Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1493

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 180.§)
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk –juridiskā palīdzība) veidus, apjomu, samaksas apmēru un ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību.

2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina šādi:

2.1. par juridisko konsultāciju Satversmes tiesas procesā, civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās – par pilnām stundām;

2.2. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē – pārstāvību tiesā Satversmes tiesas procesā, civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās un pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesā – par pilnām trīsdesmit minūtēm.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

3. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 8.1, 9. un 28. punktā noteiktajam samaksas apmēram pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 868; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

4. Citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus, kuri noteikti šo noteikumu 35., 36., 36.1 un 36.2 punktā, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tiem neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

II. Juridiskās palīdzības veidi

4.1 Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā:

4.1 1. juridisko konsultāciju;

4.1 2. procesuālo dokumentu sagatavošanu;

4.1 3. juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

5. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību civillietās:

5.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

5.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

5.3. pārstāvību tiesā.

6. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību administratīvajās lietās:

6.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

6.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

6.3. pārstāvību tiesā.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; grozījumi punktā stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību pārrobežu strīdu lietās:

7.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma vai publiska akta izpildes stadijā;

7.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma vai publiska akta izpildes stadijā;

7.3. pārstāvību tiesā.

8. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību kriminālprocesā:

8.1. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

8.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu pirmstiesas procesa un tiesvedības stadijā;

8.3. pārstāvību un aizstāvību pirmstiesas procesā un tiesas sēdē (tai skaitā lietās par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un ar tāda soda izpildi saistītu jautājumu izlemšanā, kurš noteikts ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstā).

II1. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā

(Nodaļa MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai Satversmes tiesas procesā valsts maksā šādā apmērā:

8.1 1. par sniegtu juridisko konsultāciju – 40 euro stundā;

8.1 2. par iepazīšanos ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem), ja seko juridiskās palīdzības sniedzēja atzinums par juridiskās palīdzības nelietderību – 140 euro;

8.1 3. par konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošanu, tajā skaitā par iepazīšanos ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem) – 400 euro;

8.1 4. par papildinājumu konstitucionālajai sūdzībai (pieteikumam) sagatavošanu – 80 euro;

8.1 5. par viedokļa sagatavošanu rakstveida procesā – 200 euro;

8.1 6. par iepazīšanos ar vienu lietas materiālu sējumu tiesā – 40 euro;

8.1 7. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē – 80 euro stundā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.2 Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.3 Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par triju šo noteikumu 8.1 3., 8.1 4. un 8.1 5. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanu vienas lietas ietvaros.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.4 Valsts sedz izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē ne vairāk par 40 stundām vienas lietas ietvaros.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.5 Šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 17.1, 18., 19., 20. un 21. punkta nosacījumi attiecināmi uz Satversmes tiesas procesā minētajiem juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēru atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam samaksas aprēķināšanas principam par sniegto juridisko palīdzību.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.6 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs juridisko konsultāciju sniedz ieslodzījuma vietā esošai personai, izmantojot ieslodzījuma vietā esoša taksofona atzvana iespēju, maksai par juridisko konsultāciju pieskaitāma samaksa piecu euro apmērā par paaugstinātas maksas telekomunikāciju pakalpojuma izmantošanu.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

III. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās

9. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai civillietā, administratīvajā lietā un pārrobežu strīda lietā valsts maksā šādā apmērā:

9.1. par sniegtu juridisko konsultāciju – 30 euro stundā;

9.2. par prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sastādīšanu – 70 euro;

9.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 85 euro;

9.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 100 euro;

9.5. par lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšanu, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus)), – 25 euro;

9.6. par šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu – 25 euro;

9.7. par pārstāvību tiesas sēdē – 40 euro stundā;

9.8. par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu (par vienu sējumu uzskatāms apjoms līdz 250 lapām) vienas tiesas instances ietvaros – 20 euro.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 432; MK 20.06.2023. noteikumiem Nr. 318)  

10. Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju – ne vairāk par septiņām stundām vienas lietas ietvaros.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 432)

10.1 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs juridisko konsultāciju sniedz ieslodzījuma vietā esošai personai, izmantojot ieslodzījuma vietā esoša taksofona atzvana iespēju, maksai par katru juridisko konsultāciju pieskaitāma samaksa piecu euro apmērā par paaugstinātas maksas telekomunikāciju pakalpojuma izmantošanu.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

11. Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par piecu šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto dokumentu sastādīšanu vienas lietas ietvaros.

