Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2007.gada 13.februārī (prot. Nr.12 17.§)
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu
(Grozīta ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.683)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sistematizētu profesiju sarakstu - profesiju klasifikatoru (turpmāk - klasifikators) - un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, kā arī nosaka klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

2. Klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši starptautiski atzītiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums). Klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti.

(MK 29.01.2008. noteikumu Nr.47 redakcijā)

3. Klasifikatora lietošana ir obligāta:

3.1. darba devēja un darbinieka savstarpējās darba tiesiskajās attiecībās;

3.2. informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

3.3. oficiālās statistikas jomā;

3.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

3.5. starptautiskai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

3.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

3.7. izglītības programmu izstrādē un īstenošanā;

3.8. citās jomās, kur nepieciešama profesiju nosaukumu lietošana.

4. Labklājības ministrija:

4.1. atbild par klasifikatora aktualizēšanu;

4.2. uztur un nodod citām institūcijām lietošanā klasifikatora elektronisko versiju;

4.3. atbild par klasifikatora elektroniskās versijas atbilstību šiem noteikumiem.

II. Klasifikatora struktūra

5. Klasifikatoru veido:

5.1. profesijas, kas sagrupētas deviņās pamatgrupās profesiju profesionālās kvalifikācijas līmeņa (teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu) dilstošā secībā;

5.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

5.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

5.4. profesiju kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kuras norādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

5.5. profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai pamatgrupai, apakšgrupai, mazajai grupai un atsevišķajai grupai. Ja mazajā grupā ir tikai viena atsevišķā grupa, šīs atsevišķās grupas pamatuzdevumi ir analogi mazās grupas pamatuzdevumiem un netiek atkārtoti;

5.6. profesiju standarti, kas sagrupēti pa klasifikatora pamatgrupām (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.47)

6. Klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

6.1. pirmā pamatgrupa - profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas noteikšanu un formulēšanu, likumu un noteikumu izstrādāšanu, valdības politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu iestādēs, organizācijās un uzņēmumos;

6.2. otrā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešams augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana un papildināšana, sistemātiska pieredzes apgūšana;

6.3. trešā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tehniska rakstura darbu veikšana, īstenojot konceptuālas nostādnes, dažādu darba metožu lietošana atbilstoši minētajām nozarēm;

6.4. ceturtā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir sekretāra pienākumu veikšana, lietvedības un kancelejas darbu veikšana, prasme strādāt ar kancelejas tehniku, rakstāmmašīnām un skaitļotājiem, izpildot naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas;

6.5. piektā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tādu pakalpojumu sniegšana, kuri saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošināšanu;

6.6. sestā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir labības, mājdzīvnieku un zivju audzēšana, medīšana, meža saglabāšana un izmantošana (atsevišķos gadījumos - lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošana);

6.7. septītā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas, pieredze un amata prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darbarīkos un tehnoloģijā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir prast izvēlēties izejvielas un materiālus, izstrādājumu konstruēšana, produkcijas ražošana, amatniecības (roku darba) preču ražošana;

6.8. astotā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu un citas produkcijas montāžu;

6.9. devītā pamatgrupa - profesijas, kurās zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus darbus, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos - ar ievērojamu fizisku piepūli), kur nav nepieciešama iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nekvalificētu darbu veikšana (piemēram, karjeros, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā).

7. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

7.1. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar roku vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt gala produkta raksturu un uzdevumu (dažkārt to pat projektēt), profesija ietverta klasifikatora septītajā pamatgrupā;

7.2. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija ietverta klasifikatora astotajā pamatgrupā;

7.3. ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija ietverta klasifikatora devītajā pamatgrupā.

8. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (cipari) atbilst starptautiskajai profesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās:

8.1. pirmais cipars norāda pamatgrupas kārtas numuru;

8.2. otrais cipars (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

8.3. trešais cipars (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

8.4. ceturtais cipars (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

9. Profesijas kodā nākamās zīmes (cipari) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

III. Klasifikatora lietošana

10. Klasifikatora lietotājam nepieciešamās profesijas nosaukumu var meklēt profesiju sarakstā kodu augošā secībā (2.pielikums) vai profesiju sarakstā alfabēta secībā (3.pielikums), kas veidots pēc profesijas pamatvārdu alfabēta. Ja meklējamā profesija alfabētiskajā sarakstā sastopama vairākās klasifikācijas grupās, klasifikatora lietotājam jāiepazīstas ar visās šajās grupās norādītajiem attiecīgās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām.

11. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda(-iem) un tam(-iem) pievienotajiem apzīmējumiem (primārā, sekundārā un terciārā pazīme), kas raksturo kādu no profesijas īpašībām:

11.1. pamatvārds(-i) ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai atsevišķos gadījumos - diviem vārdiem;

11.2. primārā pazīme - parasti viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu(-us) un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda(-iem);

11.3. sekundārā pazīme - vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru (daļsvītru) un norādīta pirms primārās pazīmes;

11.4. terciārā pazīme - vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā ir norādīta aiz pamatvārda(-iem).

12. Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas un klases. Klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties atvasinātos profesiju nosaukumus un tos lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodus:

12.1. apzīmējumu "vietnieks" - attiecīgajiem vadītāju profesiju nosaukumiem;

12.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" - attiecīgajiem otrās pamatgrupas profesiju nosaukumiem;

12.3. apzīmējumu "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" un tamlīdzīgus apzīmējumus - attiecīgajiem trešās pamatgrupas profesiju nosaukumiem.

13. Profesiju nosaukumi klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, klasifikatora lietotājs profesiju nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

14. Klasifikatora lietotājam atļauts sīkāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar apzīmējumiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu.

IV. Klasifikatora aktualizēšana

15. Klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Publisko tiesību subjekti un privātpersonas priekšlikumus par klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

16. Labklājības ministrija katru gadu sagatavo un līdz 1.jūlijam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.maijam, bet līdz 1.decembrim - noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.oktobrim.

17. Iesniedzot Labklājības ministrijai priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

17.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);

17.2. profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);

17.3. profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

17.4. profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

V. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumus Nr.306 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 70., 172.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.125
Profesiju klasifikators

(Pielikums grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.683; MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.47; MK 11.08.2008. noteikumiem Nr.655; MK 20.01.2009. noteikumiem Nr.51; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.763)

Saturs

I. Klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu kopsavilkums

II. Pirmā pamatgrupa

LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

III. Otrā pamatgrupa

VECĀKIE SPECIĀLISTI

IV. Trešā pamatgrupa

SPECIĀLISTI

V. Ceturtā pamatgrupa

KALPOTĀJI

VI. Piektā pamatgrupa

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

VII. Sestā pamatgrupa

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

VIII. Septītā pamatgrupa

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

IX. Astotā pamatgrupa

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI

X. Devītā pamatgrupa

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

I. KLASIFIKATORA GRUPU NOSAUKUMU UN TO STARPTAUTISKO KODU KOPSAVILKUMS

PIRMĀ PAMATGRUPA

LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

11 LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

111 Likumdevēji

1110 Likumdevēji

112 Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

1121 Valsts amatpersonas

1122 Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā

1123 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

1124 Iekšlietu jomas vadītāji

1125 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vadītāji

1126 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā

1127 Valsts kontroles amatpersonas un vadītāji

113 Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji

1130 Pašvaldību vadītāji

1131 Pašvaldības policijas vadītāji

114 Politisko partiju, biedrību un nodibinājumu amatpersonas

1141 Politisko partiju amatpersonas

1142 Darba devēju, darbinieku un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas

1143 Humānās palīdzības un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas

115 Pašvaldību amatpersonas

1150 Pašvaldību amatpersonas

12 KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI1

121 Kolektīvie vadītāji

1210 Kolektīvie vadītāji

122 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās

1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu jomā

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās jomās

123 Citu struktūrvienību vadītāji

1231 Finanšu un administratīvo struktūrvienību vadītāji

1232 Personāla, informātikas, ražošanas sakaru un tehnisko struktūrvienību vadītāji

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji

1234 Reklāmas un sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītāji

1235 Sagādes, sadales un loģistikas struktūrvienību vadītāji

1236 Skaitļošanas tehnikas apkalpošanas struktūrvienību vadītāji

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji

1238 Klientu apkalpošanas un starpbanku struktūrvienību vadītāji

1239 Pasta darba organizācijas un pakalpojumu struktūrvienību vadītāji

13 VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI2

131 Vispārējie vadītāji

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā

1313 Vispārējie vadītāji būvniecībā

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu jomā

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā

1319 Vispārējie vadītāji citās jomās

Piezīmes.

1 Šajā grupā ietilpst amatpersonas: komersantu, personālsabiedrību un iestāžu vadītāji, ja komersanta, personālsabiedrības, iestādes vadīšanai nepieciešami trīs vai vairāk vadītāji.

2 Šajā grupā ietilpst komersantu, personālsabiedrību un iestāžu vadītāji (ja vadītāji ir ne vairāk kā divas personas). Pārējais personāls tiek klasificēts saskaņā ar tā specifiskiem pienākumiem.

OTRĀ PAMATGRUPA

VECĀKIE SPECIĀLISTI

21 FIZIĶI, ĶĪMIĶI, MATEMĀTIĶI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

211 Fiziķi, ķīmiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2111 Fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

2115 Darba un vides aizsardzības vecākie speciālisti

212 Matemātiķi, statistiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2122 Statistiķi

213 Vecākie skaitļošanas speciālisti

2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi

2132 Programmētāji

2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti

214 Arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2141 Arhitekti, pilsētu, satiksmes un teritorijas attīstības plānotāji

2142 Būvinženieri

2143 Elektroinženieri

2144 Elektronikas un telesakaru inženieri

2145 Mehānikas inženieri

2146 Ķīmijas inženieri

2147 Ieguves rūpniecības inženieri un metalurgi

2148 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri

2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

215 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti

2152 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti

22 VECĀKIE DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

221 Vecākie dabaszinātņu speciālisti

2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2212 Fiziologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

222 Vecākie veselības aprūpes speciālisti (izņemot slimnieku kopējus)

2221 Ārsti

2222 Zobārsti

2223 Veterināri

2224 Farmaceiti un farmakologi

2225 Sabiedrības veselības speciālisti

223 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

23 VECĀKIE IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

231 Koledžu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskie amati

2310 Koledžu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskie amati

232 Vidējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

2320 Vidējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

233 Pamatizglītības iestāžu un pirmsskolu skolotāji

2331 Pamatizglītības iestāžu skolotāji

2332 Pirmsskolu skolotāji

234 Speciālo skolu skolotāji

2340 Speciālo skolu skolotāji

235 Citi vecākie izglītības iestāžu speciālisti

2351 Metodiķi

2352 Inspektori

2353 Sociālie pedagogi

2359 Citi vecākie izglītības iestāžu speciālisti

24 CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

241 Vecākie speciālisti

2411 Grāmatveži

2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti

2413 Kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti

2414 Vecākie projektu vadīšanas speciālisti

2415 Parfimēri

2419 Citi vecākie speciālisti

242 Juristi

2421 Advokāti

2422 Tiesneši

2423 Prokurori

2429 Citas juristu profesijas

243 Arhīvisti, bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti

2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

244 Vecākie sabiedrisko un humanitāro zinātņu speciālisti

2441 Ekonomisti

2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2444 Filologi, tulki un tulkotāji

2445 Psihologi

2446 Vecākie sociālie darbinieki

2447 Vecākie tūrisma speciālisti

245 Rakstnieki un citu radošo profesiju vecākie speciālisti

2451 Rakstnieki un žurnālisti

2452 Tēlnieki (skulptori), gleznotāji, vecākie dizaina speciālisti un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji

2454 Horeogrāfi un dejotāji

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori

246 Speciālisti reliģijas jomā

2461 Kulta darbinieki

2462 Diakoni un kapelāni

247 Zinātnieki

2470 Zinātnieki

248 Valsts pārvaldes vecākie speciālisti

2481 Valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā

2482 Iekšlietu jomas vecākie speciālisti

2483 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vecākie speciālisti

2484 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā

2485 Valsts kontroles vecākie speciālisti

TREŠĀ PAMATGRUPA

SPECIĀLISTI

31 FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti

3112 Būvniecības speciālisti

3113 Elektrotehnikas speciālisti

3114 Elektronikas un telesakaru speciālisti

3115 Inženiermehānikas speciālisti

3116 Inženierķīmijas speciālisti

3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti

3118 Rasētāji

3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti

312 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3122 Skaitļošanas tehnikas operatori

3123 Rūpniecisko robotu speciālisti

313 Optisko un elektronisko iekārtu speciālisti

3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti

3132 Radiosakaru un telesakaru iekārtu speciālisti

3133 Medicīnas iekārtu speciālisti

314 Kuģu un gaisa kuģu speciālisti

3141 Kuģu vadītāji

3142 Kuģu vadītāji uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanai

3144 Gaisa satiksmes dispečeri

3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti

3146 Kuģu mehāniķi

3147 Kuģu mehāniķi uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW

3148 Kuģu satiksmes operatori un loči

315 Drošības tehnikas un kvalitātes kontroles inspektori

3151 Būvniecības un ugunsdrošības inspektori

3152 Darba drošības inspektori

3153 Produkcijas kvalitātes inspektori

32 DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

321 Dabaszinātņu un tām radniecīgu nozaru speciālisti

3211 Dabaszinātņu speciālisti

3212 Agronomijas, mežsaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti

3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti

322 Veselības aprūpes speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)

3221 Ārsta palīgi

3222 Higiēnisti

3223 Dietologi

3224 Optometristi un optiķi

3225 Zobārstu asistenti

3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3227 Veterinārfeldšeri

3228 Farmaceitu asistenti

3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)

323 Medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personāls

3231 Māsas

3232 Dzemdību palīdzības personāls

324 Dziednieki un ekstrasensi

3241 Dziednieki

3242 Ekstrasensi

325 Jogas terapeiti un speciālisti

3250 Jogas terapeiti un speciālisti

33 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

332 Pirmsskolu skolotāji

3320 Pirmsskolu skolotāji

334 Citu mācību veidu speciālisti

3340 Citu mācību veidu speciālisti

34 CITI SPECIĀLISTI

341 Finanšu un tirdzniecības speciālisti

3411 Finanšu un tirdzniecības iestāžu speciālisti

3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti

3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti

3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori

3415 Izpārdevēji

3416 Sagādnieki

3417 Novērtētāji un izsolītāji

342 Komercdarījumu pakalpojumu speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki

3421 Tirdzniecības starpnieki

3422 Preču pārvadājumu aģenti

3423 Nodarbinātības aģenti

3429 Citi speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki

343 Pārvaldes speciālisti

3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3432 Tiesību un tām radniecīgu jomu speciālisti

3433 Uzskaites speciālisti

3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3439 Citi pārvaldes speciālisti

344 Muitas, nodokļu un tiem radniecīgu jomu speciālisti

3441 Muitnieki specializētajā valsts civildienestā

3442 Valsts nodokļu inspektori specializētajā valsts civildienestā

3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti

3444 Valsts licencēšanas speciālisti

3449 Citi radniecīgu jomu speciālisti

345 Civilās drošības un aizsardzības speciālisti

3450 Policijas inspektori un izmeklētāji

3451 Drošības speciālisti

3452 Speciālisti iekšlietu jomā

3453 Valsts robežsardzes speciālisti

3454 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti

3455 Pašvaldības policijas speciālisti

346 Sociālā darba speciālisti

3461 Sociālā darba speciālisti

3462 Speciālisti darbam ar personām ar īpašām vajadzībām

347 Mākslas, sporta, kultūras un atpūtas speciālisti, bibliotekāri

3471 Dekorētāji un dizaina speciālisti

3472 Radio, televīzijas un citi diktori

3473 Orķestru, ansambļu, deju kolektīvu un citu kolektīvu speciālisti

3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3475 Sportisti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3476 Restauratori

3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti

3478 Tūrisma speciālisti

3479 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

348 Reliģisko kultu speciālisti

3480 Reliģisko kultu speciālisti

CETURTĀ PAMATGRUPA

KALPOTĀJI

41 IESTĀŽU KALPOTĀJI

411 Sekretāri un kancelejas tehnikas operatori

4111 Stenogrāfi un mašīnrakstītāji

4112 Dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operatori

4113 Informācijas ievadīšanas operatori

4114 Skaitļošanas mašīnu operatori

4115 Sekretāri

412 Uzskaites darbinieki

4121 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki

4122 Statistikas un finanšu darbinieki

413 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki

4131 Noliktavu darbinieki

4132 Materiālu uzskaites darbinieki

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki

4134 Ostu operatīvie darbinieki

414 Bibliotēku, pasta un tiem radniecīgu jomu darbinieki

4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki

4142 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki

4143 Informācijas kodētāji, koriģētāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4144 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

419 Citi kancelejas darbinieki

4190 Citi kancelejas darbinieki

42 KLIENTU APKALPOTĀJI

421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4211 Kasieri un biļešu pārdevēji

4212 Banku kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4213 Bukmeikeri un krupjē

4214 Lombardu darbinieki un augļotāji

4215 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

422 Klientu informētāji

4221 Ceļojumu un tiem radniecīgu jomu darbinieki

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki

4223 Telefona komutatoru operatori

PIEKTĀ PAMATGRUPA

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

51 INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU UN APSARDZES DARBINIEKI

511 Ceļojumu un transporta pakalpojumu darbinieki

5111 Ceļojumu pavadoņi

5112 Sabiedriskā transporta konduktori

5113 Gidi

512 Saimniecību vadītāji un sabiedriskās ēdināšanas darbinieki

5121 Saimniecību vadītāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5122 Pavāri

5123 Viesmīļi, bārmeņi un bufetnieki

5124 Namu pārziņi

513 Aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5131 Bērnu uzraudzītāji

5132 Individuālās klīniskās un stacionārās aprūpes darbinieki

5133 Individuālās mājaprūpes darbinieki

5139 Citi individuālās aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

514 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

5141 Frizieri, skaistumkopšanas un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5142 Pavadoņi un sulaiņi

5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki

5149 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

515 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5151 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5152 Zīlnieki, hiromanti un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

516 Apsardzes darbinieki

5161 Ugunsdzēsēji un glābēji

5162 Policisti

5163 Ieslodzījuma apsardzes darbinieki

5169 Citi apsardzes darbinieki

52 MODEĻI, PĀRDEVĒJI, TĒRPU UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI

521 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

5210 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

522 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

5220 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

523 Kiosku un tirgus pārdevēji

5230 Kiosku un tirgus pārdevēji

SESTĀ PAMATGRUPA1

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

61 KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

611 Preču dārzeņu un labības audzētāji

6111 Labības un sakņaugu audzētāji

6112 Koku un krūmu audzētāji

6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji

6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji

612 Prečprodukcijas lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji

6122 Mājputnu audzētāji

6123 Biškopji

6124 Jauktas lopkopības prečprodukcijas ražotāji

6129 Citi lopkopības prečprodukcijas ražotāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

614 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6141 Mežstrādnieki un mežcirtēji

6142 Ogļdeģi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

615 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki

6151 Ūdens augu un dzīvnieku audzētāji

6152 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki

6153 Dziļūdens zvejnieki

6154 Mednieki

62 PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

621 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

6210 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

Piezīme.

1 Pamatgrupa sadalīta divās apakšgrupās, lai norādītu, cik lielā mērā attiecīgās profesijas pārstāvji savā darbībā orientējas uz tirgu. Tas saistīts ar atšķirībām darba organizācijā, produkcijas kvalitātes pārbaudē, prasībās lietot standartizētu augstvērtīgu sēklmateriālu un lopbarību, kredītu piešķiršanas kārtībā, kā arī produkcijas realizācijas noteikumos. Lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki, kas ražo produkciju personiskam patēriņam, var pārdot daļu savas produkcijas, lai par saņemto naudu iegādātos pirmās nepieciešamības priekšmetus, samaksātu nodokļus (ja tādi paredzēti). Šīs apakšgrupas darbiniekiem nav priekšrocību kredītu saņemšanā un produkcijas realizācijā.

SEPTĪTĀ PAMATGRUPA

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

71 IEGUVES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS STRĀDNIEKI

711 Ieguves rūpniecības strādnieki

7111 Karjera strādnieki

7112 Spridzinātāji

7113 Akmeņkaļi

7114 Pazemes strādnieki

712 Būvnieki

7121 Būvnieki

7122 Mūrnieki

7123 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7124 Namdari un galdnieki

7129 Citi būvnieki, montētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

713 Apdares būvdarbu strādnieki

7131 Jumiķi

7132 Grīdu un plāksnīšu klājēji

7133 Apmetēji

7134 Izolētāji

7135 Stiklinieki

7136 Sanitārtehniķi

7137 Būvelektriķi

714 Krāsotāji un citu darbu strādnieki

7141 Krāsotāji un tapešu līmētāji

7142 Lakotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7143 Būvniecības konstrukciju tīrītāji

72 METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI

721 Metālapstrādes strādnieki

7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji

7212 Metinātāji

7213 Valcētāji, skārdnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7214 Metāla konstrukciju montētāji

7215 Takelētāji

7216 Zemūdens strādnieki

722 Kalēji un instrumentu izgatavotāji

7221 Kalēji un presētāji

7222 Instrumentatslēdznieki

7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki, visu jomu ražošanas laboranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7224 Slīpētāji, pulētāji, instrumentu asinātāji

723 Mehāniķi un atslēdznieki

7231 Transportlīdzekļu mehāniķi un atslēdznieki

7232 Gaisa kuģu mehāniķi

7233 Rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu mehāniķi un atslēdznieki

724 Elektromehānisko un elektronisko iekārtu mehāniķi un montieri

7241 Elektromehānisko iekārtu mehāniķi

7242 Elektronisko iekārtu mehāniķi

7243 Radio un televīzijas iekārtu mehāniķi

7244 Telegrāfa un telefona iekārtu mehāniķi

7245 Elektrolīniju mehāniķi

73 PRECĪZIJAS IZSTRĀDĀJUMU, ROKU DARBA MĀKSLAS PRIEKŠMETU IZGATAVOTĀJI, IESPIEDĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

731 Precīzijas izstrādājumu un mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7311 Precīzijas ierīču un instrumentu izgatavotāji un labotāji

7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7313 Juvelieri

732 Podnieki, keramikas un stikla priekšmetu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7321 Keramiķi, podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7322 Stikla priekšmetu izgatavotāji

7323 Stikla gravētāji

7324 Apgleznotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

733 Koka, tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu apstrādātāji

7331 Koka, minerālu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji

7332 Tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu mākslas izstrādājumu izgatavotāji

734 Iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7341 Burtliči, iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7342 Stereotipisti un elektrotipisti

7343 Iespiedgravētāji

7344 Fotogrāfi un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7345 Grāmatsējēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7346 Zīdspiedēji un audumspiedēji

74 CITI RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

741 Pārtikas produktu ražotāji

7411 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7412 Maiznieki un konditori

7413 Piena produktu ražotāji

7414 Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji

7415 Pārtikas produktu un dzērienu degustētāji

7416 Tabakas izstrādājumu ražotāji

742 Kokapstrādes strādnieki un mēbeļu izgatavotāji

7421 Koksnes pirmapstrādes strādnieki

7422 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji

7423 Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji

7424 Pinēji, slotu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

743 Audumu, apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7431 Šķiedru sagatavotāji

7432 Audēji, adītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7433 Šuvēji un cepuru izgatavotāji

7434 Kažokādu apstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7435 Tekstiliju, ādu un tām līdzīgu materiālu piegriezēji

7436 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7437 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

744 Kažokādu izstrādātāji, ādmiņi, apavu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7441 Kažokādu izstrādātāji un ādmiņi

7442 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

ASTOTĀ PAMATGRUPA

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI

81 RŪPNIECISKO IEKĀRTU OPERATORI

811 Ieguves un minerālu apstrādes operatori

8111 Ieguves iekārtu operatori

8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori

8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

812 Metāla kausēšanas un termiskās apstrādes iekārtu operatori

8121 Rūdas un metāla kausēšanas krāšņu operatori

8122 Metāla kausētāji, lējēji, valcētāji

8123 Termiskās metāla apstrādes iekārtu operatori

8124 Metāla stiepēji un ekstrūderu operatori

813 Stikla un keramikas apdedzināšanas, kā arī citu iekārtu operatori

8131 Stikla un keramikas apdedzināšanas krāšņu operatori

8139 Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori

814 Koksnes apstrādes un papīra rūpniecības iekārtu operatori

8141 Koksnes apstrādes iekārtu operatori

8142 Papīra masas sagatavošanas iekārtu operatori

8143 Papīra ražošanas iekārtu operatori

815 Ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operatori

8151 Smalcināšanas, malšanas un maisīšanas iekārtu operatori

8152 Ķīmiskās un termiskās apstrādes iekārtu operatori

8153 Ķīmiskās filtrēšanas un separēšanas iekārtu operatori

8154 Ķīmiskās destilēšanas iekārtu un reaktoru operatori

8155 Naftas un dabasgāzes tīrīšanas un pārstrādes iekārtu operatori

8159 Citu ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operatori

816 Enerģētisko un līdzīgu iekārtu operatori

8161 Elektrostaciju operatori

8162 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori

8163 Pārpalikumu dedzināšanas, ūdens tīrīšanas un tām līdzīgu iekārtu operatori

817 Automatizēto montāžas līniju un rūpniecisko robotu operatori

8171 Automatizēto montāžas līniju operatori

8172 Rūpniecisko robotu operatori

82 STACIONĀRO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI, MONTIERI UN MONTĒTĀJI

821 Metāla un minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori

8211 Metāla apstrādes darbgaldu operatori

8212 Cementa ražošanas un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori

822 Ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8221 Farmācijas un parfimērijas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8222 Munīcijas un sprāgstvielu ražošanas iekārtu operatori

8223 Pulēšanas un metāla virsmas pārklāšanas iekārtu operatori

8224 Fotopapīra un fotolenšu ražošanas un apstrādes iekārtu operatori

8229 Citu ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtu operatori

823 Gumijas un plastmasas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8231 Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8232 Plastmasas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

824 Automātisko un pusautomātisko koksnes apstrādes mašīnu operatori

8240 Automātisko un pusautomātisko koksnes apstrādes mašīnu operatori

825 Iespieddarbu, grāmatsiešanas, papīra un kartona produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8251 Iespiedmašīnu operatori

8252 Iesiešanas mašīnu operatori

8253 Papīra un kartona produkcijas ražošanas mašīnu operatori

826 Tekstilpreču, kažokādu, ādu un to izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8261 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas, šķeterēšanas mašīnu operatori

8262 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori

8263 Šūšanas un izšūšanas iekārtu operatori

8264 Tīrīšanas, balināšanas un krāsošanas mašīnu operatori

8265 Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori

8266 Apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8269 Tekstiliju, kažokādu, ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

827 Pārtikas un tai radniecīgu produktu pārstrādes iekārtu operatori

8270 Pārtikas produktu ražošanas iekārtu operatori

8271 Gaļas un zivju apstrādes iekārtu operatori

8272 Piena produktu ražošanas iekārtu operatori

8273 Graudu, garšvielu un tehnisko kultūru apstrādes iekārtu operatori

8274 Maizes, baltmaizes un šokolādes izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8275 Augļu, dārzeņu un riekstu pārstrādes iekārtu operatori

8276 Cukura ražošanas un rafinēšanas iekārtu operatori

8277 Tējas, kafijas un kakao gatavošanas iekārtu operatori

8278 Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu operatori

8279 Tabakas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

828 Montieri un montētāji

8281 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montētāji

8282 Elektrisko izstrādājumu montētāji

8283 Elektronisko un tiem līdzīgu izstrādājumu montētāji

8284 Metāla, gumijas un plastmasas produkcijas montētāji

8285 Koksnes un tai līdzīgu materiālu izstrādājumu komplektētāji

8286 Papīra, kartona, tekstiliju un tiem līdzīgu materiālu izstrādājumu komplektētāji

829 Citu iekārtu operatori un montētāji

8290 Dažādu iekārtu operatori un izstrādājumu montētāji

83 PAŠGĀJĒJU MAŠĪNU UN IEKĀRTU VADĪTĀJI UN CELŠANAS MAŠĪNU UN IEKĀRTU OPERATORI

831 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti)

8311 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti)

8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem līdzīgu profesiju strādnieki

832 Transportlīdzekļu vadītāji

8321 Motociklu vadītāji

8322 Vieglo automobiļu, taksometru, mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji

8323 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji

8324 Kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji

833 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori

8331 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori

8332 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori

8333 Celtņu (piemēram, autoceltņu, portālceltņu, peldošo celtņu) un citu kraušanas iekārtu operatori

8334 Autokrāvēju operatori

834 Kuģu komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki

8341 Matroži

8342 Kuģa motoristi un mehāniķi uz zvejas kuģiem

8343 Mazizmēra kuģa vadītāji

DEVĪTĀ PAMATGRUPA

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

91 TIRDZNIECĪBAS UN APKALPOŠANAS JOMAS VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

911 Ielu pārdevēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9111 Pārtikas preču ielu pārdevēji

9112 Nepārtikas preču ielu pārdevēji

9113 Preču piegādātāji mājās

912 Apavu tīrītāji un citi vienkāršu ielas pakalpojumu sniedzēji

9120 Apavu tīrītāji un citi vienkāršu ielas pakalpojumu sniedzēji

913 Palīgi mājas darbos, apkopēji, veļas mazgātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9131 Mājstrādnieki un palīgi

9132 Kantoru, viesnīcu un citu iestāžu apkopēji

9133 Veļas mazgātāji un gludinātāji

914 Ēku un zāļu, teritoriju uzraugi, logu mazgātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9141 Ēku un zāļu, teritoriju uzraugi

9142 Transportlīdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgātāji

915 Kurjeri, bagāžas nesēji, šveicari un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9151 Kurjeri, bagāžas nesēji un preču iznēsātāji

9152 Šveicari, garderobisti un biļešu kontrolieri

9153 Automātu naudas savācēji, komunālo pakalpojumu patēriņa uzskaitītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

916 Atkritumu savācēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9161 Atkritumu savācēji

9162 Ielu slaucītāji, sētnieki, dzīvnieku ķērāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

92 LAUKSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS UN TĀM RADNIECĪGU NOZARU VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

921 Lauksaimniecības, zivsaimniecības un tām radniecīgu nozaru strādnieki

9211 Lauksaimniecības strādnieki

9212 Mežsaimniecības nekvalificētie strādnieki

9213 Zivsaimniecības un medību saimniecības strādnieki

93 RAKTUVJU, BŪVNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS UN TRANSPORTA VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

931 Raktuvju un būvniecības strādnieki

9311 Raktuvju un karjeru strādnieki

9312 Ceļu, dambju un tiem līdzīgu būvju būvniecības un ekspluatācijas strādnieki

9313 Ēku būvniecības strādnieki

932 Rūpniecības un citi strādnieki

9321 Montētāji

9322 Citi vienkāršo profesiju strādnieki

933 Transporta strādnieki un krāvēji

9332 Kučieri

9333 Krāvēji

II. PIRMĀ PAMATGRUPA

LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

11 LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

111 Likumdevēji

1110 Likumdevēji

112 Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

1121 Valsts amatpersonas

1122 Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā

1123 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

1124 Iekšlietu jomas vadītāji

1125 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vadītāji

1126 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā

1127 Valsts kontroles amatpersonas un vadītāji

113 Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji

1130 Pašvaldību vadītāji

1131 Pašvaldības policijas vadītāji

114 Politisko partiju, biedrību un nodibinājumu amatpersonas

1141 Politisko partiju amatpersonas

1142 Darba devēju, darbinieku un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas

1143 Humānās palīdzības un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas

115 Pašvaldību amatpersonas

1150 Pašvaldību amatpersonas

12 KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI1

121 Kolektīvie vadītāji

1210 Kolektīvie vadītāji

122 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās

1226 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu jomā

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās jomās

123 Citu struktūrvienību vadītāji

1231 Finanšu un administratīvo struktūrvienību vadītāji

1232 Personāla, informātikas, ražošanas sakaru un tehnisko struktūrvienību vadītāji

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji

1234 Reklāmas un sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītāji

1235 Sagādes, sadales un loģistikas struktūrvienību vadītāji

1236 Skaitļošanas tehnikas apkalpošanas struktūrvienību vadītāji

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji

1238 Klientu apkalpošanas un starpbanku struktūrvienību vadītāji

1239 Pasta darba organizācijas un pakalpojumu struktūrvienību vadītāji

13 VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI2

131 Vispārējie vadītāji

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā

1313 Vispārējie vadītāji būvniecībā

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu jomā

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu jomā

1319 Vispārējie vadītāji citās jomās

Piezīmes.

1 Šajā grupā ietilpst amatpersonas: komersantu, personālsabiedrību un iestāžu vadītāji, ja komersanta, personālsabiedrības, iestādes vadīšanai nepieciešami trīs vai vairāk vadītāji.

2 Šajā grupā ietilpst komersantu, personālsabiedrību un iestāžu vadītāji (ja vadītāji ir ne vairāk kā divas personas). Pārējais personāls tiek klasificēts saskaņā ar tā specifiskiem pienākumiem.

PIRMĀ PAMATGRUPA

LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā likumus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un likumi, vadītāji plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību, iestāžu, biedrību un nodibinājumu, organizāciju vai to struktūrvienību darbību un pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt, formulēt valsts un pašvaldību politiku, izstrādāt normatīvos aktus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā, uzraudzīt, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti likumi; veikt uzdevumus, kas ir kopīgi politiskajām partijām, arodbiedrībām un citām valsts mēroga organizācijām; plānot, vadīt un koordinēt komersantu, personālsabiedrību, iestāžu, biedrību un nodibinājumu, organizāciju vai to struktūrvienību darbību un pasākumus; vadīt citus ierēdņus un darbiniekus.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

11 Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

12 Kolektīvie vadītāji

13 Vispārējie vadītāji

11 APAKŠGRUPA

LIKUMDEVĒJI, VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

Likumdevēji, valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti likumi, vai veic līdzīgus uzdevumus valsts mēroga organizāciju interesēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā; uzraudzīt, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti likumi; izpildīt politisko partiju, arodbiedrību un citu valsts mēroga organizāciju uzdevumus, tai skaitā sarunu vadīšanu; vadīt citus ierēdņus un darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

111 Likumdevēji

112 Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

113 Pašvaldību un pašvaldības policijas vadītāji

114 Politisko partiju, biedrību un nodibinājumu amatpersonas

115 Pašvaldību amatpersonas

111 MAZĀ GRUPA

LIKUMDEVĒJI

Likumdevēji nosaka, formulē valsts vai pašvaldību politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tie pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1110 Likumdevēji

1110 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LIKUMDEVĒJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1110 01 Valsts PREZIDENTS

1110 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1110 04 Saeimas SEKRETĀRS

1110 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS

1110 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1110 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS

1110 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 10 Saeimas DEPUTĀTS

1110 11 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS

1110 12 Valsts PREZIDENTA PALĪGS

1110 13 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1110 14 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS

1110 15 Parlamentārais SEKRETĀRS

1110 16 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS

1110 17 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS

1110 18 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS

112 MAZĀ GRUPA

VALSTS AMATPERSONAS, IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ UN VADĪTĀJI

Valsts amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti likumi, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, likumu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti likumi; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus valdības darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1121 Valsts amatpersonas

1122 Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā

1123 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

1124 Iekšlietu jomas vadītāji

1125 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vadītāji

1126 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā

1127 Valsts kontroles amatpersonas un vadītāji

1121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS AMATPERSONAS

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1121 01 Ministru PREZIDENTS

1121 02 Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1121 03 MINISTRS

1121 05 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS

1121 06 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1121 07 ĢENERĀLPROKURORS

1121 08 Valsts KONTROLIERIS

1121 09 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 10 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 11 Ministru prezidenta biroja VADĪTĀJS

1121 12 Ministru prezidenta biedra sekretariāta VADĪTĀJS

1121 13 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS

1121 14 Ministru PREZIDENTA PALĪGS

1121 15 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

1121 16 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS

1121 17 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS

1121 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

1121 19 MINISTRA PADOMNIEKS

1121 20 MINISTRA PALĪGS

1121 21 MINISTRA preses SEKRETĀRS

1121 25 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1121 28 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS

1121 30 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

1121 32 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 33 Centrālās vēlēšanu komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1121 34 Centrālās vēlēšanu komisijas LOCEKLIS

1121 35 Centrālās vēlēšanu komisijas SEKRETĀRS

1121 36 Ministra biroja VADĪTĀJS

1121 37 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKS

1121 38 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1121 39 TIESĪBSARGS

1121 40 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

1121 41 Īpašu uzdevumu MINISTRS

1122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ

Valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts kancelejā, ministrijā, Ministru kabineta biedra sekretariātā, kā arī ministrijas, īpašu uzdevumu ministra vai Ministru prezidenta biedra pakļautībā vai pārraudzībā esošajā valsts pārvaldes iestādē plāno, vada un koordinē iestādes vai tās struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei; sagatavo un iesniedz augstākajam vadītājam normatīvo aktu, lēmumu un rīkojumu projektus; uzrauga un kontrolē valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto normatīvo aktu izpildi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijas izstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildi valsts pārvaldes jomā saskaņā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteikto politiku un stratēģiju, analizēt nozaru politikas un stratēģijas izstrādāšanu; plānot, sadalīt finanšu resursus; pieņemt, sagatavot, iesniegt augstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku un stratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi pakļautībā un pārraudzībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus ierēdņus un darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1122 01 Valsts SEKRETĀRS

1122 02 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

1122 03 Valsts kancelejas DIREKTORS

1122 06 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS

1122 42 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

1122 67 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKA PALĪGS

1122 74 Iestādes VADĪTĀJS

1122 75 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 76 Departamenta DIREKTORS

1122 77 Departamenta VADĪTĀJS

1122 78 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS

1122 79 Departamenta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 81 Nodaļas VADĪTĀJS

1122 82 Daļas VADĪTĀJS

1122 83 Sektora VADĪTĀJS

1122 84 Galvenais valsts INSPEKTORS

1122 85 Valsts INSPEKTORS

1122 86 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 87 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 88 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 89 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS

1122 90 VirsMEŽZINIS

1122 91 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1122 92 MEŽZINIS

1122 93 MEŽZIŅA VIETNIEKS

1122 94 DIREKTORS

1122 95 DIREKTORA VIETNIEKS

1122 96 Administratīvais DIREKTORS

1122 97 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS

1122 98 Valsts protokola VADĪTĀJS

1122 99 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 100 Galvenais valsts NOTĀRS

1122 101 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS

1122 102 Valsts NOTĀRS

1122 103 Biroja VADĪTĀJS

1122 106 Valsts protokola VADĪTĀJA PALĪGS

1122 107 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

1122 108 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

1122 109 Aizsardzības ministrijas PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā

1122 110 Aizsardzības PADOMNIEKS

1122 113 Padomes LOCEKLIS

1122 114 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJS

1122 115 Kadastra pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1122 116 Kadastra pārvaldes biroja VADĪTĀJS

1122 117 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJS

1122 118 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS DIPLOMĀTISKAJĀ UN KONSULĀRAJĀ DIENESTĀ

Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts diplomātiskajā un konsulārajā dienestā īsteno valsts ārpolitiku, pārstāv valsti ārzemēs un rīkojas tās vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus ierēdņus un darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1123 01 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1123 02 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1123 03 Pilnvarotais LIETVEDIS

1123 04 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

1123 05 ĢENERĀLKONSULS

1123 06 PADOMNIEKS (diplomātiskajā un konsulārajā jomā)

1123 07 KONSULS

1123 09 Pirmais SEKRETĀRS

1123 10 Otrais SEKRETĀRS

1123 11 ViceKONSULS

1123 12 Trešais SEKRETĀRS

1123 13 ATAŠEJS

1123 16 ĢENERĀLINSPEKTORS

1123 17 VĒSTNIEKS

1123 18 ATAŠEJS (VĒSTNIEKA SEKRETĀRS)

1123 19 Specializētais ATAŠEJS

1124 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEKŠLIETU JOMAS VADĪTĀJI

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Drošības policija, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) vadītāji plāno, vada un koordinē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vai to struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un to struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvos aktus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, plānot nepieciešamos resursus; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; pieņemt lēmumus, izdot pavēles, rīkojumus; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; apmācīt personālu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1124 01 Valsts policijas PRIEKŠNIEKS

1124 02 Drošības policijas PRIEKŠNIEKS

1124 03 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKS

1124 04 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 05 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 06 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 07 Valsts robežsardzes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 10 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 11 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 12 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 13 Iekšlietu iestādes pulka KOMANDIERIS

1124 15 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKS

1124 16 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1124 17 Reģiona policijas iestādes VADĪTĀJS

1124 18 Valsts robežas PILNVAROTAIS

1124 19 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKS

1124 20 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKS

1124 21 Koledžas DIREKTORS

1124 22 Dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 23 Kriminālpolicijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 26 Inspekcijas PRIEKŠNIEKS

1124 27 Centra PRIEKŠNIEKS

1124 28 Drošības policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 29 Iekšlietu iestādes bataljona KOMANDIERIS

1124 30 Iekšlietu iestādes brigādes KOMANDIERIS

1124 31 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKS

1124 32 Iekšlietu iestādes daļas KOMANDIERIS

1124 33 Iekšlietu iestādes sektora PRIEKŠNIEKS

1124 34 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKS

1124 35 Iekšlietu iestādes laboratorijas PRIEKŠNIEKS

1124 36 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKS

1124 37 Iekšlietu iestādes pulka KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 38 Valsts policijas Policijas skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 39 Kriminālpolicijas pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 40 Galvenās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 41 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 42 Ceļu policijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 43 Teritoriālās pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 44 Robežsargu skolas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 45 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS

1124 46 Dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 47 Centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 48 Iekšlietu iestādes bataljona KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 49 Iekšlietu iestādes brigādes KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 50 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS

1124 51 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS (sapieris)

1124 52 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 53 Iekšlietu iestādes daļas KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 54 Iekšlietu iestādes sektora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 55 Iekšlietu iestādes biroja PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 56 Iekšlietu iestādes laboratorijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 57 Iekšlietu iestādes iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 58 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKS

1124 60 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 61 Iekšlietu iestādes helikopteru posma KOMANDIERIS

1124 62 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERIS

1124 63 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKS

1124 64 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKS

1124 65 Iekšlietu iestādes kuģa KAPTEINIS

1124 66 Reģiona iestādes VECĀKAIS

1124 68 Kinoloģijas centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 69 Kinoloģiskā centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 70 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKS

1124 71 Iekšlietu iestādes dežūrdaļas PRIEKŠNIEKS

1124 73 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatora PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 74 Iekšlietu iestādes sekretariāta PRIEKŠNIEKS

1124 75 Koledžas katedras VADĪTĀJS

1124 76 Skolas katedras VADĪTĀJS

1124 77 Iekšlietu iestādes sakaru punkta PRIEKŠNIEKS

1124 78 Koledžas DIREKTORA PALĪGS

1124 79 Iekšlietu iestādes operatīvais DEŽURANTS

1124 80 Iekšlietu iestādes operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS

1124 81 Valsts robežsardzes vecākais INSPEKTORS

1124 88 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1124 89 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 94 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 95 I kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 96 Radiokontroles punkta PRIEKŠNIEKS

1124 97 II kategorijas robežkontroles punkta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 98 Valsts robežsardzes nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 99 Valsts robežsardzes apakšnodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 106 Peldošo līdzekļu dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1124 112 Robežsardzes PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 113 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJS

1124 114 Iekšlietu iestādes nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS

1124 116 Iekšlietu iestādes galvenais INSPEKTORS (miesassargs)

1124 117 Iekšlietu iestādes audita PRIEKŠNIEKS

1124 118 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 119 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1124 120 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERIS

1124 121 Patruļpolicijas vienības KOMANDIERA VIETNIEKS

1124 122 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PADOMNIEKS

1124 123 Valsts policijas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1124 124 Iekšlietu iestādes SAKARU VIRSNIEKS

1124 125 Kontaktpunkta PRIEKŠNIEKS

1125 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES SISTĒMAS VADĪTĀJI

Vadītāji Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādēs plāno, vada un koordinē iestāžu vai to struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu un to struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvos aktus; veidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāžu un Mācību metodiskā centra iestāžu darbības un kontroles politiku, attīstības stratēģiju, plānot nepieciešamos resursus; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto normatīvo aktu izpildi Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā esošajās iestādēs; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1125 01 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1125 02 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 03 Ieslodzījuma vietu pārvaldes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

1125 31 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKS

1125 32 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta dienesta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 33 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKS

1125 34 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 35 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta VIRSKAPELĀNS

1125 36 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

1125 37 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 38 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

1125 39 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKS

1125 40 Ieslodzījuma vietas daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 41 Ieslodzījuma vietas vienības PRIEKŠNIEKS

1125 42 Mācību centra PRIEKŠNIEKS

1125 43 Mācību centra PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1125 44 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1126 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VADĪTĀJA AMATĀ VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ

Specializētā valsts civildienesta ierēdņi vadītāja amatā Valsts ieņēmumu dienestā plāno, vada un koordinē Valsts ieņēmumu dienesta vai tā struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt Valsts ieņēmumu dienesta vai tā struktūrvienību darbību, izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu) administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arī muitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātāju uzskaiti valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā; plānot un sadalīt finanšu resursus; sagatavot un izdot administratīvos aktus vai pieņemt ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus vai struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi; iecelt amatā un atbrīvot no amata, pieņemt darbā un atlaist no darba ierēdņus un darbiniekus; vadīt citus ierēdņus un darbiniekus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1126 01 ĢENERĀLDIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 02 ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 03 Pārvaldes DIREKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 04 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 05 Daļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 06 Biroja PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 07 Daļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 09 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 10 Muitas laboratorijas PRIEKŠNIEKS

1126 11 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 12 Sektora VADĪTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

1126 13 Teritoriālās iestādes DIREKTORS

1126 14 Teritoriālās iestādes DIREKTORA VIETNIEKS

1126 15 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKS

1126 16 Teritoriālās iestādes nodaļas VADĪTĀJS

1126 17 Teritoriālās iestādes pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1126 18 Teritoriālās iestādes daļas PRIEKŠNIEKS

1126 19 Teritoriālās iestādes sektora VADĪTĀJS

1127 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS KONTROLES AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI

Valsts kontroles amatpersonas un vadītāji plāno, vada un koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību Valsts kontroles likumā paredzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību; veikt revīzijas; kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus; sagatavot iekšējos normatīvos aktus; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar likumā noteiktās darbības izpildi; sagatavot metodiskos dokumentus; veikt iekšējo auditu; sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām augstākajām finanšu kontroles institūcijām; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; apmācīt personālu, vadīt citus darbiniekus un veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1127 01 Padomes LOCEKLIS (Valsts kontrolē)

1127 02 Revīzijas departamenta DIREKTORS (Valsts kontrolē)

1127 03 Kolēģijas LOCEKLIS (Valsts kontrolē)

1127 04 Sektora VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1127 05 Kancelejas PĀRVALDNIEKS (Valsts kontrolē)

1127 06 Kancelejas PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1127 07 Vecākais valsts REVIDENTS

1127 08 Daļas VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1127 09 Valsts KONTROLIERA PADOMNIEKS

1127 10 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1127 11 Valsts REVIDENTS

113 MAZĀ GRUPA

PAŠVALDĪBU UN PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI

Pašvaldību vadītāji veic dažādus likumdošanas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales starp pašvaldībām un augstākām iestādēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un likumu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus pilsoņu dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem likumiem un norādījumiem; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1130 Pašvaldību vadītāji

1131 Pašvaldības policijas vadītāji

1130 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un likumu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus pilsoņu dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem likumiem un norādījumiem; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1130 02 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 05 Republikas pilsētas domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 07 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS

1130 08 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1130 09 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS

1130 10 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1130 11 Novada domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 12 Novada domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 13 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKS

1130 14 Pašvaldības iestādes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1130 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (pašvaldībās)

1130 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (pašvaldībās)

1131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VADĪTĀJI

Pašvaldības policijas struktūrvienību vadītāji tiešā policijas priekšnieka vai tā vietnieku vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt iestādes administratīvās funkcijas; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem, plānot budžetu; nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darbu, kontrolēt tā izpildi; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1131 01 Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 02 Dienesta izmeklēšanas nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 03 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 04 Speciālā nodrošinājuma nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 05 Iepirkumu nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 06 Analītiskās nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 07 Transporta nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 08 Saimniecības nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 09 Lietvedības nodaļas PRIEKŠNIEKS (pašvaldības policijā)

1131 10 Personāla nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (pašvaldības policijā)

114 MAZĀ GRUPA

POLITISKO PARTIJU, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU AMATPERSONAS

Šajā mazajā grupā ietilpst politisko partiju, arodbiedrību, komercorganizāciju, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta biedrību un nodibinājumu vadītāji, kas pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas to vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt minēto partiju, biedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus, likumus vai statūtus; aizstāvēt savas partijas, biedrības un nodibinājuma biedru intereses; veicināt interesi par šīm partijām, biedrībām un nodibinājumiem; plānot, organizēt un nodrošināt partiju, biedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus un statūtu, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1141 Politisko partiju amatpersonas

1142 Darba devēju, darbinieku un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas

1143 Humānās palīdzības un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas

Piezīme.

Politisko partiju, biedrību un nodibinājumu amatpersonas, kuru pamatuzdevumi atbilst 122 vai 123 koda grupās norādītajiem pamatuzdevumiem, klasificējamas 12 un 13 apakšgrupas attiecīgajās mazajās un atsevišķajās grupās.

