Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.600

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 51.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā šādiem pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumiem (turpmāk – atbalsts):

1.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (pasākuma kods – 4.1.);

1.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" (pasākuma kods – 4.2.);

1.3. "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods – 4.3.).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumu mērķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013) 4. pantu ir:

3.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku;

3.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos;

3.3. šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

3.1 Lauku atbalsta dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru), lai nodrošinātu šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā fiziskās personas datus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām.

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
2.1. Apakšpasākumu kopīgie atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Vienā projekta iesniegumā (1. pielikums) var ietvert vairāku apakšpasākumu vairākas aktivitātes.

5. Šo noteikumu izpratnē:

5.1. lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti);

5.2. lauku saimniecība ir juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produktu pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā (turpmāk – lauku saimniecība);

5.3. lauksaimniecības produktu pārstrāde atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 2. panta 10. punkta definīcijai, ietverot jebkuru darbību ar lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšanu, kūpināšanu, konservēšanu, nogatavināšanu, žāvēšanu, marinēšanu, ekstrakciju, ekstrūziju, malšanu, saldēšanu vai vienlaikus vairākus šos procesus, kas maina sākotnējo produktu. Par lauksaimniecības produktu pārstrādi uzskatāma arī dzīvnieku kaušana un sadalīšana;

5.4. zālēdāji ir visi lauksaimniecības dzīvnieki atgremotāji un zirgu dzimtas (Equidae) dzīvnieki (turpmāk – zālēdāji);

5.5. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir tāda kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība);

5.6. vietējā pamatizejviela ir lauksaimniecības produkti, kuri iepirkti no juridiskām vai fiziskām personām (primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem vai kooperatīvām sabiedrībām), kas atrodas 300 kilometru attālumā no lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmuma;

5.7. gados jaunais lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktā minētajai definīcijai (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības):

5.7.1. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;

5.7.2. ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai;

5.7.3. sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi dibina vai, nomainoties paaudzei, pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 procentu kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendentam 18 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013), 9. pantu;

5.8. materiālie aktīvi un nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. un 30. punkta un 2. panta 49. panta "a" apakšpunkta definīcijai, ja, īstenojot projektu, iegūst šo noteikumu 27.2 punktā minēto galaproduktu;

5.9. inovācija šo noteikumu izpratnē ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai;

5.10. projekta īstenošana nozīmē aktivitātes īstenošanu, ja preču iegādei pretendents izmanto finanšu līzinga līdzekļus;

5.11. stratēģisks projekts ir projekts, kas tiek īstenots lauksaimniecības produktu pārstrādē pēc vienotas sistēmas – ar saliedētību lauksaimniecības nozares produktu ražošanas un pārstrādes jomā, lai veicinātu lauksaimniecības un tās pārstrādes produktu cenu stabilizēšanu, konkurētspēju un produktu ražošanu atbilstoši pieprasījumam;

5.12. pārcelšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. "a" punktā noteiktajam.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

5.1 Atbalstu par ēkas energoefektivitātes palielināšanu piešķir, ja ēkā enerģija tiek izmantota mikroklimata regulēšanai – apkurei un telpu dzesēšanai.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

6. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem, kurus atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) apliecinājis projekta iesniegumā atbilstoši šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām prasībām.

7. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

7.1. atbilst konkrētā apakšpasākuma mērķim;

7.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus (atbilstoši šo noteikumu 10. punktam).

8. Šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanas vieta ir Latvija.

9. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

9.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā:

9.1.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;

9.1.2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

9.1.2.1. jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām;

9.1.2.2. būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

9.1.2.3. būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

9.1.2.4. būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

9.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā:

9.2.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

9.2.2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

9.2.2.1. jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;

9.2.2.2. būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

9.2.2.3. būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

9.2.2.4. būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

9.3. šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:

9.3.1. meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma);

9.3.2. lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai:

9.3.2.1. laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem (izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus);

9.3.2.2. ražošanas objektu (izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus) pievedceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma);

9.3.3. šo noteikumu 9.3.1. un 9.3.2. apakšpunktā minēto ceļu izveidošanai ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

10. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

10.1. papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;

10.2. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kuru jauda, ražība, celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda;

10.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

10.4. jaunbūvi, pārbūvi un būves atjaunošanu, ja būve tiek tehniski uzlabota;

10.5. meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, ja meliorācijas sistēma ir vecāka par 15 gadiem vai ja projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu (kubikmetros), ir vismaz 30 procentu no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

11. Pēc projekta īstenošanas pretendents (izņemot kooperatīvo sabiedrību) sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:

11.1. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par pieciem procentiem palielina:

11.1.1. neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes (vai vismaz par pusi no ieguldīto investīciju apmēra) vai fizisko ražošanas apjomu. Fiziskā ražošanas apjoma pieaugums nedrīkst būt sasniegts jau projekta iesniegšanas dienā;

11.1.2. ražošanas efektivitāti (rādītāji ir pārbaudāmi un vērtība auditējama);

11.1.1 ja projektu īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos rādītājus, kas nedrīkst būt zemāki par iepriekšējo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas apstiprināto projektu plānotajiem rādītājiem, sasniedz salīdzinājumā ar:

11.1.1 1. pēdējo triju noslēgto gadu vidējiem rādītājiem pirms projekta iesniegšanas;

11.1.1 2. pēdējo divu noslēgto gadu vidējiem rādītājiem pirms projekta iesniegšanas, ja saimnieciskās darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem un saimniecībai ir tikai divi noslēgti gadi;

11.1.1 3. pēdējā noslēgtā gada vidējiem rādītājiem, ja saimniecība dibināta gadā pirms projekta iesniegšanas un tai ir tikai viens noslēgts gads;

11.1.2 ja pretendents pēc projekta īstenošanas šo noteikumu 11.1. apakšpunktā un 11.punktā minētos rādītājus nevar sasniegt nepārvaramas varas dēļ, no tā neatkarīgu vispārēju tirgus izmaiņu vai tādu vispārēju cenu izmaiņu dēļ kā, piemēram, valsts ekonomiskā krīze, pretendents, sniedzot pamatojumu, ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu:

11.1.2 1. pārskatīt plānoto rādītāju palielinājumu, bet ne zemāk par šo noteikumu 11.1. apakšpunktā un 11.punktā noteikto, ja projektā sākotnēji plānotie rādītāji ir augstāki;

11.1.2 2. pagarināt projekta uzraudzības periodu plānoto rādītāju sasniegšanai šo noteikumu 11.1. apakšpunktā un 11.punktā minētajā līmenī;

11.2. veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumos:

11.2.1. būvējot graudu kaltes ar rekuperācijas sistēmu un šo noteikumu 15. pielikumā minētās būves:

11.2.1.1. atjaunojot vai pārbūvējot esošās būves, panāk vismaz 20 procentu enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai, un to pierāda ēkas energoaudits vai energoefektivitātes aprēķins, kurā iekļauta informācija par ēkas enerģijas patēriņu pirms un pēc ēkas atjaunošanas vai pārbūves;

11.2.1.2. būvējot jaunas būves, panāk, lai to enerģijas patēriņš apkurei un telpu dzesēšanai ir vismaz par 20 procentiem mazāks, nekā minēts šo noteikumu 15. pielikumā, un to pierāda ēkas energoaudits vai energoefektivitātes aprēķins, kurā iekļauts jaunbūves enerģijas patēriņš;

11.2.1.1 investējot apgaismojumā, ražošanas līnijās un citās ierīcēs vai iekārtās, kuru darbināšanai tiek patērēta enerģija, lai palielinātu energoefektivitāti vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar nomainīto iekārtu, ierīci, apgaismojumu vai ražošanas līniju;

11.2.2. būvējot būves vai ieviešot tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas) vai amonjaka emisiju samazināšanai:

11.2.2.1. uzbūvējot vai pārbūvējot vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves;

11.2.2.2. ieviešot tehnoloģijas alternatīvās enerģijas (atjaunojamo resursu – biokurināmā, hidroenerģijas, saules vai vēja enerģijas) izmantošanai;

11.2.2.3. laukkopībā ieviešot tehnoloģiju ar precīzu izpildes kontroli, kas ir diferencēta atkarībā no agrotehnoloģiskajiem un ekoloģiskajiem apstākļiem un ļauj reaģēt uz iepriekš konstatētām un izanalizētām zemes platības nogabalu kvalitatīvajām īpašībām, ja iegādājas sējumu vai stādījumu mēslošanas vai augu aizsardzības tehniku vai iekārtu;

11.2.2.4. lopkopībā ieviešot tehnoloģiju informācijas iegūšanai par lauksaimniecības dzīvnieku identificēšanu un produktivitātes un reprodukcijas iespējām, izmantojot precīzu datu uzskaiti, analīzi un kontroli;

11.3. nodrošina efektīvu vides prasību ievērošanu, lauksaimniecības produktu pārstrādē ieviešot gaisa vai ūdens piesārņojuma samazināšanas tehnoloģiju;

11.4. uzlabo infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai:

11.4.1. atjaunojot vai pārbūvējot meliorācijas sistēmu;

11.4.2. uzbūvējot vai pārbūvējot ražošanai nepieciešamos laukumus un pievadceļus;

11.5. uzlabo dzīvnieku labturības apstākļus vai investē lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 869; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

11.1 Atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums kopā ar saistītajiem uzņēmumiem un (vai) vienu vienotu uzņēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pēdējā noslēgtajā gadā ir lielāks nekā 50 000 001 euro, papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem mērķiem izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

11.1 1. projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz par 25 procentiem lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa;

11.1 2. pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendentam, neņemot vērā saistītos uzņēmumus, vismaz par sešiem procentiem palielinās darbavietu skaits, salīdzinot ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu.

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

12. Pēc projekta īstenošanas kooperatīvā sabiedrība salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem:

12.1. par 10 procentiem – apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par pusi – ieguldīto investīciju apmēru;

12.2. par 10 procentiem – biedru skaitu;

12.3. par 10 procentiem – ražošanas efektivitāti (rādītājiem jābūt pārbaudāmiem un vērtībai auditējamai);

12.4. par 10 procentiem – neto apgrozījumu no produktu pārstrādes (vai to palielina vismaz par pusi no ieguldīto investīciju apmēra) vai fizisko ražošanas apjomu, ja kooperatīvā sabiedrība īsteno projektu šo noteikumu 1.2. apakš­punktā minētajā apakšpasākumā.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

13. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā un 12. punktā minētos saimnieciskās darbības rādītājus pretendents sasniedz trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un nepazemina tos visā turpmākajā saistību periodā. Jaunajiem uzņēmumiem neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 procentu no projekta investīciju apmēra. Ja projektu īsteno gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ierīko ilggadīgos augļkopības kultūru stādījumus, attiecīgo rādītāju sasniedz sestajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

14. Šo noteikumu 11. punktā minētos investīciju projekta rezultatīvos rādītājus un mērķus pretendents norāda projekta iesniegumā.

15. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir mazāka par 150 000 euro, pievieno:

15.1. vienkāršotu biznesa plānu, kas ietver ražošanas apjomu un izmaksas, par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Šo noteikumu 22.2. un 26.2. apakšpunktā minētie pretendenti papildus iesniedz naudas plūsmas aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

15.2. pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju, ražošanas apjomu un izmaksām. Ekonomisko dzīvotspēju apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs:

15.2.1. šo noteikumu 22.1., 22.3., 26.1. un 26.3. apakšpunktā minētajiem pretendentiem ražošanas apjoms un izmaksas par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskats pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi;

15.2.2. šo noteikumu 22.2. un 26.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un divus gadus pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

16. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 150 000 līdz 700 000 euro, pievieno:

16.1. standartizētu biznesa plānu, kas ietver informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām, par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Komersants, kas nav veicis saimniecisko darbību, papildus iesniedz naudas plūsmas pārskatu par vismaz diviem gadiem pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

16.2. pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Pretendents atbilst vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

16.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir 0,20 vai lielāka;

16.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir 1,00 vai lielāka (no īstermiņa kreditoriem svītro nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

16.2.3. saskaitot tīro peļņu un nolietojumu, kas reizināts ar 50 procentiem, summa ir vismaz nulle.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

16.1 Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minēto pretendentu ekonomisko dzīvotspēju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ja projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 150 000 euro un pretendents nav uzsācis saimniecisko darbību.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

17. Projekta iesniegumam (izņemot projekta iesniegumu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajam atbalstam), kura kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 euro, pievieno:

17.1. biznesa plānu, kurā ietver informāciju par:

17.1.1. uzņēmuma vēsturi;

17.1.2. uzņēmuma pašreizējo darbību;

17.1.3. projekta īstenošanas termiņiem un īstenošanas sistēmu;

17.1.4. konkurenci;

17.1.5. sadarbību ar citiem partneriem un saistību ar citiem projektiem un nepieciešamajām investīcijām;

17.2. informāciju par ražošanas apjomu un izmaksām par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trim gadiem pēc projekta īstenošanas, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem par projekta iesnieguma iesniegšanas gadu, visiem īstenošanas gadiem un trim gadiem pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

17.3. tādu pierādījumu apkopojumu par pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kas atbilst vismaz diviem no šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

18. Ja, sarindojot projektu iesniegumus, to atlasē punktu skaits ir vienāds:

18.1. atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kuram ir izmaksāts mazāks publiskais finansējums. Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan izmaksātā publiskā finansējuma apmērs, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir:

18.1.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā – atbalsta pretendentam, kuram projekta īstenošanai paredzētas mazākas attiecināmās izmaksas;

18.1.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā – atbalsta pretendentam, kuram ir lielāks koeficients kritēriju grupā par iemaksātajām sociālā nodokļa iemaksām;

18.2. atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kam ir mazāks koeficients. Koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

K – koeficients, kas raksturo publiskā finansējuma apmēru uz vienu lauksaimniecības vai mežsaimniecības infrastruktūras būvējamās, pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas metru (euro/m) vai ražošanas objekta pievedceļa metru (EUR/m), vai ražošanas objekta laukuma kvadrātmetru (EUR/m2);

F – atbalsta apmērs (euro);

G – lauksaimniecības infrastruktūras būvējamās, pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums (m) vai ražošanas objekta pievedceļa garums (m), vai ražošanas objekta laukuma platība (m2).

