Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību

(Likuma nosaukums 24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

1.pants. Noteikt, ka Krimināllikums stājas spēkā 1999.gada 1.aprīlī.

2.pants. (1) Izbeigt pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un tiesu lietvedībā esošās krimināllietas par nodarījumiem, kuri kvalificēti pēc Latvijas Kriminālkodeksa 77., 79.panta, 112.panta pirmās un otrās daļas, 112.1 panta pirmās daļas, 134.panta pirmās daļas, 134.1, 145.1, 149., 149.3, 150.2, 150.5, 161.10, 179., 180., 194.2, 195.1, 195.2, 195.3, 196., 209.1, 211.panta.

(2) Izbeigt pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un tiesu lietvedībā esošās krimināllietas par nodarījumiem, kuri kvalificēti pēc Krimināllikuma 253.panta (1998.gada 17.jūnija redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2000.gada 18.maija likumu un 2002.gada 24.aprīļa likumu) par nelikumīgām darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām — to izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu un pārvadāšanu, ja tās saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu atzītas par izdarītām nelielā apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

3.pants. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs krimināllietas par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem izbeidz ar prokurora lēmumu.

4.pants. Tiesu lietvedībā esošās krimināllietas par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem izbeidz ar tiesas lēmumu, kas pieņemts tiesas rīcības sēdē vai tiesas sēdē.

5.pants. Atbrīvot no pamatsoda un papildsoda izciešanas personas, kas līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri saskaņā ar Krimināllikumu nav atzīti par noziedzīgiem nodarījumiem, tas ir, par nodarījumiem, kuri minēti šā likuma 2.pantā.

6.pants. Šā likuma 5.pantā norādītās personas uz spriedumu izpildošās iestādes iesnieguma pamata no soda atbrīvo rajona (pilsētas) tiesa pēc soda izciešanas vietas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 374.panta kārtībā. Personas, par kurām spriedums nav nodots izpildei, no soda atbrīvo tiesas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 373.panta kārtībā.

7.pants. Noņemt sodāmību personām, kuras atbrīvotas no soda izciešanas saskaņā ar šā likuma 5.pantu, kā arī personām, kuras jau izcietušas sodu vai atbrīvotas pirms termiņa, ja tās bijušas notiesātas par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem un ja tām sodāmība nav dzēsta, var tiesa uz šo personu iesnieguma pamata.

8.pants. Grozīt spriedumus personām, kuras notiesātas pēc šā Likuma 2.pantā minētajiem un arī citiem Latvijas Kriminālkodeksa pantiem, ņemot vērā, ka šīs personas atbrīvojamas no visu veidu sodiem, kas tām noteikti par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem.

9.pants. Lietas par sprieduma grozīšanu personām, kuras notiesātas par šā likuma 2.pantā minētajiem un arī citiem nodarījumiem, izskata attiecīgi vienāda nosaukuma [rajona (pilsētas), apgabala] tiesa šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

10.pants. (1) Samazināt sodus līdz Krimināllikuma attiecīgajā pantā paredzētajam maksimālajam sodam personām, kuras notiesātas pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa vai Latvijas Kriminālkodeksa pantiem, kas nav minēti šā likuma 2.pantā, un izcieš sodu, ja tiesas piespriestais sods ir smagāks par maksimālo sodu, kas paredzēts attiecīgajā Krimināllikuma pantā.

(2) Samazināt sodus līdz Krimināllikuma 253. vai 253.1 pantā paredzētajam maksimālajam sodam personām, kuras notiesātas par nelikumīgām darbībām ar sevišķi bīstamām narkotiskajām vai psihotropajām vielām, ja tās nav izdarītas nelielā apmērā un ja tiesas piespriestais sods ir smagāks par maksimālo sodu, kas paredzēts attiecīgajā Krimināllikuma pantā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

11.pants. Lietas par soda samazināšanu personām, kuras minētas šā likuma 10.pantā, izskata attiecīgi vienāda nosaukuma [rajona (pilsētas), apgabala] tiesa šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

12.pants. Mantas konfiskāciju personām, kuras minētas šā likuma 5. un 10.pantā, nepiemēro, ja līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim spriedums daļā par mantas konfiskāciju nav izpildīts, manta nav izņemta un Krimināllikuma attiecīgajā pantā mantas konfiskācija nav paredzēta.

13.pants. Personas, kuras notiesātas līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim, izcieš sodu, kas piespriests pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa vai Latvijas Kriminālkodeksa attiecīgā panta, izņemot šā likuma 5. un 10.pantā minētos gadījumus.

14.pants. Šā likuma 10. un 12.panta noteikumi neattiecas uz personām — sevišķi bīstamiem recidīvistiem, kas notiesāti par noziegumiem pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa vai Latvijas Kriminālkodeksa pantos paredzētās pazīmes "ja to izdarījis sevišķi bīstams recidīvists".

15.pants. Latvijas Kriminālkodeksa 72.pantā, 72.1 panta otrajā daļā, 99.panta 1., 2., 5., 6., 7., 9. (izņemot slepkavību, ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu) un 10.punktā, 121.panta ceturtajā daļā un 214.2 panta trešajā daļā paredzētā soda veidu — nāves sodu — nepiemērot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

15.1pants.

(Izslēgts ar 01.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

16.pants. Personas, kuras notiesātas līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim ar brīvības atņemšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 pantu, tas ir, ar sprieduma izpildīšanas atlikšanu, un kurām sprieduma izpildīšanas atlikšanas termiņš nav notecējis, uzskatāmas par notiesātām nosacīti ar pārbaudes laiku līdz minētā termiņa notecēšanas brīdim.

17.pants. Personas, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, par kuriem kriminālatbildība paredzēta Latvijas Kriminālkodeksa pantos, izņemot šā likuma 2.pantā minētos nodarījumus, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Latvijas Kriminālkodeksa, turklāt ņemot vērā, ka kriminālatbildība nevar iestāties, ja Krimināllikuma attiecīgajā pantā nav tādas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas norādīta Latvijas Kriminālkodeksa pantā.

18.pants. Šā likuma 10., 12., 13. un 17.panta noteikumi neattiecas uz personām, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas Latvijas Kriminālkodeksa 139., 141., 142. un 144.pantā paredzētos noziegumus, tas ir, izdarījušas zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos, arī nelielā apmērā, vai laupīšanas uzbrukumu nolūkā iegūt mantu, ja manta nav nolaupīta.

19.pants. Personas, kuras izdarījušas Krimināllikumā paredzētus atsevišķus noziedzīgus nodarījumus (arī turpinātus un ilgstošus noziedzīgus nodarījumus), kas uzsākti līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim, bet pabeigti vai pārtraukti pēc tā, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Krimināllikuma attiecīgā panta.

19.1 pants. Svešas kustamas mantas nolaupīšana uzskatāma par pabeigtu noziedzīgu nodarījumu ar brīdi, kad persona to prettiesiski ieguvusi, neatkarīgi no tā, vai šai personai bija iespēja rīkoties ar attiecīgo mantu kā ar savu.

(15.05.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2008.)

19.2 pants. (1) Maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums ir nodarījums, kura rezultātā nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bijis mazāks par pusi no tai laikā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas, vai kura radītais ar likumu aizsargāto interešu apdraudējums ir neliels.

(2) Par maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu ir atzīstams tāds Krimināllikuma 221.6 pantā paredzēts noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts, nepārsniedzot šādu tabakas izstrādājumu daudzumu:

1) 20 cigaretes;

2) 10 cigarillas;

3) 5 cigārus;

4) 30 gramus smēķējamās, karsējamās, šņaucamās vai košļājamās tabakas vai tabakas lapu, tabakas izstrādājumu orālai lietošanai vai citu tabakas izstrādājumu.

(11.06.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2020. likumu, kas stājas spēkā 29.09.2020.)

19.3 pants. Par komerciālu uzpirkšanu, kukuļdošanu vai prettiesiska labuma došanu, izmantojot starpnieku, Krimināllikuma 199., 323. un 326.3 panta izpratnē uzskatāmas arī tādas darbības, kad persona, uzticot starpniekam materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, apzināti pieļāvusi, ka starpnieks izdarīs komerciālu uzpirkšanu, kukuļdošanu vai prettiesiska labuma došanu. Tādā gadījumā nav nozīmes tam, vai starpniekam nosaukts konkrēts prettiesiskā labuma saņēmējs, kā arī tam, kādos apstākļos un kādā apmērā tas nododams.

(07.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

20.pants. Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu. Priekšmetu vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

20.1 pants. (1) Atbildība par Krimināllikuma 190., 191. un 221. (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskiem dzērieniem), kā arī 221.1 un 221.2 pantā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 20 litrus absolūtā spirta.