1141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

POLITISKO PARTIJU AMATPERSONAS

Politisko partiju amatpersonas nosaka partijas politiku, vada to likumu vai statūtu izstrādi, kas reglamentē partiju darbību, pārstāv šo partiju citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt un formulēt politiskās partijas politiku, statūtus un reglamentēt to lietošanu; aizstāvēt politiskās partijas biedrus; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, rūpēties par savas partijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; plānot un organizēt partijas politikas, statūtu un noteikumu ievērošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1141 01 Politiskās partijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1141 02 Politiskās partijas PREZIDENTS

1141 03 Politiskās partijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1141 04 Politiskās partijas VADĪTĀJS

1142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DARBA DEVĒJU, DARBINIEKU UN CITU BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU AMATPERSONAS

Amatpersonas darba devēju, darbinieku un citās biedrībās un nodibinājumos nosaka un formulē šo biedrību un nodibinājumu politiku, likumu vai statūtu izstrādi, kas reglamentē biedrības un nodibinājuma darbību, pārstāv biedrību un nodibinājumu citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt un formulēt biedrības un nodibinājuma politiku, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas biedrības un nodibinājuma biedrus; ieinteresēt par biedrības un nodibinājuma darbu un tās biedriem likumdevējus, valdības locekļus un plašu sabiedrību; plānot un organizēt biedrības un nodibinājuma biedru izglītošanu; plānot un nodrošināt biedrības un nodibinājuma politikas, statūtu un noteikumu izpildi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1142 01 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLDIREKTORS

1142 02 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1142 03 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma PREZIDENTS

1142 04 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1142 05 Darba ņēmēju /biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJS

1142 06 Darba devēju /biedrības un nodibinājuma VICEPREZIDENTS

1142 07 Arodbiedrības PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1142 08 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1142 09 Arodbiedrības PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS UN CITU BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU AMATPERSONAS

Humānās palīdzības un citu biedrību un nodibinājumu amatpersonas nosaka un formulē biedrības un nodibinājuma politiku, statūtu un noteikumu, kas reglamentē biedrības un nodibinājuma darbību, izstrādi, pārstāv biedrību un nodibinājumu citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt un formulēt biedrības un nodibinājuma politiku, statūtus un noteikumus; pārstāvēt biedrību un nodibinājumu un to biedrus citās institūcijās; ierosināt likumdevējiem un valdībai jautājumus, kas skar biedrību un nodibinājumu un to biedrus; plānot un organizēt biedrības un nodibinājuma biedru izglītošanu; plānot un organizēt pieņemtās politikas, statūtu un noteikumu izpildi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1143 01 Vides aizsardzības /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 02 Cilvēktiesību /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 03 Humānās /palīdzības biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 04 Sarkanā Krusta /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 05 Bērnu aizsardzības /biedrības un nodibinājuma ĢENERĀLSEKRETĀRS

115 MAZĀ GRUPA

PAŠVALDĪBU AMATPERSONAS

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāti nosaka pašvaldību politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības pārziņā esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1150 Pašvaldību amatpersonas

1150 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAŠVALDĪBU AMATPERSONAS

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1150 01 Republikas pilsētas domes DEPUTĀTS

1150 02 Novada domes DEPUTĀTS

12 APAKŠGRUPA

KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI

Kolektīvie vadītāji nosaka un formulē komersanta, personālsabiedrības un iestādes darbības pamatprincipus, plāno, vada un koordinē pamatdarbības struktūrvienību un citu struktūrvienību darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt un formulēt komersantu, personālsabiedrību un iestāžu saimniecisko darbību kopumā vai arī plānot, vadīt un koordinēt to struktūrvienību darbu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

121 Kolektīvie vadītāji

122 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji

123 Citu struktūrvienību vadītāji

121 MAZĀ GRUPA

KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI

Komersantu, personālsabiedrību un iestāžu vadītāji vada komersantus, personālsabiedrības un iestādes, izņemot biedrības un nodibinājumus, kopīgi ar vismaz diviem citiem vadītājiem nosaka, formulē komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt vai formulēt komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbu kopumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu, līgumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām); pārstāvēt komersantu, personālsabiedrību vai iestādi darījumos ar citiem komersantiem, personālsabiedrībām, iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, tai skaitā valdību, tās institūcijas vai citas valsts varas institūcijas; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus (piemēram, slēgt darba koplīgumus; kontrolēt to izpildi; nodrošināt vides aizsardzību); organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1210 Kolektīvie vadītāji

1210 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1210 01 Komercsabiedrības /iestādes DIREKTORS

1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS

1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS

1210 04 IZPILDDIREKTORS

1210 05 Tehniskais DIREKTORS

1210 06 KOMERCDIREKTORS

1210 07 PĀRVALDNIEKS

1210 08 PĀRZINIS

1210 09 PREZIDENTS

1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 11 REKTORS

1210 12 PROREKTORS

1210 13 VADĪTĀJS

1210 14 PRIEKŠNIEKS

1210 15 Ekonomikas DIREKTORS

1210 16 Finanšu DIREKTORS

1210 17 VICEPREZIDENTS

1210 18 Ražošanas DIREKTORS

1210 19 Komercsabiedrības administratīvais DIREKTORS

1210 20 Apgādes DIREKTORS

1210 21 Personāla DIREKTORS

1210 22 Komercsabiedrības padomes LOCEKLIS

1210 23 Kolēģijas LOCEKLIS

1210 24 Valdes LOCEKLIS

1210 26 Komercsabiedrības DIREKTORA VIETNIEKS

1210 27 DIREKTORA PALĪGS

1210 28 Tirgzinības DIREKTORS

1210 29 Loģistikas DIREKTORS

1210 30 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 31 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1210 32 PROKŪRISTS

1210 33 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

1210 34 Padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 35 VADĪTĀJA VIETNIEKS

1210 36 Tirdzniecības DIREKTORS

1210 37 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1210 38 ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

1210 39 Valdes VADĪTĀJS

1210 40 Komisijas VADĪTĀJS

1210 41 Padomes VADĪTĀJS

122 MAZĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Komersantu, personālsabiedrību un iestāžu pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā komersanta, personālsabiedrības vai iestādes vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību komersanta, personālsabiedrības, iestādes pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās

1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu jomā

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās jomās

Piezīme.

Pamatdarbības struktūrvienība var būt pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, daļa, sektors, dienests.

1221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI LAUKSAIMNIECĪBĀ, MEŽSAIMNIECĪBĀ, MEDĪBU SAIMNIECĪBĀ UN ZIVSAIMNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību preču ražošanas jomā. Darbs notiek komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)

1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)

1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (medību saimniecībā)

1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)

1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)

1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)

1221 17 Mežsaimniecības MEŽZINIS

1221 18 Mežsaimniecības MEŽZIŅA VIETNIEKS

1222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI RŪPNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību preču ražošanas jomā. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot atskaites par paveikto darba apjomu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (rūpniecībā)

1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)

1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)

1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)

1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)

1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (enerģētikā)

1222 08 MEISTARS (elektrotehnikā)

1222 09 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI BŪVNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā plāno, vada un koordinē būvniecības komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; plānot un vadīt ikdienas ražošanu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecībā)

1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (būvniecībā)

1223 03 Būvdarbu VADĪTĀJS

1223 04 Pazemes darbu MEISTARS

1223 05 BūvMEISTARS (būvniecībā)

1223 06 Ceļu MEISTARS

1223 07 Ceļu MEISTARA palīgs

1223 08 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

1224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ UN MAZUMTIRDZNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību tirdzniecības jomā. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersantu, personālsabiedrību tirdzniecisko darbību; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un tirdzniecības plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas tirdzniecības darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)

1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)

1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1224 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1224 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1224 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1225 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI RESTORĀNOS UN VIESNĪCĀS

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu, sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot tirgzinības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; organizēt ražošanas procesu, kontrolēt tehnoloģiskā procesa kvalitāti; organizēt produktu pārdošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)

1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)

1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)

1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)

1225 05 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

1226 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI TRANSPORTĀ, SAKAROS, NOLIKTAVĀS

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros un noliktavās plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus pakalpojumu jomā; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; organizēt un kontrolēt pasažieru un kravu autopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normām atbilstošu līgumu (īpaši saistībā ar pārvadājumu veikšanas nosacījumiem) sagatavošanu un noslēgšanu; izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; sekot, lai tiktu ievērots normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīms; sastādīt transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plānus, instrukcijas; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; organizēt darbinieku apmācību atbilstoši viņu atbildībai un pienākumiem; nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos un paaugstinātu kopējo drošības stāvokli; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)

1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)

1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavās)

1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (transportā)

1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)

1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (noliktavās)

1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1226 08 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1226 09 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 10 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)

1226 14 MEISTARS (transportā)

1226 15 Vilciena PRIEKŠNIEKS

1226 16 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS

1226 17 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 18 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1226 19 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 24 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

1226 25 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

1226 26 Filiāles DIREKTORS

1226 27 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

1226 28 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS

1226 29 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1226 30 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)

1226 31 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)

1226 32 Ceha PRIEKŠNIEKS

1226 33 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 34 Ostas KAPTEINIS

1226 35 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (dzelzceļā)

1226 36 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1226 37 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)

1226 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1227 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI KOMERCPAKALPOJUMU JOMĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību komercpakalpojumu sniegšanā. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komercpakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieņemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu, pakalpojumus inženiertehnikā, arhitektūrā, būvniecībā, tīrīšanā, tehnikas izmēģināšanā, pētniecībā, reklāmā, iesaiņošanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)

1228 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI KOMUNĀLO UN TIEM RADNIECĪGU PAKALPOJUMU JOMĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā plāno, vada un koordinē komersantu, personālsabiedrību pamatdarbību attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanai. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas komerciālos darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1229 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI CITĀS JOMĀS

Šī atsevišķā grupa ietver struktūrvienību vadītājus, kas nav klasificēti citur 122 mazajā grupā "Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji". Šīs grupas vadītāji plāno, vada un koordinē darbību, sniedz pakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, tiesu varas, valsts un privātās izglītības, veselības, farmācijas un sociālās aprūpes, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā, organizē atpūtas, kultūras un sporta pasākumus. Darbs notiek tiešā komersanta, personālsabiedrības vai iestādes vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts pārvaldes jomā un plānot, vadīt, koordinēt prokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību; nodrošināt prokuratūras iestāžu materiālo apgādi; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību, sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; plānot, vadīt un koordinēt valdības investīciju piešķiršanu sociālās drošības pasākumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā; plānot, vadīt un koordinēt darbību tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt darbību veselības un sociālās aprūpes jomā; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtas komersantu, personālsabiedrību vai tās struktūrvienības darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras un sporta pasākumus; plānot un organizēt komersanta, personālsabiedrības, organizācijas ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijas sniegšanu, pārliecināšanu; veidot un saglabāt uzticēšanos komersanta, personālsabiedrības, organizācijas vadībai, prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt komersanta, personālsabiedrības, organizācijas un korporatīvā publiskā tēla veidošanu; izmantot sakaru un citas sociālo zinātņu teorijas, analizējot un plānojot komersanta, personālsabiedrības, organizācijas operatīvo un ilglaicīgo saskarsmes mērķu īstenošanu, kā arī pilnveidot praktiskās sakaru metodes; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu vides pārvaldības jomā; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt vides problēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās; izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās; pārzināt dokumentāciju un veikt administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; nodrošināt un organizēt vides informācijas apriti, vides sakaru pašvaldības (komersanta, personālsabiedrības) līmenī; pārstāvēt pašvaldību (komersantu, personālsabiedrību) vides aizsardzības struktūras sadarbībā ar vides pārvaldības, apsaimniekošanas vai konsultācijas institūcijām; slēgt līgumus ar vides apsaimniekošanas, vides saimniecības, pašvaldību vides komersantiem, personālsabiedrībām, vides konsultāciju komercsabiedrībām; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu ekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā; plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; organizēt datu un informācijas vākšanu par iespējām veikt jaunus klīniskos pētījumus un novērojumus, izvēloties pētniekus un sadarbojoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt medicīnisko pārstāvju grupas darbu; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; koordinēt dažādas tirgzinības aktivitātes, plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; nodrošināt regulāru saikni ar attiecīgajām valsts veselības aprūpes/farmācijas institūcijām; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu; organizēt un vadīt klīnisko pētījumu līdzstrādnieku darbu, personāla atlasi, apmācības; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu komersantu, personālsabiedrību vai tās struktūrvienības (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1229 01 DEKĀNS

1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1229 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta jomā)

1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1229 09 Skolas PĀRZINIS

1229 10 Skolas DIREKTORS

1229 11 PRODUCENTS (kultūras jomā)

1229 12 IMPRESĀRIJS

1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (kultūras jomā)

1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1229 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sporta jomā)

1229 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1229 20 ProDEKĀNS

1229 21 Pamatdarbības struktūrvienību VADĪTĀJS (informācijas tehnoloģiju jomā)

1229 22 Vides PĀRVALDNIEKS

1229 23 Departamenta DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1229 24 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 25 Nodaļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1229 26 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 27 Daļas VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1229 28 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 29 Sektora VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1229 30 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 31 Administratīvais DIREKTORS (tiesu varas jomā)

1229 32 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1229 33 Nodaļas VADĪTĀJS (tiesu varas jomā)

1229 34 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1229 35 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS

1229 36 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1229 37 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1229 38 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS

1229 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)

1229 40 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)

1229 41 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1229 42 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 43 Filiāles DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1229 44 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1229 45 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1229 46 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 47 Nodaļas PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 48 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 49 Nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1229 50 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (farmācijas jomā)

1229 51 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1229 52 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

1229 53 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)

123 MAZĀ GRUPA

CITU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Šo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1231 Finanšu un administratīvo struktūrvienību vadītāji

1232 Personāla, informātikas, ražošanas sakaru un tehnisko struktūrvienību vadītāji

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji

1234 Reklāmas un sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītāji

1235 Sagādes, sadales un loģistikas struktūrvienību vadītāji

1236 Skaitļošanas tehnikas pakalpojumu struktūrvienību vadītāji

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji

1238 Klientu apkalpošanas un starpbanku struktūrvienību vadītāji

1239 Pasta darba organizācijas un pakalpojumu struktūrvienību vadītāji

Piezīme.

Struktūrvienība var būt pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, daļa, sektors, dienests.

1231 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FINANŠU UN ADMINISTRATĪVO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Finanšu un administratīvo struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas administratīvās un finanšu operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas administratīvās un finanšu operācijas; noteikt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; nodrošināt visu komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem, instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu; ievadīt datus; kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus; organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību komersantiem, personālsabiedrībām, iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 03 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 07 Finanšu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 09 Sabiedrības SEKRETĀRS

1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS

1231 11 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 12 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 13 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 14 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 15 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 16 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 17 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 18 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 19 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 20 Galvenās kases VADĪTĀJS

1231 21 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1231 22 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 23 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 24 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 25 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 26 Kancelejas VADĪTĀJS

1231 27 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 28 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PERSONĀLA, INFORMĀTIKAS, RAŽOŠANAS SAKARU UN TEHNISKO STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Personāla, informātikas, ražošanas sakaru un tehnisko struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas politiku personāla, informātikas, ražošanas sakaru un tehniskajos jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas politiku personāla, informātikas, ražošanas sakaru un tehniskos jautājumos; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u.tml.; kontrolēt darba drošības, veselības aizsardzības un citu programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; veikt ar datortīkla uzturēšanu un darbību saistītus pasākumus; konsultēt par datorprogrammatūras lietošanu ikdienas uzdevumu veikšanai; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS

1232 06 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 07 Informātikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 08 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PĀRDOŠANAS UN IEPIRKŠANAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji, tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas pirkšanas un pārdošanas operācijas; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas, kas pamatojas uz tirgus nodokli un maksimālu pārdošanu; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 05 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 06 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

REKLĀMAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Reklāmas un sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties un sadarbojoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmu saistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 02 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SAGĀDES, SADALES UN LOĢISTIKAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Sagādes, sadales un loģistikas struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas darbību sagādes, sadales un loģistikas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; noslēgt pirkšanas līgumus ar piegādātājiem, vienoties par pieņemtām cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 05 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 06 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1236 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS PAKALPOJUMU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Skaitļošanas tehnikas pakalpojumu struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas skaitļošanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas skaitļošanas pakalpojumus; vadīt skaitļošanas tehnikas izvēli, novietošanu, lietošanu, uzturēšanu kārtībā un izmantošanu; plānot komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas datu apkopošanu un koordinēt alternatīvas izvēli; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PĒTNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Pētniecības struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas zinātnisko darbību un attīstību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas attīstību; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

1238 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KLIENTU APKALPOŠANAS UN STARPBANKU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Klientu apkalpošanas un starpbanku struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas tiešā komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; veikt līdzīga satura uzdevumus, vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1238 01 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 02 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 03 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 04 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1238 05 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 06 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 07 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1238 08 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1239 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PASTA DARBA ORGANIZĀCIJAS UN PAKALPOJUMU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Pasta darba organizācijas un pakalpojumu struktūrvienību vadītāji tiešā komersanta, personālsabiedrības vai iestādes vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbu, pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju un pasta pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komersanta vai iestādes darbu, pasta pakalpojumus; plānot, vadīt, koordinēt, ieviest un kontrolēt pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju; izstrādāt un nodrošināt komersanta, personālsabiedrības vai iestādes struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1239 01 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 02 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 03 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 04 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 05 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 06 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 07 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1239 08 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1239 09 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

13 APAKŠGRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI

Vispārējie vadītāji (ne vairāk kā divas personas) vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida mazos komersantus, personālsabiedrības vai iestādes, izstrādā to tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas, organizē ikdienas darbu izpildi, slēdz līgumus ar piegādātājiem, klientiem un citām organizācijām, paredz nepieciešamos resursus, kontrolē to izpildi, pieņem darbiniekus darbā un tos vada, sniedz pārskatus par komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbību.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:

131 Vispārējie vadītāji

131 MAZĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji (ne vairāk kā divas personas) vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida mazos komersantus, personālsabiedrības vai iestādes, plāno komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbības stratēģiju un komerciālos darījumus, organizē ikdienas darbus, slēdz līgumus ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, nosaka resursu daudzumu, kontrolē to izmantošanu, pieņem darbiniekus darbā, sniedz pārskatus par saimniecisko darbību, veic citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina komersanta, personālsabiedrības vai iestādes rentablu darbību, vada citus darbiniekus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem un citām iestādēm; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā komersanta, personālsabiedrības vai iestādes darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā

1313 Vispārējie vadītāji būvniecībā

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu jomā

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā

1319 Vispārējie vadītāji citās jomās

1311 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI LAUKSAIMNIECĪBĀ, MEŽSAIMNIECĪBĀ, MEDĪBU SAIMNIECĪBĀ UN ZIVSAIMNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā vada nelielas personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI RŪPNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji rūpniecībā vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka komersantus, personālsabiedrības, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1312 01 DIREKTORS (rūpniecībā)

1312 02 IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)

1312 03 VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1313 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI BŪVNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji būvniecībā vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka būvniecības komersantus, personālsabiedrības, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1313 01 DIREKTORS (būvniecībā)

1313 02 IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)

1313 03 VADĪTĀJS (būvniecībā)

1314 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ UN MAZUMTIRDZNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka komersantus, personālsabiedrības, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1314 01 DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 02 DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 03 IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 04 IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 05 VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1314 06 VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1314 07 VEIKALVEDIS

1315 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI VIESNĪCĀS UN RESTORĀNOS

Viesnīcu un restorānu vispārējie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus vai viesnīcas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1315 01 Viesnīcas DIREKTORS

1315 02 Nometnes DIREKTORS

1315 03 Pansijas DIREKTORS

1315 04 Restorāna DIREKTORS

1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS

1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS

1315 07 Bāra ĪPAŠNIEKS

1315 08 VIESNĪCNIEKS

1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS

1315 10 Nometnes VADĪTĀJS

1315 11 Pansijas VADĪTĀJS

1315 12 Restorāna VADĪTĀJS

1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS

1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS

1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS

1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS

1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS

1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS

1316 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI TRANSPORTĀ, SAKAROS UN NOLIKTAVĀS

Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka komersantus, personālsabiedrības, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1316 01 DIREKTORS (transportā)

1316 02 DIREKTORS (sakaros)

1316 03 DIREKTORS (noliktavās)

1316 04 IZPILDDIREKTORS (transportā)

1316 05 IZPILDDIREKTORS (sakaros)

1316 06 IZPILDDIREKTORS (noliktavās)

1316 07 VADĪTĀJS (transportā)

1316 08 VADĪTĀJS (sakaros)

1316 09 VADĪTĀJS (noliktavās)

1316 10 PĀRVALDNIEKS (transportā)

1316 11 PĀRVALDNIEKS (sakaros)

1316 12 PĀRVALDNIEKS (noliktavās)

1317 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI KOMERCPAKALPOJUMU JOMĀ

Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu jomā vada nelielus personiskās vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu komersantus, personālsabiedrības, plāno, izrīko un koordinē komersanta, personālsabiedrības darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1317 01 DIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 02 IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 03 VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1317 04 PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)

1318 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI KOMUNĀLO UN RADNIECĪGU PAKALPOJUMU JOMĀ

Komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā vispārējie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka komersantus, personālsabiedrības, nodrošinot sadzīves, aprūpes, apkalpošanas un citus pakalpojumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1318 01 DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 02 IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 03 VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1318 04 PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1319 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI CITĀS JOMĀS

Šī atsevišķā grupa ietver vispārējos vadītājus, kas nav iepriekš klasificēti mazajā grupā 131 "Vispārējie vadītāji". Šie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka komersantus, personālsabiedrības vai iestādes izglītības, valsts pārvaldes, veselības aizsardzības, atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts pārvaldes jomā; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, komersantiem, personālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1319 01 DIREKTORS (kultūras jomā)

1319 02 DIREKTORS (izglītības jomā)

1319 03 DIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1319 04 DIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 05 DIREKTORS (sporta jomā)

1319 06 DIREKTORS (tūrisma jomā)

1319 07 IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)

1319 08 IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)

1319 09 IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1319 10 IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes jomā)

1319 11 IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)

1319 12 IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)

1319 13 VADĪTĀJS (kultūras jomā)

1319 14 VADĪTĀJS (izglītības jomā)

1319 15 VADĪTĀJS (veselības aprūpes jomā)

1319 16 VADĪTĀJS (sociālās aprūpes jomā)

1319 17 VADĪTĀJS (sporta jomā)

1319 18 VADĪTĀJS (tūrisma jomā)

1319 19 PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)

1319 20 PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)

1319 21 PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1319 22 PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 23 PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)

1319 24 PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)

1319 25 DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās aprūpes jomā)

1319 26 VADĪTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1319 27 DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1319 28 VADĪTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1319 29 DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1319 30 VADĪTĀJA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1319 31 DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)

III. OTRĀ PAMATGRUPA

VECĀKIE SPECIĀLISTI

21 FIZIĶI, ĶĪMIĶI, MATEMĀTIĶI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

211 Fiziķi, ķīmiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2111 Fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

2115 Darba un vides aizsardzības vecākie speciālisti

212 Matemātiķi, statistiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2122 Statistiķi

213 Vecākie skaitļošanas speciālisti

2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi

2132 Programmētāji

2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti

214 Arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2141 Arhitekti, pilsētu, satiksmes un teritorijas attīstības plānotāji

2142 Būvinženieri

2143 Elektroinženieri

2144 Elektronikas un telesakaru inženieri

2145 Mehānikas inženieri

2146 Ķīmijas inženieri

2147 Ieguves rūpniecības inženieri un metalurgi

2148 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri

2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

215 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti

2152 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti

22 VECĀKIE DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

221 Vecākie dabaszinātņu speciālisti

2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2212 Fiziologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

222 Vecākie veselības aprūpes speciālisti (izņemot slimnieku kopējus)

2221 Ārsti

2222 Zobārsti

2223 Veterināri

2224 Farmaceiti un farmakologi

2225 Sabiedrības veselības speciālisti

223 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

23 VECĀKIE IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

231 Koledžu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskie amati

2310 Koledžu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskie amati

232 Vidējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

2320 Vidējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

233 Pamatizglītības iestāžu un pirmsskolu skolotāji

2331 Pamatizglītības iestāžu skolotāji

2332 Pirmsskolu skolotāji

234 Speciālo skolu skolotāji

2340 Speciālo skolu skolotāji

235 Citi vecākie izglītības iestāžu speciālisti

2351 Metodiķi

2352 Inspektori

2353 Sociālie pedagogi

2359 Citi vecākie izglītības iestāžu speciālisti

24 CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

241 Vecākie speciālisti

2411 Grāmatveži

2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti

2413 Kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti

2414 Vecākie projektu vadīšanas speciālisti

2415 Parfimēri

2419 Citi vecākie speciālisti

242 Juristi

2421 Advokāti

2422 Tiesneši

2423 Prokurori

2429 Citas juristu profesijas

243 Arhīvisti, bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti

2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

244 Vecākie sabiedrisko un humanitāro zinātņu speciālisti

2441 Ekonomisti

2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2444 Filologi, tulki un tulkotāji

2445 Psihologi

2446 Vecākie sociālie darbinieki

2447 Vecākie tūrisma speciālisti

245 Rakstnieki un citu radošo profesiju vecākie speciālisti

2451 Rakstnieki un žurnālisti

2452 Tēlnieki (skulptori), gleznotāji, vecākie dizaina speciālisti un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji

2454 Horeogrāfi un dejotāji

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori

246 Speciālisti reliģijas jomā

2461 Kulta darbinieki

2462 Diakoni un kapelāni

247 Zinātnieki

2470 Zinātnieki

248 Valsts pārvaldes vecākie speciālisti

2481 Valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā

2482 Vecākie speciālisti iekšlietu jomā

2483 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vecākie speciālisti

2484 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā

2485 Valsts kontroles vecākie speciālisti

OTRĀ PAMATGRUPA

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Vecākie speciālisti veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautas saimniecības komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās, kā arī patstāvīgi.

Šīs pamatgrupas profesijām vajadzīgs piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt zinātniskos darbus, teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, sniegt konsultācijas; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē; izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu; sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību ieslodzījuma vietās, kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; strādāt visu līmeņu tautas izglītības iestādēs, mācot, audzinot visu paaudžu iedzīvotājus; veikt praktisku darbu materiālo vērtību radīšanā, ražošanā, realizācijā; sniegt medicīniskos un sociālās aprūpes pakalpojumus; sniegt juridiskos, reliģiskos pakalpojumus; vadīt citus darbiniekus.

Viņu darbību var vadīt vadītāji.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

21 Fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

22 Vecākie dabaszinātņu un veselības aprūpes speciālisti

23 Vecākie izglītības iestāžu speciālisti

24 Citi vecākie speciālisti

21 APAKŠGRUPA

FIZIĶI, ĶĪMIĶI, MATEMĀTIĶI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic izglītības darbu, zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un metodiku, kā arī praktiski izmanto savas zināšanas fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeofizikas, ģeoloģijas, matemātikas, statistikas, skaitļošanas, arhitektūras, būvniecības un tehnikas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskus pētījumus, noformēt zinātniskos darbus; veikt ražošanas, būvniecības, transporta un citu darbu projektēšanu, racionalizāciju; veikt rūpniecības, būvniecības, transporta darbus; vadīt gaisa kuģus un kuģus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

211 Fiziķi, ķīmiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

212 Matemātiķi, statistiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

213 Vecākie skaitļošanas speciālisti

214 Arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

215 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti

211 MAZĀ GRUPA

FIZIĶI, ĶĪMIĶI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas, darba un vides aizsardzības nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus un eksperimentus mehānikas, termodinamikas, optikas, magnētisma, tehniskās akustikas, elektronikas, atomfizikas, astronomijas nozarēs, dažādās ķīmijas, kā arī meteoroloģijas nozarēs; konsultēt un lietot zinātnes atziņas rūpniecības, lauksaimniecības, medicīnas, kuģniecības, kosmosa pētījumu, naftas, ūdens un minerālu atradņu, radiosakaru un citu pakalpojumu nozarēs; veikt darba un apkārtējās vides risku novērtēšanu, konsultēt darba un vides aizsardzības jomā; paplašināt zinātnisko redzesloku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2111 Fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

2115 Darba un vides aizsardzības vecākie speciālisti

2111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIĶI UN ASTRONOMI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt izmēģinājumus, analīzi mehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā, atomfizikā un citās nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2111 01 AERODINAMIĶIS

2111 02 ASTRONOMS

2111 03 RadioASTRONOMS

2111 04 AstroFIZIĶIS

2111 05 BALLISTIĶIS

2111 06 HIDRODINAMIĶIS

2111 07 FIZIĶIS

2111 08 Akustikas FIZIĶIS

2111 09 AtomFIZIĶIS

2111 10 ElektromagnetoFIZIĶIS

2111 11 Elektronikas FIZIĶIS

2111 12 SiltumFIZIĶIS

2111 13 Gaismas FIZIĶIS

2111 14 Mehānikas FIZIĶIS

2111 15 MolekulārFIZIĶIS

2111 16 KodolFIZIĶIS

2111 17 Optikas FIZIĶIS

2111 18 Cietvielu FIZIĶIS

2111 19 Skaņas FIZIĶIS

2111 20 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2111 21 TERMODINAMIĶIS

2111 22 Radioloģijas FIZIĶIS

2111 23 METROLOGS

2111 24 Medicīnas FIZIĶIS

2112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

METEOROLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības - mākoņu veidošanos, nokrišņu krišanu, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2112 01 KLIMATOLOGS

2112 02 METEOROLOGS

2112 03 SINOPTIĶIS

2112 04 AgroMETEOROLOGS

2112 05 HidroMETEOROLOGS

2112 06 AEROLOGS

2112 07 OKEANOLOGS

2112 08 RADIOMETEOROLOGS

2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS

2112 10 AeroMETEOROLOGS

2113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautas saimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnīgot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2113 01 Ražošanas FARMACEITS

2113 02 KRISTALOGRĀFS

2113 03 ĶĪMIĶIS

2113 04 ANALĪTIĶIS

2113 05 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113 06 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 07 Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113 08 Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113 09 Stikla ĶĪMIĶIS

2113 10 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 11 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113 12 Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113 13 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113 14 Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 15 Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113 16 Naftas ĶĪMIĶIS

2113 17 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 18 Radioloģijas ĶĪMIĶIS

2113 19 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS

2114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĢEOLOGI UN ĢEOFIZIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, būvniecībā, telesakaros, kuģniecībā u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu un citus pētījumus, lai, pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteiktu procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS

2114 02 GLACIOLOGS

2114 03 ĢEODĒZISTS

2114 04 ĢeoFIZIĶIS

2114 05 ĢEOLOGS

2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS

2114 07 ĢeoMORFOLOGS

2114 08 HidroAKUSTIĶIS

2114 09 HidroĢEOLOGS

2114 10 HIDROLOGS

2114 11 MikroPALEONTOLOGS

2114 12 MINERALOGS

2114 13 OKEANOGRĀFS

2114 14 PALEONTOLOGS

2114 15 SEISMOLOGS

2114 16 STRATOGRĀFS

2114 17 HIDROGRĀFS

2115 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un vada procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību, kā kompetentas personas veic darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu, piedalās vides un dabas aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem darba un apkārtējā vidē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par darba un vides aizsardzību atbilstoši videi, kurā sastopami darba un apkārtējai videi kaitīgie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un citi faktori; veikt darba vides iekšējo uzraudzību, risku analīzi un novērtēšanu; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt darba un apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem darba un vides aizsardzības jomā; risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas; analizēt un ievērot normatīvo aktu prasības; sadarboties ar citu profesiju speciālistiem riska faktoru izpētē un analīzē, izmantojot ķīmijas, fizikas un tām radniecīgo nozaru jaunākās zinātniskās atziņas; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbību; piedalīties dabas aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2115 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2115 02 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2115 03 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

212 MAZĀ GRUPA

MATEMĀTIĶI, STATISTIĶI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus fundamentālās matemātikas nozarēs; lietot praksē matemātiskos, statistiskos un apdrošināšanas principus un metodoloģiju, sniegt konsultācijas; sastādīt apdrošināšanas līgumus, tajā skaitā pensiju noformēšanas dokumentus, un sniegt konsultācijas; plānot, sagatavot un veikt statistiskos novērojumus; organizēt, sagatavot, interpretēt un analizēt statistikas datus; sagatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati; finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadība; finanšu institūciju grāmatvedības principi; datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmieni; aktuāraprēķinu metodes un to pielietojums konkrētajā jomā; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus; pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem; par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2122 Statistiķi

2121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MATEMĀTIĶI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un ar to saistītās teorijas, koncepcijas un metodes, konsultē un izmanto matemātikas zinātnes atziņas tehnikā, tehnoloģijā, komerciālajā darbībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā, sniegt konsultācijas; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus - apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2121 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS

2121 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 05 MATEMĀTIĶIS

2121 06 AKTUĀRS

2122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

STATISTIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātiskos un citus statistikas teoriju, koncepciju un metožu aspektus, konsultē un praktiski lieto šīs zināšanas dabas, tehnisko, sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes, lietot tās praksē, sniegt konsultācijas; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tos publicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metožu un statistikas metodikas lietošanā, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2122 01 BIOMETRISTS

2122 02 DEMOGRĀFS

2122 03 Vecākais STATISTIĶIS

2122 04 Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2122 05 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2122 06 Biometrijas STATISTIĶIS

2122 07 Demogrāfijas STATISTIĶIS

2122 08 Ekonomikas STATISTIĶIS

2122 09 Izglītības STATISTIĶIS

2122 10 Tehnikas STATISTIĶIS

2122 11 Finanšu STATISTIĶIS

2122 12 Veselības aprūpes STATISTIĶIS

2122 13 Pārskatu STATISTIĶIS

2122 14 Medicīnas STATISTIĶIS

213 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE SKAITĻOŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, plāno, izstrādā un attīsta skaitļošanas sistēmas un programmas, izstrādā datorizējamās informācijas vākšanas, ievadīšanas un kontroles koncepcijas un metodes, veic praktisku darbu skaitļošanas sistēmu darbības nodrošināšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbus skaitļošanas sistēmu koncepciju izstrādē un skaitļotāju lietošanā, piemēram, skaitļotāju dizains, datu bāze un struktūra, algoritmi; plānot un gatavot datu apstrādes sakaru sistēmu, noteikt tehnisko līdzekļu konfigurācijas; izstrādāt un pielāgot datu apstrādes sistēmas, izstrādāt programmas, to sistēmas un modifikācijas, nodrošināt to nekļūdīgu darbību; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus, dokumentus un mācību grāmatas; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi

2132 Programmētāji

2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti

2131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS SISTĒMU KONSTRUKTORI UN ANALĪTIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta skaitļošanas sistēmu koncepcijas un metodiku, piedalās arī šo sistēmu praktiskajā izstrādē nodrošina pakalpojumu pārvaldības procesu novērtēšanu, ieviešanu un uzturēšanu, sniedz konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt skaitļošanas sistēmas, to darbības principus, informācijas apstrādi, sakaru, plānošanas, tehnoloģiskos procesus un produkcijas kontroles sistēmas; attīstīt un apkalpot programmu sistēmas; plānot skaitļotāju, skaitļošanas metožu, termināļu un programmu apgādi, to tehnisko iespēju attīstību; noteikt programmu sistēmu un tehnisko līdzekļu pilnīgošanas nepieciešamību, sniegt konsultācijas, gatavot analīzes rezultātus; izstrādāt programmu un datu bāzu sistēmu specifikācijas, gatavot mācību materiālus un to lietošanas instrukcijas, īstenot aparātu un programmu nodrošinājuma apkalpošanu; izstrādāt un atjaunot programmu sistēmas un rīkoties ar tām; ierīkot un ieviest sakaru tīklus starp dažādām skaitļotāju sistēmām; izstrādāt datu bāzu programmēšanas valodas; organizēt un kontrolēt programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības; izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; veikt ekonomiskās analīzes; izstrādāt prasības informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumiem un piedalīties šo risinājumu attīstīšanā; izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; vadīt, kontrolēt un piedalīties informācijas tehnoloģiju (IT) pakal­pojumu pārvaldības procesu novērtēšanā, ieviešanā, uzturēšanā un apmācību vadīšanā komersantā, personālsabiedrībā, iestādē, biedrībā, nodibinājumā un organizācijā; izstrādāt dokumentus par informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpoju­mu pārvaldības sistēmas izmaiņām; piedalīties informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības audita procesos; nodrošināt informācijas atjaunošanu interneta portālā; meklēt jauninājumus interneta portāla mākslinieciskajā un estētiskajā noformējumā; labot un papildināt interneta portālā ievietotās informācijas saturu, nodrošinot tās kvalitāti; piedalīties darba grupās interneta portāla saturiskai un strukturālai uzlabošanai vai pārveidei; uzraudzīt diskusiju komentārus forumā; veidot sabiedrisko attiecību struktūrvienības darbam nepieciešamās datubāzes; piedalīties bukletu un prezentācijas materiālu veidošanā; gatavot atbildes uz elektroniski saņemtajiem jautājumiem; sniegt paskaidrojumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2131 01 Skaitļotāju /sakaru ANALĪTIĶIS

2131 02 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS

2131 03 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS

2131 04 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS

2131 05 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS

2131 06 Skaitļotāju /sistēmu INŽENIERIS

2131 07 Programmēšanas INŽENIERIS

2131 08 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS

2131 09 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS

2131 10 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2131 11 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2131 12 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS

2131 14 SistēmANALĪTIĶIS

2131 15 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2131 16 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2131 17 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2131 18 Interneta portāla REDAKTORS

2132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PROGRAMMĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sastāda, pārbauda un apkalpo skaitļošanas programmas, lai nodrošinātu skaitļošanas sistēmu lietotāju vajadzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt programmēšanas mērķus, skaitļošanas rezultātu precizitāti, ievaddatu avotus un raksturu, kā arī datu kontroles veidus, konsultēties par šiem jautājumiem ar sistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; izstrādāt programmu algoritmus un noteikt datu ievades un apstrādes operāciju secību; izstrādāt programmas programmēšanas valodās un pilnīgu programmu dokumentāciju, kas pamatojas uz sistēmas konstruktoru un analītiķu dotām specifikācijām un satur nepieciešamās kontroles programmas; mainīt skaitļotāju programmas un dokumentāciju, ja mainās ievades un izvades datu specifikācija vai datu apstrādes aparatūras konfigurācija; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2132 01 PROGRAMMĒTĀJS

2132 02 Sakaru PROGRAMMĒTĀJS

2132 03 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS

2139 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI VECĀKIE SKAITĻOŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apkalpo datu bankas un datu bāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- apkalpot datu bankas un datu bāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un datu drošības saglabāšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2139 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS

214 MAZĀ GRUPA

ARHITEKTI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un komersantu, personālsabiedrību attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūrā un inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegt konsultācijas, nodarboties ar ēku, pilsētu, transporta un ainavu sistēmu, kā arī ēku, inženierbūvju, elektrisko un elektronisko sistēmu un izstrādājumu - darbgaldu, mašīnu, rūpniecisko iekārtu - projektēšanu, būvniecību, apkalpošanu un remontu; izstrādāt ķīmiskos procesus un izmantot tos ražošanā; projektēt, izstrādāt, ieviest un vadīt vides aizsardzības tehnisko iekārtu un tehnoloģisko procesu, ūdens, gaisa, litosfēras attīrīšanu no piesārņojumiem, atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnoloģijas; izstrādāt komerciāli izdevīgus paņēmienus minerālu, gāzes un naftas ieguvei no zemes dzīlēm, kā arī metālu ieguvei no rūdas; veikt jaunu sauszemes, jūras un citu dabas zonu pētījumus un noformēt šos pētījumus grafiski, skaitliski un mākslinieciski; pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; gatavot zinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli. Vides aizsardzības jomā - fizikālie un ķīmiskie procesi, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētika un dinamika, to likumsakarības; matemātiskās metodes vides aizsardzības un stāvokļa analīzē; vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtība, uzbūve, darbības principi, optimizācijas un riska analīzes metodoloģija; vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipi, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģija, veicamo darbu tehnoloģiju būtība; vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūra, iekārtas, to darbības principi, lietošanas noteikumi; dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipi; darba organizācijas un plānošanas metodes, darba drošības un aizsardzības metodes, riska analīzes metodes, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģija. Ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā - Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk - kadastrs) darbībai saistošie normatīvie akti, kadastra darbības principi, programmatūru darbības pamatprincipi, datu struktūra, kadastra darbībai nepieciešamo datu plūsma no citām informācijas sistēmām, datu ievades, reģistrācijas un aktualizācijas kārtība kadastrā, ģeodēzisko un mērniecības instrumentu un datu apstrādes programmu priekšrocības un trūkumi, datu atlases, pārskatu un izdruku sastādīšana.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt. Vides aizsardzības jomā - analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, izstrādāt priekšlikumus par tās saglabāšanu, kontroli un monitoringu, praktiski veikt vides parametru analīzes; veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju; izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju; īstenot praksē un pilnveidot dabas resursu racionālas un kompleksās ieguves un pārstrādes metodes, veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus, to ekoloģisko novērtēšanu; izmantot tautas saimniecības objektu un darbības procesu ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes, šo objektu projektēšanas un ekspluatācijas posmos; organizēt darba kolektīvus uzdevumu izpildē, kontrolēt darba drošības apstākļus, precīzi izmantot likumdošanu un darba organizācijas normatīvos dokumentus.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2141 Arhitekti, pilsētu, satiksmes un teritorijas attīstības plānotāji

2142 Būvinženieri

2143 Elektroinženieri

2144 Elektronikas un telesakaru inženieri

2145 Mehānikas inženieri

2146 Ķīmijas inženieri

2147 Ieguves rūpniecības inženieri un metalurgi

2148 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri

2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ARHITEKTI, PILSĒTU, SATIKSMES UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plāno un kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; veikt būvlaukumu apskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiem aspektiem; projektēt celtnes, gatavot detalizētus zīmējumus un plānus, kas nepieciešami būvniecībai un restaurēšanai, dibināt svarīgus kontaktus, lai sekmētu projektu īstenošanu saskaņā ar to cenu, stilu, darba laika patēriņu, instrukcijām; noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu un interjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi; kontrolēt būvnormatīvus; veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānot ceļu būvi un sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; plānot, vadīt un koordinēt dienesta darbību atbilstoši iekšzemes un starptautisko lidojumu kontroles un vadīšanas prasībām; nodrošināt lidojumu drošību; organizēt un veikt administratīvos pienākumus, lai nodrošinātu dispečera darba tehnoloģiju, radioapmaiņas noteikumus, meteoroloģisko nodrošinājumu; nodrošināt pirmslidojuma informatīvo apkalpošanu; organizēt un plānot lidaparātu plūsmu vadīšanu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; izvēlēties aeronavigācijas speciālistus atbilstoši nozares specifiskajām prasībām, nodrošināt gaisa satiksmes vadīšanas sistēmu modernizācijas programmu un projektu izstrādi un īstenošanu; novērtēt un kontrolēt dienesta darbības ietekmi uz apkārtējo darba un dabas vidi; projektēt arhitektūras konstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumus un projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas; veikt visa veida tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā; izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; vākt, apkopot un analizēt informāciju; organizēt datu bāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties telpiskās attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādē; koordinēt plānošanas dokumentos noteikto attīstības politiku, nosacījumu un rīcības ieviešanu; vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus to grozīšanai; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; veikt izpētes; gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus; izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta novada maršrutu tīkla izstrādei un tā turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju novada attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2141 01 ARHITEKTS

2141 02 Ainavu ARHITEKTS

2141 03 Restaurācijas ARHITEKTS

2141 04 Teritorijas PLĀNOTĀJS

2141 05 Satiksmes PLĀNOTĀJS

2141 06 Arhitektūras INTERJERISTS

2141 07 Transporta /tīklu INŽENIERIS

2141 08 Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2141 09 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2141 10 ARHITEKTA PALĪGS

2141 11 ARHITEKTA PALĪGS (teritoriju plānotājs)

2141 12 ARHITEKTA PALĪGS (interjerists)

2141 13 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

2141 14 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2141 15 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2141 16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

2142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVINŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta un sniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot jaunas būvniecības inženierzinātņu teorijas un metodes, attīstīt esošās; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadus un tamlīdzīgas būves, kā arī sniegt konsultācijas; projektēt atkritumu novākšanas sistēmas, ražošanas un citas būves; precīzi noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas; noskaidrot bojājumus un tos novērst; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos; pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistes inženier­komunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, ņemot vērā normatīvās prasības, apstiprināt pilsētbūv­niecisko dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuā­lās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus; pētīt un sniegt konsultācijas par dažu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem; uzturēt tehniskos kontaktus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2142 01 BūvINŽENIERIS

2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS

2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS

2142 05 Ēku būvINŽENIERIS

2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS

2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS

2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS

2142 18 Karkasa būvINŽENIERIS

2142 19 Torņu būvINŽENIERIS

2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS

2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS

2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS

2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS

2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS

2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS

2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS

2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS

2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS

2142 32 Būvmateriālu INŽENIERIS

2142 33 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 34 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 35 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 36 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTROINŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, projektē un vada montāžas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī svarīgu elektrisko ierīču sistēmas un sniegt konsultācijas; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus, lai efektīvi izmantotu elektrisko dzinēju un iekārtu sistēmas un nodrošinātu to drošību; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; organizēt ražošanas procesu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2143 01 ElektroINŽENIERIS

2143 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS

2143 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2143 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

2143 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2143 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2143 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2143 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2143 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2143 11 elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2143 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS

2143 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

2143 14 ENERĢĒTIĶIS

2143 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS

2144 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTRONIKAS UN TELESAKARU INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu, iekārtu, datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic to tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, piemēram, skaitļotāju un telesakaru iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un telesakaru izstrādājumu un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmu instalāciju; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2144 01 Elektronikas INŽENIERIS

2144 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS

2144 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS

2144 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS

2144 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS

2144 06 Telesakaru INŽENIERIS

2144 07 Kosmossakaru INŽENIERIS

2144 08 Radarsakaru INŽENIERIS

2144 09 Radiosakaru INŽENIERIS

2144 10 Signālsistēmas (sakaru) INŽENIERIS

2144 11 Telegrāfa (sakaru) INŽENIERIS

2144 12 Telefona (sakaru) INŽENIERIS

2144 13 Televīzijas (sakaru) INŽENIERIS

2144 14 Elektronikas TEHNOLOGS

2144 15 Telesakaru TEHNOLOGS

2144 16 Telesakaru KONSTRUKTORS

2144 17 Datortehnikas INŽENIERIS

2144 18 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2145 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEHĀNIKAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniedz konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt ražošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamas mašīnas, iekārtas un instrumentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt dzelzceļa lokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citus neelektriskus motorus un dzinējus un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu vadības sistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus, sūkņus un citas mehāniskas iekārtas un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu korpusus un sniegt konsultācijas; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecības izstrādājumus un sniegt konsultācijas; nodrošināt nacionālo, Eiropas Savienības un vienoto starptautisko aviācijas noteikumu prasības, organizēt, plānot un kontrolēt gaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošināt gaisa kuģu apkalpi ar pirmslidojuma informatīvo, tai skaitā nepieciešamo meteoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt atomstaciju izmēģinājuma un izslēgšanas kontroles iekārtas un mehāniskos agregātus un sniegt konsultācijas; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgas ierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātu un iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteikt mašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas un drošības pārbaudes kontroles standartus; izstrādāt tehnoloģisko aprīkojumu, instrumentus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē; sniegt konsultācijas vadošajām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem, par darba organizāciju, iekārtu ekonomiskas un drošas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2145 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS

2145 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS

2145 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS

2145 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2145 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2145 06 Automātu INŽENIERIS

2145 08 Dīzeļu INŽENIERIS

2145 09 Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2145 10 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2145 11 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2145 12 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

2145 13 Eļļošanas INŽENIERIS

2145 14 Kuģu būves INŽENIERIS

2145 15 Mehānikas INŽENIERIS

2145 16 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS

2145 17 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS

2145 18 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2145 19 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2145 20 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS

2145 21 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS

2145 22 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2145 23 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS

2145 24 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS

2145 26 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS

2145 27 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2145 28 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS

2145 29 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS

2145 31 Motoru INŽENIERIS

2145 32 Mehānikas TEHNOLOGS

2145 33 Metināšanas TEHNOLOGS

2145 34 Aprīkojuma INŽENIERIS

2145 35 Mehānikas KONSTRUKTORS

2145 36 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS

2145 38 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2145 39 dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŽENIERIS

2145 40 Vagonu /remonta INŽENIERIS

2145 41 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS

2145 42 Mehatronikas INŽENIERIS

2145 43 Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2145 44 Siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 45 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 46 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2145 47 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS

2145 48 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2145 49 Transportsistēmu INŽENIERIS

2145 50 Kuģu mehānikas INŽENIERIS

2146 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIJAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt ķīmisko procesu tehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; noteikt ķīmijas rūpniecības ražotņu būvniecības aspektus; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteikt produkcijas ražošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2146 01 Ķīmijas INŽENIERIS

2146 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2146 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS

2146 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS

2146 05 Naftas INŽENIERIS

2146 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS

2146 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)

2146 08 Ķīmijas TEHNOLOGS

2146 09 Šķiedru TEHNOLOGS

2146 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS

2146 11 Degvielas TEHNOLOGS

2146 12 Krāsu TEHNOLOGS

2146 13 Papīra TEHNOLOGS

2146 14 Plastmasas TEHNOLOGS

2146 15 Polimēru TEHNOLOGS

2146 16 Gumijas TEHNOLOGS

2146 17 Riepu TEHNOLOGS

2146 18 Plastmasas INŽENIERIS

2146 19 Farmācijas TEHNOLOGS

2147 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEGUVES RŪPNIECĪBAS INŽENIERI UN METALURGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, attīsta un apkalpo minerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu, keramikas un citu materiālu ražošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemes dzīļu izrakteņu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkņus un izstrādāt urbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paņēmienus; plānot un vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu; noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas, sniegt konsultācijas par tās lietošanas veidiem; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus, uzraudzīt ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; pētīt attiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2147 01 Iežguves INŽENIERIS

2147 02 Metalurģijas INŽENIERIS

2147 03 Iežguves ĢEODĒZISTS

2147 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS

2147 06 Ieguves METALURGS

2147 07 Lietuves METALURGS

2147 08 Fizikālo procesu METALURGS

2147 09 Radioaktīvo minerālu METALURGS

2147 10 METALURGS (analītiķis)

2147 11 Ieguves TEHNOLOGS

2147 12 Velmju KALIBRĒTĀJS

2148 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti piemēro topogrāfijas metodes un tehnoloģiju, lai noteiktu dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemes zonu un debess ķermeņu īpašības un precīzas atrašanās koordinātas un robežas, kā arī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem, ieskaitot karšu sastādīšanu, būvdarbus vai īpašuma robežu noteikšanu; izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes, lai kontrolētu pazemes izstrādņu virzienus un attālumus; veikt jūru, upju un ezeru gultņu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību dažādu īpatnību precīzām vietām, un gatavot kartes, tai skaitā jūras kartes, nosakot kuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veikt aerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumu un citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras, koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kā arī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; uzturēt tehniskos kontaktus ar citiem vecākajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus; sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai; sadarboties ar citiem speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2148 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.2.apakšnodaļā)

2148 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2148 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2148 04 Aerofoto INŽENIERIS

2148 05 Kadastra INŽENIERIS

2148 06 Ģeodēzijas INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.3.apakšnodaļā)

2148 07 Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2148 08 Zemes ierīcības INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.4.apakšnodaļā)

2148 09 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2148 10 Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2149 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI ARHITEKTI, INŽENIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šajā atsevišķajā grupā iekļauti vecākie arhitekti, inženieri un citas profesijas, kas nav iekļautas 214 mazās grupas atsevišķajās grupās.

