Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 554

Rīgā 2018. gada 28. augustā (prot. Nr. 40 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
22. panta 5. un 7. punktu, 24. panta piekto daļu, 60. un
88. pantu un Zemes pārvaldības likuma
13. panta pirmās daļas 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 68. nr.; 2014, 41., 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 22. panta 5. un 7. punktu, 24. panta piekto daļu, 60. un 88. pantu un Zemes pārvaldības likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus ''Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija'' (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ''Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde'' (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt noteikumus ar 1.11. un 1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. gadījumus, kad būvniecības procesa ietvaros iesniegtais iesniegums vienlaikus ir uzskatāms arī par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk - Kadastra likums) 24. panta pirmajā daļā minēto personu iesniegumu ierosināt kadastra objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu vai tā sastāva grozīšanu;

1.12. kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē informāciju par iekšzemes publiskajiem ūdeņiem."

4. Aizstāt 2. punktā vārdus "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk - Kadastra likums)" ar vārdiem "Kadastra likuma".

5. Papildināt 11. punktu aiz vārdiem "informācijas sistēmām" ar vārdiem "un datu aktualizāciju neveic uz ierosinātāja iesnieguma pamata".

6. Svītrot 15.4. apakšpunktu.

7. Izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas tiešsaistes datu pārraides režīmā par plānotās (projektētās) zemes vienības kadastra apzīmējumu veic zemes vienības pirmsreģistrāciju vai pieņem lēmumu par pirmsreģistrācijas atteikumu.

18. Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrētai zemes vienībai piešķir kadastra apzīmējumu un reģistrē tai plānoto (projektēto) platību."

8. Izteikt 23.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.1. grafisko pielikumu - zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. Apbūves tiesības ierakstīšanai zemesgrāmatā pievieno mērnieka sagatavotu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa un norādītas koordinātas Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;".

9. Aizstāt 25. punktā vārdus "tam, kad saņemts mērnieka pieprasījums" ar vārdiem "pieprasījuma saņemšanas tiešsaistes datu pārraides režīmā".

10. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē uz apbūves tiesības pamata celtu nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi, ja tajā nav projektēta neviena dzīvojamo telpu grupa. Uz apbūves tiesības pamata uzceltu nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā patstāvīgu kadastra objektu, neiekļaujot to nekustamā īpašuma sastāvā apbūves tiesības spēkā esības laikā."

11. Aizstāt 29.1.2. apakšpunktā vārdus "pašvaldības būvvaldes" ar vārdiem "pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas".

12. Izteikt 29.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1.3. būvvaldē akceptētu būvniecības dokumentāciju, kurā iekļautā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru ierosināta reģistrācija, vai, ja tādas dokumentācijas nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja normatīvie akti to paredz);".

13. Izteikt 35.2. un 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. reģistrē kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves izpildmērījumu ziņas. Ja lineāra inženierbūve, izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu, izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvās teritorijas robežu sadala atsevišķi uzmērāmās inženierbūvēs un reģistrāciju katrai inženierbūvei veic atsevišķi;

35.3. ievieto būves kadastrālās uzmērīšanas telpiskās vektordatu datnes un būves attēlus, izņemot šo noteikumu 29.2. apakšpunktā un 30. punktā noteiktajos gadījumos, vai inženierbūves izpildmērījumu telpiskās vektordatu datnes;".

14. Izteikt 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Būves pirmsreģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver kadastra apzīmējuma piešķiršanu un ieraksta izdarīšanu par būvi raksturojošajiem datiem. Pirmsreģistrētas būves kadastra kartē attēlo, ja būves vai zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā saņemta būves kontūra.

38. Telpu grupai kadastra apzīmējumu piešķir, reģistrējot būves kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves izpildmērījumu ziņas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam, ja būvē ir telpu grupa."

15. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai inženierbūves izpildmērījumam kadastra kartē attēlo šo noteikumu 131.3. apakšpunktā minētos telpiskos uzmērīšanas datus."

16. Izteikt 49.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.1. zemes nomas līgumu vai patapinājuma līgumu, kas noslēgts līdz 2017. gada 1. janvārim uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības celt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, ja uz tā pamata līdz 2016. gada 31. decembrim ir saņemta būvatļauja normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā kārtībā;".

17. Izteikt 66.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.3. telpisko kadastrālās uzmērīšanas vai inženierbūves izpildmērījumu vektordatu datnes ievietošanu Kadastra informācijas sistēmā un kadastra kartes aktualizēšanu, ja iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai inženierbūves izpildmērījumu plāni;".

