Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.995

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 81.§)
Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

Izdoti saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 23.panta pirmo un otro daļu, 24.panta otro daļu,
36.panta otro daļu, 37.panta sesto daļu, Darba likuma 62.panta piekto daļu,
Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 19.panta pirmo daļu
(MK 31.10.2006. noteikumu Nr.897 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.95, kas piemērojami ar 01.02.2009)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas (mēnešalga (mēneša darba alga), piemaksas un prēmijas) sistēmu un kvalifikācijas pakāpju noteikšanas kārtību, kā arī ierēdņu pabalstu un kompensācijas apmēru un saņemšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

2. Ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai, kura amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu (mēneša darba algu) (turpmāk — mēnešalga) izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.

3. Ierēdnis, darbinieks un amatpersona nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (darba) pienākumus.

4. Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas vidējo izpeļņu aprēķina tikai no darba samaksas.

4.1 Noteikumi neattiecas uz tiem darbiniekiem, kurus pieņem darbā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un kuri nav nodokļu maksātāji Latvijas Republikā. Minētajiem darbiniekiem darba samaksu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts darba tirgus specifiku un iestādes budžeta iespējām.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

II. Mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība

5. Lai noteiktu ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalgu, ierēdņa, darbinieka un amatpersonas amatu klasificē saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumiem Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs" un nosaka amata saimi un līmeni. Pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (1.pielikums).

5.1 Ierosinājumus par izmaiņām amatu saimju un līmeņu sadalījumā, kā arī attiecīgi mēnešalgu grupās izskata Valsts sektora darba samaksas komisija.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.285 redakcijā)

6. Atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas kvalifikācijas pakāpei iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona nosaka ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalgu šo noteikumu 2.pielikumā attiecīgai kvalifikācijas pakāpei un mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas diapazona ietvaros.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

6.1 Ārstniecības personām, kurām mēnešalgu nosaka atbilstoši darba apjomam (stundu skaitam mēnesī), faktisko mēnešalgu aprēķina, mēnešalgu reizinot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu un iegūto reizinājumu dalot ar vienai darba algas likmei atbilstošo stundu skaitu.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.285 redakcijā)

7. Iestādes vadītājam mēnešalgu nosaka ministrs, bet Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents.

8. Ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai piešķir vienu no sešām kvalifikācijas pakāpēm, kuru noteikšanai piemēro šādus individuālā vērtējuma kritērijus (3.pielikums):

8.1. amata pienākumu vai darba izpilde, kuru nosaka atbilstoši ierēdņa, darbinieka un amatpersonas darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" (turpmāk - instrukcija). Profesiju grupām (piemēram, ārstniecības personām, sociālā darba speciālistiem, pedagogiem), kurām darba specifikas dēļ instrukciju nav iespējams lietot pilnībā, nozares ministrija vai tiešās pārvaldes iestāde, saskaņojot ar nozares ministriju, pamatojoties uz instrukcijā ietvertajiem pamatprincipiem un saglabājot instrukcijas 13.punktā noteiktos ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumus (A, B, C, D, E), var izstrādāt atbilstošu novērtēšanas kārtību. Fiziskā darba veicēju darba izpildi novērtē pārrunās, kurās piedalās darbinieks un viņa tiešais vadītājs. Darba novērtējumu atspoguļo novērtēšanas protokolā, kuru paraksta darbinieks un viņa tiešais vadītājs un apstiprina iestādes vadītājs. Ja rodas problēmsituācija, jautājumu risina, pieaicinot iestādes personāla vadības speciālistu;

8.2. valsts dienestā (tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, Valsts kontrole, valsts uzņēmumi un bezpeļņas statūtsabiedrības un citas valsts vai pašvaldību institūcijas, kuras reorganizētas par tiešās pārvaldes iestādēm, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Saeima, Nacionālie bruņotie spēki (algots darbs, dienests, izņemot obligāto militāro dienestu)) nostrādātais laiks.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

9. Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši individuālā vērtējuma koeficientam saskaņā ar 4.pielikumu.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

9.1 Ja ierēdnim, amatpersonai un darbiniekam ir darba pieredze valsts dienestā un viņu ieceļ vai pārceļ citā amatā tajā pašā vai citā tiešās pārvaldes iestādē, un viņam:

9.1 1. ir noteikts pārbaudes laiks, tad pārbaudes laikā viņam piemēro 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam. Ja iestādes vadītājs, izvērtējot iepriekšējā amatā veicamos amata (darba) pienākumus saskaņā ar amata aprakstu, konstatē, ka tie ir līdzīgi jaunajiem amata (darba) pienākumiem, viņš var pieņemt pamatotu lēmumu par iepriekšējā amatā noteiktās kvalifikācijas pakāpes saglabāšanu pārbaudes laikā. Ja darbavieta mainīta, tad piešķirto kvalifikācijas pakāpi apliecina ar iepriekšējās darbavietas izsniegtu izziņu par ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba stāžu, veiktajiem amata (darba) pienākumiem šajā darba vietā un piešķirto kvalifikācijas pakāpi. Beidzoties pārbaudes laikam, kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši viņa darbības un tās rezultātu novērtējumam un valsts dienestā nostrādātajam laikam;

9.1 2. nav noteikts pārbaudes laiks un iepriekšējā amatā ir piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro pēdējo piešķirto kvalifikācijas pakāpi. Ja darbavieta ir mainīta, tad piešķirto kvalifikācijas pakāpi apliecina ar iepriekšējās darbavietas izsniegtu izziņu par ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba stāžu šajā darbavietā un piešķirto kvalifikācijas pakāpi;