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt konsultācijas vadošām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem; konsultēt vadītājus par darba organizāciju, materiālu un iekārtu ekonomiskas, drošas un efektīvas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai laikā un telpā, kā arī veikt darba procesu uzraudzību; plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba režīmu; izstrādāt elektrostaciju darba režīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt un izstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; konsultēt vadītājus par iekārtas un personāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba drošību ražošanas vidē un darbinieku instruktāžu darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu ražošanas, kokapstrādes un iespieddarbu tehnoloģiju; gatavot būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; projektēt, izstrādāt, ieviest un vadīt vides aizsardzības tehnisko iekārtu un tehnoloģisko procesu, ūdens, gaisa, litosfēras attīrīšanu no piesārņojumiem, atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnoloģijas; izveidot vides un produkcijas kvalitātes kontroles sistēmu, vidi un dabas resursu saudzējošo mazatkritumu tehnoloģiju, procesus, režīmus, iekārtas, mehānismus un līdzekļus; realizēt ekoloģiski drošas un tīras produkcijas tehnoloģiju; izveidot un vadīt vides monitoringa, vides un produkcijas kvalitātes kontroles sistēmu; izstrādāt pasta pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvos dokumentus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa (3-5 gadi) mērķu sasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; nodrošināt ražošanas apstākļu atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību kokapstrādes nozarē; plānot mežsaimniecības komersantu, personālsabiedrību darbu; kārtot finanšu un grāmatvedības jautājumus; izstrādāt biznesa plānus un tāmes; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; organizēt medību saimniecību; nodrošināt ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, sniegt konsultācijas; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinu pārvaldību; novērtēt ietekmi uz vidi, vides kvalitāti; kontrolēt, pārraudzīt un ieviest vides aizsardzības un ražošanas tehnoloģijas; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta un autotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju, ieviest un pilnveidot tās; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informāciju par apģērbu ražošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunus tehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem biznesa plāniem un tāmēm; konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2149 01 Sakaru /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS

2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149 05 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2149 06 Plānošanas INŽENIERIS

2149 07 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2149 08 Robotu INŽENIERIS

2149 09 Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149 10 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS

2149 11 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2149 12 Darba organizācijas INŽENIERIS

2149 13 Cementa TEHNOLOGS

2149 14 Keramikas TEHNOLOGS

2149 15 Stikla TEHNOLOGS

2149 16 Ādas TEHNOLOGS

2149 17 Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2149 18 Iespiešanas TEHNOLOGS

2149 19 Audumu TEHNOLOGS

2149 20 Kokapstrādes INŽENIERIS

2149 21 INŽENIERINSPEKTORS

2149 22 INŽENIERKONTROLIERIS

2149 23 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149 24 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS

2149 25 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149 26 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2149 27 Standartizācijas INŽENIERIS

2149 28 Darba normēšanas INŽENIERIS

2149 29 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2149 30 Vērpšanas TEHNOLOGS

2149 31 Adīšanas TEHNOLOGS

2149 32 KOLORISTS

2149 33 Apģērbu KONSTRUKTORS

2149 35 Energotīklu DISPEČERS

2149 36 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

2149 37 Šūšanas TEHNOLOGS

2149 39 Energosistēmu INŽENIERIS

2149 40 TEHNOLOGS

2149 41 KONSTRUKTORS

2149 42 Kvalitātes INŽENIERIS

2149 43 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS

2149 44 Meža TEHNOLOGS

2149 45 Projektēšanas INŽENIERIS

2149 46 Ražošanas INŽENIERIS

2149 47 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 48 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 49 Metroloģijas INŽENIERIS

2149 50 Naftas avāriju TEHNOLOGS

2149 51 Sertifikācijas INŽENIERIS

2149 52 KomunālINŽENIERIS

2149 53 Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149 54 Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 55 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

2149 56 Vides INŽENIERIS

2149 57 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS

2149 58 Mežsaimniecības INŽENIERIS

2149 60 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2149 61 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS

2149 62 Automobiļu transporta INŽENIERIS

2149 63 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS

2149 64 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2149 65 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)

215 MAZĀ GRUPA

GAISA KUĢU VADĪŠANAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti kontrolē gaisa kuģu iekārtu darbību, komandē un vada gaisa kuģus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt gaisa kuģu iekārtu darbību; komandēt un vadīt gaisa kuģus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2152 Gaisa kuģu vadīšanas vecākie speciālisti

2152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA KUĢU VADĪŠANAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti kontrolē un vada gaisa kuģus, nodrošinot pasažieru, pasta un kravas pārvadājumus, veic noteiktus pienākumus lidojuma sagatavošanā un lidojuma laikā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt gaisa kuģus atbilstoši ekspluatācijas un kontroles procedūrām; gatavot un apstiprināt lidojuma plānu vai pieņemt lidojuma standartplānu; garantēt normālu ierīču un vadības institūciju darbību; lietot teorētiskās un praktiskās lidošanas zināšanas, konstatējot problēmas un pieņemot risinājumus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2152 01 Lidmašīnas KAPTEINIS

2152 02 Lidojumu INŽENIERIS

2152 03 Lidmašīnas STŪRMANIS

2152 04 Lidmašīnas PILOTS

2152 05 Helikoptera PILOTS

2152 06 Hidroplāna PILOTS

2152 07 Lidmašīnas IZMĒĢINĀTĀJS

2152 10 Lidmašīnas komercPILOTS

2152 11 Helikoptera komercPILOTS

2152 12 Aviolīniju transporta lidmašīnas PILOTS

2152 13 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS

2152 14 Planiera PILOTS

2152 15 Gaisa balona PILOTS

2152 16 LIDOTĀJS (inženieris)

2152 17 STŪRMANIS

2152 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)

2152 20 Lidmašīnas PILOTS (instruktors)

2152 22 Helikoptera PILOTS (instruktors)

2152 23 Planiera PILOTS (instruktors)

2152 24 Gaisa balona PILOTS (instruktors)

2152 25 PILOTS

2152 27 Deltaplāna LIDOTĀJS

2152 29 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)

2152 30 LIDOTĀJS (operators)

22 APAKŠGRUPA

VECĀKIE DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, kā arī izmanto praksē zinātnisko informāciju bioloģijas, zooloģijas, botānikas, ekoloģijas, fizioloģijas, agronomijas, bioķīmijas, mikrobioloģijas, farmakoloģijas un medicīnas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- padziļināt un lietot praksē zinātniskās atziņas, kas iegūtas, pētot cilvēkus, dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķus orgānus, audus, šūnas un mikroorganismus, kā arī apkārtnes, medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem, sniegt konsultācijas; veikt cilvēku, dzīvnieku un augu slimību pētījumus, sniegt konsultācijas un piemērot preventīvās ārstēšanas metodes un medicīnisko aprūpi, kā arī sniegt konsultācijas veselības profilakses nozarēs; gatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

221 Vecākie dabaszinātņu speciālisti

222 Vecākie veselības aprūpes speciālisti (izņemot slimnieku kopējus)

223 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

221 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE DABASZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izmantot zinātnes atziņas, pētot cilvēkus, dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķu orgānu, audu, mikroorganismu dzīvības formas, kā arī vides, medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem; sniegt konsultācijas un lietot zinātnes atziņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, farmācijā un citās ražošanas nozarēs, kā arī medicīnā; gatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2212 Fiziologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIOLOGI, BOTĀNIĶI, ZOOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijas rūpniecībā un citās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; veikt izmēģinājumus laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu - cilvēku, dzīvnieku un augu - īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt visu dzīvnieku valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; izmantot zināšanas ražošanas, medicīnas un citās atbilstošās nozarēs; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; sastādīt zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2211 01 BAKTERIOLOGS

2211 02 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 03 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 04 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS

2211 05 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS

2211 06 Rūpniecības BAKTERIOLOGS

2211 07 Medicīnas BAKTERIOLOGS

2211 08 Farmācijas BAKTERIOLOGS

2211 09 Augsnes BAKTERIOLOGS

2211 10 Veterinārijas BAKTERIOLOGS

2211 11 BIOLOGS

2211 12 Saldūdens BIOLOGS

2211 13 Jūras BIOLOGS

2211 14 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS

2211 15 BOTĀNIĶIS

2211 16 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 17 Histoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 18 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS

2211 19 Augsnes BOTĀNIĶIS

2211 20 CITOLOGS

2211 21 Dzīvnieku CITOLOGS

2211 22 Augu CITOLOGS

2211 23 EKOLOGS

2211 24 Dzīvnieku EKOLOGS

2211 25 Augu EKOLOGS

2211 26 EMBRIOLOGS

2211 27 Ģenētikas INŽENIERIS

2211 28 ENTOMOLOGS

2211 29 ĢENĒTIĶIS

2211 30 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS

2211 31 Augu ĢENĒTIĶIS

2211 32 HISTOLOGS

2211 33 Dzīvnieku HISTOLOGS

2211 34 Augu HISTOLOGS

2211 35 HidroBIOLOGS

2211 36 IHTIOLOGS

2211 37 IMUNOLOGS

2211 38 MikroBIOLOGS

2211 39 MIKOLOGS

2211 40 ORNITOLOGS

2211 41 PARAZITOLOGS

2211 42 ZIVKOPIS

2211 43 SISTEMĀTIĶIS

2211 44 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS

2211 45 Augu SISTEMĀTIĶIS

2211 46 ZOOLOGS

2211 47 VIRUSOLOGS

2211 49 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS

2211 51 HIPOLOGS

2212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIOLOGI, PATOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, lieto zinātnes atziņas medicīnā, lauksaimniecībā vai rūpniecībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko izmēģinājumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; veikt izmēģinājumus, pētot formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētot medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; lietot zināšanas ražošanas, medicīnas un citu nozaru atbilstošās jomās; piedalīties pacienta apskatē, konsultēt un uzraudzīt pacientus; uzraudzīt un vadīt ortopēdijas tehniķu un protēžu pielāgotāju darbību; kontrolēt protēžu un ortopēdijas izstrādājumu izgatavošanu un pielietošanas tehniku; īstenot protēžu (ortožu) organizācijas ražošanas vadību; pārraudzīt ģipša pozitīva un protēzes (ortozes) pieņēmējčaulas izgatavošanu; noteikt ražojuma apjomu un tehnoloģiju; noteikt protēzes uzbūves shēmu; plānot ražošanas laukumus saskaņā ar ražošanas tehnoloģiju; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt klīniski diagnostiskos izmeklējumus, novērtēt tos un sniegt atzinumu par funkcionālo pārmaiņu smaguma pakāpi un raksturu; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā; veikt ar uzturu un pārtiku saistītus pētījumus, plānošanu un analīzi; organizēt ēdināšanu bērnudārzos, skolās, stacionāros, pansionātos; konsultēt sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas komersantus, personālsabiedrības; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2212 01 ANATOMS

2212 02 BIOĶĪMIĶIS

2212 03 BIOFIZIĶIS

2212 05 EPIDEMIOLOGS

2212 06 HistoPATOLOGS

2212 07 NeiroPATOLOGS

2212 08 PATOLOGS

2212 09 Dzīvnieku PATOLOGS

2212 10 Tiesu medicīnas PATOLOGS

2212 11 Medicīnas PATOLOGS

2212 12 Augu PATOLOGS

2212 13 Ķirurģijas PATOLOGS

2212 14 VeterinārPATOLOGS

2212 17 FIZIOLOGS

2212 18 Dzīvnieku FIZIOLOGS

2212 19 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS

2212 20 Epidemioloģijas FIZIOLOGS

2212 21 Neiroloģijas FIZIOLOGS

2212 22 Augu FIZIOLOGS

2212 23 TOKSIKOLOGS

2212 24 PsihoFIZIOLOGS

2212 25 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS

2212 26 BIONIĶIS PROTĒZISTS

2212 27 Klīniskais FIZIOLOGS

2212 28 Uztura SPECIĀLISTS

2213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AGRONOMI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības un lopkopības nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt labības un lauka kultūras un attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt nekarantīnas organis­mu monitoringu (kaitēkļu un slimību parādīšanās attīstības un izplatības moni­torings); brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; sniegt konsultācijas; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2213 01 Sēklkopības AGRONOMS

2213 02 AGRONOMS

2213 03 MEŽKOPIS

2213 04 PUĶKOPIS

2213 05 DĀRZKOPIS

2213 06 DĀRZEŅKOPIS

2213 07 POMOLOGS

222 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI (IZŅEMOT SLIMNIEKU KOPĒJUS)

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, kā arī padziļina zināšanas, studējot cilvēku un dzīvnieku slimības un veselības traucējumus un meklējot ārstēšanas veidus, iesaka vai lieto profilakses vai ārstēšanas iekārtas, uzlabo veselības stāvokli, gatavo zinātniskos rakstus, vada citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2221 Ārsti

2222 Zobārsti

2223 Veterināri

2224 Farmaceiti un farmakologi

2225 Sabiedrības veselības speciālisti

2221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĀRSTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku un piemēro profilakses un ārstēšanas iekārtas, veic praktisko ārstniecības darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt cilvēku saslimšanas un slimību profilakses, un ārstniecības metodes un iekārtas; veikt medicīniskos pētījumus un noteikt diagnozes; noteikt ārstēšanas kursu diagnosticētai slimībai, traucējumam vai ievainojumam; lietot profilaktiskās medicīnas metodes un ārstēt; piedalīties sabiedrības veselības normatīvo aktu un norādījumu attīstīšanā un īstenošanā, sargājot un atbalstot veselīgu sabiedrību; veikt dažāda veida sāpju pacientu aprūpi - šo sāpju diagnostiku, ārstēšanu, ekspertīzi un profilaksi; konsultēt pacientus un pacientu piederīgos; prast sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību; organizēt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, veicot profilakses un pretepidēmijas pasā­kumus, epidemioloģisko datu uzskaiti, apstrādi un analīzi; vadīt un organizēt perfuzionistu darbu; nodrošināt kvalitatīvu mākslīgās asinsrites procesu, konsul­tējot perfuzionistus, anesteziologus un ķirurgus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2221 01 ĀRSTS

2221 03 ĀRSTS (STAŽIERIS)

2221 04 Akupunktūras ĀRSTS

2221 05 Arodslimību ĀRSTS

2221 06 Arodveselības ĀRSTS

2221 07 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2221 08 ĀRSTS (EKSPERTS)

2221 09 Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2221 11 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS

2221 12 Higiēnas ĀRSTS

2221 13 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2221 16 Kara medicīnas ĀRSTS

2221 17 Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2221 18 Laboratorijas ĀRSTS

2221 19 Mikrobioloģijas ĀRSTS

2221 20 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2221 21 Rehabilitācijas ĀRSTS

2221 22 Sporta ĀRSTS

2221 23 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS

2221 25 ALERGOLOGS

2221 26 Bērnu AUDIOLOGS

2221 27 DERMATOLOGS un VENEROLOGS

2221 28 ĀRSTS (DIETOLOGS)

2221 29 Tiesu medicīnas EKSPERTS

2221 30 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2221 31 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)

2221 32 FONIATRS

2221 33 FTIZIOPNEIMONOLOGS

2221 34 GASTROENTEROLOGS

2221 36 Bērnu GINEKOLOGS

2221 37 HEMATOLOGS

2221 38 HEPATOLOGS

2221 39 ĀRSTS (HOMEOPĀTS)

2221 40 ĀRSTS (IMUNOLOGS)

2221 41 INFEKTOLOGS

2221 42 Bērnu INFEKTOLOGS

2221 43 KARDIOLOGS

2221 44 Bērnu KARDIOLOGS

2221 45 KOSMETOLOGS

2221 46 ĶIRURGS

2221 47 Ambulatorais ĶIRURGS

2221 48 Bērnu ĶIRURGS

2221 49 Torakālais ĶIRURGS

2221 50 Plastiskais ĶIRURGS

2221 51 Sirds ĶIRURGS

2221 52 NARKOLOGS

2221 53 NEFROLOGS

2221 54 NEIROĶIRURGS

2221 55 NEIROLOGS

2221 56 Bērnu NEIROLOGS

2221 57 NEONATOLOGS

2221 58 OFTALMOLOGS

2221 59 ONKOLOGS

2221 61 ProtēžORTOPĒDS

2221 62 OTOLARINGOLOGS

2221 63 ĀRSTS (PATOLOGS)

2221 64 SeksoPATOLOGS

2221 65 PEDIATRS

2221 66 PSIHIATRS

2221 67 Bērnu PSIHIATRS

2221 68 RADIOLOGS

2221 69 RADIOLOGS (TERAPEITS)

2221 70 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)

2221 72 REIMATOLOGS

2221 73 REZIDENTS

2221 74 SEKSOLOGS

2221 75 PsihoTERAPEITS

2221 76 TRANSPLANTOLOGS

2221 77 TRANSFUZIOLOGS

2221 78 TRAUMATOLOGS ORTOPĒDS

2221 79 UROLOGS

2221 82 INTERNISTS

2221 84 Kuģa ĀRSTS

2221 86 ALGOLOGS

2221 87 ANESTEZIOLOGS un REANIMATOLOGS

2221 88 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)

2221 89 Bērnu NEFROLOGS

2221 90 Asinsvadu ĶIRURGS

2221 91 Veselības aprūpes VADĪTĀJS

2221 92 HipnoTERAPEITS

2221 93 OSTEOPĀTS

2221 94 FLEBOLOGS

2221 95 PEDAUDIOLOGS

2221 96 Bērnu REIMATOLOGS

2221 97 Bērnu PNEIMONOLOGS

2221 98 Bērnu ENDOKRINOLOGS

2221 99 Bērnu GASTROENTEROLOGS

2221 100 Bērnu HEMATOONKOLOGS

2221 101 Bērnu ALERGOLOGS

2221 102 ONKOĶĪMIJTERAPEITS

2221 103 ONKOĶIRURGS

2221 104 ONKOGINEKOLOGS

2221 105 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)

2221 106 ĀRSTS (mikroBIOLOGS)

2221 107 ĀRSTS (CITOLOGS)

2221 108 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)

2221 109 GERIATRS

2221 110 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

2221 111 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)

2221 112 PNEIMONOLOGS

2221 113 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2221 115 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

2221 116 KURORTOLOGS (BALNEOLOGS)

2221 117 ĀRSTS (klīniskais mikroBIOLOGS)

2221 118 Sabiedrības veselības ĀRSTS

2221 119 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)

2221 120 Intensīvās terapijas ĀRSTS

2221 121 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)

2221 122 ANDROLOGS

2221 123 Endovazālais ĶIRURGS

2221 124 Rokas ĶIRURGS

2221 125 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)

2221 126 Manuālais TERAPEITS

2221 127 KOMBUSTIOLOGS (apdegumu ĀRSTS)

2221 128 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2221 129 TRIHOLOGS

2221 130 OsteorefleksoTERAPEITS

2221 131 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2221 132 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS

2222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZOBĀRSTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas praksē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt zobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses un ārstniecības metodes; noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; piedalīties sabiedriskās akcijās, kas atbalsta un attīsta mutes dobuma un zobu uzraudzību; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2222 01 Zobu PROTĒZISTS

2222 02 ZOBĀRSTS

2222 05 ORTODONTS

2222 06 ENDODONTISTS

2222 07 Bērnu ZOBĀRSTS

2222 08 PARADONTOLOGS

2223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VETERINĀRI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas veterinārijas nozarē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot koncepcijas, teorijas un metodiku, diagnosticēt dzīvnieku slimības un ievainojumus; ārstēt dzīvniekus ķirurģiski vai ar medikamentiem; veikt piena un citu lopu ganāmpulku pētījumus, kā arī potēt tos pret slimībām; sniegt ieteikumus lopu audzēšanā un pavairošanā; pētīt cilvēku patēriņam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, tīrību un derīgumu; veikt dzīvnieku veselības epidemioloģiskos un radioloģiskos pētījumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2223 01 Veterinārijas EPIDEMIOLOGS

2223 02 Veterinārijas ĶIRURGS

2223 03 VeterinārĀRSTS

2224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FARMACEITI UN FARMAKOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku farmācijā un farmakoloģijā un lieto to praksē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, kon­cepcijas un metodiku attiecīgās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un siste­matizēt eksperimentālo un klīnisko pētījumu rezultātus; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku un dzīvnieku saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētot medikamentu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskajiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; izmantot zināšanas ražošanas, medicīnas un citu nozaru attiecīgās jomās; piedalīties pacienta apskatē, konsultēt un uzraudzīt pacientu medikamentozo ārstēšanu; dokumentēt medikamentozo ārstēšanu un veikt farmakoekonomisko analīzi; veikt farmaceitisko aprūpi - sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu lietošanas uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties normatīvo aktu pilnveidošanā; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; veikt ar zāļu patēriņu un veselīgu uzturu saistītus pētījumus, plānošanu un analīzi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2224 01 FARMACEITS

2224 02 Klīniskais FARMACEITS

2224 03 FARMAKOLOGS

2224 04 ToksikoFARMAKOLOGS

2225 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku sabiedrības veselības jomās - sabiedrības veselības aprūpē, veselības veicināšanā un vides veselībā; organizē sabiedrības veselības dienestu darbu, pēta riska faktorus, veic profilaktisko un izglītojošo darbu sabiedrībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērot un novērtēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi; apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrot sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā, tiesību aktu pilnveidošanā; plānot, īstenot un novērtēt dažādas sabiedriskās veselības programmas; organizēt un vērtēt sabiedrības veselības dienestu darbu, ieteikt izdarīt tajā pārmaiņas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrību veselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu, gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2225 01 Sabiedrības veselības MĀSA

2225 02 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

2225 03 Sabiedrības veselības METODIĶIS

2225 04 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2225 05 Veselības veicināšanas KONSULTANTS

2225 06 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

2225 07 Vides veselības ANALĪTIĶIS

223 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE SLIMNIEKU KOPŠANAS UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti organizē un koordinē slimo un invalīdu veselības aprūpi, bet dzemdībās - mātei un jaundzimušajam nepieciešamo medicīnisko palīdzību, organizē un vada medicīnas māsu un vecmāšu darbu.

Medicīnas māsas un vecmātes kvalificēti palīdz ārstam viņa darbā, kas saistīts ar ekstremāliem gadījumiem ārsta prombūtnē, kopj slimniekus, izdara injekcijas, aprūpē fiziski un garīgi slimos, nespējniekus un citus pacientus, saņem jaunpiedzimušos vai palīdz bērna saņemšanā, veic mātes un jaundzimušā bērna aprūpi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību, veikt aktīvo un profilakses ārstēšanu, injicēt, veikt nespējnieku un citu pacientu, kā arī grūtnieču un jaundzimušo bērnu aprūpi slimnīcās, klīnikās un citās ārstniecības iestādēs; asistēt ārsta darbā, ārsta prombūtnē ekstremālos gadījumos sniegt pirmo palīdzību; zināt medikamentu lietošanas, pārsiešanas un citus ārstēšanas paņē­mienus, ko noteicis ārsts; pārraudzīt un koordinēt darba operācijās iesaistītā jaunākā medicīnas un cita personāla darbu; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties garīgi vai fiziski traumētu slimnieku sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicī­nisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; uzraudzīt vispārējo mātes veselību grūtniecības laikā, konsultējot un aprūpējot viņu; saņemt bērnus normālu dzemdību gadījumos un palīdzēt ārstam sarežģītās dzemdībās; apmeklēt mātes pēcdzemdību periodā un sekot mātes veselībai un bērna attīstības progresam, konsultēt vecākus par bērna kopšanu; sniegt konsultācijas par dzimstības kontroles metodēm; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

2230 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE SLIMNIEKU KOPŠANAS UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2230 01 Galvenā medicīnas MĀSA

2230 02 Galvenā VECMĀTE (profesijas standarts 4.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)

2230 03 Vecākā medicīnas MĀSA

23 APAKŠGRUPA

VECĀKIE IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti māca vienas vai vairāku disciplīnu teoriju un praksi, veic zinātniskās pētniecības darbu un pilnīgo un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, raksta pedagoģiskus rakstus un mācību grāmatas, māca privāti, māca un attīsta cilvēkus ar garīgu atpalicību, veido un maina mācību plānus, pārbauda un iesaka mācīšanas metodes un uzskates līdzekļus, piedalās mācību un citu jautājumu apspriešanā skolās un universitātēs, vada citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

231 Koledžu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskie amati

232 Vidējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

233 Pamatizglītības iestāžu un pirmsskolu skolotāji

234 Speciālo skolu skolotāji

235 Citi vecākie izglītības iestāžu speciālisti

231 MAZĀ GRUPA

KOLEDŽU, UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKIE AMATI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti māca savu disciplīnu augstākajās izglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un pilnīgo un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, gatavo pedagoģiskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; novērtēt studenta atbildi un ierakstīt atzīmi studentam, kurš izgājis testēšanu vai nokārtojis eksāmenu; vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim; veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku, lai lietotu tās ražošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par skolu budžetu un citiem jautājumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2310 Koledžu, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskie amati

2310 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KOLEDŽU, UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKIE AMATI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)

2310 02 DOCENTS

2310 03 LEKTORS

2310 04 PROFESORS

2310 05 Asociētais PROFESORS

2310 14 Katedras VADĪTĀJS

232 MAZĀ GRUPA

VIDĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLOTĀJI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu aroda, profesionālo, vispārējo vai speciālo vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī īsteno profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības un arodizglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2320 Vidējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

2320 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIDĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2320 07 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

2320 08 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

2320 10 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

233 MAZĀ GRUPA

PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PIRMSSKOLU SKOLOTĀJI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti māca vairākus mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt izglītības programmas un mācīt mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī; organizēt un plānot pasākumus, lai bērni apgūtu runas prasmi, fiziskās un sabiedriskās iemaņas; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un darba rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2331 Pamatizglītības iestāžu skolotāji

2332 Pirmsskolu skolotāji

2331 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca dažādus mācību priekšmetus pamatizglītības līmenī.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot izglītības programmas un mācīt lasīšanu, rakstīšanu, matemā­tiku un citus mācību priekšmetus atbilstoši ieteiktajam mācību plānam; gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot; organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu; veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem; nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās; gatavot pārskatus par mācību darbu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2331 02 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2332 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PIRMSSKOLU SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē grupu un individuālās spēles un mācību darbību pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un organizēt darbību, lai veicinātu bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, lai kopā ar vecākiem novērtētu viņu attīstību un apspriestu iespējamās problēmas; uzraudzīt bērnu darbību, lai nodrošinātu viņu drošību un atrisinātu konfliktus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2332 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

234 MAZĀ GRUPA

SPECIĀLO SKOLU SKOLOTĀJI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot un mainīt mācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaņā ar prasībām; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši skolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt un stiprināt skolēnos ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katra skolēna sekmes, apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu, sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā mācību darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2340 Speciālo skolu skolotāji

2340 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIĀLO SKOLU SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2340 05 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2340 12 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS

235 MAZĀ GRUPA

CITI VECĀKIE IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā; kontrolē skolotāju darbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un, ja nepieciešams, ierosina tās mainīt vai papildināt.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt izglītības programmas, mācīšanas metodiku, mācību līdzekļus un citus izglītības procesa aspektus un konsultēt par to grozījumiem vai papildinājumiem; rīkot periodiskas skolotāju darba un izglītības programmu izpildes pārbaudes un, ja nepieciešams, ierosināt programmu papildināšanu un grozīšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās pedagoģiskās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo mācību tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2351 Metodiķi

2352 Inspektori

2353 Sociālie pedagogi

2359 Citi vecākie izglītības iestāžu speciālisti

2351 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

METODIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus un konsultē mācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas un citos izglītības procesa aspektos; konsultēt iespējamo papildinājumu jautājumos; konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metožu jautājumos; veikt audiovizuālo un citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt to izmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmu izmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus; gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2351 01 Izglītības METODIĶIS

2351 02 METODIĶIS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

2352 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pārbauda skolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus un, ja nepieciešams, piedāvā priekšlikumus grozījumiem un papildinājumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- periodiski inspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus par skolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, lai iepazītos ar mācīšanas metodiku un novērtētu skolotāja darbu stundās un sasniegtos rezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācību plāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2352 01 Izglītības valsts INSPEKTORS

2352 02 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS

2353 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIĀLIE PEDAGOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības, pašvaldību iestāžu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- atbilstoši pedagoģiskajai kompetencei veikt riska grupas bērnu un jauniešu sociālās dzīves analīzi un pētīt degradācijas cēloņus; plānot un īstenot audzinošu darbu bērnu un jauniešu socializācijas vietās (piemēram, ģimenēs, pirmsskolas iestādēs, skolās un internātskolās, ārpusskolas iestādēs, bērnunamos un patversmēs, bērnu slimnīcās un pansionātos, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, bērnu un jauniešu pāraudzināšanas iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs); veikt ģimeņu sociālpedagoģiskās konsultācijas un veicināt to pedagoģisko un juridisko izglītību; risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus starp skolu, ģimeni, pašvaldību, bāriņtiesu un citām institūcijām; nodrošināt bērnu un jauniešu sociālās reintegrācijas optimālai norisei nepieciešamo pedagoģisko vidi un līdzekļus; veicināt bērnu tiesību aizsardzības iestādēs pedagoģiski optimālu lēmumu pieņemšanu un īstenošanu; īstenot sociālpedagoģisko darbu bērnu un jauniešu specifiskajās sociālajās grupās (piemēram, narkotiku un alkohola atkarīgo jauniešu grupās); veikt sistemātisku profilakses darbu (informēšanu, atbalstu, izglītošanu un motivāciju) ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm; veikt laikus psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; vadīt nodarbības izglītības iestādēs; motivēt atkarīgos jauniešus uz ārstēšanos un psihoaktīvo vielu lietošanas, datorspēļu un azartspēļu spēlēšanas pārtraukšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2353 01 Sociālais PEDAGOGS

2353 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS

 

2359 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI VECĀKIE IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē skolēnu klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu un sagatavo atskaites.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt skolēnu papildizglītības procesu; radīt apstākļus personības garīgai un fiziskai attīstībai, interešu apmierināšanai ārpusstundu laikā; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, tai skaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt skolēnu pašpārvaldi; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem, sociāli pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātās slodzes un sagatavot atskaites; nodrošināt pozitīvu un atbilstošu saskarsmi audzēkņu prasmju un iemaņu apguvei konkrētā sporta veidā vai profesijā; organizēt un vadīt nodarbības treniņu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaņas; veidot audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai; apzināt, analizēt un organizēt konkrētā pašvaldībā pedagoģiski medicīnisku palīdzību ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, organizējot pirmsskolas grupas dažādiem profiliem; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu statistisko un analītisko mācību darba analīzi; konsultēt izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus, metodiķus, pašvaldības skolu skolotāju metodisko apvienību vadītājus un pedagogus par izglītības satura, vērtēšanas, metodikas, pārbaudes darbu organizācijas un citiem jautājumiem; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; konsultēt un koordinēt izglītības iestādes jautājumos, kas saistīti ar vērtēšanas procesa organizāciju; uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; koordinēt dažādu institūciju (piemē­ram, mācību un audzināšanas iestādes, bāriņtiesas, sociālās palīdzības dienesti, ārstniecības iestādes, sabiedriskās organizācijas) sadarbību bērnu tiesību aizsar­dzības jautājumos; izzināt un analizēt bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu pašvaldības teritorijā un veikt pasākumus, lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību; informēt un izglītot bērnus, lai veidotu iemaņas, kā izsargāties no situācijām, kurās var tikt apdraudēta garīgā un fiziskā veselība; veikt pasākumus bērnu tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; kā pilnvarotai personai pārstāvēt bērna intereses tiesu iestādēs; piedalīties bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē un konfliktsituāciju risināšanā; kārtot nepieciešamo dokumen­tāciju bērna nosūtīšanai uz mācību un pāraudzināšanas iestādēm; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; piedalīties pašvaldības skolas vecuma bērnu uzskaitē, noskaidrot apstākļus, ja bērni neapmeklē skolu; organizēt izglītojošo darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; informēt sabiedrību par bērna tiesību aizsardzības stāvokli pašvaldības teritorijā; koordinēt citu darbinieku darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2359 01 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2359 02 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS

2359 03 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS izglītības iestādē

2359 04 Ārpusstundu darba ORGANIZATORS

2359 05 Sporta ORGANIZATORS

2359 06 PLĀNOTĀJS

2359 07 Vecākais sporta TRENERIS

2359 08 Pirmsskolas iestāžu SPECIĀLISTS

2359 09 Vispārizglītojošo skolu SPECIĀLISTS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

24 APAKŠGRUPA

CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas un metodes, kā arī izmanto zināšanas praksē informācijas izplatīšanas, saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas, kā arī rūpnieciskā īpašuma, filozofijas, psiholoģijas, ekonomikas, vēstures, socioloģijas, antropoloģijas, citu sabiedrisko disciplīnu, lingvistikas, likumu piemērošanas, jaunrades un izrāžu organizācijas nozarēs. Sagatavo normatīvos un metodiskos dokumentus, plāno tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstību, nepieciešamos materiālos un finanšu resursus, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus, organizē un vada Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izplatīt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu un likumu piemērošanu saistītu informāciju un metodes; padziļināt un lietot zināšanas, kas iegūtas, analizējot filozofijas, politikas, ekonomikas, juridisko, sociālo, reliģisko un citu zinātņu doktrīnas, teorijas, koncepcijas, sistēmas, un sniegt konsultācijas; radīt vai izpildīt mākslas darbus; gatavot zinātniskus rakstus, pārskatus un dokumentus; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, kontrolēt finanšu resursu sadali, izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu, sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; veikt ekspertīzes; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

241 Vecākie speciālisti

242 Juristi

243 Arhīvisti, bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

244 Vecākie sabiedrisko un humanitāro zinātņu speciālisti

245 Rakstnieki un citu radošo profesiju vecākie speciālisti

246 Speciālisti reliģijas jomā

247 Zinātnieki

248 Valsts pārvaldes vecākie speciālisti

241 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, piedalās iestādes vai struktūrvienības darbībā, kas īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt, plānot un sniegt grāmatvedības un ar personāla izvēli un profesionālo orientāciju saistītus pakalpojumus un konsultēt šajos jautājumos; pētīt tirgzinības, reklāmas, sabiedrības informēšanas, ar patentiem saistītu noteikumu piemērošanas, kā arī citus saimnieciskās darbības aspektus un iegūtās atziņas izmantot praksē; piemērot iekšējo ekonomikas rezervju izmantošanas principus; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu komersantā, personālsabiedrībā; nodrošināt kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; kvalitātes vadības teorētiskie un praktiskie aspekti, kā arī ISO 9000 kvalitātes standarti.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2411 Grāmatveži

2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti

2413 Kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti

2414 Vecākie projektu vadīšanas speciālisti

2415 Parfimēri

2419 Citi vecākie speciālisti

2411 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GRĀMATVEŽI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības grāmatu, dokumentu un pārskatu revīziju; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskus dokumentus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai, akcionāriem, juridiskām un citām ar likumu noteiktām personām; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu problēmām, apstrīdēt strīdīgas prasības nodokļu komisijā; gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un bankrota jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, izdarīt atzinumus, gatavot normatīvos un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iestādes iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iestādes iek­šējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditora mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2411 01 Galvenais GRĀMATVEDIS

2411 02 Vecākais GRĀMATVEDIS

2411 03 REVIDENTS

2411 04 AUDITORS

2411 05 Informācijas sistēmu AUDITORS

2411 06 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS

2411 07 Uzraudzības AUDITORS

2411 08 Grāmatvedības EKSPERTS

2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS

2411 10 Metodikas EKSPERTS

2411 11 Aizdevumu REVIDENTS

2411 12 FINANSISTS

2411 13 Zvērināts REVIDENTS

2411 14 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

2411 15 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2411 16 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

2411 17 Iekšējais AUDITORS

2411 18 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

2412 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE PERSONĀLA UN PROFESIONĀLĀS ORIENTĀCIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt un formulēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas personāla vadības stratēģiju un politiku; plānot un vadīt darbu atbilstoši komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas mērķiem; plānot un prognozēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas personāla resursus; īstenot uz klientu vērstu pieeju; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; pārzināt un kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus un sniegt konsultācijas šajos jautājumos; pētīt un analizēt izpildāmo darbu, izmantojot pārrunas ar darbiniekiem, kontrolieriem un vadību, kā arī līdzīgas pētīšanas metodes un detalizēti aprakstīt šo pētījumu rezultātā veicamo darbu; gatavot informatīvos biļetenus par profesijām vai profesiju klasifikācijas sistēmām; izstrādāt iepriekš minētos un citus vadošā personāla darba profesionālās analīzes aspektus un konsultēt to, plānot tā štatus, apmācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācību centra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla mācības; veikt personāla atlasi un novērtēšanu; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā; konsultēt klientus individuāli un grupās karjeras izvēlē un veidošanā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2412 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

2412 02 Profesiju izvēles KONSULTANTS

2412 03 Personāla INSPEKTORS

2412 04 Darba satura ANALĪTIĶIS

2412 06 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

2412 07 Mācību centra VADĪTĀJS

2412 08 Mācību projekta VADĪTĀJS

2412 09 Personāla atlases SPECIĀLISTS

2412 10 Personāla lietu PĀRZINIS

2412 12 Personāla VADĪTĀJS

2412 13 Karjeras KONSULTANTS

2413 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu komersantā, personālsabiedrībā, iestādē, biedrībā un nodibinājumā, organizācijā; gatavot materiālus kvalitātes sistēmas izmaiņām; piedalīties kvalitātes audita procesos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2413 01 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS

2413 02 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS

2413 03 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

2413 04 Kvalitātes VADĪTĀJS

2414 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE PROJEKTU VADĪŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- definēt projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt projekta finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt projektu; plānot projektu; veikt projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt projekta starprezultātus; noslēgt projektu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2414 01 Projekta DIREKTORS

2414 02 Projekta ADMINISTRATORS

2414 03 Projekta VADĪTĀJS

2415 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PARFIMĒRI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti izstrādā smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem, veic tirgus izpēti, sniedz konsultācijas parfimērijas jomā, kā arī veic citas darbības saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem; ražot smaržkompozīcijas; veikt tirgus izpēti; organizēt darbus smaržkompozīciju radīšanai, ņemot vērā to funkcionālo nozīmi, klienta vēlmi, pēc analogiem un perspektīvas; strādāt ar izejvielām - dabīgām, sintētiskām smaržvielām un kompozīcijām; sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2415 01 Ražošanas DIREKTORS (parfimērijas jomā)

2415 02 Vecākais PARFIMĒRS

2415 03 PARFIMĒRS

2419 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgzinības (tirgvedības), reklāmas, sabiedrības informēšanas un citus ar patentiem saistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos, kā arī noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu; novērot komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; vadīt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējo krājumu piegāžu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām un pārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas tēlu; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; pārzināt sabiedriskās domas veidošanas un komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas auditorijas specifiku; veidot komersantam, personālsabiedrībai, iestādei, biedrībai un nodibinājumam, organizācijai labvēlīgu informācijas vidi; konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; veidot un izmantot informācijas sistēmas; nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu, līgumu izpildi; sniegt informāciju par savu komersantu, personālsabiedrību, iestādi, biedrību un nodibinājumu, organizāciju un konsultēt par ražošanas organizācijas produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; veikt savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; organizēt un kontrolēt ražošanas procesus; organizēt preču prezentāciju norisi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē; kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu; veikt ekspertīzes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un sagatavot administratīvos aktus un citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; organizēt iepirkumu procedūras iestādes vajadzībām, veicot sarunas un gatavojot līgumus to noslēgšanai; konsultēt iepirkumu organizēšanas jautājumos attiecīgās iestādes ietvaros; konsultēt klientus par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; sniegt zinātniski informatīvu atbalstu, nodot medicīniski nozīmīgu informāciju konkrētajā terapijas nozarē uzņēmuma klientiem, darbiniekiem, profesionāļiem veselības aprūpes jomā, lēmumu pieņēmējiem veselības aprūpes nozarē un iestādēs; apkopot un apstrādāt informāciju par zāļu (produktu) attīstības plāniem, klīniskajiem pētījumiem, to rezultātiem, notiekošajiem un plānotajiem klīniskajiem pētījumiem un zinātniskajām publikācijām; veicināt veselības aprūpes profesionāļu zināšanu papildināšanu par zālēm (produktiem) un to pareizu lietojumu; sagatavot mācību programmas un zinātniskās prezentācijas un īstenot tās; sniegt zinātniski informatīvu atbalstu, nodot medicīniski nozīmīgu informāciju konkrētajā terapijas nozarē uzņēmuma klientiem, darbiniekiem, profesionāļiem veselības aprūpes jomā, lēmumu pieņēmējiem veselības aprūpes nozarē un iestādēs; apkopot un apstrādāt informāciju par zāļu (produktu) attīstības plāniem, klīniskajiem pētījumiem, to rezultātiem, notiekošajiem un plānotajiem klīniskajiem pētījumiem un zinātniskajām publikācijām; veicināt veselības aprūpes profesionāļu zināšanu papildināšanu par zālēm (produktiem) un to pareizu lietojumu; rūpēties par vienotas medicīniskās informācijas izplatīšanu; risināt klīnisko pētījumu problēmas; organizēt datu vākšanu par jaunu pētījumu veikšanas iespējām, izvēloties pētniekus un sazinoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus; pārraudzīt maksājumu plūsmu; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs; organizēt monitorēšanas vizītes un piedalīties tajās, veicinot augstas kvalitātes pētījumu datu iegūšanu; sadarboties ar centrālajām zāļu reģistrācijas struktūrvienībām, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama zāļu (produktu) reģistrācijai vai izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā; laikus sagatavot zāļu reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai institūcijās; organizēt pienākumu sadali starp zāļu reģistrācijas speciālistiem; organizēt zāļu iepakojumu maketu nosūtīšanu ražotnēm; sagatavot iepakojumu apstiprināšanu; organizēt zāļu lietošanas instrukciju un aprakstu veidošanu un (vai) adaptēšanu; organizēt tehniskās piegādes nosacījumu salīdzināšanu ar reģistrētajām specifikācijām; iesniegt ziņojumus par zāļu reģistrāciju; apstiprināt sagatavotos reklāmas materiālus zāļu reģistrācijas jomā; ievadīt vietējos reģistros informāciju par ziņojumiem; apkopot informāciju par spontāniem nevēlamiem notikumiem un incidentiem ar zālēm (produktiem); organizēt periodisko drošības ziņojumu iesniegšanu; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām; kontrolēt un organizēt kontrolieru darbības un taktiku pārbaudes vietās; vadīt un organizēt kontrolieru darbu; aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; pieņemt lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu, sastādīt protokolus un citus administratīvos dokumentus; veikt darbu ar jaunatni; sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu; veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību; plānot, vadīt un organizēt ““Sanus per Aquam” jeb “veselība caur ūdeni”” (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus; izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2419 01 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2419 02 Patentu AĢENTS

2419 03 Vecākais reklāmas AĢENTS

2419 04 Vecākais Konsultants

2419 06 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

2419 08 Sabiedrisko attiecību MENEDŽERIS

2419 09 Reklāmas VADĪTĀJS

2419 10 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS

2419 12 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS

2419 13 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

2419 14 Tirdzniecības VADĪTĀJS

2419 15 Pārdošanas VADĪTĀJS

2419 16 Eksporta VADĪTĀJS

2419 17 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

2419 18 Vecākais EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2419 19 EKSPERTS (intelektuālā īpašuma jomā)

2419 20 Komercdarbības KONSULTANTS

2419 21 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2419 22 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 23 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 24 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2419 25 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2419 26 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2419 27 Nodokļu KONSULTANTS

2419 28 Medicīnas KONSULTANTS

2419 29 Zinātniskais KONSULTANTS

2419 30 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

2419 31 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

2419 32 Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.5.apakšnodaļā)

2419 33 SPA VADĪTĀJS

2419 34 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)

242 MAZĀ GRUPA

JURISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus tiesību jomā, gatavo tiesību aktu projektus, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt klientus juridiskajos jautājumos, organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā, piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs, vadīt tiesas sēdes, pasludināt tiesas spriedumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2421 Advokāti

2422 Tiesneši

2423 Prokurori

2429 Citas juristu profesijas

2421 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ADVOKĀTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt juridiskās teorijas un principus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotus likumprojektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās gadījumos, kad iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2421 02 JURISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)

2421 05 Zvērināts ADVOKĀTS

2421 06 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS

2422 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIESNEŠI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civillietas un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; pārbaudīt pierādījumus, pratināt; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus; plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2422 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 02 TIESNESIS

2422 03 Administratīvais TIESNESIS

2422 04 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒ'TĀJS

2422 05 Senāta departamenta PRIEKŠSĒDĒ'TĀJS

2422 06 SENATORS

2422 07 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 08 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2422 09 Bāriņtiesas LOCEKLIS

2422 10 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2422 11 Zemesgrāmatu nodaļas PRIEKŠNIEKS

2422 12 Izmeklēšanas TIESNESIS

2422 13 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2423 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PROKURORI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic kriminālvajāšanu un uztur valsts apsūdzību tiesā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu; organizēt, vadīt un veikt izmeklēšanu krimināllietās; pieņemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2423 01 VirsPROKURORS

2423 02 VirsPROKURORA VIETNIEKS

2423 03 PROKURORS

2429 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITAS JURISTU PROFESIJAS

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt komersantu, personālsabiedrību maksātnespējas procesa administratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam; izstrādāt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību lēmumus, līgumus, iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2429 02 JURISKONSULTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)

2429 04 Tieslietu KONSULTANTS

2429 06 Tiesu EKSPERTS

2429 07 Zvērināts NOTĀRS

2429 08 Zvērināta NOTĀRA KANDIDĀTS

2429 09 Vecākais tiesu EKSPERTS

2429 10 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS

2429 11 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS

2429 12 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS

2429 13 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS

2429 14 LIKVIDATORS

243 MAZĀ GRUPA

ARHĪVISTI, BIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nodrošināt informācijas un dokumentu brīvu pieejamību, ieguvi un lietošanu sabiedrībā, izmantojot informācijas tehnoloģijas; vākt, novērtēt materiālus, dokumentus un faktus, kam ir sociāla, zinātniska, vēsturiska, arhīviska, kultūras, ekonomiska vai mākslas vērtība, veikt pētījumus, kā arī garantēt krājumu drošību un saglabāšanu; uzkrāt Nacionālo dokumentāro mantojumu; veikt arhīvu, bibliotēku, informācijas iestāžu vai studiju resursu centru informācijas sistēmu un informācijas infrastruktūras pārvaldīšanu, integrēto informācijas sistēmu (IIS) izvēles, ieviešanas un attīstīšanas stratēģijas izstrādi un īstenošanu, informācijas pakalpojumu sniegšanu, informācijas resursu organizēšanu; veidot muzeju, mākslas galeriju un līdzīgu iestāžu kolekcijas un ekspozīcijas, gatavot informācijas avotus lietotāju izmantošanai; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipi un problēmas; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnoloģiju darbības izmantošanas iespējas, lietošanas nosacījumi; informācijas kvalitātes izvērtēšanas principi; informācijas iegūšanas, sakārtošanas, ieguves un nodošanas lietotājiem principi un metodes; informācijas lietotāju vajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēma; informācijas resursu veidošanas metodes un principi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija; nozares terminoloģija; pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijas principi un realizācijas metodes, ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti.

