Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.76

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma
22.panta 5. un 7.punktu, 60. un 88.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 68. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdu "5. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "5. un 7. punktu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtību."

3. Svītrot 3. punktu.

4. Aizstāt 5.2. apakšpunktā vārdus "deklarācijai nav pievienoti" ar vārdiem "deklarācijai par inženierbūves reģistrāciju nav pievienoti".

5. Svītrot 8.2. apakšpunktā vārdus "nekustamā īpašuma objekta adreses vai".

6. Svītrot 10. punktā vārdus "no valsts vai pašvaldības institūcijām".

7. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatē, ka Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti visi nepieciešamie dati, tie ir pretrunīgi vai neatbilst aktuālajam stāvoklim apvidū, vai Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas ir pretrunīgas, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pieprasa kadastra subjektam sniegt aktuālās ziņas un, ja nepieciešams, ierosināt kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā."

8. Svītrot 15.2. apakšpunktu.

9. Papildināt 15.3. apakšpunktu aiz vārdiem "platības noteikšanu" ar vārdiem "ja ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nav iesniegusi vietējā pašvaldība vai valsts institūcija".

10. Izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. mērniecības datumu - zemes robežu plānā norādīto uzmērīšanas datumu;".

11. Papildināt 23.1.2. apakšpunktu aiz vārdiem "platības noteikšanu" ar vārdiem "ja ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nav iesniegusi vietējā pašvaldība vai valsts institūcija".

12. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Informāciju par plānoto (projektēto) būvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pēc datu saņemšanas no Būvniecības informācijas sistēmas."

13. Svītrot 46.2. un 46.4. apakšpunktu.

14. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot nekustamo īpašumu, kurā ietilpst divas vai vairākas vienā zemes robežu plānā attēlotas zemes vienības, pirms nekustamā īpašuma veidošanas izgatavo jaunus zemes robežu plānus, attēlojot katru zemes vienību atsevišķā dokumentā."

15. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Reģistrējot nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 46.1. apakšpunktam, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma īpašnieku, kā arī ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu un īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma numuru."

16. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Kadastra datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz:

71.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem;

71.2. vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas ziņām par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

71.3. Valsts meža dienesta izsniegtu informāciju par meža zemes un mežaudzes vērtību vai lēmumu par zemes lietošanas veida "mežs" platību un citu ar to saistīto zemes lietošanas veidu izmaiņām zemes vienībā;

71.4. dokumentu, kas nosaka vai izbeidz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

71.5. kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā, ja nav saņemtas ziņas no Meliorācijas kadastra;

71.6. būves kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotu informāciju par zemes lietošanas veida "zeme zem ēkām un pagalmiem" izmaiņām un ar to saistīto citu zemes lietošanas veidu platību izmaiņām zemes vienībā."

17. Izteikt 72.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.6. mērniecības datumu - zemes robežu plānā norādīto uzmērīšanas datumu;".

18. Svītrot 74.1.1. apakšpunktā vārdu "latos".

19. Papildināt noteikumus ar 74.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.3. atbilstoši Meliorācijas kadastra datiem - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu (balles)."

20. Svītrot 75.1. apakšpunktu.

21. Svītrot 76. punktā skaitli "75.1.".

22. Izteikt 82.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.5. mērniecības datumu - zemes vienības daļas zemes robežu plānā norādīto uzmērīšanas datumu;".

23. Papildināt noteikumus ar 85.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.6. labota iepriekš pieļauta kļūda būves kadastrālajā uzmērīšanā."

24. Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Kadastra datus par būvi vai telpu grupu Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz:

87.1. būves kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām;

87.2. normatīvajos aktos par būvju kadastrālo uzmērīšanu noteiktajiem dokumentiem;

87.3. inženierbūves datu deklarāciju par inženierbūvi, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta uz inženierbūves datu deklarācijas pamata (tai skaitā pamatojoties uz precizējošo deklarāciju, ko iesniegusi pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts);

87.4. inženierbūves datu deklarāciju par inženierbūvi, kurai Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti attiecīgie apjoma rādītāji, kas nepieciešami būves kadastrālās vērtības aprēķinam;

87.5. ēkas datu deklarāciju, ko iesniegusi pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, par ēku, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta:

87.5.1. uz ēkas datu deklarācijas pamata;

87.5.2. uz ēku masveida apsekošanas dokumentu pamata;

87.5.3. kā jaunbūves pamati."

25. Papildināt noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Pamatojoties uz ēkas vai inženierbūves datu deklarāciju, Kadastra informācijas sistēmā aktualizē:

87.1 1. datus par Kadastra informācijas sistēmā ierakstīto būves tiesisko valdītāju, ja ir iesniegti dokumenti, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;

87.1 2. datus par Kadastra informācijas sistēmā ierakstīto būves lietotāju, ja deklarācijā norādīta cita persona un nav iesniegti šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3. apakšpunktā minētie dokumenti;

87.1 3. deklarācijā norādīto informāciju par būvi;

87.1 4. būves fiziskā nolietojuma procentu:

87.1 4.1. inženierbūvei - atbilstoši inženierbūves datu deklarācijā norādītajai informācijai aprēķināto procentu;

87.1 4.2. ēkai - 0;

87.1 5. vienu telpu grupu ar vienu telpu katrā stāvā, kur telpas platība aprēķināta, ēkas kopējo platību izdalot ar stāvu skaitu."

