Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 6. aprīļa likumu: Lauku atbalsta dienesta likums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi
LIKUMA LIETOTIE TERMINI

Labība — šā likuma izpratnē — labība un labības produkti.

Labības pārstrāde — tehnoloģisks process, kurā labība tiek izmantota jebkura veida produkcijas ražošanai.

Latvijas labības tirgus — attiecību kopums, ko veido patstāvīgas saimnieciskās vienības — neatkarīgi labības audzētāji, lopkopības produkcijas ražotāji, labības glabātāji un pārstrādātāji, maizes ražotāji un realizētāji, kā arī patērētāji.

Valsts labības ražošanas un patēriņa bilance — dokuments, kurā noteiktas dažādu patērētāju vajadzības pēc labības, arī pārtikas labības, struktūras, kvalitātes un apjoma ziņa un šo vajadzību apmierināšanas avoti, arī labības imports, kā arī ražojamas labības apjoms, struktūra un kvalitāte un šīs labības izmantošanas virzieni, arī eksports.

Valsts labības rezerve — valsts īpašumā esošie pārtikas labības uzkrājumi un to iegādei nepieciešamie naudas līdzekļi, kuri izmantojami, realizējot valsts ietekmi labības tirgū.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.1995., 18.06.1997. un 05.02.1998. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1998.)

1. NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma uzdevumi

Šā likuma uzdevums ir radīt priekšnoteikumus Latvijas labības tirgus izveidei un darbībai, maksimāli sekmējot tā piepildīšanu ar Latvijā ražotu labību un veicinot pašapgādi ar labību un tās produktiem, kā arī nodrošināt patērētāju interešu aizsardzību.

2. pants. Latvijas labības tirgus un valsts ietekme uz to

(1) Latvijas labības tirgū kā neatkarīgas saimnieciskās vienības šā likuma un citu Latvijas Republikas likumu ietvaros brīvi darbojas patstāvīgi un neatkarīgi uzņēmēji.

(2) Valsts uzdevums labības tirgus regulēšanā ir nodrošināt Latvijas labības audzētājiem viņu ražotās labības realizācijas iespējas, kā arī veikt labības iekšējo tirgu stabilizējošus pasākumus, ilgākā laika periodā nodrošinot labības piedāvājuma atbilstību pieprasījumam.

(3) Valsts savu ietekmi labības tirgū realizē, izmantojot:

1) valsts labības ražošanas un patēriņa bilanci;

2) valsts labības rezervi;

3) valsts uzraudzību pār labības tirdzniecību un pārstrādi ar šajā likumā un citos likumos paredzēto valsts institūciju un valsts dibināto uzņēmējsabiedrību starpniecību tām noteiktās kompetences ietvaros;

4) ražošanas un importa apjomu prognozēšanu;

5) apjomu ziņā garantētu valsts labības rezerves iepirkumu no graudu ražotājiem Latvijā;

6) mērķsubsīdijas;

7) Pārtikas un veterināro dienestu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.1995., 18.06.1997., 14.10.1999. un 13.12.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

2. NODAĻA
LATVIJAS LABĪBAS TIRGUS REGULĒŠANAS INSTITŪCIJAS

3. pants. Valsts institūciju funkcijas, realizējot valsts labības politiku

(1) Saeima:

1) atbilstoši valsts budžeta iespējām un ievērojot Latvijas Republikas starptautiskās saistības, katru gadu nosaka valsts akciju sabiedrībai "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" iedalāmos valsts budžeta līdzekļus valsts labības rezerves iegādei un uzglabāšanai, kā arī noteikto valsts funkciju veikšanai;

2) atbilstoši valsts budžeta iespējām un ievērojot Latvijas Republikas starptautiskās saistības, ja nepieciešams, subsīdiju, kredīta atvieglojumu un citādā veidā piešķir līdzekļus labības ražošanas mērķprogrammu izpildei.

(2) Ministru kabinets:

1) līdz kārtējā gada 1.martam izskata un apstiprina valsts labības ražošanas un patēriņa gada bilanci;

2) izdod noteikumus par valsts labības rezervi, tās iegādes, uzglabāšanas un izmantošanas kārtību un noteikumus par labības tirdzniecību un pārstrādi;

3) iesniedz apstiprināšanai Saeimā priekšlikumus par muitas nodokļu (tarifu) likmēm;

4) atbilstoši šā likuma noteikumiem izveido bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" (turpmāk - Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra).

