Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.857

Rīgā 2005.gada 15.novembrī (prot. Nr.66 1.§)
Noteikumi par sociālajām garantijām un atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

(Noteikumu nosaukums MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu 
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta septīto un astoto daļu 
un 13. panta pirmās daļas 15. punktu
(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk – bērns), kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns);

1.2. sniedzamā atbalsta veidus, apjomu un saturu personai līdz 21 gada vecuma sasniegšanai vai, ja persona mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā, – līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadības sasniegšanai un kura ir paudusi vēlmi saņemt attiecīgo atbalstu un pēc pilngadības sasniegšanas uzturēties pie tā paša vai cita ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja, ja aizbildnis, audžuģimene vai specializētā audžuģimene tam ir piekritusi, var uzturēties pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumu, kā arī nosaka atbalsta saņemšanas, piešķiršanas, pārtraukšanas un izbeigšanas nosacījumus un kārtību;

1.3. sniedzamā atbalsta veidus, apjomu un saturu pilngadīgai personai, kura līdz adopcijas nodibināšanai ir atradusies ārpusģimenes aprūpē un attiecībā uz kuru tiesa ir atcēlusi adopciju līdz 21 gada vecuma sasniegšanai vai, ja tā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā, – līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī šo pakalpojumu saņemšanas, piešķiršanas, pārtraukšanas un izbeigšanas nosacījumus un kārtību;

1.4. valsts atbalstu pašvaldībām, kuras nodrošina pakalpojumus un atbalstu šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajām ārpusģimenes aprūpē bijušajām personām un 1.3. apakšpunktā minētajām personām, valsts atbalsta piešķiršanas kārtību, apmēru un kritērijus tā noteikšanai.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

II. Bērna finansiālais atbalsts

2. Aizbildnis, audžuģimene vai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs (turpmāk — ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs), kura aprūpē nodots bērns, bērnam naudas līdzekļu veidā sniegtos fiziskas vai juridiskas personas dāvinājumus un ziedojumus nogulda kredītiestādes kontā, kas atvērts uz bērna vārda.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

3. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

4. Ja bez vecāku gādības palikušajam bērnam ārpusģimenes aprūpes laikā nomirst vecāki vai viens no vecākiem, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kārto jautājumu par apgādnieka zaudējuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs bērnam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu pārskaita kredītiestādes kontā, kas atvērts uz bērna vārda.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

6. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sedz ar bērna izglītošanu un uzturēšanos izglītības iestādē saistītos izdevumus.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

III. Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un tās izsniegšanas kārtība

7. Bērnam vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, izsniedz vienota parauga apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk – apliecība) (1. pielikums). Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu vai augstākās izglītības programmu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

8. Apliecību izsniedz, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

9. Apliecības izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma nodrošina Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs). Apliecības bāriņtiesām izsniedz bez maksas.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

10. Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka centrs, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

11. Atkārtoti apliecību izsniedz bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns. Apliecības derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka centrs.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

12. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.

(MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā)

13. Bāriņtiesa 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņemšanas iesniedz centrā:

13.1. pieprasījumu apliecības izgatavošanai (turpmāk – apliecības pieprasījums) (2. pielikums);

13.2. bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm);

13.3. bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

14. Bāriņtiesa apliecību reģistrā izdara ierakstu par apliecības pieprasījuma nosūtīšanu centram (3. pielikums) sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

15. Ja apliecību pieprasa atkārtoti, bāriņtiesa centrā iesniedz šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

16. Pieprasot apliecību pilngadību sasniegušam bērnam, bāriņtiesa Valsts izglītības informācijas sistēmā pārliecinās, ka bērns apgūst kādu no šo noteikumu 7. punktā minētajām izglītības programmām, un iesniedz centram šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā  minētos dokumentus.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

17. Centrs 10 darbdienu laikā nodrošina apliecības izgatavošanu un izsniedz to pieprasītājam vai nosūta pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi, kā arī izdara par to attiecīgu ierakstu apliecību uzskaites žurnālā (turpmāk – uzskaites žurnāls) (4. pielikums).