(2) Atbildība par Krimināllikuma 190., 191. un 221. pantā (attiecībā uz tabakas izstrādājumiem)  paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja tabakas izstrādājumu daudzums sasniedz:

1) 25 000 cigaretes;

2) 12 500 cigarillas;

3) 6250 cigārus;

4) 6250 gramus smēķējamās, karsējamās, šņaucamās vai košļājamās tabakas vai tabakas lapu, tabakas izstrādājumu orālai lietošanai vai citu tabakas izstrādājumu.

(19.11.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. un 03.09.2020. likumu, kas stājas spēkā 29.09.2020.)

21.pants. Šā likuma 20.panta noteikumi neattiecas uz Krimināllikuma 190.1 panta otrajā daļā, 253.panta otrajā daļā un 253.1 panta trešajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

22.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts nelielā apmērā, iestājas, ja vainīgajam bijis nodoms iegūt noziedzīga nodarījuma priekšmetu, kura vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nepārsniedz vienu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu. Priekšmeta vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā.

(2) Atbildība par Krimināllikuma 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts nelielā apmērā, iestājas, ja tabakas izstrādājumu daudzums ir mazāks par šā likuma 23.panta trešajā daļā noteikto daudzumu.

(29.10.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2020. likumu, kas stājas spēkā 29.09.2020.)

22.1 pants. Šā likuma 22.panta noteikumi neattiecas uz Krimināllikuma 253.2 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, ja tas izdarīts nelielā apmērā.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

23.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājušās kādas no minētajām sekām:

1) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses;

2) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu;

3) ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses.

(2) (Izslēgta ar 29.10.2015. likumu)

(3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.2000., 09.05.2002., 25.04.2013. un 29.10.2015. likumu, kas stājas spēkā 03.12.2015.)

23.1 pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ievērojamā apmērā, iestājas, ja noziedzīga nodarījuma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu. Priekšmeta vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā.

(2) Atbildība par Krimināllikuma 190., 191. un 221. (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskiem dzērieniem) 221.1 un 221.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ievērojamā apmērā, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 10 litrus absolūtā spirta.

(3) Atbildība par Krimināllikuma 190., 191. un 221. pantā (attiecībā uz tabakas izstrādājumiem) paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts ievērojamā apmērā, iestājas, ja tabakas izstrādājumu daudzums sasniedz:

1) 5000 cigaretes;

2) 2500 cigarillas;

3) 1250 cigārus;

4) 1250 gramus smēķējamās, karsējamās, šņaucamās vai košļājamās tabakas vai tabakas lapu, tabakas izstrādājumu orālai lietošanai vai citu tabakas izstrādājumu.

(29.10.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.09.2020. likumu, kas stājas spēkā 29.09.2020.)

24.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izraisījis smagas sekas, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā izraisīta cilvēka nāve, nodarīti smagi miesas bojājumi vismaz vienai personai, mazāk smagi miesas bojājumi vairākām personām, nodarīts mantisks zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, vai radīts citāds smags kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm.

(2) Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai paredzēti šā likuma pielikumā.

(3) Atbildība par Krimināllikuma 193.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izraisījis smagas sekas, iestājas, ja iegūtā peļņa, novērstie zaudējumi, iesniegto rīkojumu kopējais apmērs, izmantoto finanšu instrumentu vai tūlītēju preču darījuma līgumu vērtība vai izmantoto līdzekļu kopējā summa noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz 50 tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002., 25.04.2013., 29.10.2015., 28.01.2016. un 08.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

24.1 pants. Ar spīdzināšanu saprot apzinātu vairākkārtēju vai ilgstošu personas darbību vai bezdarbību, nodarot citai personai stipras fiziskas sāpes vai psihiskas ciešanas, vai apzinātu vienreizēju personas darbību vai bezdarbību, sagādājot citai personai stipras fiziskas vai psihiskas ciešanas, lai ietekmētu tās vai citas personas apziņu vai gribu.

(19.11.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.10.2015. likumu, kas stājas spēkā 03.12.2015.)

24.2 pants. Manta, kura notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējama, ir noteikta šā likuma 4.pielikumā.

(25.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

25.pants. Atzīt ar Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdi par spēku zaudējušu Latvijas Kriminālkodeksu.

Pārejas noteikumi

(04.03.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.1999.)

1. Līdz 2015.gada 1.janvārim nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu — arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai ir aizstājusi līdz šā nosacījuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma vidējā pakāpē.

(09.05.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002., 15.02.2007., 16.06.2009. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)

2. (Izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2003.)

3. (Izslēgts ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

4. Noziedzīgos nodarījumos, kuri izdarīti līdz 2017. gada 31. decembrim, nodarīto miesas bojājumu smaguma pakāpe nosakāma atbilstoši tam likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

(08.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

5. Ja noziedzīgs nodarījums saistīts ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti un ir izdarīts līdz 2021. gada 31. maijam, personu saucot pie kriminālatbildības, šo vielu apmēri nosakāmi saskaņā ar tām šā likuma 2. pielikuma normām, kuras bija spēkā attiecīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, turklāt ņemot vērā, ka kriminālatbildība par noziedzīgu nodarījumu nevar iestāties, ja attiecīgo vielu daudzums pēc 2021. gada 31. maija saskaņā ar šā likuma 2. pielikuma normām vairs neatbilst tādam apmēram, par kādu paredzēta kriminālatbildība.

(29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

6. Izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par nodarījumiem saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu gadījumos, kad attiecīgo vielu daudzums pēc 2021. gada 31. maija saskaņā ar šā likuma 2. pielikuma normām vairs neatbilst tādam apmēram, par kādu paredzēta kriminālatbildība. Ja krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, saistībā ar kuriem personai būtu jāpiemēro administratīvais sods, nepieciešamos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

7. Kriminālprocesu, kurš pabeigts, apsūdzēto nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības par nodarījumiem saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti, un attiecībā uz apsūdzēto lēmums nav stājies spēkā pilnā apjomā, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu gadījumā, kad attiecīgo vielu daudzums pēc 2021. gada 31. maija saskaņā ar šā likuma 2. pielikuma normām vairs neatbilst tādam apmēram, par kādu paredzēta kriminālatbildība.

(29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

8. Uz personām, kuras līdz 2021. gada 31. maijam ir notiesātas vai kurām sods noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru nelikumīgu apriti, neattiecas šā likuma 2. pielikuma grozījumi, kuri stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

(29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

9. Šā likuma 2. pielikuma II nodaļas 6. punkta 3. apakšpunkta jaunā redakcija, kas paredz izņēmumu attiecībā uz lietošanu veterinārmedicīniskām manipulācijām, stājas spēkā 2025. gada 1. decembrī.

(09.05.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.05.2024. Minētais grozījums iekļauts likuma redakcijā uz 01.12.2025.)

10. Šā likuma 2. pielikuma III nodaļas 13. punkta 59.1 apakšpunkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

(09.05.2024. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.05.2024. Minētais grozījums iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(28.01.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2016.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/57/ES par kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 15.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 4.novembrī
Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
1.pielikums
Kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā

(Pielikums un tā uzraksts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

1. Ar likumu aizsargātās intereses meža vides saglabāšanā ir apdraudētas:

1) ja viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāra vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās — 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektārus lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

2) ja viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 1 hektāra vai lielākā platībā tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

3) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

4) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platībā kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņēmums ir Meža likuma 9.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie gadījumi;

5) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

6) citos gadījumos, ja ir atzinums par apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā.

bāšanā.

2. 1.punkta 1., 2. un 3.apakšpunkts neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

3. Apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā ir ievērojams, ja šā pielikuma 1.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakšpunktā minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums pārsniegts vismaz divas reizes.

4. Atzinumu par apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
2. pielikums

(Pielikums 29.04.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.06.2022. un 09.05.2024. likumu, kas stājas spēkā 28.05.2024. III nodaļas 13. punkta 59.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. II nodaļas 6. punkta 3. apakšpunkta jaunā redakcija, kas paredz izņēmumu attiecībā uz lietošanu veterinārmedicīniskām manipulācijām, stājas spēkā 01.12.2025. un iekļauta likuma redakcijā uz 01.12.2025. Sk. pārejas noteikumu 9. un 10. punktu)

Latvijā kontrolējamās narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursori un to nelikumīgas aprites iedalījuma apmēri

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II, III un IV sarakstā iekļauto narkotisko augu, vielu un zāļu un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru iedalījuma apmēri noteikti, ņemot vērā nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu kaitējumu cilvēka veselībai un bīstamības pakāpi atbilstoši I, II, III un IV sarakstam.

