pēdējā noslēgtajā finanšu gadā;

35.3. kārtējā gada maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

35.4. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu pēc stāvokļa pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

36. Atbalsta pretendents ir tiesīgs iesniegt Lauku atbalsta dienestā grozījumus biznesa plānā, ja tie pēc būtības nemaina plānotos mērķus un nepasliktina plānoto sasniedzamo rādītāju iznākumu salīdzinājumā ar situāciju, kad pirmo reizi tika apstiprināta biznesa plāna īstenošana.

37. Ja kārtējā gada beigās plānotais budžets ir izpildīts mazāk nekā par 30 procentiem un neizpildīšanas iemesls nav nepārvarama vara vai cits no atbalsta pretendenta gribas neatkarīgs iemesls, Lauku atbalsta dienests, izvērtējot pārskatu par biznesa plāna īstenošanu, pieņem lēmumu samazināt atbalsta pretendentam plānoto atbalsta summu par neizpildīto daļu.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38. Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt biznesa plāna grozījumos paredzēto pasākumu īstenošanu pēc to apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

VI1. Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Nodaļa MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

38.1 Atbalstu atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro apmērā katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 euro, bet mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums – 40 000 euro (rēķinot atbilstoši biedru skaitam, kuriem ir bijis preču un pakalpojumu apgrozījums ar sabiedrību). Atbalstu piešķir:

38.1 1. ražošanas (tai skaitā noliktavu) un biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

38.1 2. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

38.1 3. ražošanas iekārtu, specializēto transportlīdzekļu aprīkojuma un laboratoriju aprīkojuma iegādei;

38.1 4. laboratorisko izmeklējumu izmaksām;

38.1 5. transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

38.2 Šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu piešķir, ievērojot nosacījumu, ka atbalsta apmērs vienam vienotam uzņēmumam attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados kopā nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

38.3 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 38.1 punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.4 Atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nevar pretendēt uz atbalstu, ja:

38.4 1. tai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tā atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

38.4 2. saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā. Ja pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;

38.4 3. (svītrots ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 241);

38.4 4. kārtējā gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupas" tā ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā "Ražotāju grupas"";

38.5. tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pēc 2012. gada 1. janvāra.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 241)

38.5 Lai saņemtu šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu, atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.5 1. iesniegumu (6. pielikums). Iesniegumam pievieno kooperatīva valdē apstiprinātu šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

38.5 2. ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi saskaņotu biznesa plānu nākamajiem pieciem gadiem;

38.5 3. informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem iepriekšējā taksācijas gadā (7. pielikums);

38.5 4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)

38.6 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 38.5 punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu kārtējā gadā. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.7 Par šo noteikumu 38.1 punktā saņemto atbalstu atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna uzsākšanas, katru gadu līdz nākamā gada 30. aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi un biznesa plānu.

(Grozīts ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)

38.8 Par atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biznesa plāna uzraudzību tā īstenošanas laikā ir atbildīga Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde. Valdei ir pienākums informēt Lauku atbalsta dienestu par attiecīgā biznesa plāna īstenošanas neatbilstību plānotajiem mērķiem.

38.9 Ja atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība kādā biznesa plāna īstenošanas gadā neiegūst atbilstības statusu, pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošana neatbilst plānotajiem mērķiem, tā atmaksā šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu pilnā apmērā par katru gadu, kurā tā pieteikusies, un Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no šī pasākuma atbalsta saņēmēju loka.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

38.10 Ja atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir saņēmusi šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu un uzsākusi šo noteikumu 38.5 2. apakšpunktā minētā biznesa plāna īstenošanu, pirms tā ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu, tā turpina īstenot biznesa plānu un plānotos mērķus par saviem finanšu līdzekļiem, nepretendējot uz šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu. Šo noteikumu 7.4. un 38.5 2. apakšpunktā minēto biznesa plānu mērķi ir atšķirīgi.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

38.11 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 38.7 punktā minēto dokumentu saņemšanas un izdevumu atbilstības pārbaudes veic gala norēķinu.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

VI2. Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Nodaļa MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.12 Atbalstu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja:

38.12 1. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība apvieno vismaz 10 šādus biedrus:

38.12 1.1. vismaz 20 procentus no kopējā biedru skaita – produktu ražotājus, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējuši ražošanu mājas apstākļos (mājražotāji) un kas produkcijas ražošanai pārsvarā izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri atrodas ne tālāk par 300 kilometriem no produkcijas ražotāja;