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

19. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

20. Šo noteikumu 9.1.1. un 9.2.1. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet šo noteikumu 9.1.2., 9.2.2. un 9.3. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu – ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektu šo noteikumu 9.1.1. un 9.2.1. apakšpunktā minētajos apakšpasākumos īsteno kopā ar šo noteikumu 9.1.2., 9.2.2. un 9.3. apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem, projektu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šī prasība neattiecas uz valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesisko valdītāju.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

20.1 Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesiskais valdītājs šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto apakšpasākumu sāk īstenot 18 mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja:

21.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

21.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

21.3. citos gadījumos pretendents ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas;

21.4. ir pieņemts kredītiestādes lēmums par finansējuma piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiek izmantots kredīts.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

2.2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

22. Apakšpasākumā pretendents ir:

22.1. lauku saimniecība;

22.2. fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu;

22.3. kooperatīvā sabiedrība, kas visā saistību periodā (no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas līdz uzraudzības perioda beigām) atbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem;

22.4. valsts zinātniskā institūcija, kas atbilst Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 2. punkta nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

23. (Svītrots ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

24. (Svītrots ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

25. Šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētā fiziskā persona nodibina zemnieku saimniecību vai iegūst komersanta statusu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

25.1 Augļu un dārzeņu nozarē atbalstu nepiešķir par izmaksām, kas attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulu Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

25.2 Saistīti uzņēmumi, kas atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā ir tiesīgi īstenot vienu kopīgu projektu (turpmāk – kopprojekts), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

25.2 1. kopprojekta dalībnieki noslēdz attiecīgu līgumu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no kopprojekta dalībniekiem;

25.2 2. kopprojekta dalībnieki apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju;

25.2 3. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētos rādītājus un mērķus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks atsevišķi;

25.2 4. kopprojekta dalībnieki atbilst normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

25.3 Investīcijām atbalstu piešķir, ja pretendents dzīvnieku novietnē izpilda nosacījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par īpašajām prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Šo prasību nepiemēro gados jaunam lauksaimniekam, kas saimniecību dibinājis ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

2.3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

26. Apakšpasākumā pretendents ir:

26.1. juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk – pārstrādes uzņēmums);

26.2. juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši šo noteikumu 15., 16. un 17. punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk – jauns pārstrādes uzņēmums);

26.3. juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk – ražotājs mājas apstākļos).

27. Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti. Projekta īstenošanā iegūtais gala produkts ir:

27.1. produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;

27.2. produkts, kas nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

27.1 Atbalstu projektā, kurā paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Padomes Regulas Nr. 1305/2013 pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

27.2 Ja projektā paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā:

27.2 1. atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), atbilstoši regulas 5. panta 2. punkta "a" apakšpunktam;

27.2 2. par sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem uzskata komersantus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;

27.2 3. par lielajiem komersantiem uzskata komersantus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai;

27.2 4. par saistītajām personām uzskata personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

27.2 5. piemēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punkta prasības, ja atbalsta projekts uzskatāms par vienotu investīciju projektu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam;

27.2 6. šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu var apvienot ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apjoms saskaņā ar šiem noteikumiem vai Komisijas Regulu Nr. 651/2014, vai Eiropas Komisijas lēmumu;

27.2 7. atbalstu, kurš piešķirts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas noteikta Komisijas Regulā Nr. 651/2014, citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā, de minimis regulā vai EK lēmumā;

27.2 8. projekta iesniedzējs, kas darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā vai 13. panta "a" vai "b" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, tādējādi nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

27.2 9. atbalstu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā un 14. panta 16. punktā minētajos gadījumos;

27.2 10. atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

27.2 11. atbalstu piešķirt Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajos gadījumos;

27.2 12. piešķirot atbalstu būtisku pārmaiņu ieviešanai ražošanas procesā, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta prasības;

27.2 13. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 1. punktu nodrošina informācijas publicēšanu un pieejamību;

27.2 14. (svītrots ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565);

27.2 15. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktu par projekta īstenošanas uzsākšanu uzskatāms ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Tādi sagatavošanās darbi kā atļauju saņemšana vai priekšizpētes veikšana netiek uzskatīta par darbu sākumu. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegums ir noraidāms. Atbalstu apvienot ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, projekta īstenošanu drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam;

27.2 16. maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 procentus, bet lielajiem komersantiem – 35 procentus;

27.2 17. preču iegādei izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus, un noslēgtajā finanšu līzinga līgumā atbalsta saņēmējs paredz pēc minētā līguma termiņa beigām izpirkt projekta ietvaros iegādātos aktīvus;

27.2 18. (svītrots ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565).

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

27.3 Iegūstot šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto gala produktu, atbalsta saņēmējs nodrošina, ka finansiālais ieguldījums ir vismaz 25 procenti no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais atbalsts.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

28. Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās, pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās komersanta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:

28.1. 40 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;

28.2. 30 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;

28.3. 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;

28.4. 70 procenti pārējos sektoros.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajos sektoros vietējās pamatizejvielas apjomu pretendents palielina vismaz par 10 procentiem trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas (izņemot gadījumu, ja vietējo pamatizejvielu īpatsvars jau pārsniedz 70 procentus) un nesamazina to visā turpmākajā saistību periodā.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

30. Atbalstu nepiešķir alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).

31. Atbalstu nepiešķir ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos un kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

2.4. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

32. Apakšpasākumā pretendents ir:

32.1. šo noteikumu 9.3.1. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

32.1.1. lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.2. (svītrots ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575);

32.1.3. pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.4. valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē;

32.1.5. fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, ietverot lauksaimniecības zemi, ja lauksaimniecības zemē plānotās meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksas nav lielākas par 30 % no kopējām projekta meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksām un projektā plānotā;

32.2. šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai – kooperatīvā sabiedrība un lauku saimniecība.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

32.1 Šo noteikumu 32.1.1., 32.1.3. un 32.1.5. apakšpunktā minētie pretendenti var īstenot kopprojektu šo noteikumu 9.3.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums un pēc kopprojekta īstenošanas tiek pārbūvēta vai atjaunota viena koplietošanas meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vismaz divos zemes īpašumos ar kopēju robežu. Kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Šis nosacījums neattiecas uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", kura kopprojektā nepiedalās.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

32.2 Šo noteikumu 32.1.1. apakšpunktā minētie pretendenti meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu veic zemē, kas tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

33. Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:

33.1. meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma;

33.2. zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja tiek īstenota šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētā aktivitāte;

33.3. zeme, uz kuras plānota meliorācijas sistēmas pārbūve vai atjaunošana.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

34. Šo noteikumu 33. punktā minētajā nomas gadījumā nomas līgums paredz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

35. Atbalstu meliorācijas sistēmas atjaunošanai un pārbūvei piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

35.1. būvdarbi meliorācijas sistēmā veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem no projekta iesniegšanas dienas;

35.2. projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 procenti no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

35.1 Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

36. Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai:

36.1. Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos;

36.2. dabiskās ūdenstecēs.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

3. Publiskā finansējuma veids un apmērs

37. Maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru (6. pielikums) un atbalsta intensitāti (7. pielikums) saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 3. punktu nosaka katram pretendentam (kopprojekta īstenošanas gadījumā – katram kopprojekta dalībniekam) un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. Šo noteikumu 5.11. apakšpunktā minētajam stratēģiskajam projektam attiecināmo izmaksu apmērs ir līdz 10 000 000 euro, ja šāda projekta virzību atbalsta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

38. Ja projekta iesniegumā paredzētas šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes, vispārējām izmaksām piemēro lielāko atbalsta intensitāti, bet nepārsniedzot 50 procentus (izņemot šo noteikumu 32.1.3. un 32.1.4. apakšpunktā minētos pretendentus).

4. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
4.1. Visiem apakšpasākumiem kopīgās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

39. Šo noteikumu 1. punktā minētajos apakšpasākumos attiecināmas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi un tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas, kā arī energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas), kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no kopējām izmaksām, kas minētas šo noteikumu 50.1., 50.2., 50.3., 52.1., 52.2. apakšpunktā un 53. punktā, tai skaitā:

39.1. divus procentus no šo noteikumu 50.1. un 52.1. apakšpunktā minētajām izmaksām;

39.2. septiņus procentus no šo noteikumu 50.2., 50.3. un 52.2. apakšpunktā, un 53. punktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

39.1 Šo noteikumu 39. punktā minētās patentu un licenču saņemšanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punkta nosacījumiem. Pārējās 39. punktā minētās vispārējās izmaksas šo noteikumu 27.2 2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. pantā ietvertajiem nosacījumiem, savukārt 27.2 3. apakšpunktā minētajiem pretendentiem tās nav attiecināmas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

40. Šo noteikumu 39. punktā minēto izmaksu apmērs vienam projektam nepārsniedz:

40.1. 10 000 euro šo noteikumu 22.1., 22.2., 26.2., 26.3., 32.1.1., 32.1.3., 32.1.5. un 32.2. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem;

40.2. 30 000 euro šo noteikumu 22.3. un 26.1. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

40.1 Šo noteikumu 40.1. un 40.2. apakšpunktā vienam projektam noteiktās izmaksas nav apvienojamas.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

41. Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu iesniegtajiem projektiem attiecināmas ir vispārējās izmaksas (tai skaitā uzmērīšanas darbi pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, būvprojektēšanas, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi), kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 15 procentus no šo noteikumu 53. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

42. Šo noteikumu 50.1. un 52.1. apakšpunktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

43. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

44. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 47. punktā minētās izmaksas). Būvju tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā norādīto stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo noteikumu 9. pielikumā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

45. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas konkrētajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja pretendents pilnībā sedz izmaksu starpību.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

46. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

47. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja telpu platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10 procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3):

47.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība vai esošo telpu pārbūve;

47.2. palīgtelpu ierīkošana, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

47.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošana.

48. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

48.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

48.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

48.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

48.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

48.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

48.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

48.7. atlīdzība personālam;

48.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta);

48.9. izmaksas par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem (izņemot šo noteikumu 50.1.19. un 50.1.20. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus);

48.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 39. un 41. punktā minētās izmaksas);

48.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu Nr. 1305/2013;

48.12. pamatlīdzekļu izmaksas tādu izejvielu ražošanai vai transportēšanai, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas un rakšanas tehnikas (ekskavatoru) un celmu frēzes iegādes izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

49. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

4.2. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

50. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

50.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūras) iegādes izmaksas:

50.1.1. lauksaimniecībā izmantojamie traktori;

50.1.2. augsnes apstrādes tehnika un iekārtas, arī akmeņu novākšanas tehnika un iekārtas;

50.1.3. sēšanas un stādīšanas tehnika un iekārtas;

50.1.4. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnika un iekārtas, arī lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnika un iekārtas;

50.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, arī mēslošanas un augu aizsardzības tehnika un iekārtas;

50.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas;

50.1.7. lauksaimniecības produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, arī aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;

50.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas;

50.1.9. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (arī programmnodrošinājums), mobilie un stacionārie svari;

50.1.10. tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai ganībās (dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un iekārtas);

50.1.11. fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, arī kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas iekārtas un tehnika;

50.1.12. piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas;

50.1.13. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

50.1.14. lauksaimniecības tehnikas tehnisko apkopju un remonta staciju tehnika un iekārtas, tostarp mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

50.1.15. apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas ar mērķi gūt ieņēmumus);

50.1.16. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tehnika;

50.1.17. laistīšanas tehnika un iekārtas;

50.1.18. siltumnīcu tehnika un iekārtas;

50.1.19. specializētie transportlīdzekļi, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, kā arī iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

50.1.20. transporta puspiekabes šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem un kravas automašīnas, piekabes un puspiekabes, ja tās iegādājas kooperatīvā sabiedrība. Šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajiem pretendentiem transporta puspiekabju iegādes izmaksas ir attiecināmas, ja atbalsta pretendentam ir sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem un tā īpašumā vai lietošanā ir puspiekabes vilkšanai atbilstošs mehāniskais transportlīdzeklis;

50.1.21. drenu skalotājs, grāvju pļaujmašīna un cita tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas);

50.1.22. ilggadīgo augļkopības kultūru stādi (izņemot zemenes), stādījumu balstu sistēmas, žogi, žogu balsti, kā arī izmaksas par to uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

50.2. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu), elektrības pieslēgumu, dziļurbuma ierīkošanu, kā arī ūdens rezervuāra ierīkošanu, lai nodrošinātu lopkopības saimniecības darbību, laistīšanu augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

50.3. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

51. Atbalstu par šo noteikumu 50.1.1. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām piešķir, ja projekta iesniegumā paredzēto lauksaimniecībā izmantojamo traktoru nominālā jauda nepārsniedz saimniecībā esošo traktoru kopējo nominālo jaudu, ko aprēķina, summējot nominālās jaudas (zirgspēkos) attiecību – 1,2 zirgspēki pret vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, ko pretendents deklarējis vienotā platību maksājuma saņemšanai, un 1,2 zirgspēki pret vienu liellopu vienību, bet attiecībā uz kartupeļu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju platībām – 10 zirgspēku pret vienu hektāru vienotajam platību maksājumam deklarētās pretendenta attiecīgās platības. Aprēķinos ņem vērā arī tādas meža vai purva zemes platības, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī segtās platības. Nosakot liellopu vienības, izmanto Lauksaimniecības datu centra informāciju par pretendenta īpašumā esošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Attiecībā uz traktoriem izmanto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informāciju par pretendenta īpašumā vai turējumā esošajiem traktoriem, kas ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides datuma), kā arī pretendenta sniegtos datus un publiski pieejamos traktoru tehniskās dokumentācijas datus attiecībā uz traktoru nominālo jaudu (zirgspēkos) un to izlaides datumu. Traktoru iegādi attiecināmajās izmaksās ietver arī tad, ja to nominālā jauda pārsniedz aprēķināto nominālās jaudas summu ne vairāk kā par 70 zirgspēkiem.