18. Papildināt noteikumus ar 72.1 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šo noteikumu 131.1. apakšpunktā minētos zemes vienības vektordatus kadastra kartē un norāda informāciju par veikto kadastrālās uzmērīšanas darbību un tās veicēju - mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru."

19. Aizstāt 74.1. apakšpunkta ievaddaļā skaitli "5" ar skaitli "10".

20. Svītrot 75.6. apakšpunktu.

21. Papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrē atzīmi par tās atrašanos valsts robežas joslā un valsts robežas joslas aizņemto platību. Atzīmi reģistrē pēc stāvokļa uz kārtējā kalendāra gada 15. maiju un 15. decembri."

22. Papildināt 3.2. apakšnodaļu ar 79.ˡ punktu šādā redakcijā:

"79.ˡ Atbilstoši ierosinātāja iesniegumam par zemes vienības robežas novietojuma precizēšanu kadastra kartē aktualizē ierādītas un projektētas zemes vienības robežu, ievērojot iesniegtos dokumentus par ceļa precīzu izvietojumu un ierādītu zemes vienību robežu noteikšanas dokumentos minēto attālumu no ceļa ass, un Valsts zemes dienesta rīcībā esošo aktuālo ortofotokarti."

23. Papildināt noteikumus ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības daļas robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šo noteikumu 131.4. apakšpunktā minētos zemes vienības daļas vektordatus kadastra kartē un norāda informāciju par veikto kadastrālās uzmērīšanas darbību un tās veicēju - mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru."

24. Izteikt 85.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.7. iesniegts dokuments, uz kura pamata ieraksta vai dzēš atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu;".

25. Papildināt noteikumus ar 85.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.8. no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par ierosinātāja būvniecības procesa ietvaros iesniegtu iesniegumu (kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu reģistrāciju vai aktualizāciju) un būvniecības dokumentācija:

85.8.1. kas apstiprina būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvniecības procesa pabeigšanu;

85.8.2. par telpu grupas lietošanas veida vai būves galvenā lietošanas veida maiņu bez pārbūves."

26. Papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Uz apbūves tiesības pamata celtā nedzīvojamā ēkā vai inženierbūvē apbūves tiesības spēkā esības laikā Kadastra informācijas sistēmā nereģistrē dzīvojamo telpu grupu vai reģistrētai telpu grupai neaktualizē lietošanas veidu uz dzīvojamo telpu grupu, kā arī būvei nemaina galveno lietošanas veidu, kā rezultātā būve saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā kļūst par dzīvojamo māju."

27. Papildināt 87.1. apakšpunktu aiz vārda "ziņām" ar vārdiem "vai inženierbūves izpildmērījuma plāna ziņām".

28. Papildināt noteikumus ar 87.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"87.6. valsts vai pašvaldības iesniegto informāciju par būves ekspluatācijas uzsākšanas gadu vai ekspluatācijā pieņemšanas gadu."

29. Izteikt 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai inženierbūves izpildmērījumu plānam kadastra kartē aktualizē šo noteikumu 131.3. apakšpunktā minētos būves vektordatus."

30. Svītrot 92. punktu.

31. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Informāciju par iznomāto vai lietojumā nodoto nekustamo īpašumu vai tā daļu un par nomnieku vai lietotāju dzēš:

97.1. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu;

97.2. bez ierosinātāja iesnieguma vienā no šādiem gadījumiem:

97.2.1. Kadastra informācijas sistēmā dzēsts iznomātais kadastra objekts;

97.2.2. beidzies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nomas termiņš;

97.2.3. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais iznomātājs un nomnieks ir viena un tā pati persona."

32. Svītrot 98. punktu.

33. Papildināt noteikumus ar 3.1 nodaļu šādā redakcijā:

"3.1 Zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrācija un aktualizācija

104.1 Zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē kā kartogrāfiski norobežotu teritoriju.

104.2 Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrē atzīmi par zemes vienības atbilstību iekšzemes publiskiem ūdeņiem, ja zemes vienības robežās ietilpst publiskais ūdens atbilstoši Civillikuma 1102. pantam vai Civillikuma I pielikumam.

104.3 Zemes vienībai zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes lietošanas veidu "zeme zem ūdeņiem", ja iesniegtajos dokumentos nav norādīts cits zemes lietošanas veids.

104.4 Kadastra informācijas sistēmā datus par zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju aktualizē, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai vietējās pašvaldības sniegtajām ziņām, izņemot gadījumu, ja Kadastra informācijas sistēmā kā zemes vienības kadastra subjekts ir reģistrēta privātpersona. Iesniedzot ziņas, norāda informāciju, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un vietējā pašvaldība ir saskaņojušas valdījuma tiesības.

