Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.959

Rīgā 2004.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 31.§)
Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem
Izdoti saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 23.panta pirmo un otro daļu,
24.panta otro daļu, 36.panta otro daļu, 37.panta sesto daļu
un Darba likuma 62.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku kvalifikācijas pakāpes, darba samaksu (mēnešalga (mēneša darba alga), piemaksas un prēmijas), kā arī ierēdņu pabalstu un kompensācijas saņemšanas kārtību un to apmēru.

2. Ierēdnim un darbiniekam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu (mēneša darba algu) (turpmāk — mēnešalga) izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.

3. Ierēdnis un darbinieks nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (darba) pienākumus.

4. Ierēdņa un darbinieka vidējo izpeļņu aprēķina tikai no darba samaksas (mēnešalgas (mēneša darba algas), piemaksas un prēmijas).

II. Mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība

5. Ierēdnis un darbinieks saņem mēnešalgu atbilstoši amatam un kvalifikācijas pakāpei. Mēnešalgas konkrēto apmēru ierēdnim un darbiniekam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents.

6. Pēc ierēdņa un darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 “Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība” (turpmāk — instrukcija Nr.2) ierēdnim un darbiniekam piešķir vienu no trim kvalifikācijas pakāpēm. Kvalifikācijas pakāpi ierēdnim un darbiniekam piešķir iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents. Politiskajām amatpersonām kvalifikācijas pakāpi atbilstoši iepriekšējai darba pieredzei tiešās pārvaldes iestādē nosaka Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs vai ministrs. Kvalifikācijas pakāpes pārskata atbilstoši darba pieredzei pēc stāvokļa uz kārtējā gada 2.janvāri. Kvalifikācijas pakāpi pārskata atbilstoši darba pieredzei ne retāk kā reizi gadā.

(Grozīts ar MK 02.08.2005. noteikumiem Nr. 573)

7. Ierēdni ieceļot amatā vai darbinieku pieņemot darbā, piemēro šādas kvalifikācijas pakāpes:

7.1. pirmo kvalifikācijas pakāpi, ja ierēdnim vai darbiniekam nav iepriekšējas darba pieredzes tiešās pārvaldes iestādē vai tā ir mazāka par trim gadiem, sākot no 2001.gada 2.janvāra;

7.2. otro kvalifikācijas pakāpi, ja ierēdnim vai darbiniekam iepriekšējā darba pieredze tiešās pārvaldes iestādē ir no trim līdz pieciem gadiem, sākot no 2001.gada 2.janvāra;

7.3. trešo kvalifikācijas pakāpi, ja ierēdnim vai darbiniekam iepriekšējā darba pieredze tiešās pārvaldes iestādē ir seši un vairāk gadi, sākot no 2001.gada 2.janvāra.

(Grozīts ar MK 02.08.2005. noteikumiem Nr. 573)

8. Ierēdņa un darbinieka kvalifikācijas pakāpi ik pēc trim gadiem paaugstina par vienu pakāpi, ja kārtējais novērtējums kvalifikācijas pakāpes pārskatīšanas gadā saskaņā ar instrukciju Nr.2 ir A, B vai C. Kvalifikācijas pakāpi nepaaugstina, ja kārtējais novērtējums ir D vai E. Ja atkārtotajā novērtēšanā pēc sešiem mēnešiem novērtējums ir vismaz C, pieņem lēmumu par kvalifikācijas pakāpes paaugstināšanu.

III. Piemaksas un prēmijas

9. Ierēdnis saņem piemaksu līdz 20 % no viņam noteiktās mēnešalgas par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos, ja:

9.1. ārkārtējus, darba plānā neparedzētus uzdevumus izpilda īsā termiņā, kas rada papildu slodzi plānoto uzdevumu veikšanai;

9.2. plānotos uzdevumus veic saīsinātā termiņā;

9.3. papildus amata aprakstā noteiktajam veic citas funkcijas vai uzdevumus.

