Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.263

Rīgā 2012.gada 10.aprīlī (prot. Nr.19 43.§)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 22. panta 5., 7. un 8. punktu, 24. panta piekto daļu, 60. un 88. pantu, Zemes pārvaldības likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktu un Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma 6. panta septīto daļu
(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kārtību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), kas ietver:

1.1. kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

1.2. personas identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru;

1.3. kadastra datu saturu, datu labošanas un uzturēšanas kārtību;

1.4. kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

1.5. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

1.6. kārtību, kādā dzēš ierakstu par kadastra objektu;

1.7. kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kritērijus, kārtību un iesniedzamos dokumentus;

1.8. kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai kadastra subjekts sniedz Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamo informāciju, un šīs informācijas apjomu;

1.9. nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību;

1.10. kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtību;

1.11. gadījumus, kad būvniecības procesa ietvaros iesniegtais iesniegums vienlaikus ir uzskatāms arī par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk – Kadastra likums) 24. panta pirmajā daļā minēto personu iesniegumu ierosināt kadastra objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu vai tā sastāva grozīšanu;

1.12. kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē informāciju par iekšzemes publiskajiem ūdeņiem;

1.13. gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu;

1.14. kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā reģistrē informāciju par Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteikto atsavināmo zemi (turpmāk – atsavināmā zeme).

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554; MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35; MK 14.03.2023. noteikumiem Nr. 122)

2. Kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, izņemot attiecībā uz atsavināmo zemi,  ierosina Kadastra likuma 24. pantā minētā persona (turpmāk – ierosinātājs), iesniedzot Valsts zemes dienestā vai – Kadastra likuma 60.pantā noteiktajos gadījumos – rajona (pilsētas) tiesā iesniegumu, kuram pievienoti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

3.1 Kadastrālo uzmērīšanu var neveikt gadījumā:

3.11. ja par ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi vai normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto pirmās grupas ēku (turpmāk – pirmās grupas ēka) iesniegts izpildmērījums;

3.12. ja par ēku vai telpu grupu no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas un būvniecības dokumentācija – paziņojums par būvniecību ar ierosinātāja apstiprinājumu par būvdarbu pabeigšanu;

3.13. ja par ēku vai telpu grupu no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas un būvniecības dokumentācija – paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

3.14. ja par nepabeigtu jaunbūvi (ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai visi konstruktīvie elementi) iesniegta deklarācija;

3.15. ja par zemes vienības daļu iesniegts šo noteikumu 23.1.1. apakšpunktā minētais grafiskais pielikums.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

3.2 No būvniecības informācijas sistēmas saņemtais būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ir uzskatāms arī par iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai. Kadastra objekta datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Valsts zemes dienests veic atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

4. Iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai atbilst šādu valsts informācijas sistēmu datiem:

4.1. nekustamā īpašuma objekta adrese – Valsts adrešu reģistra datiem;

4.2. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods – Fizisko personu reģistra datiem;

4.3. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese – Uzņēmumu reģistra attiecīgā reģistra datiem, ja persona ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

4.4. citas personas (kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā) nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un juridiskā adrese – Nodokļu informācijas sistēmas datiem;

4.5. ziņas par īpašuma tiesībām – Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem.

(Grozīts ar MK 14.03.2023. noteikumiem Nr. 122)

5. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pirms kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas izvērtē, vai:

5.1. iesniegti dokumenti, kas satur reģistrācijai vai aktualizācijai nepieciešamās ziņas un vai tās nav pretrunīgas;

5.2. iesniegtā ēkas vai inženierbūves datu deklarācija ir aizpildīta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un tai ir pievienoti nepieciešamie dokumenti. Ja inženierbūves datu deklarācijā norādītā informācija ir savstarpēji pretrunīga vai deklarācijai par inženierbūves reģistrāciju nav pievienoti šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3.apakšpunktā minētie dokumenti, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība deklarācijā norādītos datus pārbauda, apsekojot inženierbūvi apvidū;

5.3. dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamās daļas aprēķinātas atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajiem kritērijiem un to summa veido vienu veselu;

5.4. inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plānā attēlota būves kontūra (noslēgta, nepārtraukta līnija), norādīts apjoms atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem un izpildmērījuma plāns ir sagatavots DGN vai DWG datņu formātā.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

6. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pirms kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem papildus šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam izvērtē, vai:

6.1. kadastrālās uzmērīšanas dati nav pretrunā ar aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem;

6.2. kadastrālajai uzmērīšanai izmantota Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas.

7. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 10 darbdienu laikā (izņemot šo noteikumu 8. un 9.punktā minētos gadījumus) pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas vai pēc būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanas, vai informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja reģistrē kadastra objektu vai aktualizē kadastra datus, vai pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 817; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

8. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība piecu darbdienu laikā aktualizē kadastra datus vai pieņem lēmumu par kadastra datu aktualizācijas atteikumu, ja iesniegts dokuments par:

8.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

8.2. nekustamā īpašuma nosaukuma noteikšanu vai maiņu;

8.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (piesārņojums, kultūras piemineklis, mikroliegums, īpaši aizsargājamā dabas teritorija) noteikšanu, maiņu vai izbeigšanu;

8.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritorijas noteikšanu, maiņu vai izbeigšanu, ja zemes vienība nav pirmreizēji ierakstīta zemesgrāmatā;

8.5. meža zemes un mežaudzes vērtību vai lēmums par zemes lietošanas veida "mežs" izmaiņām.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

9. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 15 darbdienu laikā reģistrē kadastra objektu vai aktualizē kadastra datus, vai pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.1. iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par vairāk nekā 10 zemes vienībām vai zemes vienību daļām;

9.2. iesniegtajos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos kadastra objektu kopējā platība pārsniedz 200 ha;

9.3. kadastra objekts ir ar sarežģītu konfigurāciju, kur nostiprināto robežpunktu skaits pārsniedz 35;

9.4. pamatojoties uz vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas iesniegto dokumentu, ir jāaktualizē dati vairāk nekā par 10 kadastra objektiem;

9.5. saņemts būvniecības ierosinātāja būvniecības informācijas sistēmā iesniegts paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572; MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35)

9.1 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība šo noteikumu 7. vai 9. punktā minētajā termiņā nosūta rajona (pilsētas) tiesai zemes īpašnieka iesniegumu par zemes vienības sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā vai pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas atteikumu. Kadastra objektu reģistrē piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja par iespēju sadalīt vai apvienot zemes vienību.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 817 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

10. Ja nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība lēmuma pieņemšanas termiņu par kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju var pagarināt atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

10.1 Ja Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatē, ka Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti visi nepieciešamie dati, tie ir pretrunīgi vai neatbilst aktuālajam stāvoklim apvidū, vai Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas ir pretrunīgas, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pieprasa kadastra subjektam sniegt aktuālās ziņas un, ja nepieciešams, ierosināt kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

10.2 Valsts zemes dienestam ir tiesības precizēt Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma datus atbilstoši ierakstiem zemesgrāmatā.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

11. Kadastra datus aktualizē piecu darbdienu laikā, ja saņemta informācija no citām valsts un pašvaldību informācijas sistēmām un datu aktualizāciju neveic uz ierosinātāja iesnieguma pamata.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

2. Kadastra objekta reģistrācija
2.1. Zemes vienības reģistrācija

12. Jaunu zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:

12.1. sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes vienību;

12.2. apvieno divas vai vairākas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.

13. Jauno zemes vienību reģistrē tā nekustamā īpašuma sastāvā, kurā atrodas sadalītā zemes vienība vai apvienotās zemes vienības.

14. Apvienojot zemes vienības, kas katra ietilpst dažādu nekustamo īpašumu sastāvā, apvienoto zemes vienību reģistrē ierosinātāja norādītā nekustamā īpašuma sastāvā.

14.1 Ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, zemes īpašnieks iesniegumu vienlaikus adresē Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un rajona (pilsētas) tiesai, un pievieno iesniegumam dokumentus, kas nepieciešami zemes vienību reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanai zemesgrāmatā. Iesniegumā norāda:

14.1 1. zemes īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu (juridiskai personai – nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru);

14.1 2. nekustamā īpašuma kadastra numuru un nosaukumu, ja tāds ir piešķirts;

14.1 3. zemesgrāmatas nosaukumu un nodalījuma numuru;

14.1 4. sadalāmās zemes vienības kadastra apzīmējumu vai apvienojamo zemes vienību kadastra apzīmējumus;

14.1 5. lūgumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrēt un zemesgrāmatā ierakstīt jauno zemes vienību, norādot kadastra apzīmējumu.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 817 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

15. Lai zemes vienību reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumam pievieno:

15.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;

15.2. (svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76);

15.3. valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu, ja ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nav iesniegusi vietējā pašvaldība vai valsts institūcija;

15.4. (svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554).

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

16. Zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē šādā kārtībā:

16.1. veic plānotās (projektētās) zemes vienības pirmsreģistrāciju;

16.2. reģistrē ziņas no zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem;

16.3. ievieto telpisko zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datni;

16.4. attēlo kadastra kartē zemes vienības robežu;

16.5. ieraksta vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās ziņas;

16.6. (svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572);

16.7. zemes robežu plānu, apgrūtinājumu plānu, informāciju par apgrūtinājumiem un situācijas plānu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā dokumentu, norādot dokumenta nosaukumu, izdevēju, plāna sagatavošanas datumu un uzmērīto zemes vienības platību;

16.8. aprēķina kadastrālo vērtību;

16.9. pēc ierosinātāja pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta – zemes vienības – reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

17. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas tiešsaistes datu pārraides režīmā par plānotās (projektētās) zemes vienības kadastra apzīmējumu veic zemes vienības pirmsreģistrāciju vai pieņem lēmumu par pirmsreģistrācijas atteikumu.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

18. Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrētai zemes vienībai piešķir kadastra apzīmējumu un reģistrē tai plānoto (projektēto) platību.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

19. Kadastra informācijas sistēmā no zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem reģistrē:

19.1. zemes vienības platību un platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

19.2. šo noteikumu 107.punktā minētās ziņas par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju);

19.3. zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas (turpmāk – mērnieks) vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru;

19.4. mērniecības datumu – zemes robežu plānā norādīto uzmērīšanas datumu;

19.5. šo noteikumu 131.1., 131.2. un 131.3. apakšpunktā minētos telpiskos zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas datus, attēlojot tos kadastra kartē.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 817; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

20. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās ziņas:

20.1. zemes vienības adresi, ja tā reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;

20.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.

2.2. Zemes vienības daļas reģistrācija

21. Zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja nodala daļu no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu.

22. (Svītrots ar MK 14.03.2023. noteikumiem Nr. 122)

23. Lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā:

23.1. iesniegumam pievieno:

23.1.1. grafisko pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. Apbūves tiesības ierakstīšanai zemesgrāmatā pievieno mērnieka sagatavotu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa un norādītas koordinātas Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;

23.1.2. valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmumu par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu, ja ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nav iesniegusi vietējā pašvaldība vai valsts institūcija;

23.2. iesniegumā norāda:

23.2.1. nekustamā īpašuma kadastra numuru;

23.2.2. zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā nosaka zemes vienības daļu;

23.2.3. zemes vienības daļas platību.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

24. Zemes vienības daļu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā šādā kārtībā:

24.1. veic plānotās (projektētās) zemes vienības daļas pirmsreģistrāciju, ja to kadastrāli uzmēra un tā nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;

24.2. ieraksta ziņas no ierosinātāja iesnieguma;

24.3. ieraksta ziņas no zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai grafiskā pielikuma;

24.4. attēlo kadastra kartē zemes vienības daļas robežu;

24.5. ieraksta vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās ziņas;

24.6. ja veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana:

24.6.1. (svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572);

24.6.2. zemes vienības daļas robežu plānu, apgrūtinājumu plānu, informāciju par apgrūtinājumiem un situācijas plānu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā dokumentu, norādot dokumenta veidu, izdevējiestādi, plāna sagatavošanas datumu, uzmērīto zemes vienības daļas platību;

24.7. aprēķina kadastrālo vērtību;

24.8. pēc ierosinātāja pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta – zemes vienības daļas – reģistrāciju.

25. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas tiešsaistes datu pārraides režīmā par plānotās (projektētās) zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu, veic zemes vienības daļas pirmsreģistrāciju vai pieņem lēmumu par pirmsreģistrācijas atteikumu.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

26. Plānotās (projektētās) zemes vienības daļas pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā veic šādā kārtībā:

26.1. piešķir kadastra apzīmējumu;

26.2. reģistrē zemes vienības daļas plānoto (projektēto) platību, ja tā ir norādīta.

27. Atbilstoši ierosinātāja iesniegumam un tam pievienotajam grafiskajam pielikumam vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes vienības daļas platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem. Kadastra kartē attēlo šo noteikumu 131.4.apakšpunktā minētos datus atbilstoši grafiskajam pielikumam vai šo noteikumu 131.4. un 131.5.apakšpunktā minētos datus atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

2.3. Būves un telpu grupas reģistrācija

28. Būvi Kadastra informācijas sistēmā var reģistrēt kā patstāvīgu kadastra objektu vai iekļaut to nekustamā īpašuma sastāvā.