26. Aizstāt 92.1. apakšpunktā vārdus "kadastra subjekta" ar vārdu "ierosinātāja".

27. Izteikt 102. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Visu dzīvojamā mājā reģistrēto dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pārrēķina un Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, ja ir mainījusies kopīpašumā esošā objekta platība un saņemts ierosinātāja iesniegums par kopīpašuma domājamo daļu pārrēķinu un datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, un iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā."

28. Papildināt 106. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai dokumenti par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu ir pretrunā ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem, par aktuālākiem uzskata Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus."

29. Izteikt 112.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"112.4. zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums - citai personai piederoša būve, ko dzēš no Kadastra informācijas sistēmas saskaņā ar šo noteikumu 150. punktu;".

30. Svītrot 112.5. apakšpunktu.

31. Papildināt 112.6. apakšpunktu aiz vārdiem "zemes vienības īpašnieks" ar vārdiem "vai būves īpašnieks iegūst īpašumā zemes vienību".

32. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta atzīmi un attēlo telpiskos datus par zemes vienību robežu neatbilstībām, ja zemes vienības robeža veido savstarpēju neatbilstību ar blakus esošās zemes vienības robežu, vienā no šādiem gadījumiem:

134.1. saņemts mērnieka sagatavots atzinums par robežas neatbilstību un zemes robežu neatbilstības novēršanas akts;

134.2. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība konstatējusi zemes vienību robežu neatbilstību, izvērtējot arhīvā esošos zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;

134.3. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pēc tiesas sprieduma par zemes vienības robežu izmaiņām konstatējusi zemes vienību robežu neatbilstību ar zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem."

33. Svītrot 135. punktā vārdu "saskaņā".

34. Papildināt 158. punktu aiz vārdiem "tiesas nolēmumu" ar vārdiem "vai ja atcelta kadastra objekta reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija".

35. Papildināt 159. punkta ievaddaļu aiz vārda "sagatavoto" ar vārdiem "un saskaņā ar Arhīvu likumu elektroniskā formā pārvērsto".

36. Izteikt 161. punktu šādā redakcijā:

"161. Kadastra lietā uzkrāto pastāvīgi glabājamo papīra dokumentu lapas numurē un apliecina lapu skaitu. Papildinot kadastra lietu, apliecina jauno lapu skaitu."

37. Papildināt noteikumus ar 163.3., 163.4. un 163.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.3. izpildot tiesas spriedumu, iesniegti aktuālāki zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par vienu no zemes vienībām - plānus anulē pārējām zemes vienībām, uz kurām attiecas tiesas spriedums;

163.4. atcelta kadastra objekta reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija, kas veikta, pamatojoties uz zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem;

163.5. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, sagatavots zemes robežu plāns."

38. Aizstāt 164.punktā skaitli un vārdu "163.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "163.2. un 163.4. apakšpunktā".

39. Papildināt 164. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 163.3. apakšpunktā minētajā gadījumā Kadastra informācijas sistēmā saglabā ierakstu par kadastrālo uzmērīšanu."

40. Papildināt noteikumus ar 164.1, 164.2, 164.3 un 164.4 punktu šādā redakcijā:

"164.1 Ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu ar lūgumu esošā zemes robežu plāna vietā izgatavot katrai zemes vienībai atsevišķu jaunu zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ja:

164.1 1. zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un zemes robežu plānu sagatavojis Valsts zemes dienests;

164.1 2. zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un informācija par tām apvienota (caurauklota) vienā dokumentā.

164.2 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, neveicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus un izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, no aktuālā zemes robežu plāna sagatavo zemes robežu plānu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam. Zemes robežu plāns, kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ir tiesisks zemes vienības robežas un citu zemes vienību raksturojošos datus apliecinošs dokuments un uzskatāms par aktuālu zemes robežu plānu līdz jaunu zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanai vai tā anulēšanai šo noteikumu 163. punktā minētajos gadījumos. Zemes robežu plānu sagatavo vismaz tik eksemplāros, lai pa vienam eksemplāram varētu izsniegt katram īpašniekam (kopīpašniekam), vienu eksemplāru iesniegt zemesgrāmatu nodaļā un vienu eksemplāru − Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

164.3 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība nesagatavo zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, ja plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbilst Kadastra informācijas sistēmas datiem vai Kadastra informācijas sistēmā ir ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību. Ja plāns jāsagatavo no vienā dokumentā apvienota (caurauklota) zemes robežu plāna un tajā zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi nesakrīt ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, norādot tajā informāciju par nesakritību.

164.4 Zemes vienībai, kuras zemes robežu plānā daļa no zemes vienības attēlota kā "Cits zemes lietojums", zemes robežu plānā, kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, saglabā ierakstu par platību ar norādi "Cits zemes lietojums" un tā kontūras zemes vienībā."