38.12 1.2. vismaz 25 procentus no kopējā biedru skaita – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētus vai atzītus pārtikas uzņēmumus, kas produkcijas ražošanā pārsvarā izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus;

38.12 1.3. Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktās mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas produkcijas ražošanā izmanto produktus no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem, dravām vai no savvaļā esošajiem augiem;

38.12 1.4. alus ražotājus, kam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts patstāvīgās mazās alus darītavas statuss un kas produkcijas ražošanā izmanto produktus no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem, dravām vai no savvaļā esošajiem augiem;

38.12 1.5. lauksaimniecības produktu ražotājus;

38.12 1.6. amatniekus;

38.12 2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība realizē biedru saražotos pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus, alu un lauksaimniecības produktus, ievērojot pārtikas apritei saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī amatniecības izstrādājumus;

38.12 3. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības minimālais preču un pakalpojumu apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 10 000 euro. Minimālā preču un pakalpojumu apgrozījumā neiekļauj darījumu vērtību, ko veido iepirktie amatniecības izstrādājumi, kā arī biedriem pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi, kuri nepieciešami šīs produkcijas izgatavošanai;

38.12 4. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 65 procentiem no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā taksācijas gadā. Apgrozījumā starp sabiedrību un tās biedriem neiekļauj darījumu vērtību, ko veido iepirktie amatniecības izstrādājumi, kā arī biedriem pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi, kuri nepieciešami šīs produkcijas izgatavošanai;

38.12 5. preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā taksācijas gadā;

38.12 6. iesnieguma iesniegšanas dienā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.13 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu veido:

38.13 1. ieņēmumi no precēm, kas pārdotas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem un personām, kuras nav lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedri, un kas nepieciešamas produkcijas ražošanai;

38.13 2. ieņēmumi no pakalpojumiem, kas sniegti lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem un personām, kuras nav lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedri, un kas nepieciešami produkcijas ražošanai un laišanai tirgū;

38.13 3. no sabiedrības biedriem un personām, kuras nav sabiedrības biedri, realizācijai iepirktās saražotās produkcijas iepirkuma cena.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.14 Pakalpojums starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem ir produkcijas ražošanai un kopīgai laišanai tirgū nepieciešams pakalpojums (izņemot finanšu un juridisko pakalpojumu), ko sabiedrība sniedz saviem biedriem.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.15 Atbalstu piešķir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai biroja darbības nodrošināšanai:

38.15 1. darba algām, tajā skaitā nodokļu samaksai;

38.15 2. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

38.15 3. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

38.15 4. ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;

38.15 5. transporta un sakaru izmaksām, izņemot transportlīdzekļu iegādi.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.16 Šo noteikumu 38.15 punktā minētais atbalsta apmērs vienam vienotam uzņēmumam attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados kopā nedrīkst pārsniegt regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto ierobežojumu. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.17 Ievērojot regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 38.12 punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.18 Atbalstu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai nepiešķir, ja tai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tā atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tai piemērotu maksātnespējas procedūru.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.19 Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā noteiktajās jomās, tā nodrošina šo nozaru, darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktu.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.20 Lai saņemtu šo noteikumu 38.15 punktā minēto atbalstu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.20 1. iesniegumu (8. pielikums);

38.20 2. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes atzinumu par atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem;

38.20 3. ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi saskaņotu:

38.20 3.1. biznesa plānu nākamajiem pieciem gadiem;

38.20 3.2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprinātu šo noteikumu 38.15 punktā minētā atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

38.20 4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.21 Lai saņemtu atzinumu par atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem un saskaņotu biznesa plānu un atbalsta pasākumu izdevumu tāmi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 15. maijam Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

38.21 1. biznesa plānu;

38.21 2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprinātu šo noteikumu 38.15 punktā minētā atbalsta pasākuma izdevumu tāmi;

38.21 3. informāciju par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri, iepriekšējā taksācijas gadā (9. pielikums);

38.21 4. biedru sarakstu;

