Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumus Nr. 221 "Labības tirgus intervences noteikumi 2001./2002.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 210

Rīgā 2000.gada 27.jūnijā (prot. Nr. 29, 25.§)
Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 10.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2000./2001.gadā veicama tirgus intervence Latvijā audzētās labības tirgū.

2. Tirgus intervences pasākumus labības tirgus stabilizācijai īsteno valsts saskaņā ar labības ražošanas un patēriņa bilanci, iepērkot Latvijā audzētos kviešu un rudzu graudus no Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas nodarbojas ar labības audzēšanu, un to kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk - labības pārdevēji) par šajos noteikumos noteikto intervences cenu.

3. Tirgus intervencē kopējais viena labības pārdevēja piegādājamais viendabīgas graudu partijas minimālais apjoms ir 30 tonnu.

4. Laikposmā no 2000.gada 1.augusta līdz 2001.gada 30.aprīlim tiek noteikta šāda tirgus intervences cena par iepērkamo graudu kvalitātes minimālajiem rādītājiem (1.pielikums) atbilstošu kviešu un rudzu graudu tonnu (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. no 1.augusta līdz 30.septembrim - 64 lati;

4.2. no 1.oktobra līdz 30.novembrim - 67 lati;

4.3. par katru nākamo kalendāra mēnesi līdz 2001.gada 30.aprīlim cena tiek palielināta par 0,60 latiem par tonnu.

5. Šajos noteikumos minētos pasākumus veic Zemkopības ministrijas pārziņā esošā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" (turpmāk - aģentūra). Zemkopības ministrija ar aģentūru slēdz līgumu. Līgumā paredzēta kārtība, kādā esošo līdzekļu ietvaros piešķirami valsts līdzekļi tirgus intervences pasākumu finansēšanai, iesniedzami mēneša pārskati un veicami norēķini, kā arī noteikts kontroles mehānisms, atbildība un tirgus intervences krājumos iepirktās labības realizācijas kārtība.

II. Pieteikums labības pārdošanai tirgus intervencē, darījuma noslēgšana un atbildība

6. Labības pārdevēji no 2000.gada 15.jūlija līdz 2001.gada 15.aprīlim iesniedz personīgi aģentūrā vai nosūta pa pastu pieteikumu Latvijā audzētās labības pārdošanai tirgus intervencē (2.pielikums) (turpmāk - pieteikums). Pieteikumā deklarējami piegādājamās labības apjomi, kvalitātes rādītāji un apstiprināma labības izcelsme. .

7. Pieteikumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegtas pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu par tiesībām saņemt kompensāciju 12 % apmērā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.1 pantu.

8. Pieteikumus aģentūra reģistrē to iesniegšanas secībā. .

9. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc pieteikuma un šo noteikumu 7.punktā minētā dokumenta saņemšanas slēdz līgumu ar labības pārdevēju. Noslēgtais līgums ir pamats labības iepirkumam tirgus intervencē.

10. Ja pieteikuma iesniedzējs tirgus intervences iepirkumam pieteiktos graudus pilnībā vai daļēji ir realizējis kādam no graudu pārstrādes uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), tas nekavējoties par to rakstiski informē aģentūru. Aģentūra anulē ar labības pārdevēju noslēgto līgumu.

III. Tirgus intervences noliktavu noteikšana un līguma slēgšana

11. Noliktavas turētājam, kas pretendē uz labības pieņemšanu un uzglabāšanu, jābūt reģistrētam aģentūrā saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.144 "Noteikumi par labības tirdzniecību un pārstrādi". .

12. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests izvērtē un sniedz atzinumu par noliktavas atbilstību tirgus intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un uzglabāšanai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām.

13. Aģentūra slēdz līgumu ar izvēlētās noliktavas (turpmāk - tirgus intervences noliktava) turētāju.

IV. Svara un kvalitātes novērtēšana

14. Pārdodot graudus, labības pārdevējs ir tiesīgs par 5 % pārsniegt vai par 7 % samazināt piedāvājumā noteikto labības daudzumu, bet piegādājamais labības daudzums nedrīkst būt mazāks par noteikto minimālo labības daudzumu. .

15. Tirgus intervences noliktavas laboratorijas nosaka saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto graudu kvalitātes izvērtēšanas metodiku tirgus intervencē iepērkamās labības kvalitātes atbilstību graudu kvalitātes minimālajiem rādītājiem.