28.1 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē uz apbūves tiesības pamata celtu nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi, ja tajā nav projektēta neviena dzīvojamo telpu grupa. Uz apbūves tiesības pamata uzceltu nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā patstāvīgu kadastra objektu, neiekļaujot to nekustamā īpašuma sastāvā apbūves tiesības spēkā esības laikā.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

28.2 Kadastra informācijas sistēmā nereģistrē būvi, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

28.21. saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā tā nav klasificējama kā būve;

28.22. visas telpas ēkā ir ar telpas augstumu, mazāku par 1,60 m, izņemot ēku, kurai ir izbūvētas vai saglabājušās tikai ārtelpas ar vismaz vienu ēkas konstruktīvo elementu – pamatiem;

28.23. inženierbūvei neeksistē tās daļa, kurai ir jābūt, lai noteiktu būves faktiskos apjoma rādītājus atbilstoši būvju kadastrālās uzmērīšanas jomas normatīvajiem aktiem.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

28.3 Būves datus Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ar noteiktību:

28.31. laukumam, tai skaitā apbūves laukumam, – 0,1 m2;

28.32. tilpumam, tai skaitā būvtilpumam un ietilpībai, – 1 m3;

28.33. telpu grupas un telpas platībai grīdas līmenī – 0,1 m2;

28.34. būves augstumam – 0,1 m;

28.35. pārējiem lineāriem izmēriem, tai skaitā telpas augstumam, – 0,01 m.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

29. Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi (jaunbūvi) vai telpu grupu:

29.1. iesniedz iesniegumu, kuram pievieno kādu no šādiem dokumentiem (ja tie nav būvniecības informācijas sistēmā):

29.1.1. vienu no likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves vai telpu grupas tiesisku iegūšanu;

29.1.2. pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;

29.1.3. būvvaldē akceptētu būvniecības dokumentāciju, kurā iekļautā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru ierosināta reģistrācija, vai, ja tādas dokumentācijas nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja normatīvie akti to paredz);

29.2. iesniedz inženierbūves datu deklarāciju (1. pielikums), pievienojot grafisko pielikumu un šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3. apakšpunktā minēto dokumentu, ja tas ir ierosinātāja rīcībā un tas nav būvniecības informācijas sistēmā;

29.3. iesniedz iesniegumu (norādot tajā informāciju atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam) par ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja normatīvajos aktos būvniecības jomā nav noteikta prasība veikt būves kadastrālo uzmērīšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā):

29.3.1. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, kurā pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

29.3.2. inženierbūves izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā;

29.4. iesniedz iesniegumu (norādot tajā informāciju atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam) par ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja normatīvajos aktos būvniecības jomā nav noteikta prasība veikt būves kadastrālo uzmērīšanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā):

29.4.1. paskaidrojuma rakstu, kurā pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

29.4.2. ēkas izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā;

29.4.3. labiekārtojuma anketu;

29.5. būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību un apstiprina būvdarbu pabeigšanu;

29.6. būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paskaidrojuma rakstu ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

29.7. iesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju, kurai pievieno:

29.7.1. ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra;

29.7.2. ēkas fotoattēlu par faktisko situāciju;

29.7.3. būvatļauju, ja tās nav būvniecības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572; MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35)

29.1 Šo noteikumu 29.3., 29.4. un 29.7. apakšpunktā minētā dokumenta paraugu un aizpildīšanas kārtību publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

29.2 Ēkas stāva plānu izgatavo, izņemot šo noteikumu 29.4. un 29.7. apakšpunktā noteiktos gadījumus, kā arī plānu pirmās grupas ēkai vai otrās grupas palīgēkai šo noteikumu 29.5. un 29.6. apakšpunktā minētajos gadījumos. Ēkas stāva plāna izgatavošanas gadījumā to bez apsekošanas apvidū veic no būvniecības informācijas sistēmā esošajiem dokumentiem un plānā iekļauj norādi par to, ka stāva plāns ir izgatavots bez apsekošanas apvidū no būvniecības dokumentācijas vai, ja tas nav iespējams un ierosinātājs izsaka šādu vēlmi, plānu izgatavo, veicot kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

29.3 Nepabeigtas jaunbūves deklarācija satur informāciju par:

29.31. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

29.32. ēkas nosaukumu;

29.33. ēkas kadastra apzīmējumu, ja tāds piešķirts;

29.34. ēkas apsekošanas datumu (datumu, kad fiksēta faktiskā situācija apvidū);

29.35. būvniecības informācijas sistēmas lietas numuru, kuras ietvaros ēka tiek būvēta;

29.36. ēkas apbūves laukumu;

29.37. ēkas kopējo platību;

29.38. ēkas būvtilpumu;

29.39. ēkas virszemes stāvu skaitu;

29.310. ēkas virszemes stāvu vidējo augstumu;

29.311. ēkas pazemes stāvu skaitu;

29.312. ēkas pazemes stāvu vidējo augstumu;

29.313. ierosinātāju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta (fiziskai personai), nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (juridiskai personai) un informācija saziņai – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

29.314. apliecinājumu, ka deklarācijā noradītie dati atbilst situācijai apvidū.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

30. Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi, kurai Kadastra likuma 13. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija, vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, var iesniegt:

30.1. ēkas datu deklarāciju (2.pielikums). Ēkas datu deklarācijai pievieno šo noteikumu 29.1.2.apakšpunktā minēto dokumentu, ja tas ir pašvaldības rīcībā, un grafisko pielikumu;

30.2. inženierbūves datu deklarāciju (1.pielikums) par inženierbūvi, kuru saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

31. Inženierbūves datu deklarāciju aizpilda šo noteikumu 3.pielikumā minētajā kārtībā. Ēkas datu deklarāciju aizpilda šo noteikumu 4.pielikumā minētajā kārtībā.

32. Pamatojoties uz ēkas vai inženierbūves datu deklarāciju, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē:

32.1. datus par būves tiesisko valdītāju, ja ir iesniegti vai būvniecības informācijas sistēmā pieejami šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3. apakšpunktā minētie dokumenti;

32.2. datus par būves lietotāju, ja nav iesniegti un būvniecības informācijas sistēmā nav pieejami šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3. apakšpunktā minētie dokumenti;

32.3. deklarācijā norādīto informāciju par būvi;

32.4. būves fiziskā nolietojuma procentu:

32.4.1. inženierbūvei – atbilstoši inženierbūves datu deklarācijā norādītajai informācijai aprēķināto procentu;

32.4.2. ēkai – 0;

32.5. vienu telpu grupu ar vienu telpu katrā stāvā, kur telpas platība aprēķināta, ēkas kopējo platību izdalot ar stāvu skaitu.

(Grozīts ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35)

32.1 Informāciju par plānoto (projektēto) būvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pēc datu saņemšanas no Būvniecības informācijas sistēmas.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

32.2 Pamatojoties uz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju, tai pievienotajiem dokumentiem vai dokumentiem, kas par konkrēto būvniecības lietu pieejami būvniecības informācijas sistēmā, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē:

32.21. datus par būves tiesisko valdītāju;

32.22. deklarācijā norādīto informāciju par ēku;

32.23. ēkas nolietojumu – 0 % (nulle);

32.24. ēkas galveno lietošanas veidu un vienu telpu grupu ar tādu pašu lietošanas veidu;

32.25. ēkas tipu;

32.26. vienu telpu katrā stāvā, bet telpas platību aprēķina, ēkas kopējo platību izdalot ar stāvu skaitu.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

33. Būvi un tajā esošās telpu grupas Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vienlaikus. Telpu grupu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē arī tad, ja sadalīta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta telpu grupa vai izveidota jauna telpu grupa. Katrā ēkā reģistrē vismaz vienu telpu grupu un katrā telpu grupā reģistrē vismaz vienu telpu.

34. Telpu grupa uzskatāma par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu, ja dzīvojamo māju, kurā atrodas telpu grupa, sadala dzīvokļa īpašumos.

35. Būvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē šādā kārtībā:

35.1. veic būves pirmsreģistrāciju;

35.2. reģistrē ziņas par būvi, kas iegūtas:

35.2.1. būves kadastrālajā uzmērīšanā;

35.2.2. no būvniecības informācijas sistēmas datiem pēc paziņojuma par būvniecību;

35.2.3. no būvniecības informācijas sistēmas saņemtā paskaidrojuma raksta ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

35.2.4. no izpildmērījuma plāna par ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi vai pirmās grupas ēku un no dokumenta par attiecīgās būves pieņemšanu ekspluatācijā. Ja lineāra inženierbūve (izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu) izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvās teritorijas robežu sadala atsevišķās inženierbūvēs un reģistrāciju katrai inženierbūvei veic atsevišķi;

35.2.5. no nepabeigtas jaunbūves deklarācijas, tai pievienotajiem dokumentiem vai dokumentiem, kas par konkrēto būvniecības lietu pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

35.3. ievieto būves telpiskās vektordatu datnes un būves attēlus, izņemot:

35.3.1. šo noteikumu 29.2. apakšpunktā un 30. punktā minētos gadījumus;

35.3.2. inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījumu telpiskās vektordatu datnes;

35.3.3. šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktā minētās nepabeigtās jaunbūves novietnes izpildmērījuma plāna vektordatu datnes;

35.3.4. būves attēlus šo noteikumu 29.5. un 29.6. apakšpunktā minētajos gadījumos;

35.4. ieraksta vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās ziņas;

35.5. kadastra kartē attēlo būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;

35.6. ieraksta ziņas no iesniegtajiem vai būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem dokumentiem;

35.7. aprēķina kadastrālo vērtību;

35.8. ja ierosinātājs pieprasījis, sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta – būves – reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572; MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35)

35.1 Ja būvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē saskaņā ar šo noteikumu 29.3., 29.4.29.5. vai 29.6. apakšpunktu:

35.11. ieraksta izpildmērījuma plānā un aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai paziņojumā par būvniecību norādīto informāciju par būvi;

35.12. ieraksta pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprinātā dokumentā norādīto ekspluatācijā pieņemšanas gadu;

35.13. nosaka būves nolietojuma procentu:

35.13.1. inženierbūvei – atbilstoši normatīvajiem aktiem būves kadastrālās uzmērīšanas jomā. Nolietojuma aprēķinā par kadastrālās uzmērīšanas datumu tiek pieņemts izpildmērījumu uzmērīšanas datums;

35.13.2. ēkai – 0;

35.14. šo noteikumu 29.3. un 29.4. apakšpunktā minētajā gadījumā ēkai reģistrē vienu telpu grupu, bet katrā stāvā vienu telpu, kuras platība sakrīt ar ēkas apbūves laukumu, taču šo noteikumu 29.5. un 29.6. apakšpunktā minētajā gadījumā datus reģistrē atbilstoši saņemtajā informācijā vai dokumentācijā norādītajai telpu, telpu grupu un telpu grupu lietošanas veidu eksplikācijai, bet numerāciju telpām un telpu grupām veic atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

36. Būves pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā veic, pamatojoties uz kadastrālā uzmērītāja iesniegto informāciju, ja viņš zemes vai būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatējis Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi.

37. Būves pirmsreģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver kadastra apzīmējuma piešķiršanu un ieraksta izdarīšanu par būvi raksturojošajiem datiem. Pirmsreģistrētas būves kadastra kartē attēlo, ja būves vai zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā saņemta būves kontūra.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

38. Telpu grupai kadastra apzīmējumu piešķir, reģistrējot būves kadastrālās uzmērīšanas ziņas vai ziņas no būvniecības informācijas sistēmas saņemtā paziņojuma par būvniecību, vai paskaidrojuma raksta ziņas, vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plāna ziņas par būvi, atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

39. Atbilstoši būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām, no būvniecības informācijas sistēmas saņemtā paziņojuma par būvniecību vai no paskaidrojuma raksta iegūtajām ziņām, vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plānā norādītajām ziņām Kadastra informācijas sistēmā reģistrē būves un telpu grupas datus atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

40. Ēkai, kura nav pieņemta ekspluatācijā, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pazīmi "jaunbūve".

41. Kadastra informācijas sistēmā norāda informāciju par funkcionāli saistītām ēkām, pamatojoties uz ierosinātāja sniegto informāciju.

42. Atbilstoši būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām, no būvniecības informācijas sistēmas saņemtā paziņojuma par būvniecību vai no paskaidrojuma raksta iegūtajām ziņām, vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plānā norādītajām ziņām kadastra kartē attēlo šo noteikumu 131.3. apakšpunktā minētos telpiskos datus.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

43. Ja būvju kadastrālo uzmērīšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nav iespējams pabeigt un pēc apsekošanas apvidū ir konstatēta tās atrašanās vieta, Kadastra informācijas sistēmā saglabā ierakstu par pirmsreģistrēto būvi.

44. Ja būve neietilpst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā, atbilstoši ierosinātāja iesniegtajiem būves tiesisku iegūšanu apliecinošajiem dokumentiem ieraksta šādas ziņas par būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tiesisko valdītāju:

44.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru (juridiskai personai);

44.2. piederošās būves domājamās daļas.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

45. Atbilstoši Valsts adrešu reģistra ziņām Kadastra informācijas sistēmā ieraksta būves vai telpu grupas adresi.

2.4. Nekustamā īpašuma reģistrācija

46. Nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:

46.1. no Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus nekustamā īpašuma objektus;

46.2. (svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76);

46.3. nekustamo īpašumu veido no nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā;

46.4. (svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76).

46.1 (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

47. Lai nekustamo īpašumu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātājs iesniegumam pievieno vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts.

48. Ja nekustamo īpašumu veido no nekustamā īpašuma objekta, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā norāda:

48.1. nekustamā īpašuma sastāvā iekļaujamā nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

48.2. īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskām personām) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskām personām).

49. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

50. Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā norāda:

50.1. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemesgrāmatas nodalījuma numuru un īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskām personām) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskām personām);

50.2. nekustamā īpašuma sastāvā iekļaujamā nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu.

50.1 Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot nekustamo īpašumu, kurā ietilpst divas vai vairākas vienā zemes robežu plānā attēlotas zemes vienības, pirms nekustamā īpašuma veidošanas izgatavo jaunus zemes robežu plānus, attēlojot katru zemes vienību atsevišķā dokumentā.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

50.2 Nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā veic pēc informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja par pieļaujamību reģistrēt nekustamo īpašumu. Valsts zemes dienests izvērtē reģistrējamā nekustamā īpašuma atbilstību Kadastra likuma un šo noteikumu prasībām un reģistrē nekustamo īpašumu vai pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma reģistrācijas atteikumu.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

51. Nekustamo īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā šādā kārtībā:

51.1. piešķir kadastra numuru;

51.2. ieraksta nekustamā īpašuma kadastra subjektu un tam piederošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma;

51.3. piesaista iesniegumā norādītos nekustamā īpašuma objektus;

51.4. ieraksta ziņas no iesniegtajiem dokumentiem;

51.5. aprēķina nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un novērtējumu kadastrā;

51.6. pēc ierosinātāja pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamo īpašumu veido no objektiem, kas nav pirmreizēji ierakstīti zemesgrāmatā.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

52. Reģistrējot nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 46.1. apakšpunktam, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma īpašnieku, kā arī ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu un īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma numuru. Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot zemesgrāmatā neierakstītu nekustamo īpašumu, tad, reģistrējot nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 46.1. apakšpunktam, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma tiesisko valdītāju vai, ja tāda nav, – lietotāju, kā arī tā valdījumā vai lietojumā esošo domājamo daļu.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr. 76 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

53. Reģistrējot nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 46.3.apakšpunktam, par nekustamā īpašuma kadastra subjektu ieraksta tiesisko valdītāju vai īpašnieku, kā arī ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu.

54. Nekustamam īpašumam Kadastra informācijas sistēmā var reģistrēt vairākas personas ar atšķirīgiem īpašuma tiesību statusiem. Kadastra informācijas sistēmā uztur ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju un par nekustamā īpašuma lietotāju.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

2.5. Dzīvokļa īpašuma reģistrācija

55. Dzīvokļa īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:

55.1. sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;

55.2. rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam;

55.3. rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu.

56. Dzīvokļa īpašuma sastāvā reģistrē kadastrāli uzmērītu un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu telpu grupu.

57. Katra dzīvokļa īpašuma sastāvā iekļauj nekustamā īpašuma objektu – telpu grupu un atsevišķas būves (kas ietilpst viena dzīvokļa īpašuma sastāvā).

58. Sadalot dzīvojamo māju dzīvokļa īpašumos, kopīpašuma domājamo daļu summa veido vienu veselu.

59. Šo noteikumu 55.punktā minētajos gadījumos pēc viena kopīpašnieka pieprasījuma Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu un izsniedz pieprasītājam.

60. Iesniegumā par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un dzīvokļa īpašumu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā norāda:

60.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir dzīvojamā māja;

60.2. dzīvokļa īpašumos sadalāmās dzīvojamās mājas kadastra apzīmējumu, ja tāds piešķirts, un zemes vienības kadastra apzīmējumu;

60.3. ar dzīvokļa īpašumiem funkcionāli saistītas būves kadastra apzīmējumu, ja tāds piešķirts;

60.4. informāciju par dzīvokļa īpašumu sastāvu un kopīpašuma domājamām daļām.