2. Noteiktie vielu daudzumi attiecināmi arī uz:

1) I, II un III sarakstā iekļauto vielu atvasinājumiem, izomēriem, struktūranalogiem, aktīvajiem metabolītiem, esteriem, ēteriem un sāļiem, ieskaitot atvasinājumu, izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus;

2) zālēm, kas satur II un III sarakstā iekļautās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi;

3) IV saraksta 18. punktā iekļauto vielu (izņemot katīnu) stereoizomēriem, ja vien tie ir iespējami, un 18., 19. un 20. punktā iekļauto vielu sāļiem, ja vien tie ir iespējami un ja tie nav katīna, sālsskābes un sērskābes sāļi.

3. Noteiktais vielas daudzums tiek aprēķināts jebkurā zāļu formā, vielu maisījumā, šķidrumā, ekstraktā, uzlējumā un novārījumā neatkarīgi no šīs vielas izgatavošanas procesā radušos piemaisījumu daudzuma, ja likumā nav noteikti izņēmumi.

4. Ja kāda no II, III vai IV sarakstā iekļautajām vielām pēc ķīmiskās uzbūves atbilst arī I saraksta vielām, uz šo vielu nav attiecināmi I saraksta nosacījumi.

4.1 Ja kāda no III sarakstā iekļautajām vielām pēc ķīmiskās uzbūves atbilst arī II saraksta vielām, uz šo vielu nav attiecināmi II saraksta nosacījumi.

II. I saraksts (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)

5. Sintētiskie opioīdie analgētiķi:

Nr.
p. k.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

Numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service (turpmāk — CAS Nr.)

Vielas ķīmiskais nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

alfacetilmetadols (SNN)

1553-31-7

[(3R*,6R*)-6-dimetilamino-4,4-di(fenil)heptan-3-il] acetāts

0,1 g

1 g

2)

bromadols, BDPC

77239-98-6

4-(4-bromfenil)-4-(dimetilamino)-1-(2-feniletil) cikloheksanols

0,001 g

1 g

3)

brorfīns

2244737-98-0

1-{1-[1-(4-bromfenil)etil]
piperidin-4-il}-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ons

0,01 g

1 g

4)

fakseladols

433265-65-7

3-[2-[(dimetilamino)metil]cikloheksil]fenols

0,001 g

1 g

5)

MPPP, dezmetilprodīns

13147-09-6

(4-fenil-1-metilpiperidin-4-il)propanoāts

0,1 g

1 g

6)

PEPAP

64-52-8

4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilacetāts

0,1 g

1 g

7)

viminols

21363-18-8

(α-[[bis(1-metilpropil)amino]metil]-1-[(2-hlorofenil)metil]-1H-pirol-2-metanols

0,1 g

1 g

8)

tiobromadols

616898-54-5

4-(4-bromfenil)-4-(dimetilamino)-1-[1-(2-tienil)ethil] cikloheksanols

0,001 g

1 g

6. Morfināna atvasinājumi:

Nr.
p.k.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Vielas ķīmiskais nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

heroīns, morfīna diacetāts (SNN)

561-27-3

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diola diacetāts

0,001 g

1 g

2)

dezomorfīns, Krokodil

427-00-9

4,5-α-epoksi-17-metilmorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

3)

etorfīns, Immobilon, M99

14521-96-1

(5alfa,7alfa)-7-(2-hidroksipentan-2-il)-6-metoksi-17-metil-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

4)

acetorfīns

25333-77-1

4,5α-epoksi-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6-metoksi-17-metil-6,14-endoeteno-morfinan-3-il acetāts

0,1 g

1 g

7. Augu valsts produkti ar narkotisku iedarbību:

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

jēlopijs

0,2 g

10 g

2)

magoņu salmi:

a)

izžāvēti

20 g

500 g

b)

neizžāvēti

100 g

1500 g

3)

preparāti, kas izgatavoti no jebkura veida magonēm, ja tie satur narkotiski aktīvos opija alkaloīdus: morfīnu, kodeīnu, tebaīnu (ekstrakti, uzlējumi un novārījumi ar aktīvās vielas saturu jebkurā daudzumā):

a)

magoņu salmu ekstrakts

30 ml

200 ml

b)

magoņu salmu koncentrāts

1 ml

50 ml

c)

opijs, kas iegūts no augu ekstraktiem

0,1 g

10 g

d)

acetilētais un daļēji acetilētais opijs

0,05 g

10 g

4)

kanabiss:

a)

neizžāvēta marihuāna

5 g

1 kg

b)

izžāvēta marihuāna

1 g

100 g

c)

hašišs

0,1 g

50 g

d)

kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras

0,05 g

20 g

e)

izžāvēts augu maisījums, kas satur šā apakšpunkta "b" apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā

1 g

100 g

f)

izžāvēts augu maisījums, kas satur šā apakšpunkta "c" un "d" apakšpunktā minētās vielas jebkurā attiecībā

0,5 g

50 g

g)

vielu maisījums, kas satur dronabinolu (delta-9-tetrahidrokanabinolu) jebkurā daudzumā, kas nav nodalāms no vielu maisījuma kopējā daudzuma

5 g

50 g

h)

neizžāvēts augu maisījums, kas satur šā apakšpunkta "a" apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā

5 g

1 kg

5)

kokas krūma lapas:

a)

neizžāvētas

100 g

1500 g

b)

izžāvētas

10 g

500 g

8. Aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

indola, azaindolu un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi, azaindolu-3-karbonilatvasinājumi un indazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti vai neaizvietoti pie indola, azaindolu vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu un indola vai azaindolu cikla stāvoklī 2 neaizvietoti vai aizvietoti ar alkilgrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola, azaindolu vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu

0,003 g

1 g

2)

acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar jebkuru aizvietotāju vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus vai aizvietojot acetilgrupu ar estergrupu, kas var būt aizvietota;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu vai propilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu alkilgrupu, fenilgrupu, ētergrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots,

un iepriekš minēto savienojumu piperidīna slāpekļa oksīdi

0,001 g

1 g

3)benzimidazoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no benzimidazola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

b) papildus aizvietojot ūdeņraža atomu pie imidazola cikla oglekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu (hetero)arilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu benzilgrupu, vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

c) papildus neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzimidazola benzola gredzenā

0,001 g1 g
4)4-cinamilpiperazīn-1-karbaldehīdi
4-cinamilpiperazīn-1-karbaldehīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 4-cinamilpiperazīn-1-karbaldehīda:
a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola ciklā;
b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperazīna ciklā ar aizvietotu vai neaizvietotu alkilgrupu;
c) aizvietojot ūdeņraža atomu pie karbonilgrupas ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu
0,001 g1 g
5)N-[1-(2-feniletil)-2-piperidilidēn] benzēnsulfonamīdi
N-[1-(2-feniletil)-2-piperidilidēn] benzēnsulfonamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-[1-(2-feniletil)-2-piperidilidēn] benzēnsulfonamīda:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola ciklos;
b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna ciklā ar aizvietotām vai neaizvietotām alkilgrupām

0,001 g1 g
6)N-(2-aminocikloheksil) benzamīdi un N-(2-aminocikloheksil)-2-fenilacetamīdi
N-(2-aminocikloheksil) benzamīds un N-(2-aminocikloheksil)-2-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(2-aminocikloheksil) benzamīda un N-(2-aminocikloheksil)-2-fenilacetamīda:
a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot to ciklā;
b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu amīdgrupā;
c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzola vai cikloheksāna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, tostarp veidojot papildinošus ciklus;
d) nomainot benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu aromātisku struktūru, kas var būt aizvietota
0,001 g1 g
7)N-[(1-aminocikloheksil)metil] benzamīdi
N-[(1-aminocikloheksil)metil] benzamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-[(1-aminocikloheksil)metil] benzamīda:
a) aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot to ciklā;
b) aizvietojot ūdeņraža atomu amīdgrupā;
c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzola vai cikloheksāna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, tostarp veidojot papildinošus ciklus;
d) nomainot benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu aromātisku struktūru, kas var būt aizvietota
0,001 g1 g
8)N-(2-aminocikloheksil)-N-fenilformamīdi
N-(2-aminocikloheksil)-N-fenilformamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(2-aminocikloheksil)-N-fenilformamīda:
a) aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot to ciklā;
b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzola vai cikloheksāna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, tostarp veidojot papildinošus ciklus;
c) aizvietojot ūdeņraža atomu pie karbonilgrupas ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai ciklisku struktūru
0,001 g1 g

9. Vielas ar psihotropu iedarbību:

Nr.
p.k.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Vielas ķīmiskais nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

meskalīns

54-04-6

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etānamīns

0,03 g

1 g

2)

4-metilaminorekss

(±)-cis izomēri-29493-77-4

4-metil-5-fenil-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amīns

0,01 g

1 g

3)