10. Darbinieks par darbu īpašos apstākļos, kuri saistīti ar paaugstinātu risku viņa drošībai vai veselībai, saņem piemaksu līdz 20 % no viņam noteiktās mēneša darba algas. Konkrētos piemaksu piešķiršanas nosacījumus un apmēru nosaka iestādes vadītājs.

11. Darbinieks par papildus veicamo darbu, izņemot prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta darbinieka amata darba pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem darba pienākumiem, saņem piemaksu līdz 20 % no viņam noteiktās mēneša darba algas apmēra.

12. Ierēdnis un darbinieks saņem piemaksu līdz 40 % no viņam noteiktās mēnešalgas par prombūtnē esoša ierēdņa un darbinieka vai vakanta ierēdņa un darbinieka amata (darba) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata (darba) pienākumiem. Noteiktās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā ierēdņa un darbinieka vai vakantā ierēdņa un darbinieka amata mēnešalgu.

13. Ja ierēdnim un darbiniekam ir noteiktas vairākas piemaksas par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 40 % no viņam noteiktās mēnešalgas. Ja prombūtnē esoša ierēdņa un darbinieka vai vakanta ierēdņa un darbinieka amata (darba) pienākumus pilda vairāki ierēdņi un darbinieki, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā ierēdņa un darbinieka vai vakantā ierēdņa un darbinieka amata mēnešalgu.

14. Ierēdnis nedrīkst par vienu un to pašu pienākumu pildīšanu vienlaikus saņemt piemaksu gan par papildu pienākumu pildīšanu, gan par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

15. Ierēdni un darbinieku reizi gadā atbilstoši kārtējam darbības un tās rezultātu novērtējumam saskaņā ar instrukciju Nr.2 var materiāli stimulēt šādā apmērā:

15.1. līdz 120 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir A;

15.2. līdz 100 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir B;

15.3. līdz 80 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir C.

16. Ierēdni un darbinieku atbilstoši darba ieguldījumam var prēmēt, izmantojot finanšu līdzekļus līdz 15 % no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda. Konkrētu prēmijas apmēru ierēdnim un darbiniekam nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents.

IV. Ierēdņa pabalstu un kompensācijas saņemšanas un pārcelšanās izdevumu atlīdzināšanas kārtība

17. Ierēdnis, kurš cietis smagā nelaimes gadījumā un guvis veselības traucējumus, gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un ārstniecības iestādes izsniegtus nelaimes gadījuma faktu un gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi apliecinošus dokumentus. Pabalstu nepiešķir, ja nelaimes gadījums noticis ierēdņa nepiedienīgas vai necienīgas uzvedības dēļ, kas diskreditē valsts civildienestu.

18. Ierēdnis, kurš, pildot amata pienākumus, guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimības), kas liedz viņam pildīt amata pienākumus, gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un izrakstu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas akta par amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpi (procentos). Pabalsta apmēru nosaka, ievērojot amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpi (2.pielikums).

19. Ierēdņa nāves gadījumā viņa ģimene gada laikā pēc ierēdņa nāves iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

19.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

19.2. miršanas apliecības kopiju;

19.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

20. Lai ierēdnis saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, viņš gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

20.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

20.2. miršanas apliecības kopiju;

20.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

21. Lai ierēdnis saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu, viņš gada laikā pēc bērna piedzimšanas iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

21.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

21.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

21.3. Valsts civildienesta pārvaldes izsniegtu izziņu, kurā norādīts, vai otrs bērna vecāks ir vai nav ierēdnis;

21.4. ja arī otrs bērna vecāks ir ierēdnis, — viņa darbavietas izsniegtu izziņu, ka viņš nav saņēmis pabalstu.

22. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde var izmaksāt divās daļās sešu mēnešu laikā. Pirmajā izmaksas reizē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 % no kopējās pabalsta summas.

23. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim nepiešķir, ja bērns piedzimis nedzīvs vai pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm. Šādā gadījumā izmaksā šo noteikumu 20.punktā minēto pabalstu.