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

17.1 Šo noteikumu 15. punktā minētajā gadījumā bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā nodod iepriekš izdoto apliecību. Nodoto apliecību bāriņtiesa divu nedēļu laikā iesniedz centrā.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

18. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, bāriņtiesa centrā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstveida paskaidrojumu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

19. Bāriņtiesa 10 darbdienu laikā pēc bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās par to rakstiski informē centru, pievienojot dokumentu, kas pamato ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, un iepriekš izsniegto apliecību.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

20. Centrs šo noteikumu 15., 18. un 19. punktā minētās apliecības anulē, iekļauj nederīgo apliecību sarakstā un izdara attiecīgu ierakstu uzskaites žurnālā, norādot anulēšanas iemeslu un datumu. Šo noteikumu 15. un 19. punktā  minētās apliecības iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu iznīcināšanas kārtību.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

IV. Atvieglojumi bērnam pirms un pēc pilngadības sasniegšanas

21. Bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

22. Pašvaldības saistošajos noteikumos ir tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam.

V. Informēšana par sociālajām garantijām

23. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sešus mēnešus pirms bērna pilngadības sasniegšanas informē pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, par laiku, kad bērnam beidzas ārpusģimenes aprūpe un viņam būs nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā, kā arī palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

24. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar bāriņtiesu sešus mēnešus pirms bērna pilngadības sasniegšanas viņu rakstiski informē par tiesībām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atbalstu izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

V1. Atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam un pilngadīgai personai

(Nodaļa MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.1 Ja šo noteikumu 1.2. apakšpunktā  minētā persona ir izteikusi vēlmi saņemt atbalstu vai pašvaldības sociālais dienests ir saņēmis informāciju par  šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto personu, pašvaldības sociālais dienests, izvērtējot personas sociālo situāciju un ņemot vērā atbalsta vajadzības, lemj par atteikumu piešķirt atbalstu vai par personas individuālajām vajadzībām atbilstoša atbalsta sniegšanu un piešķir:

24.11. sociālā mentora pakalpojumu līdz trim stundām nedēļā socializēšanās un patstāvības prasmju apguvei. Lai veicinātu šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētās personas motivāciju, sociālais mentors var nodrošināt personas interesēm un vajadzībām atbilstošus biheiviorālās pārmaiņas motivējošus pasākumus, apmaksājot ēdināšanu, kultūras pasākumus, sporta nodarbības un cita veida motivācijas pasākumus;

24.12. pabalstu 3,29 euro dienā finanšu pratības apguvei. Piešķirot šo atbalsta veidu, pašvaldības sociālais dienests piešķir arī vismaz vienu no šo noteikumu 24.11. apakšpunktā  vai 24.13. apakšpunktā ​​​​​​​ minētajiem atbalsta pasākumiem;

24.13. atbalsta grupas dažādu sociālo prasmju un iemaņu apguvei (turpmāk – atbalsta grupas) vienu reizi mēnesī.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.2 Pašvaldības sociālais dienests ne retāk kā reizi gadā pēc šo noteikumu 24.1 punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas, noskaidrojot personas viedokli, atkārtoti izvērtē šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētās personas vajadzības un resursus un lemj par nepieciešamību turpināt piešķirtā atbalsta pasākuma sniegšanu, izbeigt to vai piešķirt citu atbalsta pasākumu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.3 Pašvaldības sociālais dienests lemj par piešķirto šo noteikumu 24.1 punktā minēto atbalsta pasākumu sniegšanas pārtraukšanu, ja šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētā persona:

24.31. pilda valsts aizsardzības militāro dienestu – 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Latvijas Republikas Zemessardzes vienībā;

24.32. atrodas ieslodzījuma vietā vai ir ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai stacionārā un uzturēšanos tajā pilnībā vai daļēji apmaksā valsts;

24.33. mācību, darba vai cita iemesla dēļ atrodas ārvalstīs ilgāk par vienu mēnesi;

24.34. atrodas bezvēsts prombūtnē;

24.35. bez attaisnojoša iemesla divus mēnešus nav saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu vai piedalījusies atbalsta grupā.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.4 Pašvaldības sociālais dienests lemj par atbalsta sniegšanas izbeigšanu, ja šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētā persona:

24.41. ir sasniegusi 21 gada vecumu un neapgūst kādu no šo noteikumu 7. punktā minētajām izglītības programmām;

24.42. ir sasniegusi 24 gadu vecumu;

24.43. atsakās no turpmākās atbalsta saņemšanas vai sociālais dienests, veicot šo noteikumu 24.2 punktā minēto izvērtējumu, secina, ka turpmāka atbalsta sniegšana nav nepieciešama;