9.1 3. nav noteikts pārbaudes laiks un iepriekšējā amatā nav piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam un ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27; grozījumu 3.punkts: ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai 9.1 1. apakšpunkta jaunās redakcijas spēkā stāšanās dienā nav beidzies pārbaudes laiks, viņam pārbaudes laikā var pārskatīt piešķirto kvalifikācijas pakāpi)

9.2 Ja ierēdnis, amatpersona vai darbinieks atgriežas no ilgstošas attaisnojošas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, slimība), viņam:

9.2 1. piemēro pēdējo piešķirto kvalifikācijas pakāpi (ja tā ir bijusi piešķirta) un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi;

9.2 2. piemēro 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam, ja tā nav bijusi piešķirta, un ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

10. Ja ierēdnim, amatpersonai un darbiniekam nav darba pieredzes valsts dienestā un, uzsākot darbu tiešās pārvaldes iestādē, viņam:

10.1. ir noteikts pārbaudes laiks, tad pārbaudes laikā viņam piemēro 1.kvalifikācijas pakāpi. Beidzoties pārbaudes laikam, novērtē viņa darbību un tās rezultātus un nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi;

10.2. nav noteikts pārbaudes laiks (attiecas tikai uz darbinieku), tad sākotnēji viņam piemēro 1.kvalifikācijas pakāpi un ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

11. Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai, stājoties amatā, darba pieredze profesionālajā jomā nav mazāka par trim gadiem un tā ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), taču viņam nav darba pieredzes valsts dienestā, iestādes vadītājs, beidzoties pārbaudes laikam, izņēmuma gadījumā ar pamatotu lēmumu pielīdzina ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba pieredzi profesionālajā jomā darba pieredzei valsts dienestā.

11.1 Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai, stājoties amatā, ir darba pieredze pašvaldības iestādēs profesionālajā jomā, kas ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), taču attiecīgajai personai nav darba pieredzes valsts dienestā, iestādes vadītājs, beidzoties pārbaudes laikam, ar pamatotu lēmumu pielīdzina ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba pieredzi profesionālajā jomā darba pieredzei valsts dienestā.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

11.2 Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai nav darba pieredzes valsts dienestā vai tā ir neliela, bet attiecīgā persona veic tādus amata pienākumus, kuru izpilde prasa īpaši sarežģītus risinājumus, vai sagatavo un pieņem sarežģītus lēmumus, kas ir būtiski iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), iestādes vadītājs, ņemot vērā ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas amata pienākumu vai darba izpildes ikgadējo novērtējumu, vai novērtējumu pēc pārbaudes laika beigām (ja novērtējums ir A), ar pamatotu lēmumu mēnešalgu nosaka amatam atbilstošās mēnešalgu grupas visu kvalifikācijas pakāpju diapazona ietvaros.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

12. Kvalifikācijas pakāpi ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai piešķir iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents, konsultatīvajām amatpersonām — Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs vai ministrs.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

12.1 Kvalifikācijas pakāpi konsultatīvajām amatpersonām Ministru kabineta loceklis nosaka atbilstoši konkrētās amatpersonas zināšanām, prasmēm, iegūtajam izglītības līmenim, iemaņām un darba pieredzei attiecīgajā profesionālajā jomā.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.460 redakcijā)

13. Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi pārskata ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā ierēdņa, darbinieka un amatpersonas amata pienākumu vai darba izpildes ikgadējo novērtējumu. Iestādes vadītājs katru gadu nosaka termiņu, kurā veic ikgadējo ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšanu un pārskata viņu kvalifikācijas pakāpes. Ja ikgadējais novērtējums ir:

13.1. tāds pats vai augstāks nekā iepriekšējā gadā, kvalifikācijas pakāpi pārskata saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu;

13.2. zemāks nekā iepriekšējā gadā, piešķir atbilstošo kvalifikācijas pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu, nesamazinot iepriekš noteikto mēnešalgu.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.05.2007. noteikumiem Nr.285; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27)

13.1 Šo noteikumu 9., 9.1, 9.2, 10., 11., 11.1 un 11.2 punkts neattiecas uz Ministru kabineta locekļu konsultatīvajām amatpersonām.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.460 redakcijā)

14. Darbiniekam par darbu, kuru iespējams normēt, var noteikt akorda algu. Akorda algu nosaka, izmantojot šādu formulu:

I = Tl x Nl x A, kur

I — akorda alga latos;

Tl — attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un algu grupai atbilstošā stundas likme latos. To nosaka, dalot mēnešalgu, kas noteikta atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī;

Nl — darba norma stundās uz vienu izpildāmā darba apjoma mērvienību;

A — izpildītais darba apjoms mērvienībās (atbilst darba normas aprēķināšanā izmantotajām mērvienībām).

15. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

III. Piemaksas un prēmijas

16. (Svītrots ar MK 08.11.2008. noteikumiem Nr.926.)

17. Valsts ieņēmumu dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdnis saņem:

17.1. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi — saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

17.2. piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni — līdz 20% no ierēdnim un darbiniekam noteiktās mēnešalgas.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

18. Darbinieks, Valsts meža dienesta, Autotransporta inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts probācijas dienesta valsts civildienesta ierēdnis un darbinieks par darbu īpašos apstākļos, kas saistīts ar paaugstinātu risku viņa drošībai vai veselībai (6.pielikums), saņem piemaksu līdz 25% no viņam noteiktās mēnešalgas.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.897; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27)

18.1 (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.25., kas piemērojami ar 01.01.2009.)