24. Ja ierēdnis nedzīvo pastāvīgi tajā administratīvajā teritorijā, kur ir viņa dienesta vieta, viņš, uzrādot izziņu par dzīvesvietu, par dienām, kurās viņam ir bijis jāstrādā un kurās viņš ir strādājis, no iestādes saņem kompensāciju ceļa izdevumu segšanai:

24.1. līdz 30 % no sabiedriskā transporta izdevumiem, kas pamatoti ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem;

24.2. līdz 30 % no izdevumiem (ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports un ierēdnis izmanto personīgo transportlīdzekli) par patērēto degvielu, kas pamatoti ar institūcijas vadītāja apstiprinātu brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izsniegti dokumenti (čeki), kas apliecina minētos izdevumus;

24.3. 100 % apmērā (ja ierēdni pēc iestādes iniciatīvas pārceļ dienestā uz citu apdzīvotu vietu) no sabiedriskā transporta izdevumiem vai izdevumiem par patērēto degvielu personīgajam transportlīdzeklim, ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports. Izdevumi pamatojami attiecīgi ar šo noteikumu 24.1. vai 24.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

25. Tiešās pārvaldes iestāde, pārceļot ierēdni dienestā uz citu apdzīvotu vietu, atlīdzina šādus pārcelšanās izdevumus:

25.1. ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) ceļa izdevumus;

25.2. izdevumus par ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanu.

26. Pārcelšanās izdevumu atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā iesniegto sabiedriskā transporta biļešu cenu vai transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksas, kā arī saskaņā ar iesniegto pakalpojuma sniedzēja rēķina kopiju (ja ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanai izmantoti pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi). Par transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksām sastāda aktu, ņemot vērā brauciena maršrutu un kilometrāžu, vidējo degvielas patēriņu un degvielas uzpildes stacijas izsniegto kases čeku (kvīti).

V. Noslēguma jautājumi

27. Uzsākot noteikumu piemērošanu, ierēdnim un darbiniekam, ja viņš, sākot no 2001.gada, tiešās pārvaldes iestādē nostrādājis mazāk par trim gadiem, piešķir pirmo kvalifikācijas pakāpi, bet, ja ir nostrādāti trīs gadi un vairāk, tad, ņemot vērā šo noteikumu 8.punktā minētos nosacījumus, piešķir otro kvalifikācijas pakāpi.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem:

28.1. Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.705 “Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.);

28.2. Ministru kabineta 2002.gada 15.oktobra noteikumus Nr.461 “Noteikumi par ierēdņu un valsts pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 162., 177.nr.; 2003, 181.nr.);

28.3. Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.213 “Valsts pārvaldes iestāžu, prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 82.nr.; 2003, 10., 77., 94.nr.; 2004, 94.nr.).

29. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.220 “Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem”.

30. Specializētā valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas noteikšanai piemēro:

30.1. Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumus Nr.567 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu”;

30.2. Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumus Nr.592 “Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņu darba samaksu”.

31. Noteikumu izpildi finansē valsts budžetā kārtējam gadam paredzētā atalgojuma fonda ietvaros. Par papildu finansējuma pieprasījumu kārtējam gadam lemj Ministru kabinets, izstrādājot kārtējā gada valsts budžeta projektu.

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959
Ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku mēnešalga (mēneša darba alga) latos

Nr.
p.k.

Amats

Ierēdņiem

Darbiniekiem

pirmajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošā mēnešalga
(latos)

otrajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošā mēnešalga
(latos)

trešajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošā mēnešalga
(latos)

pirmajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošā mēnešalga
(latos)

otrajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošā mēnešalga
(latos)

trešajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošā mēnešalga
(latos)

1.