4.3. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

52. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

52.1. šādu jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūras) iegādes izmaksas:

52.1.1. kravu celšanas, kraušanas un specializētā transportēšanas tehnika un iekārtas;

52.1.2. laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnika un iekārtas;

52.1.3. datorizētā pārstrādes procesa vadības, kontroles un uzskaites tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu);

52.1.4. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika, aprīkojums un iekārtas (attiecas vienīgi uz gadījumiem, ja pirmapstrāde un uzglabāšana ir daļa no uzņēmuma tehnoloģiskā procesa);

52.1.5. ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas iekārtas;

52.1.6. kanalizācijas, notekūdeņu (priekšattīrīšanas) un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas;

52.1.7. apkures un ventilācijas iekārtas;

52.1.8. mobilie un stacionārie svari;

52.1.9. mazgāšanas un dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

52.1.10. specializētā tehnoloģiskā tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas (izņemot iekārtas, kas paredzētas enerģijas ražošanai no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas);

52.2. nepārsniedzot šo noteikumu 9. pielikumā minētās izmaksas, – lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecības un esošo būvju pārbūves izmaksas un būvmateriālu izmaksas, tai skaitā par apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanas sistēmām un to ierīkošanu, teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, žoga izbūvi, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanu).

(Grozīts ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

5. Attiecināmās izmaksas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

53. Apakšpasākumā attiecināmās izmaksas ir meliorācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas būvdarbu izmaksas, meliorācijas objektam piegulošas brauktuves klātnes pārbūves un atjaunošanas (bez seguma) izmaksas, videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošanas izmaksas, kā arī laukumu un pievedceļu būvniecības un pārbūves izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 8. pielikumā minētās izmaksas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

53.1 Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz pieciem procentiem no projekta būvdarbu attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 53. punktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms tam to saskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

53.2 Drenu sistēmas pārbūves un atjaunošanas izmaksas nepārsniedz 20 procentus no šo noteikumu 53. punktā minētajām projekta izmaksām. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu.

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

54. Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētais pretendents attiecināmo izmaksu summu var precizēt pēc iepirkuma procedūras veikšanas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā attiecīgu pamatojumu grozījumu veikšanai projekta iesniegumā.

6. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

55. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

55.1. projekta iesniegumu;

55.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

55.3. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – par projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 500 000 euro. Ja projektā paredzēti būvniecības darbi, kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu vai dokumentu, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ieguldot privātos līdzekļus, iesniedz deviņu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

55.4. zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības, ja projektā plānota jauna būvniecība:

55.4.1. vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošanu (turpmāk – stādījumi), par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas vai pārbūvēt esošās būves, ierīkot stādījumus, pārbūvēt vai atjaunot meliorācijas sistēmas vai attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru;

55.4.2. vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus;

55.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (ja iesniedz kopprojektu – viena iepirkuma procedūra visiem kopprojekta dalībniekiem);

55.6. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

55.6.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

55.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un veikusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

55.6.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

55.6.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti;

55.6.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

56. Iesniedzot projektu šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.1. (svītrots ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228);

56.2. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646);

56.3. īstenojot projektu lopkopības nozarē, Natura 2000 teritorijā (būvniecības un iekārtu iegādes gadījumā) un produktu pārstrādes nozarē, iesniedz Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdotus tehniskos noteikumus vai atzinumu par to, ka projektā paredzētajām darbībām nav nepieciešami tehniskie noteikumi, vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu, ja veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ja paredzēta būvniecība, minētos dokumentus var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai kopā ar tehnisko projektu;

56.4. sertificēta speciālista aizpildītu ēkas energoaudita pārskatu (16. pielikums) ar energoefektivitātes aprēķinu vai aprēķinu par plānoto SEG vai amonjaka emisiju samazinājumu (13. un 14. pielikums), ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2.1. vai 11.2.2. apakšpunktā minētais mērķis;

56.4.1 nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditētas institūcijas energoauditora atzinumu, kas apliecina iekārtas energoefektivitātes palielinājumu vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar nomaināmo iekārtu, informāciju par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas, enerģijas izejas datus un to avotus, izmantoto aprēķinu metodiku un veikto mērījumu aprakstu, ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2.1.1 apakšpunktā minētais mērķis;

56.5. kooperatīvās sabiedrības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu – informāciju par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem;

56.6. (svītrots ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565);

56.7. iesniedzot projektu šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.7.1. (svītrots ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565);

56.7.2. ja projektā paredzēts ierīkot stādījumus, – skiču projektu ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem;

56.7.3. šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētie pretendenti kopā ar projekta iesniegumu vai līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai par puspiekabes iegādi, ja projektā paredzēta transporta puspiekabes iegāde, – sertifikātu iekšzemes kravas pašpārvadājumiem, kurš derīgs visā projekta uzraudzības periodā;

56.7.4. Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņotu biodrošības ieviešanas plānu, ja projektā iegulda investīcijas lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas;

56.7.5. Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu, ka projektā plānotās investīcijas uzlabos dzīvnieku labturības apstākļus, ja pretendents projektā plāno uzlabot dzīvnieku labturības apstākļus;

56.8. iesniedzot projektu šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, papildus iesniedz šādus dokumentus:

56.8.1. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta projekta ietvaros un kādu atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam, kas piesakās uz šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto atbalstu, ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

56.8.2. marķējumus no pārtikas produktiem, kas saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem šo noteikumu 7. pielikumā minētās papildu atbalsta intensitātes saņemšanai;

56.8.3. šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minētie pretendenti – sadarbības līguma par vietējas izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu kopiju vai apliecinājumu par iepirktās izejvielas atbilstību šo noteikumu 28. punktam;

56.8.4. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices un iekārtu izvietojuma shēmu, ja projektā paredzēts uzstādīt iekārtas;

56.8.5. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas nodarbojas ar zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu atbalstīšanu un veicināšanu, – atzinumu par plānotās inovācijas atbilstību šo noteikumu 5.9. apakšpunktā minētajai inovācijas definīcijai, lai iegūtu papildu atbalsta intensitāti;

56.8.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

56.9. šo noteikumu 5.7. apakšpunktā minētie pretendenti – izglītību apliecinoša dokumenta kopiju vai izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais ir apguvis vai apgūst mācību priekšmetus vai kādu no mācību programmām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Ja iegūtas vairākas augstākās vai profesionālās izglītības vai apgūti vairāki lauksaimniecības kursi vai mācību priekšmeti, visos izglītību apliecinošajos dokumentos norādīto lauksaimniecisko priekšmetu stundu skaitu summē. Ja dokumentā nav norādīts stundu skaits vai mācību iestādē mācības ir pārtrauktas, pievieno izglītības iestādes izsniegtu dokumentu par apgūto mācību, kursu programmu vai priekšmetu stundu skaitu.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575; MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

56.1 Lai saņemtu šo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā minētos projektu atlases kritēriju punktus, kā arī šo noteikumu 7. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību pretendents kontroles institūcijas tīmekļvietnē ir iekļauts pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku reģistrā vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

57. Šo noteikumu 32. punktā minētie pretendenti papildus iesniedz šādus dokumentus:

57.1. meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai būves tehniskās apsekošanas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja projekta iesniegumam nav pievienots būvprojekts. Atzinumā norāda šo noteikumu 9.3.1., 35.1. un 35.2. apakšpunktā minēto informāciju. Ja plānota videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve, atzinumā norāda attiecīgos elementus un to izmērāmos kritērijus saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu;

57.1.1 valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinuma vai būves tehniskās apsekošanas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu) kopā ar būvprojektu;

57.2. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai atzinuma kopiju par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, kā arī noslēguma vai novērtējuma ziņojuma kopiju, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums;

57.3. projektiem, kuriem ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, bet ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro, pievieno lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu;

57.3.1 ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, iesniedz Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus, bet, ja projektam ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums nav bijis nepieciešams, – Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus vai atzinumu par to, ka projekta īstenošanai nav nepieciešami tehniskie noteikumi. Dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai kopā ar tehnisko projektu;

57.4. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu apliecinājumu par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu veic īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

57.5. tiesisko valdījumu apliecinošus dokumentus par zemi, uz kuras notiks projektā paredzētie darbi, – ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nekustamais īpašums nav pretendenta īpašumā (izņemot šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minēto pretendentu);

57.6. šo noteikumu 32.1.3. apakšpunktā minētie pretendenti – pašvaldības domes lēmuma kopiju par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus);

57.7. šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētie pretendenti – apliecinājumu par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvēto vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu, ja Lauku atbalsta dienesta rīcībā nav šādas informācijas;

57.8. (svītrots ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575).

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

57.1 Īstenojot kopprojektu, šo noteikumu 22. un 32. punktā minētie pretendenti Lauku atbalsta dienestā iesniedz arī notariāli apliecinātu kopprojekta dalībnieku līgumu, kurš:

57.1 1. apliecina atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas, iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

57.1 2. apliecina, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc projekta īstenošanas ievēros normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktās prasības, kā arī īstenos saistības, ko tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

57.1 3. paredz izmaksu sadali un norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

57.2 Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieprasa šo noteikumu 56. un 57. punktā minētos dokumentus, ko izsniedz attiecīgā institūcija, izņemot gadījumu, ja tos pretendents pats ir iesniedzis.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

58. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 55.6. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus (izņemot 55.6.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

58.1 Šo noteikumu 32.1.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā šo noteikumu 55.5. un 55.6. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pēdējās iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 228 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

59. Šo noteikumu 55., 56. un 57. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

60. Ja šo noteikumu 55.3. apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu noteiktā termiņā iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti noteiktajā termiņā netiek iesniegti, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

60.1 Ja atbalsta pretendents plāno īstenot stratēģisko projektu, Lauku atbalsta dienests pieprasa Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajai padomei atzinumu par stratēģiskā projekta atbilstību šo noteikumu 5.11. apakšpunktam. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome atzinumu par stratēģiskā projekta atbilstību izsniedz Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

61. Atbalsta saņēmējs (izņemot šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto atbalsta saņēmēju), sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, par pilno noslēgto gadu un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (11. pielikums).

(MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

62. Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to īstenošanas (izņemot projektus, kuri īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā, – tiem uzraudzības periods ir septiņi gadi). Ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, uzraudzības periods ir pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto atbalsta saņēmēja visu saistību izpildes, līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 666)

7. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

63. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

63.1. lopkopības saimniecībām būvniecības un stacionāru iekārtu uzstādīšanas gadījumā – atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pretendenta uzņēmumā pēc projekta īstenošanas tiek mainīta piesārņojošās darbības kategorija. Ja pretendents neiesniedz šo informāciju, Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā to iegūst no Valsts vides dienesta;

63.2. pēc projekta īstenošanas kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu – sertificēta speciālista izsniegtu atkārtotu ēkas energoefektivitātes aprēķinu, kura pamatā ir tehniskā projekta dati un uzbūvētās vai pārbūvētās ēkas dati (ēkas pagaidu energosertifikātu), ja projekta iesniegumā ir norādīts šo noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētais mērķis un projekta īstenošanas laikā būvprojektā veikti grozījumi.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 575)

64. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņēmējs pēc projekta īstenošanas kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.

65. Ja projekta ietvaros paredzēts kļūt par reģistrētu vai atzītu uzņēmumu, pēdējo maksājumu, kas nav mazāks par 20 procentiem no apstiprinātā publiskā finansējuma apjoma, šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā atbalsta ietvaros izmaksā pēc pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

66. Ja šo noteikumu 11., 12. un 29. punktā minētais procentuālais apjoms netiek sasniegts, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apjomam.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

66.1 Pēc kopprojekta īstenošanas atbalsta saņēmējs vienlaikus ar maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par kopprojekta attiecināmo izmaksu sadalījumu starp kopprojekta dalībniekiem (apliecina visi kopprojekta dalībnieki) un dokumentus, kas apliecina ar kopprojekta īstenošanu saistītās izmaksas.

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

8. Noslēguma jautājumi

67. Šo noteikumu 7. pielikuma 16. punktā minēto papildu intensitāti piemēro projektiem, kuros paredzēta videi draudzīgu meliorācijas objektu (piemēram, sedimentācijas baseinu, meandru vai mitrāju) izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

68. (Svītrots ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.228)

69. Atbalstu šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā piešķir saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (OV L193, 01.07.2014.).

(MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 565)

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
4.2. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
4.3. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

projekta iesniegums

 Atbalsta pretendents  
 Klienta numurs  
 Reģistrācijas Nr./personas kods (fiziskām personām)  
 Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
 Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
 Projekta vadītājs  
 Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
    
 Projekta nosaukums  
 Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 
Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji)
 
Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 
Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta apraksts
 
Kopprojekta dalībnieki 4.1. apakšpasākumā (ja attiecas)
 

A.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais gads 
Vidējais strādājošo skaits pēdējā noslēgtajā gadā 
Kopējais darbaspēka ieguldījums – nostrādāto stundu skaits pēdējā noslēgtajā gadā

Stundas kopā

 
t. sk. lauksaimniecībā

Stundas kopā

 
t. sk. lauksaimniecības produktu pārstrādē

Stundas kopā

 
Saražotā lauksaimniecības produkcija pēdējā noslēgtajā gadā, EUR 
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības produkcijas ražošanai pēdējā noslēgtajā gadā, EUR 
Pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību – par īpašnieku veiktās iemaksas), EUR 
Atbalsta pretendents vai zemnieku saimniecības īpašnieks ir pašnodarbinātā persona (Jā/Nē) 
Atbalsta pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās dalībnieka vecums, kam pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu saimniecībā)

sieviete

40 gadi un jaunāki

vīrietis

vecāki par 40 gadiem

Atbalsta pretendenta statuss 4.2. apakšpasākumam: 
juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (pārstrādes uzņēmums) 
juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un izejvielu nodrošinājums (jauns pārstrādes uzņēmums) 
juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (ražotājs mājas apstākļos) 

A.3. Atbalsta pretendenta izglītība 4.1. apakšpasākumam

Augstākā izglītība vai profesionālā vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā

Lauksaimniecības nozarē piemērotas profesionālas iemaņas un kompetence

Nav lauksaimnieciskas izglītības (norāda, kāda izglītība un kurā specialitātē ir iegūta) 

A.4. Informācija par ražošanu 4.2. apakšpasākumam

Pārstrādes sektors/sektori 
Pamatizejvielu veids/veidi 
Pamatizejvielu pārstrādes jauda (t/gadā) 
Pēdējais noslēgtais gads

tonnas

EUR

Iepirktās pamatizejvielas pēdējā noslēgtajā gadā  
T. sk. no vietējiem ražotājiem  
Pārstrādātās pamatizejvielas pēdējā noslēgtajā gadā  
Saražotā pārstrādes produkcija pēdējā noslēgtajā gadā  
T. sk. saražotā bioloģiskā produkcija pēdējā noslēgtajā gadā  
Realizētā pārstrādes produkcija pēdējā noslēgtajā gadā  
T. sk. realizētā bioloģiskā produkcija pēdējā noslēgtajā gadā  
T. sk. pārstrādes produkcija, kas izvesta uz Eiropas Savienības dalībvalstīm pēdējā noslēgtajā gadā  
T. sk. pārstrādes produkcija, kas eksportēta uz trešajām valstīm pēdējā noslēgtajā gadā  

A.5. Atbalsta pretendentam (4.1. apakšpasākumam) lauksaimniecība ir saimniecības

pamatdarbība

pārējā saimnieciskā darbība

plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu

A.6. Atbalsta saņēmējs piedalās kādā no shēmām

Shēma

Jā/Nē

Sertifikāta Nr. (ja piedalās kādā no shēmām)

Bioloģisko produktu ražošana/pārstrāde  
Integrētās dārzkopības produktu ražošana  
Nacionālās pārtikas kvalitātes shēma  

A.7. Atbalsta pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas 4.1. un 4.2. apakšpasākumiem* (par kopprojektu 4.1. apakšpasākumā aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks)

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nr.
p.k.