4,4′-DMAR

1445569-01-6

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns

0,01 g

1 g

4)

7-hidroksimitraginīns

174418-82-7

E,2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-1,2,3,4,6,7, 7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilēn) indolo [2,3-a] hinolizīn-2-etiķskābes metilesteris

0,03 g

15 g

5)

mitraginīns

6202-22-8

(E)-2-[(2S,3S)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]-hinolizin-2-il]-3- metoksiprop-2-ēnskābes metilesteris

0,03 g

3 g

6)

salvinorīns A

83729-01-5

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetoksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]izohromēn-7-karbonskābe

0,002 g

0,2 g

7)

amineptīns

57574-09-1

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino]heptānskābe

0,4 g

2,8 g

8)

katīns

492-39-7

(1S,2S)-2-amino-1fenilpropan-1-ols

0,03 g

10 g

9)

CRA-13

432047-72-8

1-naftil[4-(pentiloksi)-1-naftil]metanons

0,003 g

1 g

10)

dihlorpāns

146725-34-0

Metil-3-(3,4-dihlorfenil)-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4-karboksilāts

0,2 g

10 g

10. Augu valsts produkti ar psihotropu iedarbību:

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

catha edulis

a)

izžāvēts

100 g

10 kg

b)

neizžāvēts

1 kg

50 kg

2)

leonotis leonurus

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

5 g

1 kg

3)

mitragyna speciosa (kratom)

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

100 g

1 kg

4)

nymphaea caerulea

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

5 g

1 kg

5)

salvia divinorum

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

neizžāvēts

100 g

1 kg

6)

efedras augs

a)

izžāvēts

100 g

1 kg

b)

neizžāvēts

100 g

1,5 kg

7)

halucinogēnās sēnes

a)

izžāvētas

0,5 g

5 g

b)

neizžāvētas

5 g

100 g

11. Aprakstam atbilstošās psihotropās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

2,5-dimetoksifeniletānamīni
2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:
a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;
b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā;
c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;
d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

2 g

2)

3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

1 g

3)

amfetamīni (izņemot selegilīnu)

1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) nomainot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

c) aizvietojot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu vai "b" apakšpunktā minētu ciklisku struktūru papildinošu ciklisku struktūru;

e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

2 g

4)

2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā

0,02 g

2 g

5)

2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī, vai ar metilgrupu;

d) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

e) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

0,003 g

1 g

6)

katinoni

a)

2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:
a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;
b) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus propanona stāvoklī 3 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu, vai aminogrupu;
c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus propanona stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;
d) veidojoties cikliskai struktūrai starp propanona oglekļa atomiem stāvoklī 2 un stāvoklī 3;
e) nomainot "a" vai "b" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;
f) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā jebkurā "a" vai "b" apakšpunktā minētajā savienojumā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklu;
g) jebkura iepriekš minētā savienojuma karbonilgrupas vai aminogrupas, vai abu atvasinājumi

0,02 g

3 g

b)

pašizgatavots preparāts no efedrīna, kas satur efedronu

1 ml

50 ml

7)

piperazīni (izņemot trazodonu, vortioksetīnu un masitiniba mezilātu)

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu fenilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu benzilgrupu vai cikloheksilgrupu;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu metilgrupu

0,02 g

1 g

8)

triptamīni un beta-(benzofuran-3-il)etānamīni

Jebkurš beta-(indol-3-il)etānamīna vai beta-(benzofuran-3-il)etānamīna atvasinājums (izņemot serotonīnu, sumatriptānu un zolmitriptānu), kas satur vismaz vienu aizvietotāju no rindas a), b) un c):

a) kur ūdeņraža atoms(-i) benzola gredzenā

aizvietots(-i) ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) kur ūdeņraža atomi etilēngrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) kur viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā

0,02 g

1 g

9)

1-arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni

1-arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

0,001 g

1 g

10)

dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi (izņemot kanabidiolu), kas modificēti gredzenā A, aizvietoti gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi un halogēnatvasinājumi

0,003 g

1 g

11)

cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

0,003 g

1 g

12)

naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai 1-naftilmetilindēna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

0,003 g

1 g

13)

naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g

1 g

14)

naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

0,003 g

1 g

15)

(Izslēgts ar 02.06.2022. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2022.)

16)

difeniletānamīni

1,2-difeniletān-1-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to ciklā;

c) papildus "b" apakšpunktā minētajos savienojumos aizvietojot vienu oglekļa atomu vienā vai abos benzola gredzenos ar slāpekļa atomu

0,001 g

0,1 g

17)

karbazola-3-karbonilatvasinājumi

Karbazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie karbazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbazola ciklā

0,003 g

1 g

18)

pirazola-3-karbonilatvasinājumi

Pirazola-3-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu

un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 5 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

0,003 g

1 g

19)

pirazola-5-karbonilatvasinājumi

Pirazola-5-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 5 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu

un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 3 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

0,003 g

1 g

20)

2-fenilmorfolīni

2-fenilmorfolīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) nomainot benzola gredzenu ar tiofēna vai piridīna gredzenu;

b) nomainot morfolīna ciklu ar tiomorfolīna ciklu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, alkoksigrupu, amīdgrupu, aminogrupu, sulfonilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola, tiofēna vai piridīna gredzenu papildinošu ciklu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar hidroksilgrupu vai halogēna atomu;

e) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus morfolīna vai tiomorfolīna ciklā ar hidroksilgrupu, nitrozogrupu, karbonilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

0,1 g

5 g

21)

lizergamīdi (jeb lizergīnskābes amīdi)

4,6,6a,7,8,9-heksahidroindol[4,3-fg]hinolīn-9-karboksamīds (izņemot ergometrīnu, ergotamīnu, metilergometrīnu, metisergīdu), tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma amīdgrupā ar neaizvietotu

(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām) vai aizvietotājiem, kas iekļauj slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma hidrogenētā hinolīna ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma indola ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai acilgrupu

0,001 g

0,002 g

22)

indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu,

vai aizvietoti indolin-2-ona ciklā

0,001 g

0,002 g

23)

gamma-karbolin-1-oni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbolīna ciklā

0,003 g

1 g

24)

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil) benzoāti

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil) benzoāts un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tā, aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus hinolīna, benzola vai piperidīna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām

0,003 g

1 g

12. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma II nodaļas 8. punktā, 9. punkta 9. apakšpunktā un 11. punktā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.
p.k.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts (augu maisījums)

1 g

100 g

2)

neizžāvēts (augu maisījums)

5 g

1 kg

3)

sapresēta masa

0,1 g

50 g

4)

šķidrums

1 ml

50 ml

5)

vielu maisījums, kas satur minēto vielu, kura nav nodalāma no vielu maisījuma kopējā daudzuma

1 g

50 g

6)

piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

7)

vielu maisījums, kas satur 8. punkta 2. un 3. apakšpunktā minēto vielu jebkurā daudzumā

0,001 g

1 g

III. II saraksts (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

13. Sarakstam atbilstošās narkotiskās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

(izslēgts ar 09.05.2024. likumu)

2)

acetildihidrokodeīns

3861-72-1

0,2 g

10 g

3)

acetilmetadols

509-74-0

0,2 g

10 g

4)

alfentanils

71195-58-9

0,2 g

10 g

5)

allilprodīns

25384-17-2

0,2 g

10 g

6)

alfameprodīns

468-51-9

0,2 g

10 g

7)

alfametadols

17199-54-1

0,2 g

10 g

8)

alfaprodīns

77-20-3

0,2 g

10 g

9)

anileridīns

144-14-9

0,2 g

10 g

10)

benzetidīns

3691-78-9

0,2 g

10 g

11)

benzilmorfīns

14297-87-1

0,2 g

10 g

12)

betacetilmetadols

17199-59-6

0,2 g

10 g

13)

betameprodīns

468-50-8

0,2 g

10 g

14)

betametadols

17199-55-2

0,2 g

10 g

15)

betaprodīns

468-59-7

0,2 g

10 g

16)

bezitramīds

15301-48-1

0,2 g

10 g

17)

dekstromoramīds

357-56-2

0,2 g

10 g

18)

dekstropropoksifēns

469-62-5

0,2 g

10 g

19)

diampromīds

552-25-0

0,2 g

10 g

20)

dietiltiambutēns

86-14-6

0,2 g

10 g

21)

difenoksīns

28782-42-5

0,2 g

10 g

22)

dihidroetorfīns

14357-76-7

0,2 g

10 g

23)

dihidrokodeīns

125-28-0

0,2 g

10 g

24)

dihidromorfīns

509-60-4

0,2 g

10 g

25)

dimenoksadols

509-78-4

0,2 g

10 g

26)

dimefeptanols

545-90-4

0,2 g

10 g

27)