24.44. izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.5 Ja šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētā persona ir paudusi vēlmi saņemt atbalstu atkārtoti, pašvaldības sociālais dienests to piešķir šo noteikumu 24.1 punktā noteiktajā kārtībā, ja ir zudis un nav iestājies cits šo noteikumu 24.3 un 24.4 punktā minētais atbalsta pasākumu pārtraukšanas vai izbeigšanas pamats.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.6 Pieņemot lēmumu par atbalsta pasākumu piešķiršanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu, pašvaldības sociālais dienests veic atzīmi pašvaldības ikdienā lietotajā informācijas sistēmā, norādot:

24.61. atbalsta pasākuma piešķiršanas, pārtraukšanas vai izbeigšanas datumu;

24.62. piešķirto atbalsta pasākumu veidus, apjomu un finansējuma faktisko izlietojumu;

24.63. atbalsta pasākumu pārtraukšanas vai izbeigšanas iemeslu;

24.64. dzīvesvietu atbalsta pakalpojuma saņemšanas laikā.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.7 Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas nodod pilngadību sasniegušajam bērnam viņa lietošanā esošo apģērbu un apavus.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.8 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 40 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 60 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Minētos izdevumus sedz no attiecīgajai institūcijai kārtējam gadam paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.9 Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, specializētajā audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 40 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 60 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.10 Pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.11 Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par Centrālās statistikas pārvaldes publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro), un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem un mīksto inventāru.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.12 Ja šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā persona turpina uzturēties pie tā paša ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja, tai šo noteikumu 24.8, 24.9 un 24.11 punktā minētos naudas līdzekļus izmaksā vai piešķir pēc 23 gadu vecuma sasniegšanas vai pēc tam, kad persona ir uzsākusi patstāvīgu dzīvi.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.13 Ja pilngadību sasniegušais bērns apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par likuma "Par sociālo drošību" 2.2 panta otrajā daļā noteikto minimālo ienākumu sliekšņa apmēru (noapaļots līdz pilniem euro), bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 30 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.14 Ja pilngadību sasniegušais bērns apgūst augstākās izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par likuma "Par sociālo drošību2.2 panta otrajā daļā noteikto minimālo ienākumu sliekšņa apmēru (noapaļots līdz pilniem euro), bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 30 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.15 Pašvaldība pēc šo noteikumu 24.13 un 24.14 punktā minētā pabalsta piešķiršanas ne retāk kā divas reizes gadā pārbauda informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā par to, vai pilngadību sasniegušais bērns turpina apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.16 Pašvaldība katru gadu uz 1. janvāri pārskata šo noteikumu 24.8 un 24.9 punktā  minēto naudas līdzekļu apmēru un šo noteikumu 24.11, 24.13, 24.14 punktā minētā pabalsta apmēru, ņemot vērā aktuālo Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicēto minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Ja pārskata gadā aktuālā ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, naudas līdzekļi un pabalsts paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

24.17 Pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sniedzot psihosociālo un materiālo atbalstu, veic nepieciešamos pasākumus pilngadību sasniegušā bērna un šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētās personas integrēšanai sabiedrībā.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

VI. Atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai

(Nodaļa svītrota ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

25. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

26. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

27. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

28. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

29. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

30. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

31. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

31.1 (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

31.2 (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

31.3 (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

32. (Svītrots ar MK 30.04.2024. noteikumiem Nr. 275)

VI1. Valsts nodrošinātā atbalsta apmērs pašvaldībām, kritēriji tā noteikšanai un valsts atbalsta piešķiršanas kārtība

(Nodaļa MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.1 Atbalsta pasākumus apmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura ir pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai lēmusi par adopcijas atbilstību adoptējamā bērna interesēm.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.2 Labklājības ministrija no valsts budžeta līdzekļiem atbalsta pasākumu nodrošināšanai piešķir pašvaldībai, kura ir sniegusi šo noteikumu 24.1 punktā minēto atbalstu, ne vairāk kā 3 565,19 euro kalendāra gadā par vienu šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto personu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.3 Pašvaldība atbalsta pasākumu nodrošināšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus izlieto, ievērojot šādus nosacījumus:

32.31. vienas šo noteikumu 24.11. apakšpunktā minētā sociālā mentora darba stundas atalgojums nepārsniedz 11,00 euro, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

32.32. biheiviorālās pārmaiņas motivējošu pasākumu izmaksas nepārsniedz 30 euro mēnesī;

32.33. sociālo mentoru mācību lektora akadēmiskās stundas cena nepārsniedz 50 euro, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Mācību ilgums ir 24 akadēmiskās stundas un mācību grupā vidēji ir 20 dalībnieki;