38.21 5. informāciju par ražošanai iepirktās produkcijas ražotāju, tās veidu un daudzumu, kā arī apliecinājumu par produkcijas izcelsmi, ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība realizē biedru ražoto pārtikas produkciju, kuras ražošanai papildus iepirkta produkcija no cita lauksaimniecības produkcijas ražotāja.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.22 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 38.20 punktā minētajā iesniegumā un dokumentos norādīto informāciju un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu kārtējā gadā. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.23 Par šo noteikumu 38.15 punktā saņemto atbalstu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna uzsākšanas, katru gadu līdz nākamā gada 30. aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi un biznesa plānu.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.24 Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ikgadējo atbilstības izvērtēšanu šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem un biznesa plāna uzraudzību tā īstenošanas laikā ir atbildīga Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde. Valdei ir pienākums informēt Lauku atbalsta dienestu par attiecīgā biznesa plāna īstenošanas neatbilstību plānotajiem mērķiem. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus un informāciju, kas nepieciešama lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ikgadējās atbilstības izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai, kā arī biznesa plāna apstiprināšanai un uzraudzībai.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.25 Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošana neatbilst plānotajiem mērķiem, tā atmaksā šo noteikumu 38.15 punktā minēto atbalstu pilnā apmērā par katru gadu, kad tas piešķirts, un Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no šī pasākuma atbalsta saņēmēju loka.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

38.26 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 38.23 punktā minēto dokumentu saņemšanas un izdevumu atbilstības pārbaudes veic gala norēķinu.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

39. Atbalsta iesniegumu iesniegšanu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi pirms attiecīgās kārtas uzsākšanas. 2015. gadā iesniegumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par septiņām kalendāra dienām.

40. Lai pieteiktos uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstu 2015. gadā, atbalsta pretendents šo noteikumu 38.5 punktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2015. gada 30. oktobrim.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

41. Šo noteikumu 38.5. apakšpunktā noteikto prasību piemēro atbalsta pretendentam, kas uz šo noteikumu 38.punktā minēto atbalstu pirmo reizi piesakās pēc 2018. gada 1. maija.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 330 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.60
Atlases kritēriji LAP 2014.–2020.gadam pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"

I. Atlases kritēriji lauksaimniecības nozarē

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas pamatojums un alternatīvu analīze Biznesa plānā ir izvēlēti vismaz trīs mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

40

40

Biznesa plānā ir izvēlēti vismaz divi mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

30

Biznesa plānā ir izvēlēts viens mērķis un veikta tā īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

20

Biznesa plānā ir izvēlēts viens vai vairāki mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, bet tā nav pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem

10

2. Biznesa plāna riska faktoru izvērtējums Biznesa plānā visām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai

25

25

Biznesa plānā atsevišķām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai Par katras izvēlētās aktivitātes izvērtētajiem riska faktoriem piešķir 2 punktus (maks. 16)
3. Īstenojot biznesa plānu, tiek nodrošināta veselīgu un augstas kvalitātes produktu virzīšana tirgū Visi sabiedrības biedri ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus

15

15

Sabiedrība ir Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniece

5

4. Īstenojot biznesa plānu, biedru saražotajai produkcijai tiek radīta papildu pievienotā vērtība Īstenojot biznesa plānu, biedru saražotajai produkcijai tiek radīta papildu pievienotā vērtība kopīgai produkcijas laišanai tirgū (pirmapstrāde, pārstrāde, fasēšana u. c.)

10

10

5. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvu un tā biedriem procentos no kooperatīva lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 0,4 punktus

10

Kopā

100

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 30 punktu

Piezīme. Ja atbilstoši biznesa plāna atlases kritērijiem iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu kritērijā, kas pamato biznesa plānā izvēlētās aktivitātes, un kritērijā par riska faktoru izvērtējumu. Ja šajos kritērijos iegūto punktu skaits ir vienāds, vērtē arī apgrozījuma kritēriju.

II. Atlases kritēriji mežsaimniecības nozarē

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas pamatojums un alternatīvu analīze Biznesa plānā ir izvēlēti vismaz trīs mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

40

40

Biznesa plānā ir izvēlēti vismaz divi mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

30

Biznesa plānā ir izvēlēts viens mērķis un veikta tā īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

20

Biznesa plānā ir izvēlēts viens vai vairāki mērķi un veikta to īstenošanai izvēlēto aktivitāšu alternatīvu analīze, bet tā nav pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem

10

2. Biznesa plāna riska faktoru izvērtējums Biznesa plānā visām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai

25

25

Biznesa plānā atsevišķām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai Par katras izvēlētās aktivitātes izvērtētajiem riska faktoriem piešķir 2 punktus (maks. 16)
3. Nodrošināts pilns mežsaimniecības cikls Sabiedrība nodrošina pilnu mežsaimniecības ciklu (kopšanu, atjaunošanu, ciršanu)