Jāprot: strādāt ar datorprogrammām, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par pakļautībā esošo darbinieku darbību; par apmeklētāju drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti

2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2431 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ARHĪVU UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un (vai) arhīviska vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to drošību un saglabāšanu, strādā valsts arhīvos, publisko un privāto tiesību juridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentu pārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas un procesus: nodrošina Latvijas Nacionālā arhīva fonda/Nacionālā dokumentārā mantojuma (LNAF/NDM) saglabāšanu un pieejamību, veic dokumentu komplektēšanu iestādēs, arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbības pilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā un pilnveidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt vēsturiski svarīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un muzejiskos priekšmetus; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; organizēt, vadīt un (vai) pārraudzīt dokumentu pārvaldību publiskās un privātās institūcijās; organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentu ar arhīvisku vērtību nodošanu/pieņemšanu valsts arhīvā; veikt arhīvu dokumentu sistematizāciju un aprakstīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem standartiem; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fonda papildināšanu arhīvos; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziņu sistēmu (rokasgrāmatas, ceļvežus, katalogus), piedalīties valsts arhīvu Centrālā reģistra (LNAF Centrālā kataloga) aktualizēšanā; vadīt šo darbu un organizēt izstādes; vadīt un organizēt dokumentu izmantošanas procesus un projektus; stiprināt saikni ar sabiedrību; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentu krājumus; organizēt dokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; izvērtēt iestādes dokumentus; organizēt pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; piedalīties informācijas sistēmas datu izvērtēšanā un glabāšanas termiņu noteikšanā; piedalīties iestādes lietu saraksta ar glabāšanas termiņiem (nomenklatūras) izstrādē; sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentu apstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; recenzēt zinātniski pētnieciskos un metodiskos darbus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2431 01 ARHĪVISTS

2431 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)

2431 03 Krājuma GLABĀTĀJS

2431 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

2431 05 Izstāžu ORGANIZATORS

2431 06 MUZEJPEDAGOGS

2431 07 Galvenais ARHĪVISTS

2431 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS

2431 09 Arhīva EKSPERTS

2432 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tās struktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju; vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu institūcijā; organizēt datortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi, integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt un konfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām, uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību; atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmu ieviešanu un ievērošanu; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām institūcijas automatizācijas pilnveidošanā; nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, izmantojot visus pieejas punktus un datu ieguves iespējas; organizēt datu bāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; papildināt zināšanas un organizēt klientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē; sistemātiski veidot, gatavot un sargāt grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatu un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskas vērtības un citus iespieddarbus; organizēt un vadīt savāktā materiāla sagatavošanu, sargāšanu un glabāšanu; nodrošināt materiālu pieejamību; organizēt izstādes; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2432 01 BIBLIOGRĀFS

2432 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS

2432 03 DOKUMENTĀLISTS

2432 04 INFORMĀTIĶIS

2432 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS

2432 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)

2432 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS

244 MAZĀ GRUPA

VECĀKIE SABIEDRISKO UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, filoloģijas, psiholoģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pieņemt lēmumus pašreizējo un nākotnes ekonomisko, politisko un sociālo problēmu risināšanai; pētīt un aprakstīt pagājušus notikumus un darbību; pētīt cilvēces izcelšanos un evolūciju; pētīt valodu sākotni un attīstību, organizēt tulkošanas darbu un sazināšanos starp atšķirīgās valodās runājošiem cilvēkiem; pētīt personības un grupas psiholoģiskos procesus; sniegt sociālos pakalpojumus; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2441 Ekonomisti

2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2444 Filologi, tulki un tulkotāji

2445 Psihologi

2446 Vecākie sociālie darbinieki

2447 Vecākie tūrisma speciālisti

2441 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

EKONOMISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt dažādas ekonomiskās problēmas - makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajos jautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vadīšanas aspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos procesus, to ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus, izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem aprēķiniem dažādos īpašumu veidos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2441 01 EKONOMETRISTS

2441 02 EKONOMISTS

2441 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS

2441 04 Ekonometrijas EKONOMISTS

2441 05 Finanšu EKONOMISTS

2441 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS

2441 07 Darba EKONOMISTS

2441 08 Cenu EKONOMISTS

2441 09 Nodokļu EKONOMISTS

2441 10 Darba algas EKONOMISTS

2441 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS

2441 12 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS

2441 13 Finanšu ANALĪTIĶIS

2441 14 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS

2441 15 Budžeta EKONOMISTS

2441 16 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS

2441 17 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS

2441 18 Galvenais EKONOMISTS

2442 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, piemēram, dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2442 01 ANTROPOLOGS

2442 02 ARHEOLOGS

2442 03 KRIMINOLOGS

2442 04 ETNOLOGS

2442 05 ĢEOGRĀFS

2442 06 EkonomĢEOGRĀFS

2442 07 FizioĢEOGRĀFS

2442 08 PolitoĢEOGRĀFS

2442 09 PENOLOGS

2442 10 SOCIĀLPATOLOGS

2442 11 SOCIOLOGS

2442 12 KriminoSOCIOLOGS

2442 13 Rūpniecības SOCIOLOGS

2442 14 PenoSOCIOLOGS

2442 15 Izglītības SOCIOLOGS

2443 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FILOZOFI, VĒSTURNIEKI UN POLITOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos un antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2443 01 ĢENEALOGS

2443 02 VĒSTURNIEKS

2443 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS

2443 04 Politikas VĒSTURNIEKS

2443 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS

2443 06 FILOZOFS

2443 07 Politikas FILOZOFS

2443 08 POLITOLOGS

2443 09 Mākslas VĒSTURNIEKS

2443 10 Medicīnas VĒSTURNIEKS

2444 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FILOLOGI, TULKI UN TULKOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta valodas izcelšanos, attīstību un struktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšņu attiecības un vēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādāt valodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas un konsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; attīstīt skaitļotāju izmantošanas metodiku, lai pilnveidotu tulkošanas kvalitāti un produktivitāti; mutiski tulkot no vienas valodas otrā, sevišķi sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; sniegt pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo organizāciju organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos; piedalīties komersantu, personālsabiedrību, iestāžu, biedrību un nodibinājumu, organizāciju reprezentācijā, tulkot sarunas, lietišķos un cita veida rakstiskos tekstus, privātas un darījuma vēstules; organizēt darījuma braucienus un piedalīties tajos; kārtot lietvedību svešvalodās; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2444 01 ETIMOLOGS

2444 02 GRAFOLOGS

2444 03 TULKS

2444 04 LEKSIKOGRĀFS

2444 05 LINGVISTS

2444 06 MORFOLOGS

2444 07 FILOLOGS

2444 08 SEMANTIĶIS

2444 09 FONOLOGS

2444 10 TULKOTĀJS

2444 11 tiesas TULKS

2444 12 Nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

2444 13 TERMINOLOGS

2444 14 TULKS REFERENTS

2445 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PSIHOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku - atsevišķu personu un grupu -, izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (piemēram, intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, piemēram, ar ģimenes locekļiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģisko izpēti saskaņā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās, nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijas zinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā ar psihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologa pārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšanas un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; veikt zinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus; pētīt psiholoģiskos faktorus, nosakot diagnozi, ārstējot un nepieļaujot psihiskās saslimšanas, kā arī emocionālos personības traucējumus, konsultēties ar radniecīgu profesiju speciālistiem; veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālajās jomās, kur īpaša nozīme ir cilvēkam kā darbības subjektam; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2445 01 PSIHOLOGS

2445 02 Klīniskais PSIHOLOGS

2445 03 Izglītības PSIHOLOGS

2445 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS

2445 05 Ražošanas PSIHOLOGS

2445 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS

2445 07 SocioPSIHOLOGS

2445 08 Tiesu ekspertīzes PSIHOLOGS

2445 09 Organizācijas PSIHOLOGS

2445 10 Praktiskais PSIHOLOGS

2445 11 PSIHOLOGA ASISTENTS

2445 12 PSIHOLOGS KONSULTANTS

2446 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE SOCIĀLIE DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē vai sniedz sociālos pakalpojumus, lai uzlabotu atsevišķu indivīdu, ģimeņu, grupu vai sabiedrības kopumā sociālās funkcionēšanas spējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt klienta problēmu risināšanas procesu kopīgi ar klientu un citiem iesaistītajiem speciālistiem; plānot sociālos resursus dažādās organizācijās, iestādēs, mobilizēt un organizēt tos; pārstāvēt klienta tiesības citās institūcijās; novērtēt sociālo pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, to pieejamību, plānot un attīstīt tos; organizēt sociālos pakalpojumus personām ar speciālām vajadzībām un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām; organizēt un veikt profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos; analizēt sociālo problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai; sniegt personai karitatīvu palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; darboties, īstenojot saikni starp valsts sociālekonomisko politiku, sociālo taisnīgumu un līdzsvarojošu mijiedarbību starp personu un sabiedrību; īstenot Eiropas sociālā modeļa vērtību kopumu; īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā; palīdzēt personai attīstīt spēju risināt personiskas un sociālas problēmas, kā arī problēmas, kurās iesaistīta cita persona; veicināt personas attīstības iespējas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā, pamatojoties uz tuvākā mīlestības un profesionālās darbības principiem; nodrošināt informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, karitatīvajām organizācijām un kopienām; īstenot sociālo pakalpojumu, kas pamatojas karitatīvajā mijiedarbībā; piesaistīt sociālekonomiskos un karitatīvās mijiedarbības resursus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2446 01 Sociālais DARBINIEKS

2446 02 Vecākais sociālais DARBINIEKS

2446 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

2446 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

2446 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar minoritātēm

2446 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

2446 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

2446 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar speciālām vajadzībām

2446 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

2446 10 Sociālais karitatīvais DARBINIEKS

2447 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECĀKIE TŪRISMA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādē; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2447 03 Tūristu GIDS

2447 04 Tūrisma ORGANIZATORS

2447 05 Ekskursiju ORGANIZATORS

245 MAZĀ GRUPA

RAKSTNIEKI UN CITU RADOŠO PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus, muzikālus un citus mākslas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izpildīt literāru darbu, nodarboties ar literatūras un mākslas kritiku; vākt informāciju par notikumiem un aprakstīt tos; radīt skulptūras, gleznas, gravīras, karikatūras; restaurēt gleznas, komponēt mūziku; dejot vai spēlēt dramatiskajos darbos un veidot režiju; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2451 Rakstnieki un žurnālisti

2452 Tēlnieki (skulptori), gleznotāji, vecākie dizaina speciālisti un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji

2454 Horeogrāfi un dejotāji

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori

2451 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RAKSTNIEKI UN ŽURNĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslas izstrādājumus, kā arī raksta, rediģē ziņas, stāstus un komentārus, literāri rediģē dažādus runātus un rakstītus tekstus, sagatavo tekstus publicēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem; veidot scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vai televīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu; intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs un citos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu, brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; novērtēt un rediģēt iespieddarbu - grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu - manuskriptus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgā izstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos reklāmas materiālu par komersantu, personālsabiedrību, iestādi, biedrību un nodibinājumu, organizāciju; gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus; izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2451 01 AUTORS

2451 02 BIOGRĀFS

2451 03 DRAMATURGS

2451 04 DZEJNIEKS

2451 05 ESEJISTS

2451 06 FEĻETONISTS

2451 07 KOMENTĒTĀJS

2451 08 Literāro un citu darbu KOREKTORS

2451 09 KORESPONDENTS

2451 10 KRITIĶIS

2451 11 LIRIĶIS

2451 12 RAKSTNIEKS

2451 13 Literāro un citu darbu REDAKTORS

2451 14 Galvenais REDAKTORS

2451 15 REPORTIERIS

2451 16 SCENĀRISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)

2451 17 ŽURNĀLISTS

2451 18 Preses SEKRETĀRS

2451 19 Literārais REDAKTORS

2452 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TĒLNIEKI (SKULPTORI), GLEZNOTĀJI, VECĀKIE DIZAINA SPECIĀLISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU PĀRSTĀVJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus glezniecības, tēlniecības un grafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus; īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas; veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veicināt tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas, kā arī citu vizuālās mākslas veidu profesionāli augstvērtīgu attīstību; radīt tēlainas vai abstraktas trīsdimensiju vai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu; radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumus vai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošu multiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, žurnāliem, reklāmai un citiem nolūkiem; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus; radīt miniatūras; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2452 01 BrīvMĀKSLINIEKS

2452 02 GLEZNOTĀJS

2452 03 GRAFIĶIS

2452 04 KARIKATŪRISTS

2452 05 MĀKSLINIEKS

2452 06 Galvenais MĀKSLINIEKS

2452 07 MULTIPLIKATORS

2452 08 RESTAURĒTĀJS

2452 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)

2452 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS

2452 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS

2452 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS

2452 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS

2452 14 MODELĒTĀJS

2452 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS

2452 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS

2452 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS

2452 18 Mākslas izstāžu KURATORS

2452 19 KokTĒLNIEKS

2452 20 INSTALATORS

2452 21 INTERJERISTS

2452 22 JuvelierMĀKSLINIEKS

2452 23 Mākslas KERAMIĶIS

2452 24 Porcelāna APGLEZNOTĀJS

2452 25 MetālMĀKSLINIEKS

2452 26 PLAKĀTISTS

2452 27 SCENOGRĀFS

2452 28 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS

2452 29 TekstilMĀKSLINIEKS

2452 30 VideoMĀKSLINIEKS

2452 31 Vides MĀKSLINIEKS

2452 32 VITRĀŽISTS

2452 33 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS

2452 34 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS

2452 35 DatorDIZAINERS

2452 36 Interjera DIZAINERS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)

2452 37 Mēbeļu DIZAINERS

2452 38 Modes DIZAINERS

2453 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KOMPONISTI, MŪZIĶI UN DZIEDĀTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada vai aranžē mūzikas darbus, kā arī diriģē vai izpilda šos darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iecerēt un radīt mūzikas darbus; adaptēt vai aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, instrumentiem; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus solo vai orķestrī; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2453 01 DIRIĢENTS

2453 02 Galvenais DIRIĢENTS

2453 03 Orķestra KONCERTMEISTARS

2453 04 MUZIKOLOGS

2453 05 Instrumentu MŪZIĶIS

2453 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2453 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2453 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2453 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2453 11 SOLISTS

2453 12 Operas VOKĀLISTS

2453 13 Galvenais KORMEISTARS

2453 14 KOMPONISTS

2453 15 Vecākais mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

2453 16 Kora MĀKSLINIEKS

2454 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

HOREOGRĀFI UN DEJOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti iecer un rada dejas vai dejo.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem, kustībām atspoguļo vēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai deju kolektīvā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2454 01 Baleta SOLISTS

2454 02 DEJOTĀJS

2454 03 HOREOGRĀFS

2454 04 Baleta MĀKSLINIEKS

2454 05 Baleta REPETITORS

2454 06 BALETMEISTARS

2454 07 Baleta REŽISORS

2455 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KINO, TEĀTRA UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU REŽISORI, AKTIERI UN DIREKTORI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti atveido lomas vai vada filmēšanu, televīzijas, radio vai skatuves uzvedumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus; pētīt scenāriju, lai pamatoti raksturotu aktieru māksliniecisko pārvēršanos, skaidrotu aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodes darbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem u.c.; piedalīties audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai realizēt optimālu audiovizuālā darba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzināt video režijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku, dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2455 01 AKTIERIS

2455 02 Kinofilmas DIREKTORS

2455 03 Radiouzveduma DIREKTORS

2455 04 Izrādes DIREKTORS

2455 05 Televīzijas uzveduma DIREKTORS

2455 06 Izrādes REŽISORS

2455 07 Kinofilmas REŽISORS

2455 08 Skaņu REŽISORS

2455 09 Kustību REŽISORS

2455 10 REŽISORA ASISTENTS

2455 11 Dramatisko kopu VADĪTĀJS

2455 12 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS

2455 13 Leļļu teātra AKTIERIS

2455 14 Televīzijas REŽISORS (profesijas standarts 4.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)

246 MAZĀ GRUPA

SPECIĀLISTI RELIĢIJAS JOMĀ

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz garīgi praktisko palīdzību dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; veikt preventīvo garīgo darbu; sniegt garīgu palīdzību un aprūpi personisko krīžu un nevarības situācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2461 Kulta darbinieki

2462 Diakoni un kapelāni

2461 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KULTA DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2461 01 ARHIBĪSKAPS

2461 02 BĪSKAPS

2461 03 BONZA

2461 04 GARĪDZNIEKS

2461 05 IMAMS

2461 07 MĀCĪTĀJS

2461 08 MISIONĀRS

2461 11 PRIESTERIS

2461 12 RABĪNS

2461 13 TEOLOGS

2461 14 VIKĀRS

2461 15 PRĀVESTS

2461 16 KARDINĀLS

2461 17 Katoļu PRIESTERIS

2462 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DIAKONI UN KAPELĀNI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti ir profesionāli garīgi praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi; praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā darbā ar dažādām klientu grupām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; piedalīties veselības aprūpes iestāžu ētikas komiteju darbā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2462 01 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS

2462 02 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

2462 03 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 04 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2462 05 KAPELĀNS

247 MAZĀ GRUPA

ZINĀTNIEKI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas un ekspertatzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; celt savu kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā; gatavot zinātniskos rakstus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās zinātniskās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; veicamā darba organizācija un tehnoloģija, ar tiem saistītie normatīvie akti.

Jāprot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums; par citu savā darbā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2470 Zinātnieki

2470 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZINĀTNIEKI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2470 02 Vadošais PĒTNIEKS

2470 03 PĒTNIEKS

2470 04 ASISTENTS

248 MAZĀ GRUPA

VALSTS PĀRVALDES VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu, koordinē iestādes vai apakšvienības darbību noziedzības novēršanas, sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu pildīšanā, nodrošina personu tiesības šķērsot valsts robežu un organizē ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, koordinē iestāžu vai apakšvienību darbību noziedzības novēršanā, uzlikto sodu izpildē notiesātajiem, sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, notiesāto apgādē, veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību; veic likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā; pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu; sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt bīstamo vielu, priekšmetu un citu mantu robežšķērsošanas kārtību; transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt un vadīt personu glābšanu uz ūdens, transportlīdzekļu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; kontrolēt personas, transportlīdzekļus vai objektus; organizēt glābšanas darbus avāriju, stihisku nelaimju gadījumos; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību ieslodzījuma vietās, kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robežas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, likumi, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par lēmumiem amata noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanā profesionālajā jomā; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2481 Valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā

2482 Iekšlietu jomas vecākie speciālisti

2483 Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas vecākie speciālisti

2484 Specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā

2485 Valsts kontroles vecākie speciālisti

2481 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ

Šīs atsevišķās grupas valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic pārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, kontrolēt finanšu resursu sadali, izstrādāt normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2481 01 Vecākais REFERENTS

2481 02 Vecākais INSPEKTORS

2481 03 Vecākais EKSPERTS

2481 04 REFERENTS

2481 05 INSPEKTORS

2481 06 EKSPERTS

2481 07 Jaunākais REFERENTS

2481 08 Jaunākais INSPEKTORS

2481 09 Jaunākais EKSPERTS

2481 10 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

2481 11 Virsmežniecības INŽENIERIS

2481 12 KONSULTANTS

2481 13 Valsts pārvaldes JURISKONSULTS

2481 15 Vecākais personāla INSPEKTORS

2481 17 Vecākais LIETVEDIS

2481 18 REDAKTORS

2481 19 KOREKTORS

2482 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEKŠLIETU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs (Valsts policija, Drošības policija, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) koordinē iestādes vai apakšvienības darbību noziedzības novēršanas, sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu pildīšanā, nodrošina personu tiesības šķērsot valsts robežu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- piedalīties dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt un vadīt robežkontroli un robežuzraudzību; organizēt personu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt un vadīt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arī citu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus, provokācijas uz valsts robežas; veikt personu, transportlīdzekļu, kravu robežkontroli; dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus avāriju gadījumos;
īstenot civilās aizsardzības uzdevumus noziegumu novēršanā un atklāšanā; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm; kontrolēt dienestu un darbinieku darbību; gatavot pavēles un rīkojumus; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; veikt dienesta pārbaudes; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2482 02 Iekšlietu iestādes speciālās grupas PRIEKŠNIEKS

2482 07 Iekšlietu iestādes posteņa PRIEKŠNIEKS

2482 09 Iekšlietu iestādes rotas KOMANDIERA VIETNIEKS

2482 10 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERIS

2482 14 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 15 Iekšlietu iestādes daļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 16 Iekšlietu iestādes PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS

2482 17 Iekšlietu iestādes centra PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 18 Iekšlietu iestādes nodaļas PRIEKŠNIEKA PALĪGS

2482 21 Iekšlietu iestādes galvenais EKSPERTS

2482 24 Iekšlietu iestādes vadošais INŽENIERIS

2482 25 Iekšlietu iestādes vecākais INŽENIERIS

2482 26 Iekšlietu iestādes vecākais INSPEKTORS

2482 27 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS

2482 28 Iekšlietu iestādes vecākais iecirkņa INSPEKTORS

2482 29 Iekšlietu iestādes sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS

2482 35 Iekšlietu iestādes posma INŽENIERIS

2482 39 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kriminālists)

2482 40 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs sapieris)

2482 41 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts psihologs)

2482 42 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (ārsts)

2482 43 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (sapieris)

2482 44 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (snaiperis)

2482 45 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (alpīnists)

2482 46 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs)

2482 47 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)

2482 48 Iekšlietu iestādes DežūrINSPEKTORS

2482 49 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS

2482 50 Iekšlietu iestādes iecirkņa INSPEKTORS

2482 53 Iekšlietu iestādes EKSPERTS

2482 63 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (sapieris)

2482 64 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (alpīnists)

2482 65 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (miesassargs autovadītājs)

2482 71 Iekšlietu iestādes vecākais EKSPERTS

2482 72 Iekšlietu iestādes vecākais PASNIEDZĒJS

2482 73 Iekšlietu iestādes PASNIEDZĒJS

2482 74 Iekšlietu iestādes METODIĶIS

2482 75 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS

2482 76 Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS

2482 77 Iekšlietu iestādes posteņa KOMANDIERIS

2482 78 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (dežurants)

2482 79 Iekšlietu iestādes operatīvā DEŽURANTA PALĪGS

2482 80 Iekšlietu iestādes PEDAGOGS

2483 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IESLODZĪJUMA VIETU PĀRVALDES SISTĒMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmas iestādēs koordinē iestāžu vai apakšvienību darbību noziedzības novēršanā, uzlikto sodu izpildē notiesātajiem, sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, notiesāto apgādē, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- piedalīties dienesta, cietumu un Mācību metodiskā centra daļu darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību ieslodzījuma vietās, novērst provokācijas, ugunsgrēkus un avārijas situācijas, novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestāžu darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm; kontrolēt dienestu un darbinieku darbību; izstrādāt pavēles un rīkojumus; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; veikt dienesta pārbaudes; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2483 12 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta vecākais INSPEKTORS

2483 13 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta INSPEKTORS

2483 14 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

2483 15 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

2483 16 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2483 17 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

2483 18 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2483 19 Mācību centra INSPEKTORS

2484 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIALIZĒTĀ VALSTS CIVILDIENESTA IERĒDŅI VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ, IZŅEMOT IERĒDŅUS VADĪTĀJA AMATĀ

Šīs atsevišķās grupas specializētā valsts civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā, izņemot ierēdņus vadītāja amatā veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību; veic likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā; pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robežas; izstrādāt nodokļu aprēķināšanas metodiku un reglamentēt uzskaiti nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izstrādāt nodokļu uzskaites metodiku nodokļu pārskatu un deklarāciju sastādīšanai, izstrādāt nodokļu aplikšanas jautājumos noslēgto starpvalstu līgumu piemērošanas metodiku, uzskaitīt un reģistrēt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; piedzīt Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādus, kuru iekasēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem piekrīt Valsts ieņēmumu dienestam; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstoši mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā; saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem koordinēt un veikt informācijas apmaiņu; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību; veikt komersantu, personālsabiedrību nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu revīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas saimnieciskai darbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes aprites jomā; veikt likumā noteikto operatīvo darbību un izziņu kontrabandas lietās un krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti valsts ieņēmumu jomā; sastādīt aktus par konstatētajiem pārkāpumiem un ar tiem saistītajiem faktiem; sagatavot pārskatus par iestādes darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām; pieņemt ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; vadīt citus ierēdņus un darbiniekus; veikt līdzīga rakstura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2484 01 Muitas maiņas PRIEKŠNIEKS

2484 02 Vecākais muitas EKSPERTS

2484 03 Vecākais muitas UZRAUGS

2484 04 Muitas virsUZRAUGS

2484 05 Galvenais nodokļu INSPEKTORS

2484 06 Vecākais nodokļu INSPEKTORS

2484 07 Galvenais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 08 Vecākais INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2484 09 Vecākais izziņas INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

2485 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS KONTROLES VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sagatavo iekšējo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, sagatavo pārskatus, atzinumu projektus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- piedalīties Valsts kontroles attīstības stratēģijas izstrādāšanā un īstenošanā; veikt iekšējo auditu; koordinēt struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; nodrošināt starptautisko sadarbības saraksti un piedalīties starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2485 01 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS

2485 02 Vecākais REFERENTS (Valsts kontrolē)

2485 03 Valsts KONTROLIERA PALĪGS

2485 04 Revīzijas departamenta DIREKTORA PALĪGS (Valsts kontrolē)

2485 05 REFERENTS (Valsts kontrolē)

2485 06 Valsts REVIDENTA PALĪGS

2485 07 Iekšējais AUDITORS (Valsts kontrolē)

2485 08 Jaunākais REFERENTS (Valsts kontrolē)

IV. TREŠĀ PAMATGRUPA

SPECIĀLISTI

31 FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti

3112 Būvniecības speciālisti

3113 Elektrotehnikas speciālisti

3114 Elektronikas un telesakaru speciālisti

3115 Inženiermehānikas speciālisti

3116 Inženierķīmijas speciālisti

3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti

3118 Rasētāji

3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti

312 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3122 Skaitļošanas tehnikas operatori

3123 Rūpniecisko robotu speciālisti

313 Optisko un elektronisko iekārtu speciālisti

3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti

3132 Radiosakaru un telesakaru iekārtu speciālisti

3133 Medicīnas iekārtu speciālisti

314 Kuģu un gaisa kuģu speciālisti

3141 Kuģu vadītāji

3142 Kuģu vadītāji uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanai

3144 Gaisa satiksmes dispečeri

3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti

3146 Kuģu mehāniķi

3147 Kuģu mehāniķi uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW

3148 Kuģu satiksmes operatori un loči

315 Drošības tehnikas un kvalitātes kontroles inspektori

3151 Būvniecības un ugunsdrošības inspektori

3152 Darba drošības inspektori

3153 Produkcijas kvalitātes inspektori

32 DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

321 Dabaszinātņu un tām radniecīgu nozaru speciālisti

3211 Dabaszinātņu speciālisti

3212 Agronomijas, mežsaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti

3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti

322 Veselības aprūpes speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)

3221 Ārsta palīgi

3222 Higiēnisti

3223 Dietologi

3224 Optometristi un optiķi

3225 Zobārstu asistenti

3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3227 Veterinārfeldšeri

3228 Farmaceitu asistenti

3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)

323 Medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personāls

3231 Māsas

3232 Dzemdību palīdzības personāls

324 Dziednieki un ekstrasensi

3241 Dziednieki

3242 Ekstrasensi

325 Jogas terapeiti un speciālisti

3250 Jogas terapeiti un speciālisti

33 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

332 Pirmsskolu skolotāji

3320 Pirmsskolu skolotāji

334 Citu mācību veidu speciālisti

3340 Citu mācību veidu speciālisti

34 CITI SPECIĀLISTI

341 Finanšu un tirdzniecības speciālisti

3411 Finanšu un tirdzniecības iestāžu speciālisti

3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti

3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti

3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori

3415 Izpārdevēji

3416 Sagādnieki

3417 Novērtētāji un izsolītāji

342 Komercdarījumu pakalpojumu speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki

3421 Tirdzniecības starpnieki

3422 Preču pārvadājumu aģenti

3423 Nodarbinātības aģenti

3429 Citi speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki

343 Pārvaldes speciālisti

3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3432 Tiesību un tām radniecīgu jomu speciālisti

3433 Uzskaites speciālisti

3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3439 Citi pārvaldes speciālisti

344 Muitas, nodokļu un tiem radniecīgu jomu speciālisti

3441 Muitnieki specializētajā valsts civildienestā

3442 Valsts nodokļu inspektori specializētajā valsts civildienestā

3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti

3444 Valsts licencēšanas speciālisti

3449 Citi radniecīgu jomu speciālisti

345 Civilās drošības un aizsardzības speciālisti

3450 Policijas inspektori un izmeklētāji

3451 Drošības speciālisti

3452 Speciālisti iekšlietu jomā

3453 Valsts robežsardzes speciālisti

3454 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti

3455 Pašvaldības policijas speciālisti

346 Sociālā darba speciālisti

3461 Sociālā darba speciālisti

3462 Speciālisti darbam ar personām ar īpašām vajadzībām

347 Mākslas, sporta, kultūras un atpūtas speciālisti, bibliotekāri

3471 Dekorētāji un dizaina speciālisti

3472 Radio, televīzijas un citi diktori

3473 Orķestru, ansambļu, deju kolektīvu un citu kolektīvu speciālisti

3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3475 Sportisti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3476 Restauratori

3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti

3478 Tūrisma speciālisti

3479 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

348 Reliģisko kultu speciālisti

3480 Reliģisko kultu speciālisti

TREŠĀ PAMATGRUPA

SPECIĀLISTI

Speciālisti veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības.

Šīs pamatgrupas profesijām vajadzīgs pārsvarā ceturtais vai trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisko darbību, kas attiecas uz koncepciju un pētīšanas metožu sagatavošanu un lietošanu dabas, medicīnas, lauksaimniecības un sabiedrisko zinātņu jomās, kā arī inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs; mācīt bērnus pirmsskolas un sākumskolas līmenī; mācīt invalīdus; veikt dažādu tehnisko darbību tirdzniecības, finanšu, pārvaldes jomā, lai panāktu dažu valsts likumu un lēmumu iedarbīgu izmantošanu; darboties ar mākslu un sportu saistītā sociālajā jomā; īstenot dažas reliģiskās darbības funkcijas; vadīt citus darbiniekus.

Viņu darbību var vadīt vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

31 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

32 Dabaszinātņu un veselības aprūpes speciālisti

33 Izglītības iestāžu speciālisti

34 Citi speciālisti

31 APAKŠGRUPA

FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbu, ar koncepciju un darba metožu lietošanu tehnikas zinātņu, kā arī skaitļošanas un inženierzinātņu jomā, strādā ar tehniskām iekārtām, kontrolē gaisa kuģu un kuģu iekārtu darbību, pēta ražošanas un citus procesus, kā arī izgatavoto produktu drošumu un lietojumderīgumu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisku darbu fizikas zinātņu nozarē, kā arī skaitļošanas un būvniecības jomā; pārzināt optiskās, elektroniskās un citas iekārtas un sistēmas; kontrolēt gaisa kuģu un kuģu iekārtu darbību; pārbaudīt procesu un ražojumu drošības un izturības atbilstību standartiem; vadīt citus darbiniekus.

Šo profesiju darbiniekus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

312 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

313 Optisko un elektronisko iekārtu speciālisti

314 Kuģu un gaisa kuģu speciālisti

315 Drošības tehnikas un kvalitātes kontroles inspektori

311 MAZĀ GRUPA

FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darba metožu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs, tehniskās rasēšanas nozarēs, vada citus darbiniekus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar atsevišķu fizikas un inženierzinātņu virzienu attīstību, eksperimentu izdarīšanu, pētniecības iekārtu palaidi u.c.; veikt būvobjektu projektēšanas un projektu īstenošanas aprēķinus; veikt tehniskās funkcijas elektronikas un telesakaru projektu izstrādāšanā un īstenošanā; veikt tehniskos uzdevumus ģeogrāfiskajā un topogrāfiskajā izlūkošanā, naftas, gāzes un citu atradņu meklēšanā un izmantošanā; strādāt ar rasēšanas datoriekārtām; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās, ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas metodes, mērījumu veikšanā nodrošināmā precizitāte un kadastrālajai vērtēšanai nepieciešamie tehniskie dati.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par ēku un inženierbūvju kvalitatīvu kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti

3112 Būvniecības speciālisti

3113 Elektrotehnikas speciālisti

3114 Elektronikas un telesakaru speciālisti

3115 Inženiermehānikas speciālisti

3116 Inženierķīmijas speciālisti

3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti

3118 Rasētāji

3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti

3111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIJAS UN FIZIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas un astronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, veikt izmēģinājumus un pētījumus; piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbu gatavošanā un īstenošanā; atbilstoši instrukcijām gatavot vispusīgus aprēķinus par materiāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriņu, kas nepieciešams projekta īstenošanai; lietot tehniskās iemaņas darba procesā; organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS

3111 02 Fizikas TEHNIĶIS

3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS

3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS

3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS

3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS

3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS

3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS

3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS

3111 10 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS

3111 11 Hidroloģijas TEHNIĶIS

3111 12 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

3112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgu būvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu; veic būvju, tai skaitā ēku un inženierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, lai iegūtu datus par kadastrālās uzmērīšanas objektu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos vai sniegt palīdzību šo darbu izpildē; sniegt tehnisko palīdzību celtņu un citu būvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā; iepazīstināt arhitektus un celtniekus ar būvlaukumu, lai panāktu garantētu materiālu un darba standartu atbilstību; izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus; lietot tehniskos būvniecības principus un praktiskās atziņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; gatavot vispusīgus datus par projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un darba patēriņu un aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām; organizēt ietaišu aprūpi un remontu; veikt konkrētu ēku inženiertīklu montāžas darbu organizēšanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem; organizēt ceļu būves konkrēta iecirkņa darbu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju un ceļu būves darbu vadītāja norādījumiem; vadīt atsevišķu inženiertīklu montāžas darbu veidu un apjomu strādnieku posmus; vadīt ceļu būves strādnieku posmus atsevišķu darba apjomu veikšanai; izpildīt apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās; lasīt rasējumus, izplānot veicamā darba operācijas un darba vietu; izvēlēties instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši projektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām; plānot to piegādi, novietojumu un glabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visu projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku darbu veikšanas kārtību un grafiku; veikt ģeodēziskos uzmērījumus un ģeodēzisko kontroli; rūpēties, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām un izdevumi iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamās atskaites; veikt ēku un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavot administratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus; piedalīties priekšlikumu izstrādē industriālā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotas informatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemes inženierkomunikācijām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS

3112 02 BūvTEHNIĶIS

3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS

3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS

3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS

3112 07 Ēku inženiertīklu TEHNIĶIS

3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS

3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS

3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS

3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS

3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS

3112 15 ĢeoTEHNIĶIS

3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS

3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS

3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS

3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS

3113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTROTEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišu un sadales sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, ieviešanu, lietošanu, tehnisko apkopi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; gatavot elektriskās instalācijas rasējumus pēc spēkā esošajām instrukcijām; veikt vispusīgus aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešami elektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijas elektrosistēmu un ierīču ražošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijas lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu drošu darbību, kā arī atbilstību spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem; lietot elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt elektrisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu; organizēt un vadīt nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanu; organizēt un vadīt iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisvada elektrolīniju un piekarkabeļu montāžu; izstrādāt elektroietaišu projektus; izsniegt rakšanas darbu atļaujas; iezīmēt planšetēs jaunas apgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikāciju uzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; ja nepieciešams, veikt kabeļu piesaistēm kontrolmērījumus; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālu kopēšanas darbus, uzraudzīt aģentūras tehnisko arhīvu un materiālu izsniegšanas kārtību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS

3113 02 ElektroTEHNIĶIS

3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS

3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS

3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS

3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS

3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

3113 09 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

3113 10 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

3113 12 Dzelzceļa INŽENIERIS

3113 13 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

3113 14 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)

3113 15 Tehniskais SPECIĀLISTS

3113 16 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTRONIKAS UN TELESAKARU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronikas un telesakaru nozarē, kā arī ar elektronisko iekārtu un elektronisko vai elektromehānisko telesakaru sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, sakaru lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas un telesakaru iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo elektronisko un telesakaru iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko un telesakaru sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos elektronikas un telesakaru principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku; uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā; pārbaudīt, remontēt, regulēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas; veikt elektromontāžas darbus, mērījumus un ierakstus speciālos žurnālos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS

3114 02 DatorTEHNIĶIS

3114 03 Elektronikas TEHNIĶIS

3114 04 Telesakaru TEHNIĶIS

3114 05 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS

3114 06 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS

3114 07 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS

3114 08 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS

3114 09 Aerokosmisko telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 10 Radara telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 11 Radio telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 12 Televīzijas sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 13 Telefona sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 14 Telegrāfa sakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 15 Signālsistēmu telesakaru (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 17 Radioelektronikas INŽENIERIS

3114 18 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 19 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 20 Elektronisko sakaru SPECIĀLISTS

3114 21 Elektronikas SPECIĀLISTS

3114 22 Datorsistēmu TEHNIĶIS

3114 23 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS

3114 24 Telesakaru SPECIĀLISTS

3115 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīču projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus; saskaņā ar spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; lietot tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; īstenot drošības prasības darbu uzraudzībā; izstrādāt siltumražojošo iekārtu, ēku siltumapgādes un siltumtīklu projektus; organizēt un izpildīt siltumražojošo un siltumapgādes iekārtu montāžu; veikt siltumtīklu būves un montāžas darbus; veikt mērījumus un procesu automātisko vadību; veikt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatāciju un remontu; veikt mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos izmantojamo automātisko iekārtu projektēšanu, ieviešanu, uzstādīšanu un salikšanu; organizēt un veikt automātisko iekārtu apkalpošanas un remonta darbus; veikt mehatronisko sistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus; vadīt un organizēt darbu automobiļu un to mezglu tehniskās apkopes un remonta komersantos, personālsabiedrībās, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tam radniecīgos komersantos, personālsabiedrībās; sniegt konsultācijas automobiļu tirdzniecības komersantos, personālsabiedrībās; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar aukstuma iekārtu un mehānisko ierīču izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiālu un darba patēriņa aprēķinus, risināt uzdevumus aukstuma iekārtu optimālā darba režīma sasniegšanai; noteikt lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā; veikt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus; nodrošināt vilcienu kustības grafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, noformēt pārvadājumu dokumentus, saņemt tarifos paredzēto maksu; kontrolēt kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu; veikt vagonu komerciālo apskati, bīstamo un negabarīta kravu pārvadāšanu, starptautisko nolīgumu un robežu līgumu izpildi; izstrādāt pārkraušanas tehnoloģiju atbilstoši kravas īpašībām; organizēt un vadīt dokeru darbu; kontrolēt kravas pārkraušanas procesu; veikt transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu; noteikt bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudīt izstrādājumu kvalitāti; piedalīties ceļu satiksmes negadījumu izpētē; veikt tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt iekārtu montāžas un remonta darbus; nodrošināt darba aizsardzību iekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta laikā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS

3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS

3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS

3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS

3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS

3115 07 Mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 08 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

3115 09 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 10 Automobiļu MEHĀNIĶIS

3115 11 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS

3115 12 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS

3115 13 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 14 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS

3115 15 Instrumentu MEHĀNIĶIS

3115 16 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 17 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 18 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 19 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 20 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 21 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 22 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 23 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 24 Kuģu būves MEHĀNIĶIS

3115 25 Motoru MEHĀNIĶIS

3115 26 Atomenerģijas TEHNIĶIS

3115 28 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 29 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS

3115 30 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

3115 31 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

3115 32 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 33 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS

3115 34 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS

3115 35 Energosistēmu TEHNIĶIS

3115 36 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

3115 38 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS

3115 39 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS

3115 40 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS

3115 41 MEHĀNIĶIS (inženieris)

3115 42 Mēriekārtu TEHNIĶIS

3115 43 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS

3115 44 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3115 45 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

3115 46 MEHATRONIĶIS

3115 47 Autoapkopes SPECIĀLISTS

3115 48 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS

3115 49 Transporta vagonu TEHNIĶIS

3115 50 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS

3115 51 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)

3115 52 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS

3115 53 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS

3115 54 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS

3115 55 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS

3115 56 Kuģa TEHNIĶIS

3115 57 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)

3115 58 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 59 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

3115 60 Mašīnbūves TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)

3116 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INŽENIERĶĪMIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus darbus, kas saistīti ar pētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu, izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc pastāvošām instrukcijām un norādījumiem gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; realizēt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; lietot ķīmijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS

3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS

3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS

3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS

3116 05 Naftas TEHNIĶIS

3116 06 Ķīmijas LABORANTS

3116 09 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3117 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEGUVES RŪPNIECĪBAS UN METALURĢIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniska rakstura uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē, pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas un gāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un metāla rūdu ieguvi no raktuvēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašību pētīšanu un ražošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu raudzes noteikšanu; meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paņēmienus; veikt ģeoloģiskās un topogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdas ieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanas rūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus, kas nepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradņu izpētei, šo produktu ieguvei un transportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcām; izmantot, uzraudzīt un remontēt naftas un gāzes atradņu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības, apstrādes iekārtas; lietot tehniskos kalnu raktuvju, naftas un gāzes ieguves, transportēšanas un uzraudzības paņēmienus, kā arī praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS

3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS

3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS

3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS

3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS

3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS

3118 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RASĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti gatavo tehniskos rasējumus, kartes un zīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot citus paņēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši inženieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot, pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; strādāt ar citām ierīcēm, ar kurām darba rasējumus, kartes un citus zīmējumus atveido uz papīra un skaitļu izteiksmē; lietot stereoinstrumentus, vācot topogrāfijas datus analogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētot topogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot un pārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām, informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt ģeogrāfisko nosaukumu lauku apsekošanas darbus, ja nepieciešams, arī situācijas pārbaudi un punktu koordinātu noteikšanu un pārbaudi; vākt, apkopot, pārbaudīt un uzturēt darbam nepieciešamo informāciju; tehniski apstrādāt darba nodrošināšanai nepieciešamos materiālus; tehniski sagatavot datus karšu, ģeotelpisko datu, datubāzes, katalogu un vārdnīcu un tamlīdzīgām vajadzībām; ievadīt, tehniski apstrādāt, pārbaudīt un koriģēt informāciju datubāzē; kārtot, uzskaitīt un reģistrēt darbam nepieciešamos materiālus, literatūru un dokumentus; reģistrēt veiktos darbus un uzturēt aktuālus reģistrācijas žurnālus; ja nepieciešams, veikt vienkāršus kamerālos un lauka darbus toponīmu un ar tiem saistītās informācijas vākšanā, precizēšanā un aktualizācijā; veikt karšu lauku apsekošanas darbus un noformēt lauku darbu rezultātus; sastādīt, digitizēt un noformēt kartes; dešifrēt aerofotoainas vai ortofotokartes; veikt darbus, saistītus ar kartogrāfisko datubāzu aizpildīšanu un papildināšanu; izveidot un rediģēt digitālā augstuma modeļus; salīdzināt ortofotokartes ar agrāk izgatavotajām ortofotokartēm; labot kļūdas ortofotokartēs; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3118 01 RASĒTĀJS

3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS

3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS

3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS

3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS

3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS

3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS

3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS

3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS

3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS

3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS

3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS

3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS

3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS

3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS

3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS

3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS

3118 19 Tehniskais REDAKTORS

3118 20 KARTOGRĀFS

3118 21 FOTOGRAMMETRISTS

3119 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz inženieriem produkcijas ražošanas inženiertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai ražošanas pašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar ražošanas metožu plānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu un darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības režīmu uzraudzību, regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; piedalīties darbos, kas saistīti ar potenciālu nelaimes gadījumu analīzi, aizsardzības nodrošināšanu un drošas tehnoloģijas ieviešanu; vākt datus un palīdzēt ar būvniecības un arhitektūras projektu pašizmaksas, apjoma aprēķinu gatavošanu un pārbaudi saistītu tehnisku uzdevumu izpildē; veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību atbilstoši kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; spēt novērtēt darba vides riskus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību komersantos, personālsabiedrībās; veikt tehnoloģiskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiāla un darba patēriņa aprēķinus; risināt darba procesā radušās problēmas un īstenot darba un vides aizsardzības prasības; organizēt poligrāfijas produkcijas ražošanu; organizēt darba vietas, izkārtot tās; izvēlēties un aprēķināt ražošanā nepieciešamo materiālu apjomu, sastādīt pasūtījuma specifikāciju; noteikt adījuma tehnoloģiskos parametrus, adītās drānas, kuponu un detaļu defektus; izgatavot iespieddarba maketu; nodrošināt tehnoloģisko procesu norisi, izejvielu pieņemšanu, uzglabāšanu, kā arī higiēnas noteikumu ievērošanu; palīdzēt nodrošināt kvalitātes vadību un kontroli; izstrādāt sanitārās normas un programmas atsevišķiem ražošanas iecirkņiem; noformēt dokumentāciju; veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam tehnoloģijas un iekārtu veidam; piedalīties jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanā, jaunu produktu izstrādē, jaunu ražošanas iekārtu ražošanā un kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumu izstrādē; atbildēt par ražošanas sanitāriju un personāla higiēnu, un darba aizsardzības ievērošanu darba vietā; prast strādāt ar ražošanas tehnoloģijām; izprast komersanta, personālsabiedrības normatīvi tehnisko dokumentāciju; organizēt ar projektiem saistīto dokumentu apriti saskaņā ar noteikto kārtību; projektu vadītāju uzdevumā piedalīties projektu tehniskajā vadībā; organizēt apaļkoku krautuves darbus; uzraudzīt apaļkoku zāģēšanu un nodrošināt zāģmateriālu šķirošanu, žāvēšanu un aizsardzību; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, režīmus un tehnoloģiskās kartes; koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem noteikto prasību izpildi; sagatavot atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām; izstrādāt darba aizsardzības plānu; koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3119 01 Metožu TEHNIĶIS

3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS

3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS

3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS

3119 06 Telesakaru (darba normēšanas) TEHNIĶIS

3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS

3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS

3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS

3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS

3119 11 Darba NORMĒTĀJS

3119 13 TEHNOLOGA PALĪGS

3119 14 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS

3119 15 Kvalitātes TEHNIĶIS

3119 16 Tāmju INŽENIERIS

3119 17 Krimināllietu TEHNIĶIS

3119 18 Ieroču TEHNIĶIS

3119 19 Kokapstrādes TEHNOLOGS

3119 20 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS

3119 21 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.4.apakšnodaļā)

3119 22 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 23 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 24 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 25 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS

3119 26 Projektu ASISTENTS

3119 27 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS

3119 28 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 29 Darba aizsardzības KOORDINATORS

3119 30 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)

3119 31 MEISTARS (dzelzceļā)

3119 32 EnergoDISPEČERS

3119 33 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)

312 MAZĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti palīdz skaitļotāju un standartprogrammu sistēmu pakešu lietotājiem, veic skaitļotāju un perifērijas ierīču ekspluatāciju un to darba kontroli, ar informācijas ievadīšanu saistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūras apkalpošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt skaitļotāju un standartprogrammu lietotājiem programmu ievadīšanā vai citos gadījumos; sasaistīt standartprogrammas ar noteiktas konfigurācijas aparatūru un piesaistīt jaunas periferiālās ierīces; nedaudz mainīt vai koriģēt izmantojamās programmas, lai tās varētu labāk ievadīt, apkalpot un pilnveidot; kontrolēt skaitļotāju un perifērijas ierīču darbu un veikt to ekspluatāciju; veikt skaitļotāju darba vietu organizāciju; reģistrēt skaitļošanas operācijas; izpildīt dublējošās operācijas; programmēt un ievadīt darba programmas rūpniecisko robotu speciālo uzdevumu veikšanai, kontrolēt to darbību; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3122 Skaitļošanas tehnikas operatori

3123 Rūpniecisko robotu operatori

3121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz skaitļotāju un standarta programmu sistēmu pakešu lietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunas skaitļotāju programmas, izdara nelielas izmaiņas, vecāko speciālistu vadībā izmantojot un pilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmu lietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jauna izstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitāti un drošību, veido interneta lapas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt speciālistiem, kas izmanto skaitļotājus un standartprogrammu sistēmas, ievadot programmas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas skaitļotāja programmas attiecīgās aparātu apgādes un darbojošos konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviest jaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmu parametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot skaitļotāju programmas, vecāko speciālistu vadībā izpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot skaitļotāju programmas un to ievadīšanas dokumentāciju; uzstādīt interneta bankas programmas un apmācīt to lietotājus; pilnveidot interneta bankas datu bāzi; pilnveidot un attīstīt interneta bankas programmatūru; konsultēt interneta bankas lietotājus; uzraudzīt POS terminālu (dators (parasti nestandarta "kases" veidā), kas ietver sevī kasiera monitoru, pircēja displeju čeka datu atspoguļošanai, čeku printeri un fiskālās atmiņas moduli čeka rezultātu reģistrācijai) un bankomātu tīkla darbību; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanā un skaitļotāju izmantošanā; plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi; analizēt rezultātus, dokumentēt reālo stāvokli un atbilstību noteiktajām prasībām; izstrādāt un noformēt dokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstī­šanu; iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājas lapas internetā pastāvēšanu un (vai) strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršas pro­grammas; veikt nepieciešamās izmaiņas mājas lapas internetā saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citas līdzīgas darbības; attīstīt mājas lapas internetā dizainu, lietojot speciālas pro­grammatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiem risināju­miem; veikt mājas lapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu; programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēlu apstrādes programmām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3121 01 Operāciju sistēmu INŽENIERIS

3121 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS

3121 03 Datu bāzu INŽENIERIS

3121 04 Datu bāzu TEHNIĶIS

3121 05 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS

3121 06 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS

3121 08 Programmēšanas TEHNIĶIS

3121 09 Informācijas sistēmINŽENIERIS

3121 10 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

3121 11 Elektroniskā pasta ADMINISTRATORS

3121 12 Datortīkla ADMINISTRATORS

3121 13 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS

3121 14 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS

3121 15 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS

3121 16 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS

3121 17 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

3121 18 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS

3121 19 Informācijas tīkla PĀRZINIS

3121 20 DATORGRAFIĶIS

3121 21 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

3121 22 Interneta bankas ADMINISTRATORS

3121 23 Datorsistēmu TESTĒTĀJS

3121 24 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS

3121 25 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3121 26 Mājas lapas ADMINISTRATORS

3122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apkalpo skaitļotājus un perifērijas iekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T. (Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ekspluatēt un kontrolēt skaitļotājus un perifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek izmantotas skaitlisko datu pierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanu S.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziņojumus pirms to pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saņemtos maksājumu uzdevumus, ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un savlaicīgi, efektīvi izpildīt lietotāja norādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kas nepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā veidā, kas piemērots mašīnlasīšanai vai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operāciju žurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; lietot teorētiskās un praktiskās atziņas skaitļotāju un perifērijas iekārtu jomā, konstatējot un risinot problēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā, un veikt korekcijas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3122 01 Skaitļotāja OPERATORS

3122 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS

3122 03 Datora OPERATORS

3122 04 s.w.i.f.t. OPERATORS

3122 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS

3122 06 s.w.i.f.t. ADMINISTRATORS

3123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RŪPNIECISKO ROBOTU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti programmē vai pārprogrammē robotu programmas, risinot speciālos uzdevumus, nodrošina rūpniecisko robotu darba uzsākšanu, veic to darbības tehnisko kontroli, apkalpo un koriģē to darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- programmēt un pārprogrammēt rūpniecisko robotu programmas, risinot speciālus uzdevumus; nodrošināt rūpniecisko robotu darba uzsākšanu; kontrolēt un nodrošināt rūpniecisko robotu nepārtrauktu darbību; ieviest steidzamas korekcijas robotu darbībā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3123 01 Robotu UZRAUGS

3123 02 Robotu TEHNIĶIS

313 MAZĀ GRUPA

OPTISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti fotografē, darbojas ar kinofilmu iekārtām un videokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls un skaņa, apkalpo radiotranslācijas un televīzijas translācijas iekārtas un telesakaru sistēmas, strādā ar tehniskām ierīcēm, kas paredzētas medicīniskajai diagnostikai un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- fotografēt, filmēt, ierakstīt skaņu; kontrolēt kinokameru un videokameru, kā arī citas attēla un skaņas ieraksta, montāžas un rediģēšanas aparatūras darbu; kontrolēt radioraidījumu, televīzijas raidījumu un tālsakaru sistēmu aparatūras darbu; kontrolēt medicīniskās diagnostikas un slimību ārstēšanas tehniskās aparatūras darbu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti

3132 Radiosakaru un telesakaru iekārtu speciālisti

3133 Medicīnas iekārtu speciālisti

3131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FOTOGRĀFI, ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē kino, videokameru un citas attēla un skaņas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, fotografē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izgatavot fotogrāfijas, attēla un skaņu ierakstus reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; iestatīt un izmantot kinokameras un videokameras, kā arī mikrouzņemšanas, aerouzņemšanas un citus speciālu attēlu ierakstīšanas aparātus; kontrolēt kinofilmām, videolentēm, platēm, diskiem, lentēm, skaitliskās informācijas diskiem tiešā ētera vai citiem mērķiem paredzēto skaņu iekārtu aparatūru darbu; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas skaņas un attēla ierakstu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3131 01 KinoOPERATORA ASISTENTS

3131 02 MikroFOTOGRĀFS

3131 03 KinoOPERATORS

3131 04 Audio iekārtu OPERATORS

3131 05 Kinofilmu /skaņu REDAKTORS

3131 06 Televīzijas OPERATORS* (profesijas standarts 4.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)

3131 07 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS

3131 08 Mikrofona OPERATORS

3131 09 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS

3131 10 Mākslas FOTOGRĀFS* (profesijas standarts 4.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)

3131 11 Skaņu OPERATORS

Piezīme. * Profesijai vajadzīgs piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

3132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RADIOSAKARU UN TELESAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē radiotranslācijas un televīzijas translācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu un skaņu, kā arī citādus radiosakaru vai telesakaru signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt pārraides un translācijas sistēmu un pavadoņu sakaru sistēmu darbību, translējot tālsarunas, radio un televīzijas programmas; kontrolēt kinoprojekcijas aparatūras darbību; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas translācijas, telesakaru termināļu un pārraides sistēmu darbībā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kārtot operāciju žurnālus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3132 01 Kuģa RADISTS

3132 02 Pārraides iekārtas OPERATORS

3132 03 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS

3132 04 Morzes alfabēta OPERATORS

3132 05 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS

3132 06 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS

3132 07 Jūras /radioiekārtas OPERATORS

3132 08 Tālsakaru OPERATORS

3132 09 Telegrāfa OPERATORS

3132 10 KinoPROJICĒTĀJS

3132 11 TELEGRĀFISTS

3132 12 Kuģa radioOPERATORS

3132 13 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS

3132 14 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS

3133 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNAS IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kuras izmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības, nieru, nervu sistēmas un citu slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas iekārtu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3133 01 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3133 02 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3133 03 Rengenstaru iekārtas OPERATORS

314 MAZĀ GRUPA

KUĢU UN GAISA KUĢU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti komandē un vada kuģus, kontrolē kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību, izpilda funkcijas, kas garantē kustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- komandēt un vadīt kuģus; kontrolēt kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību; veikt tehniskās funkcijas, kas nodrošina drošu un efektīvu kuģu un gaisa kuģu kustību un to ekspluatāciju; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati un to pielietojums konkrētajā jomā; darbībai saistošie normatīvie akti; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi un lietošanas noteikumi.

Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība nozarē, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība vai 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša profesionālā tālākizglītība nozarē.