61. Iesniegumā par dzīvokļa īpašuma sadalīšanu vairākos dzīvokļa īpašumos un dzīvokļa īpašumu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā norāda:

61.1. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā dzīvokļa īpašuma kadastra numuru;

61.2. sadalāmā dzīvokļa īpašuma telpu grupu kadastra apzīmējumus;

61.3. dzīvokļa īpašuma sastāvā reģistrējamās telpu grupas kadastra apzīmējumu;

61.4. informāciju par dzīvokļa īpašumu sastāvu un kopīpašuma domājamām daļām.

62. Dzīvokļa īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā šādā kārtībā:

62.1. piešķir kadastra numuru;

62.2. ieraksta dzīvokļa īpašuma kadastra subjektu un tam piederošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma;

62.3. piesaista dzīvokļa īpašuma kopīpašuma objektus;

62.4. piesaista dzīvokļa īpašuma atsevišķo objektu – telpu grupu;

62.5. norāda dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu;

62.6. ieraksta sadalāmā īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma (folijas) numuru;

62.7. aprēķina dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību;

62.8. pēc ierosinātāja pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju.

63. Reģistrējot dzīvokļa īpašumu Kadastra informācijas sistēmā, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma īpašnieku.

64. Privatizācijas procesā iegūtos dzīvokļa īpašumus reģistrē Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem vai privatizāciju veicošās institūcijas iesniegtajām ziņām. Par dzīvokļa īpašuma kadastra subjektu ieraksta tiesisko valdītāju, kurš dzīvokļa īpašumu ieguvis īpašumā, kā arī ieraksta tam piederošo dzīvokļa īpašuma domājamo daļu.

3. Kadastra datu aktualizācija
3.1. Kadastra datu aktualizācijas vispārīgie jautājumi

65. Kadastra datus aktualizē, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs, kadastra objektu raksturojošie dati vai personas dati.

66. Kadastra datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ietver šādas darbības:

66.1. ziņu reģistrēšanu no iesniegtajiem dokumentiem;

66.2. ziņu ierakstīšanu no valsts un pašvaldību informācijas sistēmām, nepieprasot izmaiņas apliecinošo dokumentu;

66.3. telpisko kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves un pirmās grupas ēkas izpildmērījumu vektordatu datnes ievietošanu Kadastra informācijas sistēmā un kadastra kartes aktualizēšanu, ja iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījumu plāni;

66.4. kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma novērtējuma aktualizāciju;

66.5. pēc ierosinātāja pieprasījuma – apliecinājuma sagatavošanu par kadastra datu aktualizāciju.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

67. Ja saņemtas ziņas no vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā aktualizē kadastra datus, neinformējot kadastra subjektu.

68. Pēc informācijas izsniegšanas zemes kadastrālajai uzmērīšanai Kadastra informācijas sistēmā norāda:

68.1. mērnieka vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu (firmu), kam izsniegta informācija;

68.2. informācijas izsniegšanas datumu.

69. Pēc kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem dzēš šo noteikumu 68.punktā minēto informāciju.

3.2. Zemes vienības datu aktualizācija

70. Kadastra datus par zemes vienību aktualizē, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienība kadastrāli uzmērīta vai mainījušies to raksturojošie dati.

71. Kadastra datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz:

71.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem;

71.2. vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas ziņām par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

71.3. Valsts meža dienesta izsniegtu informāciju par meža zemes un mežaudzes vērtību vai lēmumu par zemes lietošanas veida "mežs" platību un citu ar to saistīto zemes lietošanas veidu izmaiņām zemes vienībā;

71.4. dokumentu, kas nosaka vai izbeidz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

71.5. kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā, ja nav saņemtas ziņas no Meliorācijas kadastra;

71.6. būves kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotu informāciju par zemes lietošanas veida "zeme zem ēkām un pagalmiem" izmaiņām un ar to saistīto citu zemes lietošanas veidu platību izmaiņām zemes vienībā.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

72. Atbilstoši zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē:

72.1. zemes vienības platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

72.2. informāciju par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju);

72.3. kadastra kartē – šo noteikumu 131.1.apakšpunktā minētos zemes vienības vektordatus;

72.4. būves izvietojumu zemes vienībā;

72.5. mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru;

72.6. mērniecības datumu – zemes robežu plānā norādīto uzmērīšanas datumu;

72.7. zemes robežu plānu, apgrūtinājumu plānu, informāciju par apgrūtinājumiem un situācijas plānu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā dokumentu, norādot dokumenta nosaukumu, izdevēju, plāna sagatavošanas datumu un uzmērīto zemes vienības platību.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

72.1 Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šo noteikumu 131.1. apakšpunktā minētos zemes vienības vektordatus kadastra kartē un norāda informāciju par veikto kadastrālās uzmērīšanas darbību un tās veicēju – mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

73. Divu vai vairāku blakus esošu zemes vienību kadastra datus aktualizē vienlaikus, ja pārkārto zemes vienību robežu, daļu no zemes vienības pievienojot blakus esošai zemes vienībai, bet nenosakot to par jaunu zemes vienību, un ja ir iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par visām zemes vienībām.

74. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē zemes vienības datus atbilstoši šādu valsts informācijas sistēmu datiem:

74.1. atbilstoši Meža valsts reģistra datiem, ja tajā reģistrētā zemes lietošanas veida "mežs" platība atšķiras no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās ne vairāk kā par 10 %:

74.1.1. mežaudzes vērtību;

74.1.2. zemes vienības meža platību;

74.1.3. zemes vienības meža zemes ballhektāru summu;

74.1.4. mežaudzēm, kurās valdošās koku sugas koku vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz 40 gadu skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem, 20 gadu – mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) un 10 gadu – baltalksnim:

74.1.4.1. platību (ha);

74.1.4.2. platības ballhektāru summu;

74.1.4.3. platības ballhektāru summas samazinājumu;

74.1.5. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo meža zemes platību;

74.1.6. ar nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājumu;

74.2. atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem – zemes vienības adresi;

74.3. atbilstoši Meliorācijas kadastra datiem – lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu (balles).

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

75. Atbilstoši vietējās pašvaldības vai valsts institūciju sniegtajām ziņām Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus datus:

75.1. (svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76);

75.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā;

75.3. atzīmi par zemes vienības piekritību valstij vai pašvaldībai;

75.4. atzīmi par zemes vienības atbilstību starpgabala statusam;

75.5. atzīmi par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā;

75.6. (svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554);

75.7. atzīmi, ka zeme ir paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

75.1 Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrē atzīmi par tās atrašanos valsts robežas joslā un valsts robežas joslas aizņemto platību. Atzīmi reģistrē pēc stāvokļa uz kārtējā kalendāra gada 15. maiju un 15. decembri.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

76. Ierosinātājs ir tiesīgs iesniegt Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā dokumentu, kas satur šo noteikumu 71.4. un 75.2.apakšpunktā minētās ziņas, pirms ziņu saņemšanas no vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

77. Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības zemes robežu strīdu komisija ir uzsākusi zemes robežu strīda izskatīšanu pēc būtības, Kadastra informācijas sistēmā visām strīdā iesaistītajām zemes vienībām reģistrē zemes robežu strīda atzīmi.

78. Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes robežu strīda atzīme, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība aktualizē kadastra datus Kadastra informācijas sistēmā no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem tikai tajā gadījumā, ja zemes kadastrālā uzmērīšana veikta atbilstoši zemes robežu strīda galīgajam noregulējumam.

79. Zemes robežu strīda atzīmi Kadastra informācijas sistēmā dzēš normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

79.1 Atbilstoši ierosinātāja iesniegumam par zemes vienības robežas novietojuma precizēšanu kadastra kartē aktualizē ierādītas un projektētas zemes vienības robežu, ievērojot iesniegtos dokumentus par ceļa precīzu izvietojumu un ierādītu zemes vienību robežu noteikšanas dokumentos minēto attālumu no ceļa ass, un Valsts zemes dienesta rīcībā esošo aktuālo ortofotokarti.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

3.3. Zemes vienības daļas datu aktualizācija

80. Kadastra datus par zemes vienības daļu aktualizē, ja zemes vienības daļa, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta, pamatojoties uz zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota zemes vienības daļas robeža, ir kadastrāli uzmērīta vai arī zemes vienības daļai mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Ja zemes vienībai, kurā noteikta zemes vienības daļa, mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maina arī zemes vienības daļai.

81. Ierosinot zemes vienības daļas datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātājs iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošu dokumentu – zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus vai lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

82. Atbilstoši zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē:

82.1. zemes vienības daļas platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

82.2. informāciju par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju);

82.3. kadastra kartē – šo noteikumu 131.4.apakšpunktā minētos zemes vienības daļas vektordatus;

82.4. mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru;

82.5. mērniecības datumu – zemes vienības daļas zemes robežu plānā norādīto uzmērīšanas datumu;

82.6. zemes vienības daļas robežu plānu, apgrūtinājumu plānu, informāciju par apgrūtinājumiem un situācijas plānu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā dokumentu, norādot dokumenta nosaukumu, izdevēju, plāna sagatavošanas datumu un uzmērīto zemes vienības daļas platību.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

82.1 Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības daļas robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šo noteikumu 131.4. apakšpunktā minētos zemes vienības daļas vektordatus kadastra kartē un norāda informāciju par veikto kadastrālās uzmērīšanas darbību un tās veicēju – mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

83. Kadastra informācijas sistēmā ievieto zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datni.

84. Atbilstoši vietējās pašvaldības vai Kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 2.punktā minēto institūciju iesniegtajiem dokumentiem aktualizē zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienības daļā.

3.4. Būves un telpu grupas datu aktualizācija

85. Kadastra datus par būvi vai telpu grupu aktualizē, ja:

85.1. notikušas izmaiņas būvi vai telpu grupu raksturojošos datos (rādītājos);

85.2. notikušas izmaiņas būves nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumā;

85.3. noteikta vai mainīta būves vai telpu grupas adrese;

85.4. iesniegti būves tiesisku iegūšanu apliecinoši dokumenti par būvi, kas neietilpst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā;

85.5. iesniegts dokuments par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

85.6. labota iepriekš pieļauta kļūda būves kadastrālajā uzmērīšanā;

85.7. iesniegts dokuments, uz kura pamata ieraksta vai dzēš atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu;

85.8. bez pārbūves mainīts telpu grupas lietošanas veids vai būves galvenais lietošanas veids kādā no šādiem gadījumiem:

85.8.1. no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par ierosinātāja būvniecības procesa ietvaros iesniegtu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, akceptētu iesniegumu (kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju);

85.8.2. iesniegts dokuments, kuru izdevusi pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas;

85.9. būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību un būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvdarbu pabeigšanu;

85.10. būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paskaidrojuma rakstu, kas satur pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

85.11. iesniegta nepabeigtas jaunbūves deklarācija.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 817; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572; MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35)

86. Šo noteikumu 85.4.apakšpunktā minētajā gadījumā ierosinot būves datu aktualizāciju, ierosinātājs iesniegumam pievieno šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3.apakšpunktā minētos dokumentus vai, ja būve nav ierakstāma zemesgrāmatā, –darījuma dokumentu.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.817)

86.1 Uz apbūves tiesības pamata celtā nedzīvojamā ēkā vai inženierbūvē apbūves tiesības spēkā esības laikā Kadastra informācijas sistēmā nereģistrē dzīvojamo telpu grupu vai reģistrētai telpu grupai neaktualizē lietošanas veidu uz dzīvojamo telpu grupu, kā arī būvei nemaina galveno lietošanas veidu, kā rezultātā būve saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā kļūst par dzīvojamo māju.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

86.2 Šo noteikumu 85.9. un 85.10. apakšpunktā minētajā gadījumā izgatavo un aktualizē stāva plānu vai telpu grupas plānu, izņemot plānu pirmās grupas ēkai vai otrās grupas palīgēkai. Ēkas stāva plāna vai telpu grupas plāna izgatavošanas vai aktualizēšanas gadījumā to bez apsekošanas apvidū veic no būvniecības informācijas sistēmā esošajiem dokumentiem un plānā iekļauj norādi par to, ka tas ir izgatavots bez apsekošanas apvidū vai, ja tas nav iespējams un ierosinātājs izsaka šādu vēlmi, plānu izgatavo, veicot kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

87. Kadastra datus par būvi vai telpu grupu Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz:

87.1. būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām vai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma plāna ziņām;

87.2. normatīvajos aktos par būvju kadastrālo uzmērīšanu noteiktajiem dokumentiem;

87.3. inženierbūves datu deklarāciju par inženierbūvi, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta uz inženierbūves datu deklarācijas pamata (tai skaitā pamatojoties uz precizējošo deklarāciju, ko iesniegusi pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts);

87.4. inženierbūves datu deklarāciju par inženierbūvi, kurai Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti attiecīgie apjoma rādītāji, kas nepieciešami būves kadastrālās vērtības aprēķinam;

87.5. ēkas datu deklarāciju, ko iesniegusi pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, par ēku, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta:

87.5.1. uz ēkas datu deklarācijas pamata;

87.5.2. uz ēku masveida apsekošanas dokumentu pamata;

87.5.3. kā jaunbūves pamati;

87.6. valsts vai pašvaldības iesniegto informāciju par būves ekspluatācijas uzsākšanas gadu vai ekspluatācijā pieņemšanas gadu;

87.7. paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu, kas kadastra datu aktualizācijai saņemts no būvniecības informācijas sistēmas;

87.8. nepabeigtas jaunbūves deklarāciju.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr. 76 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572; MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 35)

87.1 Pamatojoties uz ēkas vai inženierbūves datu deklarāciju, Kadastra informācijas sistēmā aktualizē:

87.1 1. datus par Kadastra informācijas sistēmā ierakstīto būves tiesisko valdītāju, ja ir iesniegti dokumenti, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;

87.1 2. datus par Kadastra informācijas sistēmā ierakstīto būves lietotāju, ja deklarācijā norādīta cita persona un nav iesniegti šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3. apakšpunktā minētie dokumenti;

87.1 3. deklarācijā norādīto informāciju par būvi;

87.1 4. būves fiziskā nolietojuma procentu:

87.1 4.1. inženierbūvei – atbilstoši inženierbūves datu deklarācijā norādītajai informācijai aprēķināto procentu;

87.1 4.2. ēkai – 0;

87.1 5. vienu telpu grupu ar vienu telpu katrā stāvā, kur telpas platība aprēķināta, ēkas kopējo platību izdalot ar stāvu skaitu.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

88. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē būves vai telpu grupas datus atbilstoši šādām valsts informācijas sistēmām:

88.1. Valsts adrešu reģistram – adresi, ja noteikta jauna vai mainīta esošā adrese;

88.2. būvniecības informācijas sistēmai – ekspluatācijā pieņemšanas gadu.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā; sk. 204. punktu)

89. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai ēkai dzēš pazīmi "jaunbūve", ja Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegts dokuments vai saņemtas ziņas par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

89.1 Aktualizējot Kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrētos telpu grupas datus, aktualizē arī attiecīgos būves datus.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

90. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē informāciju par funkcionāli saistītām ēkām, ja saņemta informācija no ierosinātāja vai vietējās pašvaldības.

91. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un šo noteikumu 87. punktam kadastra kartē aktualizē šo noteikumu 131.3. apakšpunktā minētos būves vektordatus.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 35 redakcijā)

92. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

3.5. Nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datu aktualizācija

93. Nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus aktualizē, ja:

93.1. mainījies kadastra subjekts vai kadastra subjektam piederošā domājamā daļa;

93.2. mainījušies kadastra subjekta personas dati;

93.3. noteikts vai mainīts nekustamā īpašuma nosaukums;

93.4. nekustamais īpašums nodots lietošanā;

93.5. (svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572);

93.6. nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā;

93.7. grozīts Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvs.

94. Atbilstoši ierosinātāja iesniegtajiem dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē vai dzēš datus par lietojumā nodoto valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības nekustamo īpašumu un lietotāju.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

95. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

96. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

97. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

98. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

99. Ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, atbilstoši ierosinātāja iesniegumam un tam pievienotajiem dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

99.1. ziņas par kadastra subjektu un tam piederošo domājamo daļu;

99.2. nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma sastāvu.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.817)

100. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus atbilstoši šādu valsts informācijas sistēmu datiem:

100.1. atbilstoši Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem – nekustamā īpašuma nodalījuma numuru, nosaukumu, sastāvu un īpašnieku;

100.2. atbilstoši Fizisko personu reģistra datiem – kadastra subjekta vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi vai, ja tādas nav, reģistrētās dzīvesvietas adresi, vai, ja tādas nav, personas norādīto adresi (fiziskām personām);

100.3. atbilstoši Uzņēmumu reģistra attiecīgā reģistra vai Nodokļu informācijas sistēmas datiem – kadastra subjekta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskām personām).

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 817; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572; MK 14.03.2023. noteikumiem Nr. 122)

101. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

102. Visu dzīvojamā mājā reģistrēto dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pārrēķina un Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, ja ir mainījusies kopīpašumā esošā objekta platība un saņemts ierosinātāja iesniegums par kopīpašuma domājamo daļu pārrēķinu un datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, un iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. Kopīpašuma domājamo daļu summa veido vienu veselu.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

103. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā aktualizē attiecīgo dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu, pamatojoties uz privatizāciju veicošās institūcijas dokumenta pamata, ja konstatētas neprecizitātes privatizācijas procesā.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

104. Ja apvieno Kadastra informācijas sistēmā reģistrētus dzīvokļa īpašumus vienā, tiem piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas saskaita.

3.1 Zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrācija un aktualizācija

(Nodaļa MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.1 Zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā kartogrāfiski norobežotu teritoriju.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.2 Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrē atzīmi par zemes vienības atbilstību iekšzemes publiskiem ūdeņiem, ja zemes vienības robežās ietilpst publiskais ūdens atbilstoši Civillikuma 1102. pantam vai Civillikumapielikumam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.3 Zemes vienībai zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes lietošanas veidu "zeme zem ūdeņiem", ja iesniegtajos dokumentos nav norādīts cits zemes lietošanas veids.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.4 Kadastra informācijas sistēmā datus par zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju aktualizē, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai vietējās pašvaldības sniegtajām ziņām, izņemot gadījumu, ja Kadastra informācijas sistēmā kā zemes vienības kadastra subjekts ir reģistrēta privātpersona. Iesniedzot ziņas, norāda informāciju, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un vietējā pašvaldība ir saskaņojušas valdījuma tiesības.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.5 Ja sniedz ziņas par tiesisko valdītāju daļai no zemes vienības, tad pievieno informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību, zemes lietošanas veidu un grafisko pielikumu, norādot zemes vienības izvietojumu un robežas.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.6 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība:

104.6 1. šo noteikumu 104.5 punktā minētajā gadījumā sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību;

104.6 2. reģistrē jaunus nekustamos īpašumus, ja viena Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas ir gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, gan vietējās pašvaldības tiesiskajā valdījumā;

104.6 3. reģistrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai vietējo pašvaldību par tādu nekustamo īpašumu tiesisko valdītāju, kuros ietilpst zemes vienības, kas norādītas atbilstoši šo noteikumu 104.4 punktam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

104.7 Kadastra informācijas sistēmā dzēš ierakstu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai vietējo pašvaldību kā zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju un reģistrē citu institūciju kā tiesisko valdītāju, ja ir norādīts normatīvais akts vai Ministru kabineta rīkojums par zemes vienības piekritību valstij.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

4. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācija un aktualizācija

105. Kadastra informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto apgrūtinājumu klasifikatoru reģistrē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu – zemes vienības teritoriju vai būvi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu, līgumu vai tiesas nolēmumu ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums vai saimnieciskās darbības ierobežojums.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.817)

106. Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus reģistrē atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, dokumentiem par ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu vai atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai. Ja zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai dokumenti par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu ir pretrunā ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem, par aktuālākiem uzskata Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

107. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā par apvidū uzmērītu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (izņemot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju) reģistrē šādas ziņas:

107.1. kārtas numurs zemes vienībā;

107.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatora kods un apraksts;

107.3. konkrētā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma apraksts un apgrūtinājumu izraisošā objekta nosaukums;

107.4. konkrētā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platība un tās mērvienība;

107.5. (svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572);

107.6. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas datums.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 817; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

107.1 Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritorijas reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā veic pēc informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par pieļaujamību reģistrēt servitūta teritoriju.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

107.2 Valsts zemes dienests izvērtē šo noteikumu 107.punktā minēto informāciju un reģistrē servitūta teritoriju, ja saņemtā informācija par servitūtu atbilst šādiem nosacījumiem:

107.2 1. no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja saņemtais grafiskais pielikums satur informāciju par servitūta teritorijas precīzu atrašanās vietu zemes vienībā;

107.2 2. servitūts ir attēlots kā vienlaidu teritorija bez pārrāvumiem;

107.2 3. informācija par servitūtu grafiskajā pielikumā ir atbilstoša servitūta nodibināšanas dokumentam.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

107.3 Ja šo noteikumu 107.punktā minētā informācija ir pretrunīga vai neatbilst šo noteikumu 107.punktā minētajiem nosacījumiem, Valsts zemes dienests pieņem lēmumu par kadastra datu aktualizācijas atteikumu.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

108. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

109. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas, kurā uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, tai skaitā apgrūtinājumus, kas attēloti pašvaldības teritorijas plānojumā, Valsts zemes dienests nosaka digitāli, savietojot apgrūtināto teritoriju robežu karti ar Kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vai aktualizē:

109.1. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatora kodu un aprakstu;

109.2. zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platību, kas nav mazāka par vienu kvadrātmetru, un tās mērvienību;

109.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu (kontūru).

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 817; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

110. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

111. Ierakstu par zemesgrāmatā ierakstītu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja saņemta attiecīga ziņa no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Ja zemesgrāmatā ierakstītai zemes vienībai servitūts nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad Kadastra informācijas sistēmā servitūta teritoriju dzēš, ja iesniegts:

111.1. dokuments par servitūta izbeigšanu saskaņā ar Civillikuma 1237. pantu;

111.2. spēkā esošs tiesas nolēmums par servitūta atcelšanu vai tā neesību.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

112. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, izņemot šo noteikumu 111.punktā minēto, Kadastra informācijas sistēmā dzēš vienā no šādiem gadījumiem:

112.1. iesniegts apgrūtinājumu plāns vai mērnieka sagatavotā informācija par apgrūtinājumiem, kas vairs nesatur ziņas par iepriekš Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

112.2. iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu;

112.3. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā dzēsts ieraksts par iepriekš Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

112.4. zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums – citai personai piederoša būve, ko dzēš no Kadastra informācijas sistēmas saskaņā ar šo noteikumu 150. punktu;

112.5. (svītrots ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76);

112.6. bez ierosinātāja iesnieguma – ja zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums – citai personai piederoša būve – un ir identificējams, ka visas būves iegūst īpašumā vai tiesiskā valdījumā zemes vienības īpašnieks vai būves īpašnieks iegūst īpašumā zemes vienību.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

113. (Svītrots ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

4.1 Atsavināmās zemes reģistrācija

(Nodaļa MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.1 Atsavināmo zemi Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība nosaka, digitāli savietojot daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu grafisko attēlojumu ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, ievērojot precizitāti, ar kādu kadastrāli uzmērīta zemes vienība.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.2 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 15 darbdienu laikā pēc atsavināmās zemes noteikšanai un reģistrācijai nepieciešamo dokumentu saņemšanas no pašvaldības nosaka un reģistrē atsavināmo zemi Kadastra informācijas sistēmā.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.3 Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai reģistrē atzīmi "Atsavināmā zeme", ja atsavināmā zeme sakrīt ar zemes vienību.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.4 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes vienības daļu ar atzīmi "Atsavināmā zeme", ja atsavināmā zeme daļēji sakrīt ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.5 Atzīmi "Atsavināmā zeme" dzēš, ja atsavināšanas tiesība nav izmantota Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktajā termiņā vai  saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums par dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesību uz atsavināmo zemes vienību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.6 Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrē atsavināmo zemes vienību, ja saņemts zvērināta tiesu izpildītāja paziņojums par atsavināšanas tiesības izmantošanu.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.7 Pēc informācijas saņemšanas no zvērināta tiesu izpildītāja par atsavināšanas tiesības izmantošanu Kadastra informācijas sistēmā atsavināmajai zemes vienībai vai zemes vienības daļai reģistrē atzīmi  "Atsavināšanas tiesība izmantota". Atzīmi "Atsavināšanas tiesība izmantota" Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums par dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesību uz atsavināmo zemes vienību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

113.8 Pēc atsavināmās zemes kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrē atzīmi "Atsavināmā zeme" un atzīmi "Atsavināšanas tiesība izmantota".

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

5. Kadastra objekta identifikatora veidošana

114. Lai nodrošinātu kadastra objektu identifikāciju, Valsts zemes dienests nosaka kadastrālās teritorijas, kas sadalītas kadastra grupās.

115. Kadastrālā teritorija ir Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta un kadastra kartē attēlota nosacīta teritorija atbilstoši Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam pēc stāvokļa uz 1996. gada 1. maiju, izņemot tās kadastrālās teritorijas, kurās reģistrē zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

115.1 Kadastrālajai teritorijai, kurā reģistrē zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem, robežu nosaka atbilstoši normatīvajos aktos definētajām jūras piekrastes ūdeņu robežām, veidojot tās atbilstoši šo noteikumu 115. punktā noteiktajām kadastrālo teritoriju robežām.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

116. Kadastra grupa ir kadastrālās teritorijas daļa.

117. Kadastra identifikatoru klasifikācija ir šāda:

117.1. kadastra numurs – nekustamajam īpašumam;

117.2. kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai.

118. Kadastra numuru nekustamajam īpašumam veido no 11 cipariem:

118.1. kadastrālās teritorijas četrciparu koda;

118.2. īpašuma veidu identificējoša trīsciparu koda;

118.3. četrciparu kārtas numura.

119. Kadastra apzīmējumu veido saskaņā ar hierarhijas principu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 120., 121., 122. un 123.punktam.

120. Kadastra apzīmējumu zemes vienībai veido no 11 cipariem:

120.1. kadastrālās teritorijas četrciparu koda;

120.2. kadastra grupas trīsciparu koda;

120.3. zemes vienības četrciparu kārtas numura kadastra grupā.

121. Kadastra apzīmējumu būvei veido no 14 cipariem:

121.1. tās zemes vienības kadastra apzīmējuma, uz kuras reģistrācijas brīdī atrodas būve;

121.2. būves trīsciparu kārtas numura zemes vienībā.

122. Kadastra apzīmējumu telpu grupai veido no 17 cipariem:

122.1. tās būves kadastra apzīmējuma, kurā atrodas telpu grupa;

122.2. telpu grupas trīsciparu kārtas numura būvē.

123. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu veido no 15 cipariem:

123.1. tās zemes vienības kadastra apzīmējuma, kurā izveidota zemes vienības daļa;

123.2. norādes uz zemes vienības daļu (cipars 8);

123.3. zemes vienības daļas trīsciparu kārtas numura zemes vienībā.

6. Personas identifikatora piešķiršana un maiņa

124. Lai būtu iespējams identificēt personu, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepiešķir personas identifikatoru, tai Kadastra informācijas sistēmā piešķir viennozīmīgu, neatkārtojamu un nemainīgu ciparu kombināciju (identifikatoru).

125. Personas identifikatoru, kas piešķirts Kadastra informācijas sistēmā, un personas datus maina pēc informācijas saņemšanas par personu no Fizisko personu reģistra.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

7. Kadastra karte

126. Kadastra karti veido kā digitālu pārskata karti par zemes vienību, būvju, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un zemes vienību daļu savstarpējo izvietojumu teritorijā. Tās veidošanai izmanto digitālos nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas un izpildmērījumu plānu datus vektordatu formā.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

127. Kadastra kartes taisnleņķa koordinātu tīkls atbilst Latvijas 1992.gada ģeodēziskajai koordinātu sistēmai, kas izteikta kā Merkatora Transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM).

128. Kadastra kartes tehnisko specifikāciju publicē Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (www.vzd.gov.lv).

129. Kadastra objektus kadastra kartē attēlo atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas precizitātei, ņemot vērā augstākas precizitātes kadastrālās uzmērīšanas datus un ievērojot šādas prioritātes:

129.1. uzmērīta zemes vienība;

129.2. ierādīta zemes vienība;

129.3. projektēta zemes vienība.

129.1 Ja Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatē kadastra kartē attēlotā reģistrētā kadastra objekta neatbilstību Valsts zemes dienesta rīcībā esošajai aktuālajai ortofotokartei, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība kadastra kartē precizē kadastra objekta attēlojumu atbilstoši aktuālajai ortofotokartei, ievērojot kadastra objekta noteikšanas dokumentos minēto un nemainot uzmērītās zemes vienības robežas.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

130. Kadastra kartes mēroga noteiktība pilsētās un ciemos ir 1:2000 un lauku apvidos – 1:10000.

131. Kadastra kartē norāda kadastra objekta kadastra apzīmējumu un attēlo šādus telpiskos datus:

131.1. zemes vienības robežas;

131.2. zemes vienības robežpunktus;

131.3. būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;

131.4. zemes vienības daļas robežas;

131.5. zemes vienības daļas robežpunktus;

131.6. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritorijas robežu un identifikatoru.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

132. Kadastra kartē un Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrētās zemes vienības platības savstarpējās atšķirības nosacījumi:

132.1. līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība no kadastra kartes platības drīkst atšķirties pieļaujamās platību atšķirības robežās. Pieļaujamo platību atšķirību aprēķina no Kadastra informācijas sistēmā (teksta daļā vai kadastra kartē) reģistrētās zemes vienības platības, izmantojot šādu formulu:

132.1.1. zemes vienībām ar platību līdz vienam hektāram –

±0,1√P, kur

P – Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā vai kadastra kartē reģistrētā minimālā zemes vienības platība hektāros;

132.1.2. zemes vienībām ar platību, lielāku par vienu hektāru, –

±0,25√P, kur

P – Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā vai kadastra kartē reģistrētā minimālā zemes vienības platība hektāros;

132.2. ja Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrētās zemes vienības platība, kurai reģistrēta atzīme par atbilstību iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības platība, kā arī valstij vai pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes vienības platība, uz kuras atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti, vai valstij piederošas vai piekrītošas zemes vienības platība, uz kuras atrodas valsts robežas josla, pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, Kadastra informācijas sistēmas teksta datos aktualizē platību atbilstoši kadastra kartei un sagatavo aktu par precizēto zemes vienības platību;

132.3. par atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz pašvaldībai piekrītošajām zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes vienības platību;

132.4. fiziskām vai juridiskām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību Kadastra informācijas sistēmā precizē pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

133. Kadastra kartē attēlo kadastrālo teritoriju un kadastra grupu robežas, nosaukumus, kodus un numurus atbilstoši kadastra kartes tehniskajai specifikācijai.

134. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta atzīmi un attēlo telpiskos datus par zemes vienību robežu neatbilstībām, ja zemes vienības robeža veido savstarpēju neatbilstību ar blakus esošās zemes vienības robežu, vienā no šādiem gadījumiem:

134.1. saņemts mērnieka sagatavots atzinums par robežas neatbilstību un zemes robežu neatbilstības novēršanas akts;

134.2. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatējusi zemes vienību robežu neatbilstību, izvērtējot arhīvā esošos zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;

134.3. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pēc tiesas sprieduma par zemes vienības robežu izmaiņām konstatējusi zemes vienību robežu neatbilstību ar zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

134.1 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē atzīmi par koordinātu nesakritību, ja mērnieks vai Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatē koordinātu nesakritību zemes vienības robežzīmei.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

135. Šo noteikumu 134.punktā minētajiem datiem ir informatīvs raksturs, un tie neietekmē īpašuma tiesību apjomu. Šos datus attēlo līdz brīdim, kamēr Kadastra informācijas sistēmā reģistrē datus no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, ar kuriem novērsta zemes vienību robežu neatbilstība.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

8. Kadastra datu saturs un labošana

136. Kadastra informācijas sistēmā uzturamo kadastra datu saturs norādīts šo noteikumu 5.pielikumā.

137. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība labo kadastra datus piecu darbdienu laikā pēc kļūdas konstatēšanas un pēc personas pieprasījuma izsniedz jaunu aktuālu kadastra dokumentu.

138. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā norāda datu labošanas iemeslu un kļūdas labojuma spēkā stāšanās datumu.

9. Kadastra datu uzturēšana

139. Valsts zemes dienests nodrošina Kadastra informācijas sistēmas darbību un kadastra datu drošību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

140. Valsts zemes dienests uztur Kadastra informācijas sistēmas datus centrālajā datubāzē.

141. Kadastrālo vērtību bāzi uztur Kadastra informācijas sistēmā.

142. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1.janvāri sagatavo pilnu Kadastra informācijas sistēmas kadastra datu kopiju un līdz 15.janvārim nodod to Valsts zemes dienesta arhīvā.

143. Katram Kadastra informācijas sistēmas lietotājam Valsts zemes dienests piešķir tiesības darbam ar kadastra datiem saskaņā ar līgumu.

144. Datus par valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu Kadastra informācijas sistēmā saglabā tikai Kadastra informācijas sistēmā.

10. Ieraksta dzēšana par kadastra objektu

145. Ierakstu par kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš atbilstoši ierosinātāja iesniegumam un pievienotajiem dokumentiem, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

145.1 Ierosinot dzēst ierakstu par zemesgrāmatā ierakstītu būvi, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesību, ja būve nav vienīgais zemesgrāmatā ierakstītais nekustamā īpašuma objekts, īpašnieks iesniegumu vienlaikus adresē Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un rajona (pilsētas) tiesai un iesniegumam pievieno dokumentus, kas nepieciešami, lai Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā dzēstu ierakstu par būvi. Iesniegumā norāda:

145.1 1. īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu (juridiskai personai – nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru);

145.1 2. nekustamā īpašuma kadastra numuru un nosaukumu, ja tāds ir piešķirts;

145.1 3. zemesgrāmatas nosaukumu un nodalījuma numuru;

145.1 4. lūgumu Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā dzēst ierakstu par būvi (norāda būves kadastra apzīmējumu).

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 817 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

146. Ierakstu par kadastra objektu dzēš šādā kārtībā:

146.1. Kadastra informācijas sistēmā norāda kadastra objekta dzēšanas pamatojumu;

146.2. dzēš ierakstu par kadastra objektu;

146.3. anulē dzēstā kadastra objekta zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, ja tādi ir.

147. Ierakstu par reģistrēto zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja sadala zemes vienību vairākās zemes vienībās vai apvieno divas vai vairākas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības un iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti.

148. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība dzēš zemes vienības daļu bez ierosinātāja iesnieguma, ja:

148.1. saņemti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par tās zemes vienības sadali, kurā atrodas zemes vienības daļa, un sadales līnija skar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības daļu;

148.2. saņemti dokumenti par zemes vienības daļas sadalīšanu divās vai vairākās zemes vienības daļās;

148.3. saņemti dokumenti zemes vienības daļas reģistrācijai un zemes vienības robežas un platība pilnībā vai daļēji pārklājas ar Kadastra informācijas sistēmā iepriekš reģistrēto zemes vienības daļu zemes vienībā, izņemot šo noteikumu 113.4 punktā minēto gadījumu;

148.4. atsavināšanas tiesība nav izmantota Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktajā termiņā un reģistrētā zemes vienības daļa vairs nav atsavināmā zeme;

148.5. saņemti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par atsavināmo zemes vienību;

148.6. saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums, ka zemesgrāmatā nostiprinātas dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību, kas pilnībā vai daļēji atrodas atsavināmajā zemē.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

149. Ierakstu par pirmsreģistrētu zemes vienību vai zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ievērojot šādus nosacījumus:

149.1. divu gadu laikā no pirmsreģistrācijas nav iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti un zemes vienība vai zemes vienības daļa nav reģistrēta – ja zemes vienība vai zemes vienības daļa pirmsreģistrēta pēc mērnieka pieprasījuma;

149.2. četru gadu laikā no pirmsreģistrācijas nav iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti un zemes vienība nav reģistrēta – ja zemes vienība pirmsreģistrēta pēc tam, kad saņemts apstiprinātais zemes ierīcības projekta eksemplārs un vietējās pašvaldības lēmums par tā apstiprināšanu;

149.3. ja zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā ierosināts zemes robežu strīds, ieraksta dzēšanas termiņu sāk skaitīt pēc strīda galējā atrisinājuma.

150. Ierakstu par būvi vai telpu grupu dzēš:

150.1. ja no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību;

150.2. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kurā apliecināts, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā nav uzskatāms par būvi;

150.3. ja būves kadastrālajā uzmērīšanā sadalīta būve vai telpu grupa vai apvienotas divas vai vairākas būves vai telpu grupas.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

151. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā bez ierosinātāja iesnieguma dzēš ierakstu par būvi ar nenoskaidrotu piederību, ja būve reģistrēta, pamatojoties uz ēku masveida apsekošanas dokumentiem un būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatēts, ka tā apvidū neeksistē vai ir uzskatāma par citas ēkas daļu vai citu ēku.

152. Kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrē pazīmi "Kadastrālajā uzmērīšanā būve apvidū nav konstatēta" šādos gadījumos:

152.1. zemes kadastrālajā uzmērīšanā konstatēts, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā būve apvidū neeksistē;

152.2. būves kadastrālajā uzmērīšanā sagatavota informācija par ēkas neesību.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

153. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā dzēš pirmsreģistrētu būvi šādos gadījumos:

153.1. šo noteikumu 150. punktā noteiktajos gadījumos;

153.2. būve pirmsreģistrēta, pamatojoties uz zemes vai būvju kadastrālajā uzmērīšanā iegūto informāciju, bet būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatēts, ka tā ir uzskatāma par citas būves daļu vai citu būvi;

153.3. no būvniecības informācijas sistēmas saņemta pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, informācija par būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta atcelšanu vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu neizpildi.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

154. Ierakstu par telpu grupu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja apvieno divas vai vairākas telpu grupas vai dzēš ierakstu par būvi, kuras sastāvā ir telpu grupa.

155. Ierakstu par nekustamo īpašumu vai dzīvokļa īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums vai zemesgrāmatas nodaļas izsniegts nodalījuma noraksts par nekustamo īpašumu apvienošanu vai nekustamā īpašuma nodalījuma slēgšanu.

156. Ierakstu par nekustamo īpašumu vai kadastra objektu dzēš, ja saņemts tiesas spriedums par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas.

157. Līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja dzēsti visi ieraksti par nekustamā īpašuma objektiem vai nekustamā īpašuma objekti pievienoti citam nekustamajam īpašumam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.817 redakcijā)

158. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā atjauno ierakstu par kadastra objektu, pamatojoties uz spēkā esošu tiesas nolēmumu vai ja atcelta kadastra objekta reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

11. Nekustamā īpašuma lietas un kadastra dokumentu glabāšana

159. Nekustamā īpašuma lietu par konkrētu nekustamo īpašumu veido papīra vai elektroniskā formā sagatavoto un saskaņā ar Arhīvu likumu elektroniskā formā pārvērsto dokumentu kopums:

159.1. kadastra lieta;

159.2. zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta;

159.3. būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

160. Kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegtos un citus kadastra objekta formēšanas dokumentus glabā kadastra lietā. Kadastra lietā uzkrāj pastāvīgi glabājamos un uz laiku glabājamos dokumentus.

161. Kadastra lietā uzkrāto pastāvīgi glabājamo papīra dokumentu lapas numurē un apliecina lapu skaitu. Papildinot kadastra lietu, apliecina jauno lapu skaitu.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

162. Glabāšanas termiņu šo noteikumu 159.punktā minētajām lietām un citiem kadastra dokumentiem nosaka Valsts zemes dienests un saskaņo to ar Latvijas Nacionālo arhīvu.

163. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība anulē zemes robežu plānu, zemes vienības daļas robežu plānu, situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu, ja:

163.1. reģistrēti aktuālāki zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti;

163.2. iesniegts spēkā esošs tiesas nolēmums, kurā nolemts anulēt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus vai dzēst ierakstu par zemes kadastrālo uzmērīšanu Kadastra informācijas sistēmā;

163.3. izpildot tiesas spriedumu, iesniegti aktuālāki zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par vienu no zemes vienībām – plānus anulē pārējām zemes vienībām, uz kurām attiecas tiesas spriedums;

163.4. atcelta kadastra objekta reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija, kas veikta, pamatojoties uz zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem;

163.5. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, sagatavots zemes robežu plāns.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

164. Šo noteikumu 163.2. un 163.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja Kadastra informācijas sistēmā dzēš ierakstu par zemes kadastrālo uzmērīšanu, Kadastra informācijas sistēmas datus aktualizē atbilstoši dokumentiem, kādi bija spēkā pirms anulētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem. Šo noteikumu 163.3. apakšpunktā minētajā gadījumā Kadastra informācijas sistēmā saglabā ierakstu par kadastrālo uzmērīšanu.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

164.1 Ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu ar lūgumu esošā zemes robežu plāna vietā izgatavot katrai zemes vienībai atsevišķu jaunu zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ja:

164.1 1. zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un zemes robežu plānu sagatavojis Valsts zemes dienests;

164.1 2. zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un informācija par tām apvienota (caurauklota) vienā dokumentā;

164.1 3. zemes robežu plānā konstatētas pārrakstīšanās kļūdas vai zemes robežu plānā attēlota zemes vienība, kuru veido divas daļas, kas saskaras tikai vienā robežpunktā;

164.1 4. zemes robežu plānā izdalītu platību ar norādi "cits zemes lietojums", izņemot valsts un pašvaldības ceļus, nepieciešams iekļaut zemes vienības platībā un zemes vienības platības izmaiņas nepārsniedz normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pieļaujamās atšķirības robežas. Iesniegumam pievieno attiecīgā objekta, kura uzturēšanai izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums", īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja saskaņojumu;

164.1 5. zemes robežu plānā izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums" un tā ir zem valsts vai pašvaldības autoceļiem.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr. 76 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

164.2 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, neveicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus un izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, no aktuālā zemes robežu plāna sagatavo zemes robežu plānu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam. Zemes robežu plāns, kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ir tiesisks zemes vienības robežas un citu zemes vienību raksturojošos datus apliecinošs dokuments un uzskatāms par aktuālu zemes robežu plānu līdz jaunu zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanai vai tā anulēšanai šo noteikumu 163. punktā minētajos gadījumos. Zemes robežu plānu sagatavo vismaz tik eksemplāros, lai pa vienam eksemplāram varētu izsniegt katram īpašniekam (kopīpašniekam), un vienu eksemplāru − Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr. 76 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

164.3 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība nesagatavo zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ja plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbilst Kadastra informācijas sistēmas datiem. Ja šo noteikumu 164.1 2., 164.1 3., 164.1 4. un 164.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā zemes robežu plānā zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi nesakrīt ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, norādot tajā informāciju par nesakritību. Ja Kadastra informācijas sistēmā ir ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, norādot tajā informāciju par robežu neatbilstību.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

164.4 Zemes vienībai, kuras zemes robežu plānā daļa no zemes vienības attēlota kā "Cits zemes lietojums", zemes robežu plānā, kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, saglabā ierakstu par platību ar norādi "Cits zemes lietojums" un tā kontūras zemes vienībā, izņemot šo noteikumu 164.4. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

12. Noslēguma jautājumi

165. Par vietējai pašvaldībai piekrītošās zemes kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā ieraksta to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā zemes vienība.

166. Par valstij piekrītošās zemes kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā ieraksta valsts institūciju, kuras personā uz valsts vārda nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu vai pašvaldības lēmumu par zemes piekritību valstij saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" pārejas noteikumu 4.punktu.

167. Ja zemes reformas laikā nav iesniegti būves piederību apliecinoši dokumenti, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta atzīmi, ka būves piederība nav noskaidrota.

168. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 554)

169. Šo noteikumu 109.punktā minēto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā uzsāk pēc Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izstrādāšanas un attiecīgās programmatūras ieviešanas. Līdz tam Kadastra informācijas sistēmā papildus šo noteikumu 169.punktā minētajiem gadījumiem bez zemes kadastrālās uzmērīšanas uz ierosinātāja iesnieguma pamata reģistrē vai dzēš ierakstu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja iesniegta vietējās pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, kas nodibināts uz pašvaldības lēmuma vai saistošo noteikumu pamata. Izziņā pašvaldība norāda kadastra objekta kadastra apzīmējumu, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kodu un aizņemto platību.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr. 76; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

169.1 Līdz nekustamā īpašuma apgrūtinājumu reģistrēšanai vai aktualizācijai atbilstoši datiem, kas saņemti no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vai aktualizē, ja:

169.1 1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sniedz ziņas par būves kultūras pieminekļa statusu;

169.1 2. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sniedz ziņas par kultūras pieminekļa statusu zemei (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un aizņemto platību);

169.1 3. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde sniedz ziņas par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un aizņemto platību);

169.1 4. atbildīgā institūcija iesniedz lēmumu par mikrolieguma izveidošanu (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un mikrolieguma platību);

169.1 5. Dabas aizsardzības pārvalde sniedz ziņas par zemes vienības atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tās funkcionālajās zonās, ja tādas izveidotas (norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un aizņemto platību).