19. (Svītrots ar MK 08.11.2008. noteikumiem Nr.926.)

20. Ierēdnis, darbinieks un amatpersona saņem piemaksu līdz 20 % no viņam noteiktās mēnešalgas par prombūtnē esoša ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas vai vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata (darba) pienākumiem.

(MK 08.11.2008. noteikumu Nr.926 redakcijā)

20.1 Šo noteikumu 20.punktā noteikto piemaksu ierēdnis, darbinieks un amatpersona nesaņem, ja pilda prombūtnē esoša padotā ierēdņa un darbinieka vai padotībā esoša vakanta amata (darba) pienākumus.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.460 redakcijā)

20.2 Piemaksu par prombūtnē esoša ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz četriem mēnešiem. Šis nosacījums nav attiecināms, ja prombūtnē esošais ierēdnis, darbinieks un amatpersona ir pirmsdzemdību un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai ilgstošā mācību komandējumā.

(MK 08.11.2008. noteikumu Nr.926 redakcijā)

20.3 Piemaksu par vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz diviem mēnešiem.

(MK 08.11.2008. noteikumu Nr.926 redakcijā)

21. Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai ir noteiktas vairākas piemaksas par prombūtnē esošu ierēdņu un darbinieku vai vakantu amatu (darbu) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem darba pienākumiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 % no viņam noteiktās mēnešalgas. Ja prombūtnē esoša ierēdņa, darbinieka un amatpersonas vai vakanta amata (darba) pienākumus pilda vairāki ierēdņi, darbinieki un amatpersonas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā ierēdņa, darbinieka un amatpersonas vai vakantā amata mēnešalgu.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 08.11.2008. noteikumiem Nr.926)

22. Ierēdnis, darbinieks vai amatpersona nedrīkst par vienu un to pašu pienākumu pildīšanu vienlaikus saņemt gan šo noteikumu 20.punktā noteiktās piemaksas, gan piemaksu saskaņā ar vadības līgumu.

(MK 08.11.2008. noteikumu Nr.926 redakcijā)

22.1 (Svītrots ar MK 08.11.2008. noteikumiem Nr.926.)

23. Ierēdnis un darbinieks, kurš ieņem diplomāta amatu vai kurš valsts interesēs uz noteiktu laiku pārcelts citā amatā citā iestādē, saglabājot diplomātisko rangu, saņem piemaksu par diplomātisko rangu 20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

23.1 Ierēdnim un amatpersonai, kas ieņem amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, uz valsts amatpersonas amatu savienošanas laiku var noteikt par vienu pakāpi augstāku mēnešalgu grupu, salīdzinot ar to, kas viņam bija noteikta saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.25 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

24. Ierēdnis, darbinieks un amatpersona par nakts darbu saņem piemaksu šādā apmērā:

24.1. ārstniecības persona par darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī ārstniecības persona, kura strādā dzemdību nodaļā un jaundzimušo nodaļā, — ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļa vadītājs — ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.3. citi darbinieki — ne mazāk kā 50% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.4. specializētā valsts civildienesta ierēdnis vai amatpersona — 50% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.5. valsts civildienesta ierēdņi, kuru kontrolējamās jomas darba specifika kvalitatīvai kontroles funkciju nodrošināšanai paredz amata pienākumu pildīšanu arī nakts laikā, - 50 % apmērā no ierēdnim noteiktās stundas algas likmes.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27)

24.1 Šo noteikumu 17.2.apakšpunktā, 18., 18.1, 20.punktā un 24.1., 24.2. un 24.3.apakšpunktā minēto piemaksu piešķiršanas kārtību, piemaksu apmēra noteikšanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs.

(MK 08.11.2008. noteikumu Nr.926 redakcijā)

25. Ierēdni, darbinieku un amatpersonu, kā arī iestādes vadītāju reizi gadā atbilstoši kārtējam darbības un tās rezultātu novērtējumam saskaņā ar instrukciju var materiāli stimulēt šādā apmērā:

25.1. līdz 120 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir A;

25.2. līdz 100 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir B;

25.3. līdz 80 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir C.

(Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27)

26. Ierēdni, darbinieku un amatpersonu atbilstoši darba ieguldījumam var prēmēt, ņemot vērā viņa ieguldījumu, pildot Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai, attiecīgās iestādes rīcības (darba) plānu konkrētam periodam, kā arī veicot rīcības (darba) plānā neparedzētus ārkārtējus uzdevumus. Kalendāra gada laikā prēmijām var izmantot ne vairāk kā vienu divpadsmito daļu no gadam plānotās mēneša amatalgu kopsummas. Darba ieguldījuma izvērtēšanā ņem vērā gūto finansiālo, ekonomisko un strukturālo labumu. Maksimālais izmaksājamās prēmijas apmērs ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai nedrīkst pārsniegt viņa mēnešalgas apmēru, kuram piemērots koeficients 1,2. Konkrētu prēmijas apmēru ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai, izvērtējot viņa ieguldījumu un darba rezultātus saskaņā ar iestādes vadītāja noteiktu prēmēšanas kārtību un kritērijiem, nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam – ministrs, Valsts kancelejas direktoram – Ministru prezidents.