(3) Zemkopības ministrija:

1) valsts vispārīgās agrārās politikas ietvaros izstrādā valsts labības politiku;

2) sagatavo priekšlikumus labības ražošanas mērķprogrammām;

3) (izslēgts ar 14.10.1999. likumu).

(18.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.09.1999., 14.10.1999. un 11.05.2000. likumu, kas stājas spēkā 31.05.2000.)

3.1 pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas labības tirgū:

1) kontrolē tirgus intervencē iepirktās labības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2) kontrolē noliktavu atbilstību tirgus intervencē iepirktās labības pieņemšanai un uzglabāšanai;

3) saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu var veikt references laboratorijas funkcijas un organizē ar labības kvalitātes noteikšanu saistīto laboratoriju salīdzinošo testēšanu;

4) saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi pēc pasūtījuma veic labības laboratoriskās analīzes;

5) sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu labības kontroles tīklu darbību;

6) veic augu izcelsmes pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli, nodrošinot pārtikas uzņēmumu regulāro un neplānoto kontroli.

(2) (Izslēgta ar 13.12.2001. likumu)

(3) (Izslēgta ar 13.12.2001. likumu)

(4) (Izslēgta ar 13.12.2001. likumu)

(5) (Izslēgta ar 13.12.2001. likumu)

(14.10.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

4.pants. Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra

(1) Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra ir Ministru kabineta izveidota valsts bezpeļņas akciju sabiedrība, kas atrodas Zemkopības ministrijas pārziņā. Šī aģentūra realizē augkopības produkcijas tirgus intervences pasākumus un valsts labības politiku, kā arī valsts vārdā rīkojas ar valsts labības rezervi, nodrošinot tās regulāru nomaiņu un saglabāšanu attiecīgā kvalitātē. Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūras statūtus apstiprina Ministru kabinets.

(2) Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūras uzdevumi, realizējot valsts politiku labības tirgū, ir šādi:

1) sagatavot valsts labības ražošanas un patēriņa bilanci apstiprināšanai Ministru kabinetā un sekot labības ražošanas un patēriņa bilances izpildei, ja nepieciešams, ierosināt attiecīgus grozījumus;

2) reģistrēt visus labības tirgotājus un pārstrādātājus, kas darbojas labības tirgū;

3) veikt valsts labības rezerves iegādi, uzglabāšanu un realizāciju;

4) izmantojot valsts labības rezervi, ekonomiski veicināt un stimulēt labības ražošanu valstī, saglabāt nepārtrauktību patērētāju nodrošināšanā ar labību un tās produktiem;

5) veikt labības iekšējās un ārējās tirdzniecības, kā arī labības pārstrādes uzskaiti.

(3) Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrai ir tiesības:

1) atbilstoši šim likumam rīkoties ar valsts labības rezervi un līdzekļiem, kas iedalīti tās iegādei un uzglabāšanai;

2) pieprasīt un saņemt bez maksas no visām valsts un pašvaldību institūcijām un visiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) informāciju, kas nepieciešama šā panta otrajā daļā minēto uzdevumu veikšanai;

3) veikt saimniecisko darbību;

4) pildīt citas šajā likumā paredzētās, kā arī Ministru kabineta noteiktās un Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūras statūtos minētās ar labības tirgu saistītās funkcijas.

(18.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.09.1999. likumu, kas stājas spēkā 11.09.1999.)

5. pants. Valsts labības biroja pārvalde

(Izslēgts ar 18.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1997.)  

6.pants. Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūras materiālais nodrošinājums

(1) Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra savas ar noteiktu valsts funkciju veikšanu saistītās darbības izmaksas sedz no ik gadus iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Valsts labības rezerves iegādei un uzglabāšanai piešķirto līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Pārējās savas darbības izmaksas Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūraa sedz no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ieņēmumiem, maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī no ziedojumiem un citiem līdzekļiem.

(18.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.09.1999. likumu, kas stājas spēkā 11.09.1999.)