Valsts kancelejā

1.1.

direktors

229–730

275–876

321–1022

1.2.

direktora vietnieks

185–620

222–744

259–868

1.3.

direktora palīgs

167–290

200–348

234–406

1.4.

direktora vietnieka palīgs

123–290

148–348

172–406

123–271

148–325

172–379

1.5.

departamenta vadītājs

167–550

200–660

234–770

167–514

200–617

234–720

1.6.

departamenta vadītāja vietnieks

149–480

179–576

209–672

149–449

179–538

209–629

1.7.

konsultants

149–350

179–420

209–490

149–327

179–393

209–459

1.8.

juriskonsults

149–400

179–480

209–560

149–374

179–449

209–524

1.9.

redaktors

149–350

179–420

209–490

149–327

179–393

209–459

1.10.

tulks

149–350

179–420

209–490

149–327

179–393

209–459

1.11.

korektors

149–330

179–396

209–462

149–308

179–370

209–431

1.12.

nodaļas vadītājs

149–470

179–564

209–658

149–439

179–527

209–615

1.13.

nodaļas vadītāja vietnieks

149–400

179–480

209–560

149–374

179–449

209–524

1.14.

vecākais referents

149–350

179–420

209–490

1.15.

pārvaldes vecākais referents

149–327

179–393

209–458

1.16.

referents

123–280

148–336

172–392

1.17.

pārvaldes referents

123–262

148–315

172–367

1.18.

vecākais lietvedis

123–290

148–348

172–406

123–271

148–325

172–379

1.19.

lietvedis

131–245

157–294

183–343

131–229

157–275

183–321

1.20.

inženieris

149–280

179–336

209–403

1.21.

visu specialitāšu tehniķi

123–230

148–290

183–348

1.22.

automobiļa vadītājs

149–280

179–336

209–403

1.23.

visu citu profesiju strādnieki

80–150

96–180

112–216

1.24.

Ministru prezidenta biroja vadītājs

229–450

275–540

321–630

1.25.

Ministru prezidenta padomnieks

185–430

222–516

259–602–

1.26.

Ministru prezidenta palīgs

149–310

179–372

209–434

1.27.

Ministru prezidenta preses sekretārs

149–350

179–420

209–490

1.28.

Ministru prezidenta preses sekretāra palīgs

149–300

179–360

209–420

1.29.

Ministru prezidenta sekretārs

131–290

157–348

183–406

1.30.

Ministru prezidenta biedra padomnieks

167–400

200–480

234–560

1.31.

Ministru prezidenta biedra palīgs

131–290

157–348

183–406

1.32.

Ministru prezidenta biedra

149–320

179–384

209–448

 

preses sekretārs

      

2.

Ministrijās (izņemot Ārlietu ministriju), īpašu uzdevumu ministru sekretariātos

2.1.

valsts sekretārs

229–700

275–840

321–980

2.2.

valsts sekretāra vietnieks

185–615

222–738

259–861

2.3.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs

229–560

275–672

321–784

2.4.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja vietnieks

185–530

222–636

259–742

2.5.

aizsardzības padomnieks Latvijas Republikas pārstāvniecībā NATO

185–615

222–738

259–861

2.6.

departamenta direktors

167–530

200–636

234–742

167–495

200–594

234–693

2.7.

departamenta direktora vietnieks

149–470

179–564

209–658

149–439

179–527

209–615

2.8.

patstāvīgās nodaļas vadītājs

149–470

179–564

209–658

149–439

179–527

209–615

2.9.

patstāvīgās nodaļas vadītāja vietnieks

131–410

157–492

183–574

131–383

157–460

183–536

2.10.

nodaļas vadītājs

131–450

157–540

183–630

131–421

157–505

183–589

2.11.

nodaļas vadītāja vietnieks

131–390

157–468

183–546

131–365

157–437

183–511

2.12.

ministra padomnieks

149–400

179–480

209–560

2.13.

valsts ministra padomnieks

149–380

179–456

209–532

2.14.

ministra biroja vadītājs

149–400

179–480

209–560

2.15.

ministra palīgs

123–280

148–336

172–392

2.16.

valsts ministra palīgs

123–280

148–336

172–392

2.17.

ministra preses sekretārs

123–320

148–384

172–448

2.18.

galvenais valsts inspektors

131–390

140–468

183–546

2.19.

valsts sekretāra padomnieks

149–390

179–468

209–546

149–365

179–437

209–511

2.20.

