Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 254

Rīgā 1999.gada 13.jūlijā (prot. Nr. 35, 13.§)

Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 61.panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka valsts un pašvaldību sociālās garantijas bāreņiem (bērniem, kuru vecāki ir miruši vai atzīti par mirušiem, vai nav zināmi) un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un kārtību, kādā sedzami izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo sociālo garantiju nodrošināšanu.

2. Sociālās garantijas ir tiesības saņemt:

2.1. bārenim;

2.2. bez vecāku gādības palikušajam bērnam:

2.2.1. kura vecākiem atņemta vecāku vara ar tiesas spriedumu;

2.2.2. kura vecākiem ir pārtraukta vecāku vara ar bāriņtiesas vai pagasttiesas (turpmāk - bāriņtiesa (pagasttiesa)) lēmumu:

2.2.2.1. ja pār vecākiem nodibināta aizgādnība;

2.2.2.2. ja vecāki brīvības atņemšanas dēļ nav spējīgi pildīt vecāku pienākumus;

2.2.2.3. ja vecāki nenodrošina bērna pienācīgu aprūpi un audzināšanu;

2.2.2.4. ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns ir cietis no vecāku vardarbības;

2.2.2.5. ja ir citi faktiski šķēršļi, kas vecākiem atņem iespēju izlietot vecāku varu;

2.2.3. kura vecāki atrodas bezvēsts prombūtnē;

2.2.4. kura vecāki ilgstošas slimības dēļ nav spējīgi realizēt vecāku varu.

II. Bērna ārpusģimenes aprūpe

3. Bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu uzņem vispārējā bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē (turpmāk - audzināšanas iestāde), ja bāriņtiesa (pagasttiesa) ir pieņēmusi lēmumu par bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna ievietošanu audzināšanas iestādē:

3.1. bērnu līdz divu gadu vecumam, bet, ja bērnam ir fiziskās un garīgās attīstības traucējumi, līdz četru gadu vecumam, - bāreņu aprūpes centrā;

3.2. bērnu no divu gadu vecuma līdz pilngadībai:

3.2.1. bērnunamā-patversmē;

3.2.2. internātskolā, ja bērns ir skolas vecumā;

3.2.3. krīzes centrā vai citā audzināšanas iestādē, kur nodrošina bērna aprūpi un audzināšanu;

3.3. bērnu invalīdu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no četru gadu vecuma līdz pilngadībai - specializētā bērnu sociālās aprūpes centrā.

4. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa (pagasttiesa) ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audzināšanas iestādē, nodrošina bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna ievietošanu audzināšanas iestādē.

5. Sociālās palīdzības fonds labklājības ministra noteiktajā kārtībā izsniedz norīkojumu bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna uzņemšanai bāreņu aprūpes centrā vai specializētā bērnu sociālās aprūpes centrā.

6. Pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par speciālās izglītības nepieciešamību, pašvaldība var ievietot vienas ģimenes bērnus (brāļus un māsas, pusbrāļus un pusmāsas) dažādās audzināšanas iestādēs.

7. Audzināšanas iestādē uzņemto bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu aizbildņa pienākumus pilda attiecīgās iestādes vadītājs.

8. Ja audzināšanas iestāde bērna ārpusģimenes aprūpes laikā saņem informāciju, ka bērna vecāki vai viens no vecākiem ir miris, audzināšanas iestādes vadītājs kopā ar bāriņtiesu (pagasttiesu) pēc vecāku pastāvīgās dzīvesvietas kārto jautājumu par apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanu bērnam.

9. Ja bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kas ievietots audzināšanas iestādē, ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija vai/un fiziskas un juridiskas personas sniedz finansiālu palīdzību, audzināšanas iestādes vadītājs uz bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna vārda kredītiestādē atver personīgo kontu, kurā pārskaitāmas attiecīgās naudas summas.

10. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, dzīvojot audzināšanas iestādē, atbilstoši savai garīgajai un fiziskajai attīstībai iegūst izglītību izglītības iestādē.

11. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns ir ievietots audzināšanas iestādē, izdevumus, kas saistīti ar bērna ēdināšanu izglītības iestādē, sedz attiecīgā audzināšanas iestāde.

12. Skolas vecuma bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kas ievietots audzināšanas iestādē (arī internātskolā), iestāde katru mēnesi izmaksā kabatas naudu. Kabatas naudas apmēru un izsniegšanas kārtību nosaka pašvaldība. Kabatas naudu izsniedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

13. Ja pašvaldība skolas vecuma bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu ir ievietojusi audzināšanas iestādē - internātskolā, internātskolas vadītājs sešus mēnešus pirms tā mācību gada beigām, kurā bērns beidz skolu, informē pašvaldību par bērna atgriešanos dzīvesvietā pēc skolas beigšanas. Bērns pēc skolas beigšanas ir tiesīgs atrasties internātskolā līdz 31.augustam.

