Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 246 "Noteikumi par intervenci labības tirgū 2002./2003.gadā".

Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2001.gada 5.jūnijā (prot. Nr.26, 54.§)

Labības tirgus intervences noteikumi 2001./2002.gadā

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 10.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2001./2002.gadā veicama tirgus intervence Latvijā audzētās labības tirgū.

2. Lai nodrošinātu noteiktu minimālo labības cenas līmeni iekšējā tirgū un regulētu pieprasījuma un piedāvājuma attiecību, valsts īsteno tirgus intervences pasākumus saskaņā ar labības ražošanas un patēriņa bilanci, iepērkot Latvijā audzētos kviešu un rudzu graudus no Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas nodarbojas ar labības audzēšanu, un to kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk - labības pārdevēji).

3. Tirgus intervencē kopējais viena labības pārdevēja piegādājamais viendabīgas graudu partijas minimālais apjoms ir 40 tonnu.

4. Laikposmā no 2001.gada 1.augusta līdz 2002.gada 30.aprīlim tiek noteikta šāda tirgus intervences cena par vienu iepērkamo graudu kvalitātes minimālajiem rādītājiem (1.pielikums) atbilstošu kviešu un rudzu graudu tonnu (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. no 1.augusta līdz 30.septembrim - 64 lati;

4.2. no 1.oktobrim līdz 31.oktobrim - 67 lati;

4.3. no 1.novembra līdz 2002.gada 30.aprīlim - 70 latu.

5. Šajos noteikumos minētos pasākumus veic Zemkopības ministrijas pārziņā esošā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" (turpmāk - aģentūra).

6. Lai īstenotu tirgus intervences pasākumus, zemkopības ministrs izveido konsultatīvo padomi, kuras sastāvā iekļauj Zemkopības ministrijas, Finansu ministrijas un aģentūras pārstāvjus, kā arī to organizāciju pilnvarotus pārstāvjus, kuras pārstāv graudu ražotāju un pārstrādātāju intereses.

II. Pieteikums labības pārdošanai tirgus intervencē, darījuma noslēgšana un atbildība

7. Lai pārdotu Latvijā audzētu labību tirgus intervencē, labības pārdevēji iesniedz personīgi aģentūrā vai nosūta pa pastu pieteikumu labības pārdošanai (turpmāk - pieteikums) ne agrāk kā 15 dienas pirms pieteikumā norādītā pirmā piegādes mēneša (2.pielikums). Pieteikumā deklarējami piegādājamās labības apjomi, kvalitātes rādītāji un apstiprināma labības izcelsme. Labības pārdevēji, kas pārdod aģentūrai graudus pēc 1.novembra, saskaņā ar likumu "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" pievieno pieteikumam tās deklarācijas kopiju, kura līdz 1.oktobrim iesniegta Lauku atbalsta dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

8. Pieteikumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegtas ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu par tiesībām saņemt kompensāciju 12 % apmērā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.1 pantu.

9. Pieteikumus aģentūra reģistrē to iesniegšanas secībā.

10. Aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pieteikuma un šo noteikumu 7.punktā minētā dokumenta saņemšanas informē labības pārdevēju par atbilstību intervences noteikumu prasībām. Pamats labības iepirkumam tirgus intervencē ir noslēgtais līgums. Aģentūra slēdz līgumu ar labības pārdevēju tikai par kārtējo mēnesi atbilstoši finansiālajam nodrošinājumam. Ja labības audzētājs nav pildījis iepriekšējā mēnesī noslēgto līgumu, aģentūra nepiedāvā slēgt nākamo līgumu saskaņā ar pieteikumā norādīto grafiku.

11. Ja pieteikuma iesniedzējs tirgus intervences iepirkumam pieteiktos graudus pilnībā vai daļēji ir realizējis kādam no graudu pārstrādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), tas nekavējoties par to rakstiski informē aģentūru un lūdz anulēt iesniegto pieteikumu.

III. Tirgus intervences noliktavu noteikšana un līguma slēgšana

12. Noliktavas turētājam, kas pretendē uz labības pieņemšanu un uzglabāšanu, jābūt reģistrētam aģentūrā saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.144 "Noteikumi par labības tirdzniecību un pārstrādi".

13. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests (turpmāk - dienests) izvērtē un sniedz atzinumu par noliktavas atbilstību tirgus intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un uzglabāšanai. Labības tirgus intervences noliktavām jāatbilst Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.130 "Higiēnas prasības pārtikas apritē", Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumos Nr.217 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku", Būvniecības likumā, Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumos Nr.440 "Ugunsdrošības noteikumi" un Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.106 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" noteiktajām prasībām. Visiem valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem jābūt verificētiem, un to apstiprina valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" verificēšanas atzīme vai sertifikāts.

14. Aģentūra slēdz līgumu ar izvēlētās noliktavas turētāju.

IV. Svara un kvalitātes novērtēšana

15. Pārdodot graudus, labības pārdevējs ir tiesīgs par 5 % pārsniegt vai par 7 % samazināt līgumā noteikto labības daudzumu, bet piegādājamais labības daudzums nedrīkst būt mazāks par noteikto minimālo labības daudzumu.

16. Labības tirgus intervences noliktavas laboratorijas saskaņā ar LVS 270-280:2000 (izņemot LVS 275:2000) standartā apstiprināto graudu kvalitātes izvērtēšanas metodiku nosaka tirgus intervencē iepērkamās labības kvalitātes atbilstību graudu kvalitātes minimālajiem rādītājiem.