104.5 Ja sniedz ziņas par tiesisko valdītāju daļai no zemes vienības, tad pievieno informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību, zemes lietošanas veidu un grafisko pielikumu, norādot zemes vienības izvietojumu un robežas.

104.6 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība:

104.6 1. šo noteikumu 104.5 punktā minētajā gadījumā sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību;

104.6 2. reģistrē jaunus nekustamos īpašumus, ja viena Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas ir gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, gan vietējās pašvaldības tiesiskajā valdījumā;

104.6 3. reģistrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai vietējo pašvaldību par tādu nekustamo īpašumu tiesisko valdītāju, kuros ietilpst zemes vienības, kas norādītas atbilstoši šo noteikumu 104.4 punktam.

104.7 Kadastra informācijas sistēmā dzēš ierakstu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai vietējo pašvaldību kā zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju un reģistrē citu institūciju kā tiesisko valdītāju, ja ir norādīts normatīvais akts vai Ministru kabineta rīkojums par zemes vienības piekritību valstij."

34. Papildināt 115. punktu aiz skaitļa un vārda "1. maiju" ar vārdiem "izņemot tās kadastrālās teritorijas, kurās reģistrē zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem".

35. Papildināt noteikumus ar 115.1 punktu šādā redakcijā:

"115.1 Kadastrālajai teritorijai, kurā reģistrē zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem, robežu nosaka atbilstoši normatīvajos aktos definētajām jūras piekrastes ūdeņu robežām, veidojot tās atbilstoši šo noteikumu 115. punktā noteiktajām kadastrālo teritoriju robežām."

36. Papildināt 126. punktu aiz vārdiem "kadastrālās uzmērīšanas" ar vārdiem "un izpildmērījumu plānu".

37. Papildināt noteikumus ar 129.1 punktu šādā redakcijā:

"129.1 Ja Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatē kadastra kartē attēlotā reģistrētā kadastra objekta neatbilstību Valsts zemes dienesta rīcībā esošajai aktuālajai ortofotokartei, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība kadastra kartē precizē kadastra objekta attēlojumu atbilstoši aktuālajai ortofotokartei, ievērojot kadastra objekta noteikšanas dokumentos minēto un nemainot uzmērītās zemes vienības robežas."

38. Izteikt 132.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"132.2. ja Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrētās zemes vienības platība, kurai reģistrēta atzīme par atbilstību iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības platība, kā arī valstij vai pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes vienības platība, uz kuras atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti, vai valstij piederošas vai piekrītošas zemes vienības platība, uz kuras atrodas valsts robežas josla, pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, Kadastra informācijas sistēmas teksta datos aktualizē platību atbilstoši kadastra kartei un sagatavo aktu par precizēto zemes vienības platību;".

39. Papildināt noteikumus ar 134.1 punktu šādā redakcijā:

"134.1 Kadastra informācijas sistēmā reģistrē atzīmi par koordinātu nesakritību, ja mērnieks vai Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatē koordinātu nesakritību zemes vienības robežzīmei."

40. Izteikt 145. punktu šādā redakcijā:

"145. Ierakstu par kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš atbilstoši ierosinātāja iesniegumam un pievienotajiem dokumentiem, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus."

41. Izteikt 150. punktu šādā redakcijā:

"150. Ierakstu par būvi vai telpu grupu dzēš:

150.1. ja no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību;

150.2. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu, kurā apliecināts, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā nav uzskatāms par būvi;

150.3. ja būves kadastrālajā uzmērīšanā sadalīta būve vai telpu grupa vai apvienotas divas vai vairākas būves vai telpu grupas."

42. Svītrot 152.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "un nav iesniegti šo noteikumu 150. punktā minētie dokumenti".

43. Svītrot 152.2. apakšpunktā vārdus "bet persona nav ierosinājusi būves dzēšanu".

44. Izteikt 153.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"153.1. šo noteikumu 150. punktā noteiktajos gadījumos;".

45. Papildināt noteikumus ar 153.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"153.3. no būvniecības informācijas sistēmas saņemta pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, informācija par būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta atcelšanu vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu neizpildi."

