Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Zemes ierīcības likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

2) zemes ierīcība — šā likuma izpratnē tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi zemes ierīcības projektā ietvertas vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas pārkārtošanai vai sadalīšanai;

3) (izslēgts ar 12.11.2015. likumu);

4) starpgabals — atsevišķi izvietota zemes vienība, kas atdalīta no pamatgabala ar citas personas īpašumā esošu zemi;

5) (izslēgts ar 12.11.2015. likumu);

6) zemes lietošanas veids — zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

2.pants. Likuma mērķis ir sekmēt zemes īpašumu sakārtošanu, kā arī zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nosakot zemes ierīcības darbu veidus, izpildes kārtību un zemes ierīcībā iesaistīto personu tiesības un pienākumus.

3.pants. Zemes ierīcība ietver:

1) zemes ierīcības projekta izstrādi;

2) zemes lietošanas veida noteikšanu.

4.pants. (1) Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2) Sertifikātu zemes ierīcības darbu veicējam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai atjauno, sertifikāta darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

(3) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta darbības apturēšanas un atjaunošanas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un sertifikāta anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

(41) Ministru kabinets apstiprina maksas pakalpojumu cenrādi par zemes ierīcības darbu veicēju sertifikāciju, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu darbības uzraudzību.

(5) Šā panta otrajā daļā minētos sertificēšanas institūcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

5.pants. Zemes ierīcības projektu ierosina:

1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;

2) valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

3) pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;

4) valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

5) (izslēgts ar 17.06.2010. likumu);

6) aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

6.pants. Zemes ierīcības darbus, kā arī zemes ierīcības projekta saskaņošanu un apstiprināšanu finansē to ierosinātājs. Ja zemes ierīcības darbus ierosina vairākas šā likuma 5.panta 1.punktā minētās personas, katras personas līdzfinansējuma daļu nosaka proporcionāli zemes ierīcības projektā ietvertajai tās īpašumā esošajai zemes platībai vai savstarpēji vienojoties.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

II nodaļa. Zemes ierīcības projekta izstrāde

7.pants. Zemes ierīcības projektu un tā grozījumus izstrādā, ievērojot:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

2) zemes vienības robežas;

3) zemes vienības daļas robežas.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas;

2) (izslēgts ar 12.11.2015. likumu);

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

4) (izslēgts ar 12.11.2015. likumu);

5) (izslēgts ar 12.11.2015. likumu);

6) (izslēgts ar 12.11.2015. likumu).

(2) Ja, izstrādājot zemes ierīcības projektu, tiek sadalīta zemes vienība vai mainīta tās robeža, tad projekta aptvertās teritorijas robeža sakrīt ar esošo zemes vienību robežām. Projekta aptvertās teritorijas robeža var nesakrist ar esošo zemes vienību robežām, ja vienlaikus tiek veikti vairāki šā panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi.

(3) Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja:

1) veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu;

2) apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos zemes ierīcības projektu var izstrādāt pēc projekta ierosinātāja priekšlikuma.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

8.1 pants. Zemes ierīcības projekta grozījumus izstrādā pēc projekta ierosinātāja priekšlikuma, ja izmaiņas zemes ierīcības projektā attiecināmas uz projektētās teritorijas daļu, kurai pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas zemes kadastrālās uzmērīšanas dati vēl nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(12.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

9.pants. (1) Zemes ierīcības projektu šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz to vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētā teritorija), kurai normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi.

(2) Projektētajai teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums, bet jāveic arī šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

10.pants. (1) Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Zemes ierīcības projekta un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību, saturu, prasības attiecībā uz paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, kā arī datu un dokumentu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu veido Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā ar projektam nepieciešamo detalizācijas pakāpi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

11.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādē piedalās ieinteresētie īpašnieki, iesniedzot savus priekšlikumus.

(2) Ja zemes ierīcības projekts izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana, izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

12.pants. (1) Zemes ierīcības projekta izstrādātājam ir pienākums izvērtēt šā likuma 11.panta pirmajā daļā minēto personu priekšlikumus un divu nedēļu laikā rakstveidā informēt tās par šo priekšlikumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidīšanas pamatojumu. Priekšlikumus un atbildes uz tiem reģistrē un apkopo atbilstoši lietvedības noteikumiem un pievieno zemes ierīcības projektam.