(MK 08.11.2008. noteikumu Nr.926 redakcijā)

IV. Ierēdņa pabalstu un kompensācijas saņemšanas un pārcelšanās izdevumu atlīdzināšanas kārtība

27. Ierēdnis, kurš cietis smagā nelaimes gadījumā un guvis veselības traucējumus, gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un ārstniecības iestādes izsniegtus nelaimes gadījuma faktu un gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi apliecinošus dokumentus. Pabalstu nepiešķir, ja nelaimes gadījums noticis ierēdņa nepiedienīgas vai necienīgas uzvedības dēļ, kas diskreditē valsts civildienestu.

28. Ierēdnis, kurš, pildot amata pienākumus, guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimības), kas liedz viņam pildīt amata pienākumus, gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un izrakstu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par darbspēju zaudējumu procentos. Pabalsta apmēru nosaka, ievērojot amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpi (7.pielikums).

29. Lai saņemtu pabalstu ierēdņa nāves gadījumā, viens no ierēdņa ģimenes locekļiem gada laikā pēc ierēdņa nāves iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

29.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

29.2. miršanas apliecības kopiju;

29.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

30. Lai ierēdnis saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie, brāļi un māsas) vai apgādājamā nāvi, viņš gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

30.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

30.2. miršanas apliecības kopiju;

30.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27)

30.1 Ja neviens no ierēdņa ģimenes locekļiem, kura darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības saņemt pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, nav pieteicies vai saņēmis minēto pabalstu, to apliecina iesniegumā par pabalsta piešķiršanu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

30.2 Ja kādam no ierēdņa ģimenes locekļiem tā darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, ierēdnis iesniegumā par pabalsta piešķiršanu norāda iestādi (un tās adresi), kurā strādā ģimenes loceklis, kā arī apliecina, ka ģimenes loceklis nav iesniedzis dokumentus pabalsta saņemšanai. Informāciju par pabalsta izmaksu tiešās pārvaldes iestāde nosūta iestādei, kurā strādā ģimenes loceklis.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

31. Lai ierēdnis saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu, viņš gada laikā pēc bērna piedzimšanas iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

31.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

31.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

31.1 Ja otrs bērna vecāks nestrādā valsts institūcijā, kuras darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, to apliecina iesniegumā.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

32. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi vai ja arī otrs bērna vecāks strādā valsts institūcijā, kuras darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, iesniegumā par bērna pabalsta piešķiršanu ierēdnis norāda iestādi (un tās adresi), kurā strādā otrs bērna vecāks, kā arī apliecina, ka otrs bērna vecāks nav iesniedzis dokumentus bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

33. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde var izmaksāt divās daļās sešu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts ierēdņa iesniegums par bērna pabalsta piešķiršanu. Pirmajā izmaksas reizē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 % no kopējās pabalsta summas. Informāciju par bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu tiešās pārvaldes iestāde nosūta tai tiešās pārvaldes iestādei, kurā strādā otrs bērna vecāks — ierēdnis.

34. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim nepiešķir, ja bērns piedzimis nedzīvs vai pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm. Šādā gadījumā izmaksā šo noteikumu 30.punktā minēto pabalstu.

35. Ja ierēdnis nedzīvo pastāvīgi tajā administratīvajā teritorijā, kurā ir viņa dienesta vieta, viņš, uzrādot izziņu par dzīvesvietu, par dienām, kurās viņam ir bijis jāstrādā un kurās viņš ir strādājis, no iestādes saņem kompensāciju ceļa izdevumu segšanai:

35.1. līdz 30 % no sabiedriskā transporta izdevumiem, kas pamatoti ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem;

35.2. līdz 30% no izdevumiem par patērēto degvielu (ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports un ierēdnis izmanto personīgo transportlīdzekli), kas pamatoti ar institūcijas vadītāja apstiprinātu brauciena maršrutu un kilometru skaitu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildes stacijas kases čeki (kvītis), kas apliecina minētos izdevumus;

35.3. 100% apmērā no sabiedriskā transporta izdevumiem vai izdevumiem par patērēto degvielu (ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports un ierēdnis izmanto personīgo transportlīdzekli), ja ierēdni pēc iestādes iniciatīvas pārceļ dienestā uz citu apdzīvotu vietu. Izdevumi pamatojami attiecīgi ar šo noteikumu 35.1. vai 35.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

36. Tiešās pārvaldes iestāde, pārceļot ierēdni dienestā uz citu apdzīvotu vietu, atlīdzina šādus pārcelšanās izdevumus:

36.1. ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) ceļa izdevumus;

36.2. izdevumus par ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanu.

37. Pārcelšanās izdevumu atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā iesniegto sabiedriskā transporta biļešu cenu vai transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksas, kā arī saskaņā ar iesniegto pakalpojuma sniedzēja rēķina kopiju (ja ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanai izmantoti pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi). Par transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksām sastāda aktu, ņemot vērā brauciena maršrutu un kilometru skaitu, vidējo degvielas patēriņu un degvielas uzpildes stacijas kases čeku (kvīti).

V. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem:

38.1. Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 83.nr.; 2003, 10., 94., 180.nr.; 2004, 155., 188.nr.);

38.2. Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumus Nr.482 "Noteikumi par Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.);

38.3. Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.429 "Noteikumi par piemaksas apmēru diplomātiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68.nr.; 2005, 53.nr.);

38.4. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumus Nr.959 "Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 188.nr.; 2005, 122.nr.).

39. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

40. Ar 2007.gada 1.janvāri spēku zaudē:

40.1. Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.17 "Noteikumi par valsts aģentūru direktoru atalgojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 10.nr.);

40.2. Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.397 "Metodika, pēc kuras valsts (pašvaldības) aģentūras darbinieka atalgojums (mēneša amatalga) salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu (mēneša amatalgu) darba tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 127.nr.).

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

41. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

42. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

43. Ar 2007.gada 1.janvāri spēku zaudē:

43.1. Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumi Nr.415 "Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) papildu sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 435./437.nr.);

43.2. (svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536);

43.3. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034).

43.1 Ar 2007.gada 30.jūniju spēku zaudē Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.220 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 106.nr.; 2005, 206.nr.).

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

44. Līdz 2006.gada 31.decembrim tiešās pārvaldes iestāžu ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumus Nr.804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem".

44.1 Līdz 2009.gada 31.decembrim Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personām darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumus Nr.980 “Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām”.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.95 redakcijā, kas piemērojami ar 01.02.2009.)

45. Līdz 2010.gada 31.augustam pedagogiem darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumus Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

46. Ar 2006.gada 1.janvāri mēnešalgas noteikšanai piemēro šo noteikumu 8.pielikumu. Ja ierēdnis, darbinieks vai amatpersona valsts dienestā (tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, Valsts kontrole, valsts uzņēmumi un bezpeļņas statūtsabiedrības un citas institūcijas (valsts vai pašvaldību), kuras reorganizētas par tiešās pārvaldes iestādēm, Centrālā vēlēšanu komisija, Saeima, Nacionālie bruņotie spēki) nostrādājusi mazāk par trim gadiem, tai piešķir 1.kvalifikācijas pakāpi, ja tā nostrādājusi trīs gadus un vairāk, — 2.kvalifikācijas pakāpi. Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiešās pārvaldes iestādes novērtē ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba izpildi un saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu nosaka ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi, kā arī saskaņo amatu saimes un līmeņus ar Valsts kanceleju.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

46.1 Iestādes vadītājs ar 2006.gada 1.jūliju var piemērot šo noteikumu 2.pielikuma visas kvalifikācijas pakāpes iestādei piešķirtā atalgojuma fonda ietvaros.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

47. Par valsts dienestā nostrādāto laiku uzskatāms jebkurš laikposms no Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas (1991.gada 21.augusta).

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

48. Noteikumu 5., 6. un 13.punkts un 1., 2., 3. un 4.pielikums stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

48.1 Noteikumu 5.1 punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.285 redakcijā)

49.Tiešās pārvaldes iestādes laikposmā no 2006.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 1.aprīlim uzsāk piemērot noteikumu 5., 6. un 13.punktu un 1., 2., 3. un 4.pielikumu.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

49.1 Laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 1.jūlijam Valsts ieņēmumu dienests uzsāk šo noteikumu pakāpenisku piemērošanu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

50. Noteikumu 8.pielikums zaudē spēku ar 2007.gada 1.aprīli.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

50.1 Ja iestādes vadītājs uzskata, ka šo noteikumu 2.pielikuma piemērošanas uzsākšanai ir nepieciešama ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darbības un tās rezultātu atkārtota novērtēšana, to veic līdz 2007.gada 1.aprīlim. Minētajā laikposmā var piemērot šo noteikumu 8.pielikumu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

51. Pārejas periodā no 2006.gada 1.jūlija līdz jaunās darba samaksas sistēmas pilnīgai ieviešanai ir spēkā 2.pielikumā attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un algu grupai noteiktais mēnešalgu diapazons.

52. Ja ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalga, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ir mazāka par mēnešalgu (kopā ar piemaksu par izdienu, ja tāda ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem), kas viņam bija noteikta līdz šo noteikumu 2.pielikuma piemērošanai, ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai saglabā iepriekš noteikto mēnešalgu līdz laikam, kamēr mēnešalga, kuru nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, sasniedz iepriekš noteiktās mēnešalgas apmēru.

(MK 02.05.2007. noteikumu Nr.285 redakcijā)

52.1 Līdz 2007.gada 1.aprīlim saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu pārskata ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai līdz 2007.gada 1.janvārim piešķirtās kvalifikācijas pakāpes. Ja ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai iepriekš piešķirtā kvalifikācijas pakāpe ir augstāka par pārskatīto kvalifikācijas pakāpi, viņam piešķir pārskatīto kvalifikācijas pakāpi, nesamazinot iepriekš noteikto mēnešalgu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

52.2 Ar 2010.gada 1.janvāri, ja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalga, kas noteikta saskaņā ar šiem noteikumiem, ir mazāka par mēnešalgu, kas viņam bija noteikta, piemērojot Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumus Nr.980 “Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām” (šo noteikumu 44.1 punkts), ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai saglabā noteikto mēnešalgu līdz laikam, kamēr tā sasniedz iepriekš noteiktās mēnešalgas apmēru.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.95 redakcijā, kas piemērojami ar 01.02.2009.)

53. Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku mēnešalgu noteikšanai līdz 2006.gada 30.jūnijam piemēro 8.pielikuma 2.punktu.

54. Noteikumu izpildi finansē no valsts budžetā kārtējam gadam paredzētā atalgojuma fonda. Par papildu finansējuma pieprasījumu kārtējam gadam lemj Ministru kabinets, izstrādājot kārtējā gada valsts budžeta projektu.