17. Izdevumus par labības kvalitātes noteikšanu sedz labības pārdevējs. Ja rodas domstarpības, atkārtoti labības kvalitāti nosaka dienests. Dienests dod galīgo atzinumu. Šos izdevumus sedz tā puse, kura minētajā gadījumā ir zaudētāja.

V. Labības pieņemšana labības tirgus intervences noliktavā un norēķinu kārtība, tirgus intervences uzkrājumu uzraudzība un pārdošana

18. Labību tirgus intervences noliktavā pieņem un aģentūra pārziņā pārņem saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minēto līgumu.

19. Katra labības tirgus intervences noliktavā pieņemtā labības partija uzskatāma par iepirktu tirgus intervencē ar brīdi, kad aģentūra no pārdevēja ir saņēmusi Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumiem Nr.268 "Noteikumi par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību" atbilstošu preču pavadzīmi-rēķinu.

20. Norēķinus par tirgus intervencē iepirkto labību veic mēneša laikā no dienas, kad stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķini ar labības tirgus intervences noliktavas turētāja atzīmi par labības daudzumu un par kvalitātes atbilstību iesniegti aģentūrā.

21. Labības pārdevējs, piegādājot labību labības tirgus intervences noliktavā, sedz ceļa izdevumus par pirmajiem 100 kilometriem. Izdevumi par turpmāko ceļu līdz attiecīgajai noliktavai labības pārdevējam tiek segti šādā apmērā: 0,25 lati par kilometru (ar pievienotās vērtības nodokli) par katru šo noteikumu 3.punktā noteikto minimālo graudu partiju.

VI. Tirgus intervences pasākumu finansēšana

22. Tirgus intervences pasākumus, to skaitā tirgus intervencē iepirktās labības kvalitātes kontroli, finansē no Zemkopības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti valsts labības rezerves iegādei un uzglabāšanai, kā arī no lauksaimniecības subsīdiju līdzekļiem valsts budžetā kārtējam gadam piešķirtās apropriācijas ietvaros.

23. Izdevumus, kas saistīti ar aģentūras administratīvo darbību, īstenojot tirgus intervences pasākumus, sedz zemkopības ministra noteiktajā apmērā no valsts budžeta dotācijas, tas ir, no vispārējiem ieņēmumiem un no atskaitījumiem no valsts labības uzkrājumu realizācijas apgrozījuma.

VII. Tirgus intervences pasākumu uzraudzība

24. Zemkopības ministrija līdz 2002.gada 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā pārskatu par tirgus intervences rezultātiem.

25. Pēc aģentūras pieprasījuma labības pārdevējs uzrāda visus nepieciešamos dokumentus par pēdējiem trijiem gadiem, kas raksturo tirgus intervencei pakļautās labības un tās produktu apriti.

VIII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumus Nr.210 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 244./246., 259./261.nr.).

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju. 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija
noteikumiem Nr.221

Iepērkamo graudu kvalitātes minimālie rādītāji

Nr.
p.k.
Kvalitātes rādītāji Rudzi Kvieši
1. Krāsa Normāla, raksturīga veseliem attiecīgās kultūras graudiem, bez blakus smaržām Normāla, raksturīga veseliem attiecīgās kultūras graudiem, bez blakus smaržām
2. Stāvoklis Veseli, nesiluši Veseli, nesiluši
3. Tilpummasa (g/l), ne mazāk kā
680 730
4. Lipekļa (I vai II grupa) saturs (%), ne mazāk kā (nosakot ar rokas metodi)
- 23,0
5. Mitrums (%), ne vairāk kā 14,0 14,0
6. Krišanas skaitlis, ne mazāk kā
100 220
7. Piemaisījumi (%), ne vairāk kā:
8,0 9,0
7.1. graudu piemaisījumi, to skaitā 4,0 5,0
7.1.1. sīkie graudi 2,0* 2,0*
7.1.2. bojātie graudi 1,0 1,0
7.2. dīgušie graudi 3,0 3,0
7.3. atkritumu piemaisījumi: 1,0 1,0
7.3.1. melnplaukainie graudi Nav pieļaujami Nav pieļaujami
7.3.2. puvuši, pelējuši graudi, ar fuzariozi inficēti graudi Nav pieļaujami Nav pieļaujami
7.3.3. minerālie piemaisījumi 0,3 0,3
7.3.4. kaitīgie piemaisījumi, to skaitā
0,15 0,15
7.3.4.1. melnie graudi 0,05 0,05
7.3.4.2. kaitīgo augu sēklas 0,1 0,1
7.4.** graudi ar sārtu nokrāsu (%), ne vairāk kā
5,0 -
8. Kaitēkļu invāzija graudos Nav pieļaujama Nav pieļaujama

* Sietu izmērs: rudziem 1,5 x 20 mm; kviešiem 2,0 x 20 mm.

** Nosaka pēc graudu piemaisījumu noteikšanas metodes LVS 271:2000, vizuāli novērtējot graudu nokrāsu.

Zemkopības ministrs A.Slakteris

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija
noteikumiem Nr.221

Pieteikums
labības pārdošanai tirgus intervencē 2001./2002. gadā

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Labības tirgus intervences noteikumi 2001./2002.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 221Pieņemts: 05.06.2001.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 27.06.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
25676
01.07.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)