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

169.2 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē vai aktualizē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju, ja ierosinātājs iesniedz dokumentu par servitūta nodibināšanu un tā grafisko pielikumu, kurā zemes vienības teritorijā iezīmēta servitūta atrašanās vieta, ja zemes vienība pirmreizēji nav ierakstīta zemesgrāmatā.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

169.3 Ierakstu par zemesgrāmatā pirmreizēji neierakstītas zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma – ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta – teritoriju Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts:

169.3 1. dokuments par servitūta izbeigšanu saskaņā ar Civillikuma 1237. pantu;

169.3 2. spēkā esošs tiesas nolēmums par servitūta atcelšanu vai tā neesību.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

170. Līdz dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu, Kadastra informācijas sistēmā dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, ieraksta vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu vai pieņem lēmumu par atteikumu ierakstīt vai dzēst atzīmi.

171. Ja dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta atzīme par atsavināšanas aizliegumu, pēc informācijas saņemšanas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā atzīmi par atsavināšanas aizliegumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš.

172. Līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu, Kadastra informācijas sistēmā būvei dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu vai pieņem lēmumu par atteikumu dzēst atzīmi. Pēc informācijas saņemšanas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā atzīmi par atsavināšanas aizliegumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš.

173. Ja, izstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu vai kadastrāli uzmērot zemes vienību, kuras zemes robežu plānā daļa no zemes vienības attēlota kā "Cits zemes lietojums", Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pēc pieprasījuma sagatavojot informāciju no Kadastra informācijas sistēmas zemes kadastrālajai uzmērīšanai, veic zemes vienības pirmsreģistrāciju, katrai daļai piešķirot kadastra apzīmējumu. Zemes vienības reģistrē un kadastra datus Kadastra informācijas sistēmā aktualizē pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saņemšanas.

174. Ja pašvaldība pirms vai pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes reformas ietvaros sadala zemes vienību atbilstoši Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktam un ar kompetentās institūcijas lēmumu nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, sadalītajām zemes vienībām Kadastra informācijas sistēmā reģistrē tādu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kāds bija zemes vienībai pirms tās sadalīšanas.

175. Zemes reformas laikā Kadastra informācijas sistēmā personas datus ieraksta atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem. Ja dokumenta sagatavošanas vai iesniegšanas dienā personai nav piešķirts personas kods, personas datus ieraksta, norādot Kadastra informācijas sistēmā piešķirto identifikatoru.

176. Līdz dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā dzīvokļa īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā ierosina dzīvokļa īpašnieks, kura īpašumā esošais dzīvoklis privatizēts saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

177. Līdz dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā dzīvojamās mājas reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā var ierosināt viens no mājas kopīpašniekiem, ja dzīvoklis iegūts saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

178. Persona, kura saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" ieguvusi dzīvokli, iesniegumam par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā pievieno pagaidu apliecības kopiju par īpašuma tiesībām uz kooperatīvo dzīvokli (ja tā nav Valsts zemes dienesta rīcībā), uzrādot oriģinālu, vai, ja dzīvoklis iegūts darījuma rezultātā pēc Zemesgrāmatu likuma spēkā stāšanās, – darījuma dokumenta kopiju par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, uzrādot oriģinālu.

179. Ja personas rīcībā nav šo noteikumu 178.punktā minētās pagaidu apliecības par īpašuma tiesībām uz kooperatīvo dzīvokli, tā iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:

179.1. apliecinātu vietējās pašvaldības lēmuma izrakstu vai norakstu (kopiju), vai izziņu par privatizācijai nepieciešamo dokumentu atbilstību likumam;

179.2. dzīvokļa celtniecības kooperatīva izziņu par kooperatīvā dzīvokļa piederību.

180. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.817)

181. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" atbilstoši iesniegumam un tam pievienotajiem dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamu telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, kā arī šādus datus:

181.1. informāciju par kadastra subjektu;

181.2. informāciju par darījumiem:

181.2.1. darījuma dokuments;

181.2.2. darījuma dokumenta numurs;

181.2.3. darījuma dokumenta datums;

181.2.4. darījuma summa;

181.2.5. darījuma apgrūtinājumi, kas iekļauti darījuma dokumentā;

181.2.6. iesnieguma numurs darījuma ierakstīšanai Kadastra informācijas sistēmā;

181.2.7. iesnieguma datums darījuma ierakstīšanai Kadastra informācijas sistēmā;

181.3. informāciju par ķīlas tiesībām, kas reģistrētas uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamu telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

181.3.1. naudas summa, kas norādīta atbilstoši likumīgajam maksāšanas līdzeklim Latvijas Republikā;

181.3.2. kreditors;

181.3.3. pamatojošā dokumenta nosaukums un numurs;

181.3.4. pamatojošā dokumenta datums;

181.3.5. iesnieguma numurs ķīlas tiesību ierakstīšanai Kadastra informācijas sistēmā;

181.3.6. iesnieguma datums ķīlas tiesību ierakstīšanai Kadastra informācijas sistēmā;

181.3.7. saistītie dokumenti;

181.4. informāciju par privatizāciju:

181.4.1. platība, ar kādu dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojama telpa līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nodota privatizācijai;

181.4.2. datums, kad dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojama telpa līdz dzīvojamās mājas privatizācijai pirmreizēji reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;

181.4.3. lēmuma izdevējs;

181.4.4. lēmuma numurs, ar kādu dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojama telpa līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nodota privatizācijai;

181.4.5. lēmuma datums, ar kādu dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojama telpa līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nodota privatizācijai;

181.4.6. atsavināšanas aizlieguma apraksts;

181.4.7. paātrinātās privatizācijas pieteikuma numurs;

181.4.8. paātrinātās privatizācijas pieteikuma datums;

181.4.9. īpašuma veids (dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojama telpa).

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

182. Informāciju par ķīlas tiesībām, kas reģistrētas uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamu telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts pamatojošais dokuments.

183. Ierakstu par dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamu telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja Kadastra informācijas sistēmā dzēsts ieraksts par būvi, kurā tas atrodas.

184. Šo noteikumu 138.punktā minētos kadastra datu labošanas iemeslus Kadastra informācijas sistēmā norāda pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas. Līdz tam Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo aktu par datu labošanu un ievieto to kadastra lietā.

185. Šo noteikumu 146.1.apakšpunktā noteikto kadastra objekta dzēšanas pamatojumu Kadastra informācijas sistēmā norāda pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas. Līdz tam Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma vai numura anulēšanu Kadastra informācijas sistēmā un pievieno kadastra lietai, uz lietas izdarot atzīmi, ka Kadastra informācijas sistēmā dzēsts ieraksts par nekustamo īpašumu. Telpu grupai aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma anulēšanu Kadastra informācijas sistēmā sagatavo, ja telpu grupa ir dzīvokļa īpašuma atsevišķais objekts.

186. Līdz nekustamā īpašuma pirmreizējai nostiprināšanai zemesgrāmatā Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā aktualizē nekustamā īpašuma nosaukumu uz vietējās pašvaldības iesniegto dokumentu pamata bez ierosinātāja iesnieguma. Ierosinātājs ir tiesīgs iesniegt Valsts zemes dienestam dokumentu par nekustamā īpašuma nosaukumu pirms ziņu saņemšanas no vietējās pašvaldības.

(Grozīts ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

187. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība anulē zemes robežu plānu, ja zemes reformas laikā saņemts pašvaldības lēmums sadalīt vai apvienot zemes vienību, kurai ir veikta kadastrālā uzmērīšana. Šajā gadījumā Kadastra informācijas sistēmā kadastra objektu reģistrē vai kadastra datus aktualizē atbilstoši iesniegtajam lēmumam.

(Grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

187.1 Lēmums par valstij vai pašvaldībai piekritīgas vai piederīgas zemes vienības sadalīšanu vai apvienošanu un piekritību citai institūcijai Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzams kopā ar kadastra subjekta piekrišanu.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

187.2 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība anulē zemes robežu plānu, ja saņemts pašvaldības lēmums par zemes vienības sadalīšanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz daļu no zemes vienības, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā. Minētajā gadījumā par aktuālu uzskatāms iepriekš Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais zemes robežu plāns, uz kā pamata īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

188. Valsts zemes dienests divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izsniedz pašvaldībām informāciju par būvēm un telpu grupām, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta patvaļīgas būvniecības pazīme. Pēc informācijas izsniegšanas pašvaldībām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās patvaļīgas būvniecības pazīmes dzēš.

189. Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā:

189.1. ēkām reģistrē labiekārtojumus, kas reģistrēti vismaz vienai ēkā ietilpstošai telpu grupai;

189.2. dzīvojamām telpu grupām (lietošanas veids 1110, 1121, 1122), izņemot savrupmājas (būves tips 11100101, 11100102, 11100103 vai 11210101), reģistrē labiekārtojumu "Elektroapgāde" visām telpu grupām, bet labiekārtojumu "Aukstā ūdens apgāde", "Kanalizācija" un "Savietotā sanitārtehniskā telpa" reģistrē:

189.2.1. ja ēka būvēta, sākot ar 1955.gadu (uzsākta ekspluatācija vai ēka pieņemta ekspluatācijā), un ēkā esošajā koplietošanas telpu grupā nav reģistrētas labierīcības (labiekārtojums "Tualetes telpa", "Vannas (dušas) telpa" vai "Savietotā sanitārtehniskā telpa", vai telpa ar nosaukumā ietvertu šo labiekārtojumu nozīmi);

189.2.2. ja šo noteikumu 189.2.1.apakšpunktā minētajās ēkās koplietošanā ir reģistrētas labierīcības, labiekārtojumus reģistrē tikai tajās telpu grupās, kurās ir telpas ar nosaukumā ietvertu labierīcību nozīmi;

189.2.3. ja ēka būvēta pirms 1955.gada, labiekārtojumus reģistrē tikai tajās telpu grupās, kurās ir telpas ar nosaukumā ietvertu labierīcību nozīmi;

189.3. savrupmājās reģistrē labiekārtojumus "Elektroapgāde", "Aukstā ūdens apgāde" un "Kanalizācija", ja ir reģistrēts labiekārtojums "Savietotā sanitārtehniskā telpa" vai "Vannas (dušas) telpa", vai telpa ar nosaukumā ietvertu šo labiekārtojumu nozīmi.

190. Līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts zemes dienests uzsāk šo noteikumu 41. un 90.punktā minētās darbības un Kadastra informācijas sistēmā reģistrē informāciju par funkcionāli saistītajām ēkām:

190.1. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai viena pamatēka un cita funkcionāli saistīta ēka;

190.2. ja ēka ir piesaistīta dzīvokļa īpašumam kā funkcionāli saistīts objekts.

191. Šo noteikumu 160. un 161.punktā minētie nosacījumi attiecināmi uz visām Valsts zemes dienesta arhīvā uzkrātajām nekustamā īpašuma lietām.

192. Ja zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā esošā zemes vienība un būve kopīpašniekiem pieder dažādās domājamās daļās, Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma sastāvā esošajai būvei reģistrē īpašnieku, norādot tam piederošās domājamās daļas.

193. Ja zemes ierīcības projekts, detālplānojums vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienību apvienošanu Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, triju darbdienu laikā pēc mērnieka pieprasījuma par plānotās (projektētās) zemes vienības kadastra apzīmējuma saņemšanas Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pārbauda pieprasījumā minēto informāciju, salīdzina to ar tās rīcībā esošo zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu un veic zemes vienības pirmsreģistrāciju vai pieņem lēmumu par pirmsreģistrācijas atteikumu.

194. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, pamatojoties uz valsts institūcijas vai pašvaldības iesniegto informāciju, kurai pievienots grafiskais pielikums, aktualizē valstij vai pašvaldībai piekritīgas vai piederīgas, vai valsts rezerves zemes fondā iekļautas zemes vienības zemes lietošanas veidu, ja zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

195. Kadastra datu aktualizāciju šo noteikumu 87.5.2. un 87.5.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība uzsāk pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūlijam.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

196. Ja zemes kadastrālā uzmērīšana uzsākta līdz 2014. gada 31. decembrim, zemes īpašnieks, ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā, līdz 2015. gada 30. jūnijam var iesniegt iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 14.1 punktam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.817 redakcijā)

197. Zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pirmreizēji informatīviem nolūkiem reģistrē Kadastra informācijas sistēmā, nosakot platību no kadastra kartes, kā arī ievērojot kadastrālo teritoriju iedalījumu. Zemes vienībai reģistrē atzīmi par zemes vienības atbilstību jūras piekrastes ūdeņiem, kā tiesisko valdītāju reģistrē vietējo pašvaldību un kā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi norāda "publiskais ūdens" un administratīvi teritoriālās vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējuma vērtību zonas numuru, līdz nav noteikta speciāla zona. Zemes vienību reģistrē nekustamā īpašuma sastāvā atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

198. Valsts zemes dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un vietējām pašvaldībām sarakstu ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, izņemot gadījumu, ja Kadastra informācijas sistēmā kā zemes vienības kadastra subjekts ir reģistrēta privātpersona.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

199. Šo noteikumu 75.1 punktā minētās atzīmes reģistrāciju sāk no 2018. gada 15. decembra.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

200. Valsts zemes dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā dzēš Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībām reģistrēto apgrūtinājumu "pierobeža" un "pierobežas josla", ja zemes vienība atrodas teritorijā, kas nav minēta Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 550 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību".

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

201. Šo noteikumu 85.8. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem normatīvajos aktos būvniecības jomā, kas nosaka gadījumus, kad būvniecības ierosinātāja iesniegums pašvaldības būvvaldei vai citai institūcijai, kas veic būvvaldes funkcijas, vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam būves vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā. Šo noteikumu 85.8. apakšpunktā minētās ziņas un būvniecības dokumentāciju no būvniecības informācijas sistēmas pēc attiecīgas programmatūras izstrādes nodod pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, ja tās ir noslēgušas vienošanos ar būvniecības informācijas sistēmas pārzini par sistēmas lietošanu.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

202. Ierakstu par būvi Kadastra informācijas sistēmā dzēš vai pieņem lēmumu par kadastra datu aktualizācijas atteikumu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Valsts zemes dienestā saņemts iesniegums un tam pievienotais dokuments, ko izdevusi pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, un kas apliecina būves neesību, ja persona šādu dokumentu saņēmusi līdz grozījumu šo noteikumu 150. punktā (ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšana, ja no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību) spēkā stāšanās brīdim vai līdz brīdim, kad ziņu saņemšana par būves neesību tiek nodrošināta no būvniecības informācijas sistēmas.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 554 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 572)

203. Kadastra informācijas sistēmā informāciju par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomnieku dzēš 2021. gada 1. decembrī. Līdz tam informāciju par iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomnieku dzēš:

203.1. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu;

203.2. bez ierosinātāja iesnieguma vienā no šādiem gadījumiem:

203.2.1. Kadastra informācijas sistēmā dzēsts iznomātais kadastra objekts;

203.2.2. beidzies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nomas termiņš;

203.2.3. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais iznomātājs un nomnieks ir viena un tā pati persona.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

204. Šo noteikumu 88.2. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

205. Ja izpildmērījuma plāns ir sagatavots līdz brīdim, kad spēkā stājas grozījumi šajos noteikumos un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi", kas paredz nosacījumus izpildmērījumu plānu sagatavošanai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrācijai uz izpildmērījumu pamata, tad papildus šo noteikumu 29.3. un 29.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem pievieno datni DGN vai DWG datņu formātā, kurā attēlota Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamās vai aktualizējamās būves kontūra un apjoma rādītāji atbilstoši normatīvajiem aktiem par augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un tās centrālo datubāzi.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

206. Kadastra informācijas sistēmā uztur datus par sistēmā reģistrētas fiziskas personas (īpašnieka, tiesiskā valdītāja, apbūves tiesīgā vai lietotāja) dzimšanas datumu, kas iekļauts no dokumentos esošajām ziņām, līdz brīdim, kad tiek saņemtas ziņas par Fizisko personu reģistrā piešķirto personas kodu.

(MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
Inženierbūves datu deklarācija

1. Zemes vienības kadastra apzīmējums

            

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja inženierbūve reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā)

               

3. Inženierbūves ekspluatācijas uzsākšanas gads

     

4. Inženierbūves nosaukums

 

5. Inženierbūves galvenais lietošanas veids (kods)

     

6. Inženierbūves tips (kods)

         

7. Inženierbūves apjoma rādītāji

Veids (mērvienība)Apjoms
Platums (m) 
Garums (m) 
Augstums (m) 
Laukums (m2) 
Būvtilpums (m3) 
Ietilpība (m3) 
Diametrs (mm) 

8. Inženierbūvi saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli

  

9. Tiesiskā valdītāja vai lietotāja vārds un uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)

 

10. Tiesiskā valdītāja vai lietotāja personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai)

            

11. Tiesiskā valdītāja vai lietotāja kontaktinformācija saziņai (adrese)

 

12. Pielikumā:

12.1. grafiskais pielikums, kurā attēlots inženierbūves novietojums zemes vienībā

12.2. cits dokuments __________________________________________

Apliecinu, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts(-a) par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 14.panta otrajā daļā noteikto pienākumu un 99.pantā noteikto atbildību.

Ja deklarāciju iesniedz pilnvarotā persona, norāda pilnvaras datumu un Nr.

 pilnvara Nr. 
     
amats (tikai juridiskām personām) (paraksts) (vārds, uzvārds)
     
amats (tikai juridiskām personām) (paraksts) (vārds, uzvārds)
  
(datums) 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263

(Pielikums grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

Ēkas datu deklarācija

1. Zemes vienības kadastra apzīmējums

            

2. Ēkas kadastra apzīmējums (ja ēka reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā vai veikta ēkas pirmsreģistrācija)

               

3. Ēkas vai zemes vienības adrese, uz kuras atrodas ēka

 

4. Ēkas apsekošanas datums

 

5. Ēkas tips (kods)

         

6. Ēkas apjoma rādītāji

Veids (mērvienība)Apjoms
6.1. Apbūves laukums (m2) 
6.2. Kopējā platība (m2)* 
6.3. Būvtilpums (m3)* 
6.4. Virszemes stāvu skaits 
6.5. Pazemes stāvu skaits* 

Piezīme. * Aizpilda, ja pašvaldības rīcībā ir atbilstoša informācija.

7. Tiesiskā valdītāja vai lietotāja** vārds un uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)

 

Piezīme. ** Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli".

8. Tiesiskā valdītāja vai lietotāja personas kods (fiziskai personai) vai reģistrācijas numurs (juridiskai personai)

            

9. Tiesiskā valdītāja vai lietotāja kontaktinformācija saziņai (adrese)

 

10. Tās ēkas kadastra apzīmējums, ar kuras izmantošanu deklarējamā ēka ir saistīta

               

11. Pielikumā:

11.1. grafiskais pielikums, kurā attēlots precīzs ēkas novietojums zemes vienībā

11.2. _______________________________________________________

Apliecinu, ka ēka ir nekustamā īpašuma nodokļa objekts un ēkas tiesiskais valdītājs nav ierosinājis ēkas noteikšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā.

Vietējās pašvaldības institūcijas atbildīgā amatpersona

     
(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)
  
(datums) 
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
Inženierbūves datu deklarācijas aizpildīšanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

Inženierbūves datu deklarāciju ierosinātājs aizpilda salasāmi, teksta laukos lietojot drukātus burtus, šādā kārtībā:

1. Zemes vienības kadastra apzīmējums

Norāda kadastra apzīmējumu zemes vienībai, uz kuras atrodas inženierbūve. Ja punktveida inženierbūve atrodas uz vairākām zemes vienībām, norāda visu zemes vienību kadastra apzīmējumus. Ja lineāra inženierbūve atrodas uz vairākām zemes vienībām, norāda vismaz divu zemes vienību kadastra apzīmējumus, kas raksturo inženierbūves robežas (kontūras) atrašanās vietu.

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja inženierbūve reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā)

Norāda inženierbūves kadastra apzīmējumu (tikai tajos gadījumos, ja inženierbūves datu deklarācija tiek iesniegta par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu inženierbūvi, kurai nav aprēķināta kadastrālā vērtība, vai tādu būvi, kurai inženierbūves tips mainīts uz ēkas tipu un pēc tipa maiņas nav aprēķināta inženierbūves kadastrālā vērtība).

3. Inženierbūves ekspluatācijas uzsākšanas gads

Norāda inženierbūves ekspluatācijas uzsākšanas gadu. Ja atsevišķām inženierbūves daļām ir atšķirīgi ekspluatācijas uzsākšanas gadi, norāda to gadu, kurā pirmreizēji uzsākts ekspluatēt kādu no inženierbūves daļām.

4. Inženierbūves nosaukums

Norāda inženierbūves nosaukumu, kas nedrīkst būt pretrunā ar norādīto inženierbūves galveno lietošanas veidu un inženierbūves tipu.

5. Inženierbūves galvenais lietošanas veids (kods)

Norāda inženierbūves klases četru decimālzīmju kodu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju.

6. Inženierbūves tips (kods)

Norāda inženierbūves tipa astoņu decimālzīmju kodu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, ievērojot, lai inženierbūves tipa koda pirmie četri cipari sakrīt ar inženierbūves galvenā lietošanas veida kodu. Ja inženierbūve sastāv no vairākām atšķirīgām daļām un katrai tās daļai ir piemērojams inženierbūves tips no vienas tipu grupas, norāda to inženierbūves tipa kodu, kuram atbilst lielākais (dominējošais) apjoms.

Piemērs. Ceļa klātne, kuras kopējais apjoma rādītājs (laukums) ir 861 m2, dabā sastāv no divām daļām ar atšķirīgiem segumiem, kur katrai daļai atbilst cits tips – 21120101 "Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu" un 21120102 "Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu". Ceļa daļa ar cieto segumu aizņem 525 m2, bet ceļa daļa ar mīksto segumu – 336 m2. Par inženierbūves tipa kodu norāda 21120101, jo ceļa klātnei dominējošais ir cietais segums.

7. Inženierbūves apjoma rādītāji

Norāda tos inženierbūves kopējos apjomus, kuru veidi un mērvienības attiecīgajam inženierbūves tipam noteikti normatīvajos aktos, kas regulē būvju kadastrālo uzmērīšanu. Inženierbūves apjomu aprēķina, summējot katras inženierbūves daļas apjomu (ja inženierbūve sastāv no vairākām daļām). Apjomus iegūst no dokumentos norādītajiem apjoma rādītājiem (izmēriem) vai aprēķina, veicot mērījumus dabā. Ja deklarāciju aizpilda par inženierbūvi, kas jau ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, vai šo noteikumu 87.3. un 87.4. apakšpunktā minētajos gadījumos, norāda visus normatīvajos aktos, kas regulē būvju kadastrālo uzmērīšanu, attiecīgajam inženierbūves tipam norādītos apjomus neatkarīgi no šo apjomu esības vai neesības Kadastra informācijas sistēmā.

8. Deklarācijas 8.punkts

Norāda "X", ja inženierbūvi saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

9. Grafiskais pielikums

Deklarācijai pievieno grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlots inženierbūves novietojums zemes vienībā. Par grafisko pielikumu, kurā attēlots būves novietojums, var būt kāds no šādiem dokumentiem:

9.1. izdruka no Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes;

9.2. ģenerālplāns mērogā 1:500;

9.3. topogrāfiskais plāns;

9.4. zemes robežu plāns vai situācijas plāns.

10. Citi pievienojamie dokumenti

Deklarācijai pievieno kādu no Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja tie ir ierosinātāja rīcībā. Ja ierosinātāja rīcībā nav minēto dokumentu, deklarācijā norādīto personu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā inženierbūves lietotāju.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
Ēkas datu deklarācijas aizpildīšanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 04.02.2014. noteikumiem Nr.76)

Ēkas datu deklarāciju ierosinātājs aizpilda salasāmi, teksta laukos lietojot drukātus burtus, šādā kārtībā:

1. Zemes vienības kadastra apzīmējums (aizpilda obligāti)

Norāda kadastra apzīmējumu zemes vienībai, uz kuras atrodas ēka. Ja ēka atrodas uz vairākām zemes vienībām, norāda visu zemes vienību kadastra apzīmējumus, pirmo norādot tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, uz kuras atrodas ēkas apbūves laukuma lielākā daļa.

2. Ēkas kadastra apzīmējums

Aizpilda, ja ēka reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā vai veikta ēkas pirmsreģistrācija. Norāda ēkas kadastra apzīmējumu.

3. Ēkas vai zemes vienības, uz kuras atrodas ēka, adrese (aizpilda obligāti)

Norāda Valsts adrešu reģistrā reģistrēto vai vietējās pašvaldības lēmumā par adreses piešķiršanu norādīto, bet Valsts adrešu reģistrā nereģistrēto ēkas adresi vai tās zemes vienības adresi, uz kuras atrodas ēka. Ja adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā un ēka ir adresācijas objekts, deklarācijai pievieno vietējās pašvaldības lēmumu par adreses piešķiršanu.

4. Ēkas apsekošanas datums (aizpilda obligāti)

Norāda datumu, kurā ēka apsekota apvidū, lai pārbaudītu vai iegūtu deklarācijā norādāmās faktiskās ziņas.

5. Ēkas tips (kods) (aizpilda obligāti)

Norāda pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas (dokumentiem vai apsekošanā apvidū iegūtajām faktiskajām ziņām) atbilstošāko ēkas tipu (astoņu decimālzīmju kodu). Kodam jāatbilst Ministru kabineta apstiprinātajai būvju klasifikācijai.

6. Ēkas apjoma rādītāji

6.1. Norāda ēkas apbūves laukumu saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju (dokumentiem) vai, ja tādas nav, apsekošanā apvidū iegūtajām faktiskajām ziņām (aizpilda obligāti).

6.2. Norāda ēkas kopējo platību saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju (dokumentiem) vai, ja tādas nav, apsekošanā apvidū iegūtajām faktiskajām ziņām, sareizinot ēkas apbūves laukumu ar ēkas stāvu skaitu (virszemes un pazemes stāvu skaitu summu). Ja deklarācijā nav norādīta minētā informācija, to aprēķina Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība.

6.3. Norāda ēkas būvtilpumu saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju (dokumentiem) vai, ja tādas nav, apsekošanā apvidū iegūtajām faktiskajām ziņām, sareizinot ēkas apbūves laukumu ar aptuveno ēkas augstumu. Ja deklarācijā minētā informācija nav norādīta, to aprēķina Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, sareizinot ēkas apbūves laukumu ar stāvu skaitu un vidējo stāva augstumu, pieņemot, ka vidējais stāva augstums ir 3 m.

6.4. Norāda ēkas virszemes stāvu skaitu. Ja ēkai nav neviena virszemes stāva, ieraksta "0" (aizpilda obligāti).

6.5. Norāda ēkas pazemes stāvu skaitu. Ja ēkai nav neviena pazemes stāva, ieraksta "0". Ja deklarācijā minētā informācija nav ierakstīta, to norāda Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība.

7. Grafiskais pielikums

7.1. Deklarācijai pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota ēkas kontūra (ieskaitot lieveņus, terases, ārējās kāpnes un pandusus) un novietojums zemes vienībā. Grafiskajā pielikumā norāda arī ēkas ārsienu horizontālo malu, ārējo kāpņu un pandusu izmērus. Par grafisko pielikumu, kurā jau iepriekš attēlota deklarējamās būves kontūra, var būt kāds no šādiem dokumentiem:

7.1.1. izdruka no Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes;

7.1.2. ģenerālplāns mērogā 1:500;

7.1.3. topogrāfiskais plāns;

7.1.4. zemes robežu plāns vai situācijas plāns.

7.2. Ja būves kontūra iepriekš nav attēlota, kādā no šā pielikuma 7.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem to attēlo shematiski, iezīmējot manuāli vai ar atbilstošu programmatūru.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr. 263

(Pielikums MK 14.03.2023. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

Kadastra informācijas sistēmas kadastra datu saturs

Nr.

p. k.

