Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 241

Rīgā 2018. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 21 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 30., 203. nr.; 2016, 39. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk - regula Nr. 1305/2013);".

2. Papildināt noteikumus ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. saskaņā ar šo noteikumu VI2 nodaļu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - pamatojoties uz regulu Nr. 1407/2013."

3. Izteikt 5.2, 5.3 un 5.4 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Lauku atbalsta dienests lēmumu par šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pretendents uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstu pirmo reizi ir tiesīgs pieteikties līdz 2018. gada 1. jūnijam.

5.3 Lauku atbalsta dienests veic šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētā atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī norāda ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem. Lauku atbalsta dienests datus par de minimis atbalsta shēmu uzglabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

5.4 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tostarp atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, informāciju par saņemto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā piešķirts pēdējais šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētais atbalsts."

4. Izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Atbalstu atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē aprēķina, pamatojoties uz regulas Nr. 1305/2013 27. panta 3. punktu:

14.1. pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības;

14.2. otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā - seši procenti, ceturtajā gadā - četri procenti un piektajā gadā - divi procenti no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.

15. Atbalstu atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē aprēķina, pamatojoties uz regulas Nr. 1305/2013 27. panta 3. punktu:

15.1. pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 procentu no sabiedrības biedru pārdotās mežsaimniecības produkcijas vidējās vērtības pēdējos piecos gados pirms grupas vai organizācijas pirmreizējā atbilstības statusa iegūšanas atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (izņemot lielāko un mazāko vērtību);

15.2. otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā - seši procenti, ceturtajā gadā - četri procenti un piektajā gadā - divi procenti no sabiedrības pārdotās mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības."

5. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Biznesa plāna īstenošanas laikā atbalsta pretendentam ir tiesības lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā četras reizes pieprasīt priekšapmaksu 90 procentu apmērā no kārtējā gadā plānotās atbalsta maksājuma summas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā."

6. Aizstāt 24.3. apakšpunktā vārdus "gada pārskatu" ar vārdu "pārskatu".

7. Svītrot 24.4. apakšpunktā un 25. punktā vārdu "gada".

8. Izteikt 34.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.3. mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības - informāciju par sabiedrības biedru pārdoto produkciju pēdējos piecos gados saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma 1. tabulu;".

9. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna apstiprināšanas un uzsākšanas, atbalsta pretendents pēc katra biznesa plāna īstenošanas gada beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1. pārskatu par biznesa plāna īstenošanu, tostarp informāciju par izmaksām, kā arī plānoto sasniedzamo rādītāju un mērķu izpildi;

35.2. uzskaites veidlapu par atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemto de minimis atbalstu pēdējā noslēgtajā finanšu gadā;

35.3. kārtējā gada maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

35.4. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu pēc stāvokļa pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai."

10. Izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja kārtējā gada beigās plānotais budžets ir izpildīts mazāk nekā par 30 procentiem un neizpildīšanas iemesls nav nepārvarama vara vai cits no atbalsta pretendenta gribas neatkarīgs iemesls, Lauku atbalsta dienests, izvērtējot pārskatu par biznesa plāna īstenošanu, pieņem lēmumu samazināt atbalsta pretendentam plānoto atbalsta summu par neizpildīto daļu.

38. Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt biznesa plāna grozījumos paredzēto pasākumu īstenošanu pēc to apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā."

11. Svītrot 38.4 3. apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 38.4 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.4 5. tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pēc 2012. gada 1. janvāra;".

13. Izteikt 38.6 punktu šādā redakcijā:

"38.6 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 38.5 punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu kārtējā gadā. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas."