14. Pašvaldība bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu pēc internātskolas beigšanas ievieto citā audzināšanas iestādē. Ja bērns vēlas iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, bāriņtiesa (pagasttiesa) sadarbībā ar internātskolu vai audzināšanas iestādi informē viņu par izvēles iespējām turpināt izglītību atbilstoši viņa spējām un palīdz noformēt dokumentus iesniegšanai izglītības iestādē.

15. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc speciālās izglītības iestādes beigšanas, ņemot vērā viņa fiziskās un garīgās spējas, nevar iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, audzināšanas iestāde kopā ar bērna pastāvīgās dzīvesvietas pašvaldību veic pasākumus viņa integrēšanai sabiedrībā.

16. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns nav nodots ārpusģimenes aprūpē un audzināšanā un ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes klātienes audzēknis, un viņa dzīvesvieta mācību laikā ir izglītības iestāde, bērna personisko un mantisko interešu aizsardzību, kamēr nav iecelts aizbildnis, veic bērna pastāvīgās dzīvesvietas bāriņtiesa (pagasttiesa).

17. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes klātienes audzēknis un viņš nav nodots audzināšanā audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē, izglītības iestāde katram bērnam dienā ēdināšanai izsniedz noteiktu naudas summu. Attiecīgās naudas summas apmēru ar rīkojumu apstiprina tās ministrijas ministrs, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.

18. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes klātienes audzēknis un viņš nav nodots audzināšanā audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē, izglītības iestāde saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu instrukciju par stipendiju fonda izlietošanas kārtību piešķir viņam paaugstinātu stipendiju.

19. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kas ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots audzināšanā audzināšanas iestādē, audžuģimenē, aizbildnībā vai ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknis, bāriņtiesa (pagasttiesa) izsniedz un pagarina attiecīgu apliecību. Apliecības izgatavo un izsniedz labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

III. Sociālās garantijas bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, sasniedzot pilngadību

20. Bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns, kas nodots audzināšanā audžuģimenē, aizbildnībā, audzināšanas iestādē vai ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes klātienes sekmīgs audzēknis, sasniedzot pilngadību, saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu instrukciju par stipendiju fonda izlietošanas kārtību saņem paaugstinātu stipendiju.

21. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns, kas nodots aizbildnībā, ir vidusskolas audzēknis, pašvaldība, kuras bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņēma lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam, ja nepieciešams, pēc pilngadības sasniegšanas līdz vidusskolas beigšanai viņu nodrošina ar pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu.

22. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, audzināšanas iestāde nodod īpašumā viņa lietošanā esošo apģērbu un apavus katram gadalaikam, kā arī izmaksā naudas summu, kas nav mazāka par divu mēnešu ēdināšanas izdevumiem iestādē. Minētajam nolūkam nepieciešamie naudas līdzekļi paredzami attiecīgās iestādes pamatbudžeta izdevumu tāmē kārtējam gadam.

23. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns, kas ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes klātienes audzēknis un nav audzināšanas iestādes audzēknis, ir sasniedzis pilngadību un pabeidzis mācības, izglītības iestāde izmaksā viņam noteiktu naudas summu, kas nav mazāka par divu mēnešu ēdināšanas izdevumiem iestādē. Minētajam nolūkam nepieciešamie naudas līdzekļi paredzami attiecīgās izglītības iestādes pamatbudžeta izdevumu tāmē kārtējam gadam.

24. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, pašvaldība, kuras bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, piešķir vienreizēju naudas pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka pašvaldība atbilstoši bērna vajadzībām, bet ne mazāku par 100 latiem. Pabalsta vietā var izsniegt minētās lietas.

25. Ja pašvaldība nekavējoties nevar nodrošināt bāreni vai bez vecāku gādības palikušo bērnu, kurš sasniedzis pilngadību, ar dzīvojamo platību, tā viņam katru mēnesi, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, kuru laikā ierādāma pastāvīga dzīvojamā platība, no pašvaldības budžeta līdzekļiem maksā pabalstu dzīvojamās platības īrēšanai.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Šajos noteikumos noteiktās garantijas bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināmas attiecīgajām pašvaldībām un ministrijām noteikto budžeta līdzekļu ietvaros.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem:

27.1. Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumus Nr.50 "Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 29.nr.; 1995, 202.nr.);

27.2. Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumus Nr.385 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumos Nr.50 "Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 202.nr.).

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.  

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 254Pieņemts: 13.07.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 18.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231/232, 16.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19212
01.01.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)