55. (Svītrots ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1261)

55.1 (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

55.2 Kopējā ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalgas, piemaksu un saskaņā ar vadības līgumu saņemtā summa mēnesī 2009.gadā nedrīkst pārsniegt 3500 latu.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.460 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2008. noteikumiem Nr.926)

55.3 Ierēdni, darbinieku un amatpersonu brīdina par mēnešalgas apmēra izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 14.jūlijam. Līdz dienai, kad ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai uzsāk izmaksāt atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam pārskatīto un noteikto mēnešalgu, ierēdnis, darbinieks un amatpersona saņem iepriekšējo mēnešalgu, kāda bija noteikta līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.655 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

56. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu, darbinieku un amatpersonu amatu saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas

(Pielikums MK 02.05.2007. noteikumu Nr.285 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.27; MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.460; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.25, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

Amatu saimes (apakšsaimes)

Mēnešalgu grupas un atbilstošie līmeņi

numurs

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Administratīvā vadība

I

IIB

IIA
III
IVA

IVB

IVC

IVD

VA
VB

VI

2.

Apgāde (iepirkšana)

I

II

III

IV

3.

Apsaimniekošana

I

IIA

IIB

III

4.

Apsardze un uzraudzība

IA
IB

IIA
IIB

III

IV

V

VI

5.1.

Ārstniecība: Ārstniecības pakalpojumi

IA
IB
IC

IIA
IIB

III

IVA
IVB

V

VI

5.2.

Ārstniecība: Aprūpe

I

II

III

IV

V

VI

5.3.

Ārstniecība: Farmācija

I

II

IIIA
IIIB

IVA

IVB

6.

Darba aizsardzība

I

II

III

7.

Diplomātiskā darbība

I

IIA
IIB

IIIC

IIIA
IIIB
IVC

IVA
IVB

V

VI

8.

Dispečeru pakalpojumi

I

II

III

9.

Dokumentu rediģēšana

IA

IB

II

III

IV

10.

Ekspertīze

I

II

III

IV

V

11.1.

Finanšu administrēšana: Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība

I

II

III

IV

11.2.

Finanšu administrēšana: Kreditēšana

I

II

III

11.3.

Finanšu administrēšana: Riska vadība (finanšu riski)

I

II

III

11.4.

Finanšu administrēšana: Valsts budžeta norēķini

IA

IB

IIA
IIB

IIIB

IIIA

IVA
IVB

V

12.

Finanšu analīze un vadība

I

IIA

IIB

IIC

IID

IIIA

IIIB
IIIC
IVA

IVB
IVC

13.

Fiziskais un kvalificētais darbs

IA

IB
II

III

IV

V

14.

Grāmatvedība

I

II

IIIA

IIIB

IV

VA
VB

15.

Iekšējais audits

I

II

III

IV

V

16.

Iestāžu drošība

IA
IB

IIA

IIB

17.

Iestāžu procedūras

I

II

III

18.1.

Informācijas apkopošana un analīze:
Arhīvu pakalpojumi

I

II

III

IVA

IVB

18.2.

Informācijas apkopošana un analīze: Bibliotēku pakalpojumi

I

II

III

IV

V

18.3.

Informācijas apkopošana un analīze: Dokumentu pārvaldība

I

II

III

IV

V

18.4.

Informācijas apkopošana un analīze: Fondu glabāšana

I

II

III

18.5.

Informācijas apkopošana un analīze: Muzeju pakalpojumi

I

II

III

IV

V

18.6.

Informācijas apkopošana un analīze: Statistika

IA

IB

II

III

IV

V

19.1.

Informācijas tehnoloģijas: Datorgrafika un WEB dizains

I

II

19.2.

Informācijas tehnoloģijas: Datu atbalsts

I

II

19.3.

Informācijas tehnoloģijas: Informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmas vadība

I

IIA
IIB

III

19.4.

Informācijas tehnoloģijas: Programmatūras attīstība

I

II

III

IV

19.5.

Informācijas tehnoloģijas: Sistēmu administrēšana un uzturēšana

I

II

III

IV

20.

Inženiertehniskie darbi

I

II

III

IV

V

21.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

I

II

IIIA

IIIB

IV

VA

VB

VIA

VIB

VIC

VID

22.1.

Jūras un gaisa transports: Transportlīdzekļu vadīšana

I

II

III

IV

V

22.2.

Jūras un gaisa transports: Transportlīdzekļu tehniskā apkope

I

II

III

23.

Klientu apkalpošana

I

II

III

IV

V

24.

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

I

II

III

IV

25.

Konsultēšana

I

II

IIIIV

26.1.

Kontrole un uzraudzība: Iestāžu un amatpersonu kontrole

I

II

III

IV

V

VI

26.2.

Kontrole un uzraudzība: Muita un muitas kontrole

I

II

III

IV

V

26.3.

Kontrole un uzraudzība: Privātpersonu kontrole

I

II

III

IV

V

VIA

VIB

27.

Kvalitātes vadība

I

II

III

28.1.

Noziedzības novēršana un apkarošana: Izmeklēšana

I

II

III

IV

28.2.

Noziedzības novēršana un apkarošana: Operatīvā darbība

I

II

III

IV

V

28.3.

Noziedzības novēršana un apkarošana: Policija

I

II

III

IV

V

29.1.

Pedagoģija: Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

I

II

III

IV
V

29.2.

Pedagoģija: Izglītošana vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

I

II

III

IV

29.3.