32.34. šo noteikumu 24.12. apakšpunktā minēto finansiālo atbalstu šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajai personai  izmaksā vienu reizi mēnesī proporcionāli kalendāra mēneša dienu skaitam no dienas, kad pašvaldības sociālais dienests ir personai piešķīris šo atbalsta veidu;

32.35. par vienas nodarbības (ieskaitot materiālus) nodrošināšanu šo noteikumu 24.13. apakšpunktā minētās atbalsta grupas dažādu sociālo prasmju un iemaņu apguvei, kurā piedalās no 7 līdz 15 personām, valsts sedz ne vairāk kā 250 euro, nepārsniedzot 16,67 euro par vienu personu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.4 Ar atbalsta pasākumu nodrošināšanu saistītos administrēšanas izdevumus no valsts budžeta sedz ne vairāk kā 10 % apmērā no šo noteikumu  32.2 punktā minēto pasākumu faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 356,52 euro gadā par vienu šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto personu. Finansējumu administrēšanas izdevumiem pašvaldība var izlietot:

32.41. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto darbinieku atlīdzībai;

32.42. transporta izdevumiem;

32.43. telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei;

32.44. citiem izdevumiem, kas saistīti ar šo noteikumu 24.1 punktā minēto atbalsta pasākumu administrēšanu.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.5 Pašvaldības sociālais dienests, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, līdz nākamā ceturkšņa desmitajam datumam iesniedz Labklājības ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu izmaksai par finanšu izlietojumu atbalsta pasākumu nodrošināšanai šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajai personai, norādot personas datus nesaturošu informāciju.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.6 Labklājības ministrija:

32.61. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.5 punktā minētā pieprasījuma apstiprināšanas veic atbalsta maksājumu pašvaldībai;

32.62. ir tiesīga izlases kārtībā veikt atbalsta maksājumam pašvaldībai paredzēto līdzekļu izlietojuma kontroli, kā arī pieprasīt atbalsta maksājuma saņēmējam ar atbalsta maksājuma līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus un informāciju.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.7 Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 32.5 punktā minētajos pieprasījumos vai pārkāpumus šo noteikumu 24.1 punktā minēto atbalsta pasākumu apmaksā, tā pārtrauc atbalsta maksājumu izmaksu līdz kļūdu izlabošanai vai pārkāpumu novēršanai. Pēc kļūdu labošanas vai pārkāpumu novēršanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu. Nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā ceturksnī pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.8 Pašvaldības sociālais dienests triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 32.5 punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas ir tiesīgs precizēt pieprasījumā minēto informāciju un iesniegt Labklājības ministrijā precizēto pieprasījumu par atbalsta pasākumu nodrošināšanu. Labklājības ministrija pieņem precizēto pieprasījumu un 10 darbdienu laikā pēc tā apstiprināšanas veic maksājumu pašvaldībai atbilstoši precizētajā pieprasījumā norādītajam finanšu izlietojumam. Izņēmuma gadījumā, ja norādīti pamatoti iemesli, kādēļ pieprasījums nav iesniegts vai precizēts noteiktajā termiņā, tiek pieņemti precizētie pieprasījumi par iepriekšējiem periodiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.9 Ja Labklājības ministrija vai pašvaldība konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, pašvaldības sociālais dienests piecu darbdienu laikā iesniedz precizētu šo noteikumu 32.5 punktā minēto pieprasījumu par iepriekšējiem periodiem. Pēc kļūdu izlabošanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no pašvaldībai nākamajos mēnešos paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

32.10 Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ieturēt šo noteikumu 32.9 punktā minētos līdzekļus, pašvaldība atmaksā nepamatoti saņemtos līdzekļus, ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

33. Šo noteikumu III nodaļa stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

34. Apliecību, kura saskaņā ar labklājības ministra noteikto kārtību izgatavota līdz 2005.gada 31.decembrim, izmanto sociālo garantiju saņemšanai līdz tās derīguma termiņa beigām.

(MK 10.01.2006. noteikumu Nr.35 redakcijā)

35. Noteikumos noteiktās sociālās garantijas attiecas arī uz tiem bērniem un pilngadību sasniegušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja vai pagasta (pilsētas) Tautas deputātu padome.