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība/
Mērvienība

Ja tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto

 

Ražošanas ēkas un būves

      
       
       
       
       
       
       
       
 

Tehnika un iekārtas

      
       
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu

A.8. Atbalsta pretendenta zeme (par kopprojektu 4.1. apakšpasākumā aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks)

Atbalsta pretendenta zeme

ha

KOPĀ

 
Īpašumā 
Pastāvīgā lietošanā 
Nomātā 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk – LIZ) 
Īpašumā 
Pastāvīgā lietošanā 
Nomātā 
LIZ izmantošanas veids 
Aramzeme 
Ilggadīgie stādījumi 
Pļavas un ganības 
Pārējā zeme 
Meži 
Meži, kuros kultivē mellenes vai dzērvenes 
Purvi, kuros kultivē mellenes vai dzērvenes 
Pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem utt.) 

A.9. Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas 4.3. apakšpasākumam

Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas

km

KOPĀ KM:

 
īpašumā 
tiesiskajā valdījumā 
nomā 
Tai skaitā meliorācijas sistēmas lauksaimniecības zemēs, km: 
īpašumā 
tiesiskajā valdījumā 
nomā 
Tai skaitā meliorācijas sistēmas meža zemēs, km: 
īpašumā 
tiesiskajā valdījumā 
nomā 
Atbalsta pretendenta meliorētā LIZ platība, ha:

ha

īpašumā 
tiesiskajā valdījumā 
nomā 

A.10. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs ārpus LAD Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajiem investīcijas pasākumiem

A.10.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem:

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība un projekta iesniegumā kombinējamo attiecināmo izmaksu pozīcijas

Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
         
         

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis un tā ieguldījums LAP mērķa virzienos un horizontālajās prioritātēs

Individuālais mērķisMērķa virziens un horizontālā prioritāte*Paskaidrojums
Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts saimniecības vai uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares vismaz par 5 % vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai arī par 5 % tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vai pēdējiem trim noslēgtajiem gadiem pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)2A 

Piemēram:

• neto apgrozījums;

• apsaimniekotās LIZ platības ha;

• lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

• saražotās produkcijas apjoms;

• izmaksu samazinājums uz 1 ha apsaimniekotās LIZ vai uz 1 saražoto produkcijas vienību

Jaunajiem uzņēmumiem neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares trešajā vai sestajā** noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 % no projekta investīciju apmēra2ANeto apgrozījums
Infrastruktūras uzlabošana lauksaimniecības attīstībai, meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai2A4.3. apakšpasākuma mērķis (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, laukumu un pievadceļu būvniecība un pārbūve)
Pēc projekta īstenošanas tiek palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu pārstrādes vismaz par 5 % vai vismaz par pusi no projekta investīciju apmēra vai arī par 5 % tiek palielināts fiziskais ražošanas apjoms vai ražošanas efektivitāte salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)3A

Piemēram:

• neto apgrozījums;

• saražotās produkcijas apjoms;

• izmaksu samazinājums uz 1 saražoto produkcijas vienību;

• saražotās produkcijas apjoma palielinājums uz 1 uzņēmumā nodarbināto

Jaunajiem pārstrādes uzņēmumiem neto apgrozījums trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 % no projekta investīciju apmēra3A Neto apgrozījums
Nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā3A
(HP-V)

Šā mērķa sasniegšanu var veicināt ar notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas iekārtām un tehniku.

Ja tiek paredzētas attiecīgās investīcijas vides mērķiem, tad B.2. tabulā nav jānorāda sasniedzamo mērķu detalizēts apraksts un plānotie rādītāji

Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – uzbūvētas jaunas vai atjaunotas vai pārbūvētas esošās būves, panākot 20 % enerģijas ietaupījumu apkurei un telpu dzesēšanai (pierādāms ar energoauditu vai energoefektivitātes aprēķinu)5B
(HP-K)
Šā mērķa sasniegšanu var veicināt ar energoefektīvu būvju būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi lauksaimniecībā un pārstrādē
Tiek veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – ieviestas tehnoloģijas SEG un/vai amonjaka emisijas samazinājumam5D
(HP-K)

Šā mērķa sasniegšanu var veicināt ar:

• precīzajām tehnoloģijām lopkopībā un augkopībā;

• vides prasībām piemērotu kūtsmēslu krātuvju izbūvi un pārbūvi;

• iekārtām, kurās fosilais kurināmais tiek aizstāts ar atjaunojamiem energoresursiem

Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vismaz par 10 % vai par pusi no ieguldīto investīciju apmēra vai arī par 10 % palielina ražošanas efektivitāti vai biedru skaitu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)2AMērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā
Kooperatīvā sabiedrība pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 % vai par pusi no ieguldīto investīciju apjoma vai arī par 10 % palielina fizisko ražošanas apjomu salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta pieteikuma iesniegšanas (norāda B.2. tabulā vienu no sasniedzamajiem rādītājiem)3AMērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.2. apakšpasākumā
Uzlabo dzīvnieku labturības apstākļus vai iegulda investīcijas lauksaimniecības dzīvnieku novietnes biodrošības pasākumu īstenošanā, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas2AMērķis attiecas, ja projektu īsteno 4.1. apakšpasākumā

* B.12. tabulā jānorāda katras izdevumu pozīcijas atbilstība izvēlētajam mērķim (piemēram, traktors – 2A, kūtsmēslu krātuve – 5D, būvniecība – 2A).

** Sestajā gadā sasniedz rādītājus, ja projekts tiek īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ja ierīko ilggadīgos stādījumus.

Ja projektu īsteno 4.2. apakšpasākumā, atbalsta pretendents, kura kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā 50 000 001 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus un (vai) vienu vienotu uzņēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, papildus minētajiem mērķiem izpilda vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

Papildu nosacījumsJā/Nē
Projekta īstenošanā ieguldītās investīcijas ir vismaz par 25 % lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa 
Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendentam, neņemot vērā saistītos uzņēmumus, darbavietu skaits palielinās vismaz par sešiem procentiem, salīdzinot ar pēdējā noslēgtā gada kopējo darbinieku skaitu 

B.2. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (neattiecas uz 4.3. apakšpasākumu un 4.2. apakšpasākumu, ja investīcijas paredz nodrošināt efektīvu vides prasību ievērošanu (HP-V)):

Rādītāju apraksts

Rādītāja mērvienība

Gads

Vērtība

4.1. apakšpasākums
Kopprojekta dalībnieks 4.1. apakšpasākumā (ja attiecas)* 
  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
4.2. apakšpasākums
  

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

*Aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

B 2.1. Projekta rādītāji, ja projekta mērķis (vai viens no mērķiem) ir SEG un/vai amonjaka emisijas samazināšana (5D):
Plānotais emisijas samazinājums saimniecībā gadā pēc projekta īstenošanas

SEG emisijas

Amonjaka emisija

t CO2 ekv./gadā

%

t/gadā

%

Kūtsmēslu krātuves    
Precīzās tehnoloģijas laukkopībā    
Precīzās tehnoloģijas lopkopībā    
Tehnoloģijas atjaunojamo energoresursu izmantošanai    

B.3. Projekta apraksts

B.3.1. Ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts
 
B.3.2. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 
B.3.3. Projekta finansēšanas apraksts
 
B.3.4. Pasākumā tiek īstenots stratēģisks projekts 
 
Ja pretendents īsteno stratēģisku projektu, apraksta plānotā projekta ieviešanas nepieciešamību, ietekmi uz pārstrādes un lauksaimniecības nozari un projekta ekonomisko lietderību
 

B.4. Projekta īstenošanas vieta

Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:

X

zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, stacionārās iekārtas) 
ēkām, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai veikta būves pārbūve vai būves atjaunošana 
ja tiek iegādāta mobilā tehnika, norāda saimniecības atrašanās vietas kadastra numuru 
pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve, pēc stādījumu ierīkošanas ilggadīgie stādījumi atrodas vai iegādātā tehnika, tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51% no saimniecības teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā, Nē) 
pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve, pēc stādījumu ierīkošanas ilggadīgie stādījumi atrodas vai iegādātā tehnika, tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51% no saimniecības teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā, Nē) 

B.5. Projekts tiks īstenots šādā 4.1. apakšpasākuma nozarē:

Nozare

Konvencionālā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība

Laukaugi

graudaugi

kartupeļi

rapsis

lini

cits

Dārzkopība

augļkopība

dārzeņkopība

dekoratīvā dārzkopība (stādu audzēšana)

Vīnkopība

 

Ilggadīgie stādījumi

 

Piena lopkopība

piena liellopi

kazas

Ganību dzīvnieki

nobarojamie liellopi

aitas

zirgi

Cūkas

 

Putni

 

Jaukti (laukkopība/lopkopība)

 

Citi

 

B.6. Projekts tiks īstenots šādā 4.2. apakšpasākuma nozarē:

Nozare

Konvencionālā lauksaimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība

Piena pārstrāde

Gaļas pārstrāde

Graudu pārstrāde

Augļu pārstrāde un

Dārzeņu pārstrāde

Pārējie sektori:

___________________________ pārstrāde

B.7. Projekta īstenošana 4.2. apakšpasākumā:

B.7.1. Projektā izmantotā pamatizejviela un projekta paredzētais gala produkts 4.2. apakšpasākumā:

Produkta veida (-u) nosaukums (-i)

KN grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas līmenim

Pamatizejviela

  

Galaprodukts

  

B.7.2. Ja projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā

Īstenojot projektu, ir plānotas būtiskas izmaiņas ražošanas procesā

B.7.2.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par pretendenta rīcībā esošiem aktīviem (pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem), kuri tiek izmantoti ražošanas procesā un kurus projektā plānots būtiski mainīt

Aktīva nosaukums

Pielietojums

Nolietojuma vērtība EUR iepriekšējos 3 fiskālajos gados

Pirms projekta

Pēc projekta

1. gads

2. gads

3. gads

      
      
      
Īstenojot projektu, ir plānota esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošana

B.7.2.2. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par pretendenta rīcībā esošajiem aktīviem (pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem), kas pilnīgi vai daļēji atkārtoti tiks izmantoti, lai ražotu gala produktu vai radītu tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi:

Aktīva nosaukums

Pielietojums

Aktīva atlikusī vērtība EUR grāmatvedībā iepriekšējā fiskālā gada beigās (pēdējais noslēgtais gads)

Pirms projekta

Pēc projekta

    
    
    

B.8. Atbalsta pretendenta meliorācijas sistēmas pārbūvēšana vai atjaunošana (viena īpašnieka meliorācijas sistēma, koplietošanas meliorācijas sistēma, pašvaldības meliorācijas sistēma, valsts nozīmes meliorācijas sistēma) un/vai infrastruktūras objekta veids un parametri 4.3. apakšpasākumam

Meliorācijas sistēma

Meliorācijas sistēmas veids

Meliorācijas sistēmas pārbūve 
Meliorācijas sistēmas atjaunošana 
Meliorācijas sistēmai pieguļošu brauktuvju klātņu pārbūve, km 

Infrastruktūras objekts

Garums (km), platība (m2)

Laukumi pie ražošanas objektiem 
Pievadceļi pie ražošanas objektiem 

B.9. Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas 4.3. apakšpasākumam

B.9.1. Atbalsta pretendenta pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas (km, ha, %)

Meliorācijas sistēma

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km   
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km   

KOPĀ:

   
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI)   
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI)   
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums NATURA 2000 teritorijā   
Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība, ha   

B.9.2. Kopprojekta dalībnieku pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas (km, ha, %) (aizpilda tikai kopprojektiem par katru kopprojekta dalībnieku (izņemot atbalsta pretendentu))

Kopprojekta dalībnieks/meliorācijas sistēma

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums) 
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km   
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km   

KOPĀ:

   
 
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums) 
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km   
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km   

KOPĀ:

   
 
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums) 
Pārbūvējamās meliorācijas sistēmas garums, km   
Atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums, km   

KOPĀ:

   
 

Kopā, km (ha)

T. sk. lauksaimniecības zemē*, %

T. sk. meža zemē*, %

KOPĀ KOPPROJEKTĀ:

   
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar dabas ierobežojumiem (ADI) (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)   
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums apgabalos ar specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)   
T. sk. pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas garums NATURA2000 teritorijā (ieskaitot B.9.1. tabulā norādīto)   
T. sk. videi draudzīgās meliorācijas sistēmas (sedimentācijas baseini, meandri, mitrāji)   
Pārbūvējamās vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas ietekmētā platība, ha   

* Zemi ar citu lietošanas veidu, ja tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, proporcionāli sadala starp lauksaimniecības un meža zemi.