10

10

Sabiedrība nenodrošina pilnu mežsaimniecības ciklu

0

4. Apgrozījums Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvu un tā biedriem procentos no kooperatīva mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 50 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 0,2 punktus

10

5. Meža īpašnieki Vairāk nekā 30 % no biedru kopskaita ir meža īpašnieki, kuru īpašumā ir mežs līdz 30 ha platībā

10

10

15–30 % no biedru kopskaita ir meža īpašnieki, kuru īpašumā ir mežs līdz 30 ha platībā

6

Mazāk nekā 15 % no biedru kopskaita ir meža īpašnieki, kuru īpašumā ir mežs līdz 30 ha platībā

2

6. Starptautiski atzītas meža sertifikācijas sistēmas meža apsaimniekošanas grupas sertifikāts Sabiedrībai ir starptautiski atzītas meža sertifikācijas sistēmas meža apsaimniekošanas grupas sertifikāts

5

5

Sabiedrībai nav starptautiski atzītas meža sertifikācijas sistēmas meža apsaimniekošanas grupas sertifikāta

0

Kopā

100

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 30 punktu

Piezīme. Ja atbilstoši biznesa plāna atlases kritērijiem iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu kritērijā, kas pamato biznesa plānā izvēlētās aktivitātes, un kritērijā par riska faktoru izvērtējumu. Ja šajos kritērijos iegūto punktu skaits ir vienāds, vērtē arī kritēriju, kur vislielāko punktu skaitu veido biedri ar maziem meža īpašumiem.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.60

(Pielikums MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja sasniedzamajiem rādītājiem projekta īstenošanas laikā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
1. Vispārīgā informācija
Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. Darbaspēks (projektā)

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā (arī jaunradītajās darba vietās),
tajā skaitā:
  Jaunradītajās darba vietās strādājošo skaits pārskata periodā kopā,
tajā skaitā:
 
vīrieši   vīrieši  
sievietes   sievietes  

3. Biznesa plāna sasniedzamie rādītāji

3.1. Ar plānotajām aktivitātēm sasniedzamie rādītāji

Aktivitātes numurs Individuālā mērķa rādītājs, kas sasniedzams, īstenojot aktivitāti Apraksts par īstenoto aktivitāti Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1.1.1.                  
1.1.2.                  
2.1.1.                  
                   

3.2. Sasniedzamie rādītāji atbilstoši noteikumiem (saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" 10. punktu)

Nr. p. k. Sasniedzamais rādītājs Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1. Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums

euro

           
2. Palielinājies sabiedrības biedru skaits skaits            

4. Informācija par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.1. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms pa produkcijas veidiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.1. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms 20___. gadā*
Nr. p. k. Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro Īpatsvars, %
(x,xx %)

 

Sabiedrības biedri
1.          
2.          
Biedru saražotās un sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Citi ražotāji
1.          
2.          
Citu ražotāju sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Kopējais sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms
(biedru produkcija + citu ražotāju produkcija)
  100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.2. Sabiedrības pārdotā produkcija ārpus sabiedrības pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.2. Sabiedrības pārdotā produkcija 20___. gadā*
Nr. p. k. Produkcijas pircējs –
vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums**

 

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro
1.        
2.        
KOPĀ, euro (x,xx euro)  

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.3. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.3. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi 20___. gadā*
  Summa
(bez PVN), euro
Īpatsvars, %
(x,xx %)
Sniegtie pakalpojumi biedriem, kopā    
Sniegtie pakalpojumi personām, kas nav biedri, kopā    
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, kopā (biedri + citas personas)   100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.4. Sabiedrības neto apgrozījums sadalījumā pa darbības veidiem divos pēdējos noslēgtajos finanšu gados

Darbības veidi Pārskata gads – 20___., euro Iepriekšējais gads – 20___., euro
Ieņēmumi no iepirktās produkcijas realizācijas (atšifrēt produkcijas veidu)    
Ieņēmumi no sabiedrības biedriem pārdotajām precēm    
Ieņēmumi no pārdotajām precēm personām, kas nav sabiedrības biedri    
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas sabiedrības biedriem (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas personām, kas nav sabiedrības biedri (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
     
Atbalsta saņēmējs        
         
(amats, vārds, uzvārds)   (paraksts)   (datums)
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.60

(Pielikums MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" atbalsta iesniegums
Atbalsta pretendents  
Klienta numurs  