valsts sekretāra vietnieka padomnieks

149–390

179–468

209–546

149–365

179–437

209–511

2.21.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja padomnieks

149–390

179–468

209–546

149–365

179–437

209–511

2.22.

valsts sekretāra palīgs

123–280

148–336

172–392

123–262

148–314

172–367

2.23.

valsts sekretāra vietnieka palīgs

123–280

148–336

172–392

123–262

148–314

172–367

2.24.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja palīgs

123–280

148–336

172–392

123–262

148–314

172–367

2.25.

vecākais referents

131–335

157–402

183–469

2.26.

pārvaldes vecākais referents

131–313

157–376

183–438

2.27.

vecākais inspektors

131–335

157–402

183–469

2.28.

referents

123–260

148–312

172–364

2.29.

pārvaldes referents

123–243

148–292

172–340

2.30.

inspektors

123–260

148–312

172–364

2.31.

jaunākais referents

101–195

121–234

141–273

2.32.

jaunākais inspektors

101–195

121–234

141–273

2.33.

specializētais atašejs

131–390

157–468

183–546

2.34.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā

131–390

157–468

183–546

2.35.

Aizsardzības ministrijas padomnieks

131–390

157–468

183–546

131–365

157–437

183–511

2.36.

juriskonsults

131–390

157–468

183–546

131–365

157–437

183–511

2.37.

redaktors

131–280

157–336

183–392

131–262

157–314

183–367

2.38.

tulks

131–305

157–366

183–427

131–285

157–342

183–399

2.39.

konsultants

131–335

157–402

183–469

131–313

157–376

183–438

2.40.

korektors

131–240

157–288

183–336

131–224

157–269

183–314

2.41.

vecākais lietvedis

131–280

157–336

183–392

131–262

157–314

183–367

2.42.

lietvedis

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

2.43.

vecākais grāmatvedis

131–313

157–376

183–438

2.44.

grāmatvedis

131–233

157–280

183–336

2.45.

vecākais ekonomists

131–335

157–402

183–469

131–313

157–376

183–438

2.46.

ekonomists

131–250

157–300

183–350

131–233

157–280

183–336

2.47.

visu nosaukumu vecākie speciālisti

131–313

157–376

183–438

2.48.

visu nosaukumu speciālisti

101–170

121–204

141–245

2.49.

arhivārs

123–224

148–269

172–314

3.

Ārlietu ministrijā

3.1.

valsts sekretārs

229–700

275–840

321–980

3.2.

valsts sekretāra vietnieks

185–615

222–738

259–861

3.3.

ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

185–615

222–738

259–861

3.4.

speciālo uzdevumu vēstnieks

185–615

222–738

259–861

3.5.

vēstnieks

185–610

222–732

259–854

3.6.

ģenerālinspektors

185–610

222–732

259–854

3.7.

Valsts protokola vadītājs

185–610

222–732

259–854

3.8.

Valsts protokola vadītāja palīgs

123–280

148–336

172–392

123–262

148–314

172–367

3.9.

pilnvarotais lietvedis (pagaidu pilnvarotais lietvedis)

167–530

200–636

234–742

167–495

200–594

234–693

3.10.

ģenerālkonsuls

167–530

200–636

234–742

167–495

200–594

234–693

3.11.

departamenta direktors

167–530

200–636

234–742

167–495

200–594

234–693

3.12.

departamenta direktora vietnieks

149–465

179–558

209–651

149–435

179–522

209–609

3.13.

ministra palīgs

123–262

148–314

172–367

3.14.

ministra preses sekretārs

123–320

148–384

172–448

3.15.

pirmais sekretārs

131–400

157–480

183–560

131–374

157–449

183–523

3.16.

konsuls

131–400

157–480

183–560

131–374

157–449

183–523

3.17.

nodaļas vadītājs

131–450

157–540

183–630

131–421

157–505

183–589

3.18.

nodaļas vadītāja vietnieks

131–390

157–468

183–546

131–365

157–437

183–511

3.19.

