Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumus Nr. 959 "Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem".

Precizēts 13.01.2004., Latvijas Vēstnesis Nr.5 (2953) 

Ministru kabineta noteikumi Nr.705

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 53.§)

Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju

Izdoti saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 23.panta pirmo un otro daļu, 24.panta otro daļu un 37.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka valsts civildienesta ierēdņu (turpmāk - ierēdņi) atalgojumu (mēnešalga, piemaksas un prēmijas), pabalstus, kompensāciju ceļa izdevumu segšanai, kā arī to apmērus.

2. Tiešās pārvaldes iestādes (turpmāk - iestāde) vadītāja un ierēdņa mēnešalgas konkrēto apmēru saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu nosaka attiecīgi Ministru prezidents, ministrs vai iestādes vadītājs.

3. Ierēdnis saņem piemaksu līdz 40 % no viņam noteiktās mēnešalgas par prombūtnē esoša ierēdņa amata pienākumu pildīšanu vai vakanta ierēdņa amata pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem. Noteiktās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt prombūtnē esoša ierēdņa vai vakanta ierēdņa amata mēnešalgas apmēru.

4. Ja ierēdnim ir noteiktas vairākas piemaksas par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 40 % no viņam noteiktās mēnešalgas. Ja prombūtnē esoša ierēdņa vai vakanta ierēdņa amata pienākumus pilda vairāki ierēdņi, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esoša ierēdņa vai vakanta ierēdņa amata mēnešalgas apmēru.

5. Ierēdnis saņem piemaksu līdz 20 % no viņam noteiktās mēnešalgas par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

6. Par vienu un to pašu pienākumu pildīšanu ierēdnis nedrīkst vienlaikus saņemt piemaksu gan par papildu pienākumu pildīšanu, gan par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

7. Ierēdni par augstiem darba rezultātiem atbilstoši ierēdņa darba ieguldījumam var materiāli stimulēt. Materiālajai stimulēšanai izmanto finanšu līdzekļus līdz 15 % no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda.

8. Ierēdnis nesaņem atalgojumu par laiku, kurā viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata pienākumus.

9. Ierēdnim, kurš amata pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata pienākumu pildīšanas laikam.

10. Ja ierēdnis cietis smagā nelaimes gadījumā, viņš saņem pabalstu mēnešalgas apmērā. Pabalstu nepiešķir, ja nelaimes gadījums noticis ierēdņa vainas dēļ. Lai saņemtu pabalstu, ierēdnis gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās iestādes vadītājam šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

10.2. nelaimes gadījuma faktu apliecinošus dokumentus.

11. Ja ierēdnis, pildot amata pienākumus, ir guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums, kas liedz viņam pildīt amata pienākumus, viņš saņem pabalstu. Pabalsta apmēru nosaka atbilstoši darbspēju zaudējumam (procentos) saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības izrakstu no akta par darbspēju zaudējuma noteikšanu procentos (2.pielikums). Lai saņemtu pabalstu, ierēdnis gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās iestādes vadītājam šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

11.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības izrakstu no akta par darbspēju zaudējuma noteikšanu procentos.

12. Ierēdņa nāves gadījumā viņa ģimene saņem pabalstu ierēdņa mēnešalgas apmērā. Ja ierēdnis gājis bojā, pildot amata pienākumus, viņa ģimene saņem pabalstu ierēdņa 24 mēnešalgu apmērā. Lai saņemtu pabalstu, ierēdņa ģimene gada laikā pēc ierēdņa nāves iesniedz attiecīgās iestādes vadītājam šādus dokumentus:

12.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

12.2. miršanas apliecības kopiju;

12.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

13. Ierēdnis saņem pabalstu mēnešalgas apmērā sakarā ar ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie) vai apgādājamā nāvi. Lai saņemtu pabalstu, ierēdnis gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

13.2. miršanas apliecības kopiju;

13.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

14. Ierēdnis saņem pabalstu sešu mēnešalgu apmērā bērna piedzimšanas gadījumā. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi, pabalstu saņem tikai viens vecāks. Lai saņemtu pabalstu, ierēdnis gada laikā pēc bērna piedzimšanas iesniedz attiecīgās iestādes vadītājam šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

14.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

14.3. Valsts civildienesta pārvaldes izsniegtu izziņu, kurā norādīts, vai otrs bērna vecāks ir vai nav ierēdnis;

14.4. ja arī otrs bērna vecāks ir ierēdnis, - viņa darbavietas izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka viņš nav saņēmis pabalstu.

15. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim nepiešķir, ja bērns piedzimis nedzīvs vai pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm. Šādā gadījumā izmaksā šo noteikumu 13.punktā minēto pabalstu.

16. Ja ierēdnis nedzīvo pastāvīgi tajā administratīvajā teritorijā, kur ir viņa dienesta vieta, viņš, uzrādot izziņu par dzīvesvietu, par dienām, kurās viņam ir bijis jāstrādā un kurās viņš ir strādājis, no iestādes saņem kompensāciju ceļa izdevumu segšanai:

16.1. līdz 30 % no sabiedriskā transporta izdevumiem, kas pamatoti ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem;

16.2. līdz 30 % no izdevumiem (ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports un ierēdnis izmanto personīgo transportlīdzekli) par patērēto degvielu, kas pamatoti ar institūcijas vadītāja apstiprinātu brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildīšanas staciju izsniegti dokumenti (čeki), kas apliecina minētos izdevumus;

16.3. 100 % apmērā (ja ierēdni pēc iestādes iniciatīvas pārceļ uz citu apdzīvotu vietu) no sabiedriskā transporta izdevumiem vai izdevumiem par patērēto degvielu personīgajam transportlīdzeklim, ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports. Izdevumi pamatojami attiecīgi ar 16.1. vai 16.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

17. Ja ierēdni pārceļ uz citu apdzīvotu vietu, iestāde atlīdzina šādus ar pārcelšanos saistītos izdevumus:

17.1. ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādībā esošo personu) ceļa izdevumus;

17.2. izdevumus par ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādībā esošu personu) īpašumā esošās iedzīves pārvešanu.

18. Ar pārcelšanu saistīto izdevumu atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā iesniegto sabiedriskā transporta biļešu cenu vai transportlīdzekļa patērētās degvielas vērtību, ko apliecina kases čeks, kā arī saskaņā ar iesniegto pakalpojuma sniedzēja rēķina kopiju (ja ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādībā esošo personu) īpašumā esošās iedzīves pārvešanai izmantoti pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi).

19. Noteikumu izpilde finansējama valsts budžetā attiecīgajam gadam paredzētā atalgojuma fonda ietvaros.

20. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem līdz jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanai piemēro Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.220 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem".

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumus Nr.20 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalagojumu un ierēdņu pabalstiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 11., 95., 101., 105.nr.; 2002, 121.nr.; 2003, 77.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 20.decembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.705

Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalgas (latos)

Nr. p.k.

Amata nosaukums

Mēnešalgas apmērs (latos)

1

2

3

1.

Valsts kancelejā un Valsts civildienesta pārvaldē

 

1.1.

direktors

229-371

1.2.

direktora vietnieks

185-371

1.3.

direktora palīgs

167-286

1.4.

direktora vietnieka palīgs

123-286

1.5.

Krīzes kontroles centra vadītājs

167-346

1.6.

departamenta vadītājs

167-346

1.7.

departamenta vadītāja vietnieks

149-315

1.8.

konsultants

149-315

1.9.

juriskonsults

149-371

1.10.

redaktors

149-346

1.11.

tulks

149-346

1.12.

korektors

149-315

1.13.

nodaļas vadītājs

149-315

1.14.

nodaļas vadītāja vietnieks

149-315

1.15.

vecākais referents

149-315

1.16.

referents

123-209

1.17.

vecākais lietvedis

123-231

1.18.

lietvedis

131-209

2.

Ministrijās (izņemot Ārlietu ministriju), īpašu uzdevumu ministru sekretariātos

 

2.1.

valsts sekretārs

229-371

2.2.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs

229-371

2.3.

valsts sekretāra vietnieks

185-371

2.4.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja vietnieks

185-371

2.5.

aizsardzības padomnieks Latvijas Republikas pārstāvniecībā NATO

185-371

2.6.

departamenta direktors

167-346

2.7.

departamenta direktora vietnieks

149-315

2.8.

nodaļas vadītājs

131-286

2.9.

nodaļas vadītāja vietnieks

131-254

2.10.

galvenais valsts inspektors

131-254

2.11.

valsts sekretāra padomnieks

149-315

2.12.

valsts sekretāra vietnieka padomnieks

149-315

2.13.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja padomnieks

149-315

2.14.

valsts sekretāra palīgs

123-254

2.15.

valsts sekretāra vietnieka palīgs

123-254

2.16.

īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja palīgs

123-254

2.17.

vecākais referents

131-209

2.18.

vecākais inspektors

131-209

2.19.

referents

123-184

2.20.

inspektors

123-184

2.21.

jaunākais referents

101-166

2.22.

jaunākais inspektors

101-166

2.23.

specializētais atašejs

131-286

2.24.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā

131-286

2.25.