16. Izdevumus par labības kvalitātes noteikšanu sedz labības pārdevējs. Ja rodas domstarpības, atkārtoti labības kvalitāti nosaka Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta Centrālā laboratorija (turpmāk - Centrālā laboratorija). Centrālā laboratorija dod galīgo atzinumu. Šos izdevumus sedz tā puse, kura minētajā gadījumā ir zaudētāja.

V. Labības pieņemšana tirgus intervences noliktavā un norēķinu kārtība, tirgus intervences uzkrājumu uzraudzība un pārdošana

17. Labību tirgus intervences noliktavā pieņem un aģentūra pārziņā pārņem saskaņā ar šo noteikumu 13.punktā minēto līgumu. .

18. Katra tirgus intervences noliktavā pieņemtā labības partija uzskatāma par iepirktu tirgus intervencē ar brīdi, kad aģentūra no pārdevēja ir saņēmusi Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumiem Nr.268 "Noteikumi par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību" atbilstošu preču pavadzīmi rēķinu.

19. Norēķinus par tirgus intervencē iepirkto labību veic šādā kārtībā:

19.1. 50 % tiek maksāti 10 darbdienu laikā no piegādes dienas;

19.2. 50 % tiek maksāti triju mēnešu laikā no piegādes dienas.

20. Labības pārdevējs, piegādājot labību tirgus intervences noliktavā, sedz ceļa izdevumus par pirmajiem 100 kilometriem. Izdevumi par turpmāko ceļu līdz tirgus intervences noliktavai labības pārdevējam tiek segti šādā apmērā: 0,25 lati par kilometru (ar pievienotās vērtības nodokli) par katru šo noteikumu 3.punktā noteikto minimālo graudu partiju.

VI. Tirgus intervences pasākumu finansēšana

21. Tirgus intervences pasākumus, tai skaitā tirgus intervencē iepirktās labības kvalitātes kontroli, finansē no Zemkopības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem valsts labības rezerves iegādei un uzglabāšanai, kā arī no lauksaimniecības subsīdiju līdzekļiem valsts budžetā kārtējam gadam piešķirtās apropriācijas ietvaros. .

22. Izdevumus, kas saistīti ar aģentūras administratīvo darbību, īstenojot tirgus intervences pasākumus, sedz zemkopības ministra noteiktajā apmērā no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un no atskaitījumiem no valsts labības uzkrājumu realizācijas apgrozījuma.

VII. Tirgus intervences pasākumu uzraudzība

23. Lai īstenotu tirgus intervences pasākumus, zemkopības ministrs izveido konsultatīvu padomi, kuras sastāvā iekļauj Zemkopības ministrijas, Finansu ministrijas un aģentūras pārstāvjus, kā arī to organizāciju pilnvarotus pārstāvjus, kuri pārstāv graudu ražotāju un pārstrādātāju intereses.

24. Zemkopības ministrija līdz 2001.gada 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā pārskatu par tirgus intervences rezultātiem. .

25. Pēc aģentūras pieprasījuma labības pārdevējs uzrāda visus nepieciešamos dokumentus par pēdējiem trijiem gadiem, kuri raksturo tirgus intervencei pakļautās labības un tās produktu apriti.

VIII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem: :

26.1. Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumus Nr.196 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 174./176., 242., 374./377.nr.);

26.2. Ministru kabineta 1999.gada 27.jūlija noteikumus Nr.267 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumos Nr.196 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 242.nr.);

26.3. Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumus Nr.382 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumos Nr.196 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 374./377.nr.).