padomnieks

149–390

179–468

209–546

149–365

179–437

209–511

3.20.

valsts sekretāra palīgs

123–280

148–336

172–392

3.21.

valsts sekretāra vietnieka palīgs

123–280

148–336

172–392

123–262

148–314

172–367

3.22.

otrais sekretārs

131–350

157–420

183–490

131–327

157–393

183–458

3.23.

vecākais referents

131–350

157–420

183–490

3.24.

pārvaldes vecākais referents

131–327

157–393

183–458

3.25.

vecākais grāmatvedis

131–350

157–420

183–490

131–327

157–393

183–458

3.26.

grāmatvedis

131–280

157–336

183–392

131–262

157–314

183–367

3.27.

jaunākais grāmatvedis

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

3.28.

vicekonsuls

131–350

157–420

183–490

131–327

157–393

183–458

3.29.

vēstnieka palīgs

131–240

157–288

183–336

131–224

157–269

183–314

3.30.

trešais sekretārs

131280

157336

183–392

131–262

157–314

183–367

3.31.

referents

131–280

157–336

183–392

131–262

157–314

183–367

3.32.

atašejs

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

3.33.

jaunākais referents

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

3.34.

visu nosaukumu vecākie speciālisti

131–350

157–420

183–490

131–327

157–393

183–458

3.35.

visu nosaukumu speciālisti

131–280

157–336

183–392

131–262

157–314

183–367

3.36.

visu nosaukumu jaunākie speciālisti

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

3.37.

vecākais lietvedis

131–350

157–420

183–490

131–327

157–393

183–458

3.38.

lietvedis

131–280

157–336

183–392

131–262

157–314

183–367

3.39.

jaunākais lietvedis

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

3.40.

diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sekretārs

82–180

98–216

115–259

3.41.

diplomātiskais kurjers

131–200

157–240

183–288

3.42.

šoferis (diplomātiskajā pārstāvniecībā)

100–160

120–192

140–230

3.43.

saimniecības pārzinis diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā

100–160

120–192

140–230

4.

Ministriju, Valsts kancelejas un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu padotībā esošajās iestādēs

4.1.

iestādes vadītājs

206–650

247–780

288–910

206–608

247–729

288–851

4.2.

iestādes vadītāja vietnieks

167–570

200–684

234–798

167–533

200–639

234–746

4.3.

Konkurences padomes loceklis, Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis

167–550

200–660

234–770

4.4.

Konkurences biroja direktors, Nacionālās radio un televīzijas padomes sekretariāta vadītājs

167–550

200–660

234–770

4.5.

Konkurences biroja direktora vietnieks

149–530

179–636

209–742

4.6.

pārvaldes direktors, departamenta direktors

149–530

179–636

209–742

149–495

179–594

209–693

4.7.

pārvaldes direktora vietnieks, departamenta direktora vietnieks

131–465

157–558

183–651

131–435

157–522

183–609

4.8.

pārvaldes vadītājs

131–465

157–558

183–651

131–435

157–522

183–609

4.9.

pārvaldes vadītāja vietnieks

131–460

157–552

183–644

131–430

157–516

183–602

4.10.

valsts notārs

131–460

157–552

183–644

4.11.

nodaļas vadītājs, daļas vadītājs

131–460

157–552

183–644

131–430

157–516

183–602

4.12.

nodaļas vadītāja vietnieks, daļas vadītāja vietnieks

131–400

157–480

183–560

131–374

157–449

183–524

4.13.

sektora vadītājs

131–395

157–474

183–553

131–369

157–443

183–517

4.14.

sektora vadītāja vietnieks

131–370

157–444

183–518

131–346

157–415

183–484

4.15.

iestādes vadītāja padomnieks

131–390

157–468

183–546

131–365

157–437

183–511

4.16.

galvenais valsts inspektors

131–390

140–468

183–546

4.17.

iestādes vadītāja palīgs

123–280

140–336

172–392

123–262

148–314

172–367

4.18.

jurists

131–350

157–420

183–490

131–327

157–393

183–458

4.19.

galvenais, vecākais grāmatvedis

131–299

157–359

183–419

4.20.

grāmatvedis

131–262

157–314

183–367

4.21.

vecākais referents

131–320

157–384

183–448

4.22.

pārvaldes vecākais referents

131–299

157–359

183–419

4.23.

tulks

131–254

157–305

183–366

4.24.

vecākais lietvedis

131–262

157–314

183–367

4.25.

referents

123–260

148–312

172–364

4.26.

pārvaldes referents

123–243

148–292

172–340

4.27.

konsultants

123–200

148–240

172–288

4.28.