Jūrniecības jomā, lai iegūtu tiesības strādāt uz kuģiem, nepieciešams izpildīt jūrnieku sertificēšanas noteikumu prasības un saņemt attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3141 Kuģu vadītāji

3142 Kuģu vadītāji uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanai

3144 Gaisa satiksmes dispečeri

3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti

3146 Kuģu mehāniķi

3147 Kuģu mehāniķi uz kuģiem ar dzinēju jaudu līdz 750 kW

3148 Kuģu satiksmes operatori un loči

3141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā uz kuģiem bez kuģošanas rajona ierobežojumiem, nodrošina kuģa, kravas, pasažieru un apkalpes drošību, plāno, organizē un patstāvīgi veic kuģa vadīšanu, sardzes pienākumu pildīšanu, kuģa tehnisko ekspluatāciju, kravas operācijas un citas ar kuģa darbību saistītas operācijas, kā to pieprasa STCW Konvencija, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un veikt kuģa pārgājienu; noteikt kuģa vietu ar visiem pieejamiem līdzekļiem dažādos apstākļos; noteikt un ievērot kompasu labojumus; pildīt navigācijas sardzes funkcijas; izmantot radiolokācijas stacijas (RLS) un automātiskos kursa nospraušanas līdzekļus (ARPA) un citas navigācijas sistēmas; rīkoties avārijas situācijās un izmantot jūras sakaru standartteicienus; pārraidīt un saņemt informāciju, izmantojot vizuālo signalizāciju; veikt manevrus ar kuģi visās iespējamās situācijās; veikt kravas iekraušanas/izkraušanas, nostiprināšanas un uzraudzības operācijas; sekot iekraušanas/izkraušanas plāna izpildei; aprēķināt kuģa noturības un stiprības parametrus dažādiem kraušanas posmiem; ievērot bīstamās kravas iekraušanas vai izkraušanas, pārvadājuma procedūras un saistošo noteikumu prasības; nodrošināt un uzturēt sakarus ar krasta dienestiem, kas atbildīgi par kravas operācijām; noformēt dokumentus, kas saistīti ar kravu un kraušanas operācijām; pārbaudīt un ziņot par defektiem un bojājumiem kravas tilpnēs, lūkās un balasta tankos; ievērot vides aizsardzības un cilvēku dzīvības aizsardzības uz jūras starptautisko noteikumu un Latvijas likumdošanas prasības; nodrošināt kuģa jūras spēju; novērst un dzēst ugunsgrēku uz kuģa; vadīt glābšanas līdzekļus un uzturēt tos darba kārtībā; sniegt pirmo medicīnisko palīdzību uz kuģa; ievērot saistošo normatīvo aktu prasības; noformēt kuģa pamatdokumentus (kuģa žurnālu, radiožurnālu, naftas operāciju žurnālu un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus); piedalīties kuģa karoga valsts un ostas valsts kontroles pārbaudēs; organizēt informācijas nosūtīšanu un saņemšanu, izmantojot globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (GMDSS) aprīkojumu; īstenot GMDSS sistēmas funkcionālās prasības; nodrošināt radiosakarus avārijas situācijās ar citiem kuģiem un krasta stacijām; nodibināt, uzturēt un kontrolēt sakarus ar krasta glābšanas dienestiem (MRCC) un citiem meklēšanas un glābšanas darbā iesaistītiem kuģiem; informēt kuģu satiksmes dienestu; pieprasīt un saņemt radio medicīnisko konsultāciju no krasta stacijām; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3141 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem (tālbraucējs kapteinis)

3141 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

3141 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3 000 BT

3141 04 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3 000 BT

3141 05 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

3141 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3141 07 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3141 08 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU VADĪTĀJI UZ KUĢIEM LĪDZ 500 BT PIEKRASTES KUĢOŠANAI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā uz dažādu tipu tirdzniecības kuģiem ar bruto tilpību līdz 500 BT piekrastes un iekšējo ūdeņu kuģošanā, kā arī uz zvejas kuģiem, kas īsāki par 45 m neierobežotā zvejas rajonā, veic kuģa vadīšanu, sardzes pienākumu pildīšanu, kravas operācijas un citas ar kuģa darbību saistītas operācijas, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un veikt kuģa pārgājienu; pildīt navigācijas sardzi; izmantot radiolokācijas stacijas (RLS) un automātiskos kursa nospraušanas līdzekļus (ARPA); rīkoties avārijas situācijās, kā arī rīkoties, saņemot briesmu signālu jūrā; izmantot jūras navigācijas standartteicienu vārdnīcu; pārraidīt un saņemt informāciju, izmantojot vizuālo signalizāciju; veikt manevrus ar kuģi; veikt kravas iekraušanas/izkraušanas, nostiprināšanas un aprūpes operācijas; ievērot vides aizsardzības prasības; nodrošināt kuģa jūras spēju; novērst un dzēst ugunsgrēku uz kuģa; vadīt glābšanas līdzekļus; ievērot normatīvo aktu prasības; sniegt pirmo medicīnisko palīdzību uz kuģa; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3142 01 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3142 02 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3142 03 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3142 04 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3142 05 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3142 06 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3142 07 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3142 08 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3142 09 STŪRMANIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3144 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA SATIKSMES DISPEČERI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pārvalda gaisa kuģu kustību gaisā un uz zemes, pielietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informāciju par lidojumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt un kontrolēt gaisa kuģu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojot no tā; vadīt un kontrolēt gaisa kuģus, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā; apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un gaisa kuģa kustību; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas gaisa kuģu kustības jomā, risinot problēmas, kas rodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3144 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS

3144 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

3144 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

3145 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA SATIKSMES DROŠĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu, izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko un elektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipu izmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējās darbības aeronavigācijas un gaisa kuģu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādot kursu; sadarboties, gatavojot tāmes, iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas, kas paredzētas gaisa kuģu kustības drošībai un kontrolei; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas gaisa kuģu kustības drošuma jomā; modificēt darbojošās virszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām gaisa kuģu kustības kontroles operācijām; kontrolēt un saskaņot virszemes aeronavigācijas aparatūru, cenšoties panākt maksimālo precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegt palīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtu izstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arī apkalpot radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, lai nodrošinātu starptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; izmeklēt aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3145 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3145 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

3145 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS

3145 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3145 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS

3145 07 Radiolokācijas INŽENIERIS

3145 08 Radionavigācijas INŽENIERIS

3145 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS

3145 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS

3145 11 Radiolokācijas OPERATORS

3145 12 Radionavigācijas OPERATORS

3145 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

3145 14 Radiokontroles punkta OPERATORS

3145 15 LIDOTĀJS (kravas operators)

3145 16 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu atbildīgais IZMEKLĒTĀJS

3145 17 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

3146 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU MEHĀNIĶI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā uz dažādu tipu kuģiem, plāno, organizē un patstāvīgi veic savā pārziņā esošo enerģētisko un mehānisko iekārtu tehnisko ekspluatāciju un remontu, pilda sardzes funkcijas kuģa mašīntelpās, organizē un vada citu speciālistu darbu, kā arī citas ar kuģa darbību saistītas operācijas, kā to pieprasa STCW Konvencija.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, organizēt un veikt savā pārziņā esošo iekārtu, mehānismu un mehānisko sistēmu ekspluatāciju; sagatavot savā pārziņā esošās iekārtas, mehānismus un mehāniskās sistēmas darbam; pildīt sardzes funkcijas kuģu mašīntelpās atbilstoši STCW Konvencijas prasībām; sardzes laikā mašīntelpā uzturēt sakarus ar kuģa vadību un citiem speciālistiem, izmantojot iekšējos sakaru līdzekļus; veikt ierakstus kuģa dokumentācijā angļu valodā; ieviest darbībā, apkalpot un apstādināt galvenos un palīgdzinējus, tvaika katlus, sūkņus un citus palīgmehānismus un sistēmas; vadīt, novērot un novērtēt kuģa iekārtu, mehānismu un sistēmu darbību; ieviest darbībā, apkalpot un apstādināt kuģa elektroģeneratorus, elektrodzinējus, elektriskās, elektroniskās un vadības sistēmas; iedarbināt, apkalpot un apstādināt kuģa iekārtu, mehānismu un citu tehnisko līdzekļu vadības, automātiskās aizsardzības un signalizācijas sistēmas; novērot un novērtēt kuģa elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu darbību; mērīt un novērtēt elektrisko iekārtu un tīklu izolācijas pretestību; pāriet no automātiskās iekārtu, mehānismu un sistēmu vadības uz rokas vadību un otrādi; plānot, organizēt un patstāvīgi veikt kuģa remonta darbus saskaņā ar tehniskajiem normatīviem, darba drošības un vides aizsardzības noteikumiem; noteikt remonta darbu apjomu, veicot tehnisko parametru pierakstus un analīzi, detaļu nodiluma mērījumus un remonta objekta defektēšanu; veikt kuģa remontam nepieciešamus vienkāršus metālapstrādes un metināšanas darbus; sagatavot kuģa remontam nepieciešamos dokumentus angļu valodā; veikt pārsūknēšanas operācijas; nolaist ūdenī un vadīt glābšanas laivas un plostus, kā arī sniegt cietušajiem pirmo medicīnisko palīdzību; veikt ugunsdzēšanas operācijas; atbrīvoties no kuģa atkritumiem, netīriem ūdeņiem un bīstamām vielām, izmantojot specializētas iekārtas, kā arī ievērojot nacionālās un starptautiskās likumdošanas prasības vides aizsardzības jomā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3146 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3146 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3146 05 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3146 06 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3146 07 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 08 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3146 09 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3146 10 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3147 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU MEHĀNIĶI UZ KUĢIEM AR DZINĒJU JAUDU LĪDZ 750 KW

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā uz dažādu tipu kuģiem, kuru galveno dzinēju kopējā jauda ir mazāka par 750 kW. Kuģa mehāniķis plāno un organizē kuģa iekārtu, mehānismu un sistēmu tehnisko ekspluatāciju un remontu, patstāvīgi veic tehniskās apkopes un remonta darbus, pilda sardzes funkcijas kuģa mašīntelpās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pildīt sardzi kuģa mašīntelpās; veikt kuģa mehānisko sistēmu ekspluatāciju; veikt kuģa elektrisko, elektronisko un automātisko sistēmu ekspluatāciju; veikt kuģa tehnisko apkopi un remontu; veikt nepieciešamos drošības pasākumus jūras vides aizsardzībai.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3147 01 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,
mazāku par 750 kW

3147 02 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3147 03 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3147 04 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem

3148 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU SATIKSMES OPERATORI UN LOČI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti nodrošina efektīvu un drošu kuģu satiksmi un informācijas apmaiņu ostā, kuģu satiksmes dienestu darbības rajonos un ūdeņos ārpus ostām, dod nepieciešamos padomus kuģa manevros, kuģim ienākot, izejot, pārvietojoties ostā un starp tām, pielietojot radio, radiolokatoru, globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS), satelītu sakarus un citas sistēmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt kuģu satiksmi un sniegt padomu kuģa kapteinim par drošu navigāciju, kuģiem ieejot, izejot un pārvietojoties starp ostām, pārtauvojoties ostā, noenkurojoties, paceļot enkuru, kuģu pietauvošanās un attauvošanās laikā pie piestātnēm, reida mucām un citiem objektiem; sniegt kuģim nepieciešamo informāciju par kuģošanas drošību meteoroloģiskajiem apstākļiem, kuģošanas režīma pārmaiņām, pārmaiņām krasta navigācijas līdzekļos un ostas īpatnībām; ziņot par ostas noteikumu neievērošanu un pārkāpumu izdarīšanu; informēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienestus par saņemtiem avārijas briesmu un negadījumu ziņojumiem; nodrošināt medicīniskos radiosakarus starp kuģiem un krasta medicīniskajiem dienestiem; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas kuģu kustības jomā, risinot problēmas, kas rodas, pildot darba pienākumus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt un apmācīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3148 01 Tāljūras LOCIS

3148 02 LOCIS

3148 03 Kuģu satiksmes OPERATORS

315 MAZĀ GRUPA

DROŠĪBAS TEHNIKAS UN KVALITĀTES KONTROLES INSPEKTORI

Šīs mazās grupas speciālisti valdības vai iestāžu uzdevumā izlūko darba vietas, būves, celtnes, ražošanas procesus, apkopi, ražojamo, lietojamo un realizējamo produkciju, kontrolē, kā tiek ievēroti valdības un citi lēmumi un likumi, kas aizsargā cilvēku, dzīvo dabu un apkārtējo vidi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt komersantus, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājumus, organizācijas par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ar ražošanas procesos radušos atkritumu glabāšanu un izvietošanu, darba operāciju drošību, darba apstākļiem, ēku un būvju, ražojamo un realizējamo vai lietojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kontrolēt minēto un līdzīgu lēmumu un noteikumu izpildi; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; vispārējās izglītības mācību priekšmeti un profesionālie mācību priekšmeti.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; prast rīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām un aparātiem; orientēties pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanas standartos un tehniskajos noteikumos, orientēties pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas procesos.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3151 Būvniecības un ugunsdrošības inspektori

3152 Darba drošības inspektori

3153 Produkcijas kvalitātes inspektori

3151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVNIECĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti valdības vai iestādes uzdevumā inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, lai nodrošinātu būvnormatīvu un būvniecības noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikumu un citu normatīvu ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē to cēloņus, sniedz ieteikumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt uzņēmējus, kas veic būvniecības un montāžas darbus, par likumu, normatīvu izpratni un ievērošanu būvniecībā, nodrošinot celtņu kvalitāti un drošību; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrus un citas būves, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās un tā likvidēšanas iespējas; konsultēt ugunsgrēka signalizācijas montāžas, ugunsdrošo materiālu un transportēšanas līdzekļu izvēlē; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus; veikt civilās aizsardzības un līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3151 01 Ugunsdrošības INSPEKTORS

3151 02 BūvINSPEKTORS

3151 03 BūvUZRAUGS

3151 04 Ugunsdrošības TEHNIĶIS

3151 05 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3151 06 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.5.apakšnodaļā)

3151 07 Ceļu būvUZRAUGS

3151 08 Tiltu būvUZRAUGS

3151 09 BūvINSPEKTORA PALĪGS

3152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DARBA DROŠĪBAS INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti valdības un iestāžu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecības objektu vai transportlīdzekļu izmantošanu, lai konstatētu bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus transportlīdzekļu izmantošanā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skar ražošanas teritoriju, transportlīdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, vides piesārņošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt uzņēmējus, ražotājus, operatorus un citas personas par automobiļu, gaisa kuģu, citu transportlīdzekļu apkalpi un remontu; par pareizu valdības rīkojumu, normu tehnisko standartu ievērošanu un lietošanu; pārbaudīt ekspluatācijā esošos transportlīdzekļus, lai konstatētu, vai tie atbilst valsts tehniskajiem standartiem; inspicēt transportlīdzekļu apkalpes un remonta vietas; konsultēt darba devējus un darbiniekus ražošanas apstākļu un rūpnieciskās vides drošuma jautājumos; inspicēt darba vietas, noskaidrot darba drošības pārkāpumus, analizēt nelaimes gadījumus; pārbaudīt, vai ierīces atbilst darba drošības prasībām; inspicēt ražošanas, apstrādes, transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas, produkcijas realizācijas vietas darba drošības jautājumos; kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvos protokolus; sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; konsultēt apmek­lētājus jautājumos, kas saistīti ar tradicionālas pilsētvides saglabāšanu, aizsar­dzību un atjaunošanu; izvērtēt un saskaņot reklāmas un vizuālās informācijas izveides priekšlikumus; sniegt rakstiskus atzinumus; piedalīties iesniegto būv­projektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; apsekot aizsargājamos kultū­ras pieminekļus pirms jebkādu darbu sākšanas vai lai noskaidrotu kultūras pie­minekļa saglabāšanas stāvokli; konstatēt laika gaitā radušās pārmaiņas; pārzināt situāciju tradicionālās pilsētvides dizaina objektu saglabāšanā un aizsardzībā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3152 01 Valsts /darba INSPEKTORS

3152 02 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3152 03 Energouzraudzības INSPEKTORS

3152 04 Darba INSPEKTORS

3152 05 Vides aizsardzības INSPEKTORS

3152 06 Tehniskās drošības INSPEKTORS

3152 07 Katlu uzraudzības INSPEKTORS

3152 08 Kuģošanas drošības INSPEKTORS

3152 09 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3152 10 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS

3152 11 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS

3152 12 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS

3152 13 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS

3152 14 Dzelzceļa INSPEKTORS

3152 15 Tehniskais INSPEKTORS

3152 16 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS

3152 17 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3152 18 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS

3153 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PRODUKCIJAS KVALITĀTES INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti valdības un iestāžu vārdā inspicē ražojamo, izmantojamo un realizējamo produkciju, pārbauda un kontrolē tehnoloģiskā procesa operāciju norises kvali­tātes parametrus un nosaka tehnoloģiskā procesa norises atbilstību tehniskajai dokumentācijai un instrukcijām, kā arī pārbauda materiālu, pusfabrikātu, izej­vielu un gatavo izstrādājumu ķīmiskās, fizikālās, mehāniskās un citas īpašības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt uzņēmējus, ražotājus, operatorus un citas personas par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ražojamo un realizējamo vai izmantojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kā arī konsultēt komersantus, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājumus, organizācijas par pareizu valdības lēmumu izpratni higiēnas, sanitārijas, izejvielu tīrības un kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas, medikamentu, parfimērijas un tamlīdzīgas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā; noņemt pārtikas produktu un to izejvielu analīžu paraugus; veikt pārtikas produktu ķīmiskās, organoleptiskās un mikrobioloģiskās analīzes; aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus; pārbaudīt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām; piedalīties pārtikas ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē; piedalīties izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt izstrādājumu atbilstību pasūtītāja prasībām un kontrolēt prasību izpildi; kontrolēt tehnoloģisko operāciju izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko un citu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametru novirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3153 01 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS

3153 02 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS

3153 03 Produkcijas drošuma INSPEKTORS

3153 04 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS

3153 05 Kvalitātes KONSULTANTS

3153 06 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS

3153 07 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS

3153 08 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS

3153 09 Produkcijas KONTROLIERIS

32 APAKŠGRUPA

DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskās funkcijas, kas saistītas ar koncepciju, teoriju un metožu sagatavošanu un praktisku to izmantošanu dabaszinātņu, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sanitārijas, medicīnas, veterinārijas, farmācijas un radniecīgās nozarēs, ainavas veidošanā; kā arī palīdz medicīnas, dzemdību, tautas medicīnas, netradicionālās dziedniecības speciālistiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisko darbību dabaszinātņu, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sanitārijas, medicīnas, veterinārijas, farmācijas un tām radniecīgu nozaru jomās, ainavas veidošanā; sniegt palīdzību medicīnas, dzemdību, tautas medicīnas un netradicionālās dziedniecības speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.

Šo profesiju darbiniekus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

321 Dabaszinātņu un tām radniecīgu nozaru speciālisti

322 Veselības aprūpes speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)

323 Medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personāls

324 Dziednieki un ekstrasensi

325 Jogas terapeiti un speciālisti

321 MAZĀ GRUPA

DABASZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU NOZARU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju, teoriju, principu, metožu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā, zooloģijā, bakteoroloģijā, bioķīmijā un tamlīdzīgās dabaszinātņu nozarēs, kā arī lauksaimniecības zinātņu nozarēs, ainavas veidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar pētījumu veikšanu dabas un lauksaimniecības zinātnēs; veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar izstrādāto koncepciju, principu, teoriju, metožu praktisku lietošanu medicīnā, ainavas veidošanā, lauksaimniecībā vai farmaceitiskajā rūpniecībā; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti; vispārējās vidējās izglītības mācību un profesionālie mācību priekšmeti; vides aizsardzības normatīvie akti; vides problēmas ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības, kā arī citās jomās; analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; rīkoties ar automātiskajām savākšanas un kontroles ierīcēm, ar datortehnikas sistēmām; orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3211 Dabaszinātņu speciālisti

3212 Agronomijas, mežsaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti

3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti

3211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DABASZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijas un citu dabaszinātņu nozarēs, kā arī ar praktisko pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u.tml.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem, analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānu paraugus, preparātus mēģinājumu un analīžu veikšanai; veikt eksperimentus, izmēģinājumus un analīzes savā nozarē vai asistēt speciālistiem; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt tehnisko darbu vides aizsardzības centru laboratorijās, komersantu, personālsabiedrību sanitārijas laboratorijās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas un vides aizsardzības problēmas; veikt tehnisko un pētniecisko darbu bioloģiski aktīvu vielu ražošanas komersantos, personālsabiedrībās ar mikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas, mikrobioloģijas laboratorijās; kopt un apmācīt suņus; izmantot apmācītos suņus specifisku funkciju veikšanai; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3211 01 TAKSIDERMISTS

3211 02 Dabaszinātņu LABORANTS

3211 03 Anatomijas TEHNIĶIS

3211 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS

3211 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS

3211 06 Biofizikas TEHNIĶIS

3211 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS

3211 08 Botānikas TEHNIĶIS

3211 09 Citoloģijas TEHNIĶIS

3211 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS

3211 11 Ģenētikas TEHNIĶIS

3211 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS

3211 13 Histoloģijas TEHNIĶIS

3211 14 Medicīnas zinātnes TEHNIĶIS

3211 15 Patoloģijas TEHNIĶIS

3211 16 Farmakoloģijas TEHNIĶIS

3211 17 Fizioloģijas TEHNIĶIS

3211 18 Seroloģijas TEHNIĶIS

3211 19 Audu TEHNIĶIS

3211 20 Zooloģijas TEHNIĶIS

3211 21 MikroBIOLOGA PALĪGS

3211 22 EPIDEMIOLOGA PALĪGS

3211 23 VIRUSOLOGA PALĪGS

3211 24 RADIOLOGA PALĪGS

3211 25 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS

3211 26 PARAZITOLOGA PALĪGS

3211 27 ENTOMOLOGA PALĪGS

3211 28 Lopkopības PĀRRAUGS

3211 30 Vides TEHNIĶIS

3211 31 BioTEHNOLOGS

3211 32 BioTEHNOLOGA PALĪGS

3211 33 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS

3211 34 Medicīnas LABORANTS

3211 35 Vides TEHNOLOGS

3211 36 Vides iekārtu TEHNIĶIS

3211 37 Dzīvnieku PĀRRAUGS

3211 38 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS

3211 39 KINOLOGS

 

3212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AGRONOMIJAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠU­MA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu agronomijas un mežsaimniecības nozarē, kā arī ainavu veidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā un kopšanā, zemes ierīcībā, agronomijā, zemkopībā un mežsaimniecībā; konsultēt produkcijas kvalitātes, ražas palielināšanas metožu un dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavu un apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas un lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības un dīgtspējas analīzi; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projektu ieviešanai dzīvē; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; izstrādāt dārzkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un organizēt to izpildi; izstrādāt mēslošanas un augu aizsardzības programmas; nodrošināt darbu mehanizācijas iespējas un konkurētspējīgas kvalitātes standartiem atbilstošas produkcijas ražošanu; plānot, organizēt, kontrolēt un sniegt konsultācijas meža atjaunošanas, meža kopšanas un mežizstrādes darbos atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām; piedalīties biznesa plānu un tāmju izstrādē; veikt meža atjaunošanu, kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un pievešanu; plānot, organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā; vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja - nekustamā īpašuma īpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes - uzdevumā, vērtējumu saskaņot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju (sertificētu personu); izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā īpašuma ietvaros; atlasīt informāciju, izmantojot normatīvos aktus un starptautiskos noteikumus; organizēt lietišķo saraksti un nodrošināt lietvedības prasību ievērošanu; nodrošināt pasūtījuma izpildi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanā; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošo zemi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu; noformēt dokumentus par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu; aktuali­zēt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķus; veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu; sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus; apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvoja­mo māju reģistrācijai zemesgrāmatā; veikt darbības ar zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju uzņemšanu domes grāmat­vedības bilancē, bilances vērtību maiņu, privatizēto daļu svītrošanu no bilances; koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības nekustamā īpašuma izman­tošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas un īres līgumu termiņiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļa pienākumus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3212 01 Agronomijas TEHNIĶIS

3212 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS

3212 03 Puķkopības TEHNIĶIS

3212 04 Meža TEHNIĶIS

3212 05 Dārzkopības TEHNIĶIS

3212 06 Sakņkopības TEHNIĶIS

3212 07 Pomoloģijas TEHNIĶIS

3212 08 Mežkopības TEHNIĶIS

3212 09 Augsnes TEHNIĶIS

3212 10 MĒRNIEKS

3212 11 ZOOTEHNIĶIS

3212 13 Agronomijas un mežkopības LABORANTS

3212 14 Ainavu TEHNIĶIS

3212 15 Zvērināts MĒRNIEKS

3212 16 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS

3212 17 Dārzkopības SPECIĀLISTS

3212 18 Mežsaimniecības TEHNOLOGS

3212 19 Mežsaimniecības TEHNIĶIS

3212 20 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS

3212 21 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3212 22 Zemes lietu SPECIĀLISTS

3212 23 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

3213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZEMKOPĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz tehnisko palīdzību un padomu zemkopības un mežsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- lietot zemkopībai un mežsaimniecībai piemērotas metodes un tehnoloģijas; sniegt padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt padomus cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju zemkopībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviest teorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3213 01 Zemkopības KONSULTANTS

3213 02 Lauksaimniecības KONSULTANTS

3213 03 Mežsaimniecības KONSULTANTS

3213 04 Lauksaimniecības PADOMNIEKS

3213 05 Zemkopības PADOMNIEKS

3213 06 Mežsaimniecības PADOMNIEKS

3213 07 Zemkopības LABORANTS

3213 08 Mežsaimniecības LABORANTS

3213 09 Sēklkopības TEHNIĶIS

3213 10 Lauksaimniecības ORGANIZATORS

3213 11 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS

3213 12 Zemnieku KONSULTANTS

3213 13 Lauku attīstības SPECIĀLISTS

322 MAZĀ GRUPA

VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI (IZŅEMOT MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪGPERSONĀLU)

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar koncepciju, metožu un principu izstrādāšanu un praktisku to lietošanu medicīnas, veterinārijas, stomatoloģijas, farmācijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt, diagnosticēt, ārstēt un veikt profilakses pasākumus medicīnas, stomatoloģijas un veterinārijas nozarē; konsultēt sanitārijas un higiēnas apstākļu uzlabošanas jautājumos; sagatavot un lietot praksē racionālās uztura un diētas metodes; konsultēt kaulu un muskuļu sistēmas traucējumu profilakses un ārstēšanas jautājumos; sniegt palīdzību medikamentu un citu farmācijas produktu gatavošanā un sadalē; pārbaudīt redzi un izrakstīt brilles vai kontaktlēcas; veikt homeopātisko ārstēšanu, runas un citu traucējumu ārstēšanu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3221 Ārsta palīgi

3222 Higiēnisti

3223 Dietologi

3224 Optometristi un optiķi

3225 Zobārstu asistenti

3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3227 Veterinārfeldšeri

3228 Farmaceitu asistenti

3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personālu)

3221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĀRSTA PALĪGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti konsultē slimniekus, diagnosticē, izpilda profilaktisko darbību un ārstē, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem. Viņi strādā patstāvīgi vai arī ārstu uzraudzībā iestādēs vai lauku apstākļos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotāju grupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnas profilakses jautājumos; veikt medicīnisko apskati un noteikt diagnozi vai ārkārtējos gadījumos nosūtīt pie ārsta, ja tas ir iespējams; izrakstīt zāles un ārstēt slimības, savainojumus un citus traucējumus; veikt vienkāršas ķirurģiskās operācijas; veikt radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā, staru terapijā veselības aprūpes iestādēs; sadarboties ar radiologiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem, iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā; sagatavot mākslīgās asinsrites aparatūru, šķidrumus, medikamentus un citus nepieciešamos materiālus operācijai mākslīgās asinsrites apstākļos; uzpildīt un atgaisot mākslīgās asinsrites oksigenatoru; sadarbībā ar ķirurgiem un anesteziologiem uzsākt un nodrošināt mākslīgo asinsriti pacientam, sekojot hemodinamikas rādītājiem operācijas laikā; nodrošināt sterilu un precīzu asins paraugu ņemšanu analīzēm; aptaujāt personas un kontakt­personas infekcijas slimības gadījumā, organizēt laboratorisko pārbaudi, veikt kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu; ņemt paraugus laboratoriskajai pārbaudei; izvērtēt vides riska faktoru ietekmi uz veselību, dzīves un darba apstākļiem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3221 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

3221 02 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS

3221 04 Biomedicīnas LABORANTS

3221 05 RADIOLOGA ASISTENTS

3221 06 Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS

3221 07 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3221 08 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3221 09 PERFUZIONISTS

3222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

HIGIĒNISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz palīdzību un konsultē sanitāro noteikumu nodrošināšanas un uzlabošanas jautājumos, kontrolē, kā tiek ievēroti sanitārie noteikumi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt un inspicēt apkārtējās vides optimālo sanitāro noteikumu jautājumos; noteikt pasākumus gaisa, ūdens, augsnes, pārtikas produktu piesārņojuma novēršanai; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses un neitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgās vielas; lasīt lekcijas, propagandēt un demonstrēt optimālas higiēnas un sanitārijas tehnoloģijas lietošanu; noteikt īstenojamo projektu apjomu un pašizmaksu; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas higiēnas un sanitārijas nozarēs, nosakot un risinot darbā radušās problēmas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3222 01 HIGIĒNISTS

3222 02 Sanitārais INSPEKTORS

3222 03 Higiēnas DEZINFEKTORS

3222 04 HIGIĒNISTA PALĪGS

3223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DIETOLOGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic pētījumus, izstrādā un īsteno metodes un principus, kas skar diētu piemērošanu veseliem un slimiem cilvēkiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- gatavot un pārbaudīt racionālas ēdināšanas metodes un diētu; plānot un vadīt terapeitiskās un citas diētas izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; piedalīties racionāla uztura lietošanas mācību darbā; konsultēt par racionāla uztura jautājumiem sabiedriskajā ēdināšanā un izstrādāt atveseļošanas programmas; sadarboties ar attiecīgu nozaru speciālistiem un sekot jaunumiem; veikt pārrunas un priekšlasījumus racionāla un diētiska uztura jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3223 01 DIETOLOGS

3223 02 KONSULTANTS (dietoloģijā)

3224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

OPTOMETRISTI UN OPTIĶI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti piemeklē brilles vai kontaktlēcas un konsultē par redzes uzlabošanas līdzekļu piemērošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pārbaudīt redzi un izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai veikt citu ārstēšanu, sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt pareizu briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumos; ievietot briļļu lēcas ietvaros un palīdzēt klientiem pareizi izvēlēties ietvarus vai kontaktlēcas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3224 01 OPTIĶIS

3224 02 OPTOMETRISTS

3225 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZOBĀRSTU ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz informāciju zobārstniecības jautājumos, veic profilakses darbu. Viņi palīdz zobārstiem. Pēc zobārsta norādījumiem sagatavo darbam instrumentus, iekārtas un materiālus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobuma higiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; veikt pirmreizējo zobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, instrumentus, iekārtas un zobārstniecības materiālus; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā un uzraudzībā; zobu tehniķiem - izgatavot jebkādas protēzes bez tiesībām strādāt pacienta mutē; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3225 02 Zobu FELDŠERIS

3225 03 Zobu HIGIĒNISTS

3225 04 PROFILAKTIĶIS

3225 05 Zobu TEHNIĶIS

3226 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIOTERAPEITI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti ārstē kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu sistēmas traucējumus ar manuālās, ultraskaņas, sildīšanas, lāzeru vai citu terapijas paņēmienu palīdzību, kā arī lieto fizioterapiju un līdzīgus terapijas paņēmienus, ārstējot psihiski slimos vai cilvēkus ar psihiskām novirzēm, veic sejas un ķermeņa ādas apstrādes un kopšanas procedūras un sniedz citus kosmētiskus pakalpojumus, veic logopēdisko darbu ar personām, kurām ir runas un (vai) valodas traucējumi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa stāvokli darba procesā, lai izvairītos no traumām, liekas spriedzes, kā arī lai nostiprinātu muskulatūru; izmeklēt pacientu, noteikt kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu sistēmas iekaisumu diagnozi un noteikt vajadzīgo ārstēšanu, ja nepieciešams, nosūtīt pie ārsta; ārstēt kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu sistēmas iekaisumus ar manuālās terapijas palīdzību vai ar ultraskaņu, sildīšanu, lāzeru vai līdzīgām metodēm; piemērot pacientiem masāžu, kas uzlabo asinsriti, nomierina nervu sistēmu, likvidē sauso dzīslu savilkšanos un sniedz citādus terapeitiskos efektus; apskatīt pacientus, kam ir kāds fizisks defekts vai novirzes, noteikt protezēšanu un palīdzību protēžu apgūšanā; lietot fizioterapeitiskās un citas metodes, ārstējot personas, kas ir psihiski slimas vai ar psihiskām novirzēm no normas; veikt runas un/vai valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi; veikt valodas izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, logopēdisko rehabilitāciju personām ar dzirdes un redzes traucējumiem, orāli faringeālās funkcijas traucējumiem, kā arī afāzijas un citiem neiroloģiskas izcelsmes runas traucējumiem; noteikt sejas un ķermeņa ādas kosmētisko diagnozi; veikt atbilstošas kosmētiskās procedūras, tai skaitā elektroterapijas procedūras, stingri ievērojot kosmetoloģiskās aparatūras lietošanas tehnoloģiju un metodes; veikt solārija procedūras profilaktiskos, ārstnieciskos un skaistumkopšanas nolūkos; podoloģiski izmeklēt pacientus - pārbaudīt pēdas kaulu locītavu sistēmu, asinsriti, jušanas, mīksto audu trofiku un novērtēt bojājuma riska pakāpi, aprūpēt pēdas, veikt profilakses darbu, galvenokārt strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3226 01 ElektroTERAPEITS

3226 02 FizioTERAPEITS

3226 03 MASIERIS

3226 04 ORTOPĒDS

3226 06 Protēžu PIELĀGOTĀJS

3226 07 Ortopēdijas TEHNIĶIS

3226 08 KINEZOTERAPEITS

3226 09 ERGOTERAPEITS

3226 10 Fizikālais TERAPEITS

3226 11 FizioTERAPEITA asistents

3226 12 Bērnu MASIERIS

3226 13 Solārija DARBINIEKS

3226 14 ERGOTERAPEITA ASISTENTS

3226 15 REITTERAPEITS

3226 16 REITTERAPEITA ASISTENTS

3226 17 Tehniskais ORTOPĒDS

3226 18 KOSMĒTIĶIS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)

3226 19 AudioLOGOPĒDS

3226 20 PODOLOGS

3227 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VETERINĀRFELDŠERI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti konsultē, diagnosticē, veic profilakses darbu veterinārijas jomā, bet viņu darbības joma ir ierobežota, un viņi veic mazāk sarežģītus darbus nekā veterinārārsti, palīdz veterinārārstiem, sagatavo un uzrauga instrumentus un ierīces, sagatavo materiālus un dzīvniekus apskatei un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas dzīvnieku ārstēšanas jautājumos; apskatīt dzīvniekus un noteikt diagnozi, ja nepieciešams, nosūtīt pie veterinārārsta; ārstēt slimus vai savainotus dzīvniekus; sagatavot dzīvnieku ārstēšanai nepieciešamos instrumentus un materiālus; veikt tehniskus uzdevumus dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; sagatavot dzīvniekus apskatei un ārstēšanai un, ja nepieciešams, nodrošināt miera stāvokli; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3227 01 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS

3227 02 VeterinārĀRSTA ASISTENTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.3.apakšnodaļā)

3227 03 Veterinārijas VAKCINĒTĀJS

3227 04 VeterinārFELDŠERIS

3228 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FARMACEITU ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sagatavo un izsniedz zāles farmaceitu vadībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegt zāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaņā ar ārsta norādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3228 01 FARMACEITA asistents

3229 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI MEDICĪNAS SPECIĀLISTI (IZŅEMOT MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLU)

Šīs atsevišķās grupas speciālisti ārstē ar homeopātijas metodēm, sniedz terapeitisko palīdzību cilvēkiem ar psihiskām vai fiziskām novirzēm un valodas traucējumiem, kā arī praktizē treniņa paņēmienus, veic redzes korekciju, nodarbojas ar neredzīgo problēmām; veic sejas un ķermeņa ādas apstrādes un kopšanas procedūras un sniedz citus kosmētiskus pakalpojumus, pēta cilvēku saskarsmi un tās traucējumus, veic logopēdisko darbu ar personām, kurām ir runas un (vai) valodas traucējumi. Saskarsme šajā izpratnē - visi procesi, kuri ir saistīti ar runātās un rakstītās valodas sapratni un veidošanu, kā arī neverbālās saskarsmes formas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ārstēt slimības ar mazām līdzīgu slimību ierosinošām zāļu devām; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; koriģēt runas skaidrību un skanīgumu; veikt acs muskuļu koriģējošo ārstēšanu ar redzes treniņu palīdzību; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; organizēt un uzturēt drošu darba vidi darba vietā klientu apkalpošanai; vadīt skaistumkopšanas salona darbu; veikt skaistumkopšanas salona problēmu izpēti un piedāvāt risinājumus; ieteikt skaistumkopšanas salona resursus un piedalīties to sagādē un realizācijā; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu ar mūzikas terapijas metodēm; sniegt terapeitisko palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; praktizēt mūzikas terapijas īpašus paņēmienus, respektējot ārsta noteikto diagnozi un norādījumus; plānot, vērtēt, ietekmēt, paredzēt rezultātu, strādājot ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan specializētajās izglītības, gan veselības aizsardzības iestādēs; prast veidot saikni starp invalīdu, personību, spējām, dzīves situāciju un profesionālo mijiedarbību ar pacientu, būt kompetentam sadarbībā ar citiem speciālistiem un izprast mūzikas un mūzikas terapeita lomu sabiedrībā; plānot, vadīt un koordinēt, apkopot un analizēt informāciju par skaistumkopšanas salona darbību; izraudzīties, apmācīt un kontrolēt personālu tā pienākumu izpildē; analizēt skaistumkopšanas nozares tirgus jaunās tendences un konsultēt par tām klientus; veikt runas un (vai) valodas novērtējumu; veikt runas un (vai) valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku; veikt logopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas (artikulācijas, tempa un ritma, balss) un valodas traucējumiem, orāli faringeālās funkcijas traucējumiem, kā arī ar runas un (vai) valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citu funkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijas attīstību; konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; organizēt un plānot logopēdisko darbu; veikt runas un (vai) valodas traucējumu profilaksi; veikt klienta izpēti un terapiju, ar mākslas terapijas līdzekļiem palīdzot klientam izpaust emocionālus pārdzīvojumus, attīstot klienta sociālās adaptācijas spējas, iekšējās kontroles izjūtu, veicinot personības pašizpratni un izaugsmi, psiholoģisko un garīgo līdzsvaru, personības neatkarību un psiholoģisko briedumu, motivāciju un starppersonu attiecību kompetenci, ievērojot darba ētiku; veikt izglītojošās pētniecības darbu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3229 01 HOMEOPĀTS

3229 02 ORTOĒPISTS

3229 03 ORTOFONISTS

3229 04 ORTOOPTIĶIS

3229 05 Darba TERAPEITS

3229 06 Runas TERAPEITS

3229 07 Neredzīgo TERAPEITS

3229 08 DEFEKTOLOGS

3229 09 Transplantācijas KOORDINĒTĀJS

3229 11 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)

3229 12 Mūzikas TERAPEITS

3229 13 LOGOPĒDS

3229 15 Mākslas TERAPEITS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)

323 MAZĀ GRUPA

MEDICĪNISKĀS APRŪPES UN DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLS

Šīs mazās grupas speciālisti praktiski izmanto medicīnas koncepcijas un principus slimo, ievainoto un invalīdu kopšanā, dzemdību gaitas vadīšanā, jaundzimušo un māšu kopšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt ārstiem medicīniskajā aprūpē un dzemdībās, praktiski izman­tojot medicīniskās zināšanas profilaksē un ārstēšanā; sniegt palīdzību ārkārtas situācijās, kad ārsta nav klāt; sniegt pakalpojumus, palīdzību un konsultācijas slimniekiem, lai veicinātu izveseļošanos; pieņemt dzemdības vai sniegt palīdzību dzemdībās; mācīt māti kopt jaundzimušo; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: slimību ārstēšanas, slimnieku un dzemdību aprūpes teorētiskie pamati un prakse, ārstēšanas un aprūpes paņēmieni; darbā lietojamo līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; ārstēšanas un aprūpes procesu izpildes secība, to racionāla organizācija.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu personu drošību savas darbības rezultātā.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3231 Māsas

3232 Dzemdību palīdzības personāls

3231 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MĀSAS

Šīs atsevišķās grupas speciālisti uzrauga slimniekus, ievainotos un citas personas, kurām nepieciešama medicīniskā uzraudzība, un veic darbus ārkārtas situācijās, ja nav ārsta vai galvenās medicīnas māsas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt palīdzību slimniekiem, ievainotajiem, invalīdiem un citām personām, uzraudzīt viņus, ārstēt, konsultēt, ja nepieciešams; palīdzēt ārstiem un galvenajām medicīnas māsām viņu uzdevumu pildīšanā, nodrošināt ar medikamentiem, veikt pārsiešanu un sniegt citādu palīdzību atbilstoši ārsta un galvenās medicīnas māsas norādījumiem; piedalīties pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā steidzamos gadījumos; palīdzēt gatavot ārstēšanai pacientus ar psihiskām slimībām; palīdzēt cilvēkiem ar fiziskām un psihiskām novirzēm sociālās adaptācijas jomā; sniegt medicīnisko palīdzību mājās; sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem viņu darbavietās, konsultēt medicīniskās palīdzības jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3231 01 Ambulatorās medicīnas MĀSA

3231 02 Bērnu MĀSA

3231 03 Dermatoveneroloģijas MĀSA

3231 04 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

3231 05 Diētas MĀSA

3231 06 Endoskopijas MĀSA

3231 07 Fizikālās terapijas MĀSA

3231 08 Ftiziopulmonoloģijas MĀSA

3231 09 Funkcionālās diagnostikas MĀSA

3231 10 Ginekoloģijas MĀSA

3231 11 Iecirkņa MĀSA

3231 12 Infektoloģijas MĀSA

3231 13 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

3231 14 Ķirurģijas MĀSA

3231 15 Medicīnas MĀSA

3231 16 Narkoloģijas MĀSA

3231 17 Neatliekamās palīdzības MĀSA

3231 18 Neiroķirurģijas MĀSA

3231 19 Neiroloģijas MĀSA

3231 20 Oftalmoloģijas MĀSA

3231 21 Onkoloģijas MĀSA

3231 22 Operāciju MĀSA

3231 23 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

3231 24 Psihiatrijas MĀSA

3231 25 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

3231 27 Terapijas MĀSA

3231 28 Transfuzioloģijas MĀSA

3231 29 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

3231 30 Zobārstniecības MĀSA

3231 31 Podiatrijas MĀSA

3231 32 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

3231 33 VirsMĀSA

3231 34 Peritoneālās dialīzes MĀSA

3231 35 Uroloģijas MĀSA

3231 36 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA

3231 37 Bērnu aprūpes MĀSA

3231 38 Garīgās veselības aprūpes MĀSA

3231 39 Internās aprūpes MĀSA

3231 40 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA

3231 41 Diabēta aprūpes MĀSA

3231 42 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA

3231 43 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA

3231 44 Ambulatorās aprūpes MĀSA

3232 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS PERSONĀLS

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz pirmsdzemdību un pēcdzemdību palīdzību, pieņem dzemdības, patoloģisku dzemdību gadījumos pieaicina ārstu un viņam palīdz; māca dzemdētājām kopt jaundzimušos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt topošās māmiņas par diētisko uzturu un fiziskajiem vingrinājumiem grūtniecības un dzemdību laikā, novērot viņu vispārējo pašsajūtu; patoloģisku dzemdību gadījumos pieaicināt ārstu un palīdzēt viņam dzemdību gaitas vadīšanā; apmeklēt māmiņas pēcdzemdību periodā, vērot mazuļu attīstību un konsultēt vecākus bērnu kopšanā; konsultēt par grūtniecības novēršanas paņēmieniem, palīdzēt to lietošanā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3232 01 VECMĀTE

324 MAZĀ GRUPA

DZIEDNIEKI UN EKSTRASENSI

Šīs mazās grupas speciālisti dziedē fiziskās un psihiskās slimības, nespēku ar tautas ārstniecības metodēm, iedvesmu un citām netradicionālām metodēm un konsultē, kā saglabāt labu veselību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt, kā uzvesties un uzņemt barību, lai saglabātu vai atjaunotu pacienta psihiskos un fiziskos spēkus un veselību; dziedēt pacientus ar tautas ārstniecības metodēm, sniedzot palīdzību, kas stimulē organisma darbību; dziedēt slimības ar psihoterapiju, iedvesmu, lūgšanām, roku darbības palīdzību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3241 Dziednieki

3242 Ekstrasensi

3241 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DZIEDNIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti dziedē fiziskās un psihiskās slimības ar ārstniecības augiem un tautas ārstniecības metodēm, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību, un konsultē veselības sargāšanas un pašsajūtas uzlabošanas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- dziedēt slimības un traucējumus ar tautā tradicionāli lietotiem ārstniecības augu, dzīvnieku pasaules un citiem līdzekļiem, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas pareiza uztura un veselības saglabāšanas, kā arī pašsajūtas uzlabošanas jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3241 01 DZIEDNIEKS

3242 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

EKSTRASENSI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti dziedē fizisko un psihisko nespēku ar garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainu vienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3242 01 EKSTRASENSS

3242 02 BIOENERĢĒTIĶIS

325 MAZĀ GRUPA

JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti māca un konsultē, kā izpildīt jogas fiziskos, prāta un iztēles vingrinājumus, kā lietot jogas terapijas pamatprincipus fiziskā un garīgā stāvokļa uzlabošanai; dziedē un uzlabo psihofizisko stāvokli, izmantojot jogas terapijas metodes un masāžu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības; mācīt klientu, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai; izvērtēt klienta organisma disbalansa izpausmes; noteikt klienta konstitucionālā tipa īpatnības; konsultēt par to, kā izmantot jogas terapijas principus, metodes un garīgā un fiziskā stāvokļa vadīšanas tehnikas psihofiziskā stāvokļa uzlabošanai un harmonizēšanai; konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; konsultēt drošības tehnikas ievērošanā, izmantojot jogas terapijas paņēmienus; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātu atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes un masāžu; sastādīt klienta dzīvesveida un atveseļošanās procesa individuālo plānu; pielietot naturopātijas metodes; nodarboties ar semināru un citu pasākumu organizēšanu specialitātē; veikt apmācības darbu; veikt rituālās prakses; sastādīt astroloģiskās kartes, mācīt astroloģiju; veikt zinātniskās pētniecības darbu nozarē; vadīt citus darbiniekus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: jogas terapijas teorija un prakse, metodes un paņēmieni; veselīga uztura izvēles principi; jogas terapijas masāžas un pašmasāžas veikšanas un lietošanas teorētiskie un praktiskie aspekti; cilvēka psiholoģijas, anatomijas un fizioloģijas pamatprincipi; drošības tehnikas principi, izmantojot jogas terapijas metodes.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmes, tās nepārtraukti papildinot un uzlabojot.

Jāatbild: par terapijas darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība (maģistra grāds), atsevišķos gadījumos – augstākā profesionālā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3250 Jogas terapeiti un speciālisti

3250 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

JOGAS TERAPEITI UN SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3250 01 Jogas TERAPEITS

3250 02 Jogas SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)

3250 03 Jogas MEISTARS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)

33 APAKŠGRUPA

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti māca bērniem mācību priekšmetus un organizē mācības pirmsskolas līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- mācīt bērniem mācību priekšmetus pirmsskolas izglītības līmenī, gatavot izglītības programmas; mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

332 Pirmsskolu skolotāji

334 Citu mācību veidu speciālisti

332 MAZĀ GRUPA

PIRMSSKOLU SKOLOTĀJI

Šīs mazās grupas speciālisti organizē grupu un individuālās rotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz bērnam fiziski un garīgi attīstīties, iegūt komunikatīvās iemaņas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un organizēt darbību, kas stimulē pirmsskolas vecuma bērnu fizisko un komunikatīvo iemaņu attīstību; veicināt bērnu valodas iemaņu attīstību, stāstot notikumus, spēlējot teatralizētas rotaļas, dziedot, deklamējot dzejoļus, piedaloties sarunās un apspriedēs; novērot bērnu sasniegumus un apspriest radušās problēmas ar bērnu vecākiem; novērot bērnu uzvedību, rūpēties par viņu drošību un risināt radušās problēmas; plānot un organizēt darbību, kas stimulē agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvo iemaņu attīstību, veicināt pirmsrunas iemaņu attīstību bērniem līdz vienam gadam, dzimtās valodas izpratni un apguvi atbilstoši vecuma normai bērniem no viena līdz diviem gadiem; organizēt logopēdiski pedagoģisko korekciju, tai skaitā miofunkcionālā aparāta attīstīšanu, runas elpošanas sistēmas nostiprināšanu, rīšanas un zīšanas problēmu novēršanu, sīkās motorikas uzlabošanu, logoritmiku, runas-dzirdes, runas-redzes analizatoru attīstību, balss traucējumu korekciju; apmācīt vecākus korekcijas darbā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: audzināšanas un mācību teorija un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; mācību priekšmeti; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; izglītības procesa izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt, uzturēt kontaktus ar bērniem un viņu vecākiem.