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par atbalsta pretendentu
Atbalsta pretendenta pilns nosaukums   Vadītāja vārds, uzvārds  
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE kods   Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE nosaukums  
Sabiedrības reģistrācijas numurs  
A.2. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija
Atbalsta pretendenta juridiskā adrese   Statistikas reģions  
Novads, pagasts   Pilsēta  
Pasta indekss   Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei)  
Tālruņa numurs   Faksa numurs  
E-pasta adrese   Tīmekļa vietne  
A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersonas dati 
Vārds, uzvārds   Amats  
Tālruņa, faksa numurs   E-pasta adrese  
A.4. Aizpilda dienesta darbinieks
Darbinieka vārds   Iesnieguma reģistrācijas datums un laiks  
Darbinieka uzvārds  

B. IESNIEGUMA PAVADDOKUMENTI

B.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
neattiecas
1. Projekta iesniegums
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām)
       
2. Biznesa plāns        
3. Uzskaites veidlapa par atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemto de minimis atbalstu        
4. Sabiedrības biedru saraksts (atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam)        
5. Atbalsta pretendenta deklarācija (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai)        
6. Atbalsta pretendenta deklarācija par atbilstību mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai        
7. Atbalsta pretendenta biedru kopsapulces protokols        

Citi iesniegtie dokumenti

8.          
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā  
 
B.2. Piezīme. Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, šos lauciņus neaizpilda
1. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

 

2. Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
Piekrītu Piekrītu
Atbalsta pretendents

_________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Atbalsta pretendents

_________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.60

(Pielikums MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" biznesa plāna satura paraugs
1. sadaļa – pamatinformācija par atbalsta pretendentu biznesa plāna iesniegšanas brīdī

1.1. Sabiedrības pašreizējās darbības apraksts (norāda arī informāciju par pašreizējo tirgus daļu, konkurenci, problēmām, riska faktoriem, trūkumiem un nepilnībām) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

 

1.2. Informācija par pašreizējo situāciju saistībā ar sabiedrības biedru saražotās produkcijas pielāgošanu tirgus prasībām

 

 

1.3. Informācija par pašreizējo situāciju saistībā ar sabiedrības biedru saražotās produkcijas kopīgu laišanu tirgū, tostarp sagatavošanu pārdošanai, pārdošanas centralizāciju un piegādi vairumpircējiem

 

 

1.4. Informācija par sabiedrības vienotajiem noteikumiem attiecībā uz ražošanas informāciju

 

 

1.5. Vidējais strādājošo skaits pēdējā noslēgtajā gadā

 

 

1.6. Informācija par esošo situāciju saistībā ar biroja telpām, biroja aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu

 

 

1.7. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms pa produkcijas veidiem

1.7. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms 20___. gadā*
Nr. p. k. Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro Īpatsvars, %
(x,xx %)
Sabiedrības biedri
1.          
2.          
Biedru saražotās un sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Citi ražotāji
1.          
2.          
Citu ražotāju sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Kopējais sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms
(biedru produkcija + citu ražotāju produkcija)
  100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

1.8. Sabiedrības pārdotā produkcija ārpus sabiedrības

1.8. Sabiedrības pārdotā produkcija 20___. gadā*
Nr. p. k. Produkcijas pircējs –
vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums**
Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro
1.        
2.        
KOPĀ, euro (x,xx euro)  

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

1.9. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi

1.9. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi 20___. gadā*
Pakalpojumi Summa (bez PVN), euro Īpatsvars, %
(x,xx %)
Sniegtie pakalpojumi biedriem, kopā    
Sniegtie pakalpojumi personām, kas nav biedri, kopā    
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, kopā (biedri + citas personas)   100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

1.10. Sabiedrības neto apgrozījums sadalījumā pa darbības veidiem

Darbības veidi Noslēgtais gads pirms biznesa plāna iesniegšanas, euro Iepriekšējais gads, euro
Ieņēmumi no iepirktās produkcijas realizācijas (atšifrēt produkcijas veidu)    
Ieņēmumi no sabiedrības biedriem pārdotajām precēm    
Ieņēmumi no pārdotajām precēm personām, kas nav sabiedrības biedri    
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas sabiedrības biedriem (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas personām, kas nav sabiedrības biedri (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
     
 
2. sadaļa – biznesa plāna apraksts

2.1. Kopsavilkums par veicamajām darbībām saistībā ar biznesa plānu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

 

2.2. Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas vieta

Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt)  
Plānošanas reģions (atzīmēt) Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīga  
Rīgas reģions  
Visa Latvija  