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš  

Zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr. 210
Iepērkamo graudu kvalitātes minimālie rādītāji
Nr.
p.k.
Kvalitātes rādītājiRudziKvieši
1.KrāsaNormāla, raksturīga veseliem attiecīgās kultūras graudiemNormāla, raksturīga veseliem attiecīgās kultūras graudiem
2.SmaržaNormāla, raksturīga veseliem graudiem, bez sasmakuma, iesala, pelējuma un citām blakus smaržāmNormāla, raksturīga veseliem graudiem, bez sasmakuma, iesala, pelējuma un citām blakus
3.StāvoklisVeseli, nesilušiVeseli, nesiluši
4.Tilpummasa (g/l), ne mazāka kā680730
5.Lipekļa (I vai II grupa) saturs (%), ne mazāk kā (nosakot ar rokas metodi)-23,0
6.Mitrums (%), ne vairāk kā14,014,0
7.Krišanas skaitlis, ne mazāk kā100220
8.Piemaisījumi (%), ne vairāk kā:8,510,0
8.1.graudu piemaisījumi,4,05,0
 tai skaitā sīkie graudi2,0*2,0*
8.2.dīgušie graudi3,03,0
8.3.atkritumu piemaisījumi:1,52,0
8.3.1.bojātie graudiKopējo atkritumu piemaisījumu normas ietvarosKopējo atkritumu piemaisījumu normas ietvaros
8.3.2.melnplaukainie graudiNav pieļaujamiNav pieļaujami
8.3.3.minerālie piemaisījumi0,30,3
8.3.4.kaitīgie piemaisījumi, tai skaitā:0,150,15
8.3.4.1.melnie graudi0,050,05
8.3.4.2.kaitīgo augu sēklas0,10,1
9.Graudi ar sārtu nokrāsu (%), ne vairāk kā5,0-
10.Ar fuzariozi inficēti graudiNav pieļaujamiNav pieļaujami
11.Kaitēkļu invāzija graudosNav pieļaujamaNav pieļaujama

* Sietu izmērs: rudziem 1,5 x 20 mm; kviešiem 2,0 x 20 mm.

Zemkopības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr. 210
Pieteikums
labības pārdošanai tirgus intervencē

 

Zemkopības ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr. 210
Prasības labības tirgus intervences noliktavām

I. Vispārīgās prasības

1. Labības tirgus intervences noliktavām jāatbilst Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.130 "Higiēnas prasības pārtikas apritē", Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumos Nr.217 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku", Būvniecības likumā un Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumos Nr.440 "Ugunsdrošības noteikumi", kā arī citos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām.

II. Specifiskās prasības

2. Teritorija:

2.1. uzņēmuma teritorijai ar visām tai pieguļošajām būvēm un ierīcēm jābūt norobežotai, un tā jāuztur kārtībā saskaņā ar darba drošības noteikumiem un vispārējām higiēnas prasībām;

2.2. uzņēmuma teritorijā esošajai zaļajai zonai jābūt sakoptai un zālieniem appļautiem, bet sažuvušajai zālei - aizvāktai;

2.3. jābūt iespējai visu veidu blakusproduktus un atkritumus īslaicīgi uzglabāt atsevišķās tvertnēs, izolēti no labības noliktavām.

3. Telpas, tilpnes, iekārtas un mehānismi:

3.1. labības uzglabāšanas noliktavās nedrīkst pieļaut labības kvalitātes pazemināšanos;

3.2. logiem, durvīm un citām līdzīgām būvkonstrukcijām jābūt konstruētām tā, lai nepieļautu atkritumu uzkrāšanos, tām jābūt aizveramām no iekšpuses;

3.3. nav pieļaujama atmosfēras nokrišņu iekļūšana telpās, tilpnēs un ventilācijas sistēmās;

3.4. apgaismes ķermeņiem jābūt nosegtiem ar aizsargiem;

3.5. labības uzglabāšanas tilpnēs nedrīkst pieļaut grauzēju iekļūšanu*;

3.6. labības pieņemšanas un uzglabāšanas tehnoloģiskajā shēmā paredzētajām iekārtām, transportieriem un citiem mehānismiem, aspirācijas sistēmām un ventilācijas ierīcēm jābūt darba kārtībā;

3.7. nav pieļaujama putnu uzturēšanās, noliktavu kaitēkļu un grauzēju invāzija. Ja nepieciešams, pirms labības pieņemšanas jāveic dezinsekcija, deratizācija vai dezinfekcija.

4. Visiem valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem jābūt verificētiem, ko apstiprina Latvijas Nacionālā metroloģijas centra verificēšanas atzīme vai sertifikāts.

*Attiecas uz labības tirgus intervences noliktavām, kur tirgus intervencē iepirkto labību uzglabā trīs mēnešus un ilgāk.

Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 210Pieņemts: 27.06.2000.Stājas spēkā: 01.07.2000.Zaudē spēku: 01.07.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244/246, 30.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
8532
01.07.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"