Pedagoģija: Pedagoģijas metodikas vadība

IA
IB

II

IIIA
IIIB

29.4.

Pedagoģija: Izglītības iestāžu vadība

I

IIA
IIB

IIIA
IIIB

IV

30.

Personāla vadība

I

II

III

IVA

IVB

IVC

31.

Pētniecība

I

II

III

32.

Projektu vadība

I

IIA

IIB

IIC

IIIA

IIIB

IIIC

33.

Radošie darbi

I

II

III

34.

Restaurācijas darbi

I

II

III

IVA

IVB

34.1

Risku vadība (darbības riski)

I

II

III

35.

Rīcībpolitikas ieviešana

I

II

III

IV

V

36.

Rīcībpolitikas plānošana

I

II

III

IV

V

VI

37.

Robežapsardzība un robežkontrole

I

II

III

IV

V

38.

Sekretariāta funkcija

I

II

III

39.

Sociālais darbs

I

II

III

IV

40.

Starptautiskie sakari

I

II

III

41.

Transportlīdzekļa vadīšana

I

II

III

42.1.

Tulkošana: Tulkošana rakstos

I

II

42.2.

Tulkošana: Tulkošana mutvārdos

I

II

43.

Ugunsdzēsība un glābšana

I

II

III

IV

V

VI

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu, darbinieku un amatpersonu mēnešalga latos

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.655 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Mēneš-algu grupas

Kvalifikācijas pakāpes

1

2

3

4

5

6

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

1

180

180

182

185

184

189

186

194

190

205

200

218

2

182

187

184

201

186

217

191

234

197

252

205

266

3

184

225

186

242

190

258

197

271

203

286

211

302

4

186

251

188

270

195

291

202

312

210

334

218

358

5

188

285

192

306

200

329

208

353

217

378

225

403

6

190

330

195

355

203

382

212

409

220

438

228

467

7

193

383

201

413

209

444

217

475

226

509

235

543

8

203

456

211

491

220

528

228

566

237

605

249

646

9

212

519

221

559

230

601

239

643

251

689

262

735

10

223

614

232

661

241

710

253

760

276

813

303

868

11

232

722

244

778

271

835

297

894

327

958

355

1022

12

281

860

289

926

313

995

348

1066

377

1140

406

1218

13

335

1002

345

1078

370

1158

411

1241

440

1327

484

1418

14

478

1183

492

1274

507

1369

527

1466

548

1569

572

1675

15

607

1363

631

1468

657

1577

683

1689

710

1807

738

1930

16

750

1612

780

1736

811

1864

843

1997

877

2136

912

2282

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas individuālā vērtējuma kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

I. 1.kritērijs - amata pienākumu vai darba izpilde (K1)

1.tabula

Kritērija raksturojums

E*

D*

C*

B*

A*

     

nav vērtēts***

Vērtējums

0

0,15

0,6

0,85

1

Piezīmes.

1.*A, B, C, D, E — ierēdņa, darbinieka un amatpersonas darbības un tās rezultātu ikgadējais novērtējums saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība", kā arī fiziskā darba veicēja darba izpildes novērtējums.

2. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

3.*** Nav vērtēts — ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai nav beidzies pārbaudes termiņš, kā arī ja ierēdnis, darbinieks vai amatpersona atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, ja pirms tā viņš nav bijis vērtēts.

4. A — darba izpilde visās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē.

5. B — darba izpilde atsevišķās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē, bet pārējās jomās noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē.

6. C — darba izpilde noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē.

7. D — darba izpilde ne visās jomās sasniedz prasības attiecīgajā nozarē, darba izpildē nepieciešami uzlabojumi.

8. E — darba izpilde nesaskan ar prasībām attiecīgajā nozarē, visās jomās nepieciešami būtiski un tūlītēji uzlabojumi.

II. 2.kritērijs - valsts dienestā nostrādātais laiks (K2)

2.tabula

Valsts dienestā nostrādātais laiks

Līdz 2 gadiem

No 2 līdz 5gadiem

No 5 līdz 8gadiem

No 8 līdz 11gadiem

Vairāk par 11 gadiem

Vērtējums

0

0,25

0,5

0,75

1

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu, darbinieku un amatpersonu kvalifikācijas pakāpju noteikšanas tabula

(Pielikums MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

Nr.p.k.

Darba izpilde

Valsts dienestā nostrādātais laiks

līdz 2 gadiem

2-5 gadi

5-8 gadi

8-11 gadi

vairāk par 11 gadiem

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

1.

E

1

0,00

1

0,08

1

0,15

1

0,23

2

0,30

2.

D

1

0,11

1

0,18

2

0,26

2

0,33

2

0,41

3.

C

2

0,42

3

0,50

3

0,57

4

0,65

4

0,72

4.

B

3

0,60

4

0,67

5

0,75

5

0,82

6

0,90

5.

A

4

0,70

5

0,78

6

0,85

6

0,93

6

1,00

Piezīme. * Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši ierēdņa, darbinieka un amatpersonas individuālā vērtējuma koeficientam, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = 0,7 x K1 + 0,3 x K2, kur

K - ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas individuālā vērtējuma koeficients;

K1 - individuālā vērtējuma kritērija "amata pienākumu vai darba izpilde" skaitliskais raksturojums, kas atbilst konkrētajam ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai (3.pielikuma 1.tabula);

K2 - kritērija "valsts dienestā nostrādātais laiks" skaitliskais raksturojums, kas atbilst konkrētajam ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai (3.pielikuma 2.tabula);

0,7 - individuālā vērtējuma kritērija "amata pienākumu vai darba izpilde" īpatsvars;

0,3 - individuālā vērtējuma kritērija "valsts dienestā nostrādātais laiks" īpatsvars.