2.3. Biznesa plāna nepieciešamības pamatojums vai konstatētās problēmas apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

 

2.4. Izvēlētās problēmas risinājuma apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

 

2.5. Biznesa plāna mērķis

Nr. p. k. Biznesa plāna galvenais mērķis atbilstoši LAP 2014.–2020. Atzīmēt ar X
1. Ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām  
2. Preču sagatavošana pārdošanai, tostarp pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem  
3. Vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību  
4. Uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana  
 
Nr. p. k. Individuālais mērķis, kas sasniedzams, īstenojot biznesa plānu
1. Ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām
1.1.  
1.2.  
2. Preču sagatavošana pārdošanai, tostarp pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem
2.1.  
2.2.  
3.  
   

2.6. Plānotās aktivitātes galveno mērķu (vai mērķa) un individuālā mērķa sasniegšanai, īstenojot biznesa plānu (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 3februāra noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (turpmāk – noteikumi) V nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām)

Nr. p. k. Esošā situācija Individuālā mērķa numurs Aktivitātes numurs Aktivitāte individuālā mērķa sasniegšanai Aktivitāšu alternatīvu analīze
I. Ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām
1.   1.1. 1.1.1.    
      1.1.2.    
      1.1.3.    
2.   1.2. 1.2.1.    
      1.2.2.    
           
II. Preču sagatavošana pārdošanai, tostarp pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem
1.   2.1. 2.1.1.    
2.   2.2. 2.2.1.    
           
III. Vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību

 

1.          
2.          
           
IV. Uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana

 

1.          
2.          
           

2.7. Ar plānotajām aktivitātēm sasniedzamie rādītāji

Aktivitātes numurs Individuālā mērķa rādītājs, kas sasniedzams, īstenojot aktivitāti Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1.1.1.                
1.1.2.                
2.1.1.                
               

2.8. Biznesa plānā sasniedzamie rādītāji atbilstoši noteikumiem (saskaņā ar noteikumu 10. punktu)

Nr. p. k. Sasniedzamais rādītājs Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1. Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums

euro

           
2. Palielinājies sabiedrības biedru skaits skaits            
 
3. sadaļa – biznesa plāna īstenošana

3.1. Biznesa plāna vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmas apraksts (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)

 

 

3.2. Biznesa plāna īstenošanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)

Nr. p. k. Nepieciešamie speciālisti Galvenie veicamie uzdevumi Kvalifikācija un prasmes Nepieciešamais attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaits projektā
1.        
2.        
         
 
Nr. p. k. Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums Nepieciešamo vienību skaits Tiks iegādāts/nomāts, organizējot iepirkuma procedūru
1.      
2.      
       
   
3.3. Plānotais kopējais biznesa plāna īstenošanas ilgums (skatīt biznesa plāna 1. pielikumu)  
(pilnos mēnešos)

3.4. Apraksts, kā pēc biznesa plāna īstenošanas tiks uzturēti sasniegtie rādītāji (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

 

3.5. Biznesa plāna īstenošanas riska faktoru izvērtējums

Aktivitātes numurs Iespējamais riska faktors (-i) Riska faktora izvērtējums (riska analīze un novēršanas pasākumi)
1.1.1.    
   
   
1.1.2.    
   
   
2.1.1.    
   
   
   
 
4. sadaļa – biznesa plāna izmaksas un finansēšanas avoti

4.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

(skatīt biznesa plāna 2. pielikumu)

4.2. Biznesa plāna budžeta kopsavilkums, tostarp indikatīvais izmaksu plāns

(skatīt biznesa plāna 3. pielikumu)

4.3. Finansēšanas plāns

(skatīt biznesa plāna 4. pielikumu)

1. pielikums
biznesa plānam

Biznesa plāna īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes numurs Aktivitātes nosaukums Īstenošanas laika grafiks ceturkšņos
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
1.                                          
2.                                          
3.                                          
4.                                          
                                           

2. pielikums
biznesa plānam

Naudas plūsmas pārskats pa gadiem
(biznesa plāna iesniegšanas gadā un pa īstenošanas gadiem)

Biznesa plāna iesniegšanas gads 0  

Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (kopsavilkums)