B.10. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus 4.1. un 4.2. apakšpasākumam:

Ražošanas tehnika un iekārtas

Nr.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja tehnika vai iekārtas papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A.7. tabulas (ja attiecas)

Jauda, ietilpība/ mērvienība

Jauda, % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)

Traktortehnika vai agregāti papildina esošo parku, saglabājot esošās vienības/iekārta iegādāta papildus esošajām

      
      

Pamatlīdzekļu jauda, ražība, celtspēja ir par 25% lielāka nekā saimniecībā esošā pamatlīdzekļa jauda, ražība vai celtspēja

      
      

Pamatlīdzekļa iegāde būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģiju raksturu

      
      

Citi (t. sk. ilggadīgie stādījumi, stropi)

      
      

B.11. Projekta laikā notiks šāda jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana 4.3. apakšpasākumā

B.11.1. Jaunas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas kopējās izmaksas

Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas, laukumi, pievadceļi)

Apjoms m3/m, km, m2

Izmaksas uz m3/m, km, m2

Kopējās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

     
     
     
     
     

Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

 

Pārbūve

     
     
     
     
     

Izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

     
     
     
     
     

Izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Izmaksas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, kopā

 

B.11.2. Jaunas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas attiecināmās izmaksas

Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas, laukumi, pievadceļi)

Apjoms m3/m, km, m2

Izmaksas uz m3/m, km, m2

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

 

Pārbūve

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Attiecināmās izmaksas par jaunu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, kopā

 

B.11.3. Pārbūves un atjaunošanas attiecināmo izmaksu sadalījums kopprojektā (aizpilda tikai kopprojektam – gan par kopprojekta atbalsta pretendentu, gan par katru kopprojekta dalībnieku)

Kopprojekta atbalsta pretendents (fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

 

Pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas)

Apjoms m3/m

Izmaksas uz m3/m

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Pārbūve

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Pārbūves, atjaunošanas izmaksas KOPĀ

 

Vispārējās izmaksas

 

Vispārējo izmaksu pozīcija

Izmaksas uz vienību, EUR

Vienību skaits

 
     
     

Kopā vispārējās izmaksas

 
 

Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums)

 

Pārbūve, atjaunošana

Nr.

Būvdarbi (meliorācijas sistēmas, videi draudzīgās meliorācijas sistēmas, meliorācijas sistēmai pieguloša brauktuves klātne, caurtekas)

Apjoms m3/m

Izmaksas uz m3/m

Attiecināmās izmaksas, EUR

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Pārbūve

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par būves pārbūvi, kopā

 

Atjaunošana

     
     
     
     
     

Attiecināmās izmaksas par atjaunošanu, kopā

 

Pārbūves, atjaunošanas izmaksas KOPĀ

 

Vispārējās izmaksas

 

Vispārējo izmaksu pozīcija

Izmaksas uz vienību, EUR

Vienību skaits

 
     
     

Kopā vispārējās izmaksas

 

B.12. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (m3/m2/gab.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Īstenošanas laiks (DD. MM. GGGG.)

Izmaksu atbilstība mērķa virzienam (2A, 3A, 3A(HP-V), 5B, 5D)

Apakšpasākuma kods

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

            
            
            
            
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā  

X

   

2. Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, būves atjaunošanas izmaksas

            
            
            
            
Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves izmaksas  

X

   

3. Būvmateriālu iegāde

            
            
            
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā  

X

   

4. Vispārējās izmaksas

            
            
            
Vispārējās izmaksas, kopā  

X

   

KOPĀ

  

X

  

B.13. Projektu īstenos:

 Papildu atbalsta intensitāte (%)
jaunais lauksaimnieks, īstenojot būvju būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi 
jaunais lauksaimnieks, ja projektā investīcijas tiks ieguldītas pamatlīdzekļu iegādē bez būvniecības vai pārbūves 
lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus 
sasniedzot mērķi 5B, projekta rezultātā energoefektivitāte tiks palielināta vismaz par 20 % 
biodrošības pasākumu ieviešanai – cūkkopības un putnkopības nozarē 
graudu kaltei, ja izmanto atjaunojamos energoresursus 
projektam, kas nodrošina Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk – noteikumi Nr. 600) 11.2.2.3. un 11.2.2.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, un meteostaciju izveidošanai ilggadīgajiem stādījumiem 
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, būvēm un tehnikai augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē 
graudu novākšanas kombaina iegādei 
kūtsmēslu krātuves izbūvei vai pārbūvei 
pārstrādes uzņēmums, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus 
pārstrādes uzņēmums, kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kuri atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem 
pārstrādes uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %) 
inovācijas ieviešanai projekta rezultātā 
lai projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei tiktu izmantoti vismaz 90 % atbalsta pretendenta saražotās lauksaimniecības produkcijas 

B.14. Projekta finansējums 4.3. apakšpasākumam (aizpildot tabulu, citas zemes īpatsvaru norāda, proporcionāli sadalot starp meža un lauksaimniecības zemi)

Projekta kopējā summa, EUR Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR 
Projekta ieguldītā summa lauksaimniecības zemē, % Projekta attiecināmo izmaksu summa lauksaimniecības zemē, % 
Projekta ieguldītā summa meža zemē, % Projekta attiecināmo izmaksu summa meža zemē, % 

B.15. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, EUR

  
  
  
  

KOPĀ

 

B.16. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, EUR

 

Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

 

B.17. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
 

B.18. Projektu atlases kritēriji

B.18.1. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupāAtbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1.Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu1515 
2.Projektā paredzēti biodrošības pasākumiAtbalsta pretendents, īstenojot projektu, veic būvniecību, kas saistīta ar biodrošības palielināšanu, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē255 
3.Saņemtā publiskā finansējuma apmērsAtbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un noteikumu Nr. 600 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.3 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.)Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 2030 
Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu noteikumu Nr. 600 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā10
4.Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu)Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis2025 
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi25
5.Iemaksātās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1004Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15 
6.Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmāmBioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators, integrētās dārzkopības produktu ražošana, segtajām platībām – dalība pārtikas kvalitātes shēmā1010 
7.Investīciju ieguldīšana klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumā: projektā paredzēts sasniegt noteikumu Nr. 600 11.2.2.1. apakšpunktā minēto mērķiSaimniecībām, kurās ir ne vairāk kā 50 liellopu vienību2020 
Saimniecībām, kurās ir vairāk nekā 50 liellopu vienību10
8.Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā)līdz 150 000 euro1515 
150 001–500 000 euro10
vairāk par 500 001 euro5
Kopā5135 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Investīciju ieguldījums saistīts ar pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" plānotajām darbībām, ja minētajā apakšpasākumā atbalstu par šīm investīcijām nav iespējams saņemt.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =(B + C) / 2x 10, kur
D – 70 000

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu – 20.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B/ 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

5 Noteikumu Nr. 600 25.punktā minētajiem projektiem kritērijus aprēķina, ņemot vērā visus kopprojekta dalībnieku punktus kopā.

B.18.2. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupāAtbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1.Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegti kopā ar projekta iesniegumu1010 
2.Saņemtā publiskā finansējuma apmērsAtbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un noteikumu Nr. 600 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam kritērijā piešķir maksimālo punktu skaitu.)Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam20 
3.Iemaksātās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15 
4.Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu)Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis2025 
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi25
5.Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operatorsAtbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas, garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators1010 
6.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15 
Kopā95 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =(B + C) / 2x 10, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Attiecībā uz jaunu uzņēmumu, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B/ 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.3. Atlases kritēriji pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" kooperatīvajām sabiedrībām

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupāAtbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1.Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegti kopā ar projekta iesniegumu1010 
2.Saņemtā publiskā finansējuma apmērsAtbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar sabiedrības biedriem salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un noteikumu Nr. 600 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam kritērijā piešķir maksimālo punktu skaitu.)Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam20 
3.ApgrozījumsLauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījumaAtbilstoši aprēķinātajam koeficientam par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu20 
4.Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu)Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis2025 
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi25
5.Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmāBioloģiski sertificēts kooperatīvs55 
6.Kooperatīvās sabiedrības apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriemLauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 50 000 euro1010 
Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 50 000 euro5
7.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtas uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15 
Kopā105 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =(B + C) / 2x 10, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar sabiedrības biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;

D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007–2013 pasākumos "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

B.18.4. Atlases kritēriji apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupāAtbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā
1.Projektā paredzēti būvniecības darbiKopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievadceļu būvniecībai un pārbūvei3030 
2.Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošanaProjekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām2020 
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām10
3.Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementiProjekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolētās drenāžas akas un mākslīgos mitrājus3030 
4.Atbalsta pretendentsAtbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehniskās būves lauksaimniecības vai meža zemē un pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu lauksaimniecības vai meža zemē1515 
5.Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā)līdz 50 000 euro1515 
50 001–150 000 euro10
vairāk par 150 001 euro5
Kopā110 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

C. FINANŠU INFORMĀCIJA (par kopprojektu 4.1. apakšpasākumā aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas)

Kopprojekta dalībnieks 4.1. apakšpasākumā (ja attiecas)  
Pēdējais noslēgtais gads 
Iesniegšanas gads  
Gads pēc projekta īstenošanas  

C.1.1. Ražošanas apjoms

Nr
p.k.

Produkcijas veids

Mērvienība (fiziskās vienībās)

 

0

gads

  

1

gads

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Augkopība Augkopība

1

                   

2

                  

3

                  

4

                  

Kopā

     

X

       

X

  

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

  

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

  
   
Lopkopība Lopkopība

5

   

X

        

X

      

6

   

X

       

X

      

7

   

X

       

X

      

8

   

X

       

X

      

Kopā

 

X

   

X

   

X

   

X

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

 
   
Pārstrāde Pārstrāde

9

   

X

        

X

      

10

   

X

       

X

      

11

   

X

       

X

      

12

   

X

       

X

      

Kopā

 

X

   

X

   

X

   

X

  

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

  
   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

0

  

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

1

 

13

    

14

    

15

    

16

    

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 
   

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

  
   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

0

  

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

1

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums) Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums) 

18

    

19

    

20

    

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 
 

Nr
p.k.

Produkcijas veids

Mērvienība (fiziskās vienībās)

 

2

gads

  

3

gads

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Augkopība Augkopība

1

                   

2

                  

3

                  

4

                  

Kopā

     

X

       

X

  

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

  

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

  
   
Lopkopība Lopkopība

5

   

X

        

X

      

6

   

X

       

X

      

7

   

X

       

X

      

8

   

X

       

X

      

Kopā

 

X

   

X

   

X

   

X

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

 
   
Pārstrāde Pārstrāde

9

   

X

        

X

      

10

   

X

       

X

      

11

   

X

       

X

      

12

   

X

       

X

      

Kopā

 

X

   

X

   

X

   

X

  

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

  
   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

2

  

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

3

 

13

    

14

    

15

    

16

    

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 
   

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

  
   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

2

  

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

3

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums) Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums) 

18

    

19

    

20

    

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 
 

Nr
p.k.

Produkcijas veids

Mērvienība (fiziskās vienībās)

 

4

gads

  

5

gads

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saim

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Krājumi perioda sākumā

Platība (ha)

Saražots

Patērēts saimn.

Realizēts

Krājumi perioda beigās

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Daudzums

Cena EUR

Vērtība EUR

Augkopība Augkopība

1

                   

2

                  

3

                  

4

                  

Kopā

     

X

       

X

  

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

  

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas

  
   
Lopkopība Lopkopība

5

   

X

        

X

      

6

   

X

       

X

      

7

   

X

       

X

      

8

   

X

       

X

      

Kopā

 

X

   

X

   

X

   

X

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas

 
   
Pārstrāde Pārstrāde

9

   

X

        

X

      

10

   

X

       

X

      

11

   

X

       

X

      

12

   

X

       

X

      

Kopā

 

X

   

X

   

X

   

X

  

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

   

Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas

  
   

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

4

  

Ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

5

 

13

    

14

    

15

    

16

    

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un no citām nozarēm

 

Kopējie ieņēmumi no citiem produkcijas veidiem un citām nozarēm

 
   

Neto apgrozījums

   

Neto apgrozījums

  
   

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

  

Pārējie atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

 

17

Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums) Nākamo periodu ieņēmumi (ES finansējums) 

18

    

19

    

20

    

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi kopā

 

C.1.2. Neto apgrozījums sadalījumā pa lauksaimniecības nozarēm (apkopojums no 1.1. tabulas)

Mērvienība: EUR    
 

0

  

1

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm) 

Neto apgrozījums

  

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
Mērvienība: EUR  
 

2

  

3

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm) 

Neto apgrozījums

  

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
Mērvienība: EUR  
 

4

  

5

Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no augkopības produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no lopkopības produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas  Kopējie ieņēmumi no pārstrādes produkcijas realizācijas 
Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm)  Kopējie ieņēmumi no cita veida produkcijas (citām nozarēm) 

Neto apgrozījums

  

Neto apgrozījums

 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

C.1.3. Realizētā produkcija (EUR)

Mērvienība: EUR

Nr.
p.k.