12. Valsts sedz izdevumus par pārstāvību tiesas sēdē ne vairāk kā par 40 stundām vienas lietas ietvaros.

13. Juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus, ja juridiskās palīdzības sniedzējs pēc Tiesu administrācijas (turpmāk – administrācija) norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā, pārrobežu strīda lietā vai administratīvajā lietā Imigrācijas likumā vai Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma sniedz šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā (piemēram, ārstniecības iestādē, brīvības atņemšanas iestādē, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā), ja juridiskās palīdzības saņēmējs no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, invaliditātes vai veselības stāvokļa dēļ) nespēj ierasties juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietā.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 710 redakcijā)

13.1 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs lietā par psihiatriskās palīdzības sniegšanu psihiatriskajā ārstniecības iestādē bez pacienta piekrišanas sniedz šo noteikumu 9.1. un 9.7. apakšpunktā paredzēto juridisko palīdzību sestdienās, svētdienās vai svētku dienās, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

14. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas sniedz šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju vienlaikus divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksa par vienas stundas juridisko konsultāciju aprēķināma šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

15. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas sagatavojis vienu šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto dokumentu divu vai vairāku personu vārdā vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksa par vienu dokumentu aprēķināma šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

16. Ja šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta vienlaikus divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu samazina katram juridiskās palīdzības saņēmējam atbilstoši piešķirtajam juridiskās palīdzības veidam.

17. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, par katras personas pārstāvību tiesas sēdē samaksa aprēķināma 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.7.apakšpunktā.

17.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās lietas vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu tiesā par katru personu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.8.apakšpunktā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.865 redakcijā)

18. Izņēmumi šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā minētajos nosacījumos pieļaujami, ja juridiskās palīdzības nesniegšana ierobežo personas garantētās pamattiesības un administrācija ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu izņēmuma kārtā vai juridiskā palīdzība sniegta administratīvajā lietā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

19. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniedzējam civillietās, administratīvajās lietās vai pārrobežu strīdu lietās samaksā par laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot juridiskās palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies un nav laikus paziņojis par neierašanos, tomēr ne vairāk kā par vienu stundu 50 % apmērā no šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktās samaksas par vienu juridisko konsultāciju. Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis juridiskās palīdzības sniedzējam vai administrācijai par neierašanos, administrācija par vienu stundu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

20. Laikā, ko patērē šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās vai pārrobežu strīdu lietās, ieskaita laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības sniedzējam paziņo par sēdes atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai līdz tiesas sēdes sākumam, ja tā tiek uzsākta ar kavēšanos. Ja tiesas sēde atlikta juridiskās palīdzības saņēmēja dēļ un konstatēts, ka viņš uz to nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis tiesai par neierašanos, administrācija par attiecīgo apmaksāto stundu skaitu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto laiku ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

IV. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību personai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai

(Nodaļa svītrota ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

22. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

23. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

24. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

25. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

26. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

27. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

V. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību uzsāktā kriminālprocesā

28. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai kriminālprocesā valsts maksā šādā apmērā:

28.1. par rakstiska pieteikuma sastādīšanu par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai – 50 euro;

28.2. par Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos paredzētās rakstiskās sūdzības sastādīšanu par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu – 50 euro;

28.3. par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums (izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētos gadījumus)) – 25 euro;

28.4. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 105 euro;

28.5. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 120 euro;

28.6. par šo noteikumu 28.2., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu – 25 euro;

28.7. par pārstāvību vai aizstāvību pirmstiesas procesa stadijā – 30 euro stundā;

28.8. par pārstāvību vai aizstāvību tiesas sēdē – 40 euro stundā;

28.9. par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, – 30 euro stundā;

28.10. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu (par vienu sējumu uzskatāms apjoms līdz 250 lapām) vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) – 20 euro;

28.11. par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam vienošanās slēgšanas procesā tiesvedības stadijā ārpus tiesas sēdes – 30 euro stundā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 432; MK 20.06.2023. noteikumiem Nr. 318)

29. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9. un 28.11. apakšpunktā minētajos gadījumos sniedz juridisku konsultāciju, kas saistīta ar tiesas sēdi vai ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, samaksas apmēram pieskaita samaksu par sniegto juridisko konsultāciju 20 euro apmērā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