(2) Izstrādājot zemes ierīcības projektu, tā izstrādātājs uzaicina projekta īstenošanā iesaistītās personas uz pārrunām par iesniegtajiem priekšlikumiem un iespējām tos realizēt.

13.pants. Zemes ierīcības projektu neizstrādā zemes īpašumiem, par kuriem ir ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā izdarīta aizlieguma atzīme vai uz kuriem ir atklājies mantojums, izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

14.pants. Zemes ierīcības projekta izstrādi kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanai atsevišķos īpašumos ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai sev piederošo domājamo daļu nodalītu atsevišķā īpašumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

15.pants. (1) Kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmā projektētās teritorijas daļa neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Ja zemes un būves kopīpašumā esoša būve nav sadalāma, būvi no kopīpašuma var nodalīt kopā ar tās uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību, ja tā atbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Minētā zemes vienība kopā ar būvi atstājama kopīpašumā, bet atlikušo projektētās teritorijas daļu var sadalīt atsevišķos īpašumos saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

16.pants. Sadalot kopīpašumā esošu zemes vienību, nav pieļaujama starpgabalu veidošana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

16.1 pants. (1) Izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām, atdalāmā projektētās teritorijas daļa un pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa var veidot starpgabalu un neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tikai tad, ja starp nekustamā īpašuma īpašnieku un institūciju, kas nekustamo īpašumu atsavina sabiedrības vajadzībām, ir panākta attiecīga vienošanās.

(3) Saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu pēc atdalīšanas atlikusī projektētās teritorijas daļa ir vismaz tik liela, lai to varētu atdalīt ar robežzīmēm.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

17.pants.

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

18.pants. (1) Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes zemes īpašnieki ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt projekta īstenošanai, kā arī saskaņo projektētās teritorijas robežas.

(2) Zemes īpašnieku paraksts zemes ierīcības projekta saskaņošanai nav nepieciešams un zemes ierīcības projekta izstrādātājs zemes ierīcības projektā iekļauj informāciju par šo personu izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem, ja:

1) zemes ierīcības projektu ierosina valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;

2) par zemes ierīcības projektu ir spēkā stājies tiesas spriedums.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

19.pants. Zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.

(12.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

20.pants.

(Izslēgts ar 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

21.pants. Ja zemes ierīcības projektā ietvertais īpašums ir bijis apgrūtināts ar kredītsaistībām, šo kredītsaistību pārvedumu uz jaunizveidojamo īpašumu un projektētās teritorijas ierakstīšanu zemesgrāmatā saskaņo ar kreditoru, izņemot gadījumus, kad zemes ierīcības projektā ietverto nekustamo īpašumu paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

22.pants. (1) Zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

(2) Ja zemes ierīcības projekta īstenošanas laikā tiek grozīts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, zemes ierīcības projekts īstenojams atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, kas bija spēkā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas brīdī.

(12.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

III nodaļa. Zemes lietošanas veidi

23.pants. Zemes lietošanas veidu ierakstīšanu un uzskaiti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veic Valsts zemes dienests atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 12.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

24.pants. Zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

1. Līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.

(12.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

2. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod:

1) sertificēšanas noteikumus zemes ierīcības darbiem atbilstoši šā likuma 4.pantam;

2) zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumus atbilstoši šā likuma 10.panta pirmajai daļai un 19.panta pirmajai daļai;

3) zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un noteikšanas kritērijus atbilstoši šā likuma 24.pantam.

3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes ierīcības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes ierīcības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

4. Persona, kurai zemes lietošanas tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", likumu "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" un likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.

5. Valstij un pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības projektu neizstrādā.

6. Attiecībā uz teritoriju, kurai nav izstrādāts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, bet kurā jāveic šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētie zemes ierīcības darbi, lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi pieņem vietējā pašvaldība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

7. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta ceturtajā daļā un 19.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

8. Ja vietējās pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi uz projektēto teritoriju attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai ir pieņemts līdz 2010.gada 1.augustam, zemes ierīcības projektu turpina izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

9. Šā likuma 4.panta piektā daļa un 19.panta grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

(17.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2010.)

10. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 10.panta pirmajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 1.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(12.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

11. Ministru kabinets līdz 2017.gada 30.aprīlim izdod šā likuma 4.panta 4.1 daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 14.septembrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2006.gada 3.oktobrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes ierīcības likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.09.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 03.10.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 20, 26.10.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
144787
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2010","iso_value":"2010\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"