Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 556

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 30. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" ar vārdiem un skaitļiem "par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā".

2. Papildināt noteikumus ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. saskaņā ar šo noteikumu VI1 nodaļu atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - pamatojoties uz regulu Nr. 1407/2013."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1, 5.2, 5.3 un 5.4 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir atbilstoši šo noteikumu VI1 nodaļas nosacījumiem.

5.2 Lauku atbalsta dienests lēmumu par šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam.

5.3 Lauku atbalsta dienests veic šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētā piešķirtā atbalsta uzskaiti, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī norāda ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem. Lauku atbalsta dienests datus par de minimis atbalsta shēmu uzglabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

5.4 Atbalsta pretendents - atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība - informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā piešķirts pēdējais šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētais atbalsts."

4. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. sākot ar 2014. gada 1. janvāri, divu gadu laikā pēc dibināšanas brīža ir ieguvis atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu;".

5. Aizstāt 8. punkta ievaddaļā vārdu "Mežsaimniecības" ar vārdiem "Atbilstīgā mežsaimniecības".

6. Papildināt 8.1. apakšpunktu aiz vārdiem "ir izbeigta" ar vārdiem "vai tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;".

7. Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā - seši procenti, ceturtajā gadā - četri procenti un piektajā gadā - divi procenti no sabiedrības pārdotās biedru saražotās mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības."

8. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja atbalsta pretendents uz atbalstu piesakās otrajā, trešajā, ceturtajā vai piektajā gadā no dienas, kad tas pirmo reizi ieguvis atbilstības statusu, atbalstu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktā noteiktajam atbalsta apmēram par attiecīgo gadu. Atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē atbalsta piešķiršanas pirmajā gadā atbalstu aprēķina no sabiedrības pārdotās biedru saražotās mežsaimniecības produkcijas vidējās vērtības pēdējos piecos gados pirms grupas vai organizācijas pirmreizējā atbilstības statusa iegūšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (izņemot lielāko un mazāko vērtību)."

9. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 17. punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā."

10. Izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Biznesa plāna grozījumos plānotās budžeta izmaiņas attiecībā uz aktivitātēm un attiecināmo izmaksu pozīcijām sadalījumā pa gadiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā plānoto budžetu. Ja, īstenojot biznesa plānu, kārtējā gada beigās iepriekš plānotais budžets nav izpildīts par 30 procentiem, Lauku atbalsta dienests izvērtē pārskatu par biznesa plāna īstenošanu un pieņem lēmumu par atbalsta pretendentam plānotās atbalsta summas samazināšanu atbilstoši faktiskajai neizpildei.

38. Šo noteikumu 36. punktā minētajā gadījumā atbalsta pretendents grozījumus biznesa plānā ir tiesīgs iesniegt vienu reizi gadā līdz attiecīgā gada 30. aprīlim kopā ar gada pārskatu par biznesa plāna īstenošanu. Biznesa plānā paredzētos grozījumus īsteno tikai pēc to apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā."

11. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Atbalsts atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

38.1 Atbalstu atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā piecus gadus, ja lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 euro, bet mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums - 40 000 euro (rēķinot pēc biedru skaita, ar kuriem ir bijis apgrozījums). Atbalstu piešķir:

38.1 1. biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei;

38.1 2. biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei;

38.1 3. ražošanas iekārtu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;

38.1 4. transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

38.2 Šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu piešķir, ievērojot nosacījumu, ka atbalsta apmērs vienam vienotam uzņēmumam attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados kopā nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

38.3 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, šo noteikumu 38.1 punktā minēto de minimis atbalstu drīkst kumulēt gan ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem, gan ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.4 Atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nevar pretendēt uz atbalstu, ja:

38.4 1. tai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tā atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

38.4 2. saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā. Ja pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;

38.4 3. kārtējā gadā saskaņā ar šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktu tā ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide";

38.4 4. kārtējā gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupas" tā ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā "Ražotāju grupas"".

38.5 Lai saņemtu šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalstu, atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība līdz kārtējā gada 1. jūnijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.5 1. iesniegumu (6. pielikums). Iesniegumam pievieno biedru sarakstu un kooperatīva valdē apstiprinātu šo noteikumu 38.1 punktā minēto atbalsta pasākumu izdevumu tāmi;

38.5 2. ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi saskaņotu biznesa plānu nākamajiem pieciem gadiem;

38.5 3. informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu iepriekšējā taksācijas gadā, atsevišķi norādot apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem (7. pielikums);

38.5 4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

38.6 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 38.5 punktā minētajā iesniegumā un dokumentos norādīto informāciju un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

38.7 Par šo noteikumu 38.1 punktā saņemto atbalstu atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna uzsākšanas, katru gadu līdz nākamā gada 30. maijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi un biznesa plānu.

38.8 Par atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biznesa plāna uzraudzību tā īstenošanas laikā ir atbildīga Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valde. Valdei ir pienākums informēt Lauku atbalsta dienestu par attiecīgā biznesa plāna īstenošanas neatbilstību plānotajiem mērķiem.

38.9 Ja atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība kādā no biznesa plāna īstenošanas gadiem neiegūst atbilstības statusu, pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošana neatbilst plānotajiem mērķiem, Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atbalsta nepiešķiršanu un kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no valsts un Eiropas Savienības atbalsta pretendentu loka uz trim gadiem."

12. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājumi".

13. Papildināt noteikumus ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Lai pieteiktos uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto atbalstu 2015. gadā, atbalsta pretendents šo noteikumu 38.5 punktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2015. gada 30. oktobrim."

14. Papildināt noteikumus ar 6. un 7. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Iesniegums atbalsta saņemšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienestam

1. Iesniedzējs
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


2. Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrācijas numurs

3. Ziņas par kooperatīvo sabiedrību:
3.1. darbības veids
3.2. reģistrācijas datums
3.3. kooperatīvās sabiedrības vadītājs
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4. Kooperatīva preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums ____. gadā* ir _____________________ euro

5. Kooperatīva preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ____. gadā* ir _____________________ euro

6. Kopējais biedru skaits ____. gada* 31. decembrī _____________________

(vārds, uzvārds, paraksts**, datums**)

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.
1.* Ja kooperatīvās sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, aprēķinam izmanto pēdējo sagatavoto finanšu pārskatu pirms iesnieguma iesniegšanas un salīdzina ar attiecīgā pārskata datiem par atbilstošo iepriekšējo periodu.
2.** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. februāra
noteikumiem Nr. 60

Sabiedrības biedru saraksts un lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem

Nr.
p.k.

Sabiedrības biedrs (fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Sabiedrības biedriem pārdotās preces, kas nepieciešamas lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas ražošanai (pārdošanas cena, euro)

Sabiedrības biedriem sniegtie lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumi (pārdošanas cena, euro)

No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcija (iepirkšanas cena, euro)

Sabiedrības lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums

euro

procentos

1

2

3

4

5

6

7 = 4 + 5 + 6

8 = (7 : kopējais apgrozījums*) x 100

               
               
      Kopā: Kopā: Kopā: Kopā: Kopā:

Valdes priekšsēdētājs
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

Piezīmes.
1. * Lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā (euro).
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 556Pieņemts: 29.09.2015.Stājas spēkā: 17.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 16.10.2015. OP numurs: 2015/203.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
277174
17.10.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)