Jāatbild: par mācību darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībās skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3320 Pirmsskolu skolotāji

3320 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PIRMSSKOLU SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3320 02 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3320 06 agrīnās attīstības LOGOPĒDS (mikrologopēds)

334 MAZĀ GRUPA

CITU MĀCĪBU VEIDU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: mācīšanas teorija un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto izglītības procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot mācību praksē teorētiskās zināšanas un apgūto prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par mācību darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā vai atsevišķos gadījumos - vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3340 Citu mācību veidu speciālisti

3340 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITU MĀCĪBU VEIDU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3340 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS

3340 02 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

3340 03 Aviācijas INSTRUKTORS

3340 04 Kuģu INSTRUKTORS

3340 05 Glābšanas darbu INSTRUKTORS

3340 06 Dzelzceļa INSTRUKTORS

3340 07 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)

3340 08 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 09 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

3340 10 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

3340 11 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

3340 12 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS

3340 13 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

3340 14 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS

3340 15 Atbilstības VĒRTĒTĀJS

3340 16 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

3340 17 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS

3340 18 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 19 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 20 Interešu izglītības, pulciņa SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 21 Internāta, dienesta viesnīcu SKOLOTĀJS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3340 22 SKOLOTĀJA PALĪGS

34 APAKŠGRUPA

CITI SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus darbus finanšu, tirdzniecības, komersantu, personālsabiedrību pārvaldes, grāmatvedības uzskaites praktiskās realizācijas, kā arī juridisko, statistisko un citu pakalpojumu veidu jomā, veic valstisku darbību personāla sadalē, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzībā un kontrolē, muitas darbībā, aplikšanā ar nodokļiem, sociālajā nodrošināšanā, licenču izsniegšanā, policijas darbībā, kā arī sociālajā, atpūtas, sporta un reliģijas jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt speciālu komerciālo darbību, kas saistīta ar vērtspapīriem, apdrošināšanu un īpašumu; organizēt ceļojumus; organizēt tehnisko un citu preču vairumtirdzniecību; veikt novērtētāju un izsolītāju funkcijas; veikt darbību, kas saistīta ar komersantu, personālsabiedrību pārvaldīšanu, grāmatvedības uzskaiti, juridiskiem, statistiskiem un cita veida pakalpojumiem; veikt valstisku darbību šādās jomās - personāla sadale, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība un kontrole, muitu nodevas, sociālā nodrošināšana, policija, sociālā joma; darboties interjera apdarē; veikt darbību sporta un atpūtas jomā; darboties atsevišķās reliģiskās darbības nozarēs; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas speciālistus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

341 Finanšu un tirdzniecības speciālisti

342 Komercdarījumu pakalpojumu speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki

343 Pārvaldes speciālisti

344 Muitas, nodokļu un tiem radniecīgu jomu speciālisti

345 Civilās drošības un aizsardzības speciālisti

346 Sociālā darba speciālisti

347 Mākslas, sporta, kultūras un atpūtas speciālisti, bibliotekāri

348 Reliģisko kultu speciālisti

341 MAZĀ GRUPA

FINANŠU UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājumu veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- analizēt finanšu vērtspapīru, ārzemju valūtas, preču un nekustamā īpašuma tirgus tendences, pirkt un pārdot patstāvīgi vai klienta uzdevumā; nodrošināt nekustamā īpašuma tiesību un finanšu nodošanas dokumentu reģistrēšanu; organizēt ar ceļojumiem saistītus pakalpojumus, sniegt konsultācijas; veikt dažādu preču, tehnisko iekārtu un ierīču vairumtirdzniecību ražotāja vai importētāja uzdevumā; novērtēt nekustamo vai cita veida īpašumu un pārdot to izsolē; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3411 Finanšu un tirdzniecības iestāžu speciālisti

3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti

3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti

3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori

3415 Izpārdevēji

3416 Sagādnieki

3417 Novērtētāji un izsolītāji

3411 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FINANŠU UN TIRDZNIECĪBAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pērk un pārdod vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus, pērk un pārdod ārzemju valūtu biržās, pamatojoties uz klientu pilnvarām, vai pilnvaro darījumu ar klientiem vai to vecākajiem administratoriem, pilnveido un kontrolē kredītiestāžu korespondentattiecību tīklus, analizē korespondētājbanku finanšu stāvokli, kontrolē reģiona filiāļu darbības visus virzienus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms investīcijas darījuma; analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences, pārvaldīt finanšu institūciju aktīvu kopumu; informēt iespējamos pircējus par tirgus apstākļiem un perspektīvām; veikt darījumus ar vērtspapīriem un obligācijām; konsultēt un piedalīties aizdevumu noteikumu apspriešanā, aizdevumu pieprasījumu dokumentu analīzē un aizdevumu izsniegšanas organizēšanā; sekot aizņēmēju finansiālā stāvokļa līmenim un nodrošinājumu (ķīlu) stāvoklim; sadalīt akcijas un obligācijas tirgū, lai palielinātu klienta kapitālu; reģistrēt orderus un tos nodot, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus; veikt valdības finanšu aģenta funkcijas ārvalstu kredītu uzskaitē un apkalpošanā, veikt valsts ārējā parāda analīzi, izstrādāt ārējo aizņēmumu stratēģiju, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskā tirdzniecībā, veikt ārzemju valūtas operāciju darījumus; optimizēt korespondētājbanku tarifus; analizēt ekonomisko un sociālo situāciju reģionā vai pilsētā un novērtēt komersantu, personālsabiedrību pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un pilnveidošanas iespējas; uzturēt sakarus ar esošajiem klientiem, piesaistīt jaunus, izvēlēties klientam vispiemērotākos pakalpojumus; attīstīt un izstrādāt līzinga projektus; attīstīt un izstrādāt faktūrkreditēšanas pakalpojumus; nodarboties ar klientiem izsniegto aizdevumu atgūšanu un restrukturizāciju; nodrošināt bankas un tās klientu norēķinus; konsultēt klientus par bankas pakalpojumiem un produktiem; informēt un konsultēt klientus par maksājumu karšu pakalpojumiem, analizēt datus par maksājumu karšu darbību un izmantošanu; izgatavot maksājumu kartes, nodrošināt to darbību; vadīt maksājumu karšu izplatīšanu un apkalpošanu; veikt risku analīzi; vadīt esošo bankas produktu attīstību un uzlabošanu, izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, pārraudzīt to ieviešanu; izstrādāt kredītreitinga noteikšanas kritērijus/metodikas, analizēt potenciālo un esošo darījumu partneru kredītspēju; izstrādāt finanšu institūcijas procedūras, sniegt konsultācijas metodikā; sniegt konsultācijas, izpildīt pa telefonu saņemtos klienta uzdevumus; bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3411 01 STARPNIEKS

3411 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS

3411 03 Investīciju STARPNIEKS

3411 04 Obligāciju STARPNIEKS

3411 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS

3411 06 Biržas MĀKLERIS

3411 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS

3411 08 Vērtspapīru TIRGOTĀJS

3411 09 Akciju STARPNIEKS

3411 10 DĪLERIS

3411 12 Vērtspapīru INSPEKTORS

3411 13 Kredītu INSPEKTORS

3411 14 Kredītprojektu VADĪTĀJS

3411 15 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS

3411 16 Kredītu ANALĪTIĶIS

3411 17 BROKERIS

3411 18 Reģiona VADĪTĀJS

3411 19 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS

3411 20 Vērtspapīru EKSPERTS

3411 21 Akreditīvu EKSPERTS

3411 22 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS

3411 23 Norēķinu karšu PĀRZINIS

3411 24 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS

3411 25 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS

3411 26 Aizdevumu ADMINISTRATORS

3411 27 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS

3411 28 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaņķieris)

3411 29 Līzinga SPECIĀLISTS

3411 30 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS

3411 31 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS

3411 32 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3411 33 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)

3411 34 Norēķinu ADMINISTRATORS

3411 35 Klientu KONSULTANTS

3411 36 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS

3411 37 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS

3411 38 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3411 39 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS

3411 40 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS

3411 41 Riska ANALĪTIĶIS

3411 42 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3411 43 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3411 44 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS

3411 45 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS

3411 46 Muitas BROKERIS

3411 47 Banku SPECIĀLISTS

3411 48 DEKLARANTS

3412 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APDROŠINĀŠANAS IESTĀŽU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz konsultācijas par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē dažādus dzīvības un īpašuma apdrošināšanas veidus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakot piemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu, nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanas summu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotus apdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvju apdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3412 01 Apdrošināšanas AĢENTS

3412 02 APDROŠINĀTĀJS

3412 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS

3412 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)

3413 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pērk, pārdod, nomā nekustamo īpašumu un maksā nomu, parasti klientu vārdā un ar viņu pilnvarām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt informāciju par pārdodamo vai iznomājamo īpašumu, tā īpašnieka materiālo stāvokli un noteikumiem iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; parādīt pārdodamo vai iznomājamo īpašumu un paskaidrot pārdošanas vai nomas noteikumus iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; organizēt īpašuma vai nomas tiesību nodošanu un līguma parakstīšanu; vākt nomas maksu un naudas summas par obligācijām, ar īpašnieka pilnvaru apskatīt īpašumu pirms nomas līguma noslēgšanas, nomāšanas laikā un pēc nomas līguma izbeigšanās; izvērtēt situāciju nekustamā īpašuma tirgū; organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos; noteikt komercsabiedrības mērķus; izvēlēties efektīvākos projektu ieguldījumus nekustamā īpašuma jomā; konsultēt klientus; strādāt pārdevēja, pircēja vai nomnieka interesēs; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3413 01 Īpašuma AĢENTS

3413 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS

3413 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS

3413 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

3413 05 Dzīvokļu AĢENTS

3413 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3414 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CEĻOJUMU KONSULTANTI UN ORGANIZATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti plāno ceļojumu maršrutus un sarakstus, ceļotāju izmitināšanu, organizē un pārdod atpūtas un lietišķo ceļojumu ceļazīmes.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iegūt informāciju par dažādu veidu transportlīdzekļu skaitu un izmantošanas maksu, kā arī par telpām ceļotāju izmitināšanai; noskaidrot ceļotāju prasības un informēt par organizatoriskiem jautājumiem, kas saistīti ar ceļojumu; rezervēt un pārbaudīt iepriekš pasūtītās biļetes un istabas viesnīcās, izsniegt ceļotājiem biļetes un talonus; organizēt grupām dienesta un atpūtas braucienus un nodot lietas atbildīgajām personām vai personu grupām; organizēt ceļam nepieciešamo apliecību un dokumentu iegūšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3414 01 Ceļojumu KONSULTANTS

3414 02 Ceļojumu ORGANIZATORS

3414 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS

3415 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IZPĀRDEVĒJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vairumā pārdod dažādas preces, tai skaitā iekārtas, ierīces un citu tehnisko produkciju, vai veic ar pārdošanu saistītos pakalpojumus un sniedz nepieciešamo speciālo informāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iegūt pasūtījumus un pārdot preces rūpniecības, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības komersantiem, personālsabiedrībām un citām iestādēm; pārdot tehniskās iekārtas, produkciju un ar to saistītos pakalpojumus komerciestādēm vai atsevišķām personām; sniegt iespējamiem pircējiem vispārējo un speciālo informāciju, kas raksturo iekārtu darbību, demonstrēt ietaišu darbību, paziņot klientu iebildumus un pretenzijas izgatavotājiem; apkalpot un piesaistīt jaunus klientus; konsultēt klientus par datortīklu tehnoloģijām; pārdot pa tālruni produkciju un pakalpojumu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3415 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS

3415 02 Tirdzniecības AĢENTS

3415 03 KOMIVOJAŽIERIS

3415 04 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS

3415 05 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS

3415 06 Ceļojošais PĀRDEVĒJS

3415 07 TIRGOTĀJS

3415 08 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS

3415 09 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS

3415 10 Pārdošanas SPECIĀLISTS

3415 12 Telefonbankas OPERATORS

3416 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SAGĀDNIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti uzpērk preces un sniedz pakalpojumus rūpniecības, komerciālo un citu iestāžu un organizāciju vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt sarunas un noslēgt līgumus par iekārtu, izejvielu un produkcijas iepirkšanu rūpniecības komersantiem, personālsabiedrībām un citām iestādēm, kā arī iepirkt preces, lai tās pārdotu; iegūt informāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām rezervēm un noteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes termiņu un citus līguma noteikumus; sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un preču pasūtīšanas shēmas saskaņā ar apstiprinātajiem modeļiem, nosūtīt pasūtījumus; organizēt piegādājamo preču pieņemšanu; uzkrāt informāciju par izejvielu un preču pieprasījuma izmaiņām un dažādu piegādātāju darbības kvalitāti; analizēt izejvielu un preču krājumus komersantā, personālsabiedrībā, iestādē un to kustību noliktavās; veikt pircēju pasūtījumu apstrādi un sagatavot preces nosūtīšanai; analizēt preču nosūtīšanas maršrutus, sekot pārvadātāju darba kvalitātei; izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3416 01 Sagādes AĢENTS

3416 02 Iepirkumu AĢENTS

3416 03 SAGĀDNIEKS

3416 04 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3416 05 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3416 06 Preču IEPIRCĒJS

3416 07 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3416 08 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3416 09 TIRGZINIS

3416 10 Vairumtirdzniecības AĢENTS

3416 11 Loģistikas SPECIĀLISTS

3416 12 Iepirkumu SPECIĀLISTS

3417 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NOVĒRTĒTĀJI UN IZSOLĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti novērtē mantu un dažādas preces, kā arī zaudējumus atbilstoši apdrošināšanas līgumam, pārdod mantu un preces vairāksolīšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērtēt izejvielas, nekustamās mantas, rūpnieciskās iekārtas, personiskās mājas, mantas, mākslas priekšmetus, dārgakmeņus un citus objektus, ko piedāvā pārdošanai vai apdrošināšanai, un noteikt to vērtību; noteikt zaudējumu un kaitējuma apmērus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinātāju atbildību, kad jāatlīdzina zaudējumi, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu; pārdot izsolēs dažādus īpašuma veidus, automobiļus, preces, mājlopus, mākslas un juvelieru izstrādājumus; identificēt, novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt un pamatot atjaunošanas izdevumus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3417 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS

3417 02 Prasību INSPEKTORS

3417 03 IZSOLĪTĀJS

3417 04 Prasību KONSULTANTS

3417 05 NOVĒRTĒTĀJS

3417 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS

3417 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

342 MAZĀ GRUPA

KOMERCDARĪJUMU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI

Šīs mazās grupas speciālisti veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem, ja tiek pirktas un pārdotas preces vairumā, veic muitas nodevu procedūras, noformē apdrošināšanas un eksporta licences, meklē darba vietas darba meklētājiem, kā arī meklē darbiniekus vakantām darba vietām vai slēdz darba līgumus ar personām par noteikta darba veikšanu atbilstoši darbuzņēmēja lūgumam, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, piedāvā citus komercpakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pirkt un pārdot preces vairumā; veikt muitas nodevu noformēšanas operācijas; nodrošināt eksporta un apdrošināšanas licenču noformēšanu; sameklēt vakantas darba vietas darba meklētājiem; meklēt darbiniekus vakantām darba vietām vai darba līguma noslēgšanai noteiktam darbam komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs; meklēt vakantas darba vietas darba meklētājiem; pārdot reklāmas vietu plašsaziņas līdzekļos, komercinformāciju un tamlīdzīgus komercpakalpojumus; organizēt kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī grāmatu izdevējiem lugu iestudēšanai, muzikālu mākslas darbu atskaņošanai, ierakstīšanai un muzikālās produkcijas pārdošanai; sniegt konsultācijas klientiem, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sekot jaunākajām modes tendencēm, pilnveidot savas zināšanas un sadarboties ar apģērbu māksliniekiem - dizaineriem, krāsu stilistiem; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3421 Tirdzniecības starpnieki

3422 Preču pārvadājumu aģenti

3423 Nodarbinātības aģenti

3429 Citi speciālisti, aģenti un tirdzniecības starpnieki

3421 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pērk un pārdod preces, parasti vairumā, preču tirgus izsolēs vai tieši tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nodibināt kontaktus starp preču produkcijas un pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem; analizēt klienta prasības pērkot vai pārdodot, kā arī sniegt konsultācijas; organizēt izsoļu katalogu iesniegšanu, noteikt preču nosūtīšanas cenu; apmeklēt izsoles un tirgu un celt cenas izsolēs klienta vārdā; veikt sarunas ar klientu par izsolēs nepārdoto preču uzpirkšanu un pārdošanu; saņemt kravas vietas, noteikt pārtransportēšanas cenu un piedzīt to no klienta; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3421 01 Pārtikas preču STARPNIEKS

3421 02 Tirdzniecības STARPNIEKS

3421 03 Transporta STARPNIEKS

3421 04 Tirdzniecības BROKERIS

3422 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PREČU PĀRVADĀJUMU AĢENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic preču pārvadājumu muitas procedūras un nodrošina apdrošināšanas, eksporta un importa licenču un citu dokumentu noformēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- realizēt importa un eksporta pārvadājumus, atbrīvojot preces no muitas nodevas, noformēt apdrošināšanas dokumentus; nodrošināt importa un eksporta licenču noformēšanu; parakstīt un izsniegt dokumentus, kuros fiksēti kravas pārvadāšanas līguma noteikumi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3422 01 Ekspedīcijas AĢENTS

3422 02 Realizācijas AĢENTS

3422 03 EKSPEDITORS

3422 04 DEKLARĒTĀJS

3423 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NODARBINĀTĪBAS AĢENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti meklē vakantas vietas personām, kas meklē darbu, meklē darbiniekus darba devējam, izstrādā līgumus noteiktu darbu veikšanai atbilstoši iestāžu, tai skaitā arī valsts iestāžu, pieprasījumam.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagādāt vakantas vietas personām, kas meklē darbu; sagādāt vakantas vietas personām, kas meklē darbu darba devēja vai darbinieka uzdevumā; apspriest kvalifikācijas un citus noteikumus, kas tiek izvirzīti nolīgstamajiem darbiniekiem, slēdzot līgumus ar komersanta, personālsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma, organizācijas, iestādes pārstāvjiem; meklēt darbiniekus ar noteiktu kvalifikāciju un nokārtot nepieciešamās formalitātes, ievērojot nacionālās un starptautiskās prasības un likumus; nodrošināt darba attiecību līguma atbilstību tiesiskām prasībām un parakstīt to; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3423 01 Nodarbinātības AĢENTS

3423 02 Darba LĪGUMSLĒDZĒJS

3423 03 Nodarbinātības ORGANIZATORS

3429 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI SPECIĀLISTI, AĢENTI UN TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē lietišķus kontaktus, piedāvā reklāmas plašsaziņas līdzekļos, transporta pakalpojumus, kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus, nodrošina komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos, organizē un kontrolē komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizē kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī ar grāmatizdevējiem par lugu iestudēšanu, muzikālo mākslas darbu atskaņošanu, to ierakstu un muzikālās produkcijas pārdošanu, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaņu; pieskaņot reklāmpasākumus sabiedriskajiem pasākumiem; administratīvi nodrošināt apstiprināto reklāmas kampaņu un budžetu, kontrolēt un optimizēt izdevumus; pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti; kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu, nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; mācēt pareizi redzēt proporcionālas attiecības starp apģērbiem: žakete un svārki, žakete un bikses un precīzi noteikt pareizās proporcijas, pareizu savstarpējo toņu gammu individuāli katram klientam, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sadarboties ar apģērbu māksliniekiem - dizaineriem, krāsu stilistiem; novērot sava komersanta, personālsabiedrības, biedrības un nodibinājuma, organizācijas, iestādes darbības ārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību; vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm; piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada atskaišu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā un preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā; sniegt informāciju par savu komersantu, personālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, organizāciju, iestādi, pārliecināt un veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos; sekmēt dažādu publisku atbalstu komersanta, personālsabiedrības, biedrības un nodibinājuma, organizācijas, iestādes darbībai; veicināt darbinieku lojalitāti komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai un nodibinājumam, organizācijai, iestādei; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot tirgzinības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas ražošanu nelielā komersantā, personālsabiedrībā vai lielākā komersantā, personālsabiedrībā ar ražošanas materiālu sagādi un saražotās produkcijas realizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai komersantā, personālsabiedrībā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot komersanta, personālsabiedrības attīstību; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādāt ekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju komersanta, personālsabiedrības, biedrības un nodibinājuma, organizācijas, iestādes mērķu un uzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amat­niecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgzinības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgzinības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošināt speciālistu un darbinieku sagatavotību produktu ieviešanas un citu kampaņas plānu izpildei; pasūtīt un veikt tirgus pētījumus; analizēt dažādus pētījumu un statistikas datus; apkopot un apstrādāt informāciju; piedalīties pētnieku un pētījumu centru izvēlē, novērtēt to piemērotību; būt atbildīgiem par pētnieku sanāksmju organizēšanu un norisi; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs; sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saņemšanai klīnisko pētījumu sākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; būt atbildīgiem par savlaicīgiem pētījumu materiālu pasūtījumiem, šo pētījumu materiālu savlaicīgu izsniegšanu pētījumu centriem un neizlietoto pētījumu materiālu izņemšanu no pētījumu centriem; regulāri novērot pētījumus; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3429 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS

3429 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS

3429 03 Sporta AĢENTS

3429 04 Teātra AĢENTS

3429 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS

3429 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3429 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS

3429 08 Reklāmas AĢENTS

3429 09 Reklāmas KONSULTANTS

3429 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS

3429 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS

3429 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

3429 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS

3429 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS

3429 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS

3429 16 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

3429 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS

3429 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS

3429 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā)

3429 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS

3429 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS

3429 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS

3429 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS

3429 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS

3429 28 Komercdarījumu DARBINIEKS

3429 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS

3429 30 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)

3429 31 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3429 32 Mākslas KOMERCDARBINIEKS

3429 33 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

3429 34 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3429 35 Produktu SPECIĀLISTS

3429 36 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3429 37 Loģistikas DARBINIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)

343 MAZĀ GRUPA

PĀRVALDES SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti pārzina dokumentāciju, nodrošina informācijas apmaiņu starp dažādām organizatoriskām struktūrvienībām, veic organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nodrošināt informācijas sakarus, pārzināt dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un darbiniekiem; protokolēt apspriedes; analizēt un novērtēt juridiskos dokumentus; veikt visu finanšu operāciju pilnu uzskaiti; vākt, gatavot, analizēt un iesniegt statistikas un citus aktuālus datus; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; veikt to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvie akti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par darba un veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3432 Tiesību un tām radniecīgu jomu speciālisti

3433 Uzskaites speciālisti

3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3439 Citi pārvaldes speciālisti

3431 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PĀRVALDES SEKRETĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic darbības, kas saistītas ar informācijas sakaru nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, sēžu protokolēšanu un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kārtot administratīvo saraksti un protokolēt; kontrolēt un saskaņot atsevišķu pasākumu izpildes termiņus, ja nepieciešama izpildes atlikšana uz vēlāku laiku; apkopot iesniegumus sēdēm, plānot, organizēt sēdes, plānot un kārtot vadītāja un citu darbinieku dienesta braucienus; kontrolēt budžeta projektu izdevumus, sagatavot līgumu un pirkšanas pasūtījumu projektus; sniegt administratīvas un organizatoriskas izziņas vadītājam un citiem darbiniekiem, organizēt vadītājam apmeklētāju vai darbinieku pieņemšanu; noformēt likumdošanas institūciju, tiesu un citu iestāžu sēžu protokolus; kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu un apriti, novērtēt vides stāvokli, izstrādāt projektus vides aizsardzības jomā, pārzināt, analizēt un novērtēt dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; palīdzēt projekta vadītājam veikt projekta organizēšanu un vadīšanu; analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apriti bāriņtiesā; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi; koordinēt un kontrolēt pastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieņemtos lēmumus; sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanu adresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3431 01 Pārvaldes SEKRETĀRS

3431 02 Pārvaldes REFERENTS

3431 03 Tiesas sēžu SEKRETĀRS

3431 04 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS

3431 05 VADĪTĀJA PADOMNIEKS

3431 06 VADĪTĀJA PALĪGS

3431 07 Kancelejas PĀRZINIS

3431 08 Pārvaldes KONSULTANTS

3431 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS

3431 10 Arhīva PĀRZINIS

3431 11 Lietvedības PĀRZINIS

3431 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS

3431 13 Pārvaldes vecākais EKSPERTS

3431 14 Pārvaldes EKSPERTS

3431 15 Pārvaldes vecākais REFERENTS

3431 16 Pārvaldes vecākais LIETVEDIS

3431 18 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS

3431 19 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3431 20 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

3431 21 Komiteju LIETVEDIS

3431 22 Sēžu protokolu VADĪTĀJS

3432 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIESĪBU UN TĀM RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz korporāciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, advokātiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izpētīt juridiskos vai tamlīdzīgus dokumentus vai organizēt to izpēti; gatavot dienesta rakstus un ziņojumus, kas apkopo juridisko stāvokli, apdrošināšanas vai aizdevuma izsniegšanas apstākļu izklāstu; konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudīt dokumentu likumību un tos nosūtīt; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; pārbaudīt tekstā sastopamo tiesību aktu izmantošanas juridisko pamatotību, to nosaukumu un satura valodisko precizitāti; izvērtēt no citām valodām tulkoto juridisko tekstu un tiesību aktu satura atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešu valodā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3432 01 PROKURORA PALĪGS

3432 02 ADVOKĀTA PALĪGS

3432 03 STARPNIEKA PALĪGS

3432 04 JURISTA PALĪGS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)

3432 06 TIESNEŠA PALĪGS

3432 07 Tiesas KONSULTANTS

3432 08 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3432 10 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3432 11 SENATORA PALĪGS

3432 12 Tiesu EKSPERTA PALĪGS

3432 13 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3432 14 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3432 15 JURISTS LINGVISTS

3433 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UZSKAITES SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic pilnu finanšu operāciju uzskaiti komersantos, personālsabiedrībās, iestādēs, biedrībās un nodibinājumos, organizācijās un pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību, seko bankas finanšu resursu stāvoklim, nodrošina valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veic jebkura veida dokumentu norēķinus starptautiskā tirdzniecībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pilnu komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas finansiālo operāciju uzskaiti grāmatvedības ekspertu vadībā, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem; nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi; izstrādāt priekšlikumus komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas finansiālās darbības pilnveidošanai; kontrolēt valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskajā tirdzniecībā; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, pārcenot un norakstīt tos, uzskaitīt pilnvaras un kreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu; gatavot finanšu pārskatus; lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; konsultēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3433 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3433 03 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3433 04 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3433 05 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3433 06 Kontu OPERATORS

3433 07 Kontu ADMINISTRATORS

3433 08 Finanšu SPECIĀLISTS

3433 09 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)

3433 10 Finanšu DARBINIEKS

3433 11 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3433 12 Algu GRĀMATVEDIS

3434 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

STATISTIĶI, MATEMĀTIĶI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz palīdzību, plānojot un veicot matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu vākšanu, apstrādi un iesniegšanu. Viņu darbību vada vecākie statistikas speciālisti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vākt un apstrādāt valsts statistiskās informācijas datus; sniegt palīdzību, plānojot un veicot statistiskos, matemātiskos un apdrošināšanas rēķinus un ar tiem saistītos aprēķinus; gatavot darba apjomu, izmaksu un materiālu detalizētu novērtējumu; pildīt uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu un reģistrācijas, arī pētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju programmu kompleksus apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinu izpildei; gatavot apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinus grafiski un tabulu veidā; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar skaitļotāju un modelējošo sistēmu izmantošanu un apkalpošanu uzskaitē un pētījumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu uzskaitei un pētījumiem, un to kvalitātes kontroli; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas statistikas, matemātikas un apdrošināšanas aprēķinos; vākt, gatavot un analizēt statistikas un citus datus; plānot un veikt matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu apstrādi; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3434 01 STATISTIĶA PALĪGS

3434 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS

3434 03 STATISTIĶIS

3434 04 AKTUĀRA ASISTENTS

3439 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI PĀRVALDES SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, atbildīgos resoros un valsts komitejās kā atbildīgie sekretāri, analizē kartīšu un citu informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, administrācijas problēmu un citos jautājumos, analizē institūcijas vai struktūrvienības darbību un attīstības tendences atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citiem ilgtspējīgas attīstības kritērijiem un principiem, definē institūcijas vai struktūrvienības prioritārās un kompleksās problēmas, iesaka jaunas konceptuālas idejas un risinājumus, attīsta teritoriālo struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, ievieš kvalitātes vadības principus institūcijas vai struktūrvienības darbībā, klientu apkalpošanā un sadarbībā ar partneriem, nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību speciālistu, resoru vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; veikt pētījumus, izmantojot kartītes un citus informācijas avotus, un gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; nodrošināt informācijas sagatavošanu vides aizsardzības un vides apsaimniekošanas jomās; identificēt un formulēt vides problēmas pašvaldībā, pašvaldības kapitālsabiedrībās, lauku attīstību noteicošās jomās; konsultēt pašvaldības vadību par iespējamiem risinājumiem noteiktos vides apsaimniekošanas sektoros; pārzināt pašvaldības vai kapitālsabiedrību dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura komersanta, personālsabiedrības vai struktūrvienības datu bāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē un koordinēšanā vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, lauku attīstību pasākumu jomās; organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; pārstāvēt pašvaldību vai komersantu, personālsabiedrību sadarbībā ar vides apsaimniekošanas vai tehnoloģiju piegādātāju institūciju; organizēt un vadīt saimniecību iestādēs, privātās mājās; organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; koordinēt un īstenot komersanta, personālsabiedrības, iestādes, biedrības un nodibinājuma, organizācijas politiku personāla jautājumos; kārtot personāla lietvedību; organizēt darbinieku atlases procedūru, atlasi un pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību; novērtēt un veidot darbinieku motivācijas sistēmu; konsultēt darbiniekus; organizēt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; veikt pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniegt citus pasta pakalpojumus; veikt ekspluatācijas darba kontroli; organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labā tehniskā kārtībā; nodrošināt to sanitāro apkopi; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi; kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; organizēt namu renovāciju; aprēķināt un iekasēt īres, nomas un apsaimniekošanas maksas; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām; kārtot visus nodokļu maksājumus, kuri attiecas uz namiem; slēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem un nodrošināt šajos līgumos paredzēto saistību izpildi; veikt kontroli par esošajos namos deklarētajām un iemitinātajām personām; izvēlēties darbiniekus; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; veikt izskaidrošanas darbu licences saņēmējam; izskaidrot licences saņēmēja un licences izsniedzēja pienākumus un tiesības; sagatavot un izsniegt licences; apkopot datus par izsniegtajām licencēm; kontrolēt licenču nepieciešamību attiecīgajos objektos un veikt izskaidrošanas darbu par licences nepieciešamību, veidiem un citiem nosacījumiem; veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, tai skaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu; novērtēt ekonomisko un sociālo vidi un tās attīstības tendences; izstrādāt priekšlikumus attīstības politikai, izmantot informācijas un datu bāzes un jaunākās informācijas tehnoloģijas; organizēt problēmu sabiedrisko apspriešanu; noteikt un analizēt institūcijas vai struktūrvienības darbības un attīstības problēmas un to risinājumus; izstrādāt stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu projektus, pārskatus un ziņojumus; noteikt sociālās vides problēmas un sniegt priekšlikumus to risinājumam; piedalīties kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, vadībā un darbības novērtēšanā; ievērot klientu vajadzības; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos un finanšu resursus, pārbaudīt deklarētāja personību, adreses esību un tiesisko pamatu; deklarēt dzīvesvietu, anulēt dekla­rēto dzīvesvietu; konsultēt; izsniegt izziņas; pieņemt iedzīvotāju iesniegumus iedzīvotāju deklarēšanas jautājumos; reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu; noformēt darbinieku personas lietas; organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu; koordinēt dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbību; organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti; uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu; reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkumu līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai; uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus; organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasē­šanu, uzskaitīt mazdārziņus; slēgt mazdārziņu nomas līgumus; organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontē­jamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem; apsekot pašval­dības īpašumus; reģistrēt jaundzimušos bērnus; pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus; noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam; reģistrēt personu miršanu, risinot ar to saistītos jautājumus; noformēt īpašos miršanas reģistrus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt un izsludināt laulību pieteikumus; svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju; pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai; veikt nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju; apkopot pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto informāciju par brīvajām nomas telpām, organizēt šo brīvo telpu nodošanu nomā; kontrolēt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu nosacījumu izpildi; organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; pieņemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus un izsniegt norīkojumus bērnu ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādēs; sagatavot izglītojamo sarakstus līgumu slēgšanai par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību teritorijās deklarētajiem iedzīvotājiem un vietējās pašvaldības iedzīvotāju saņemtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību izglītības iestādēs; rganizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; vākt informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu; veikt to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; informēt ar brīvības atņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārās palīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3439 01 Diplomātiskais KURJERS

3439 02 Atbildīgais SEKRETĀRS

3439 03 Komitejas SEKRETĀRS

3439 04 Pašvaldības SEKRETĀRS

3439 05 Valdības administrācijas SEKRETĀRS

3439 06 Vēstniecības SEKRETĀRS

3439 07 Komitejas izpildSEKRETĀRS

3439 09 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS

3439 10 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3439 13 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3439 14 Komisijas SEKRETĀRS

3439 15 Civilaizsardzības ORGANIZATORS

3439 16 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS

3439 17 Dzimtsarakstu INSPEKTORS

3439 18 Arodbiedrību/darba KOORDINĒTĀJS

3439 19 Ārējo sakaru ORGANIZATORS

3439 20 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS

3439 21 VĒSTNIEKA PALĪGS

3439 22 Mājas PĀRVALDNIEKS

3439 25 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS

3439 26 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS

3439 27 Biroja ADMINISTRATORS

3439 28 Personāla SPECIĀLISTS

3439 29 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS

3439 30 Pasta SPECIĀLISTS

3439 31 Namu PĀRVALDNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)

3439 32 Licencēšanas SPECIĀLISTS

3439 33 Muitošanas SPECIĀLISTS

3439 34 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS

3439 35 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

3439 36 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

3439 37 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

3439 38 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

3439 39 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

3439 40 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

3439 41 Izglītības darba SPECIĀLISTS

3439 42 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)

344 MAZĀ GRUPA

MUITAS, NODOKĻU UN TIEM RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti nodrošina praktisko lietojumu valsts lēmumiem un noteikumiem, kas attiecas uz valsts robežu, nodokļiem, sociālās nodrošināšanas maksājumiem, nodrošina vai kontrolē licenču, iebraukšanas un izbraukšanas atļauju izsniegšanu, ārzemju valūtas un preču ievešanu un izvešanu, ēku būvniecību, licenču un citu darbību, ko regulē valsts.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt preču pārbaudi, lai nodrošinātu valsts lēmumu un norādījumu izpildi; pārbaudīt fizisko un juridisko personu nodokļu maksājumu pareizību; izskatīt un pieņemt lēmumus par iesniegtajiem sociālās nodrošināšanas un palīdzības iesniegumiem; izskatīt un pieņemt lēmumus par ceļojumu, ievedamo vai izvedamo preču, kā arī tirdzniecības un rūpniecības komersantu, personālsabiedrību, ēku būvniecības licenču izsniegšanas pieprasījumiem vai veikt citu darbību, ko regulē valsts; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, likumi, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3441 Muitnieki specializētajā valsts civildienestā

3442 Valsts nodokļu inspektori specializētajā valsts civildienestā

3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti

3444 Valsts licencēšanas speciālisti

3449 Citi radniecīgu jomu speciālisti

3441 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MUITNIEKI SPECIALIZĒTAJĀ VALSTS CIVILDIENESTĀ

Šīs atsevišķās grupas specializētā valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā, Valsts ieņēmumu dienestā veic preču un citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontroles noformēšanu, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, izziņu kontrabandas lietās, kā arī pārbauda personas un transportlīdzekļus, kas šķērso valsts robežu, lai nodrošinātu valsts lēmumu un normatīvo aktu ievērošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robežas; pārbaudīt dokumentus, bagāžu personām, kas šķērso valsts robežu, lai noskaidrotu, vai tām ir nepieciešamās atļaujas un vajadzīgie dokumenti preču un valūtas ievešanai vai izvešanai; pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravu, lai konstatētu, vai netiek pārkāpti pastāvošie preču ievešanas un izvešanas noteikumi un lēmumi, kā arī pārbaudīt nodokļu samaksu; ja nepieciešams, atkarībā no apstākļiem un izdarīto pārbaužu rezultātiem piedalīties tiesā kā lieciniekiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3441 03 Muitas EKSPERTS

3441 04 Muitas UZRAUGS

3441 05 Jaunākais muitas EKSPERTS

3441 06 Jaunākais muitas UZRAUGS

3442 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS NODOKĻU INSPEKTORI SPECIALIZĒTAJĀ VALSTS CIVILDIENESTĀ

Šīs atsevišķās grupas specializētā valsts civildienesta ierēdņi, izņemot ierēdņus vadītāja amatā, Valsts ieņēmumu dienestā pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām; bet sevišķi svarīgas lietas nosūta izlemšanai ierēdņiem vadītāja amatā; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- uzskaitīt un reģistrēt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; piedzīt Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādus, kuru iekasēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem piekrīt Valsts ieņēmumu dienestam; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstoši mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību; veikt komersantu, personālsabiedrību nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu revīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas saimnieciskajai darbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; veikt likumā noteikto operatīvo darbību un izziņu kontrabandas lietās un krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti valsts ieņēmumu jomā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām; veikt līdzīga rakstura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3442 01 Nodokļu INSPEKTORS

3442 02 IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3442 03 INSPEKTORS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3442 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3442 05 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (Valsts ieņēmumu dienestā)

3443 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apspriež iesniegumus, kas skar sociālo nodrošināšanu un palīdzību naudas vai naturālā izteiksmē, un iesniegumus valsts pensijas nodrošināšanai vai pensijas un tās lieluma noteikšanai, nosūtot sevišķi svarīgus iesniegumus izskatīšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt atsevišķus pilsoņus jautājumos, kas skar valsts sociālās un pensiju nodrošināšanas programmas, izmaksājamo summu noteikšanu, kā arī pilsoņu tiesību un pienākumu jautājumos; izskatīt līgumus un citus dokumentus, lai noteiktu sociālās nodrošināšanas vai palīdzības veidu un pensiju vai izmaksu lielumu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3443 01 Pabalstu INSPEKTORS

3443 02 Pensiju INSPEKTORS

3444 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS LICENCĒŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izskata pieteikumus par preču ievešanas un izvešanas, komersantu, personālsabiedrību dibināšanas, namu vai citu būvju celšanas licenču piešķiršanu, kā arī vīzu vai pases saņemšanas jautājumiem vai arī nosaka šādu licenču piešķiršanas sevišķus noteikumus, vai sevišķi svarīgos gadījumos pieteikumus nosūta izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt atsevišķas personas jautājumos, kas skar licenču veidus un izsniegšanas noteikumus, kā arī pilsoņu tiesību un pienākumu jautājumos; iztirzāt lūgumu un cita veida dokumentu licenču piešķiršanas noteikumus un iespējas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3444 01 Licenču INSPEKTORS

3444 02 PATENTVEDIS

3444 03 Imigrācijas INSPEKTORS

3444 04 Licencēšanas EKSPERTS

3449 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti inspicē tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā, un kontrolē cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu, sevišķi svarīgas lietas nosūtot izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- inspicēt tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā; kontrolēt cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3449 01 Cenu INSPEKTORS

3449 02 Algu INSPEKTORS

3449 03 Svaru un mēru INSPEKTORS

345 MAZĀ GRUPA

CIVILĀS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti organizē policijas dienestu, izmeklē nozieguma vai likumpārkāpuma faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu nozieguma izdarīšanu; organizē komersanta, personālsabiedrības, iestādes, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, kā arī veic Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izveidot informācijas avotus par noziegumiem, citiem likumpārkāpu­miem, veikt profilaktisko darbu, izsekot noziedzniekus; izmeklēt aizdomīgus krimināla rakstura notikumus un apstākļus, lai savāktu pierādījumus un atklātu noziedzniekus; izmeklēt lietas par iespējamām preču, naudas vai informācijas zādzībām komerciālās iestādēs, kā arī citu veidu lietas; izmeklēt apstākļus un personas uzvedību; arestēt vai palīdzēt arestēšanā, ja ir pilnvara to darīt; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; organizēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, tās īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; organizēt un veikt robežkontroli un robež­uzraudzību; uzraudzīt personu robežšķērsošanas kārtību; veikt transportlīdzekļu robežkontroli; veikt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; organizēt komersanta, personālsabiedrības, iestādes, tās īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālo tehniku glābšanā, ugunsgrēka dzēšanā un avāriju likvidēšanā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt; lietot ieroci un aizsargāt sevi un citus no iespējamiem uzbrukumiem; sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību; veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus; organizēt robežkontroli un robežuzraudzību; vadīt personālu; sadarboties ar juridiskajām un fiziskajām personām; vadīt personāla profesionālo sagatavošanu; sagatavot dokumentāciju.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos - vidējā profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3450 Policijas inspektori un izmeklētāji

3451 Drošības speciālisti

3452 Speciālisti iekšlietu jomā

3453 Valsts robežsardzes speciālisti

3454 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti

3455 Pašvaldības policijas speciālisti

3450 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

POLICIJAS INSPEKTORI UN IZMEKLĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izmeklē noziegumu faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziegumu izdarīšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izveidot informācijas avotus par noziegumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekot noziedzniekus; izmeklēt aizdomīgus krimināla rakstura notikumus un apstākļus, lai savāktu pierādījumus un atklātu noziedzniekus; izmeklēt lietas par iespējamām preču, naudas vai informācijas zādzībām komerciālās iestādēs, kā arī cita veida lietas; izmeklēt apstākļus un personas uzvedību; arestēt vai palīdzēt arestēšanā, ja ir pilnvara to darīt; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3450 01 DETEKTĪVS

3450 02 Policijas INSPEKTORS

3451 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DROŠĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē komersanta, personālsabiedrības, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt komersanta, personālsabiedrības, tās īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; organizēt komersanta, personālsabiedrības drošībai nepieciešamo inženiertehnisko līdzekļu pasūtīšanu; veikt komersanta, personāl­sabiedrības materiālo un komerciālo interešu aizsardzību; organizēt komersanta, personālsabiedrības vadības un komersanta, personālsabiedrības rīkoto pasāku­mu drošību; veidot un uzturēt attiecības ar valsts institūcijām drošības un apsardzes jomā; uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu komersantā, personālsabiedrībā; nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu drošības dienesta darbību, rīkoties ar sarežģītām drošības sistēmām; atbildēt par drošības sistēmu tehnisko apkopi; organizēt un vadīt apsardzes dienesta darbu; plānot un vadīt apsardzes un drošības dienesta darbu; analizēt pastāvošos riskus, atbildēt par drošības ievērošanu; apstrādāt un glabāt dienesta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3451 01 Drošības SPECIĀLISTS

3451 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS

3451 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS

3451 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

3451 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS

3451 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS

3451 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

3451 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS

3452 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIĀLISTI IEKŠLIETU JOMĀ

Šīs atsevišķās grupas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu; uzturēt kārtību sabiedriskajās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības; dokumentēt likumpārkāpumus; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; vadīt personāla profesionālo sagatavotību; sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3452 01 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA VIETNIEKS

3452 02 Iekšlietu iestādes INSPEKTORS (kinologs)

3452 03 Iekšlietu iestādes EKSPERTA PALĪGS

3452 04 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS

3452 05 Iekšlietu iestādes vada KOMANDIERA PALĪGS

3452 06 Iekšlietu iestādes DEŽURANTA PALĪGS

3452 07 Iekšlietu iestādes TEHNIĶIS (kriminālists)

3452 08 Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS

3452 09 Konvoja un ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKS

3452 10 Ceļu policijas INSPEKTORS

3452 11 Iekšlietu iestādes administratīvās prakses INSPEKTORS

3452 12 Iekšlietu iestādes nodaļas KOMANDIERIS

3452 13 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (kinologs)

3452 14 Iekšlietu iestādes jaunākais INSPEKTORS (autovadītājs)

3452 15 Iekšlietu iestādes INSPEKTORA PALĪGS

3452 16 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS

3452 17 Iekšlietu iestādes KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)

3452 18 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS

3452 19 Iekšlietu iestādes jaunākais KĀRTĪBNIEKS (autovadītājs)

3452 20 Valsts policijas koledžas KADETS

3453 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS ROBEŽSARDZES SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē un vada Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt, vadīt un veikt robežkontroli un robežuzraudzību; uzraudzīt personu robežas šķērsošanas kārtību; uzraudzīt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; vadīt indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; pārzināt un tehniski pareizi ekspluatēt kuģa navigācijas ierīces un piederumus; sagatavot dienesta dokumentāciju; organizēt un veikt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3453 02 Valsts robežsardzes INSPEKTORS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.20.apakšnodaļā)

3453 03 Kutera KAPTEINIS (Valsts robežsardzē)

3453 04 Kuģa klāja VIRSNIEKS (Valsts robežsardzē)

3453 05 Vecākais LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 06 LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 07 Deltaplāna LIDOTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 08 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3453 09 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3453 10 Jaunākais INSPEKTORS (Valsts robežsardzē)

3453 11 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (Valsts robežsardzē)

3453 12 Kuģa BOCMANIS (Valsts robežsardzē)

3453 13 Kuģa SIGNALIZĒTĀJS (Valsts robežsardzē)

3453 14 Kuģa STŪRMANIS (Valsts robežsardzē)

3453 15 Vecākais INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)

3453 16 INSTRUKTORS (Valsts robežsardzē)

3453 17 Valsts robežsardzes koledžas KADETS

3453 18 Kuģa STŪRESVĪRS (Valsts robežsardzē)

3454 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālu tehniku ugunsgrēka dzēšanā un avāriju likvidēšanā; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3454 02 Daļas KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 03 Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 04 Nodaļas KOMANDIERIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 05 Vecākais INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 06 INSTRUKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 07 TEHNIĶIS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 08 DISPEČERS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 09 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā) (profesijas standarts 4.pielikuma 3.6.apakšnodaļā)

3454 10 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 11 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas KADETS

3454 12 Jaunākais INSPEKTORS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 13 Brigādes KOMANDIERA PALĪGS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3454 15 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)

3455 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt pašvaldības policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesis­kiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt glābšanas darbus uz ūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus, nodrošināt skaidrās naudas glabāšanu un ieskaitīšanu pašvaldības policijas kontā; sagatavot dienesta dokumentus, atbilstoši kompetencei veikt darbības administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā; veikt likumpārkāpumu profilaksi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; organizēt, uzturēt un vadīt operatīvo transportu; apsargāt objektus; vadīt personāla profesionālo pilnveidošanu; pārbaudīt iesniegumus un sūdzības; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3455 01 Vecākais INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 02 INSPEKTORS (glābšanas, bērnu tiesību aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

3455 03 Civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 04 Civilās aizsardzības SPECIĀLISTS (pašvaldības policijā)

3455 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 06 Lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 08 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS (pašvaldības policijā)

3455 09 Galvenais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 10 Vecākais transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 11 Transporta INSPEKTORS (pašvaldības policijā)

3455 12 KĀRTĪBNIEKS (pašvaldības policijā)

3455 13 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS (pašvaldības policijā)

3455 14 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS (pašvaldības policijā)

3455 15 GLĀBĒJS MOTORISTS (pašvaldības policijā)

346 MAZĀ GRUPA

SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem problēmu risināšanas procesā, sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī palīdzību personām ar īpašām vajadzībām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskie pamati; risināmās problēmas gan teorētiska, gan uz praktiskiem pētījumiem pamatota izpratne; sociālā darba process; sociālā darba formas un metodes; nedzirdīgo cilvēku kultūra un psiholoģija; darbā izmantojamās sakaru tehnikas un datortehnikas darbības principi un lietošanas noteikumi; veicamā darba organizācija un tehnoloģija; likumdošana sociālajos jautājumos, citi normatīvie akti.