29.1 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 29. punktā minēto konsultāciju nodrošina brīvības atņemšanas iestādē, samaksu nosaka divkāršā apmērā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

29.2 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs juridisko konsultāciju, tai skaitā šo noteikumu 30. punktā minētajos gadījumos, sniedz ieslodzījuma vietā esošai personai, izmantojot ieslodzījuma vietā esoša taksofona atzvana iespēju, maksai par katru juridisko konsultāciju pieskaitāma samaksa piecu euro apmērā par paaugstinātas maksas telekomunikāciju pakalpojuma izmantošanu.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

30. Šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētais samaksas apmērs ietver juridiskās palīdzības sniedzēja juridisko konsultāciju, sastādot procesuālo dokumentu. Ja šo noteikumu 28.3., 28.4., 28.5. vai 28.6. apakšpunktā minētais dokuments sastādīts divām vai vairāk personām, samaksa tiek veikta par viena dokumenta sastādīšanu. Ja pēc juridiskās konsultācijas sniegšanas tiek konstatēts, ka šo noteikumu 28.3., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minētā procesuālā dokumenta sagatavošana nav pamatota un lietderīga, par juridiskās konsultācijas sniegšanu samaksā 20 euro apmērā vai samaksu nosaka divkāršā apmērā, ja šo konsultāciju nodrošina brīvības atņemšanas iestādē.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

31. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, par katras personas aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē samaksu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.8. apakšpunktā. Šādā gadījumā samaksas apmēram pieskaita šo noteikumu 29.punktā minēto samaksu par katrai personai sniegto juridisko konsultāciju.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

31.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, samaksu par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.10. apakšpunktā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr. 865 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 9)

32. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs kriminālprocesā sniedz šo noteikumu 28.7. vai 28.9. apakšpunktā paredzēto juridisko palīdzību sestdienās, svētdienās, svētku dienās vai darbdienās no pulksten 20.00 līdz pulksten 8.00, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus. To attiecina arī uz šo noteikumu 29.punktā minēto juridiskās konsultācijas samaksas apmēru.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 9)

33. Laikā, ko patērē juridiskās palīdzības nodrošināšanai kriminālprocesā saskaņā ar šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9. un 28.11. apakšpunktu, ieskaitāms arī:

33.1. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, ja ir bijis norādīts cits laiks un tas nav ievērots no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

33.2. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības saņēmējam paziņo par tās atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 432)

34. Šo noteikumu 33.punktā minēto laiku un darbības ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus vai darbību veikšanu apliecina procesa virzītājs, apstiprinot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (turpmāk –paziņojums) (2.pielikums).

VI. Citi ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi un to apmērs

35. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. un 28.11. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta, kā arī šo noteikumu 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanas procesā juridiskā konsultācija sniegta ārpus valstspilsētas, novada pagasta vai pilsētas teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:

35.1. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumus sedz atbilstoši attālumam starp prakses vietu un juridiskās palīdzības sniegšanas vietu, kas norādīts šo noteikumu 48. vai 49.punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā degvielas cenu un transportlīdzekļa degvielas patēriņu, bet ne vairāk par 10 litriem uz 100 kilometru nobraukuma;

35.2. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto sabiedrisko transportlīdzekli (vilciens vai autobuss), sedz ceļa (transporta) izdevumus;

35.3. viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus sedz, nepārsniedzot valsts pārvaldes iestāžu un publisko aģentūru darbiniekiem noteikto komandējuma izdevumu apmēru par naktsmītni.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 432)

36. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. un 28.11. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta, kā arī šo noteikumu 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanas procesā juridiskā konsultācija sniegta ārpus valstspilsētas, novada pagasta vai pilsētas teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 35. punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās, atbilstoši informācijai par attālumu, ko juridiskās palīdzības sniedzējs norādījis šo noteikumu 48. vai 49. punktā noteiktajā kārtībā, šādā apmērā:

36.1. no 50 līdz 100 kilometriem – 10 euro;

36.2. no 101 līdz 150 kilometriem – 15 euro;

36.3. no 151 līdz 200 kilometriem – 20 euro;

36.4. no 201 līdz 300 kilometriem – 30 euro;

36.5. no 301 līdz 400 kilometriem – 40 euro;

36.6. no 401 līdz 500 kilometriem – 50 euro;