Produkcijas veids

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Augkopības produkcija

      

2

Lopkopības produkcija

      

3

Pārstrādes produkcija

      

4

Cita veida produkcija (pārējās nozares)

      

KOPĀ

      
 
C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas) Pēdējais noslēgtais gads  
Iesniegšanas gads  
Gads pēc projekta īstenošanas  

C.2.1. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR

0

. gads

1

. gads

2

. gads

3

. gads

4

. gads

5

. gads

 

Izmaksu veids

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Mainīgās izmaksas 

1

Augkopībā

Sēkla            

2

Mēslojums            

3

Pesticīdi            

4

             

5

Mainīgās izmaksas kopā, augkopībā           

6

Lopkopībā

Iepērkamā lopbarība            

7

Veterinārija            

8

             

9

             

10

Mainīgās izmaksas kopā, lopkopībā           

11

Pārstrādē

             

12

             

8

             

9

             

10

Mainīgās izmaksas kopā, pārstrādē           

16

Pārējās nozarēs

             

17

             

18

             

19

             

20

Mainīgās izmaksas kopā, pārējās nozarēs           

21

Mainīgās izmaksas kopā

           
 
Fiksētās izmaksas

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

22

Darba alga           

23

Sociālās apdrošināšanas maksājumi      

24

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)      

25

Elektrība      

26

Kurināmais      

27

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts      

28

Noma      

29

       

30

       

31

       

32

       

33

Citas izmaksas      

34

Fiksētās izmaksas kopā

      

35

Izmaksas kopā

           

36

t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas      

C.2.2. Mainīgās un fiksētās izmaksas, t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgās izmaksas      
Augkopība      
Lopkopība      
Pārstrāde      
Pārējās nozares      
Mainīgās izmaksas kopā      
Fiksētās izmaksas      
Izmaksas kopā      

t. sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

      

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

Projekta iesniegšanas gads  
Gads pēc projekta īstenošanas  
3. gads pēc projekta īstenošanas  

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (sākot ar iesniegšanas gadu un turpmākajiem gadiem un gadu, divus vai trīs gadus pēc īstenošanas)

 

Gadi

 

0

1

2

3

4

5

1

Naudas atlikums perioda sākumā      

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ      

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma      

4

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)      

5

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)      

6

Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)      

7

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)      

8

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)      

9

Ieņēmumi no lopkopības (norādīt veidu)      

10

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)      

11

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)      

12

Ieņēmumi no pārstrādes (norādīt veidu)      

13

Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas      

14

Saņemtais PVN no pārdošanas      

15

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi      

16

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma      

20

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas      

21

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas      

22

Saņemtie procenti      

23

Saņemtās dividendes      

25

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības      

26

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma      

27

Saņemti aizņēmumi (kredīti)      

28

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums      

29

Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):      

30

       

31

Izejošā naudas plūsma KOPĀ      

32

I. Pamatdarbības naudas plūsma      

33

Maksājumi piegādātājiem      

34

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)      

35

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)      

36

Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)      

37

Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu      

38

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem      

39

Izdevumi par degvielu un smērvielām      

40

Izdevumi par elektroenerģiju un kurināmo      

41

Izdevumi par pakalpojumu apmaksu      

42

Izdevumi par remontu      

43

Izdevumi par transportu      

44

Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju      

45

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par preču/pakalpojumu pirkumiem esošajā periodā      

46

Izdevumi par darba algas maksājumiem      

47

Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem      

48

Administrācijas izdevumi      

49

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis      

50

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis      

51

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas      

52

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi      

55

Projekta izmaksu pozīcijas:      

56

Izmaksu pozīcijas bez PVN      

57

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā      

57

Ārkārtas izdevumi      
 II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma      

1

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem      

2

Samaksāts priekšnodoklis par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi      

3

Izsniegtie aizdevumi citām personām      

4

Projekta izmaksu pozīcijas:      

5

Izmaksu pozīcijas bez PVN      

6

PVN (priekšnodoklis) par projekta izmaksām kopā      

7

       

8

Citi izdevumi par ieguldījumiem      

9

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma      

10

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai      

11

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem      

12

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem      

13

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem      

14

Izmaksātās dividendes      

15

PVN maksājums budžetā      

16

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās      

C.3.2. Atbalsta pretendenta darbinieku skaits pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā un plānotais turpmākajos gados)

 

0

1

2

3

4

5

       

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrot to iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu virs EUR 150 000, izņemot 4.2. apakšpasākumā jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja pretendents nav veicis saimniecisko darbību (attiecas uz atbalsta pretendentiem, kas negatavo gada pārskatus).

 

Pēdējā noslēgtā gadā

 

C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins*

1

Neto apgrozījums 

1.1

no lauksaimnieciskās darbības 

1.2

no pārstrādes 

1.3

no citiem pamatdarbības veidiem 

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

3

Bruto peļņa vai zaudējumi 

4

Pārdošanas izmaksas 

5

Administrācijas izmaksas 

6

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā 

7

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

8

t. sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums) 

9

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

10

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi 

11

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

12

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 

13

Ārkārtas ieņēmumi 

14

Ārkārtas izmaksas 

15

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 

16

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

17

Pārējie nodokļi 

18

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 

* Norādītās pozīcijas ir obligātas, ja, sagatavojot gada pārskatu, atbalsta pretendents iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā arī citas pozīcijas, veidlapā papildus peļņas vai zaudējumu aprēķinā var norādīt arī pozīcijas saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu.

C.4.2. Bilance (uz gada beigām)*

Aktīvi

1

Nemateriālie ieguldījumi 

2

Pamatlīdzekļi 

3

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

4

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1+2+3) 

5

Krājumi 

6

Debitori 

7

Pircēju un pasūtītāju parādi 

8

Nākamo periodu izmaksas 

9

Citi debitori 

10

Debitori kopā

 

11

Naudas līdzekļi 

12

Apgrozāmie līdzekļi kopā (5+10+11) 

13

Kopā aktīvi (4+12) 

Pasīvi

14

Pašu kapitāls 

15

Pamatkapitāls 

16

Rezerves 

17

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 

18

Pārskata gada nesadalīta peļņa 

19

Kopā pašu kapitāls (15+16+17+18) 

20

Uzkrājumi 

21

Ilgtermiņa kreditori 

22

Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa 

23

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

24

Nākamo periodu ieņēmumi 

25

t. sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums) 

26

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes 

27

Pārējie ilgtermiņa kreditori 

28

Kopā ilgtermiņa parādi

 

29

Īstermiņa parādi 

30

Īstermiņa aizņēmumi (t. sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa) 

31

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

32

Nākamo periodu ieņēmumi 

33

t. sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums) 

34

Pārskata gada dividendes 

35

Uzkrātās saistības 

36

Pārējie kreditori 

37

Kopā īstermiņa parādi

 

38

Kopā kreditori (28+37) 

39

Kopā pasīvi (19+20+38) 

40

Nolietojums 

* Norādītās pozīcijas ir obligātas, ja, sagatavojot gada pārskatu, atbalsta pretendents iekļauj bilancē arī citas pozīcijas, veidlapā papildus var norādīt arī tās bilances pozīcijas, kas saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu.

C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins

  

1

Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma 

2

Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori* 

3

Tīra pelņa + (nolietojums x 50%) 

* Īstermiņa kreditoriem neskaita klāt nākamo periodu ieņēmumu daļā ietverto īstermiņa valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
Neattiecas
1.Projekta iesnieguma pilns komplekts ar attiecīgu biznesa plānu saskaņā ar projekta iesnieguma C1., C.2., C.3. un C.4. sadaļu   
2.Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, – projektiem, kuru attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 euro1   
3.Ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus (izņemot kredītu) un attiecināmās izmaksas pārsniedz 500 000 euro, – dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību1   
Ja projektu iesniedz 4.1. un 4.2. apakšpasākumā
4.Sertificēta speciālista izsniegts ēkas energoaudita pārskats ar energoefektivitātes aprēķinu (noteikumu Nr. 600 16. pielikums) vai nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta uzņēmumu energoauditora atzinums brīvā formā, vai SEG un (vai) amonjaka emisijas aprēķins (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 13. un 14. pielikumu)   
5.Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, ja bijis ietekmes uz vidi novērtējums1   
Ja projektu iesniedz 4.1. apakšpasākumā
6.Skiču projekts (projektā iekļaujot plānoto stādījumu izvietojuma skici, kopējo platību, plānotās sugas, attālumu starp rindām un augiem, stādījumu skaitu) – ja plānots ierīkot ilggadīgos stādījumus   
7.Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņots biodrošības plāns   
8.Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums, ka projektā plānotās investīcijas uzlabos dzīvnieku labturības apstākļus   
9.Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem – ja plānots iegādāties transporta puspiekabes2   
10.Informācija par lauksaimniecības un mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un sabiedrības biedriem par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem (iesniedz kooperatīvās sabiedrības)   
11.Ja projektu īsteno gados jauns lauksaimnieks, – izglītību apliecinošs dokuments vai izziņa no mācību iestādes   
Ja projektu iesniedz 4.2. apakšpasākumā
12.Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrības deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai   
13.Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība notiks, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu   
14.Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, pēdējā inventarizācijas lieta un iekārtu izvietojuma shēma   
15.Dokumenti, kas pierāda pamatizejvielu nodrošinājumu   
16.Sadarbības līgums par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu   
17.Marķējumi no pārtikas produktiem, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem   
18.Atzinums par projekta plānotās inovācijas atbilstību   
Ja projektu iesniedz 4.3. apakšpasākumā
19.Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinums (ja projekta iesniegumam nav pievienots tehniskais projekts)   
20.Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūras nepiemērošanu – projektiem, kam ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma procedūra nav jāpiemēro   
21.Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu un noslēguma vai novērtējuma ziņojums, ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums   
22.Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts apliecinājums par paredzētās darbības atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam, ja meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana notiek īpaši aizsargājamās dabas teritorijās   
23.Tiesisko valdījumu apliecinošs dokuments par zemi, uz kuras notiks projektā paredzētie darbi, ja zeme nav pretendenta īpašumā   
24.Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos   
25.Apliecinājums par īpašuma vai valdījuma tiesībām uz pārbūvējamo vai atjaunojamo meliorācijas sistēmu   
Ja projektu iesniedz 4.1. un 4.3. apakšpasākumā
26.Notariāli apliecināts līgums starp kopprojekta dalībniekiem (ja tiek īstenots kopprojekts)   
Ja jāpiemēro iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu3
27.Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu   
Ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, – iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti3
28.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija   
29.Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem   
30.Vērtēšanas ziņojums (cenu aptaujas gadījumā) vai atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti4   
Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem
31.Zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma kopija vai apliecinājums par zemesgrāmatā ierakstītām apbūves tiesībām, ja projektā plānota jauna būvniecība   
32.Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts3   
33.Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem)3   
34.Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)3   
35.Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)1   
36.Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3   
37.Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi5   
Citi iesniegtie dokumenti
38.    

Piezīmes.

1 Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2 Var iesniegt līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim.

3 Var iesniegt sešu mēnešu laikā (saistībā ar valsts nozīmes meliorācijas sistēmām – ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pēdējās iepirkuma procedūras pabeigšanas) pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (attiecas uz iepirkuma dokumentiem par izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, kā arī arhitektu, inženieru, konsultantu u. c. honorāriem, kuri ietilpst vispārējās izmaksās).

4 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

5 Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumu Nr. 600 3.punktu.

    
(datums)   
Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1.Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu1515
2.Projektā paredzēti biodrošības pasākumiAtbalsta pretendents, īstenojot projektu, veic būvniecību, kas saistīta ar biodrošības palielināšanu, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē255
3.Saņemtā publiskā finansējuma apmērsAtbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk – noteikumi Nr. 600) 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.3 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, kā arī ja nav bijis ne apgrozījums, ne saņemts atbalsts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.)Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 2030
Atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu noteikumu Nr. 600 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā10
4.Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu)Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis2025
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi25
5.Iemaksātās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1004Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15
6.Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmāmBioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators, integrētās dārzkopības produktu ražošana, segtajām platībām – dalība pārtikas kvalitātes shēmā1010
7.Investīciju ieguldīšana klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumā: projektā paredzēts sasniegt noteikumu Nr. 600 11.2.2.1. apakšpunktā minēto mērķiSaimniecībām, kurās ir ne vairāk kā 50 liellopu vienību2020
Saimniecībām, kurās ir vairāk nekā 50 liellopu vienību10
8.Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā)līdz 150 000 euro1515
150 001–500 000 euro10
vairāk par 500 001 euro5
Kopā5135
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Investīciju ieguldījums saistīts ar pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas" plānotajām darbībām, ja minētajā apakšpasākumā atbalstu par šīm investīcijām nav iespējams saņemt.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =(B + C) / 2x 10, kur
D – 70 000

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Jaunam uzņēmumam, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu – 20.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B/ 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

5 Noteikumu Nr. 600 25.punktā minētajiem projektiem kritērijus aprēķina, ņemot vērā visus kopprojekta dalībnieku punktus kopā.

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1.Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem)1Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu1010
2.Saņemtā publiskā finansējuma apmērsAtbalsta pretendenta vidējie ieņēmumi pēdējos divos noslēgtajos gados no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk – noteikumi Nr. 600) 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.)Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam20
3.Iemaksātās nodokļu iemaksasAtbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15
4.Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu)Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis2025
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi25
5.Atbalsta pretendents ir kādas pārtikas kvalitātes shēmas operatorsAtbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators1010
6.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam vai republikas nozīmes pilsētai (ja tas ir negatīvs)4Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15
Kopā95
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =(B + C) / 2x 10, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Jaunam uzņēmumam, ja nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B/ 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā vai republikas nozīmes pilsētā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji kooperatīvajām sabiedrībām pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1.Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu1010
2.Saņemtā publiskā finansējuma apmērsAtbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pret izmaksāto publisko finansējumu LAP 2007–2013 pasākumos "Lauku saimniecību modernizācija" un "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk – noteikumi Nr. 600) 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav saņemts, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.)Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam20
3.ApgrozījumsLauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem procentos no kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījumaAtbilstoši aprēķinātajam koeficientam par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 1 punktu20
4.Projekta mērķis (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 11. punktu)Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis2025
Projektā tiek īstenoti divi vai vairāki sasniedzamie mērķi25
5.Atbalsta pretendents iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmāBioloģiski sertificēts kooperatīvs55
6.Kooperatīvās sabiedrības apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriemLauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 50 000 euro1010
Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 50 000 euro5
7.Teritorijas attīstības indekssAtbalsta pretendenta būvniecības (arī iekārtu uzstādīšanas esošā būvē) īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs)3Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam15
Kopā95
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B xC, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =(B + C) / 2x 10, kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret saņemto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījuma ar biedriem pēdējos divos noslēgtajos gados;

D – pretendentam izmaksātais publiskais finansējums LAP 2007–2013 pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" un "Lauku saimniecību modernizācija".