ārējo sakaru koordinators

101–180

121–216

141–259

4.29.

jaunākais referents

101–195

121–234

141–273

4.30.

vecākais inspektors

131–320

157–384

183–448

4.31.

inspektors

123–260

148–312

172–364

4.32.

jaunākais inspektors

101–195

121–234

141–273

4.33.

vecākais eksperts

131–320

157–384

183–448

131–299

157–359

183–419

4.34.

eksperts

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

4.35.

jaunākais eksperts

90–185

108–222

126–259

90–173

108–208

126–242

4.36.

visu nosaukumu vecākie speciālisti

101–200

115–240

141–288

4.37.

visu nosaukumu speciālisti

82–170

98–204

115–245

5.

Ministriju padotībā esošajās vietējās (pilsētu, rajonu un reģionu) iestādēs

5.1.

iestādes vadītājs (arī virsmežzinis)

196–600

235–720

274–840

196–561

235–673

274–785

5.2.

iestādes vadītāja vietnieks (arī virsmežziņa vietnieks)

149–550

179–660

209–770

149–514

179–617

209–720

5.3.

daļas vadītājs

131–460

157–552

183–644

131–430

157–516

183–602

5.4.

daļas vadītāja vietnieks

131–400

157–480

183–560

123–374

148–449

172–524

5.5.

mežzinis

123–450

148–540

172–630

123–421

148–505

172–589

5.6.

mežziņa vietnieks

123–400

148–480

172–560

5.7.

sektora vadītājs

123–390

148–468

172–546

123–365

148–437

172–511

5.8.

vecākais referents

131–320

157–384

183–448

5.9.

pārvaldes vecākais referents

131–299

157–359

183–419

5.10.

galvenais, vecākais grāmatvedis

131–299

157–359

183–419

5.11.

grāmatvedis

131–233

157–280

183–336

5.12.

virsmežniecības inženieris

131–330

157–396

183–462

5.13.

referents

123–260

148–312

172–364

5.14.

pārvaldes referents

123–243

148–292

172–340

5.15.

jaunākais referents

101–195

121–234

141–273

5.16.

vecākais inspektors

131–320

157–384

183–448

5.17.

inspektors, mežsargs

123–260

148–312

172–364

5.18.

jaunākais inspektors

101–195

121–234

141–273

5.19.

vecākais eksperts

131–320

157–384

183–448

131–299

157–359

183–419

5.20.

eksperts

123–240

148–288

172–336

123–224

148–269

172–314

5.21.

jaunākais eksperts

90–185

108–222

126–259

90–173

108–208

126–242

5.22.

visu nosaukumu vecākie speciālisti

101–200

121–240

141–288

5.23.

visu nosaukumu speciālisti

82–170

98–204

115–245

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959
Pabalsta apmērs atbilstoši amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpei

Nr.
p.k.

Amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpe
(procentos)

Pabalsta apmērs
(mēnešalgās)

1.

25–29

12

2.

30–34

14

3.

35–39

16

4.

40–44

18

5.

45–49

20

6.

50–54

22

7.

55–59

23

8.

60–64

24

9.

65–69

26

10.

70–74

28

11.

75–79

30

12.

80–84

32

13.

85–89

34

14.

90–99

35

15.

100

36

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 959Pieņemts: 23.11.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.11.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
97032
{"selected":{"value":"05.08.2005","content":"<font class='s-1'>05.08.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.08.2005","iso_value":"2005\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-04.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.08.2005
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"