46. Papildināt noteikumus ar 164.1 3., 164.1 4. un 164.1 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"164.1 3. zemes robežu plānā konstatētas pārrakstīšanās kļūdas vai zemes robežu plānā attēlota zemes vienība, kuru veido divas daļas, kas saskaras tikai vienā robežpunktā;

164.1 4. zemes robežu plānā izdalītu platību ar norādi "cits zemes lietojums", izņemot valsts un pašvaldības ceļus, nepieciešams iekļaut zemes vienības platībā un zemes vienības platības izmaiņas nepārsniedz normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pieļaujamās atšķirības robežas. Iesniegumam pievieno attiecīgā objekta, kura uzturēšanai izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums", īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja saskaņojumu;

164.1 5. zemes robežu plānā izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums" un tā ir zem valsts vai pašvaldības autoceļiem."

47. Svītrot 164.2 punktā vārdus "vienu eksemplāru iesniegt zemesgrāmatu nodaļā".

48. Izteikt 164.3 punktu šādā redakcijā:

"164.3 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība nesagatavo zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ja plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbilst Kadastra informācijas sistēmas datiem. Ja šo noteikumu 164.1 2., 164.1 3., 164.1 4. un 164.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā zemes robežu plānā zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi nesakrīt ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, norādot tajā informāciju par nesakritību. Ja Kadastra informācijas sistēmā ir ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, norādot tajā informāciju par robežu neatbilstību."

49. Papildināt 164.4 punktu aiz vārdiem "zemes vienībā" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 164.1 4. apakšpunktā minētajā gadījumā".

50. Svītrot 168. punktu.

51. Papildināt noteikumus ar 197., 198., 199., 200., 201. un 202. punktu šādā redakcijā:

"197. Zemes vienības zem jūras piekrastes ūdeņiem Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pirmreizēji informatīviem nolūkiem reģistrē Kadastra informācijas sistēmā, nosakot platību no kadastra kartes, kā arī ievērojot kadastrālo teritoriju iedalījumu. Zemes vienībai reģistrē atzīmi par zemes vienības atbilstību jūras piekrastes ūdeņiem, kā tiesisko valdītāju reģistrē vietējo pašvaldību un kā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi norāda "publiskais ūdens" un administratīvi teritoriālās vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējuma vērtību zonas numuru, līdz nav noteikta speciāla zona. Zemes vienību reģistrē nekustamā īpašuma sastāvā atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

198. Valsts zemes dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un vietējām pašvaldībām sarakstu ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, izņemot gadījumu, ja Kadastra informācijas sistēmā kā zemes vienības kadastra subjekts ir reģistrēta privātpersona.

199. Šo noteikumu 75.1 punktā minētās atzīmes reģistrāciju sāk no 2018. gada 15. decembra.

200. Valsts zemes dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā dzēš Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībām reģistrēto apgrūtinājumu "pierobeža" un "pierobežas josla", ja zemes vienība atrodas teritorijā, kas nav minēta Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 550 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību".

201. Šo noteikumu 85.8. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem normatīvajos aktos būvniecības jomā, kas nosaka gadījumus, kad būvniecības ierosinātāja iesniegums pašvaldības būvvaldei vai citai institūcijai, kas veic būvvaldes funkcijas, vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam būves vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā. Šo noteikumu 85.8. apakšpunktā minētās ziņas un būvniecības dokumentāciju no būvniecības informācijas sistēmas pēc attiecīgas programmatūras izstrādes nodod pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, ja tās ir noslēgušas vienošanos ar būvniecības informācijas sistēmas pārzini par sistēmas lietošanu.

202. Ierakstu par būvi Kadastra informācijas sistēmā dzēš, pamatojoties uz dokumentu, ko izdevusi pašvaldības būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, un kas apliecina būves neesību, ja persona šādu dokumentu saņēmusi līdz grozījumu šo noteikumu 150. punktā (ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšana, ja no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību) spēkā stāšanās brīdim vai līdz brīdim, kad ziņu saņemšana par būves neesību tiek nodrošināta no būvniecības informācijas sistēmas."

52. Izteikt 5. pielikuma 4.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.3.     būves piederības statuss (pieder zemes īpašniekam, nepieder zemes īpašniekam, jaukta būves piederība, ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā, nenoskaidrota būves piederība, zemes īpašnieka tiesiskā valdījumā, būvju īpašuma īpašnieka tiesiskā valdījumā un būve uz apbūves tiesības pamata)"

53. Papildināt 5. pielikumu ar 4.2.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.5.1     būves augstums"

54. Izteikt 5. pielikuma 6.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.3.     kadastra subjekta īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, apbūves tiesīgais (īpašnieks) un apbūves tiesīgais (tiesiskais valdītājs))"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 554Pieņemts: 28.08.2018.Stājas spēkā: 15.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 14.09.2018. OP numurs: 2018/183.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301603
15.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)