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā tiks īstenots projekts (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Nr.
p. k.
Kritēriju grupaKritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1.Projektā paredzēti būvniecības darbiKopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksts laukumu un pievedceļu būvniecībai un pārbūvei3030
2.Tiek īstenots kopprojekts, kurā notiek meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošanaProjekts attiecas uz vairāk nekā piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām2020
Projekts attiecas uz piecu īpašnieku meliorācijas sistēmām10
3.Projektā izmantoti videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementiProjekts paredz posmu ar meandriem, sedimentācijas dīķu, divpakāpju meliorācijas grāvju vai akmeņu krāvumu izveidi, kontrolētās drenāžas akas un mākslīgos mitrājus3030
4.Atbalsta pretendentsAtbalsta pretendents ir pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības īpašumā esošu meliorācijas sistēmu un hidrotehniskās būves lauksaimniecības vai meža zemē un pārbūvēs vai atjaunos pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu lauksaimniecības vai meža zemē1515
5.Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā)līdz 50 000 euro1515
50 001–150 000 euro10
vairāk par 150 001 euro5
Kopā110
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 701)

Nr.
p. k.
Apakšpasākumi un to darbībasPretendentsAttiecināmo izmaksu apmērs (euro)
I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
1.Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve1Lauku saimniecība un pārstrādes uzņēmums, kas plāno uzsākt nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu2 000 000
t. sk. pamatlīdzekļu iegāde2700 000
2.Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegādeJauna lauku saimniecība un jaunie lauksaimnieki, kas plāno pārņemt, nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu150 000
3.Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve, t. sk. pamatlīdzekļu iegāde3Jaunie lauksaimnieki400 000
II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
4.Pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve5Pārstrādes uzņēmums, t. sk. kooperatīvā sabiedrība5 000 000
Nozares stratēģiskie projekti65 000 001–10 000 000
Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos100 000
Ražotājs, kas ražo mājas apstākļos, ja līdz ar projekta īstenošanu uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu300 000
Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai200 000
Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja vismaz vienam tā valdes vai padomes loceklim ir vismaz divu gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumā viena gada neto apgrozījums ir vismaz 250 000 euro un uzņēmumā nav uzsākts maksātnespējas process500 000
Lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai72 000 000
III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
5.Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t. sk. meliorācijas objektam pieguloša brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma)Lauku saimniecība, fiziska vai juridiska persona – saimnieciskās darbības veicējs, kura īpašumā ir mežs, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība)300 000
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājsbez ierobežojuma
6.Lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievedceļi) attīstība – būvniecība, pārbūveLauksaimnieki50 000
Kooperatīvā sabiedrība300 000
Piezīmes.

1 Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi – attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par piecām reizēm, turklāt attiecināmo izmaksu apmērs pamatlīdzekļu iegādei – vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai – ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha – mazāka par 210 000 euro.)

2 Ja projektā iegādājas tikai pamatlīdzekļus – attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai – ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha – mazāka par 210 000 euro.)

3 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 7. punktā minēto finansējumu. Attiecībā uz būvniecību vai būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi – attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par piecām reizēm, turklāt attiecināmo izmaksu apmērs pamatlīdzekļu iegādei – vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai – ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha – mazāka par 210 000 euro.) Attiecībā uz pamatlīdzekļu iegādi – attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk par trim reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 euro vai – ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha – mazāka par 210 000 euro.) Pretendentam ir iespēja pieteikties uz šā pielikuma 1. punktā minēto finansējumu (pieejamo maksimālo finansējumu, ieskaitot šā pielikuma 3. punktā minēto finansējumu), nepiemērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" 7. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti jaunajiem lauksaimniekiem.

4 Pieejamais maksimālais finansējums, ieskaitot šā pielikuma 5. un 7. punktā minēto finansējumu.

5 Attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā vairāk par piecām reizēm. (Šo nosacījumu nepiemēro pretendentam, kura mērķis ir izveidot jaunu pārstrādes uzņēmumu.)

6 Plānošanas periodā pretendents īsteno vienu nozares stratēģisku projektu.

7 Attiecināmo izmaksu apmērs lauku saimniecībai nepārsniedz neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā vairāk par piecām reizēm, ja jaunā pārstrādes uzņēmuma pārstrādes jauda nav lielāka par atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjomu, ko plānots pārstrādāt, un ja pārstrādes uzņēmumā tiek pārstrādāti vismaz 70 % no atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjoma.

7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Atbalsta intensitāte
(procentos no projekta attiecināmajiem izdevumiem)

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Nr.
p. k.
Attiecināmo izmaksu veidsAtbalsta pretendenta (t. sk. kooperatīvās sabiedrības) kopējais apgrozījums (euro)
01līdz
70 000
70 001–
1 000 000
1 000 001–
50 000 000
vairāk par
50 000 001
I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"2
1.Būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošana40 %40 %40 %40 %
Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, veicot būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi vai ierīkojot ilggadīgos stādījumus. Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem20 %20 %10 %
Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus10 %10 %10 %
Papildu atbalsta intensitāte Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" (turpmāk – noteikumi Nr. 600) 11.2.2.1. apakšpunktā minētajām investīcijām un amonjaka emisiju samazināšanai lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs (piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei)20 %20 %20 %20 %-
Papildu atbalsta intensitāte būvei un iekārtām, kas nodrošina noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, ja projekts tiek īstenots noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)10 %10 %10 % 
Papildu atbalsta intensitāte biodrošības pasākumos, ja projektu īsteno cūkkopības un putnkopības nozarē10 %10 %10 %
2.Papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem, ja investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei bez būvniecības vai pārbūves. Papildu atbalsta intensitāti nepiemēro kopprojekta dalībniekiem10 %10 %10 %
3.Papildu atbalsta intensitāte, ja projektā paredzētajai graudu kaltei izmanto atjaunojamos energoresursus10 %10 %10 %
4.Papildu atbalsta intensitāte investīcijām, kas nodrošina noteikumu Nr. 600 11.2.2.3. un 11.2.2.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, un meteostaciju izveidošanai10 %10 %10 %
5.Papildu atbalsta intensitāte stādījumu iegādei, ierīkošanai, būvēm un tehnikai, ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē, un graudaugu novākšanas kombaina iegādei10 %10 %10 %
6.Saimniecībā pirmā lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegāde, ja visi pārējie Eiropas Savienības finansētajā projektā iegādātie traktori ir vecāki par 10 gadiem40 %40 %40 %40 %
7. Lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegāde, ja pretendents nav saņēmis finansējumu un uzņēmies saistības jauna traktora iegādei LAP 2014–2020 pasākumos30 %30 %20 %20 %
8.Piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot lauksaimniecībā izmantojamus traktorus), iekārtu un graudu kombainu iegāde (ja pretendents nav saņēmis finansējumu un uzņēmies saistības graudu kombaina iegādei LAP 2014–2020 pasākumos)40 %40 %40 %30 %
9.Būvju būvniecība, pārbūve, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializētā transporta iegāde kooperatīviem40 %40 %40 %40 %
10.Piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot lauksaimniecībā izmantojamus traktorus) un iekārtu iegāde kooperatīvajām sabiedrībām25 %25 %25 %25 %
II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"3
11.Būves un iekārtas40 %40 %40 %30 %30 %
12.Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes uzņēmumiem, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus10 %10 %10 %10 %
13.Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr. 600 10. pielikumu)10 %10 %10 %10 %
14.Papildu atbalsta intensitāte uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)10 %10 %10 %10 %
15.Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta īstenošanas rezultātā energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)410 %10 %10 %10 %
16.Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā tiek ieviesta inovācija410 %10 %10 %10 %10 %
17.Papildu atbalsta intensitāte, ja projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei (tostarp kooperatīvajām sabiedrībām) vismaz 90 % apmērā tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā izejviela10 %10 %10 %10 %10 %
18.Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos550 %40 %6
III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
19.Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana50 %50 %50 %50 %50 %
20.Noteikumu Nr. 600 12. pielikumā minēto videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana60 %60 %60 %60 %60 %
21.Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos60 %60 %60 %60 %60 %
22.Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana90 %90 %90 %90 %90 %
23.Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās100 %100 %100 %100 %100 %
24.Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām40 %40 %40 %40 %40 %
25.Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, tostarp jaunajiem lauksaimniekiem40 %40 %40 %40 %40 %
Piezīmes.

1 Jauna pārstrādes uzņēmuma vai lauku saimniecības dibināšana.

2 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %. Ja projektu īsteno jaunie lauksaimnieki vai ja projektu īsteno apgabalā, kurā ir dabas un citi specifiski ierobežojumi, un projektā plāno sasniegt noteikumu Nr. 600 11.2.2.1. apakšpunktā minēto mērķi, kā arī ja projektu īsteno amonjaka emisiju samazināšanai lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs (piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei), atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 %. Jaunajiem lauksaimniekiem papildu atbalsta intensitāte tiek piemērota līdz 400 000 euro attiecināmajām izmaksām. Atbalsta intensitāte valsts zinātniskajām institūcijām ir 50 %.

3 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %. Pretendentiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 %, bet lielajiem komersantiem – 35 %.

4 Lielāku atbalsta intensitāti nevar iegūt atbalsta pretendenti, kuriem projekta īstenošanas rezultātā iegūtais gala produkts ir minēts noteikumu Nr. 600 27.2. apakšpunktā.

5 Netiek piemērota lielāka atbalsta intensitāte.

6 Uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 200 000 euro.

8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas

(Pielikums MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būvdarbu veids

Mērvienība

Vienas vienības izmaksas (bez PVN)*

1.

Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana:

1.1.

ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m3 izrokamās grunts apjoma izmaksām (lauksaimniecības zemē)

euro/1 m3

4,00

1.2.

ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m3 izrokamās grunts apjoma izmaksām (meža zemē)

euro/1 m3

5,00

1.3.

drenu sistēmas ar VŪU pārbūves un atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz drenāžas viena metra izmaksām

euro/m

6,00

1.4.

caurteku diametrā līdz 0,6 m (ieskaitot) izbūves būvdarbu veidu (t. sk. veco caurteku demontāžas darbu) izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

400,00

1.5.

caurteku diametrā virs 0,6 līdz 1 m (ieskaitot) izbūves būvdarbu veidu (t. sk. veco caurteku demontāžas) izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

650,00

1.6.

caurteku diametrā virs 1 m izbūves būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz izbūvētās caurtekas viena metra izmaksām

euro/m

900,00

2.

Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana

Atbilstoši iepirkuma procedūrai (izvērtējot pamatojumu)

3.

Drenu aku (kontrolakas, segtās akas, uztvērējakas) izbūves (t. sk. veco aku demontāžas) un kolektoru pieslēgšanas būvdarbu izmaksas

euro/gab.

750,00

4.

Drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves izmaksas

euro/gab.

100,00

5.

Drenu izteku (Ø virs 300 mm) atjaunošanas un pārbūves izmaksas

euro/gab.

400,00

Piezīme. * Tajā skaitā videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve.
9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem (galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem)

(Pielikums MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Nr.
p. k.
Būves tipsMērvienībaJaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)Būvmateriāli
1.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

189,00104,00
2.Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

211,00116,00
3.Noliktavas un glabātavas:   
3.1.lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu produkcijas uzglabāšanas pagrabi

euro/m3

186,00117,00
3.2.graudu uzglabāšanas būves ar horizontālu slodzi uzņemošām sienu konstrukcijām (angāri)

euro/m2

261,00100,00
3.3.dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves un noliktavas

euro/m2

595,00326,00
4.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 °C)

euro/m3

236,00144,00
5.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz –8 °C)

euro/m3

241,00149,00
6.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 līdz –25 °C)

euro/m3

249,00156,00
7.Dzīvnieku novietnes:
7.1.sivēnmāšu novietnes

euro/m2

508,00278,00
7.2.gaļas liellopu novietnes

euro/m2

318,00111,00
7.3.piena mājas

euro/m2

479,00234,00
7.4.piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

455,00150,00
8.Betonētas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

58,0032,00
9.Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuves

euro/m3

35,0019,00
10.Virszemes metāla konstrukciju kūtsmēslu krātuves

euro/m3

46,0024,00
11.Siltumnīcas:
11.1.vasaras un tuneļveida

euro/m2

58,0032,00
11.2.apsildāmās

euro/m2

331,00154,00
12.Kautuves

euro/m2

598,00328,00
13.Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

743,00408,00
14.Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

662,00363,00
15.Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves

euro/m2

581,00319,00
16.Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

388,00212,00
17.Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,30 
18.Labiekārtošanas izmaksas:  13,20
18.1.betonēti laukumi

euro/m2

43,0024,00
18.2.asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām

euro/m2

43,0023,00
18.3.grants seguma laukumi

euro/m2

17,009,00
18.4.dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

20,0011,00
18.5.zāliena ierīkošana

euro/m2

2,001,00
19.Skābbarības tvertnes

euro/m3

74,0039,50
20.Apsildāmās garāžas un remontdarbnīcas

euro/m2

360,00150,00
21.Administratīvās telpas

euro/m2

403,00207,00
22.Betona plākšņu klājuma ceļš

euro/m2

64,0042,00
23.Žogi (preventīvai aizsardzībai):   
23.1.betona stabu/koka vairogu žogs, hmax = 1,65 m

euro/tek. m

60,0044,00
23.2.vieglas konstrukcijas žogs, hmax = 2,0 m

euro/tek. m

37,5026,00
23.3.briežu dārza nožogojums, hmax 2,8 m

euro/tek. m

34,0023,30
10.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600
Ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr. 228; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 646)

Pamatproduktu grupa

Ieteicamā produkta kritēriji
(uz 100 g produkta, ja nav norādīts citādi)

Konservēti pākšaugiBez pievienotiem taukiem
Bez pievienota cukura
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Dārzeņu sulasBez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Nesatur pārtikas piedevas3, aromatizētājus1
DārzeņiŽāvēti dārzeņi (izņemot kaltētus pākšaugus)Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3 (izņemot citronskābi un askorbīnskābi), aromatizētājus1
Konservēti dārzeņi, dārzeņu pārstrādes produkti (piemēram, mērces, lečo)Bez pievienotiem taukiem
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Augļi un ogasŽāvēti augļi un ogasNesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota cukura
Augļu un ogu sulasBez pievienota cukura (izņemot smiltsērkšķu sulu, kurā cukura daudzums nepārsniedz 140 g uz litru)
Konservēti augļi un ogasNesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 12 g
Ievārījumi, marmelādes, džemi, želejas un biezeņiNesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, saldinātājus, konservantus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 40 g
MaizeKviešu maizePiesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 3,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 4 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Rudzu maize un rudzu-kviešu maizePiesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,1 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 6 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Sausmaizītes, barankas un sausiņiPiesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 5,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 8 g
Nesatur pārtikas piedevas3
MiltiKviešu miltiŠķiedrvielas vismaz 6 g
Citi milti (piemēram, auzu, rudzu, griķu)
Graudaugu produkti, izņemot miltusŠķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus, saldinātājus
Bez pievienota sāls un cukura
Bez pievienotiem taukiem
MakaroniŠķiedrvielas vismaz 6 g
Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota sāls
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2
Gaļas produktiPiesātināto tauku daudzums nepārsniedz 8,0 g
Gaļas produktos gaļas saturs vismaz 50 %
Enerģētiskā vērtība ne lielāka kā 300 kcal
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,8 g (vidēji 1,5 g)
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 3,0 g
Nesatur pārtikas aromatizētājus1, krāsvielas2, garšas pastiprinātājus
Produkta sastāvā nav sojas produktu
Produkta sastāvā nav mehāniski atdalītas gaļas
Piena produktiPiensTauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Skābpiena produktiTauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Bez pievienota sāls un cukura
Nesatur aromatizētājus1, pārtikas piedevas3
BiezpiensTauku saturs produktā nepārsniedz 5 %
Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota sāls un cukura
Krējums (skābais)Tauku saturs produktā nepārsniedz 20 %
Nesatur biezinātājus, emulgatorus, stabilizatorus
SiersTauku saturs produktā nepārsniedz 20,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,5 g
Nesatur krāsvielas2
EļļaAuksti spiesta – nerafinēta