14. Papildināt noteikumus ar VI2 nodaļu šādā redakcijā:

"VI2. Atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

38.12 Atbalstu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja:

38.12 1. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība apvieno vismaz 10 šādus biedrus:

38.12 1.1. vismaz 20 procentus no kopējā biedru skaita - produktu ražotājus, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējuši ražošanu mājas apstākļos (mājražotāji) un kas produkcijas ražošanai pārsvarā izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri atrodas ne tālāk par 300 kilometriem no produkcijas ražotāja;

38.12 1.2. vismaz 25 procentus no kopējā biedru skaita - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētus vai atzītus pārtikas uzņēmumus, kas produkcijas ražošanā pārsvarā izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus;

38.12 1.3. Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktās mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas produkcijas ražošanā izmanto produktus no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem, dravām vai no savvaļā esošajiem augiem;

38.12 1.4. alus ražotājus, kam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts patstāvīgās mazās alus darītavas statuss un kas produkcijas ražošanā izmanto produktus no savā īpašumā vai valdījumā esošajiem dārziem, dravām vai no savvaļā esošajiem augiem;

38.12 1.5. lauksaimniecības produktu ražotājus;

38.12 1.6. amatniekus;

38.12 2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība realizē biedru saražotos pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus, alu un lauksaimniecības produktus, ievērojot pārtikas apritei saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī amatniecības izstrādājumus;

38.12 3. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības minimālais preču un pakalpojumu apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 10 000 euro. Minimālā preču un pakalpojumu apgrozījumā neiekļauj darījumu vērtību, ko veido iepirktie amatniecības izstrādājumi, kā arī biedriem pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi, kuri nepieciešami šīs produkcijas izgatavošanai;

38.12 4. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem nav mazāks par 65 procentiem no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā taksācijas gadā. Apgrozījumā starp sabiedrību un tās biedriem neiekļauj darījumu vērtību, ko veido iepirktie amatniecības izstrādājumi, kā arī biedriem pārdotās preces un sniegtie pakalpojumi, kuri nepieciešami šīs produkcijas izgatavošanai;

38.12 5. preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma iepriekšējā taksācijas gadā;

38.12 6. iesnieguma iesniegšanas dienā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro.

38.13 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu veido:

38.13 1. ieņēmumi no precēm, kas pārdotas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem un personām, kuras nav lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedri, un kas nepieciešamas produkcijas ražošanai;

38.13 2. ieņēmumi no pakalpojumiem, kas sniegti lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem un personām, kuras nav lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedri, un kas nepieciešami produkcijas ražošanai un laišanai tirgū;

38.13 3. no sabiedrības biedriem un personām, kuras nav sabiedrības biedri, realizācijai iepirktās saražotās produkcijas iepirkuma cena.

38.14 Pakalpojums starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem ir produkcijas ražošanai un kopīgai laišanai tirgū nepieciešams pakalpojums (izņemot finanšu un juridisko pakalpojumu), ko sabiedrība sniedz saviem biedriem.

38.15 Atbalstu piešķir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai biroja darbības nodrošināšanai:

38.15 1. darba algām, tajā skaitā nodokļu samaksai;

38.15 2. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

38.15 3. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

38.15 4. ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;

38.15 5. transporta un sakaru izmaksām, izņemot transportlīdzekļu iegādi.

38.16 Šo noteikumu 38.15 punktā minētais atbalsta apmērs vienam vienotam uzņēmumam attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados kopā nedrīkst pārsniegt regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto ierobežojumu. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

38.17 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 38.12 punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.18 Atbalstu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai nepiešķir, ja tai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tā atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma tai piemērotu maksātnespējas procedūru.

38.19 Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā noteiktajās jomās, tā nodrošina šo nozaru, darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

38.20 Lai saņemtu šo noteikumu 38.15 punktā minēto atbalstu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.20 1. iesniegumu (8. pielikums);

38.20 2. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes atzinumu par atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem;

38.20 3. ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi saskaņotu:

38.20 3.1. biznesa plānu nākamajiem pieciem gadiem;

38.20 3.2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprinātu šo noteikumu 38.15 punktā minētā atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

38.20 4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

38.21 Lai saņemtu atzinumu par atbilstību šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem un saskaņotu biznesa plānu un atbalsta pasākumu izdevumu tāmi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 15. maijam Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