Jāprot: veidot kontaktu ar klientu un piemēroties apstākļiem; nodrošināt tulkojamā satura pilnīgu atveidi, stilistisku atbilstību un gramatisko pareizību; izmantot sakaru tehniku un datortehniku; pielietot sociālā darba prasmes un metodes; noteikt problēmu un tās risināšanas fāzes; motivēt klientu pārmaiņām; risināt konfliktsituācijas; pielietot praksē teorētiskās zināšanas; sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem; novērtēt savu darbu.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par profesionālās ētikas ievērošanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3461 Sociālā darba speciālisti

3462 Speciālisti darbam ar personām ar īpašām vajadzībām

3461 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem problēmu risināšanas procesā, kā arī sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; īstenot noteikto sociālo politiku un nodrošināt vienlīdzīgu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu; organizēt un metodoloģiski vadīt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3461 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS

3461 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS

3461 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS

3461 12 Sociālo pakalpojumu galvenais SPECIĀLISTS

3461 13 Sociālās palīdzības galvenais SPECIĀLISTS

3462 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIĀLISTI DARBAM AR PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz palīdzību personām ar īpašām vajadzībām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; tulkot no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi; tulkot latviešu valodā rakstīto tekstu zīmju valodā; zīmju valodā izteikto tekstu uzrakstīt latviešu valodā; nodot un iegūt informāciju, izmantojot sakaru līdzekļus un datortehniku; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3462 01 SurdoTULKS

3462 02 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

347 MAZĀ GRUPA

MĀKSLAS, SPORTA, KULTŪRAS UN ATPŪTAS SPECIĀLISTI, BIBLIOTEKĀRI

Šīs mazās grupas speciālisti nodarbojas ar preču dizainu un interjeru noformēšanu, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos, sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt rūpniecisko dizainu un interjeru noformēšanu; sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos; veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datu bāzes; sniegt bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus; veikt cirka trikus; sniegt muzikālus un teatrālus priekšnesumus; piedalīties sporta sacensībās; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdevumu izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos - profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3471 Dekorētāji un dizaina speciālisti

3472 Radio, televīzijas un citi diktori

3473 Orķestru, ansambļu, deju kolektīvu un citu kolektīvu speciālisti

3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3475 Sportisti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3476 Restauratori

3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti

3478 Tūrisma speciālisti

3479 Bibliotekāri un tiem radniecīgo profesiju speciālisti

3471 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DEKORĒTĀJI UN DIZAINA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot dizainu, interjeru noformēšanu, preču realizācijas stimulēšanas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; radīt interjeru, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citu objektu izdaiļošanas projektus; veidot teātra izrāžu dekorācijas; mākslinieciski noformēt skatlogus vai citas vietas, kur tiek izstādītas preces; noformēt un ilustrēt grāmatas, kalendārus, katalogus un citus izdevumus, kā arī visus ar vizuālo noformējumu saistītos darbus; izstrādāt reklāmas produkciju, noformēt skatlogus, izgatavot izkārtņu projektus (bukleti, plakāti, vizītkartes, uzlīmes) atbilstoši dizainera skicei vai dizainera vadībā; piedāvāt dažāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; veikt ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēku eksterjera un interjera noformējums) izpēti, skiču piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, tā izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; attīstīt dizaina koncepcijas, lietojot automatizētās projektēšanas sistēmas; projektēt konstruktīvos mezglus, veidot detalizētus galīgos rasējumus un specifikācijas, lietojot atbilstošas datorprogrammas (CAD), tai skaitā sastādīt materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu vērtējumus; veidot paraugus vai darba modeļus ar rokām vai lietojot speciālas datorizētas prototipu iekārtas vai vadīt to izgatavošanu; testēt dizaina koncepcijas, lietojot matemātisko vai fizikālo modelēšanu; dažādās projektēšanas stadijās sagatavot prezentācijas augstākai vadībai vai klientiem, kā arī sagatavot priekšlikumus konkursiem, dizaina projektu pieteikumus; radīt interjerus; veikt dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citus objektu izdaiļošanas projektus, tai skaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju; sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus un reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskām pazīmēm; piedalīties projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; radīt dažādu stilu mēbeles vienā eksemplārā, ievērojot dažādu stilu prasības un to izmaiņas atbilstoši klienta vēlmēm; noskaidrot klienta vēlmes; sagatavot nepieciešamos materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu; noformēt dāvanas; sagatavot skatlogu noformēšanas skices (vizualizācija); izstrādāt atbilstošas konstrukcijas projektu; iegādāties materiālus; noformēt skatlogus un vitrīnas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3471 01 DEKORĒTĀJS

3471 02 Izstādes DEKORĒTĀJS

3471 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS

3471 04 Dizaina SPECIĀLISTS

3471 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS

3471 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS

3471 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 09 ILUSTRATORS

3471 10 Teātra DEKORĒTĀJS

3471 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS

3471 12 Apģērbu MODELĒTĀJS

3471 13 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

3471 14 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS

3471 15 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.7.apakšnodaļā)

3471 16 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 17 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 18 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 19 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 20 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 21 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3471 22 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3471 23 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3471 24 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS

3471 25 Rokdarbu MODELĒTĀJS

3471 26 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS

3471 27 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3471 28 Vides DIZAINERS

3471 29 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS

3471 30 Tērpu stila SPECIĀLISTS

3471 31 Interjera NOFORMĒTĀJS

3471 32 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS

3471 33 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS

3471 34 Produkta dizaina SPECIĀLISTS

3471 35 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)

3471 36 Interjera dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.22.apakšnodaļā)

3471 37 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.8.apakšnodaļā)

3471 38 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS

3471 39 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3471 40 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS

3471 41 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3471 42 Stikla dizaina SPECIĀLISTS

3471 43 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3471 44 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3471 45 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.23.apakšnodaļā)

3471 46 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS

3471 47 Dāvanu NOFORMĒTĀJS

3471 48 Skatlogu NOFORMĒTĀJS

3471 49 Foto dizaina SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 3.24.apakšnodaļā)

3472 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RADIO, TELEVĪZIJAS UN CITI DIKTORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti lasa ziņas vai citus ziņojumus radio, televīzijā, teātrī un citās vietās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- lasīt jaunākos un citus ziņojumus radio un televīzijā; pieteikt aktierus vai cilvēkus, kurus intervē radio, televīzijā, teātros, klubos un citās vietās; publiski intervēt personas radio, televīzijā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3472 01 Televīzijas DIKTORS

3472 02 Radio DIKTORS

3472 03 DISKŽOKEJS

3472 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS

3472 05 KONFERANSJĒ

3472 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS

3472 07 SUFLIERIS

3473 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ORĶESTRU, ANSAMBĻU, DEJU KOLEKTĪVU UN CITU KOLEKTĪVU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē un vada orķestra, ansambļa, deju kolektīva un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied vai dejo muzikālos pasākumos, ielās, klubos, cirkā un tamlīdzīgās vietās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt un vadīt orķestra, ansambļa, deju kolektīva un citu kolektīvu darbu; veikt horeogrāfa, deju kolektīva vadītāja, repetitora darbu, kā arī dejot teātros, aktiermākslas grupās un kolektīvos, kuri savā darbībā izmanto horeogrāfiju, īstenot kultūrizglītības konkrētos projektus; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus solo vai orķestrī; izpildīt populārus mūzikas skaņdarbus, dziedot solo muzikālos pasākumos, kluba vokālajā grupā; dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3473 01 Orķestra VADĪTĀJS

3473 02 Orķestra DIRIĢENTS

3473 03 Ansambļa DIRIĢENTS

3473 04 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

3473 05 MŪZIĶIS

3473 06 DZIEDĀTĀJS

3473 07 KORMEISTARS

3473 08 Operas trupas VADĪTĀJS

3473 09 Baleta trupas VADĪTĀJS

3473 10 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS

3473 11 Deju kopu VADĪTĀJS

3473 12 Ansambļa VADĪTĀJS

3473 13 Kora VADĪTĀJS

3473 14 Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

3473 15 KONCERTMEISTARS

3473 16 VOKĀLISTS

3473 17 Deju kolektīva VADĪTĀJS

3474 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KLAUNI, BURVJU MĀKSLINIEKI, AKROBĀTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izklaidē publiku cirkos un citās vietās, izpildot dažādus priekšnesumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izpildīt izklaidējošus trikus un stāstīt uzjautrinošus atgadījumus; demonstrēt jocīgus trikus, roku veiklību, hipnozes mākslu; izpildīt sarežģītus akrobātiskus, vingrošanas un žonglēšanas trikus; dresēt dzīvniekus un piedalīties ar tiem priekšnesumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3474 01 AKROBĀTS

3474 02 Cirka MĀKSLINIEKS

3474 03 Striptīza MĀKSLINIEKS

3474 04 KLAUNS

3474 05 KOMIĶIS

3474 06 HIPNOTIZĒTĀJS

3474 07 ILUZIONISTS

3474 08 IMITĒTĀJS

3474 09 ŽONGLIERIS

3474 10 Burvju MĀKSLINIEKS

3474 11 Triku MEISTARS

3474 12 Leļļu MEISTARS

3474 13 DRESĒTĀJS

3474 14 VēderRUNĀTĀJS

3475 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPORTISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti piedalās sporta sacensībās, trenē sportistus un regulē sporta sarīkojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- piedalīties sporta sacensībās; trenēt sportistus; piedalīties sporta sacensību un sarīkojumu regulēšanā; konsultēt, ieteikt un vadīt vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un klienta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3475 01 ATLĒTS

3475 02 Sacīkšu BRAUCĒJS

3475 03 Sporta INSTRUKTORS

3475 04 ŽOKEJS

3475 05 Sporta TIESNESIS

3475 06 Sporta spēļu VADĪTĀJS

3475 07 Profesionāls SPORTISTS

3475 08 Sporta TRENERIS

3475 09 Sporta METODIĶIS

3475 10 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

3475 11 Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3475 12 ALPĪNISTS

3475 13 Sporta SPECIĀLISTS

3476 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RESTAURATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu; sagatavot restaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3476 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS

3476 02 Stājgleznu RESTAURATORS

3476 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS

3476 04 Grafikas RESTAURATORS

3476 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS

3476 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS

3476 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS

3476 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS

3476 09 Tekstiliju RESTAURATORS

3476 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS

3476 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS

3476 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS

3476 13 Koka būvju RESTAURATORS

3476 14 Akmens būvju RESTAURATORS

3476 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS

3476 16 RESTAURATORS

3476 17 ZELTĪTĀJS

3476 18 RESTAURATORA ASISTENTS

3477 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ATPŪTAS ORGANIZĒŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē kultūras un atpūtas pasākumus komersantā, personālsabiedrībā, iestādē, biedrībā un nodibinājumā, organizācijā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādāt ar kultūras un izglītības jomām saistītus radošus projektus; rūpēties par mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā; kontrolēt šiem mērķiem izdalīto līdzekļu izlietojumu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3477 01 Kultūras METODIĶIS

3477 02 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS

3477 03 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

3477 04 Svētku REŽISORS

3477 05 Kultūras MENEDŽERIS

3478 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TŪRISMA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, sagatavo ekskursiju tekstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt jaunus tūrisma un ekskursiju maršrutus; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas, nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; izstrādāt un īstenot kultūras tūrisma projektus; sagatavot tūrisma objektus un apkalpot tos; organizēt viesu uzņemšanu un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā; sagatavot un prezentēt eko­tūrisma produktu; apkalpot ekotūrisma objektus; piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā; piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3478 04 Kultūras tūrisma GIDS

3478 05 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS

3478 06 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

3478 07 Ekotūrisma SPECIĀLISTS

3479 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGO PROFESIJU PĀRSTĀVJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā zinātniskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros un sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datu bāzes; sniegt bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas resursus un tehnoloģijas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3479 01 BIBLIOTEKĀRS

3479 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS

3479 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

348 MAZĀ GRUPA

RELIĢISKO KULTU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- dzīvot noteiktā atšķirtībā no pasaulīgās sabiedrības, apgūstot reliģiskās mācības, sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas darbiniekus vada vecākie speciālisti.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3480 Reliģisko kultu speciālisti

3480 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RELIĢISKO KULTU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3480 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS

3480 02 EVAŅĢĒLISTS

3480 03 ĶESTERIS

3480 04 MŪKS

3480 05 MŪĶENE

3480 06 SLUDINĀTĀJS

V. CETURTĀ PAMATGRUPA

KALPOTĀJI

41 IESTĀŽU KALPOTĀJI

411 Sekretāri un kancelejas tehnikas operatori

4111 Stenogrāfi un mašīnrakstītāji

4112 Dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operatori

4113 Informācijas ievadīšanas operatori

4114 Skaitļošanas mašīnu operatori

4115 Sekretāri

412 Uzskaites darbinieki

4121 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki

4122 Statistikas un finanšu darbinieki

413 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki

4131 Noliktavu darbinieki

4132 Materiālu uzskaites darbinieki

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki

4134 Ostu operatīvie darbinieki

414 Bibliotēku, pasta un tiem radniecīgu jomu darbinieki

4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki

4142 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki

4143 Informācijas kodētāji, koriģētāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4144 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

419 Citi kancelejas darbinieki

4190 Citi kancelejas darbinieki

42 KLIENTU APKALPOTĀJI

421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4211 Kasieri un biļešu pārdevēji

4212 Banku kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4213 Bukmeikeri un krupjē

4214 Lombardu darbinieki un augļotāji

4215 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

422 Klientu informētāji

4221 Ceļojumu un tiem radniecīgu jomu darbinieki

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki

4223 Telefona komutatoru operatori

CETURTĀ PAMATGRUPA

KALPOTĀJI

Šīs pamatgrupas darbinieki organizē, sistematizē, novērtē, glabā attiecīgas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to skaitļotājos. Veic pienākumus, kas saistīti ar kancelejas darbu, naudas operācijām, ceļojumu organizēšanu, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās.

Šīs pamatgrupas profesijām vajadzīgs trešais vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- stenografēt; rakstīt ar datoru; ievadīt datus datorā un izvadīt no tā; veikt sekretāra pienākumus, kārtot lietvedību; uzskaitīt noliktavas produkciju, ražošanas rezerves, reģistrēt transporta kustību; veikt bibliotēkas un pasta pakalpojumus; aizpildīt dokumentus; veikt naudas operācijas; organizēt ceļojumus; informēt klientus, reģistrēt pacientus.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

41 Iestāžu kalpotāji

42 Klientu apkalpotāji

41 APAKŠGRUPA

IESTĀŽU KALPOTĀJI

Šīs apakšgrupas darbinieki veic darbus, kas nepieciešami iestādes vadībai, lai efektīvi un sekmīgi risinātu ražošanas vai apgādes problēmas; veic finanšu, statistikas, grāmatvedības un citas informācijas apstrādi un sistematizēšanu ar skaitļošanas tehnikas vai citas kancelejas tehnikas palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- stenografēt, rakstīt ar datoru; rediģēt tekstu; apkalpot datoru, pavairošanas tehniku un citu organizācijas tehniku; vākt un sistematizēt statistikas, grāmatvedības, finanšu un citu skaitlisko informāciju; veikt sekretāra pienākumus; uzskaitīt noliktavas produkciju, ražošanas rezerves; kārtot lietvedību; koordinēt pasažieru un kravas transporta kustības grafiku; veikt bibliotēkas un pasta darbinieku pienākumus; aizpildīt dokumentus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

411 Sekretāri un kancelejas tehnikas operatori

412 Uzskaites darbinieki

413 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki

414 Bibliotēku, pasta un tiem radniecīgu jomu darbinieki

419 Citi kancelejas darbinieki

411 MAZĀ GRUPA

SEKRETĀRI UN KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI

Šīs mazās grupas darbinieku profesionālā darbība ir saistīta ar tehniskām ierīcēm. Tie pieraksta, stenografē diktēto materiālu, to atšifrē un pārraksta ar datoru; sagatavo informāciju un apstrādā to ar datoru atbilstoši iepriekš sagatavotai programmai; veic sekretāra funkcijas; rediģē un reģistrē korespondenci.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- strādāt ar skaitļošanas tehniku, veicot korespondences un citu dokumentu teksta maketēšanu, rediģēšanu un izdrukāšanu; strādāt ar faksu vai citiem tehniskiem līdzekļiem; veikt informācijas pavaddokumentu apstrādi; stenografēt vai pierakstīt runas, lekcijas, sēžu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrēt stenogrammas; rakstīt no iespieddarba oriģināla vai rokraksta; veikt kancelejas darbus; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: kancelejas darba metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

4111 Stenogrāfi un mašīnrakstītāji

4112 Dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operatori

4113 Informācijas ievadīšanas operatori

4114 Skaitļošanas mašīnu operatori

4115 Sekretāri

4111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

STENOGRĀFI UN MAŠĪNRAKSTĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki stenografē un veic mašīnrakstīšanas darbus, pierakstot teikto vai tehniski sniegto informāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- stenografēt vai pierakstīt runas, lekcijas, sēžu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrēt stenogrammas; strādāt ar jebkuras sistēmas rakstāmmašīnām, ar tekstiem no iespieddarbu oriģināliem vai rokraksta; veikt kancelejas darbus, dokumentu iešūšanu vai to kopēšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4111 02 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS

4111 04 STENOGRĀFS

4112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DOKUMENTU UN TIEM LĪDZĪGU MATERIĀLU SAGATAVOŠANAS OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki redakcionāli sagatavo dažādus dokumentus, lietojot speciālu tehniku, nosūta un pieņem informāciju un dokumentus pa telefaksu vai ar citiem tehniskiem līdzekļiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ar skaitļošanas tehnikas palīdzību maketēt, rediģēt un izdrukāt korespondences un citu dokumentu tekstus; strādāt ar telefaksu un citiem tehniskiem līdzekļiem; apstrādāt informācijas pavaddokumentus, sagatavot un kontrolēt informācijas mehanizētās apstrādes datus; izpildīt dažus kancelejas darbus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4112 01 Telefaksa OPERATORS

4112 02 Teleksa OPERATORS

4112 03 Teletaipa OPERATORS

4112 04 Datu ievades OPERATORS

4112 05 Teksta redaktora OPERATORS

4113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS IEVADĪŠANAS OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki ievada skaitlisko un citu informāciju elektroniskās mašīnās, kas paredzētas informācijas apstrādei un pārraidei, ievada dažādus datus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ievadīt un labot informāciju skaitļotājos; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4113 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS

4113 02 Elektroniskā pasta OPERATORS

4113 04 Pārkodēšanas OPERATORS

4113 05 Signalizācijas pults OPERATORS

4113 06 Energosistēmas vadības pults OPERATORS

4113 07 Teksta MAKETĒTĀJS

4114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS MAŠĪNU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki strādā ar kalkulācijas un uzskaites mašīnām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- strādāt ar uzskaites mašīnu; strādāt ar kalkulatoru; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4114 01 Uzskaites OPERATORS

4114 02 Kalkulatoru OPERATORS

4114 03 Summatoru OPERATORS

4115 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SEKRETĀRI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic komersanta, personālsabiedrības vai tās struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei; apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4115 01 SEKRETĀRS

4115 05 Tehniskais SEKRETĀRS

4115 06 Lietvedības SEKRETĀRS

4115 07 LIETVEDIS

412 MAZĀ GRUPA

UZSKAITES DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki vāc, klasificē un sistematizē grāmatvedības, finanšu un statistikas informāciju, veic apdrošināšanas un bankas finanšu operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- uz nosūtāmo un saņemto grāmatvedības dokumentu pamata veikt ierakstus grāmatvedības grāmatās un sagatavot kases pārskatu; saņemt noteiktā kārtībā noformētus dokumentus, naudas līdzekļus un vērtspapīrus bankas iestādē, lai izmaksātu algu un samaksātu citus izdevumus; aprēķināt produkcijas pašizmaksu atbilstoši esošajām reģistrācijas grāmatām; aprēķināt algu atbilstoši strādājošā nostrādāto stundu skaitam vai individuāli paveiktajam darbam; sistemātiski uz pārskatu un citu dokumentu kopsavilkuma pamata uzkrāt informāciju par ražošanas uzdevumu izpildi un ziņas par personāla sastāva, tehnikas un transporta raksturu; sistematizēt un apstrādāt skaitlisko informāciju; piedalīties komersanta, personālsabiedrības darbības analīzē; sagatavot finanšu dokumentus un aprēķināt starpnieku maksājumus; uzskaitīt vērtspapīrus, kas tiek pirkti vai pārdoti; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citas darbības veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

4121 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki

4122 Statistikas un finanšu darbinieki

4121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz veikt uzskaiti un grāmatvedības operācijas, aprēķināt pašizmaksu un algas, saņemt naudu no abonentiem, kā arī izmaksāt algas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos; veikt nepieciešamos aprēķinus; veikt citas, mazāk atbildīgas, uzskaites un grāmatvedības funkcijas; atbilstoši spēkā esošajām instrukcijām rēķināt produkcijas pašizmaksu; veikt darba algas aprēķina un izmaksas palīgdarbus; saņemt naudu no abonentiem; aprēķināt pašvaldības nodokļus un nodevas; pieņemt un reģistrēt ziņojumus par visu veidu bojājumiem; veikt izpildīto remontdarbu uzskaiti; sagatavot aprēķinus objekta remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu tāmēm; aprēķināt objekta telpu remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu apjomus; pārbaudīt iestāžu vai būvkomersantu sagatavotās objekta remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbu tāmes un sniegt atzinumu par tām; piedalīties objektu apsekošanā un to tehniskā stāvokļa novērtēšanā; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4121 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

4121 02 KASIERIS

4121 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4121 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4121 05 Algu RĒĶINĀTĀJS

4121 06 Remontdarbu DISPEČERS

4121 07 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS

4121 08 RĒĶINVEDIS

4121 09 TĀMĒTĀJS

4122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

STATISTIKAS UN FINANŠU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki uzskaita un apstrādā statistikas un finanšu informāciju, veic ar bankas operācijām saistītus kancelejas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- saņemt un sakārtot statistikas informāciju; saskaitīt skaitļus, aprēķināt procentus un ierakstīt tos tabulās; sagatavot finanšu dokumentus; aprēķināt starpnieku maksājumus; uzskaitīt vērtspapīrus; intervēt iedzīvotājus, lai īstenotu Valsts statistikas likumā noteiktās funkcijas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4122 04 TAKSĒTĀJS

4122 05 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS

4122 06 INTERVĒTĀJS

413 MAZĀ GRUPA

MATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki uzskaita novietoto, pasūtīto vai uzkrājamo produkcijas daudzumu; plāno ražošanai nepieciešamo materiālu daudzumu; veic nepārtrauktu ražošanas uzskaiti; koordinē pasažieru un kravas transporta darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt un kontrolēt preču saņemšanu un izsniegšanu; veikt noliktavās novietoto preču uzskaiti; veikt preču un materiālu komplektēšanu un pasūtījumu pārbaudi; veikt visu pasažieru un kravas pārvadājumu veidu un transporta kustības uzskaiti un koordinēšanu.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; darba drošības noteikumi jūras ostās, kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi, kravu pārvadāšanas noteikumi, ostas iekārtu un ostas akvatorijas ekspluatācijas tehniskie noteikumi, jūras ostu pacēlājtransporta iekārtu ekspluatācijas tehniskie noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

4131 Noliktavu darbinieki

4132 Materiālu uzskaites darbinieki

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki

4134 Ostu operatīvie darbinieki

4131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NOLIKTAVU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki uzskaita noliktavā saņemto gatavo produkciju, saņemtos, nosvērtos, sakrautos un novietotos materiālus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt un kontrolēt preču saņemšanu un izsniegšanu; pārbaudīt pieņemto vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus; komplektēt preces atbilstoši pasūtītāja pavadrakstam; uzskaitīt noliktavā novietotās preces; rakstīt inventarizācijas sarakstus; būt materiāli atbildīgam par precēm; uzskaitīt (numurēt un reģistrēt kostīmu reģistrā) kostīmus; labot kostīmus; nodrošināt kostīmu apriti; uzturēt noliktavas labā darba kārtībā; veikt līdzīga satura darbus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4131 01 Noliktavu EKSPEDITORS

4131 02 MANTZINIS

4131 03 Noliktavas PĀRZINIS

4131 04 SVĒRĀJS

4131 05 Kravas NOFORMĒTĀJS

4131 06 PREČZINIS

4131 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS

4131 08 Noliktavas DARBINIEKS

4132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MATERIĀLU UZSKAITES DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki plāno un aprēķina ražošanas programmas izpildei nepieciešamo materiālu, enerģijas un kurināmā daudzumu, kā arī seko produkcijas piegādes grafikam, enerģijas sadalei un patēriņam.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- aprēķināt ražošanai vai iestādes darbībai nepieciešamo materiālo resursu daudzumu, kvalitāti un sortimentu; sastādīt materiālo resursu pasūtīšanas grafiku un sekot to piegādei; organizēt resursu sadali; kontrolēt saimniecisko līgumu saistību izpildi; veikt produkcijas operatīvo uzskaiti; pārbaudīt ražošanas pasūtījumus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4132 01 Materiālu PLĀNOTĀJS

4132 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS

4132 03 Ražošanas DISPEČERS

4132 04 Darbu RĪKOTĀJS

4132 05 Ražošanas KONTROLIERIS

4132 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS

4132 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS

4133 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITES DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic visu transportlīdzekļu veidu uzskaiti, koordinē pasažieru un kravas pārvadājumu kustību pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisa, ūdens līnijām, gatavo informāciju iestādes vadībai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt visas, tai skaitā kravas pārvadājumu, transporta kustības uzskaiti un koordinēšanu; noskaidrot un noteikt vilcienu kustības grafiku attiecīgajā dzelzceļa zonā; uzskaitīt un kontrolēt kravas pārvadājumus; sastādīt un koordinēt kravu iekraušanas un izkraušanas grafikus; koordinēt pasažieru pārvadāšanu; nodrošināt autotransporta savlaicīgu tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanu; kontrolēt autotransporta tehnisko stāvokli; plānot autovadītāju darbu; kontrolēt ceļazīmes un degvielas izlietojumu; novērot un kontrolēt satiksmes plūsmu un satiksmes organizāciju svarīgākajos satiksmes mezglos konkrētās pilsētas vietās, kur uzstādītas videonovērošanas sistēmas; pieņemt informāciju par novērotajiem satiksmes traucējumiem pa diennakts bezmaksas tālruni; saņemot informāciju par būtiskiem satiksmes traucējumiem pilsētas ielās, nodot to iestādēm un uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar satiksmi, tās organi­zāciju, sabiedriskā transporta pakalpojumiem pilsētā, kā arī informēt plašsaziņas līdzekļus; būt informētam par satiksmes ierobežojumiem pilsētā, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uz­turēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem; informēt vadību par notiekošo; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4133 01 Transporta DISPEČERS

4133 02 Transporta INSPEKTORS

4133 03 Transporta KONTROLIERIS

4133 04 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4133 05 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4133 06 Maršruta PĀRRAUGS

4133 07 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS

4133 08 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

4133 09 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4133 10 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4133 11 Stacijas DEŽURANTS

4133 12 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS

4133 13 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4133 14 Dzelzceļa DISPEČERS

4133 15 Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4133 16 Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4133 17 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS

4133 18 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS

4133 19 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS

4133 20 Dzelzceļa OPERATORS

4133 21 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS

4133 22 Dzelzceļa DEŽURANTS

4133 23 Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4133 24 Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

4133 25 Transporta PĀRRAUGS

4133 26 Videonovērošanas OPERATORS

4134 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

OSTU OPERATĪVIE DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki uzskaita, nodrošina un organizē transportlīdzekļu iekraušanas/izkraušanas darbus, kā arī veic kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts vai pašvaldības institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu transportlīdzekļu (kuģu, dzelzceļa vagonu, autotransporta) iekraušanu/izkraušanu noteiktā laikā; sniedz ieinteresētajām pusēm atskaiti par uzskaitītās kravas stāvokļa atbilstību noteiktu standartu prasībām; nodrošina izstrādes normu izpildi; kontrolē ostas teritorijā esošo būvju, iekārtu, inventāra, sliežu ceļu un noliktavu stāvokli; novērtē pārkraušanai paredzētās kravas īpatnības un stāvokli, pārkraušanas kārtību; veic instruktāžu; kontrolē darba aizsardzības instrukciju un tehnoloģijas ievērošanu; saņem pārkraušanas dokumentus; nosaka iekrautās/izkrautās kravas daudzumu; noformē kravas apstrādes dokumentus; vada kuģu pietauvošanos (attauvošanos no) piestātnēm; nodrošina kravu uzskaiti; veic paveikto darbu uzskaiti; pārstāv kuģa īpašnieka intereses darbībās ar citām juridiskām un fiziskām personām; veic kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts un pašvaldības institūcijās; īsteno kuģa apkalpes interesēs konsulārās formalitātes un finanšu operācijas pēc kuģa īpašnieka pilnvarojuma; vada citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4134 01 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4134 02 TĀLMANIS

4134 03 Kuģu AĢENTS

4134 04 BRIGADIERIS (ostās)

414 MAZĀ GRUPA

BIBLIOTĒKU, PASTA UN TIEM RADNIECĪGU JOMU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki reģistrē, komplektē, izsniedz un saņem grāmatas no lasītājiem; klasificē un aizpilda kartotēkas; šķiro un iznēsā pastu; šifrē un koriģē tekstus; aizpilda dokumentus; veic citus pienākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- saņemt, šķirot un sagatavot nosūtīšanai korespondenci, bandroles, iespiedizdevumus; noteiktā laikā nogādāt adresātiem pasta sūtījumus; uzglabāt, komplektēt, reģistrēt grāmatas un dokumentus; reģistrēt bibliotēkas apmeklētājus, izsniegt un saņemt literatūru.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālā darba metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki

4142 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki

4143 Informācijas kodētāji, koriģētāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4144 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIBLIOTĒKU UN KARTOTĒKU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic bibliotēkas dienesta darbus, kā arī aizpilda un klasificē lietvedības kartotēku reģistrācijas dokumentus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- uzglabāt, komplektēt vai reģistrēt grāmatas un dokumentus; reģistrēt bibliotēkas apmeklētājus, izsniegt un saņemt grāmatas; gatavot dokumentu vai izziņu kopijas; sastādīt, sistematizēt un ierakstīt izziņas, pamatojoties uz arhīva dokumentiem; uzskaitīt dokumentus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4141 02 REĢISTRĒTĀJS

4141 03 Bibliotēku LIETVEDIS

4141 04 ARHIVĀRS

4141 05 Kopēšanas mašīnu OPERATORS

4142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PASTA PIEGĀDES UN ŠĶIROŠANAS DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic pasta sūtījumu pieņemšanu un apstrādi, šķiro, reģistrē pasta korespondenci un piegādā to adresātiem no pasta nodaļām, kā arī pašas iestādes, komersanta, personālsabiedrības ietvaros.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- saņemt, šķirot, reģistrēt un sagatavot piegādei korespondenci, bandroles, iespiedizdevumus; noteiktā laikā piegādāt adresātiem visu veidu pasta sūtījumus; koordinēt iestāžu un organizāciju pasta piegādes laika grafiku; sniegt pasta norēķinu sistēmas (PNS) un citus pakalpojumus klientiem; pieņemt sūdzības un priekšlikumus no klientiem; sagatavot darba dienas/maiņas un mēneša atskaites; veikt skaidras naudas, pasta sūtījumu un mantisko vērtību apgrozījuma uzskaiti; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4142 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS

4142 02 Pasta KURJERS

4142 03 PASTNIEKS

4142 04 Tiesas ZIŅNESIS

4142 06 Pasta ŠĶIROTĀJS

4142 07 Pasta DARBINIEKS

4143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS KODĒTĀJI, KORIĢĒTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki kodē informāciju, pārbauda un labo kļūdas, kā arī veic citus kancelejas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kodēt, klasificēt informāciju turpmākai apstrādei; salīdzināt iespiešanai paredzēto tekstu ar oriģinālo tekstu, labot kļūdas; šķirot un apzīmēt ar atšķirības zīmēm veidlapas; uzrakstīt adreses uz reklāmas un cirkulārām vēstulēm; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4143 01 Informācijas KODĒTĀJS

4143 02 Informācijas KOREKTORS

4143 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4143 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4144 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RAKSTVEŽI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki raksta vēstules un aizpilda veidlapas rakstītnepratēju vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- lasīt un paskaidrot dokumentus lasītnepratējiem; rakstīt vēstules un aizpildīt veidlapas rakstītnepratēju vārdā; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

4144 01 RAKSTVEDIS

419 MAZĀ GRUPA

CITI KANCELEJAS DARBINIEKI

Šajā mazajā grupā iekļauti citur neklasificētie kancelejas darbinieki.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- uzskaitīt komersantā, personālsabiedrībā, iestādē strādājošos un reģistrēt no darba atbrīvotos strādājošos; rakstīt organizācijai nepieciešamo adrešu un tālruņa numuru sarakstus un reģistrēt izmaiņas tajos; rakstīt un nosūtīt vēstules, aizpildīt dokumentu veidlapas; tulkot tekstu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

4190 Citi kancelejas darbinieki

4190 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI KANCELEJAS DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4190 01 TABEĻVEDIS

4190 02 UZSKAITVEDIS

42 APAKŠGRUPA

KLIENTU APKALPOTĀJI

Šīs apakšgrupas darbinieki tieši apkalpo klientus, veic dažādas naudas operācijas, organizē ceļojumus, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās. Šajā apakšgrupā iekļauti arī darbinieki, kas strādā pie telefona komutatora pults.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt naudas operācijas bankās, pastā, derību un azartspēļu norises vietās; sniegt informāciju klientiem; organizēt lietišķas tikšanās; apkalpot telefona komutatoru.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

422 Klientu informētāji

421 MAZĀ GRUPA

KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki tieši no klientiem iekasē naudu par precēm un pakalpojumiem; izsniedz skaidru naudu bankās un tām radniecīgās iestādēs, sniedz dažādus finansiālus pakalpojumus tieši klientiem bankās, pastā, pieņemot, mainot, izmaksājot naudu; pieņem un izmaksā derību likmes sporta un citās sacensībās, kā arī vada azarta spēles spēļu namos; izsniedz naudu pret ieķīlātām mantām, priekšmetiem un vērtspapīriem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pieņemt maksājumus skaidrā naudā un ar kredītkarti vai čeku par pirkumu veikalā, biļešu kasē, citā iestādē; pārdot biļetes kasēs; izsniegt skaidru naudu vai naudas čeku rakstveida orderu un kredītkaršu uzrādītājiem; uzskaitīt naudas līdzekļus; samaksāt rēķinus vai noformēt pārvedumus pēc klientu lūguma; formēt klientu bankas konta debetu un kredītu; mainīt naudu no viena valūtas veida citā; veikt kases atlikuma sabalansētības uzskaiti; novērtēt ieķīlāto mantu, aprēķināt aizdevuma procentu un izmaksāt naudu; atdot mantu, ja parāds tiek dzēsts, un pārdot mantu, ja parāds nav dzēsts; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās noteikumi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pašu pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

4211 Kasieri un biļešu pārdevēji

4212 Banku kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4213 Bukmeikeri un krupjē

4214 Lombardu darbinieki un augļotāji

4215 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki tieši no klientiem pieņem samaksu par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem veikalos un biļešu kasēs, iemaksā skaidru naudu bankās un tām līdzīgās iestādēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pieņemt samaksu skaidrā naudā un ar kredītkartēm vai čekiem par pirkumiem veikalā, biļešu kasē, citā līdzīgā iestādē; pārdot biļetes kasēs; iemaksāt skaidru naudu bankās pēc orderiem, kredītzīmēm; pieņemt no komersantiem, personālsabiedrībām, iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām skaidru naudu un pārbaudīt to pēc dokumentiem; izmaksāt darba algas komersantu, personālsabiedrību, iestāžu, biedrību un nodibinājumu, organizāciju darbiniekiem; izskaidrot bingo spēles noteikumus un pārdot bingo kartītes apmeklētājiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4211 01 INKASENTS

4211 02 Naudas izmaksas KASIERIS

4211 03 Biļešu kases KASIERIS

4211 04 Veikala KASIERIS

4211 05 Bagāžas KASIERIS

4211 06 Preču KASIERIS

4211 07 Biļešu PĀRDEVĒJS

4211 08 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS

4212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BANKU KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki apkalpo klientus bankās un pasta iestādēs, pieņem, maina un izmaksā naudu, pērk un pārdod skaidro ārzemju valūtu, šķiro un iesaiņo naudas vienības pēc to nosaukuma, veida, nomināla un skaita, sniedz pasta pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt un plānot darbu centrālajā kasē, kontrolēt naudas plūsmu starp filiālēm; nodrošināt pietiekamu skaidras naudas apjomu darbam; pieņemt no klientiem naudu vai čekus; izmaksāt klientiem naudu; samaksāt klientu uzdevumā rēķinus un naudas pārvedumus; debetēt un kreditēt klientu rēķinus; mainīt klientu naudu no vienas valūtas citā; veikt naudas operāciju sabalansēšanu; pirkt un pārdot skaidro ārzemju valūtu; veikt nolietotu un novecojušu naudas banknošu apmaiņu; pieņemt un uzglabāt klientu vērtības bankas depozītglabātavās; nodrošināt naudas līdzekļu, vērtspapīru, stingrās uzskaites veidlapu un citu vērtību glabāšanu; saņemot (nododot) naudas līdzekļus vai citas materiālās vērtības naudas glabātavā, no cita kasiera vai inkasācijas, kontrolēt kases dokumentu precīzu noformēšanu; pieņemt naudu no kasēm, veikt naudas apstrādi - skaitīšanu, pārbaudi, šķirošanu, iesaiņošanu; noformēt naudas pārvedumus un pārdot pastmarkas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4212 01 Bankas KASIERIS

4212 02 Naudas MAINĪTĀJS

4212 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS

4212 04 Valūtas KASIERIS

4212 05 KontrolKASIERIS

4212 06 Naudas SADALĪTĀJS

4212 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS

4212 08 Kases kontu OPERATORS

4212 09 Galvenais KASIERIS

4212 10 Kases VADĪTĀJS

4212 11 Pasta OPERATORS

4213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BUKMEIKERI UN KRUPJĒ

Šīs atsevišķās grupas darbinieki aprēķina laimestu apmērus, pieņem un izmaksā derību summas sporta un citās sacensībās, kā arī vada azartspēles azartspēļu norises vietās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt riska pakāpi azartspēlēs; aprēķināt iemaksu likmes, organizēt un vadīt ruletes spēli; izskaidrot azartspēļu noteikumus; izziņot laimējušos numurus, izmaksāt laimestus, iekasēt naudu no zaudētājiem; iepazīstināt apmeklētājus ar azartspēļu automātu noteikumiem; mainīt naudu; izsniegt žetonus; kontrolēt, lai pie azartspēļu automātiem nespēlētu personas, kas jaunākas par 18 gadiem; sekot azartspēļu automātu tehniskajam stāvoklim un informēt par to bojājumiem tehniskos darbiniekus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4213 01 BUKMEIKERS

4213 02 KRUPJĒ

4213 03 Totalizatora BUKMEIKERS

4213 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS

4214 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LOMBARDU DARBINIEKI UN AUGĻOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki izsniedz naudu pret ieķīlātajām mantām, priekšmetiem un vērtspapīriem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērtēt ieķīlātās mantas, aprēķināt procentus un veikt naudas izmaksas; atdot mantas, ja parāds tiek dzēsts, un pārdot mantas, ja parāds nav atdots; izsniegt aizdevumu ar nosacījumu, ka tas tiks dzēsts no nākamā gada ražas, vai ar citiem nosacījumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4214 01 AUGĻOTĀJS

4214 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)

4215 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PARĀDU PIEDZINĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki savāc parādus un veic ar to saistītos pienākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- atgādināt klientiem pa tālruni vai vēstulēs par parāda atdošanas termiņu vai par tā pārcelšanu; noskaidrot parādnieku adreses un tos personiski apmeklēt; aprēķināt savāktās summas un soda naudas; kārtot dokumentus par parādu nemaksātāju nodošanu tiesai; organizēt un savākt labdarības ziedojumus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4215 01 Parāda PIEDZINĒJS

4215 02 Ziedojumu VĀCĒJS

422 MAZĀ GRUPA

KLIENTU INFORMĒTĀJI

Šīs mazās grupas darbinieki uztur tiešus sakarus ar klientiem, organizējot ceļojumus un pasūtot transportlīdzekļus, rezervē vietas viesnīcās; reģistrē klientus un ārstnieciskās iestādes pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju, organizējot tikšanos ar amatpersonām, ārstiem, informē klientus un pacientus pa tālruni; veic dežūrdienestu pie telefona komutatora pults.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- dot padomus klientiem, izvēloties maršrutus un ceļošanas veidus; izstrādāt maršrutus; rezervēt vietas transportlīdzekļos; izsniegt biļetes un nokārtot citu dokumentu iegādi; kārtot vīzas; izrakstīt rēķinu un iekasēt naudu par pakalpojumiem; reģistrēt klientus un pacientus; pasūtīt vai rezervēt vietas viesnīcās; izsniegt vajadzīgās veidlapas un bukletus; izsaukt abonentus vietējās un starppilsētu telefonlīnijās; fiksēt sarunu ilgumu un samaksu; atbildēt pa tālruni uz izziņas rakstura jautājumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; klientu apkalpošanas iestāžu darba grafiki un darbības principi; dokumentu noformēšanas kārtība; lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi un lietošanas noteikumi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt, nodibināt lietišķus kontaktus ar klientiem.

Jāatbild: par laikā veiktu, precīzu pienākumu izpildi; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

4221 Ceļojumu un tiem radniecīgu jomu darbinieki

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki

4223 Telefona komutatoru operatori

4221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CEĻOJUMU UN TIEM RADNIECĪGU JOMU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz informāciju, izstrādā ceļojumu maršrutus, rezervē vietas viesnīcās, transportlīdzekļos u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt klientiem izvēlēties ceļojuma maršrutu un ceļošanas veidu; rezervēt vietas transportlīdzekļos un viesnīcās; izsniegt biļetes un citus dokumentus; kārtot vīzas; izrakstīt rēķinus un iekasēt naudu par pakalpojumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

4221 01 Ceļojumu AĢENTS

4222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS UN INFORMĒŠANAS DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervēt klientiem un pacientiem vietas viesnīcās un transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; pieņemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos, lietojot datorprogrammu; sniegt informāciju par preču cenām, iespēju iegādāties, raksturot preces, to īpašības; saskaņot ar klientu preču piegādes laiku, vietu, adresi, informēt par to loģistikas nodaļu; informēt klientus par izmaiņām pasūtījumā, saskaņot izmaiņas; noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informēt preču iepircēju par precēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem, sniegt konsultācijas, izpildīt pa tālruni saņemtos klienta uzdevumus; konsultēt pa tālruni klientus par maksājumu kartēm, bloķēt kartes; strādāt ar datortehniku, izstrādājot, rediģējot, apstrādājot korespondenci un citus pārvaldes dokumentus; strādāt ar faksu un citu biroja tehniku; pierakstīt un apstrādāt datorsalikumā runas, sēžu protokolus, vēstules, rīkojumus, instrukcijas, atzinumus un citu dokumentāru informāciju; veikt biroja un kancelejas darbus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un personu pieņemšanu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4222 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS

4222 02 PASZINIS

4222 03 Izziņu SNIEDZĒJS

4222 04 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

4222 05 INFORMĒTĀJS (transportā)

4222 06 Klientu apkalpošanas OPERATORS

4222 07 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS

4222 08 Telefonbankas KONSULTANTS

4222 09 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 4.1.apakšnodaļā)

4223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TELEFONA KOMUTATORU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki strādā pie komutatora pults vai komutatora sekcijām vietējās un starptautiskajās telefonu centrālēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- savienot abonentus; izsaukt abonentus vietējās un starptautiskās līnijās; fiksēt maksu par sarunām; sniegt izziņas pa telefonu, konsultēt pa telefonu, pierakstīt abonentu norādījumus un paziņot tos adresātiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

4223 01 Telefona komutatora OPERATORS

4223 02 TELEFONISTS

4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)

VI. PIEKTĀ PAMATGRUPA

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

51 INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU UN APSARDZES DARBINIEKI

511 Ceļojumu un transporta pakalpojumu darbinieki

5111 Ceļojumu pavadoņi

5112 Sabiedriskā transporta konduktori

5113 Gidi

512 Saimniecību vadītāji un sabiedriskās ēdināšanas darbinieki

5121 Saimniecību vadītāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5122 Pavāri

5123 Viesmīļi, bārmeņi un bufetnieki

5124 Namu pārziņi

513 Aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5131 Bērnu uzraudzītāji

5132 Individuālās klīniskās un stacionārās aprūpes darbinieki

5133 Individuālās mājaprūpes darbinieki

5139 Citi individuālās aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

514 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

5141 Frizieri, skaistumkopšanas un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5142 Pavadoņi un sulaiņi

5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki

5149 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

515 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5151 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5152 Zīlnieki, hiromanti un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

516 Apsardzes darbinieki

5161 Ugunsdzēsēji un glābēji

5162 Policisti

5163 Ieslodzījuma apsardzes darbinieki

5169 Citi apsardzes darbinieki

52 MODEĻI, PĀRDEVĒJI, TĒRPU UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI

521 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

5210 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

522 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

5220 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

523 Kiosku un tirgus pārdevēji

5230 Kiosku un tirgus pārdevēji

PIEKTĀ PAMATGRUPA

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

Šīs pamatgrupas darbinieki sniedz pakalpojumus ceļojumos un mājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko kārtību, mantu un cilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem.

Šīs pamatgrupas profesijām vajadzīgs trešais vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt individuālos pakalpojumus ceļojumos; organizēt mājsaimniecību; sagatavot un pasniegt ēdienus un dzērienus; apkalpot frizētavās un skaistumkopšanas salonos; kopt bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus; organizēt bēres, iezārkot, balzamēt; sargāt cilvēkus, mantu un sabiedrisko kārtību; pārdot preces vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības iestādēs, kioskos, tirgus laukumos; demonstrēt preces pircējiem; pozēt fotogrāfiem, skulptoriem un gleznotājiem; demonstrēt tērpus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

51 Individuālo pakalpojumu un apsardzes darbinieki

52 Modeļi, pārdevēji, tērpu un preču demonstrētāji

51 APAKŠGRUPA

INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU UN APSARDZES DARBINIEKI

Šīs apakšgrupas darbinieki sniedz individuālos pakalpojumus, organizē ceļojumus, vada saimniecību, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus, kā arī dzēš ugunsgrēkus, sargā cilvēkus, mantu un sabiedrisko kārtību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- organizēt ceļojumus un pavadīt tūristus; vadīt saimniecību; sagatavot un pasniegt ēdienus un dzērienus; uzraudzīt bērnus, slimniekus, invalīdus, vecos cilvēkus medicīnas iestādēs un mājās; apkalpot klientus frizētavās un skaistumkopšanas salonos; nodarboties ar astroloģiju, zīlēšanu un buršanu; organizēt bēres, iezārkot, balzamēt; dzēst ugunsgrēkus; nodrošināt sabiedrisko un tiesisko kārtību; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

511 Ceļojumu un transporta pakalpojumu darbinieki

512 Saimniecību vadītāji un sabiedriskās ēdināšanas darbinieki

513 Aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

514 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

515 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

516 Apsardzes darbinieki

511 MAZĀ GRUPA

CEĻOJUMU UN TRANSPORTA PAKALPOJUMU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki sniedz dažādus individuālus pakalpojumus ceļojumos ar gaisa kuģi, vilcienu, kuģi, autobusu un citiem transportlīdzekļiem, pavada tūristu grupas vai atsevišķus tūristus tūrisma ceļojumos, ievērojamo vietu apskatē un ekskursijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nodrošināt pasažieru komfortu un drošību vilcienos, gaisa kuģos un autobusos; ierādīt vietas gaisa kuģos, skaidrot uzvedības noteikumus un nodrošināt to izpildi; skaidrot drošības jostu un citu glābšanas līdzekļu lietošanas noteikumus; piedāvāt ceļotājiem avīzes, žurnālus u.tml. un sniegt nepieciešamo vai pasažierus interesējošo informāciju vilcienos, gaisa kuģos un autobusos; pasniegt iepriekš sagatavotus ēdienus un dzērienus; pārdot dažādas preces; ja nepieciešams, sniegt ceļotājiem pirmo medicīnisko palīdzību; veikt nepieciešamos pasākumus neparedzētās situācijās vai nelaimes gadījumos; apkalpot ceļotājus lidostās; apkalpot pasažierus vilcienos, uz kuģiem, nodrošinot komfortu un drošību, pasniedzot ēdienu kajītēs, organizējot izklaidēšanos; savākt un izsniegt biļetes vai kontrolēt agrāk nopirktās biļetes pilsētas un piepilsētas transportlīdzekļos; sniegt ceļotājiem informāciju par pieturām un pārsēšanos; pavadīt tūristu grupas vai atsevišķus tūristus tūrisma ceļojumos, ievērojamo vietu apskatē un ekskursijās, sniedzot viņiem interesējošo informāciju; veikt gida pienākumus muzejos un izstāžu zālēs; pavadīt tūristu grupas ekskursijās pa komersantiem, personālsabiedrībām u.tml. vietām un sniegt viņiem interesējošo informāciju; rīkot ekskursijas uz kalniem, medību un makšķerēšanas vietām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5111 Ceļojumu pavadoņi

5112 Sabiedriskā transporta konduktori

5113 Gidi

5111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CEĻOJUMU PAVADOŅI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz individuālos pakalpojumus ceļojumos, lai nodrošinātu ceļotāju komfortu un drošību, apkalpo tūristus transportlīdzekļos, nodrošina tajos kārtību, kā arī organizē izklaidēšanos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sniegt pakalpojumus gaisa kuģos un citos transportlīdzekļos; skaidrot uzvedības noteikumus tajos; piedāvāt ceļotājiem avīzes, žurnālus u.tml.; sniegt nepieciešamo un interesējošo informāciju; pasniegt iepriekš sagatavotus ēdienus un dzērienus kajītēs, kupejās un citur; pārdot dažādas preces; ja nepieciešams, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību ceļotājiem; apkalpot ceļotājus lidostās, stacijās un citur; apkalpot ceļotājus vilcienos, nodrošinot viņu drošību, komfortu; sniegt nepieciešamo informāciju vilcienos; sniegt pakalpojumus guļamvagonos; apkalpot ceļotājus uz kuģiem, nodrošinot komfortu un drošību; organizēt izklaidēšanos; pavadīt tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā; veikt ceļojumam nepieciešamo savu darbu plānošanu un organizēšanu; sniegt izzinošu informāciju ceļojuma laikā; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5111 01 Kuģa KALPOTĀJS

5111 02 Lidostas KALPOTĀJS

5111 03 Lidmašīnas PAVADONIS

5111 04 Vilciena PAVADONIS

5111 05 Kuģa STJUARTS

5111 06 Lidmašīnas STJUARTS

5111 07 Kuģa vecākais STJUARTS

5111 08 Vagonu PAVADONIS

5111 09 Tūristu grupas PAVADONIS

5111 10 Pasažieru vagona PAVADONIS

5111 11 Dienesta vagona PAVADONIS

5112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KONDUKTORI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pārdod un pārbauda biļetes, kā arī nodrošina ceļotāju komfortu un drošību vilcienos, autobusos un citos transportlīdzekļos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pārdot biļetes vai pārbaudīt agrāk nopirktās biļetes; informēt ceļotājus par pieturām un pārsēšanos; veikt nepieciešamos pasākumus nelaimes gadījumā; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5112 01 Vecākais KONDUKTORS

5112 02 Autobusa KONDUKTORS

5112 03 Guļamvagona KONDUKTORS

5112 04 Kuģa (ar zemūdens spārniem) KONDUKTORS

5112 05 Pārceltuves KONDUKTORS

5112 06 Preču vagona KONDUKTORS

5112 07 Tramvaja KONDUKTORS

5112 08 Trolejbusa KONDUKTORS

5112 09 Trošu vagona KONDUKTORS

5112 10 Vilciena KONDUKTORS

5112 11 Dzelzceļa UZRAUGS

5112 12 Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

5113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GIDI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pavada atsevišķas personas vai grupas, apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas (piemēram, muzejus, arhitektūras pieminekļus), un sniedz interesējošo informāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pavadīt tūristus, nodrošinot viņu komfortu un drošību, kā arī apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas; sniegt informāciju par tūrisma objektiem, atbildēt uz tūristu jautājumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5113 01 Ekskursiju GIDS

5113 02 Kalnu tūrisma /ekskursiju GIDS

5113 03 Autotūrisma /ekskursiju GIDS

5113 04 Muzeja /ekskursiju GIDS

5113 05 Medību /ekskursiju GIDS

5113 06 Rūpniecības objekta /ekskursiju GIDS

5113 07 Spēļu parka /ekskursiju GIDS

5113 08 Tūrisma GIDS

5113 09 Zvejas /ekskursiju GIDS

5113 10 TulkotājGIDS

512 MAZĀ GRUPA

SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki organizē un vada saimniecību, pārvalda tiem nodotās ēkas, būves un tām piegulošo teritoriju, gatavo un pasniedz ēdienus un dzērienus komercsabiedrībās, ārstniecības iestādēs, kā arī privātās mājās, kuģos, vilcienos un citur.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- salīgt, mācīt, atbrīvot darbiniekus, organizēt un vadīt viņu darbu; veikt un organizēt to darbu izpildi, kas saskaņā ar dzīvojamo telpu īres un nedzīvojamo telpu nomas līgumiem veicami izīrētājam (iznomātājam); iegādāties produktus un citus materiālus, kontrolēt to izlietošanu un glabāšanu; izstrādāt ēdienkartes; gatavot ēdienu; plānot un koordinēt virtuves darbu; pasniegt ēdienus un dzērienus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvie akti, profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5121 Saimniecību vadītāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5122 Pavāri

5123 Viesmīļi, bārmeņi un bufetnieki

5124 Namu pārziņi

5121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SAIMNIECĪBU VADĪTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki organizē un vada saimniecību viesnīcās, viesu mājās, moteļos, ēdināšanas komersantos, personālsabiedrībās, klubos, izglītības iestādēs, privātās mājās un citur.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- salīgt, mācīt un atbrīvot darbiniekus, kas veic kalpotāju pienākumus, organizēt un vadīt viņu darbu; iegādāties produktus un citus materiālus, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzņemšanu; veikt vietu rezervēšanu, reģistrēt viesus, sniegt informāciju un papildpakalpojumus; veikt norēķinus; plānot, organizēt, vadīt lauku tūrismam izmantojamo māju viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus; sagatavot telpas, uzņemt viesus; gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus; apkalpot viesus; plānot un organizēt viesu apkalpošanu banketos; pieņemt pasūtījumus; organizēt pasūtījumu izpildi; sastādīt ēdienkarti, vīnu un dzērienu kartes; veikt kalkulāciju; pārzināt bāra un restorāna tehnoloģiskās iekārtas; strādāt ar dokumentiem; uz kuģiem vadīt ēdināšanas un apkalpošanas procesus; organizēt uzskaiti un pārskatu sniegšanu; plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi; kontaktēties ar kuģa komandu; sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; veikt ēdināšanas procesa paškontroli; plānot kapsētas darbu; kārtot un saglabāt kapsētas lietvedības dokumentāciju; uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības; iekasēt maksu par kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem; nospraust, uzmērīt un ierādīt kapa vietu, to precīzi uzskaitīt un reģistrēt; nodrošināt apbedīšanu, kapsētas apgādi ar atkritumu izvešanas konteineriem un ūdenssūkņiem; kontrolēt kapsētas teritorijas un tai piegulošo teritoriju kopšanu un tīrību; noformēt un izsniegt izziņas par apbedījumiem; pieņemt un reģistrēt iesniegumus; izskatīt sūdzības un sniegt atbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; piedalīties saimniecības struktūrvienības darba organizēšanā; uzturēt un pilnveidot saimniecības struktūrvienības kvalitātes vadības procesus; kontrolēt pakļauto darbinieku darba kvalitāti; organizēt administrācijas īpašuma saglabāšanu, racionālu izmantošanu un precīzu uzskaiti; piedalīties kancelejas un prezentācijas preču iegādes, uzskaites un izsniegšanas organizēšanā; pieņemt un reģistrēt no citām struktūrvienībām transporta pieteikumus un izsniegt automobiļu vadītājiem maršrutu norīkojumus; pierakstīt klientus pie SPA speciālistiem; koordinēt SPA centra klientu plūsmu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5121 01 ADMINISTRATORS

5121 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS

5121 03 EKONOMS

5121 04 MĀJSAIMNIECE

5121 06 Kopmītnes PRIEKŠNIEKS

5121 07 Nometnes PRIEKŠNIEKS

5121 08 Saimniecības VADĪTĀJS

5121 09 Kuģa saimniecības VADĪTĀJS

5121 10 VirsSULAINIS

5121 11 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS

5121 12 Virtuves VADĪTĀJS

5121 13 KOMANDANTS

5121 15 Sporta zāles PĀRZINIS

5121 16 Atpūtas bāzes PĀRZINIS

5121 17 Tiesas ADMINISTRATORS

5121 18 Saimniecības MĀSA

5121 19 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS

5121 20 Saimniecības PĀRZINIS

5121 21 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS

5121 22 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

5121 23 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 24 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 25 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5121 26 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.4.apakšnodaļā)