41. Papildināt 169. punkta otro teikumu aiz vārda "reģistrē" ar vārdiem "vai dzēš ierakstu par".

42. Izteikt 181.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"181.3.1. naudas summa, kas norādīta atbilstoši likumīgajam maksāšanas līdzeklim Latvijas Republikā;".

43. Aizstāt 187. punktā vārdus "valstij un pašvaldībai piekritīgu" ar vārdiem "vai apvienot".

44. Papildināt noteikumus ar 187.1 un 187.2 punktu šādā redakcijā:

"187.1 Lēmums par valstij vai pašvaldībai piekritīgas vai piederīgas zemes vienības sadalīšanu vai apvienošanu un piekritību citai institūcijai Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzams kopā ar kadastra subjekta piekrišanu.

187.2 Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība anulē zemes robežu plānu, ja saņemts pašvaldības lēmums par zemes vienības sadalīšanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz daļu no zemes vienības, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā. Minētajā gadījumā par aktuālu uzskatāms iepriekš Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais zemes robežu plāns, uz kā pamata īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā."

45. Papildināt noteikumus ar 194. un 195. punktu šādā redakcijā:

"194. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, pamatojoties uz valsts institūcijas vai pašvaldības iesniegto informāciju, kurai pievienots grafiskais pielikums, aktualizē valstij vai pašvaldībai piekritīgas vai piederīgas, vai valsts rezerves zemes fondā iekļautas zemes vienības zemes lietošanas veidu, ja zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta.

195. Kadastra datu aktualizāciju šo noteikumu 87.5.2. un 87.5.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība uzsāk pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūlijam."

46. Aizstāt 2. pielikuma 2. punktā vārdus "ja Kadastra informācijas sistēmā veikta ēkas pirmsreģistrācija" ar vārdiem "ja ēka reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā vai veikta ēkas pirmsreģistrācija".

47. Aizstāt 3. pielikuma 7. punktā skaitli un vārdu "87.3. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdu "87.3. un 87.4. apakšpunktā".

48. Aizstāt 4. pielikuma 2. punktā vārdus "ja Kadastra informācijas sistēmā veikta ēkas pirmsreģistrācija" ar vārdiem "ja ēka reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā vai veikta ēkas pirmsreģistrācija".

49. Papildināt 5. pielikuma 4.1.3. punktu aiz vārdiem "nenoskaidrota būves piederība" ar vārdiem "zemes īpašnieka tiesiskā valdījumā".

50. Papildināt 5. pielikumu ar 4.1.15., 4.1.16. un 4.1.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.15.     būves punkta kārtas numurs
4.1.16.     būves punkta X koordināta
4.1.17.     būves punkta Y koordināta"

51. Papildināt noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263

Zemes robežu plāns, kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus

1. Zemes robežu plānā (paraugs), kas sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, titullapā ir šāda informācija:

1.1. vārdi "Latvijas Republika";

1.2. nosaukums "Zemes robežu plāns";

1.3. zemes vienības kadastra apzīmējums un aktuālā adrese (ja vietējā pašvaldība piešķīrusi) atbilstoši Valsts adrešu reģistram;

1.4. ziņas par mērnieku, kas sagatavoja aktuālo plānu, uz kuru pamatojoties Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo zemes robežu plānu, un šī plāna izgatavošanas datums;

1.5. robežu noteikšanas vai uzmērīšanas datums un tiesiskā pamatojuma dokuments, uz kura pamata robežas noteiktas;

1.6. plāna mērogs un zemes vienības platība. Ja zemes vienības robežas ir ierādītas, uzmērītas brīvā vai vietējā koordinātu sistēmā vai noteiktas LKS-92 TM, izmantojot ortofotokarti, papildus pievieno norādi "Zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes vienības robežu kadastrālās uzmērīšanas";

1.7. sadaļa ar Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāja parakstu un tā speciālista parakstu, kurš, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus, sagatavoja zemes robežu plānu.

2. Plāna grafiskā attēlojuma pusē no aktuālā plāna bez izmaiņām pārnes attiecīgās zemes vienības grafiskā attēlojuma daļu.

PARAUGS

LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

(sagatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un

Valsts zemes dienesta arhīva dokumentus)

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 74840060022

Adrese: Upeskrasti, Rembates pagasts, Ķeguma novads

Plāns sagatavots, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Ogres rajona nodaļas Mērniecības biroja mērnieka U. Pētera 1992. gada 20. martā izgatavotā zemes robežu plāna datiem.

Robežas noteiktas 01.03.1992., pamatojoties uz Ķeguma pagasta padomes 1992. gada 1. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 1) "Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā"

Plāna mērogs 1:500

Zemes vienības platība: 0,23 ha

Zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes vienības robežu kadastrālās uzmērīšanas.

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas birojs

vadītājs paraksts vārds, uzvārds datums
kadastra inženieris paraksts vārds, uzvārds datums"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministre Baiba Broka

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 76Pieņemts: 04.02.2014.Stājas spēkā: 27.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 26.02.2014. OP numurs: 2014/41.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
264608
27.02.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)