38.21 1. biznesa plānu;

38.21 2. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdē apstiprinātu šo noteikumu 38.15 punktā minētā atbalsta pasākuma izdevumu tāmi;

38.21 3. informāciju par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri, iepriekšējā taksācijas gadā (9. pielikums);

38.21 4. biedru sarakstu;

38.21 5. informāciju par ražošanai iepirktās produkcijas ražotāju, tās veidu un daudzumu, kā arī apliecinājumu par produkcijas izcelsmi, ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība realizē biedru ražoto pārtikas produkciju, kuras ražošanai papildus iepirkta produkcija no cita lauksaimniecības produkcijas ražotāja.

38.22 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 38.20 punktā minētajā iesniegumā un dokumentos norādīto informāciju un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu kārtējā gadā. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas.

38.23 Par šo noteikumu 38.15 punktā saņemto atbalstu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna uzsākšanas, katru gadu līdz nākamā gada 30. aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi un biznesa plānu.

38.24 Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ikgadējo atbilstības izvērtēšanu šajā nodaļā noteiktajiem kritērijiem un biznesa plāna uzraudzību tā īstenošanas laikā ir atbildīga Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde. Valdei ir pienākums informēt Lauku atbalsta dienestu par attiecīgā biznesa plāna īstenošanas neatbilstību plānotajiem mērķiem. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus un informāciju, kas nepieciešama lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ikgadējās atbilstības izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai, kā arī biznesa plāna apstiprināšanai un uzraudzībai.

38.25 Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošana neatbilst plānotajiem mērķiem, tā atmaksā šo noteikumu 38.15 punktā minēto atbalstu pilnā apmērā par katru gadu, kad tas piešķirts, un Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no šī pasākuma atbalsta saņēmēju loka.

38.26 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 38.23 punktā minēto dokumentu saņemšanas un izdevumu atbilstības pārbaudes veic gala norēķinu."

15. Izteikt 2., 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Pārskats par atbalsta saņēmēja sasniedzamajiem rādītājiem projekta īstenošanas laikā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"

1. Vispārīgā informācija

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs - vārds, uzvārds/nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. Darbaspēks (projektā)

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā (arī jaunradītajās darba vietās),
tajā skaitā:
  Jaunradītajās darba vietās strādājošo skaits pārskata periodā kopā,
tajā skaitā:
 
vīrieši   vīrieši  
sievietes   sievietes  

3. Biznesa plāna sasniedzamie rādītāji

3.1. Ar plānotajām aktivitātēm sasniedzamie rādītāji

Aktivitātes numurs Individuālā mērķa rādītājs, kas sasniedzams, īstenojot aktivitāti Apraksts par īstenoto aktivitāti Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.

3.2. Sasniedzamie rādītāji atbilstoši noteikumiem (saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" 10. punktu)

Nr. p. k. Sasniedzamais rādītājs Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1. Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums

euro

           
2. Palielinājies sabiedrības biedru skaits skaits            

4. Informācija par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.1. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms pa produkcijas veidiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.1. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms 20___. gadā*
Nr. p. k. Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro Īpatsvars, %
(x,xx %)

Sabiedrības biedri
1.          
2.          
Biedru saražotās un sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Citi ražotāji
1.          
2.          
Citu ražotāju sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Kopējais sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms
(biedru produkcija + citu ražotāju produkcija)
  100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.2. Sabiedrības pārdotā produkcija ārpus sabiedrības pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.2. Sabiedrības pārdotā produkcija 20___. gadā*
Nr. p. k. Produkcijas pircējs -
vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums**

Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro
1.        
2.        
KOPĀ, euro (x,xx euro)  

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.3. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi pēdējā noslēgtajā finanšu gadā

4.3. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi 20___. gadā*
  Summa
(bez PVN), euro
Īpatsvars, %
(x,xx %)
Sniegtie pakalpojumi biedriem, kopā    
Sniegtie pakalpojumi personām, kas nav biedri, kopā    
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, kopā (biedri + citas personas)   100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