dimetiltiambutēns

524-84-5

0,2 g

10 g

28)

dioksafetilbutirāts

467-86-7

0,2 g

10 g

29)

difenoksilāts

915-30-0

0,2 g

10 g

30)

dipipanons

467-83-4

0,2 g

10 g

31)

drotebanols

3176-03-2

0,2 g

10 g

32)

ekgonīns

481-37-8

0,2 g

10 g

33)

etilmetiltiambutēns

441-61-2

0,2 g

10 g

34)

etilmorfīns

76-58-4

0,02 g

10 g

35)

etokseridīns

469-82-9

0,2 g

10 g

36)

etonitazēns

911-65-9

0,001 g

1 g

37)

fenadoksons

467-84-5

0,2 g

10 g

38)

fenampromīds

129-83-9

0,2 g

10 g

39)

fenazocīns

127-35-5

0,2 g

10 g

40)

fenomorfāns

468-07-5

0,2 g

10 g

41)

fenoperidīns

562-26-5

0,2 g

10 g

42)

fentanils

437-38-7

0,001 g

1 g

43)

folkodīns

509-67-1

0,2 g

10 g

44)

furetidīns

2385-81-1

0,2 g

10 g

45)

heksobarbitāls

56-29-1

0,1 g

10 g

46)

hidrokodons

125-29-1

0,2 g

10 g

47)

hidromorfinols

2183-56-4

0,2 g

10 g

48)

hidromorfons

466-99-9

0,2 g

10 g

49)

hidroksipetidīns

468-56-4

0,2 g

10 g

50)

izometadons

466-40-0

0,2 g

10 g

51)

ketobemidons

469-79-4

0,1 g

1 g

52)

klonitazēns

3861-76-5

0,2 g

10 g

53)

kodeīns

76-57-3

0,2 g

10 g

54)

kodoksīms

7125-76-0

0,2 g

10 g

55)

kokaīns

50-36-2

0,01 g

5 g

56)

levofenacilmorfāns

10061-32-2

0,2 g

10 g

57)

levometorfāns

125-70-2

0,1 g

10 g

58)

levomoramīds

5666-11-5

0,2 g

10 g

59)

levorfanols

77-07-6

0,2 g

10 g

591

(apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2025. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2025. Sk. pārejas noteikumu 10. punktu)

60)

metadons

76-99-3

0,01 g

10 g

61)

metadona starpprodukts

125-79-1

0,2 g

10 g

62)

metazocīns

3734-52-9

0,2 g

10 g

63)

metildezorfīns

16008-36-9

0,2 g

10 g

64)

metildihidromorfīns

509-56-8

0,2 g

10 g

65)

metopons

143-52-2

0,2 g

10 g

66)

moramīda starpprodukts

3626-55-9

0,2 g

10 g

67)

morferidīns

469-81-8

0,2 g

10 g

68)

morfīns

57-27-2

0,01 g

10 g

69)

morfīna metobromīds

125-23-5

0,2 g

10 g

70)

morfīna-N-oksīds

639-46-3

0,2 g

10 g

71)

mirofīns

467-18-5

0,2 g

10 g

72)

nikokodīns

3688-66-2

0,2 g

10 g

73)

nikodikodīns

808-24-2

0,2 g

10 g

74)

nikomorfīns

639-48-5

0,2 g

10 g

75)

noracimetadols

1477-39-0

0,2 g

10 g

76)

norkodeīns

467-15-2

0,2 g

10 g

77)

norlevorfanols

1531-12-0

0,2 g

10 g

78)

normetadons

467-85-6

0,2 g

10 g

79)

normorfīns

466-97-7

0,2 g

10 g

80)

norpipanons

561-48-8

0,2 g

10 g

81)

oksikodons

76-42-6

0,2 g

10 g

82)

oksimorfons (izņemot naloksonu)

76-41-5

0,2 g

10 g

83)

opijs

nav noteikts

0,1 g

10 g

84)

petidīns

57-42-1

0,2 g

10 g

85)

petidīna starpprodukts A

3627-62-1

0,2 g

10 g

86)

petidīna starpprodukts B

77-17-8

0,2 g

10 g

87)

petidīna starpprodukts C

3627-48-3

0,2 g

10 g

88)

piminodīns

13495-09-5

0,2 g

10 g

89)

piritramīds

302-41-0

0,1 g

5 g

90)

proheptazīns

77-14-5

0,2 g

10 g

91)

properidīns

561-76-2

0,2 g

10 g

92)

propirāms

15686-91-6

0,2 g

10 g

93)

racemetorfāns

510-53-2

0,2 g

10 g

94)

racemoramīds

545-59-5

0,2 g

10 g

95)

racemorfāns

297-90-5

0,2 g

10 g

96)

remifentanils

132875-61-7

0,2 g

10 g

97)

sufentanils

56030-54-7

0,001 g

1 g

98)

tapentadols

175591-09-0

0,1 g

10 g

99)

tebakons

466-90-0

0,2 g

10 g

100)

tebaīns

115-37-7

0,2 g

10 g

101)

tilidīns

20380-58-9

0,2 g

10 g

1011)

tiopentāls

76-75-5

0,2 g

10 g

102)

trimeperidīns (promedols)

64-39-1

0,03 g

10 g

14. Sarakstam atbilstošās narkotiskām vielām pielīdzinātās psihotropās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

amobarbitāls

57-43-2

0,1 g

10 g

2)

buprenorfīns

52485-79-7

0,001 g

1 g

3)

butalbitāls

77-26-9

0,1 g

10 g

4)

ciklobarbitāls

52-31-3

0,1 g

10 g

5)

cipeprols

34758-83-3

0,2 g

10 g

6)

dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti)

1972-08-3 (CAS Nr. norādīts vielai "dronabinols")

0,2 g

10 g

7)

fenciklidīns (PCP)

77-10-1

0,001 g

1 g

8)

fenmetrazīns

134-49-6

0,1 g

5 g

9)

flunitrazepāms

1622-62-4

0,01 g

5 g

10)

hidroksibutirskābe, gamma (GHB)

591-81-1

0,6 g

10 g

11)

glutetimīds

77-21-4

1,5 g

15 g

12)

meklokvalons

340-57-8

0,2 g

10 g

13)

metakvalons

72-44-6

0,05 g

5 g

14)

metilfenidāts

113-45-1

0,2 g

10 g

15)

metilmorfenāts

231299-92-6

0,2 g

10 g

16)

pentazocīns

359-83-1

0,03 g

5 g

17)

pentobarbitāls

76-74-4

0,1 g

10 g

18)

sekobarbitāls

76-73-3

0,2 g

10 g

15. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma III nodaļā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.
p.k.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts (augu maisījums)

1 g

100 g

2)

neizžāvēts (augu maisījums)

5 g

1 kg

3)

sapresēta masa

0,1 g

50 g

4)

šķidrums

1 ml

50 ml

5)

vielu maisījums, kurš satur II sarakstā minēto vielu jebkurā daudzumā, kas nav nodalāms no vielu maisījuma kopējā daudzuma

30 g

100 g

6)

piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

IV. III saraksts (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

16. Sarakstam atbilstošās psihotropās vielas:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

allobarbitāls

52-43-7

0,6 g

10 g

2)

alprazolāms

28981-97-7

0,001 g

1 g

3)

alprazolāma triazolbenzofenona atvasinājums

nav pieejams

0,001 g

1 g

4)

amfepramons

90-84-6

0,1 g

10 g

5)

aminorekss

2207-50-3

0,01 g

5 g

6)

barbitāls

57-44-3

0,5 g

10 g

7)

benzfetamīns

156-08-1

0,6 g

10 g

8)

bromazepāms

1812-30-2

0,4 g

10 g

81)

bromazolāms

71368-80-4

0,001 g

1 g

9)

brotizolāms

57801-81-7

0,01 g

5 g

10)

butobarbitāls

77-28-1

0,6 g

10 g

101)

butorfanols

42408-82-2

0,2 g

10 g

11)

cefedrīns

67055-59-8

0,5 g

10 g

12)

delorazepāms

2894-67-9

0,6 g

10 g

13)

dezhloretizolāms

40054-73-7

0,01 g

5 g

14)

diazepāms

439-14-5

0,1 g

10 g

15)

efedrīns

299-42-3

0,6 g

10 g

151)

esketamīns

33643-46-8

0,6 g

10 g

16)

estazolāms

29975-16-4

0,02 g

10 g

161)eszopiklons138729-47-20,06 g5 g

17)

ethlorvinols

113-18-8

0,6 g

10 g

18)

etinamāts

126-52-3

0,6 g

10 g

19)

etilloflazepāts

29177-84-2

0,6 g

10 g

20)

etizolāms

40054-69-1

0,01 g

5 g

21)