Kadastra objekts

Kadastra datu grupa

Kadastra dati

1

2

3

4

1.Zemes vienība  
1.1. zemes vienības dati 
1.1.1.  kadastra apzīmējums
1.1.2.  adrešu klasifikatora kods un adreses dati
1.1.3.  administratīvi teritoriālo vienību klasifikācijas kods
1.1.4.  zemes vienības īpašuma tiesību statusa kods un apraksts
1.1.5.  zemes vienības iegūšanas veida kods un apraksts
1.1.6.  kadastrālā vērtība
1.1.7.  mežaudzes vērtība
1.1.8.  norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zemes vienība
1.1.9.  norāde uz kadastrālo teritoriju un kadastra grupu
1.1.10.  norāde uz kadastra karti
1.1.11.  atzīmes
1.2. dati par plānotās zemes vienības pirmsreģistrāciju 
1.2.1.  numurs
1.2.2.  kadastra apzīmējums
1.2.3.  plānotā platība
1.2.4.  norāde uz zemes vienību
1.3. zemes vienības kadastra kartes dati 
1.3.1.  kadastra apzīmējums
1.3.2.  robeža
1.3.3.  robežpunkti
1.4. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
2.Zemes vienības daļa  
2.1. zemes vienības daļas dati 
2.1.1.  kadastra apzīmējums
2.1.2.  kadastrālā vērtība
2.1.3.  norāde uz zemes vienību
2.1.4.  norāde uz kadastra karti
2.1.5.  atzīmes
2.2. dati par plānotās zemes vienības daļas pirmsreģistrāciju 
2.2.1.  numurs
2.2.2.  kadastra apzīmējums
2.2.3.  plānotā platība
2.2.4.  norāde uz zemes vienību
2.3. zemes vienības daļas kadastra kartes dati 
2.3.1.  kadastra apzīmējums
2.3.2.  robeža
2.3.3.  robežpunkti
2.4. zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
3.Kadastra dati, kas raksturo zemes vienību un zemes vienības daļu  
3.1. platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija) 
3.1.1.  platība
3.1.2.  lauksaimniecībā izmantojamā zeme
3.1.3.  aramzeme
3.1.4.  augļu dārzi
3.1.5.  ganības
3.1.6.  pļavas
3.1.7.  meži
3.1.8.  krūmāji
3.1.9.  purvi
3.1.10.  zem ūdeņiem
3.1.11.  zem zivju dīķiem
3.1.12.  zem ēkām un pagalmiem
3.1.13.  zem ceļiem
3.1.14.  pārējās zemes
3.1.15.  norāde uz zemes vienību, zemes vienības daļu vai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
3.2. dati par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
3.2.1.  klasifikācijas kods un nosaukums
3.2.2.  piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā
3.2.3.  platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija)
3.3. dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 
3.3.1.  numurs
3.3.2.  noteikšanas datums
3.3.3.  klasifikācijas kods un apraksts
3.3.4.  apraksts zemes robežu plānā
3.3.5.  nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā
3.3.6.  norāde uz dokumentu
3.3.7.  norāde uz nekustamā īpašuma objektu
3.4. dati par zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu 
3.4.1.  uzmērītā platība
3.4.2.  mērniecības metode
3.4.3.  kadastrālās uzmērīšanas datums
3.4.4.  kadastrālā uzmērītāja sertifikāta numurs
3.4.5.  kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds
3.5. kadastrālās vērtēšanas dati 
3.5.1.  zemes kadastrālo vērtību bāze
3.5.2.  apgrūtinājumu korekcijas koeficients
3.5.3.  piesārņojuma korekcijas koeficients
3.5.4.  platības korekcijas koeficients
3.5.5.  dzīvojamās mājas ietekmes konstante
3.5.6.  zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs
3.5.7.  zemes vienības meža zemes ballhektāru summa
3.5.8.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summa
3.5.9.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summas samazinājums
3.5.10.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platība
3.5.11.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platība
3.5.12.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājums
3.5.13.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.Būve  
4.1. būves dati 
4.1.1.  kadastra apzīmējums
4.1.2.  adrešu klasifikatora kods un adreses dati
4.1.3.  būves piederības statuss (pieder zemes īpašniekam, nepieder zemes īpašniekam, jaukta būves piederība, ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā, nenoskaidrota būves piederība, zemes īpašnieka tiesiskā valdījumā, būvju īpašuma īpašnieka tiesiskā valdījumā un būve uz apbūves tiesības pamata)
4.1.4.  vēsturiskais liters
4.1.5.  vēsturiskais nosaukums
4.1.6.  būves kadastrālā vērtība
4.1.7.  pazīme "būve apvidū nav konstatēta"
4.1.8.  norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve
4.1.9.  norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst būve
4.1.10.  norāde uz kadastra subjektu
4.1.11.  norāde uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
4.1.12.  atzīme par atsavināšanas aizliegumu
4.1.12.1  atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu
4.1.13.  norāde uz dokumentu
4.1.14.  pazīme "jaunbūve"
4.1.15.  būves punkta kārtas numurs
4.1.16.  būves punkta X koordināta
4.1.17.  būves punkta Y koordināta
4.1.18.  norāde par atsavināmo zemi (zemes vienību, zemes vienības daļu)
4.2. būves kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījuma dati 
4.2.1.  nosaukums
4.2.2.  galvenā lietošanas veida kods un nosaukums
4.2.3.  tipa kods un nosaukums
4.2.4.  apbūves laukums
4.2.5.  būvtilpums
4.2.5.1  būves augstums
4.2.6.  kopējā platība
4.2.7.  virszemes stāvu skaits
4.2.8.  pazemes stāvu skaits
4.2.9.  telpu grupu skaits būvē
4.2.10.  ekspluatācijā pieņemšanas gads
4.2.11.  ekspluatācijas uzsākšanas gads
4.2.12.  kadastrālās uzmērīšanas datums
4.2.13.  norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve
4.2.14.  konstruktīvā elementa nosaukums
4.2.15.  konstruktīvā elementa konstrukcijas veids
4.2.16.  konstruktīvā elementa materiāls
4.2.17.  konstruktīvā elementa nolietojuma norma
4.2.18.  konstruktīvā elementa īpatsvars
4.2.19.  konstruktīvā elementa nolietojuma intervāla noteikšanas pazīmes
4.2.20.  nolietojums
4.2.21.  inženierbūves daļas numurs
4.2.22.  inženierbūves daļas nosaukums
4.2.23.  inženierbūves daļas materiāls
4.2.24.  inženierbūves daļas apjoms un apjoma mērvienība
4.2.25.  labiekārtojumi
4.3. būves kadastrālās vērtēšanas dati 
4.3.1.  ēku kadastrālo vērtību bāze
4.3.2.  inženierbūvju vērtību bāze
4.3.3.  fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients
4.3.4.  apjoma ietekmes korekcijas koeficients
4.3.5.  labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficients
4.3.6.  apgrūtinājumu korekcijas koeficients
4.3.7.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.4. būves kadastra kartes dati 
4.4.1.  kadastra apzīmējums
4.4.2.  būves ārējā kontūra un izvietojums zemes vienībā
4.4.3. būves kadastrālās uzmērīšanas datu datne 
4.4.4. būves attēlu datne 
5.Telpu grupa  
5.1. telpu grupas dati 
5.1.1.  kadastra apzīmējums
5.1.2.  adrešu klasifikatora kods un adreses dati
5.1.3.  norāde uz būvi, kurā atrodas telpu grupa
5.1.4.  norāde uz dzīvokļa īpašumu, kura atsevišķā īpašuma objekts ir telpu grupa
5.1.5.  kadastrālā vērtība
5.2. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas dati 
5.2.1.  nosaukums
5.2.2.  lietošanas veids
5.2.3.  stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa
5.2.4.  telpu skaits telpu grupā
5.2.5.  kopējā platība
5.2.6.  ekspluatācijā pieņemšanas gads
5.2.7.  labiekārtojumi
5.2.8.  kadastrālās uzmērīšanas datums
5.3. telpu grupas kadastrālās vērtēšanas dati 
5.3.1.  telpu grupas kadastrālo vērtību bāze
5.3.2.  labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficients
5.3.3.  palīgtelpu ietekmes korekcijas koeficients
5.3.4.  stāva ietekmes korekcijas koeficients
5.3.5.  būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients
5.3.6.  apgrūtinājumu korekcijas koeficients
5.3.7.  ārsienu materiāla ietekmes korekcijas koeficients
5.3.8.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
5.4. telpas, no kurām sastāv telpu grupa 
5.4.1.  telpas numurs telpu grupā
5.4.2.  telpas nosaukums
5.4.3.  telpas veids
5.4.4.  stāvs, kurā atrodas telpa
5.4.5.  telpas platība
5.4.6.  telpas mazākais augstums
5.4.7.  telpas lielākais augstums
5.5. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
6.Nekustamais īpašums  
6.1. nekustamā īpašuma dati 
6.1.1.  kadastra numurs
6.1.2.  nosaukums
6.1.3.  zemesgrāmatas nodalījuma numurs un dati par nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ieraksta grozīšanu zemesgrāmatā
6.1.4.  rajona (pilsētas) tiesas nosaukums
6.1.5.  norāde uz zemesgrāmatas ierakstam piesaistītiem nekustamā īpašuma objektiem
6.1.6.  nekustamā īpašuma sastāvs – norāde uz nekustamajā īpašumā ietilpstošajiem objektiem (zemes vienības, būves (ēkas vai inženierbūves), telpu grupas)
6.1.7.  nekustamā īpašuma veids (zemes un būvju īpašums, ēku (būvju) īpašums, dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca un nedzīvojamās telpas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.8.  pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma būves domājamā daļa
6.1.9.  pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma zemes domājamā daļa
6.1.10.  ar nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) funkcionāli saistīta nekustamā īpašuma objekta kopīpašuma domājamā daļa
6.1.11.  nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
6.1.12.  nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
6.1.13.  norāde uz kadastra subjektu
6.1.14.  atzīme par atsavināšanas aizliegumu (dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai un nedzīvojamām telpām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.15.  informācija par ķīlas tiesībām (dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai un nedzīvojamām telpām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.16.  norāde uz dokumentu
6.2. dati par kadastra subjektu 
6.2.1.  personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un Fizisko personu reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par īpašnieku
6.2.2.  kadastra subjektam piederošā nekustamā īpašuma vai būves domājamā daļa
6.2.3.  kadastra subjekta īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, apbūves tiesīgais (īpašnieks) un apbūves tiesīgais (tiesiskais valdītājs))
6.2.4.  norāde uz kadastra subjektam piederošu nekustamo īpašumu vai būvi
6.3. dati par dokumentu 
6.3.1.  datums
6.3.2.  numurs
6.3.3.  izdevējs
6.3.4.  dokumenta apraksts
6.4. dati par atsavināšanas aizliegumu 
6.4.1.  datums
6.4.2.  apraksts
6.4.3.  norāde uz dokumentu
6.5. dati par iznomātiem nekustamā īpašuma objektiem 
6.5.1.  norāde uz nomas objektiem
6.5.2.  nomnieka personas kods vai uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un Fizisko personu reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par nomnieku
6.5.3.  nomas sākuma datums
6.5.4.  nomas beigu datums
6.5.5.  norāde uz dokumentu
6.6. dati par pirkuma un nomas darījumiem 
6.6.1.  darījuma datums
6.6.2.  darījuma summa
6.6.3.  norāde uz kadastra objektu – darījuma objektu
6.7. dati par arhīva lietu 
6.7.1.  norāde uz nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu
6.7.2.  norāde uz arhīva lietas veidu
6.7.3.  norāde uz arhīva glabātavu
6.7.4.  arhīva lietas numurs
6.7.5.  arhīva lietas nodošanas datums arhīvā
6.7.6.  lapu skaits arhīva lietā
6.7.7.  arhīva lietas anulēšanas datums
6.7.8.  arhīva lietas anulēšanas pamatojums
7.Vērtību zonējums  
7.1.  zonējuma apzīmējuma kods
7.2.  vērtību zonas robeža
7.3.  vērtību zonas numurs
7.4.  prognozētā vērtību zonas robeža
7.5.  prognozētās vērtību zonas numurs
8.Kadastrālo vērtību bāze  
8.1.  apbūves zemes bāzes vērtība
8.2.  lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtība katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai
8.3.  meža zemes bāzes vērtība katrai meža zemes kvalitātes grupai
8.4.  zemes standartplatība
8.5.  standartplatības korekcijas koeficients
8.6.  ēkas tipa bāzes vērtība
8.7.  ēkas standartapjoms
8.8.  ēkas apjoma korekcijas koeficients
8.9.  inženierbūves tipa bāzes vērtība
8.10.  telpu grupas lietošanas veida bāzes vērtība
9.Kadastrālo teritoriju un kadastra grupu telpiskie kadastra kartes dati  
9.1.  kadastrālās teritorijas robeža
9.2.  kadastrālās teritorijas kods
9.3.  kadastrālās teritorijas nosaukums
9.4.  kadastra grupas robeža
9.5.  kadastra grupas kods
9.6.  kadastra grupas nosaukums
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263
Zemes robežu plāns, kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus

(Pielikums MK 04.02.2014. noteikumu Nr.76 redakcijā)

1. Zemes robežu plānā (paraugs), kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, titullapā ir šāda informācija:

1.1. vārdi "Latvijas Republika";

1.2. nosaukums "Zemes robežu plāns";

1.3. zemes vienības kadastra apzīmējums un aktuālā adrese (ja vietējā pašvaldība piešķīrusi) atbilstoši Valsts adrešu reģistram;

1.4. ziņas par mērnieku, kas sagatavoja aktuālo plānu, uz kuru pamatojoties Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, un šī plāna izgatavošanas datums;

1.5. robežu noteikšanas vai uzmērīšanas datums un tiesiskā pamatojuma dokuments, uz kura pamata robežas noteiktas;

1.6. plāna mērogs un zemes vienības platība. Ja zemes vienības robežas ir ierādītas, uzmērītas brīvā vai vietējā koordinātu sistēmā vai noteiktas LKS-92 TM, izmantojot ortofotokarti, papildus pievieno norādi "Zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes vienības robežu kadastrālās uzmērīšanas";

1.7. sadaļa ar Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāja parakstu un tā speciālista parakstu, kurš, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, sagatavoja zemes robežu plānu.

2. Plāna grafiskā attēlojuma pusē no aktuālā plāna bez izmaiņām pārnes attiecīgās zemes vienības grafiskā attēlojuma daļu.

PARAUGS

LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

(sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un

Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus)

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 74840060022

Adrese: Upeskrasti, Rembates pagasts, Ķeguma novads

Plāns sagatavots, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Ogres rajona nodaļas Mērniecības biroja mērnieka U. Pētera 1992. gada 20. martā izgatavotā zemes robežu plāna datiem.

Robežas noteiktas 01.03.1992., pamatojoties uz Ķeguma pagasta padomes 1992. gada 1. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 1) "Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā"

Plāna mērogs 1:500

Zemes vienības platība: 0,23 ha

Zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes vienības robežu kadastrālās uzmērīšanas.

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas birojs

vadītājsparakstsvārds, uzvārdsdatums
kadastra inženierisparakstsvārds, uzvārdsdatums
7. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 263
Informācija, kas iekļaujama iesniegumā
par inženierbūves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā

(Pielikums MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

1. Ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai.

3. Zemesgrāmatas nodalījums.

4. Nekustamā īpašuma kadastra numurs.

5. Inženierbūves dati:

5.1. inženierbūves būvniecības lietas numurs;

5.2. inženierbūves kadastra apzīmējums.

6. Atzīme par to, vai persona vēlas apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku saņemt elektroniski.

7. Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

7.1. akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, kurā būvvalde izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

7.2. inženierbūves izpildmērījuma plāns DGN vai DWG datņu formātā;

7.3. apliecinājums par kancelejas nodevas samaksu tiesai, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru;

7.4. apliecinājums par trešās personas piekrišanu;

7.5. dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības;

7.6. cits dokuments, ja tāds tiek pievienots.

8. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 263
Informācija, kas iekļaujama iesniegumā
par pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā

(Pielikums MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

1. Ierosinātājs:

1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai.

3. Zemesgrāmatas nodalījums.

4. Nekustamā īpašuma kadastra numurs.

5. Ēkas dati:

5.1. ēkas būvniecības lietas numurs;

5.2. ēkas kadastra apzīmējums.

6. Atzīme par to, vai persona vēlas apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku saņemt elektroniski.

7. Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

7.1. paskaidrojuma raksts, kurā būvvalde izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

7.2. ēkas izpildmērījuma plāns DGN vai DWG datņu formātā;

7.3. labiekārtojuma anketa;

7.4. apliecinājums par kancelejas nodevas samaksu tiesai, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru;

7.5. apliecinājums par trešās personas piekrišanu;

7.6. dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības;

7.7. cits dokuments, ja tāds tiek pievienots.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 263Pieņemts: 10.04.2012.Stājas spēkā: 03.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 02.05.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
247207
{"selected":{"value":"22.03.2023","content":"<font class='s-1'>22.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.03.2023","iso_value":"2023\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2023","iso_value":"2023\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2023.-21.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-27.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2019","iso_value":"2019\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2019.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2018","iso_value":"2018\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2018.-05.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-14.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2014","iso_value":"2014\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.05.2012","iso_value":"2012\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.2012.-26.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.03.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"