36. Šo noteikumu 30. un 31.punktā minētā norma par pabalsta apmēru stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

36.1 Šo noteikumu 31.1 punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.650 redakcijā)

37. Līdz 2005.gada 31.decembrim minimālais pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 100 latu.

38. Līdz 2005.gada 30.decembrim šo noteikumu 31.punktā minētā pabalsta minimālais apmērs ir 21 lats.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumus Nr.254 "Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 231./232.nr.).

40. Apliecības, kas izsniegtas līdz 2011.gada 31.martam, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.198 redakcijā)

41. Šo noteikumu 30. punktā minēto pabalstu par periodu no 2021. gada 1. janvāra bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pašvaldība pārrēķina un starpību izmaksā ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 829 redakcijā)

42. Šo noteikumu 32.5 punktā minētās informācijas ievadi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā pašvaldības sociālais dienests nodrošina pēc tam, kad ir uzsākta attiecīgās funkcionalitātes darbība. Līdz Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas funkcionalitātes darbības uzsākšanai pašvaldība līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz atbilstoši Labklājības ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicētajam paraugam aizpildītu veidlapu "Pārskats par finanšu izlietojumu atbalsta pasākumu nodrošināšanai šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajai personai".

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

43. Līdz attiecīgu pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim, ir piemērojami pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka tās sniedzamo atbalstu pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

44. Informāciju par augstākās izglītības studiju programmas apguvi, kas nepieciešama šo noteikumu 16. punktā minētās apliecības pieprasīšanai, bāriņtiesas darbinieks Valsts izglītības informācijas sistēmā iegūst pēc 2025. gada 1. jūnija.

(MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

Apraksts

1. Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk — apliecība) ir 54 x 86 vai 85 mm formāta dokuments.

2. Apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

2.1. apliecības augšā dokumenta nosaukums — "Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai";

2.2. apliecības vidū, drukāti sarkanā krāsā un sakārtoti cits zem cita, ir vārdi: "Vārds", "Uzvārds", "Personas kods". Tiem pretī veic atbilstošus ierakstus melnā krāsā;

2.3. apliecības kreisajā pusē ieskenēta bērna fotogrāfija (19 x 25 mm);

2.4. virs fotogrāfijas norāda apliecības numuru. Pretī melnā krāsā drukātajam saīsinājumam "Nr." ir septiņzīmju numurs;

2.5. zem fotogrāfijas, drukāti melnā krāsā, vārdi "Derīga līdz". Nākamajā rindā zem minētajiem vārdiem norāda attiecīgās apliecības derīguma termiņa beigu datumu — diena, mēnesis, gads (četri cipari);

2.6. vārdi "Apliecību izsniegusi" drukāti melnā krāsā; tiem pretī melnā krāsā — apliecības izdevējiestādes nosaukums;

2.7. vārdi "Apliecība izsniegta, pamatojoties uz" drukāti melnā krāsā. Tiem pretī ar melnu krāsu veic atbilstošu ierakstu.

3. Apliecības aizmugurē (reversā) ir šāda informācija:

3.1. apliecības augšējā daļā — apliecības izdevējvalsts nosaukums "LATVIJAS REPUBLIKA" (drukāts melnā krāsā). Apliecības vidusdaļas apakšā vārdi "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" (drukāti melnā krāsā);

3.2. zem vārdiem "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" divās rindās izkārtots šāda satura teksts (drukāts melnā krāsā): pirmajā rindā — "Apliecības atrašanas vai nozaudēšanas gadījumā", otrajā rindā — "zvanīt pa tālruni xxxxxxx" (norādīts konkrētā tālruņa numurs).

4. Apliecībā iestrādātas šādas drošības zīmes:

4.1. abpusēja apdruka — uz balta fona pelēkā krāsā pa visu apliecību (izņemot fotogrāfijas atrašanās vietu un papildinātā mazā valsts ģerboņa atrašanās vietu) izvietoti vārdi "LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA";

4.2. apliecības pirmajā pusē krāsains papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls;

4.3. apliecības aizmugures (reversa) vidusdaļā ir iestrādāta hologramma, kas atbilst šādiem kritērijiem:

4.3.1. forma — taisnstūra;

4.3.2. divas dimensijas;

4.3.3. izmērs — 15 mm (augstums) x 18 mm (platums);

4.3.4. krāsas: priekšplānā — sarkanā krāsa, aiz tās — zili zaļā krāsa. Krāsas mainās atkarībā no apskates leņķa spektrā no sarkanās krāsas uz zili zaļo krāsu;

4.3.5. plānu skaits — divi:

4.3.5.1. priekšplānā — Latvijas ģeogrāfiskās kartes kontūras attēls;