3. NODAĻA.
VALSTS LABĪBAS RAŽOŠANAS UN PATĒRIŅA BILANCE UN LABĪBAS TIRDZNIECĪBA

7. pants. Valsts labības ražošanas un patēriņa bilance

(1) Valsts labības ražošanas un patēriņa bilanci ik gadus sagatavo Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra, bet līdz nākamā gada 1.martam apstiprina Ministru kabinets.

(2) Lai nodrošinātu labības bilances sagatavošanu, ikvienam labības ražotājam līdz katra gada 1.oktobrim jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta attiecīgajai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei deklarācija par realizācijai piedāvāto pārtikas un lopbarības graudu daudzumu. Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm līdz katra gada 15.oktobrim jāiesniedz Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrai apkopota informācija par attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbības teritorijā realizācijai saražotās labības daudzumu.

(3) Labības imports regulējams ar importa tarifu palīdzību un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.1995., 18.06.1997., 02.09.1999. un 11.05.2000. likumu, kas stājas spēkā 31.05.2000.)

8.pants. Labības tirdzniecības un pārstrādes organizācija

(Izslēgts ar 18.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1997.)

9. pants. Labības ārējās tirdzniecības organizācija

(Izslēgts ar 18.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1997.)

10. pants. Labības ārējās tirdzniecības pamatnoteikumi

(1) Labības importa regulēšana un eksporta veicināšana notiek likumos un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām.

(2) Labības ievešana atļauta vienīgi tad, ja ir eksportētājvalsts izsniegts dokumentārs apliecinājums par kravas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai ir valsts sanitārā robežinspektora dokumentārs atzinums, kas izsniegts pēc labības testēšanas attiecīgajā akreditētajā laboratorijā Latvijā.

(3) (Izslēgta ar 18.06.1997. likumu)

(4) (Izslēgta ar 18.06.1997. likumu)

(5) (Izslēgta ar 18.06.1997. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.1994., 18.06.1997. un 13.12.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

11. pants. Labības ražošanas reģionālā regulēšana

(Izslēgts ar 18.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1997.)

4. NODAĻA.
VALSTS LABĪBAS REZERVE

12.pants. Valsts labības rezerves veidošana, tās apjomi

(1) Valsts labības rezervi veido pārtikas labības uzkrājumi, kuru daudzums atbilst ne mazāk kā triju mēnešu vidējam patēriņam, un to iegādei nepieciešamie naudas līdzekļi vai arī pārtikas labības uzkrājumi un naudas līdzekļi katrs atsevišķi.

(2) Valsts labības rezerve ir valsts īpašums. Valsts labības rezerves iegāde un uzglabāšana tiek finansēta no valsts līdzekļiem.

(3) Ar valsts labības rezervi un tās iegādei un uzglabāšanai paredzētajiem valsts līdzekļiem rīkojas Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra atbilstoši šim likumam un Ministru kabineta noteikumiem.

(18.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.1998. un 02.09.1999. likumu, kas stājas spēkā 11.09.1999.)

13. pants. Valsts labības rezerves izmantošana

(Izslēgts ar 18.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1997.)

Pārejas noteikumi

(13.12.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

1. Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

(13.12.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

2. Ministru kabinets mēneša laikā likvidē Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu kā juridisko personu un nodod tā funkcijas Pārtikas un veterinārajam dienestam.

(13.12.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1993. gada 18. maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 18.05.1993.Stājas spēkā: 01.06.1993.Zaudē spēku: 01.05.2003.Tēma: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 01.06.1993.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 22/23, 10.06.1993.; Diena, 111, 04.06.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
56885
{"selected":{"value":"01.01.2002","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-30.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-30.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2000","iso_value":"2000\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2000.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.1999","iso_value":"1999\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.1999.-30.05.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.1999","iso_value":"1999\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.1999.-16.11.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.1999","iso_value":"1999\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.1999.-10.09.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.1998","iso_value":"1998\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.1998.-24.08.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.1997","iso_value":"1997\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.1997.-05.03.1998.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.1995","iso_value":"1995\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.1995.-21.07.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.1995","iso_value":"1995\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.1995.-21.09.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.1994","iso_value":"1994\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.1994.-10.01.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.1993","iso_value":"1993\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.1993.-18.07.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2002
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)