  Gadi
0. 1. 2. 3. 4. 5.
1. Naudas atlikums perioda sākumā            
A. Ienākošā naudas plūsma
I. Pamatdarbības naudas plūsma
2. Ieņēmumi (norādīt veidu)            
2.1.              
2.2.              
3. Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas            
4. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības ieņēmumi            
5. Ārkārtas ieņēmumi            
6. Saņemtais PVN            
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas            
8. Saņemtie procenti            
9. Saņemtās dividendes            
10. Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības            
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
11. Saņemtie aizņēmumi (kredīti)            
12 Saņemtais ELFLA finansējums, īstenojot biznesa plānu            
13. Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu)            
B. Izejošā naudas plūsma
I. Pamatdarbības naudas plūsma
14. Maksājumi piegādātājiem            
15. Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            
15.1.              
15.2.              
15.3.              
16. Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu            
17. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un kurināmo            
18. Maksājumi par pakalpojumiem            
19. Izdevumi par remontu            
20. Izdevumi par transportu, degvielu un smērvielām            
21. Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju            
22. Darba algas maksājumi            
23. Sociālās apdrošināšanas maksājumi            
24. Administrācijas izdevumi            
25. Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis            
26. Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis            
27. Pārējie samaksātie nodokļi un nodevas            
28. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības izdevumi            
29. Izmaksu pozīcijas bez PVN            
30. PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna iesnieguma pasākumiem, kopā            
31. Ārkārtas izdevumi            
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
32. Izdevumi par nekustamo īpašumu, iekārtām, nemateriālie un citi ilgtermiņa ieguldījumi            
33. Izsniegtie aizdevumi citām personām            
34. Izmaksu pozīcijas bez PVN            
35. PVN (priekšnodoklis)            
36. Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai            
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
37. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai            
38. Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem            
39. Izdevumi par nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem            
40. Izdevumi par līzinga procentu maksājumiem            
41. Izmaksātās dividendes            
42. PVN maksājums budžetā            
43. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās            

Pamatdarbības, ieguldīšanas, finansēšanas naudas plūsmas rezultāts pa gadiem

  Gadi
0. 1. 2. 3. 4. 5.
  Naudas atlikums perioda sākumā            
1. Pamatdarbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma – izejošā naudas plūsma)            
2. Ieguldīšanas darbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma – izejošā naudas plūsma)            
3. Finansēšanas darbības rezultāts            
4. Naudas atlikums perioda beigās            

3. pielikums
biznesa plānam

Biznesa plāna budžeta kopsavilkums, tostarp indikatīvais izmaksu plāns

Nr. p. k.

 

Izmaksu pozīcijas nosaukums Daudzums Kopējā summa Attiecināmās izmaksas
mērvienība, skaits

euro

%

euro

1. Biroja telpu īres izmaksas, kopā        
1.1.          
1.2.          
2. Biroja materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas, kopā        
2.1.          
2.2.          
3. Biroja administratīvās izmaksas, kopā        
3.1.          
3.2.          
4. Iekārtu izmaksas, kopā        
4.1.          
5. ..        
5.1.          
           
  KOPĀ     100  

4. pielikums
biznesa plānam

Finansēšanas plāns pa gadiem

Nr. 
p. k.
Izmaksu pozīcijas nosaukums Gadi Kopējā summa
1. 2. 3. 4. 5.

euro

%
1. Biroja telpu īres izmaksas, kopā              
1.1.                
1.2.                
2. Biroja materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas, kopā              
2.1.                
2.2.                
3. Biroja administratīvās izmaksas, kopā              
3.1.                
3.2.                
4. Iekārtu izmaksas, kopā              
4.1.                
5. ..              
5.1.                
                 
  KOPĀ              
5.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.februāra
noteikumiem Nr.60
Sabiedrības biedru pārdotās produkcijas vērtība pēdējos piecos gados un sabiedrības biedru saraksts

I. Informācija par sabiedrības biedru pārdotās produkcijas vērtību pēdējos piecos gados*

1. tabula

Nr.
p. k.

Sabiedrības biedrs (fiziskām personām – vārds, uzvārds, juridiskām personām – nosaukums)**

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām)

Pārdotās produkcijas vērtība pēdējos piecos gados (euro)

20__. 
gadā

20__. 
gadā

20__. 
gadā

20__. 
gadā

20__. 
gadā

               
               

II. Sabiedrības biedru saraksts 20__. gadā

2. tabula

Nr.
p. k.

Sabiedrības biedrs (fiziskām personām – vārds, uzvārds, juridiskām personām – nosaukums)**

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām)

Sabiedrības biedra adrese

Datums, kad sabiedrības biedrs iestājies sabiedrībā vai izstājies no tās

Īpašumā un apsaimniekošanā esošā meža platība (ha)*

Īpašumā un apsaimniekošanā esošā meža platība (ha), kas ir par pamatu sabiedrības biedra dalībai
kooperatīvajā sabiedrībā*

             
             


Atbalsta pretendents  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums***)

Z. v.***

Piezīmes.