4.4. Sabiedrības neto apgrozījums sadalījumā pa darbības veidiem divos pēdējos noslēgtajos finanšu gados

Darbības veidi Pārskata gads - 20___., euro Iepriekšējais gads - 20___., euro
Ieņēmumi no iepirktās produkcijas realizācijas (atšifrēt produkcijas veidu)    
Ieņēmumi no sabiedrības biedriem pārdotajām precēm    
Ieņēmumi no pārdotajām precēm personām, kas nav sabiedrības biedri    
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas sabiedrības biedriem (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas personām, kas nav sabiedrības biedri (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
Atbalsta saņēmējs
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" atbalsta iesniegums

Atbalsta pretendents  
Klienta numurs  

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīga informācija par atbalsta pretendentu
Atbalsta pretendenta pilns nosaukums   Vadītāja vārds, uzvārds  
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE kods   Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE nosaukums  
Sabiedrības reģistrācijas numurs  
A.2. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija
Atbalsta pretendenta juridiskā adrese   Statistikas reģions  
Novads, pagasts   Pilsēta  
Pasta indekss   Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei)  
Tālruņa numurs   Faksa numurs  
E-pasta adrese   Tīmekļa vietne  
A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersonas dati 
Vārds, uzvārds   Amats  
Tālruņa, faksa numurs   E-pasta adrese  
A.4. Aizpilda dienesta darbinieks
Darbinieka vārds   Iesnieguma reģistrācijas datums un laiks  
Darbinieka uzvārds  

B. IESNIEGUMA PAVADDOKUMENTI

B.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
neattiecas
1. Projekta iesniegums
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām)
       
2. Biznesa plāns        
3. Uzskaites veidlapa par atbilstīgās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemto de minimis atbalstu        
4. Sabiedrības biedru saraksts (atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam)        
5. Atbalsta pretendenta deklarācija (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai)        
6. Atbalsta pretendenta deklarācija par atbilstību mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai        
7. Atbalsta pretendenta biedru kopsapulces protokols        

Citi iesniegtie dokumenti

8.          
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā  
B.2. Piezīme. Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, šos lauciņus neaizpilda
1. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

 

2. Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
Piekrītu Piekrītu
Atbalsta pretendents

_________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Atbalsta pretendents

_________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" biznesa plāna satura paraugs

1. sadaļa - pamatinformācija par atbalsta pretendentu biznesa plāna iesniegšanas brīdī

1.1. Sabiedrības pašreizējās darbības apraksts (norāda arī informāciju par pašreizējo tirgus daļu, konkurenci, problēmām, riska faktoriem, trūkumiem un nepilnībām) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

1.2. Informācija par pašreizējo situāciju saistībā ar sabiedrības biedru saražotās produkcijas pielāgošanu tirgus prasībām

 

1.3. Informācija par pašreizējo situāciju saistībā ar sabiedrības biedru saražotās produkcijas kopīgu laišanu tirgū, tostarp sagatavošanu pārdošanai, pārdošanas centralizāciju un piegādi vairumpircējiem

 

1.4. Informācija par sabiedrības vienotajiem noteikumiem attiecībā uz ražošanas informāciju

 

1.5. Vidējais strādājošo skaits pēdējā noslēgtajā gadā

 

1.6. Informācija par esošo situāciju saistībā ar biroja telpām, biroja aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu

 

1.7. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms pa produkcijas veidiem

1.7. Sabiedrības iepirktās produkcijas apjoms 20___. gadā*
Nr. p. k. Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro Īpatsvars, %
(x,xx %)
Sabiedrības biedri
1.          
2.          
Biedru saražotās un sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Citi ražotāji
1.          
2.          
Citu ražotāju sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms, kopā    
Kopējais sabiedrībai pārdotās produkcijas apjoms
(biedru produkcija + citu ražotāju produkcija)
  100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