Aizsardzības ministrijas padomnieks

131-286

2.26.

juriskonsults

131-371

2.27.

redaktors

131-213

2.28.

tulks

131-213

2.29.

konsultants

131-209

2.30.

korektors

131-209

2.31.

vecākais lietvedis

131-209

2.32.

lietvedis

123-184

3.

Ārlietu ministrijā

 

3.1.

valsts sekretārs

229-371

3.2.

valsts sekretāra vietnieks

185-371

3.3.

ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

185-371

3.4.

speciālo uzdevumu vēstnieks

185-371

3.5.

vēstnieks

185-371

3.6.

ģenerālinspektors

185-371

3.7.

Valsts protokola vadītājs

185-371

3.8.

pilnvarotais lietvedis (pagaidu pilnvarotais lietvedis)

167-346

3.9.

ģenerālkonsuls

167-346

3.10.

Valsts protokola vadītāja vietnieks

167-346

3.11.

departamenta direktors

167-346

3.12.

padomnieks

149-315

3.13.

departamenta direktora vietnieks

149-315

3.14.

pirmais sekretārs

131-286

3.15.

konsuls

131-286

3.16.

nodaļas vadītājs

131-286

3.17.

nodaļas vadītāja vietnieks

131-254

3.18.

valsts sekretāra palīgs

123-254

3.19.

otrais sekretārs

131-209

3.20.

vecākais referents

131-209

3.21.

grāmatvedis

131-209

3.22.

vicekonsuls

131-209

3.23.

vēstnieka palīgs

131-209

3.24.

trešais sekretārs

123-184

3.25.

referents

123-184

3.26.

atašejs

123-184

3.27.

jaunākais referents

101-166

4.

Valsts kancelejas, ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu padotībā esošajās iestādēs

 

4.1.

iestādes vadītājs

206-371

4.2.

iestādes vadītāja vietnieks

167-346

4.3.

Konkurences padomes loceklis

167-346

4.4.

Konkurences biroja direktors

167-346

4.5.

Konkurences biroja direktora vietnieks

149-315

4.6.

departamenta direktors

149-315

4.7.

departamenta direktora vietnieks

131-286

4.8.

valsts notārs

131-286

4.9.

daļas vadītājs

131-286

4.10.

daļas vadītāja vietnieks

131-254

4.11.

sektora vadītājs

131-254

4.12.

iestādes vadītāja padomnieks

131-254

4.13.

galvenais valsts inspektors

131-254

4.14.

sektora vadītāja vietnieks

131-231

4.15.

iestādes vadītāja palīgs

123-231

4.16.

jurists

131-209

4.17.

grāmatvedis

131-209

4.18.

vecākais referents

131-209

4.19.

referents

123-184

4.20.

jaunākais referents

101-166

4.21.

vecākais inspektors

131-209

4.22.

inspektors

123-184

4.23.

jaunākais inspektors

101-166

4.24.

vecākais eksperts

131-209

4.25.

eksperts

123-184

4.26.

jaunākais eksperts

90-166

5.

Ministriju padotībā esošajās vietējās (pilsētu, rajonu un reģionu) iestādēs

 

5.1.

iestādes vadītājs (arī virsmežzinis)

196-315

5.2.

iestādes vadītāja vietnieks (arī virsmežziņa vietnieks)

149-315

5.3.

daļas vadītājs, mežzinis

131-286

5.4.

daļas vadītāja vietnieks, mežziņa vietnieks

123-254

5.5.

sektora vadītājs

123-231

5.6.

vecākais referents, virsmežniecības inženieris

131-209

5.7.

referents

123-184

5.8.

jaunākais referents

101-166

5.9.

vecākais inspektors

131-209

5.10.

inspektors, mežsargs

123-184

5.11.

jaunākais inspektors

101-166

5.12.

vecākais eksperts

131-209

5.13.

eksperts

123-184

5.14.

jaunākais eksperts

90-166

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.705

Pabalsta apmērs atbilstoši darbspēju zaudējumam (procentos)

Nr. p.k.

Darbspēju zaudējums (procentos)

Pabalsta apmērs (mēnešalgās)

1.

25-29

12

2.

30-34

14

3.

35-39

16

4.

40-44

18

5.

45-49

20

6.

50-54

22

7.

55-59

23

8.

60-64

24

9.

65-69

26

10.

70-74

28

11.

75-79

30

12.

80-84

32

13.

85-89

34

14.

90-99

35

15.

100

36

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 705Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 20.12.2003.Zaudē spēku: 01.01.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 19.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
82269
20.12.2003
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"