fenatīns

139-68-4

0,6 g

10 g

22)

fenazepāms

51753-57-2

0,05 g

10 g

23)

fenkamfamīns

1209-98-9

0,6 g

10 g

24)

fendimetrazīns

634-03-7

0,6 g

10 g

25)

fenobarbitāls

50-06-6

0,6 g

10 g

251)flualprazolāms28910-91-00,001 g1 g

252)

flubromazepāms

2647-50-9

0,05 g

10 g

26)

fludiazepāms

3900-31-0

0,6 g

10 g

27)

flurazepāms

17617-23-1

0,6 g

10 g

28)

halazepāms

23092-17-3

0,05 g

10 g

29)

haloksazolāms

59128-97-1

0,6 g

10 g

30)

hlordiazepoksīds

58-25-3

0,5 g

10 g

31)

kamazepāms

36104-80-0

0,6 g

10 g

311)ketamīns6740-88-10,6 g10 g

32)

ketazolāms

27223-35-4

0,6 g

10 g

33)

klobazāms

22316-47-8

0,6 g

10 g

34)

kloksazolāms

24166-13-0

0,6 g

10 g

35)

klonazepāms

1622-61-3

0,06 g

5 g

351)klonazolāms33887-02-40,001 g1 g

36)

klorazepāts

23887-31-2

0,6 g

10 g

37)

klotiazepāms

33671-46-4

0,6 g

10 g

38)

lefetamīns (SPA)

7262-75-1

0,6 g

10 g

39)

loprazolāms

61197-73-7

0,6 g

10 g

40)

lorazepāms

846-49-1

0,02 g

5 g

41)

lormetazepāms

848-75-9

0,6 g

10 g

42)

mazindols

22232-71-9

0,6 g

10 g

43)

medazepāms

2898-12-6

0,5 g

5 g

44)

meprobamāts

57-53-4

0,6 g

10 g

45)

metilfenobarbitāls

115-38-8

0,6 g

10 g

46)

metiprilons

125-64-4

0,6 g

10 g

47)

metizolāms

40054-68-0

0,01 g

5 g

48)

mezokarbs

34262-84-5

0,6 g

10 g

49)

midazolāms

59467-70-8

0,6 g

10 g

50)

nimetazepāms

2011-67-8

0,6 g

10 g

51)

nitrazepāms

146-22-5

0,1 g

10 g

52)

nitrazolāms

28910-99-8

0,001 g

1 g

53)

nordazepāms

1088-11-5

0,6 g

10 g

54)

oksazepāms

604-75-1

0,5 g

10 g

55)

oksazolāms

24143-17-7

0,6 g

10 g

56)

pemolīns

2152-34-3

0,6 g

10 g

57)

pinazepāms

52463-83-9

0,6 g

10 g

58)

pipradrols

467-60-7

0,6 g

10 g

59)

pirazolāms

39243-02-2

0,001 g

1 g

60)

pirovalerons

3563-49-3

0,6 g

10 g

61)

prazepāms

2955-38-6

0,6 g

10 g

611)pregabalīns148553-50-80,6 g6 g

612)

primidons

125-33-7

0,6 g

10 g

62)

propanidīds

1421-14-3

0,5 g

10 g

63)

pseidoefedrīns

90-82-4

0,6 g

10 g

631)remimazolāms308242-62-80,6 g10 g

64)

sekbutabarbitāls

125-40-6

0,6 g

10 g

65)

temazepāms

846-50-4

0,5 g

10 g

66)

tetrazepāms

10379-14-3

0,6 g

10 g

661)

tiletamīns

14176-49-9

0,6 g

10 g

67)

tofizopāms

22345-47-7

0,6 g

10 g

68)

tramadols

27203-92-5

0,5 g

6 g

69)

triazolāms

28911-01-5

0,001 g

1 g

70)

triheksifenidils

144-11-6

0,01 g

10 g

71)

vinilbitāls

2430-49-1

0,6 g

10 g

711)

zolazepāms

31352-82-6

0,6 g

10 g

72)

zolpidēms

82626-48-0

0,6 g

10 g

73)

zopiklons

43200-80-2

0,06 g

5 g

17. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, vielu maisījums, piesūcināts papīrs, kas satur šā pielikuma IV nodaļā minētās vielas jebkurā daudzumā:

Nr.
p.k.

Maisījuma veids

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

izžāvēts (augu maisījums)

1 g

100 g

2)

neizžāvēts (augu maisījums)

5 g

1 kg

3)

sapresēta masa

0,1 g

50 g

4)

šķidrums

1 ml

50 ml

5)

vielu maisījums, kurš satur III sarakstā minēto vielu jebkurā daudzumā, kas nav nodalāms no vielu maisījuma kopējā daudzuma

30 g

100 g

6)

piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

V. IV saraksts (vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai, jeb prekursori)

18. Pirmās kategorijas prekursori:

Nr.

p. k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

alfa-fenilacetoacetamīds (APAA)

4433-77-6

10 g

100 g

2)

alfa-fenilacetoacetonitrils (APAAN)

4468-48-8

10 g

100 g

3)

dietil(fenilacetil)propāndioāts (DEPAPD)

20320-59-6

10 g

100 g

4)

efedrīns

299-42-3

0,6 g

10 g

5)

ergometrīns

60-79-7

50 g

1 kg

6)

ergotamīns

113-15-5

50 g

1 kg

7)

etil alfa-fenilacetoacetāts (EAPA)

5413-05-8

10 g

100 g

8)

etil 3-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karboksilāts (PMK etilglicidāts)

28578-16-7

10 g

100 g

9)

izosafrols (cis + trans)

120-58-1

50 g

1 kg

10)

lizergīnskābe

82-58-6

10 g

100 g

11)

metil 3-okso-2-(3,4-metilēndioksifenil)butanoāts (MAMDPA)

1369021-80-6

10 g

100 g

12)

metil-alfa-fenilacetoacetāts (MAPA)

16648-44-5

10 g

100 g

13)

metil-2-metil-3-feniloksirān-2-karboksilāts (BMK metilglicidāts)

80532-66-7

10 g

100 g

14)

metil-3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karboksilāts (PMK metilglicidāts)

13605-48-6

10 g

100 g

15)

N-acetilantranilskābe

89-52-1

50 g

1 kg

16)

N-fenil-1-(2-feniletil)piperidīn-4-amīns (ANPP)

21409-26-7

0,6 g

10 g

17)

N-fenil-N-(piperidīn-4-il)propānamīds (norfentanils)

1609-66-1

10 g

100 g

18)

N-fenilpiperidīn-4-amīns (4-AP)

23056-29-3

10 g

100 g

19)

norefedrīns

14838-15-4

0,6 g

10 g

20)

piperonāls

120-57-0

50 g

1 kg

21)

pseidoefedrīns

90-82-4

0,6 g

10 g

22)

safrols

94-59-7

50 g

1 kg

23)

terc-butil 4-anilīnpiperidīn-1-karboksilāts (1-boc-4-AP)

125541-22-2

10 g

100 g

24)

1-(2-feniletil)piperidīn-4-ons (NPP)

39742-60-4

0,6 g

10 g

25)

1-fenil-2-propanons (BMK)

103-79-7

10 g

100 g

26)

2-metil-3-feniloksirān-2-karbonskābe (BMK glicīdskābe)

25547-51-7

10 g

100 g

27)

3-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-metiloksirān-2-karbonskābe (PMK glicīdskābe)

2167189-50-4

10 g

100 g

28)

3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons (PMK)

4676-39-5

10 g

100 g

29)

(1R,2S)-(-)-hlorefedrīns

110925-64-9

0,6 g

10 g

30)

(1S,2R)-(+)-hlorefedrīns

1384199-95-4

0,6 g

10 g

31)

(1S,2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns

73393-61-0

0,6 g

10 g

32)

(1R,2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns

771434-80-1

0,6 g

10 g

19. Otrās kategorijas prekursori:

1) 2.a kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

etiķskābes anhidrīds

108-24-7

1 kg

5 kg

2)

sarkanais fosfors

7723-14-0

10 g

100 g

2) 2.b kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

antranilskābe

118-92-3

1 kg

5 kg

2)

feniletiķskābe

103-82-2

1 kg

5 kg

3)

kālija permanganāts

7722-64-7

1 kg

5 kg

4)

piperidīns

110-89-4

1 kg

5 kg

20. Trešās kategorijas prekursori:

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

acetons

67-64-1

5 kg

20 kg

2)

etilēteris

60-29-7

5 kg

20 kg

3)

metiletilketons (MEK)

78-93-3

5 kg

20 kg

4)

sālsskābe

7647-01-0

5 kg

20 kg

5)

sērskābe

7664-93-9

5 kg

20 kg

6)

toluols

108-88-3

5 kg

20 kg

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
3.pielikums

(Pielikums 24.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2010., 25.04.2013., 08.06.2017. un 09.05.2024. likumu, kas stājas spēkā 28.05.2024.)

Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai

I. Miesas bojājumu novērtēšana

1. Miesas bojājumi ir cilvēka organisma audu, orgānu vai sistēmu anatomiski bojājumi vai funkcionāli traucējumi, kas radušies mehānisku, termisku, elektrisku, akustisku, radiācijas, ķīmisku, bioloģisku vai citu iedarbību rezultātā. Miesas bojājumiem pielīdzināmi arī psihiski traucējumi vai traumas, kas radušās psihisku vai iepriekš minēto iedarbību rezultātā.

2. Miesas bojājumu smaguma pakāpi un to cēloņsakarību nosaka tiesu eksperts (turpmāk — eksperts).

3. (Izslēgts ar 08.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

4. Eksperts atzinumā obligāti norāda miesas bojājumu:

1) medicīnisko vai psiholoģisko raksturu;

2) iespējamo rašanās cēloni;

3) rašanās laiku;

4) smaguma pakāpi.

5. Nosakot miesas bojājumu smaguma pakāpi, eksperts vadās tikai pēc objektīviem datiem, neņemot vērā visu veselības traucējuma laiku, ja tas nav pamatots ar miesas bojājumu raksturu.

6. Agrāko slimību vai veselības traucējumu paasināšanās pēc miesas bojājumu nodarīšanas, kā arī miesas bojājumu komplikācijas, kas radušās gadījuma apstākļu, organisma individuālo īpatnību vai ārstēšanas kļūdu rezultātā, nav pamats miesas bojājumu smaguma pakāpes paaugstināšanai. Šādos gadījumos eksperts atzinumā norāda veselības stāvokļa pasliktināšanos vai komplikāciju raksturu un to cēloņsakarību ar iepriekš minētajiem apstākļiem.

7. Mākslīgu locītavu — ceļa, gūžas un citu locītavu vai citu implantētu mākslīgu objektu traumatiskas pārmaiņas nevērtē kā miesas bojājumus. Šajos gadījumos ķermeņa audu bojājumus novērtē pēc reālā veselības traucējuma un tā ilguma.

8. Dzīvotspējīgu transplantātu — pirkstu, plaukstas, deguna, auss gliemežnīcas, nieres un citu pārstādītu orgānu bojājumus novērtē pēc parastajiem miesas bojājumu vērtēšanas kritērijiem.

9. (Izslēgts ar 09.05.2024. likumu, kas stājas spēkā 28.05.2024.)

10. (Izslēgts ar 08.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

11. Atzinumu par miesas bojājumu smaguma pakāpi eksperts pamato ar medicīniskiem vai citiem objektīviem datiem. Ja miesas bojājumi atbilst dažādu smaguma pakāpju pazīmēm, eksperts novērtē katru miesas bojājumu atsevišķi, sākot ar smagāko, vai novērtē miesas bojājumus kopumā atbilstoši smagākajam. Dažādā laikā radušos miesas bojājumus novērtē atsevišķi. Psihisku traucējumu vai psihiskas traumas smaguma pakāpi eksperts pamato ar lietas materiālos, kā arī psihiatriskās vai psiholoģiskās izpētes laikā iegūtiem datiem.

12. Eksperts var dot atzinumu par miesas bojājumu smaguma pakāpi pirms ārstēšanas nobeiguma, ja miesas bojājumu smagums un sekas, vadoties pēc objektīviem datiem, nerada šaubas. Gadījumā, kad miesas bojājumu sekas iepriekš nav skaidri paredzamas, eksperts atliek miesas bojājumu smaguma novērtēšanu, pieprasot nepieciešamos materiālus no procesa virzītāja.

13. Miesas bojājumu rezultātā radušos paliekošu veselības traucējumu apmēru nosaka tiesu medicīnas ekspertīzē procentos.

II. Smagi miesas bojājumi

14. Smagi miesas bojājumi ir tādi miesas bojājumi, kas bijuši par iemeslu:

1) dzīvības apdraudējumam (dzīvībai bīstami miesas bojājumi);

2) orgāna vai tā funkciju zaudējumam;

3) paliekošam veselības traucējumam (tiesu medicīnas ekspertīzē noteikts paliekošs veselības traucējums vairāk nekā 30 procentu apmērā);

4) grūtniecības pārtraukumam;

5) nelabojamam sejas izķēmojumam;

6) psihiskam traucējumam ar hronisku gaitu vai psihiskai traumai ar paliekošām sekām, kas būtiski ietekmē personas sociālo adaptāciju.

15. Dzīvībai bīstami ir miesas bojājumi, kas nodarīšanas brīdī vai vēlākā laikā apdraud cietušā dzīvību. Dzīvībai bīstami ir:

1) miesas bojājumi, kas penetrē galvaskausa, krūšu un vēdera dobumā vai mugurkaula kanālā, arī bez iekšējo orgānu bojājuma;

2) galvaskausa velves vai pamata kaulu slēgti un vaļēji lūzumi, izņemot izolētus galvaskausa velves ārējās plātnītes vai izolētus galvaskausa kaulu izaugumu lūzumus ārpus galvaskausa dobuma, ja nav citu dzīvībai bīstamu intrakraniālu bojājumu;

3) lielo asinsvadu — aortas, kopējās, ārējās un iekšējās miega artērijas, zematslēgkaula, paduses, augšdelma, iegurņa, ciskas, paceles artērijas vai atbilstošo vēnu bojājumi;

4) garo stobrkaulu — augšdelma, augšstilba kaula, lielā lielakaula vaļēji diafizāri lūzumi — lūzuma vieta caur brūci savienota ar ārējo vidi;

5) kakla daļas skriemeļu lūzumi (tai skaitā otrā skriemeļa zobveida izauguma lūzumi), lūzumi-mežģījumi vai mežģījumi, izņemot izolētus skriemeļu izaugumu lūzumus;

6) viena vai vairāku krūšu vai jostas skriemeļu lūzumi vai lūzumi-mežģījumi ar muguras smadzeņu funkciju traucējumiem vai klīniski izteiktām šoka pazīmēm;

7) iegurņa kaulu lūzumi ar iekšējo orgānu bojājumiem vai klīniski izteiktu šoku, vai akūtu dzīvībai bīstamu asins zaudējumu, kā arī iegurņa gredzena pārrāvumi, kas izraisījuši tā deformāciju vai nestabilitāti;

8) galvas smadzeņu un to apvalku bojājumi ar simptomātiku, kas liecina par smagu smadzeņu komu (3—8 balles pēc Glāzgovas skalas), stumbra bojājumu vai izteiktu smadzeņu tūsku, intrakraniālu asinsizplūdumu vai posttraumatisku higromu, kas rada draudošu smadzeņu dislokāciju un kompresiju;

9) iekšējo orgānu, kā arī endokrīno dziedzeru bojājumi ar simptomātiku, kas liecina par dzīvības apdraudējumu;

10) citi bojājumi, kas izraisījuši kādu dzīvībai bīstamu stāvokli:

a) komu,

b) klīniski izteiktu šoku,

c) masīvu asins zaudējumu,

d) elpošanas un asinsrites mazspējas sindromu,

e) aknu vai nieru mazspējas sindromu,

f) akūtas hormonālas disfunkcijas sindromu,

g) septisku stāvokli traumatiskās slimības norisē,

h) reģionālās un orgānu asinsrites mazspējas sindromu;

11) penetrējoši rīkles, balsenes, trahejas un barības vada bojājumi, kā arī slēgti balsenes un trahejas skrimšļu lūzumi ar klīniski izteiktu šoku un elpošanas traucējumiem;

12) kakla orgānu saspiešana ar izteiktu asfiksijas parādību kompleksu: galvas smadzeņu asinscirkulācijas traucējumi, bezsamaņa, amnēzija u. c.;

13) II a pakāpes apdegumi, kas aptver vairāk par 20 procentiem ķermeņa virsmas; II b un III pakāpes apdegumi, kas aptver ne mazāk kā 10 procentus ķermeņa virsmas; elpošanas ceļu apdegumi ar izteiktu tūsku un balss spraugas sašaurinājumu, kas radījuši dzīvībai bīstamus elpošanas traucējumus;

14) multipli kaulu lūzumi:

a) vienlaicīgs divu vai vairāku garo stobrkaulu — augšstilba kaula, lielā lielakaula, augšdelma kaula — vai arī kāda šā stobrkaula slēgts komplicēts lūzums kopā ar divu vai vairāku iegurņa kaulu lūzumiem vai divu vai vairāku krūšu vai jostas daļas skriemeļu ķermeņa vai loka lūzumu,

b) vienpusēji vai abpusēji daudzu ribu (ne mazāk kā piecu) lūzumi pa divām vai vairākām līnijām, ja tie izraisījuši krūškurvja deformāciju vai nestabilitāti vai arī ievērojamus plaušu ventilācijas traucējumus ar gaisa un asins uzkrāšanos pleiras dobumā un plaušu saplakumu.