1.8. Sabiedrības pārdotā produkcija ārpus sabiedrības

1.8. Sabiedrības pārdotā produkcija 20___. gadā*
Nr. p. k. Produkcijas pircējs -
vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums**
Personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām) Produkcijas veids Summa (bez PVN), euro
1.        
2.        
KOPĀ, euro (x,xx euro)  

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

1.9. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi

1.9. Sabiedrības sniegtie pakalpojumi 20___. gadā*
Pakalpojumi Summa (bez PVN), euro Īpatsvars, %
(x,xx %)
Sniegtie pakalpojumi biedriem, kopā    
Sniegtie pakalpojumi personām, kas nav biedri, kopā    
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, kopā (biedri + citas personas)   100

Piezīmes.

1. * Tabulu aizpildīt par katru produkta veidu atsevišķi.

2. ** Aizpildīt alfabēta secībā.

1.10. Sabiedrības neto apgrozījums sadalījumā pa darbības veidiem

Darbības veidi Noslēgtais gads pirms biznesa plāna iesniegšanas, euro Iepriekšējais gads, euro
Ieņēmumi no iepirktās produkcijas realizācijas (atšifrēt produkcijas veidu)    
Ieņēmumi no sabiedrības biedriem pārdotajām precēm    
Ieņēmumi no pārdotajām precēm personām, kas nav sabiedrības biedri    
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas sabiedrības biedriem (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas personām, kas nav sabiedrības biedri (atšifrēt pakalpojumu veidu)    
2. sadaļa - biznesa plāna apraksts

2.1. Kopsavilkums par veicamajām darbībām saistībā ar biznesa plānu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

2.2. Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas vieta

Biznesa plāna aktivitāšu īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt)  
Plānošanas reģions (atzīmēt) Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīga  
Rīgas reģions  
Visa Latvija  

2.3. Biznesa plāna nepieciešamības pamatojums vai konstatētās problēmas apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

 

2.4. Izvēlētās problēmas risinājuma apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

 

2.5. Biznesa plāna mērķis

Nr. p. k. Biznesa plāna galvenais mērķis atbilstoši LAP 2014.-2020. Atzīmēt ar X
1. Ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām  
2. Preču sagatavošana pārdošanai, tostarp pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem  
3. Vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību  
4. Uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana  
Nr. p. k. Individuālais mērķis, kas sasniedzams, īstenojot biznesa plānu
1. Ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām
1.1.  
1.2.  
2. Preču sagatavošana pārdošanai, tostarp pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem
2.1.  
2.2.  
3.  

2.6. Plānotās aktivitātes galveno mērķu (vai mērķa) un individuālā mērķa sasniegšanai, īstenojot biznesa plānu (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumu Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (turpmāk - noteikumi) V nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām)

Nr. p. k. Esošā situācija Individuālā mērķa numurs Aktivitātes numurs Aktivitāte individuālā mērķa sasniegšanai Aktivitāšu alternatīvu analīze
I. Ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām
1.   1.1. 1.1.1.    
      1.1.2.    
      1.1.3.    
2.   1.2. 1.2.1.    
      1.2.2.    
II. Preču sagatavošana pārdošanai, tostarp pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem
1.   2.1. 2.1.1.    
2.   2.2. 2.2.1.    
III. Vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību

1.          
2.          
           
IV. Uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana

1.          
2.          

2.7. Ar plānotajām aktivitātēm sasniedzamie rādītāji

Aktivitātes numurs Individuālā mērķa rādītājs, kas sasniedzams, īstenojot aktivitāti Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1.1.1.                
1.1.2.                
2.1.1.                
               