Piezīmes.
1 Produkts drīkst saturēt dabīgos aromatizētājus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK 16. panta prasībām.
2 Produkts drīkst saturēt krāsvielas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (turpmāk – regula Nr. 1333/2008) II pielikuma C daļas II grupā.
3 Pārtikas piedevas, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 1333/2008.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
11.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums 
Atbalsta saņēmējs ‒ vārds, uzvārds/nosaukums 
LAD klienta numurs 

2. DARBASPĒKS

Vidējais strādājošo skaits pārskata periodā kopā Jaunradītajās darba vietās strādājošo skaits 
vīrieši vīrieši 
t. sk. jaunāki par 40 gadiem t. sk. jaunāki par 40 gadiem 
sievietes sievietes 
t. sk. jaunākas par 40 gadiem t. sk. jaunākas par 40 gadiem 
 
Kopējais darbaspēka ieguldījums ‒ nostrādāto stundu skaits pārskata periodāStundas kopā 
t. sk. lauksaimniecībāStundas kopā 
t. sk. lauksaimniecības produktu pārstrādēStundas kopā 

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

4.1. un 4.2. apakšpasākumam (visiem iesniegtajiem projektiem)

Saražotā lauksaimniecības produkcija

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 

Projekta rādītāji, ja mērķis ir ražošanas ekonomiskās efektivitātes palielināšana lauksaimniecībā vai pārtikas ražošanā (2A; 3A)

4.1. apakšpasākums 

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 
4.2. apakšpasākums 

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas/pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas*

 
 

20___. gads

 
Piezīme. * Attiecas uz jaunajiem uzņēmējiem, kas uzsāk saimniecisko darbību.
Projekta rādītāji 4.1. apakšpasākumam kopprojektiem*
Kopprojekta dalībnieks (fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums) 

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gads

Vērtība

Saražotā lauksaimniecības produkcija

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 
 

20___. gads

 
Saimnieciskās darbības izmaksas lauksaimniecības ražošanai

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 
 

20___. gads

 
Projekta rādītāji, ja mērķis ir ražošanas ekonomiskās efektivitātes palielināšana lauksaimniecībā (2A)

EUR

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 
 

20___. gads

 
Piezīme. * Aizpilda katrs kopprojekta dalībnieks
Projekta rādītāji 4.2. apakšpasākumam
Pārstrādes sektors/sektori 
Pamatizejvielu veids 
 

20____. gads

 

tonnas

EUR

Pamatizejvielu pārstrādes jauda 

x

Iepirktās pamatizejvielas  
12.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600
Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi un to kritēriji

(Pielikums MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

Nr.
p. k.

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi

Izmērāmie kritēriji

1.

Sedimentācijas baseini – lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini)

• Pārtīrāmo novadgrāvju vai ūdensnotekas posma garumam jābūt vismaz 300 m

• Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē

• Sedimentācijas baseins jāizbūvē 30–50 m garā posmā, izveidojot 0,5–1,0 m padziļinājumu (lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā 0,5–4 m)

• Sedimentācijas baseina dibens ir vismaz par 2 m platāks nekā pārtīrāmās ietekošās ūdensnotekas vai novadgrāvja dibens

2.

Divpakāpju meliorācijas grāvji – salikts divpakāpju ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgās palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem

• Saliktā šķērsprofila plaukta platums – ne mazāks par 1,0 m

• Saliktu divpakāpju šķērsprofilu posmu kopējais garums projektā – ne mazāk kā 10 % no atjaunojamās (pārbūvējamās) ūdensnotekas vai novadgrāvja garuma

3.

Akmeņu krāvumi – projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus un veido akmeņu krāvuma krācītes

• Gultnē atstājamo akmeņu diametrs – ne mazāks par 30 cm

• Akmeņu krāvuma tilpums – ne mazāks par 1 m3 ar akmeņu diametru, kas nav mazāks par 0,2 m

• Akmeņu krāvuma augstums nepārsniedz vasaras vidējo ūdens līmeni

4.

Meandrēšana – ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus

• Atjaunoti vecās gultnes posmi – vairāk par 3

• Izveidoti jauni līkumi ar ne mazāk kā 3 m lielu liekuma rādiusu no pastāvošās ūdensnotekas (novadgrāvju) ass līnijas un ne mazāk kā 6 līkumiem attiecīgajā posmā (vienviet)

• Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē (ūdenstilpē)

5.

Kontrolētā drenāža – divpusējās mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekāmKontrolakā vai uztvērējakā ierīkots vertikāls aizbīdnis vai augstuma regulēšanas caurule, vai cita veida konstrukcija ūdens līmeņa regulēšanai. Drenu kolektora iztekas galā ierīkots cauruļvadu aizbāznis ar trosi, kur viens gals piestiprināts pie iztekas un otrs pie aizbāžņa

6.

Mākslīgie mitrāji – mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu

• Mākslīgi veidoti mitrāji, kuru iepriekš nav bijis un kuri radīti, īstenojot projektu

• Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē

• Ūdens plūsmas filtrācijai izmantoti dabiski augu filtri (niedru u. c.), koka šķelda, grants, smilts

• Mitrājam ar virszemes plūsmu mitrāja baseina dziļums no pamatnes – ne vairāk kā 1,5 m

13.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

14.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600

(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr.228 redakcijā)

15. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600
Sākuma apkures enerģijas patēriņa aprēķinā izmantojamās norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu vērtības, W/(m2K)

(Pielikums MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

Nr.
p. k.
Ēkas tipsNorobežojošā konstrukcija
sienasjumti un bēniņigrīdas uz grunts un pagrabilogi un stiklotās un caurspīdīgās konstrukcijasdurvis
1.Apkurināmas siltumnīcas0,250,250,33,62,2
2.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz +8 oC)0,40,40,41,82,4
3.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no 0 līdz –8 oC)0,350,350,351,62,2
4.Lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumu saldētavas (no –8 līdz –25 oC)0,30,30,31,62,2
5.Vistu kūtis, cūku novietnes un ražošanas ēkas lauksaimniecības produktu pārstrādei0,25 k0,25 k0,3 k1,6 k2,2 k

Piezīmes.

k – temperatūras faktors, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

t telpas – telpas vidējā gaisa temperatūra apkures sezonā;

t āra – normatīvā āra gaisa temperatūra saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15.

16.pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600

(Pielikums MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

Ēkas energoaudita pārskats

ēkas adrese

I. Vispārīgs raksturojums

1. Ēkas identifikācija

1.1. Adrese
1.2. Ēkas kadastra numurs
1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)
1.4. Ēkas tips

2. Pilnvarotā persona

2.1. Nosaukums
2.2. Reģistrācijas numurs
2.3. Juridiskā adrese
2.4. Kontaktpersona
2.5. Kontakttālrunis

3. Neatkarīgais eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

3.1. Vārds, uzvārds
3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma numurs
3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)

4. Energoaudits

4.1. Ēkas apsekošanas datums
4.2. Energoaudita pārskata numurs
4.3. Ēkas energoaudita sagatavošanas datums
4.4. Ēkas energoaudita mērķisAtjaunošana (renovācija)Pārbūve (rekonstrukcija)Jaunbūve

5. Ēkas aprēķinos veikto pieņēmumu apraksts

II. Pamatinformācija par ēku

1. Ēkas konstruktīvais risinājums
2. Ekspluatācijā nodošanas gads
3. Stāvi

3.1. pagrabs ____________ (ir/nav)

3.2. tipveida stāvi ____________ (skaits)

3.3. tehniskie stāvi ____________ (skaits)

3.4. mansarda stāvs ____________ (ir/nav)

3.5. jumta stāvs ____________ (ir/nav)

4. Kopējā aprēķina platība (m2)
5. Kopējā platība (m2)
6. Ēkas ārējie izmēri
(ja ēkai neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)
garums (m)
platums (m)
augstums (m)

Ēkas skice

7. Cita informācija

8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz _____lapām.

III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
(informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas)

Nr.
p. k.
Norobežojošā konstrukcijaMateriāls(-i) un biezums (mm)Pirms projekta īstenošanasPēc projekta īstenošanas
Laukums (termiskajiem tiltiem – garums, m)Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem –
W/(mK))
Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēmSiltuma zudumu koeficientsLaukums (termiskajiem tiltiem – garums)Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem –
W/(mK))
Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēmSiltuma zudumu koeficients
m2W/(m2 K)°CW/Km2W/(m2K)oCW/K
1.Ārsienas
2.Jumts
3.Grīda uz grunts
4.Logi
5.Ārdurvis
6.Termiskie tilti
….

7. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT

7.1. pirms projekta īstenošanas
7.2. pēc projekta īstenošanas
7.3. normatīvais*

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikumu.

IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

1. Ventilācijas sistēmas ēkā

ParametrsPirms projekta īstenošanasPēc projekta īstenošanas

1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju

1.1.1. aprēķina laukums, m2
1.1.2. tilpums, m3
1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h

1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju

1.2.1. aprēķina laukums, m2
1.2.2. tilpums, m3
1.2.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h
1.2.4. aprēķinā izmantotā infiltrācija, 1/h
1.2.5. siltuma atgūšanas (rekuperācijas) efektivitāte, %
1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (dabiskā ventilācija)W/K
1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (mehāniskā ventilācija)

W/K

1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (kopējais)W/K
1.6. Iekštelpu aprēķina temperatūraoC
1.7. Ventilācijas siltuma zudumi (dabiskā ventilācija) apkures sezonākWh gadā
1.8. Ventilācijas siltuma zudumi (mehāniskā ventilācija) apkures sezonākWh gadā
1.9. Kopējie ventilācijas siltuma zudumi apkures sezonākWh gadā

2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām

Nr.
p. k.
Iekārtas nosaukums, modelisRažošanas gadsAukstumenerģijas daudzums
(kWh/gadā)
Pārbaudes akts
Pievienots
(jā/nē)
Datums

3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā

3.1. Aprēķina parametri

Parametri apkures periodāIekšējie siltuma ieguvumiSaules siltuma ieguvumiIeguvumu izmantošanas koeficientsKopējie siltuma ieguvumi (ņemot vērā ieguvumu izmantošanas koeficientu)
kWh/m2kWh/m2kWh/m2
Pirms projekta īstenošanas
Pēc projekta īstenošanas
Parametri dzesēšanas periodāIekšējie siltuma ieguvumiSaules siltuma ieguvumiZudumu izmantošanas koeficientsKopējie siltuma ieguvumi (ņemot vērā zudumu izmantošanas koeficientu)
kWh/m2kWh/m2kWh/m2
Pirms projekta īstenošanas
Pēc projekta īstenošanas

3.2. Cita informācija

V. Ēkas enerģijas bilance

1. Kurināmā patēriņš*norādīt visus kurināmā veidus (pa energoresursiem), kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai.

GadsSadalījums pa energoresursiemJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
Kurināmā veidsMērvienībaEmisijas faktorsZemākais sadegšanas siltums*
2012
2013
2014

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

2. Siltumenerģijas patēriņa dati

2.1. Kopējais siltumenerģijas patēriņš

GadsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
2012Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

2.2. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

GadsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
2012Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

2.3. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

GadsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
2012Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

3. Ūdens patēriņa dati

3.1. Karstā ūdens patēriņš

GadsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
2012Karstā ūdens patēriņš, m3
2013Karstā ūdens patēriņš, m3
2014Karstā ūdens patēriņš, m3
Kopējais vidējais (m3gadā)

3.2. Aukstā ūdens patēriņš

GadsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
2012Aukstā ūdens patēriņš, m3
2013Aukstā ūdens patēriņš, m3
2014Aukstā ūdens patēriņš, m3
Kopējais vidējais (m3gadā)

4. Elektroenerģijas patēriņš ēkā

GadsJanvārisFebruārisMartsAprīlisMaijsJūnijsJūlijsAugustsSeptembrisOktobrisNovembrisDecembrisKopā
2012Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2013Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
2014Kopējais enerģijas patēriņš, kWh
Kopējais vidējais (kWh gadā)

VI. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

Nr.

p. k.

Energoefektivitātes pasākumsEnerģijas ietaupījums MWh gadā
1.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K))
2.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K))
3.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K))

2. Ēkas apkures sistēmas

Nr.
p. k.
Energoefektivitātes pasākumsEnerģijas ietaupījums MWh gadā
1.

Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

2.

Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

3.

Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

3. Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas

Nr.
p. k.
Energoefektivitātes pasākumsEnerģijas ietaupījums MWh gadā
1.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
2.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
3.
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

VII. Aprēķinātās energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījumsPirms projekta īstenošanasPēc projekta īstenošanas
kopējais patēriņš
(MWh gadā)
īpatnējais
(kWh/m2 gadā)
kopējais patēriņš
(MWh gadā)
īpatnējais
(kWh/m2 gadā)
1. Apkurei
2. Karstā ūdens sagatavošanai
3. Dzesēšanai
4. Mehāniskajai ventilācijai
5. Apgaismojumam
6. Citi patērētāji
Kopā
Neatkarīgais eksperts
(vārds, uzvārds)(paraksts)

Datums __________________

PIELIKUMĀ:

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 600Pieņemts: 30.09.2014.Stājas spēkā: 31.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 30.10.2014. OP numurs: 2014/215.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269868
{"selected":{"value":"16.11.2018","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.11.2018","iso_value":"2018\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2018","iso_value":"2018\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2018.-15.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2017","iso_value":"2017\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2017.-14.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2016","iso_value":"2016\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2016.-29.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2016","iso_value":"2016\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2016.-23.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2015","iso_value":"2015\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2015.-14.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-03.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.11.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"