4.3.5.2. aizmugurējā plānā — 0,75-1 mm optiskā dziļumā burti LM, kas atkārtojas sešās diagonālās rindās no kreisā apakšējā stūra uz labo augšējo stūri, ar priekšplāna "ēnu" (zem priekšplāna burtu LM nav);

4.3.6. mainot hologrammas apskates leņķi par 5-7 grādiem, mainās krāsas un attiecīgi parādās priekšplāns vai aizmugurējais plāns ar atbilstošu krāsu izvietojumu;

4.3.7. aizsardzība pret viltošanu — hologramma ir iestrādāta starp apliecību veidojošajiem slāņiem, tas ir, zem apliecības otrās puses caurspīdīgā slāņa, un tā nav atdalāma no apliecības;

4.4. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509).

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
2. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr. 857

(Pielikums MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

Pieprasījums apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai

Nr. _______ 20___. g. ____. ____________

 

 

Pieprasījums ir (atzīmēt ar x):
[] pirmreizējs
[] atkārtots. Ja atkārtots, norādiet iemeslu _____________________________________________

 

1. Bāriņtiesa 
2. Tālrunis 
3. Ziņas par bērnu vai pilngadību sasniegušu bērnu: 
3.1. vārds 
3.2. uzvārds 
3.3. personas kods 

 3.4. bērna dzimšanas dati (dd. mm. gggg.)

 

4. Bāriņtiesas lēmums  
 

(lēmuma nosaukums)

 
5. Bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas datums 
6. Bāriņtiesas lēmuma Nr. 

7. Pievienotie dokumenti (atzīmēt ar x):

7.1. ☐ bāriņtiesas lēmuma kopija vai noraksts*

7.2. ☐ bērna fotogrāfija

7.3.☐ izmantot iepriekš iesūtīto foto

7.4.iepriekš izsniegtā apliecība, apliecības numurs

       ☐ iepriekš izsniegtā apliecība tiks nodota, saņemot jaunu

7.5. ☐ paskaidrojums par nozaudētu, bojātu vai nozagtu apliecību

 

8. Apliecības saņemšanas veids (atzīmēt ar x):

8.1. centrā

8.2. ierakstītā pasta sūtījumā

 
 

(adrese)

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Piezīme. * Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.7. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra
noteikumiem Nr. 857

(Pielikums MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

  

(bāriņtiesas nosaukums)

 

Apliecību reģistrācijas žurnāls

Nr.

p. k

Apliecības pieprasīšanas datums

Apliecības pieprasījuma numurs

Apliecība pieprasīta

Ziņas par bērnu

Apliecības numurs

Apliecības izsniegšanas vai nosūtīšanas datums

Apliecības derīguma termiņš

Apliecības saņēmēja* vārds, uzvārds

Apliecības saņēmēja paraksts**

pirmo reizi

atkārtoti

vārds

uzvārds

personas kods

pieprasīšanas iemesls

iepriekšējās apliecības derīguma termiņš

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Piezīmes.

1. * Ja bērns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, apliecības saņēmējs ir viņa likumiskais pārstāvis.

2. ** 14. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta bāriņtiesā.

4. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr. 857

(Pielikums MK 30.04.2024. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

Apliecību uzskaites žurnāls

Nr.
p. k.

Apliecības izsniegšanas datums*

Izsniegtās apliecības numurs

Ziņas par bērnu

Apliecības derīguma termiņš

Apliecība izsniegta

Bāriņtiesas nosaukums

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

Pilnvaras numurs un izsniegšanas datums*

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas paraksts*

Apliecības nosūtīšanas datums

Ziņas par apliecības anulēšanu

vārds

uzvārds

pirmo reizi

atkārtoti

iemesls

datums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Piezīme. * 2., 10., 11. un 12. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta centrā.
5. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr. 857
Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimums patstāvīgas dzīves uzsākšanai

(Pielikums svītrots ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 347)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sociālajām garantijām un atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 857Pieņemts: 15.11.2005.Stājas spēkā: 18.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 17.11.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
121592
{"selected":{"value":"04.05.2024","content":"<font class='s-1'>04.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2024","iso_value":"2024\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-03.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2020","iso_value":"2020\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-18.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2011","iso_value":"2011\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-31.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2007","iso_value":"2007\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2006","iso_value":"2006\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2006.-19.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2006","iso_value":"2006\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2006.-17.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2005","iso_value":"2005\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2005.-18.01.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"