2.8. Biznesa plānā sasniedzamie rādītāji atbilstoši noteikumiem (saskaņā ar noteikumu 10. punktu)

Nr. p. k. Sasniedzamais rādītājs Mērvienība Rādītāja vērtība
gads pirms projekta 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1. Palielināts kopējais ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījums

euro

           
2. Palielinājies sabiedrības biedru skaits skaits            
3. sadaļa - biznesa plāna īstenošana

3.1. Biznesa plāna vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmas apraksts (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)

 

3.2. Biznesa plāna īstenošanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)

Nr. p. k. Nepieciešamie speciālisti Galvenie veicamie uzdevumi Kvalifikācija un prasmes Nepieciešamais attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaits projektā
1.        
2.        
Nr. p. k. Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums Nepieciešamo vienību skaits Tiks iegādāts/nomāts, organizējot iepirkuma procedūru
1.      
2.      
3.3. Plānotais kopējais biznesa plāna īstenošanas ilgums (skatīt biznesa plāna 1. pielikumu)  
(pilnos mēnešos)

3.4. Apraksts, kā pēc biznesa plāna īstenošanas tiks uzturēti sasniegtie rādītāji (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 

3.5. Biznesa plāna īstenošanas riska faktoru izvērtējums

Aktivitātes numurs Iespējamais riska faktors (-i) Riska faktora izvērtējums (riska analīze un novēršanas pasākumi)
1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.
 
4. sadaļa - biznesa plāna izmaksas un finansēšanas avoti

4.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

(skatīt biznesa plāna 2. pielikumu)

4.2. Biznesa plāna budžeta kopsavilkums, tostarp indikatīvais izmaksu plāns

(skatīt biznesa plāna 3. pielikumu)

4.3. Finansēšanas plāns

(skatīt biznesa plāna 4. pielikumu)

1. pielikums
biznesa plānam

Biznesa plāna īstenošanas laika grafiks

Aktivitātes numurs Aktivitātes nosaukums Īstenošanas laika grafiks ceturkšņos
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
1.                                          
2.                                          
3.                                          
4.                                          
                                           

2. pielikums
biznesa plānam

Naudas plūsmas pārskats pa gadiem
(biznesa plāna iesniegšanas gadā un pa īstenošanas gadiem)

Biznesa plāna iesniegšanas gads 0

Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (kopsavilkums)

Gadi
0. 1. 2. 3. 4. 5.
1. Naudas atlikums perioda sākumā            
A. Ienākošā naudas plūsma
I. Pamatdarbības naudas plūsma
2. Ieņēmumi (norādīt veidu)            
2.1.              
2.2.              
3. Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas            
4. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības ieņēmumi            
5. Ārkārtas ieņēmumi            
6. Saņemtais PVN            
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
7. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas            
8. Saņemtie procenti            
9. Saņemtās dividendes            
10. Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības            
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
11. Saņemtie aizņēmumi (kredīti)            
12 Saņemtais ELFLA finansējums, īstenojot biznesa plānu            
13. Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu)            
B. Izejošā naudas plūsma
I. Pamatdarbības naudas plūsma
14. Maksājumi piegādātājiem            
15. Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)            
15.1.              
15.2.              
15.3.              
16. Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu            
17. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un kurināmo            
18. Maksājumi par pakalpojumiem            
19. Izdevumi par remontu            
20. Izdevumi par transportu, degvielu un smērvielām            
21. Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju            
22. Darba algas maksājumi            
23. Sociālās apdrošināšanas maksājumi            
24. Administrācijas izdevumi            
25. Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis            
26. Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis            
27. Pārējie samaksātie nodokļi un nodevas            
28. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības izdevumi            
29. Izmaksu pozīcijas bez PVN            
30. PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna iesnieguma pasākumiem, kopā            
31. Ārkārtas izdevumi            
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
32. Izdevumi par nekustamo īpašumu, iekārtām, nemateriālie un citi ilgtermiņa ieguldījumi            
33. Izsniegtie aizdevumi citām personām            
34. Izmaksu pozīcijas bez PVN            
35. PVN (priekšnodoklis)            
36. Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai            
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
37. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai            
38. Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem            
39. Izdevumi par nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem            
40. Izdevumi par līzinga procentu maksājumiem            
41. Izmaksātās dividendes            
42. PVN maksājums budžetā            
43. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās            