* Aizpilda tikai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pirmo reizi iesniedzot iesniegumu.

** Vēlams aizpildīt alfabēta secībā.

*** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
6.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

(Pielikums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)

Iesniegums atbalsta saņemšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienestam

1. Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


2. Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs

3. Ziņas par kooperatīvo sabiedrību:
3.1. darbības veids
3.2. reģistrācijas datums
3.3. kooperatīvās sabiedrības vadītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. (Svītrots ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)

5. Kooperatīva preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ____. gadā* ir _____________________ euro

6. Kopējais biedru skaits, kuriem iepriekšējā gadā ir bijis preču un pakalpojumu apgrozījums ar sabiedrību, pēc stāvokļa _____. gada* 31. decembrī ______________.

(vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.
1.* Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.
2.** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

(Pielikums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 556 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)

Sabiedrības biedru saraksts un lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem

Nr.
p.k.

Sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Sabiedrības biedriem pārdotās preces, kas nepieciešamas lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai (pārdošanas cena, euro)

Sabiedrības biedriem sniegtie lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi (pārdošanas cena, euro)

No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija (iepirkšanas cena, euro)

Sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums
(euro)

1

2

3

4

5

6

7 = 4 + 5 + 6

 
 
Kopā: Kopā: Kopā: Kopā:

Valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts**)

(datums**)

Piezīmes.
1. (Svītrota ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 115)
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

(Pielikums MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības iesniegums atbalsta saņemšanai

Lauku atbalsta dienestam

1. Iesniedzējs   
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
2. Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs  
3. Ziņas par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību:
3.1. darbības veids  
3.2. reģistrācijas datums  
3.3. lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības vadītājs
 
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums ____. gadā* ir ______________________ euro

5. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem (izņemot amatniecību) ____. gadā* ir ______________ euro

6. Kopējais biedru skaits ____. gada* 31. decembrī _______________________

7. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemtais de minimis atbalsts (pēdējos trijos gados) kopā no ____. gada līdz ____. gadam ir ______________ euro

Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa un nesatur viltotus datus. Apzinos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.
 
(vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)
 
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1.* Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.

2.** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.*** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

(Pielikums MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 241 redakcijā)

Informācija par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu

I. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru saraksts un preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem

Nr. p. k.
Sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
Personas kods vai reģistrācijas numurs
Sabiedrības biedriem pārdotās preces, kas nepieciešamas produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN)
Sabiedrības biedriem sniegtie pakalpojumi, kas nepieciešami produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN)
No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā produkcija (iepirkšanas cena euro bez PVN)
No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktās produkcijas veids
Sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums

 

euro bez PVN

 

procentos
1
2
3
4
5
6
6.1.
7 = 4 + 5 + 6 
8 =
(7 : kopējais apgrozījums1) x 100
Produkcija (izņemot amatniecību)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā
Kopā
Kopā
 
Kopā
Kopā
Amatniecība
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā
Kopā
Kopā
 
Kopā
Kopā
 
 
 
Kopā
Kopā
Kopā
 
Kopā
Kopā

Piezīme. Lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā (euro) bez PVN.

II. Informācija par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un personām, kas nav kooperatīvās sabiedrības biedri

Nr. 
p. k.
Persona, kas nav sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) (turpmāk – persona)
Personas kods vai reģistrācijas numurs
Personai pārdotā prece, kas nepieciešama produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN)
Personai sniegtie pakalpojumi, kas nepieciešami produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN)
No personas realizācijai iepirktā produkcija (iepirkšanas cena euro bez PVN)
Sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personu (euro bez PVN)
1
2
3
4
5
6
7 = 4 + 5 + 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā
Kopā
Kopā
 Kopā
Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa un nesatur viltotus datus. Apzinos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.
Valdes priekšsēdētājs
         
(vārds, uzvārds)   (paraksts*)   (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 03.02.2015.Stājas spēkā: 13.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 12.02.2015. OP numurs: 2015/30.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272135
{"selected":{"value":"25.10.2019","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2019","iso_value":"2019\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2018","iso_value":"2018\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2018.-24.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-14.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2016","iso_value":"2016\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2016.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2015","iso_value":"2015\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2015.-25.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2015","iso_value":"2015\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2015.-16.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)