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Piemaksas par speciālajām dienesta pakāpēm Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ar speciālajām dienesta pakāpēm

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1043)

Nr.p.k.

Speciālā dienesta pakāpe

Piemaksas apmērs

(latos)

1.

Ģenerālis

55

2.

Pulkvedis

45

3.

Pulkvežleitnants

40

4.

Majors

35

5.

Kapteinis

30

6.

Virsleitnants

25

7.

Leitnants

21

8.

Virsnieka vietnieks

14

9.

Virsseržants

11

10.

Seržants

8

11.

Kaprālis

5

12.

Ierindnieks

2

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Iestādes un amatu grupas, kurās amata vai darba pienākumu izpilde ir saistīta ar paaugstinātu risku amata veicēja drošībai un veselībai

(Pielikums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.897; MK 02.05.2007. noteikumiem Nr.285)

Nr.p.k.

Iestādes un amatu grupas

1.

Iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai)

2.

Iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai

3.

Iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kurās ir paaugstināts risks veselībai

4.

Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori

5.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un institūcijās invalīdiem ar redzes traucējumiem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu un aprūpētāju) drošībai vai veselībai

6.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un institūcijās bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu, pedagogu, aprūpētāju, audzinātāju un aukļu) drošībai vai veselībai

7.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienību ārstniecības personām, kurām ir paaugstināts risks drošībai vai veselībai

8.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu medicīnas apakšvienību darbiniekiem, kurās ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus

9.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kuri strādā cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem

10.

Katastrofu medicīnas centra Operatīvā medicīniskā dienesta speciālistiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, kā arī anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu speciālistiem par darbu paaugstināta riska apstākļos proporcionāli izsaukumā pavadītajām stundām

11.

Speciālajās izglītības iestādēs (speciālajās klasēs un grupās), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskajām slimībām, internātskolās bāreņiem un bez vecāku aizgādnības palikušajiem izglītojamajiem - darbiniekiem, kuri strādā ar minētajiem skolēniem

12.

Darbiniekiem, kuri strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs ar skolēniem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība

13.

Ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:

13.1.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic piespiedu ārstēšanu

13.2.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic tiespsihiatrisko un tiesu medicīnisko ekspertīzi

13.3.

rehabilitācijas speciālistiem

14.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem par bīstamiem darba apstākļiem

15.

Veterinārajās iestādēs par darbu, kas saistīts ar leikozes, brucelozes, tuberkulozes un sevišķi bīstamu slimību (piemēram, Sibīrijas mēra, mutes un nagu sērgas, trakumsērgas) ārstēšanu, kā arī ar radioloģiju, rentgenoloģiju un dezinfekciju saistītu darbu un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem

16.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšanu

17.

(Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

18.

Par darbu paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos ugunsgrēku dzēšanas un avārijas darbos, glābšanas darbu vadībā, kā arī par tiešu piedalīšanos minētajos darbos

19.

(Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

20.

(Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

21.

(Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

22.

Autotransporta inspekcijas ierēdņiem un darbiniekiem par darbu paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos, kas saistīts ar autopārvadājumu kontroli uz ceļa, pārkāpumu konstatēšanu, kā arī pārkāpēju sodīšanu

23.

Valsts ieņēmumu dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem:

23.1.par dienestu, kas tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
23.2.par darbu, kas tieši saistīts ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, Valsts ieņēmumu dienesta objektu apsardzi, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu

23.3.

par dienestu, kas tieši saistīts ar muitas robežas kontroli

23.4.

par dienestu, kas tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumu īstenošanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
24.Valsts probācijas dienesta valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem:
24.1.par sociālās uzvedības korekcijas pasākumu īstenošanu soda izciešanas vietās, par postpenitenciārās palīdzības sniegšanu personām brīvības atņemšanas iestādēs, personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, un personām, kuras atrodas sociālās rehabilitācijas centros, par notiesāto apmeklējumu brīvības atņemšanas iestādē
24.2.par nosacīti notiesāto personu, pirms termiņa no soda atbrīvoto personu, kā arī to personu uzraudzību, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un probācijas programmu īstenošanu
24.3.par kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildes organizēšanu un vadīšanu

24.4.

par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildes organizēšanu

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Pabalsta apmērs atbilstoši amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpei

Nr.p.k.

Amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpe (procentos)

Pabalsta apmērs (mēnešalgās)

1.

25-29

12

2.

30-34

14

3.

35-39

16

4.

40-44

18

5.

45-49

20

6.

50-54

22

7.

55-59

23

8.

60-64

24

9.

65-69

26

10.

70-74

28

11.

75-79

30

12.

80-84

32

13.

85-89

34

14.

90-99

35

15.

100

36

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku mēnešalga

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.04.2007.; sk. "Noslēguma jautājumi" 50. punktu)

9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku amati, kuriem var noteikt piemaksu par darbu paaugstinātas atbildības apstākļos

(Pielikums svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.25, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 995Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 30.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124834
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2009","iso_value":"2009\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2009.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-13.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2008","iso_value":"2008\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2008","iso_value":"2008\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2008.-27.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2007","iso_value":"2007\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2007.-23.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2007","iso_value":"2007\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2007.-08.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)