Pamatdarbības, ieguldīšanas, finansēšanas naudas plūsmas rezultāts pa gadiem

Gadi
0. 1. 2. 3. 4. 5.
  Naudas atlikums perioda sākumā            
1. Pamatdarbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma - izejošā naudas plūsma)            
2. Ieguldīšanas darbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma - izejošā naudas plūsma)            
3. Finansēšanas darbības rezultāts            
4. Naudas atlikums perioda beigās            

3. pielikums
biznesa plānam

Biznesa plāna budžeta kopsavilkums, tostarp indikatīvais izmaksu plāns

Nr. p. k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums Daudzums Kopējā summa Attiecināmās izmaksas
mērvienība, skaits

euro

%

euro

1. Biroja telpu īres izmaksas, kopā
1.1.
1.2.
2. Biroja materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas, kopā
2.1.
2.2.
3. Biroja administratīvās izmaksas, kopā
3.1.
3.2.
4. Iekārtu izmaksas, kopā
4.1.
5. ..
5.1.
KOPĀ   100

4. pielikums
biznesa plānam

Finansēšanas plāns pa gadiem

Nr.
p. k.
Izmaksu pozīcijas nosaukums Gadi Kopējā summa
1. 2. 3. 4. 5.

euro

%
1. Biroja telpu īres izmaksas, kopā              
1.1.                
1.2.                
2. Biroja materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas, kopā              
2.1.                
2.2.                
3. Biroja administratīvās izmaksas, kopā              
3.1.                
3.2.                
4. Iekārtu izmaksas, kopā              
4.1.                
5. ..              
5.1.                
  KOPĀ             "

16. Papildināt noteikumus ar 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības iesniegums atbalsta saņemšanai

Lauku atbalsta dienestam

1. Iesniedzējs
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
2. Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs
3. Ziņas par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību:
3.1. darbības veids
3.2. reģistrācijas datums
3.3. lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības vadītājs
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums ____. gadā* ir ______________________ euro

5. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem (izņemot amatniecību) ____. gadā* ir ______________ euro

6. Kopējais biedru skaits ____. gada* 31. decembrī _______________________

7. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saņemtais de minimis atbalsts (pēdējos trijos gados) kopā no ____. gada līdz ____. gadam ir ______________ euro

Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa un nesatur viltotus datus. Apzinos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

(vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)
 
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1.* Ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.

2.** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.*** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

9. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Informācija par lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu

I. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru saraksts un preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem

Nr. p. k. Sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) Personas kods vai reģistrācijas numurs Sabiedrības biedriem pārdotās preces, kas nepieciešamas produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN) Sabiedrības biedriem sniegtie pakalpojumi, kas nepieciešami produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN) No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā produkcija (iepirkšanas cena euro bez PVN) No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktās produkcijas veids Sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums

euro bez PVN

procentos
1 2 3 4 5 6 6.1. 7 = 4 + 5 + 6 8 =
(7 : kopējais apgrozījums1) x 100

Produkcija (izņemot amatniecību)

                 
                 
                 
                 
                 
      Kopā Kopā Kopā   Kopā Kopā

Amatniecība

                 
                 
      Kopā Kopā Kopā   Kopā Kopā
      Kopā Kopā Kopā   Kopā Kopā

Piezīme. 1 Lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā (euro) bez PVN.

II. Informācija par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un personām, kas nav kooperatīvās sabiedrības biedri

Nr.
p. k.
Persona, kas nav sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) (turpmāk - persona) Personas kods vai reģistrācijas numurs Personai pārdotā prece, kas nepieciešama produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN) Personai sniegtie pakalpojumi, kas nepieciešami produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro bez PVN) No personas realizācijai iepirktā produkcija (iepirkšanas cena euro bez PVN) Sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personu (euro bez PVN)
1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 5 + 6
             
             
      Kopā Kopā Kopā Kopā

Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa un nesatur viltotus datus. Apzinos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Valdes priekšsēdētājs
(vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 24.04.2018.Stājas spēkā: 27.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 26.04.2018. OP numurs: 2018/84.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298638
27.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)