5121 27 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS uz kuģiem

5121 28 Zāles ADMINISTRATORS

5121 29 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

5121 30 Kapsētas PĀRZINIS

5121 31 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

5121 32 SPA ADMINISTRATORS

5122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAVĀRI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un privātās mājās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot ēdienkartes; gatavot ēdienus un dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5122 01 PAVĀRS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.5.apakšnodaļā)

5122 03 Kuģa PAVĀRS

5122 04 ŠEFPAVĀRS

5123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIESMĪĻI, BĀRMEŅI UN BUFETNIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki piedāvā un pasniedz ēdienus un dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, ārstniecības iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un citur.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- apkalpot viesus; klāt galdus ikdienā un raksturot galda klājumus svētku gadījumos; pasniegt ēdienus un dzērienus; sagatavot un pasniegt alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus bāros; gatavot ēdienus un dzērienus no augstas gatavības pakāpes pusfabrikātiem; kopt aprīkojumu; orientēties noliktavu saimniecībā; raksturot ražošanas uzskaiti; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5123 01 BĀRMENIS

5123 02 BUFETNIEKS

5123 03 Bufetes KALPOTĀJS

5123 04 VIESMĪLIS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.6.apakšnodaļā)

5123 05 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS

5124 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NAMU PĀRZIŅI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pārvalda un apsaimnieko tiem nodotos namus, būves un tiem funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nodrošināt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošināt namu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, sanitāro apkopi un labiekārtošanu; veikt namu ārējo fasāžu apkopi; nodrošināt koplietošanas telpu uzkopšanu; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; plānot un uzraudzīt namu remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanu, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām, veikt nepieciešamos pasākumus pret likumpārkāpumiem, kas vērsti pret pārvaldāmo un apsaimniekojamo īpašumu; slēgt līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā ar pakalpojumu piegādātājiem, kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi; veikt darbības, kas saistītas ar namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu; nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu; nodrošināt iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu uz tiem; nodrošināt informācijas pakalpojumu sniegšanu īpašniekiem un pārvaldniekam; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5124 01 Namu PĀRZINIS

5124 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5124 03 Namu APSAIMNIEKOTĀJS

513 MAZĀ GRUPA

APRŪPES UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki uzrauga bērnus un skolēnus, aprūpē slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus mājās un ārstniecības iestādēs, palīdz ārstiem, medicīnas māsām, veterinārārstiem, farmaceitiem un citam medicīniskajam personālam slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- mazgāt, apģērbt un barot bērnus; pavadīt bērnus uz skolu un no skolas; rotaļāties ar bērniem, lasīt viņiem grāmatas, stāstīt pasakas; nodrošināt kārtību bērnu istabās; uzraudzīt skolēnus ekskursijās, muzeju apmeklējumos un citur; sagatavot pacientus ārsta apskatei vai ārstēšanai; apmainīt gultas veļu un palīdzēt pacientam pārģērbties; barot pacientus; izsniegt medikamentus; sterilizēt medicīnas instrumentus, tai skaitā veterināros; sniegt palīdzību ārstiem, medicīnas māsām, vecmātēm, veterinārārstiem un zobārstiem, pasniedzot vajadzīgos instrumentus; novērot pacientu veselības stāvokli un informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālās nodrošināšanas darbinieku; mazgāt un barot dzīvniekus; nogādāt dzīvniekus ārstniecības iestādē; līmēt etiķetes uz zāļu kastītēm; papildināt ķīmisko un citu farmācijas līdzekļu krājumus plauktos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņi; svešvalodas; ētikas normas; medicīnas psiholoģija un saskarsme darbā ar klientiem; zināšanas darbā ar datoru; zāļu klasifikācija un farmakoloģiska darbība; zāļu labas izplatīšanas prakse; komandas darbs farmaceitiskajā aprūpē.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5131 Bērnu uzraudzītāji

5132 Individuālās klīniskās un stacionārās aprūpes darbinieki

5133 Individuālās mājaprūpes darbinieki

5139 Citi individuālās aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BĒRNU UZRAUDZĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzina un aprūpē bērnus, organizē viņu ikdienas darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību; palīdzēt bērniem apgūt skolas mācību priekšmetus; nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu; nodrošināt bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē; veidot ilglaicīgas attiecības ar audzināmo bērnu un viņa bioloģisko ģimeni, rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, atbalstīt bērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes; vadīt bērna individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānošanu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; sadarbojoties ar izglītības iestādi, sniegt pedagoģisku atbalstu bērnam mācību priekšmetu apguvē; plānot un nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; sekot pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam, līdz bērns kļūst patstāvīgs (viņam ir profesija, stabili ienākumi un sava dzīvesvieta); veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5131 01 AUKLIS

5131 02 GUVERNANTS

5131 03 Slimnieku KOPĒJS

5131 04 Skolēnu PAVADONIS

5131 05 Pirmsskolas AUDZINĀTĀJA (skolotāja) PALĪGS

5131 06 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS

5131 07 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)

5131 08 Sociālais AUDZINĀTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)

5132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INDIVIDUĀLĀS KLĪNISKĀS UN STACIONĀRĀS APRŪPES DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic vienkāršus darbus, palīdzot ārstiem, medicīnas māsām, vecmātēm, zobārstiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot pacientu ārsta apskatei vai ārstēšanai; apmainīt gultas veļu; palīdzēt pacientam pārģērbties; pabarot pacientu; uzkopt, tīrīt un dezinficēt darba virsmas, aprīkojumu, kā arī sanitāros mezglus telpās, kur notiek darbs ar biomateriālu; savākt vairākkārt izmantojamos laboratorijas traukus un nogādāt mazgātavā, kā arī nogādāt tīros laboratorijas traukus laboratoriju telpās; sterilizēt medicīnas instrumentus; palīdzēt zobārstiem, pasniedzot vajadzīgos instrumentus; asistēt zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā; veikt infekcijas kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā un zobārstniecības aprūpes pasākumus komandā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetencei; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5132 01 Zobārstniecības jaunākā medicīnas MĀSA

5132 02 SANITĀRS

5132 03 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS

5132 04 DEZINFEKTORS

5132 05 MĀSAS PALĪGS

5132 06 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS

5132 07 ZOBĀRSTA ASISTENTS

5133 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INDIVIDUĀLĀS MĀJAPRŪPES DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki aprūpē pacientus mājās, kā arī pavada ārpus mājas, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt pacientiem apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties; apmainīt gultas veļu; pasniegt ēdienu un, ja nepieciešams, pabarot; uzraudzīt medikamentu lietošanu; pavadīt dažādu institūciju un pasākumu apmeklēšanas laikā; novērot pacientu veselības stāvokli un informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālo darbinieku; apkopt telpas ar rokām vai putekļsūcēju; mazgāt grīdas; gludināt veļu; maksāt par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem; pirkt pārtikas produktus un citas saimniecībā nepieciešamās preces; veikt starpnieka funkcijas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5133 01 Slimu bērnu AUKLIS

5133 02 Mājas darbu PALĪGS

5133 03 APRŪPĒTĀJS

5139 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI INDIVIDUĀLĀS APRŪPES UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz veterināriem, farmaceitiem un to asistentiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- mazgāt un barot dzīvniekus; nogādāt dzīvniekus ārstniecības iestādē; tīrīt un sterilizēt veterināros instrumentus; līmēt etiķetes uz zāļu pudelītēm un kastītēm; papildināt ķīmisko un citu farmācijas līdzekļu krājumus plauktos; sterilizēt pudeles un citus trauciņus; izskaidrot klientiem zāļu uzglabāšanas noteikumus mājas apstākļos; sarunā ar klientiem novērtēt viņu problēmu un psiholoģisko stāvokli, konstatējot veselības problēmas, veicināt ģimenes ārsta vai speciālista apmeklējumu; informēt aptiekas vadību par nepieciešamo zāļu pasūtīšanu; regulāri sekot informācijai par jaunumiem zāļu tirgū; piedalīties zāļu un citu preču saņemšanā, pārbaudē un izvietošanā; sekot zāļu un citu preču derīguma termiņiem; veikt zāļu un ierīču atpakaļpieņemšanu; analizēt farmaceitisko aprūpi raksturojošos skaitliskos datus, izmantojot informācijas tehnoloģijas; pielietot saskarsmes iemaņas komandas darbā; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5139 01 FARMACEITA PALĪGS

5139 02 VeterinārĀRSTA PALĪGS

5139 03 VeterināSANITĀRS

514 MAZĀ GRUPA

CITU PAKALPOJUMU VEIDU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki apkalpo klientus skaistumkopšanas salonos, frizētavās, pirtīs, veic kalpotāju pienākumus, sniedz apbedīšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- griezt, mazgāt, krāsot un ieveidot matus; skūt bārdu; pēc klientu pieprasījuma piemērīt parūkas; tīrīt ādu, ieziest to ar krēmiem, losjoniem un tamlīdzīgiem līdzekļiem; izdarīt sejas, galvas un ķermeņa ādas kosmētisko aprūpi; grimēt klientus skaistumkopšanas salonos; izdarīt pedikīru un manikīru; sniegt palīdzību klientiem pirtīs; veikt kremēšanu, balzamēšanu, organizēt bēres; pavadīt darba devēju uz dažādām vietām, lasīt priekšā, sarunāties ar viņu, piedalīties kopā ar darba devēju dažādos pasākumos; palīdzēt uzņemt viesus; rūpēties par darba devēja apģērbu un citām personiskajām lietām; pavadīt klientus uz restorāniem un citām izklaidēšanās vietām; sagaidīt klientus klubos un nodrošināt izklaidēšanos; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, dažādu pakalpojumu veidu izmaksu veidošanās.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5141 Frizieri, skaistumkopšanas un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5142 Pavadoņi un sulaiņi

5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki

5149 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

5141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki griež un ieveido matus, skuj bārdas, sniedz kosmētiskos pakalpojumus, grimē un veic citus līdzīgus darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- griezt, mazgāt, krāsot un ieveidot matus; skūt bārdu; pēc klienta pieprasījuma piemērīt parūkas; tīrīt ādu, ieziest ar krēmu, losjonu un tamlīdzīgiem līdzekļiem; izdarīt sejas, galvas ādas un ķermeņa ādas kosmētisko aprūpi; noteikt sejas ādas īpašības un īpatnības, izvēlēties atbilstošus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus, aprīkojumu, sagatavot seju un veikt dažādus sadzīviskus grimus (meikapus), saskaņojot tos ar tēlu (piemēram, dienas, vakara, svētku, konkursu, modes skatēm, izklaides programmām, fotogrāfijām) modes un skaistumkopšanas salonos un citās pakalpojumu jomās; grimēt klientus skaistumkopšanas salonos; grimēt aktierus un citus māksliniekus; strādāt pie konkrēta tēla (piemēram, sociālais, vēsturiskais, nacionālais) veidošanas, izvēloties atbilstošus līdzekļus, aprīkojumu; veidot savu darbu kolekciju; izdarīt pedikīru un manikīru; sniegt palīdzību klientiem pirtīs; veidot klienta individuālo vizuālo tēlu; zīmēt savu priekšlikumu skices; noteikt un veidot klienta individuālo krāsu paleti; modelēt un veidot frizūras; grimēt klienta ķermeni un seju; izpildīt vizāžas elementus; veidot auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu; veidot tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju izrādēm; mākslinieciski izdaiļot ķermeni, ievadot krāsu zem ādas un izmantojot speciālu aparatūru un krāsas; caurdurt ādu, dekoratīvi izdaiļojot ķermeni ar juvelierizstrādājumiem; strādāt ar veseliem cilvēkiem, veicot sejas un ķermeņa SPA un estētisko kopšanu; veikt profilaktisko un kosmētisko masāžu un ķermeņa kopšanas procedūras; pārvaldīt SPA masāžas tehnikas (“Stoun” masāža, “šokolādes ietīšana”, dzintaru terapija, krāsu terapija, Latvijas un citu tautu sejas un ķermeņa kopšanas tradīcijas); veikt mikropigmentācijas procedūru; izlabot klienta iedzimtas vai iegūtas sejas nepilnības un uzlabot viņa izskatu; izvēlēties piemērotākās tehnikas, adatu tipus, pigmentu krāsas atbilstoši klienta prasībām un vēlmēm; veikt SPA, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi, galvaniku, jonofrēzi, “pressaparātus” un vakuumaparātus; veikt ūdens un termālās procedūras, kā arī etniskos un rituālos SPA; apkalpot klientu un sadarboties individuālā vizuālā tēla veidošanā un kopšanā; modelēt un veidot frizūras un frizūru modes kolekcijas; lietot jaunākās tehnoloģijas un izmantot daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu un dekoratīvo kosmētiku; ievērot sanitāri higiēniskos noteikumus; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; strādāt komandā; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5141 01 BĀRDDZINIS

5141 02 FRIZIERIS

5141 03 GRIMĒTĀJS

5141 05 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS

5141 06 Parūku MEISTARS

5141 07 PIRTNIEKS

5141 09 ĢĒRBĒJS

5141 10 VIZĀŽISTS

5141 11 STILISTS

5141 12 Vizuālā tēla STILISTS

5141 13 TETOVĒTĀJS

5141 14 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS

5141 15 MANIKĪRS

5141 16 PEDIKĪRS

5141 17 Frizūru MODELĒTĀJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.2.apakšnodaļā)

5141 18 Dāmu FRIZIERIS

5141 19 Kungu FRIZIERIS

5141 20 ESTĒTISTS

5141 21 Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS

5141 22 SPA MEISTARS

 

5142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAVADOŅI UN SULAIŅI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki strādā par pavadoņiem un izpilda dažādus darba devēja uzdevumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pavadīt darba devēju dažādās dzīves situācijās, lasīt priekšā, sarunāties un piedalīties ar viņu dažādos pasākumos, piemēram, sporta sacensībās; palīdzēt uzņemt viesus darba devēja mājās; uzkopt viesu telpas, dzīvojamās telpas un uzturēt tās kārtībā; kārtot darba devēja apģērbu un citas personiskās lietas; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5142 01 ISTABENIS

5142 02 PAVADONIS

5142 04 SULAINIS

5142 05 Viesnīcas SULAINIS

5142 06 Viesnīcas ISTABENIS

5143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz dažādus apbedīšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- kremēt, balzamēt, iezārkot; apglabāt, kremēt cilvēku līķus (mirušā saglabāšana, sagatavošana apglabāšanai vai kremācijai, apbedīšanas un kremēšanas pakalpojumu nodrošināšana); noformēt sēru ceremonijas telpu, iznomāt to; transportēt mirušo (cilvēku mirstīgo atlieku transportēšana Latvijas teritorijā, cilvēku mirstīgo atlieku transportēšana ārpus Latvijas teritorijas un šīs procedūras veikšanai nepieciešamo dokumentu noformēšana); tirgot apbedīšanas piederumus; ražot zārkus (koka un tapsētos), ražot apbedīšanas piederumus - šūtos izstrādājumus un citur nekvalificētos apbedīšanas piederumus; vadīt sēru ceremonijas; teikt sēru runas un izpildīt sēru ceremonijas mūziku; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5143 01 BALZAMĒTĀJS

5143 02 IEZĀRKOTĀJS

5143 03 KAPRACIS

5143 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5143 05 Apbedīšanas piederumu RAŽOTĀJS

5143 06 Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5149 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITU PAKALPOJUMU VEIDU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki strādā par darba devēju pavadoņiem, kalpiem, deju partneriem, pavada klientus uz dažādiem izklaidējošiem pasākumiem vai arī strādā klubos par maksas partneriem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pavadīt darba devēju dažādās dzīves situācijās, lasīt priekšā, sarunāties ar viņu, piedalīties kopā ar darba devēju dažādos pasākumos; palīdzēt uzņemt viesus; rūpēties par darba devēja apģērbu un citām personiskajām lietām; pavadīt klientus uz restorāniem un citām izklaidēšanās vietām; pavadīt klientu uz dejām, būt par viņa deju partneri; sagaidīt klientus klubos un nodrošināt izklaidēšanos; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5149 01 Kluba SAIMNIEKS

5149 02 KALPS

5149 03 PAVADONIS (izklaides pasākumos)

5149 04 Deju PARTNERIS

515 MAZĀ GRUPA

ASTROLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki pareģo ar astroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm nākotnes notikumus klienta personiskajā dzīvē, sniedz padomus, kā izturēties dažādos gadījumos; nosaka pagātnes un nākotnes notikumus pēc klienta plaukstu līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sastādīt klienta horoskopu, sniedzot informāciju par viņa pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi, interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un, pamatojoties uz šo interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu no draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5151 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5152 Zīlnieki, hiromanti un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ASTROLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sastāda klientiem horoskopus, kuros ar astroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm skaidro viņu pagātnes notikumus un pareģo nākotni.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

5151 01 ASTROLOGS

5152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZĪLNIEKI, HIROMANTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki skaidro pagātnes notikumus un pareģo nākotni pēc klienta plaukstu līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi; interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un, pamatojoties uz šo interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5152 01 HIROMANTS

5152 02 OKULTISTS

5152 03 ZĪLNIEKS

516 MAZĀ GRUPA

APSARDZES DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus, mantu un materiālās vērtības ugunsgrēka laikā un pēc tā, sargā sabiedrisko kārtību, aiztur personas, kas pārkāpj likumus, sniedz kvalificētus apsardzes pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām, organizē, nodrošina apsargājamo objektu īpašuma vērtību saglabāšanu un aizsardzību, regulē ceļu satiksmi, vada operācijas nelaimes gadījumu laikā, nodrošina kārtību un disciplīnu notiesāto cietumos un kolonijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērst un dzēst ugunsgrēkus; glābt cilvēkus, mantu un materiālās vērtības ugunsgrēka laikā un pēc tā likvidēšanas; sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkus un mantu no pretlikumīgas rīcības; aizturēt likumpārkāpējus; regulēt satiksmi un vadīt operācijas nelaimes gadījumu laikā; izdarīt jaunatnākušo ieslodzīto pārmeklēšanu, nodot uzglabāšanā tiem piederošās vērtīgās lietas, pavadīt ieslodzītos uz kamerām, aizslēgt kameras; uzraudzīt ieslodzītos darba laikā, ēdienreizēs, pastaigās, lai novērstu bēgšanas mēģinājumus; patrulēt cietuma teritorijā; patrulēt pie ēkām, teritorijās, lai novērstu zādzības un vardarbību; veikt personu individuālās apsardzes pienākumus; patrulēt pludmalēs un peldbaseinos, lai novērstu nelaimes gadījumus un glābtu slīcējus; patrulēt liegumos, mežos, lai novērstu zādzības un malumedniecību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

5161 Ugunsdzēsēji un glābēji

5162 Policisti

5163 Ieslodzījuma apsardzes darbinieki

5169 Citi apsardzes darbinieki

5161 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UGUNSDZĒSĒJI UN GLĀBĒJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērst un dzēst ugunsgrēkus; atklāt meža ugunsgrēku atrašanās vietas; izmantot speciālo tehniku ugunsgrēka atklāšanā, dzēšanā un avāriju likvidēšanā; veikt neatliekamos avārijas seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem, kā arī radiācijas avārijām, veikt glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, ūdeņos, uz ledus un citus glābšanas darbus; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt un koordinēt ar meža ugunsgrēku atklāšanu un dzēšanu saistītās darbības; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5161 01 Meža ugunsgrēku PATRUĻNIEKS

5161 02 UGUNSDZĒSĒJS (profesijas standarts 4.pielikuma 5.3.apakšnodaļā)

5161 03 Meža UGUNSDZĒSĒJS

5161 04 GLĀBĒJS

5161 05 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

5161 06 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5161 07 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)

5161 08 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

5162 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

POLICISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki sargā sabiedrisko kārtību, nodrošina likumu un instrukciju izpildi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkus un mantu no pretlikumīgas rīcības; aizturēt likumpārkāpējus; regulēt satiksmi un vadīt operācijas nelaimes gadījumu laikā; pildīt sabiedriskās kārtības sargāšanas funkcijas; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; dokumentēt likumpārkāpumus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5162 01 POLICISTS

5162 02 Policijas SARGS

5162 03 Sabiedriskās kārtības SARGS

5163 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IESLODZĪJUMA APSARDZES DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki nodrošina kārtību cietumos un labošanas darbu kolonijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izdarīt jaunatnākušo ieslodzīto pārmeklēšanu, nodot glabāšanā tiem piederošās vērtīgās lietas, pavadīt ieslodzītos uz kamerām, aizslēgt kameras; uzraudzīt ieslodzītos darba laikā, ēdienreizēs, pastaigās, lai novērstu bēgšanas mēģinājumus; patrulēt cietuma teritorijā; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5163 11 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS

5163 12 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

5163 13 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5163 14 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

5163 15 Ieslodzījuma vietas APSARGS

5163 16 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

5169 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI APSARDZES DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki patrulē pie ēkām, dienesta autostāvvietām, teritorijās un dienesta telpās, lai novērstu zādzības, vardarbību, apsargā īpašumu un materiālās vērtības no izlaupīšanas un uzbrukumiem, nodrošina apsargājamo objektu noteikto darba dienas režīmu, šo objektu apmeklētāju, klientu un darbinieku drošību, aiztur noziedzniekus un veic miesassargu funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- patrulēt pie ēkām, dienesta autostāvvietām, teritorijās un dienesta telpās, lai novērstu zādzības un vardarbību; veikt īpašuma un materiālo vērtību apsardzi; nodrošināt naudas līdzekļu pārvietošanu apsargājamās dienesta telpās, pavadīt inkasāciju; ja nepieciešams, lietot spēku likumpārkāpēju aizturēšanā; nodrošināt caurlaižu režīmu apsargājamo objektu darbiniekiem un šo objektu apmeklētājiem; pārzināt apsargājamo objektu apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju; uz centrālās apsardzes pults pieņemt informāciju no apsargājamiem objektiem par šo objektu operatīvo stāvokli, apstrādāt un pārbaudīt trauksmes signalizāciju, uzraudzīt apsargājamo objektu monitorus; nodrošināt apsargājamās personas fizisko neaizskaramību, nodrošināt apsardzes ieroču uzskaiti un glabāšanu, veikt citus personu apsardzes pienākumus; patrulēt pludmalēs un peldbaseinos, lai novērstu nelaimes gadījumus un glābtu slīcējus; patrulēt liegumos, mežos, lai novērstu zādzības un malumedniecību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5169 01 ZEMESSARGS

5169 02 Jūras krasta ZEMESSARGS

5169 03 MEŽSARGS

5169 04 MIESASSARGS

5169 05 PATRUĻNIEKS

5169 06 Jūras krasta PATRUĻNIEKS

5169 07 Rezervāta UZRAUGS

5169 08 Satiksmes UZRAUGS

5169 09 Apsardzes ORGANIZATORS

5169 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS

5169 12 DEŽURANTS

5169 13 Eksponātu UZRAUGS

5169 14 Drošības INSPEKTORS

5169 15 Apsardzes pults DEŽURANTS

5169 16 Apsardzes DEŽURANTS

5169 17 Apsardzes INSPEKTORS

5169 18 Tehniskais OPERATORS

5169 19 Bruņojuma INSPEKTORS

5169 20 Caurlaižu INSPEKTORS

5169 21 Režīma UZRAUGS

5169 22 Sakaru punkta PRIEKŠNIEKA PALĪGS

5169 23 Sakaru DEŽURANTS

5169 26 APSARGS

5169 27 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS

5169 28 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5169 29 Pasta PAVADONIS

5169 30 Drošības galvenais INSPEKTORS

5169 31 Līgumu galvenais INSPEKTORS

5169 32 Līgumu INSPEKTORS

5169 33 Apsardzes galvenais INSPEKTORS

5169 34 Apsardzes DISPEČERS

5169 35 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS

5169 36 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS

5169 37 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS

5169 38 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS

5169 39 Dzelzceļa apbruņots SARGS

5169 40 Apsardzes DARBINIEKS

52 APAKŠGRUPA

MODEĻI, PĀRDEVĒJI, TĒRPU UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI

Šīs apakšgrupas darbinieki pārdod dažādas preces, mākslas izstrādājumus, adījumus, avīzes, periodiskos izdevumus vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersantos, personālsabiedrībās, kioskos, tirgus laukumos un ielās; demonstrē preces, skaidro to iedalījumu un kvalitāti, kā arī demonstrē apģērbu; pozē fotogrāfiem, skulptoriem un māksliniekiem vai filmējas reklāmas filmā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- transportēt pārdošanai paredzētās preces uz tirdzniecības zālēm un izvietot tās vitrīnās; noteikt preču iedalījumu un kvalitāti; palīdzēt pircējam izvēlēties preci; iepazīstināt pircēju ar cenām, kredīta noteikumiem; iesaiņot preces un nogādāt tās pasūtītājam; izrakstīt rēķinus, kvītis; demonstrēt tirdzniecībā esošās preces; ja nepieciešams, pārbaudīt kasiera ieņēmumus; iegūt vietējās pašvaldības atļauju kioska atvēršanai noteiktā (ielas) vietā; parakstīt līgumu par produktu derīgumu pārdošanai; iepirkt preces vai noslēgt kontraktu par dažādu preču un pārtikas produktu regulāru piegādi, noteikt cenas un pārdot preces; iepirkt no lauksaimniekiem augļus un dārzeņus un pārdot tos tirgū; iekraut un izkraut tirdzniecībai paredzētās preces; veikt uzskaiti; demonstrēt jaunu vai modernu apģērbu paraugus; demonstrēt apģērbu, lai noskaidrotu iespējamo pircēju vēlmes; pozēt fotogrāfiem, skulptoriem un gleznotājiem, kā arī filmēties reklāmas filmā.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

521 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

522 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

523 Kiosku un tirgus pārdevēji

521 MAZĀ GRUPA

TĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN CITI MODEĻI

Šīs mazās grupas darbinieki demonstrē apģērbus un to piederumus pircējiem, pozē fotogrāfiem vai māksliniekiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- demonstrēt apģērbus vai to piederumus pircējiem fabriku modeļu demonstrācijas zālēs, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības komersantos, personālsabiedrībās vai speciālās modes skatēs; pozēt fotomāksliniekiem, skulptoriem un gleznotājiem, kā arī fotogrāfiem un filmu operatoriem reklāmas veidošanai; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; pakalpojumu un preču cenu veidošanās pamatprincipi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

5210 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

5210 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN CITI MODEĻI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5210 01 Mākslas MODELIS

5210 02 Modes MODELIS

5210 03 Reklāmas MODELIS

5210 04 Tērpu demonstrēšanas MODELIS

5210 05 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS

522 MAZĀ GRUPA

VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI

Šīs mazās grupas darbinieki demonstrē un pārdod preces mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem vairumtirdzniecības komersantos, personālsabiedrībās vai pircējiem mazumtirdzniecības komersantos, personālsabiedrībās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- transportēt pārdošanai paredzētās preces no noliktavas uz tirdzniecības zālēm un izvietot vitrīnās; izskaidrot pircējiem preces īpašības un kvalitāti; palīdzēt izvēlēties preci; iepazīstināt pircējus ar cenām, kredīta un diskontēšanas noteikumiem; iesaiņot preces un nogādāt tās pasūtītājiem; izrakstīt rēķinus, kvītis; ja nepieciešams, pārbaudīt kasiera ieņēmumus; demonstrēt preces, lai iepazīstinātu pircējus ar to labajām īpašībām un veicinātu to pārdošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas nosacījumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; pakalpojumu un preču cenu veidošanās pamatprincipi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

5220 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

5220 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VEIKALU PĀRDEVĒJI UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5220 01 Autoapkopes stacijas APKALPOTĀJS

5220 02 Benzīna uzpildes stacijas APKALPOTĀJS

5220 03 Preču DEMONSTRĒTĀJS

5220 04 Pasūtījumu veikala PĀRDEVĒJA PALĪGS

5220 05 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5220 06 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5220 07 Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS

5220 08 Mazumtirdzniecības AĢENTS

5220 09 Vecākais PĀRDEVĒJS

5220 10 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

523 MAZĀ GRUPA

KIOSKU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI

Šīs mazās grupas pārdevēji pārdod dažādas preces - mākslas izstrādājumus, adījumus, avīzes, periodiskos izdevumus, kā arī augļus un dārzeņus kioskos un tirgus laukumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iegūt vietējās pašvaldības atļauju kioska atvēršanai noteiktā (ielas) vietā; parakstīt līgumu par produktu derīgumu pārdošanai; iepirkt preces vai noslēgt līgumu par preču un pārtikas produktu regulāru piegādi; noteikt cenas un pārdot preci; iepirkt no lauksaimniekiem augļus un dārzeņus un pārdot tos tirgū; iekraut un izkraut tirdzniecībai paredzētās preces; veikt uzskaiti; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas nosacījumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; pakalpojumu un preču cenu veidošanās pamatprincipi.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

5230 Kiosku un tirgus pārdevēji

5230 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KIOSKU UN TIRGUS PĀRDEVĒJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

5230 01 Ielas stenda PĀRDEVĒJS

5230 02 Kioska PĀRDEVĒJS

5230 03 Tirgus PĀRDEVĒJS

VII. SESTĀ PAMATGRUPA1

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

61 KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

611 Preču dārzeņu un labības audzētāji

6111 Labības un sakņaugu audzētāji

6112 Koku un krūmu audzētāji

6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji

6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji

612 Prečprodukcijas lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji

6122 Mājputnu audzētāji

6123 Biškopji

6124 Jauktas lopkopības prečprodukcijas ražotāji

6129 Citi lopkopības prečprodukcijas ražotāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

614 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6141 Mežstrādnieki un mežcirtēji

6142 Ogļdeģi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

615 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki

6151 Ūdens augu un dzīvnieku audzētāji

6152 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki

6153 Dziļūdens zvejnieki

6154 Mednieki

62 PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

621 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

6210 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

Piezīme.

1Pamatgrupa sadalīta divās apakšgrupās, lai norādītu, cik lielā mērā attiecīgās profesijas pārstāvji savā darbībā orientējas uz tirgu. Tas saistīts ar atšķirībām darba organizācijā, produkcijas kvalitātes pārbaudē, prasībās lietot standartizētu augstvērtīgu sēklmateriālu un lopbarību, kredītu piešķiršanas kārtībā, kā arī produkcijas realizācijas noteikumos. Lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki, kas ražo produkciju personiskam patēriņam, var pārdot daļu savas produkcijas, lai par saņemto naudu iegādātos pirmās nepieciešamības priekšmetus, samaksātu nodokļus (ja tādi paredzēti). Šīs apakšgrupas darbiniekiem nav priekšrocību kredītu saņemšanā un produkcijas realizācijā.

SESTĀ PAMATGRUPA

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki audzē lauksaimniecības kultūras, novāc ražu, ražo lopkopības produkciju, audzē, apsargā un izmanto mežu, audzē un zvejo zivis, medī dzīvniekus.

Šīs pamatgrupas profesijām vajadzīgs trešais vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot, mēslot zemi sēšanai, stādīšanai; sēt, stādīt, novākt ražu; audzēt augļu kokus, ogu krūmus, sakņaugus, novākt ražu; audzēt, uzraudzīt un izmantot mežu; uzraudzīt meža zvērus un organizēt to medīšanu; audzēt un zvejot zivis; pārstrādāt, glabāt, realizēt lopkopības, lauksaimniecības, zivsaimniecības produkciju; vadīt citus darbiniekus.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

61 Kvalificēti tirgus lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

62 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

61 APAKŠGRUPA

KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki audzē un novāc Latvijas apstākļiem piemērotu lauksaimniecības kultūru ražu, ražo lopkopības produkciju, audzē un medī dzīvniekus, audzē un zvejo zivis, audzē, apsargā un izmanto mežu, nodarbojas ar biškopību. Produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- mēslot, sagatavot zemi, sēt, stādīt; kopt tīrumus, dārzus un mežus; audzēt augļu kokus un ogu krūmus; novākt lauksaimniecības kultūraugu un augļu koku ražu; vākt savvaļas kultūru ražu, audzēt ārstniecības augus; audzēt mājlopus un putnus; ražot biškopības produktus; audzēt, uzraudzīt un medīt zvērus, audzēt un zvejot zivis; audzēt, uzraudzīt un izmantot mežu; veikt produkcijas pirmapstrādi un realizāciju.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

611 Preču dārzeņu un labības audzētāji

612 Prečprodukcijas lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

614 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

615 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki

611 MAZĀ GRUPA

PREČU DĀRZEŅU UN LABĪBAS AUDZĒTĀJI

Šīs mazās grupas darbinieki audzē lauksaimniecības kultūras, piemēram, kviešus, rudzus un citas graudaugu kultūras, saknes, kartupeļus, augļu kokus, ogu krūmus, puķes, koku un krūmu stādus, sīpolus, dārzeņus, āra platībās vai siltumnīcās, novāc ražu un piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai nepieciešamo kultūraugu - sakņaugu, augļu koku un ogu krūmu, dārzeņu, stādu un citas lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, mēslojumu un materiālus; sagatavot zemi; stādīt kultūraugus, mēslot zemi; audzēt kultūraugus; novākt ražu; vākt savvaļas kultūraugus; aprūpēt darba lopus; saglabāt un pārstrādāt produkciju; veikt ēku, mašīnu mazo remontu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: augkopības agronomija; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība.

Jāprot: izmantot praksē augkopības teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

6111 Labības un sakņaugu audzētāji

6112 Koku un krūmu audzētāji

6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji

6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji

6111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LABĪBAS UN SAKŅAUGU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē kviešus, rudzus un citas graudaugu kultūras, sakņaugus, piemēram, bietes, cukurbietes, kartupeļus, novāc ražu un piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto lauksaimniecības kultūru un sakņaugu daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot zemi; mēslot zemi; stādīt, audzēt kultūraugus; novākt ražu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KOKU UN KRŪMU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē augļu kokus un ogu krūmus, novāc ražu un veic tās pirmapstrādi, spiež sulu, piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto augļu koku un ogu krūmu daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot zemi; mēslot zemi; stādīt augļu kokus un ogu krūmus; novākt ražu; spiest sulu un veikt citus produkcijas pirmapstrādes darbus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS

6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS

6112 03 Kokaudzētavas STRĀDNIEKS

6112 04 Augļu koku POTĒTĀJS

6112 05 Bērzu sulas TECINĀTĀJS

6112 06 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 07 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 08 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 09 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 10 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 11 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DĀRZNIEKI, DĀRZA KULTŪRU UN STĀDU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē dārzeņus ar intensīvām metodēm, audzē kokus, krūmus, puķes un citus augus, audzē stādus, sīpolus, iegūst sēklas, piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto dārzeņu, augļkopības un siltumnīcu produkcijas daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot un mēslot zemi; audzēt dārzeņus ar intensīvām metodēm; audzēt puķes, koku un krūmu stādus, sīpolaugus; audzēt puķes, kokus un krūmus parkos un izstādēm; audzēt ārstniecības augus un sēnes; sabiedriskos un individuālos apstādījumos stādīt, kopt, formēt un izzāģēt kokus un krūmus, veidot to vainagus; likvidēt vēja vai citādā veidā nodarītos postījumus un novākt bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6113 01 DĀRZNIEKS (profesijas standarts 4.pielikuma 6.2.apakšnodaļā)

6113 02 Dārzniecības STRĀDNIEKS

6113 03 Dārzniecības LAUKKOPIS

6113 04 Parka DĀRZNIEKS

6113 05 Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113 06 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 07 Siltumnīcas STRĀDNIEKS

6113 08 Puķu AUDZĒTĀJS

6113 09 Sēņu AUDZĒTĀJS

6113 10 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 11 Rožu AUDZĒTĀJS

6113 12 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS

6113 13 Apstādījumu KOPĒJS

6113 14 DaiDĀRZNIEKS

6113 15 Lauku STRĀDNIEKS (augkopībā)

6113 16 KOKKOPIS (arborists)

6114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē graudaugus, sakņaugus, augļu kokus un ogu krūmus nespecializētās saimniecībās, piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod to tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto kultūru daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot un mēslot zemi; stādīt un audzēt kultūraugus; novākt ražu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6114 01 LaukSAIMNIEKS

6114 02 LaukSTRĀDNIEKS

612 MAZĀ GRUPA

PREČPRODUKCIJAS LOPKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Lopkopji un radniecīgu profesiju darbinieki audzē un kopj mājlopus, piemēram, govis, aitas, cūkas, kazas, zirgus, kā arī mājputnus, bites, kažokzvērus, meža putnus, meža zvērus. Iegūto produkciju regulāri piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzējamo dzīvnieku, putnu un bišu šķirnes un daudzumu; noteikt lopkopības, putnkopības, biškopības produktu ražošanai nepieciešamo barības daudzumu; iegādāties barību un citus produktus; audzēt un uzraudzīt dzīvniekus, putnus, bites; slaukt, cirpt, kaut mājlopus; saglabāt, pārstrādāt un realizēt produkciju; veikt ēku, mašīnu mazo remontu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: lopkopības teorija un prakse; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība.

Jāprot: izmantot praksē lopkopības teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji

6122 Mājputnu audzētāji

6123 Biškopji

6124 Jauktās lopkopības produkcijas ražotāji

6129 Citi lopkopības preču produkcijas ražotāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PIENA LOPU UN CITU MĀJDZĪVNIEKU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj mājlopus - govis, aitas, cūkas, kazas, darba un sporta zirgus, kā arī citus mājdzīvniekus, piemēram, suņus, kaķus. Pienu, gaļu, vilnu, ādas un citu produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto dzīvnieku skaitu un sugas; audzēt un pārdot lopbarību; audzēt un kopt lopus; slaukt govis un kazas, cirpt aitas, kaut mājlopus; glabāt produkciju un veikt tās pirmapstrādi; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6121 01 LOPKOPIS

6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 04 Aitu CIRPĒJS

6121 05 GANS

6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS

6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS

6121 08 Liellopu LOPKOPIS

6121 09 CŪKKOPIS

6121 10 AITKOPIS

6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS

6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS

6121 16 Sporta zirgu TRENERIS

6121 17 Jaunlopu KOPĒJS

6121 18 ZIRGKOPIS

6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)

6122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MĀJPUTNU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj mājputnus. Olas, gaļu un spalvas piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto mājputnu skaitu un sugas; audzēt vai iepirkt barību un nepieciešamos putnkopības materiālus; vairot putnus, tos audzēt un uzraudzīt, savākt olas; kaut putnus, apstrādāt, iesaiņot un transportēt gaļu; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6122 03 Inkubatora OPERATORS

6122 04 PUTNKOPIS

6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS

6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS

6123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIŠKOPJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki vairo, audzē un uzrauga bites, iegūst biškopības produkciju, piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt audzēšanai paredzēto bišu saimju daudzumu un šķirnes; audzēt vai iepirkt bišu barību un nepieciešamos materiālus; vairot bites, tās audzēt un uzraudzīt; ievākt medu, vasku un citu biškopības produkciju, veikt tās pirmapstrādi; piegādāt un realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6123 01 BIŠKOPIS (profesijas standarts 4.pielikuma 6.3.apakšnodaļā)

6123 02 DRAVNIEKS

6124 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

JAUKTĀS LOPKOPĪBAS PREČPRODUKCIJAS RAŽOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj dažādus mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus, bites. Produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt optimālu jauktā ganāmpulka lielumu un sastāvu; audzēt vai iepirkt labību un nepieciešamos materiālus; audzēt, kopt, vairot mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus, bites; slaukt govis un kazas, cirpt aitas, savākt olas, ievākt medu un citu produkciju; uzglabāt produkciju un veikt tās pirmapstrādi; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6124 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS

6124 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI LOPKOPĪBAS PREČPRODUKCIJAS RAŽOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj meža zvērus, meža putnus, meža kažokzvērus, piegādā tos un to produkciju realizācijas organizācijām, zooloģiskiem dārziem, cirkiem vai arī pārdod tirgū, nodarbojas ar dzīvnieku dresēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- nomāt vai iepirkt zemi, ēkas, inventāru un to izmantot; noteikt audzēšanai paredzēto meža dzīvnieku skaitu un sugas; iepirkt barību un nepieciešamos materiālus; audzēt, vairot un kopt dzīvniekus; kaut dzīvniekus, dīrāt ādas, veikt produkcijas pirmapstrādi u.tml., sagatavot un piegādāt to realizācijai; aizsargāt un barot dzīvniekus rezervātos un medību saimniecībās; dresēt dzīvniekus sacīkstēm, cirka priekšnesumiem u.tml.; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129 02 Dzīvnieku DRESĒTĀJS

6129 03 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS

6129 04 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129 05 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 06 Krātiņa UZRAUGS

6129 07 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

6129 08 Suņu audzētavas UZRAUGS

6129 09 Zooloģiskā dārza UZRAUGS

6129 10 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

6129 11 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

6129 12 Dzīvnieku kāvējs

6129 13 Suņkopības INSTRUKTORS

6129 14 Suņu PAVADONIS

614 MAZĀ GRUPA

MEŽKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki plāno un veic nepieciešamos meža audzēšanas, aizsargāšanas un izmantošanas darbus, stāda, kopj mežu, izstrādā cirsmas, cērt kokus, tos atzaro, izved no cirsmām, sazāģē, sakrauj, sien un pludina plostus, sargā mežu, dzēš ugunsgrēku, iegūst kokogles un terpentīnu, piegādā meža produkciju realizācijas organizācijām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- stādīt un kopt kokus; novērtēt koku rezerves; cirst kokus; apstrādāt baļķus cirsmās; izvest baļķus; pludināt plostus; uzraudzīt mežu; dzēst ugunsgrēku; iegūt ķīmiskos produktus; medīt zvērus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: mežu audzēšanas, kopšanas un izstrādes teorija un prakse; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība.

Jāprot: izmantot praksē mežsaimniecības un mežu izstrādes teorētiskās zināšanas un prasmi, lietot medību ieroci.

Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

6141 Mežstrādnieki un mežcirtēji

6142 Ogļdeģi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEŽSTRĀDNIEKI UN MEŽCIRTĒJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē, kopj, uzrauga un izmanto mežu, piegādā meža produkciju realizācijas organizācijām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- stādīt un kopt kokus; novērtēt koksnes rezerves; cirst un zāģēt kokus; strādāt ar motorzāģi kokmateriālu sagatavošanā; krautnēt un uzmērīt apaļos kokmateriālus cirsmā; strādāt ar krūmgriezi; apstrādāt baļķus cirsmās; izvest, kraut baļķus, siet plostus un pludināt tos pa upēm; uzraudzīt mežu; dzēst meža ugunsgrēkus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6141 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS

6141 02 Koku ATZAROTĀJS

6141 03 Koku VEDĒJS

6141 04 MEŽCIRTĒJS

6141 05 MEŽSTRĀDNIEKS

6141 06 PLOSTNIEKS

6141 07 Koku PLUDINĀTĀJS

6141 08 Malkas SKALDĪTĀJS

6141 09 ZĀĢĒTĀJS

6141 10 Plostu SĒJĒJS

6141 11 Meža STĀDĪTĀJS

6141 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS

6141 13 Koku KRĀVĒJS

6141 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS

6141 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS

6141 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS

6141 17 Vinčas VADĪTĀJS

6141 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS

6141 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS

6141 20 Motorzāģa VADĪTĀJS

6142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

OGĻDEĢI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki ar vienkāršas tehnikas palīdzību pārstrādā koksni, iegūstot no tās kokogles un terpentīnu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iegūt kokogles, vienkāršos cepļos lēni sadedzinot koksni; iegūt terpentīnu, ar vienkāršas iekārtas palīdzību termiski apstrādājot koksni; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6142 01 ATSVEĶOTĀJS

6142 02 OGĻDEĢIS

615 MAZĀ GRUPA

ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI UN MEDNIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki audzē zivis, kultivē ūdens floru un faunu, zvejo zivis iekšējos ūdeņos, piekrastes zonā un dziļūdeņos, medī zvērus, piegādā produkciju realizācijas organizācijām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- audzēt zivis; iegādāties barību un citus produktus; sagatavot tīklus, zvejas rīkus, iekārtas; vadīt zvejas kuģus un laivas; zvejot zivis; veikt zivju pirmapstrādi; realizēt produkciju; lāpīt tīklus, labot zvejas rīkus, veikt iekārtu un būvju mazo remontu; medīt zvērus; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: zivkopības, medību saimniecības, ūdens floras un faunas teorija un prakse; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība.

Jāprot: izmantot praksē zivsaimniecības, medību saimniecības, ūdens floras un faunas kultivēšanas teorētiskās zināšanas un prasmi un tās papildināt, lietot medību ieroci.

Jāatbild: par veiktā darba norisi; par darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

6151 Ūdens augu un dzīvnieku audzētāji

6152 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki

6153 Dziļūdens zvejnieki

6154 Mednieki

6151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ŪDENS AUGU UN DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un vairo zivis, ūdens augus un dzīvniekus, piegādā tos realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- ieaudzēt un uzraudzīt zivis, ūdens augus un dzīvniekus; sagādāt barību un citus produktus; veikt zivju, ūdens augu un dzīvnieku pirmapstrādi un sagatavot tos transportēšanai; veikt ēku un tehnisko līdzekļu mazo remontu; piegādāt zivis, ūdens augus un dzīvniekus realizācijas organizācijām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6151 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS (profesijas standarts 4.pielikuma 6.1.apakšnodaļā)

6151 02 ZivSAIMNIEKS

6151 03 Zivju /inkubatora STRĀDNIEKS

6152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEKŠĒJO ŪDEŅU UN PIEKRASTES ZVEJNIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki individuāli vai zvejas kuģu ekipāžu sastāvā zvejo iekšējās ūdenskrātuvēs vai piekrastes zonā. Produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot tīklus un citus zvejas rīkus; vadīt zvejas kuģus un laivas uz zvejas vietām un atpakaļ; iemest tīklus, ielikt citus zvejas rīkus un tos izņemt; tīrīt, saldēt, atlaidināt un sālīt zivis uz kuģa vai krastā; realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6152 01 Saldūdens /zivju APSTRĀDĀTĀJS

6152 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS

6152 03 ŠĶIPERIS

6153 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DZIĻŪDENS ZVEJNIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki zvejas kuģu ekipāžu sastāvā zvejo zivis dziļūdeņos un piegādā tās realizācijas organizācijām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot tīklus un citus zvejas rīkus; vadīt zvejas kuģus uz zvejas vietām un atpakaļ; iemest tīklus, ielikt citus zvejas rīkus un tos izņemt; tīrīt, saldēt, atlaidināt un sālīt zivis uz kuģa vai krastā; realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6153 01 Zivju APSTRĀDĀTĀJS

6153 02 Zivju apstrādes OPERATORS (dziļūdens zvejā)

6153 03 Dziļūdens ZVEJNIEKS

6153 05 TRAĻMEISTARS

6153 06 Vecākais TRAĻMEISTARS

6153 07 Zivju apstrādes iekārtu MAŠĪNISTS

6154 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDNIEKI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki medī un ķer lamatās zvērus un putnus, lai iegūtu gaļu, ādas, spalvas un citus produktus, ko piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- medīt zvērus un putnus; izlikt lamatas zvēru un putnu ķeršanai; veikt medījumu pirmapstrādi; realizēt produkciju; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

6154 01 Medību DZINĒJS

6154 02 MEDNIEKS

62 APAKŠGRUPA

PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

Lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki, kas ražo personiskam patēriņam, audzē labību, dārzeņus, augļus un citas kultūras, audzē mājlopus, vāc savvaļas augļus un augus, medī zvērus un zvejo zivis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt lauksaimniecības kultūras, novākt ražu; audzēt un novākt dārzeņus, augļus; audzēt un vākt ārstniecības augus; audzēt un kopt mājlopus un citus mājdzīvniekus; iegūt pienu, gaļu, vilnu, ādas un citus produktus; medīt zvērus; zvejot zivis; sagādāt malku; celt dzīvojamās un saimniecības ēkas; izgatavot vienkāršus darbarīkus, traukus un apģērbu; daļu produktu pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:

621 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

621 MAZĀ GRUPA

PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

Šīs mazās grupas darbinieki audzē labību, dārzeņus, augļus un citas kultūras un mājlopus, vāc savvaļas augļus un augus, medī zvērus un zvejo zivis savam un savas ģimenes patēriņam.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt lauksaimniecības kultūras, novākt ražu; audzēt un novākt dārzeņus, augļus; audzēt un vākt ārstniecības augus; audzēt un kopt mājlopus un citus mājdzīvniekus; iegūt pienu, gaļu, vilnu, ādas un citus produktus; medīt zvērus; zvejot zivis; sagādāt malku; celt dzīvojamās un saimniecības ēkas; izgatavot vienkāršus darbarīkus, traukus, apģērbu; dažus produktus pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: agronomijas, dārzkopības un lopkopības pamatprincipi; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve un darbības principi, darba procesu izpildes secība un to organizācija, darba drošības noteikumi.

Jāprot: izmantot praksē agronomijas, dārzkopības un lopkopības teorētiskās zināšanas.

Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem, par citu darba procesā nodarbināto personu drošību.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

6210 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

6210 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas profesija:

6210 01 ZEMNIEKS

VIII. SEPTĪTĀ PAMATGRUPA

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

71 IEGUVES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS STRĀDNIEKI

711 Ieguves rūpniecības strādnieki

7111 Karjera strādnieki

7112 Spridzinātāji

7113 Akmeņkaļi

7114 Pazemes strādnieki

712 Būvnieki

7121 Būvnieki

7122 Mūrnieki

7123 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7124 Namdari un galdnieki

7129 Citi būvnieki, montētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

713 Apdares būvdarbu strādnieki

7131 Jumiķi

7132 Grīdu un plāksnīšu klājēji

7133 Apmetēji

7134 Izolētāji

7135 Stiklinieki

7136 Sanitārtehniķi

7137 Būvelektriķi

714 Krāsotāji un citu darbu strādnieki

7141 Krāsotāji un tapešu līmētāji

7142 Lakotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7143 Būvniecības konstrukciju tīrītāji

72 METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI

721 Metālapstrādes strādnieki

7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji

7212 Metinātāji

7213 Valcētāji, skārdnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7214 Metāla konstrukciju montētāji

7215 Takelētāji

7216 Zemūdens strādnieki

722 Kalēji un instrumentu izgatavotāji

7221 Kalēji un presētāji

7222 Instrumentatslēdznieki

7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki, visu jomu ražošanas laboranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7224 Slīpētāji, pulētāji, instrumentu asinātāji

723 Mehāniķi un atslēdznieki

7231 Transportlīdzekļu mehāniķi un atslēdznieki

7232 Gaisa kuģu mehāniķi

7233 Rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu mehāniķi un atslēdznieki

724 Elektromehānisko un elektronisko iekārtu mehāniķi un montieri

7241 Elektromehānisko iekārtu mehāniķi

7242 Elektronisko iekārtu mehāniķi

7243 Radio un televīzijas iekārtu mehāniķi

7244 Telegrāfa un telefona iekārtu mehāniķi

7245 Elektrolīniju mehāniķi

73 PRECĪZIJAS IZSTRĀDĀJUMU, ROKU DARBA MĀKSLAS PRIEKŠMETU IZGATAVOTĀJI, IESPIEDĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

731 Precīzijas izstrādājumu un mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7311 Precīzijas ierīču un instrumentu izgatavotāji un labotāji

7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7313 Juvelieri

732 Podnieki, keramikas un stikla priekšmetu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7321 Keramiķi, podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7322 Stikla priekšmetu izgatavotāji

7323 Stikla gravētāji

7324 Apgleznotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

733 Koka, tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu apstrādātāji

7331 Koka, minerālu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji

7332 Tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu mākslas izstrādājumu izgatavotāji

734 Iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7341 Burtliči, iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7342 Stereotipi