16.  Orgāna vai tā funkcijas zaudējums ir:

1) pilnīgs redzes zaudējums abām acīm (neārstējams aklums), kā arī tāds stāvoklis, kad cietušais nevar saskaitīt pirkstus divu metru attālumā un tuvāk, vai cits smags redzes traucējums, kas atbilst acu invaliditātes 1. grupai; pilnīgs redzes zaudējums vienai acij vērtējams pēc pazīmes — paliekošs veselības traucējums vairāk nekā 30 procentu apmērā (redzes traucējumu iespējamā korekcija ar optiskiem stikliem nav ņemama vērā); aklas acs ābola izņemšana rada nelabojamas pārmaiņas sejā — sejas asimetriju;

2) pilnīgs dzirdes zaudējums abām ausīm (neārstējams kurlums), kā arī tāds stāvoklis, kad cietušais nesadzird skaļu balsi 3—5 centimetru attālumā no auss gliemežnīcas; dzirdes zaudējums vienai ausij vērtējams pēc pazīmes — paliekošs veselības traucējums vairāk nekā 30 procentu apmērā;

3) orgāna vai tā funkcijas zaudējums, kas izpaužas kā:

a) runas spēju zaudējums, ar ko saprot tādu neārstējamu stāvokli, kad cietušais nespēj izteikt savas domas citiem saprotamās artikulētās skaņās,

b) anatomisks rokas, kājas zaudējums, arī plaukstas un pēdas atdalījums no ķermeņa vai cita orgāna vai tā funkciju zaudējums — paralīze vai cits bezdarbības stāvoklis,

c) reproduktīvo spēju zaudējums (zudusi dzimumakta izdarīšanas, apaugļošanas un apaugļošanās spēja, spēja dzemdēt), kā arī ārējo dzimumorgānu pilnīga vai daļēja nogriešana, tai skaitā klitora, lielo vai mazo kaunuma lūpu pilnīga vai daļēja nogriešana, vai infibulācija, izņemot manipulācijas, kas veiktas pēc medicīniskām indikācijām.

17. Eksperts nekvalificē sejas bojājumu kā izķēmojumu. Eksperts nosaka tikai miesas bojājumu medicīnisko raksturu un smaguma pakāpi, kā arī to, vai bojājums ir nelabojams.

18. (Izslēgts ar 08.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

19. Miesas bojājums, kas bijis par iemeslu grūtniecības pārtraukšanai neatkarīgi no grūtniecības laika, ir smags miesas bojājums, ja vien grūtniecības pārtraukšanas cēlonis nav organisma individuālās īpatnības.

III. Vidēja smaguma un viegli miesas bojājumi

20. Vidēja smaguma miesas bojājumi ir šādi miesas bojājumi:

1) galvaskausa ārējās plātnītes izolēti lūzumi, sietiņkaula acs dobuma daļas un izolēti pakauša kaula ārējā locītavpaugura lūzumi bez dzīvības apdraudējuma simptomātikas;

2) krūškaula, vienas ribas vai vairāku ribu lūzumi bez iekšējo orgānu bojājumiem;

3) atsevišķu stobrkaulu nepilni vai nekomplicēti lūzumi;

4) sejas skeleta lūzumi, izņemot nekomplicētus deguna kaula lūzumus;

5) mēles kaula ķermeņa vai radziņu lūzumi bez asfiksijas pazīmēm;

6) balsenes skrimšļu lūzumi bez dzīvībai bīstamas simptomātikas;

7) lielo locītavu vai šo locītavu saišu vai skrimšļu izolēti bojājumi — gūžas, ceļa, pleca izmežģījumi, kā arī pārējo locītavu izmežģījumi, ja ir locītavas somiņas bojājumi vai saišu plīsumi;

8) galvas smadzeņu un to apvalku trauma, kas izraisa apziņas traucējumus (9—12 balles pēc Glāzgovas skalas) un nerada draudošu smadzeņu dislokāciju un kompresiju;

9) ilgstošs veselības traucējums, kas pārsniedz 21 dienu;

10) paliekošs veselības traucējums 10—30 procentu apmērā;

11) psihisks traucējums vai psihiska trauma, kas ilgstoši ietekmē personas sociālo adaptāciju.

21. (Izslēgts ar 08.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

22. (Izslēgts ar 08.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

23. Viegli miesas bojājumi ir miesas bojājumi, kas izraisījuši īslaicīgu veselības traucējumu no 7 dienām līdz 21 dienai vai tiesu medicīnas ekspertīzē noteikts paliekošs veselības traucējums mazāk nekā 10 procentu apmērā.

24. (Izslēgts ar 21.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

25. (Izslēgts ar 21.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)
 

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
4.pielikums
Manta, kura notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējama

(Pielikums 25.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

Nosakot sodu — mantas konfiskācija, nav konfiscējama šāda personas īpašumā esoša manta:

1. Mājas iekārta, apģērbs un mājturības priekšmeti, kas nepieciešami notiesātajam, viņa ģimenei un viņa apgādībā esošajām personām:

1) ikdienā valkājamais apģērbs, apavi un veļa;

2) gultas piederumi, gultas drēbes un dvieļi;

3) virtuves un galda piederumi ikdienas lietošanai;

4) mēbeles — pa vienai gultai un krēslam katrai personai, kā arī viens galds un viens skapis uz ģimeni;

5) visi bērnu piederumi.

2. Pārtikas produkti, kas nepieciešami notiesātā un viņa ģimenes iztikai.

3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz notiesāto un katru viņa ģimenes locekli, ja ģimenes loceklis ir notiesātā apgādībā un viņam nav citu ienākumu.

4. Kurināmais, kas nepieciešams ģimenei ēdiena gatavošanai un dzīvojamās telpas apsildīšanai.

5. Tehnika un darbarīki, kas nepieciešami notiesātajam saimnieciskās vai profesionālās darbības turpināšanai, izņemot gadījumus, kad persona atzīta par maksātnespējīgu vai personai ar nolēmumu krimināllietā atņemtas tiesības uz zināmu nodarbošanos.

6. Personām, kuru nodarbošanās ir lauksaimniecība, — divi dažāda dzimuma lauksaimniecības dzīvnieki no katras sugas un viena bišu saime, lopbarība minēto dzīvnieku pabarošanai līdz jaunas lopbarības ievākšanai vai lopu dzīšanai ganībās, kā arī sēkla un stādāmais materiāls.

7. Notiesātā īpašumā esošie mājas (istabas) dzīvnieki.

8. Notiesātā īpašumā vai kopīpašumā esošais mājoklis, kurš ir notiesātā vienīgais mājoklis un kurā viņš dzīvo ikdienā.

9. Manta, kurai nav materiālas vērtības un kuras konfiskācija radītu valstij zaudējumus.

10. Laulības gredzens.

11. Dievnami un reliģiskie priekšmeti rituālo darbību veikšanai.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.10.1998.Stājas spēkā: 05.11.1998.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 331/332, 04.11.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 03.12.1998.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Grāmatas
  • Citi saistītie dokumenti
50539
{"selected":{"value":"28.05.2024","content":"<font class='s-1'>28.05.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2025","iso_value":"2025\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2025.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2025","iso_value":"2025\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2025.-30.11.2025.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"28.05.2024","iso_value":"2024\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2024.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2022","iso_value":"2022\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2022.-27.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2022","iso_value":"2022\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2022.-14.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-03.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2020","iso_value":"2020\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2020","iso_value":"2020\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2020.-04.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2020","iso_value":"2020\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2020.-28.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2019","iso_value":"2019\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2019.-05.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2019","iso_value":"2019\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2019.-22.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2019","iso_value":"2019\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2019.-07.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-09.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2017","iso_value":"2017\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-15.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2015","iso_value":"2015\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2015.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-02.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2013","iso_value":"2013\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2013.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2013","iso_value":"2013\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2013.-15.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2012","iso_value":"2012\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2012.-22.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-15.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2009","iso_value":"2009\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2008","iso_value":"2008\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2007","iso_value":"2007\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2007.-10.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2007","iso_value":"2007\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2007.-12.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.2003","iso_value":"2003\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2003.-23.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2002","iso_value":"2002\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2002.-02.01.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2002","iso_value":"2002\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2002.-26.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2000","iso_value":"2000\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2000.-11.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-10.07.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.1999","iso_value":"1999\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.1999.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.1998","iso_value":"1998\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.1998.-25.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.05.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"