36.7. vairāk par 500 kilometriem – 60 euro.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

36.1 Ja šo noteikumu 8.1 1., 8.1 6. un 8.1 7. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) atbilstoši šajā nodaļā paredzētajiem nosacījumiem un apmēram.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

36.2 Ja šo noteikumu 8.1 1., 8.1 6. un 8.1 7. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 36.1 punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās atbilstoši šo noteikumu 36. punktā noteiktajam samaksas apmēram.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183)

38. Administratīvajā lietā pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, sniedzot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību, valsts sedz ar tulka pakalpojumiem saistītos izdevumus, kas radušies, juridiskās palīdzības saņēmējam sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju, ne vairāk kā par piecām stundām vienas lietas ietvaros. Šos izdevumus sedz institūcija, kas ir atbildīga par patvēruma iesnieguma izskatīšanu, atbilstoši tulka pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

38.1 Pārsūdzēšanas procesa ietvaros administratīvajā lietā par lēmumu par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmumu par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā gadījumā sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā; punkts stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

39. Pārrobežu strīda lietā administrācija sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar personas ierašanos uz tiesas sēdēm (ja tas ir nepieciešams), atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

VII. Kārtība, kādā veicama samaksa par juridiskās palīdzības sniegšanu un izmaksājami ar to saistītie atlīdzināmie izdevumi

40. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

40.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 8.16., 9.8. un 28.10. apakšpunktā minēto iepazīšanos ar lietas materiāliem, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumā (1., 2. un 4. pielikums) veic atzīmi, kādā veidā ir iepazinies ar lietas materiāliem. Paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (2. pielikums) apstiprina lietas izskatīšanā iesaistītais tiesnesis, attiecīgās iestādes darbinieks vai tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks gadījumos, ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir iepazinies ar lietas materiāliem tiesā klātienē. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs iepazinies ar lietas materiāliem ārpus tiesas, tad par to juridiskās palīdzības sniedzējs veic atzīmi paziņojumā, norādot datumu, kad iepazīšanās ar lietas materiāliem notikusi, un sējumu skaitu.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

40.2 Ja paziņojumā norādītais lietas materiālu apjoms ir divi vai vairāk sējumi, tad apliecinājumu par sējumu skaitu konkrētā lietā vienas instances ietvaros sniedz Tiesu informatīvās sistēmas pārzinis.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

41. Paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu par pēdējo tiesas sēdi civillietās un pārrobežu strīdu lietās juridiskās palīdzības sniedzējs, informējot par to tiesu, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iesniedz administrācijā. Lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim ir tiesības neskaidrību gadījumā vērsties administrācijā.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

41.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6. un 9.8. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu Patvēruma likumā vai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (1. pielikums).

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

42. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Šādos gadījumos attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē paziņojumu apstiprina uzreiz pēc juridiskās palīdzības sniedzēja iesniegtā procesuālā dokumenta saņemšanas un pievieno lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

42.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 8.1 punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (4. pielikums).

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

43. Ja šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minēto procesuālo dokumentu juridiskās palīdzības sniedzējs ir sagatavojis juridiskās palīdzības saņēmēja vārdā un to izsniedzis juridiskās palīdzības saņēmējam, un no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ tas nav iesniegts procesa virzītajam vai adresāta iestādē un nav nosūtīts pa pastu, juridiskās palīdzības sniedzējs samaksas saņemšanai par attiecīgās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniedz administrācijā paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums), pievienojot tam attiecīgi sagatavotā procesuālā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

44. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9., 28.10. un 28.11. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Pēc uzdevuma izpildes procesa virzītāja apstiprināta paziņojuma apliecinātu kopiju pievieno kriminālprocesa lietas materiāliem.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

44.1 Ja zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku, neapstiprina paziņojumu (2. pielikums) šo noteikumu 42. un 44. punktā noteiktajā kārtībā, viņš par to triju darbdienu laikā informē attiecīgajā lietā iesaistīto procesa virzītāju.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

45. Šo noteikumu 40. punktā minēto paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc administrācijas dotā uzdevuma pilnīgas vai daļējas izpildes. Ja civillietā vai pārrobežu strīda lietā noteikta tiesas sēde, juridiskās palīdzības sniedzējs minēto paziņojumu administrācijā iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pirms attiecīgās tiesas sēdes.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

46. Juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums) divu mēnešu laikā no dienas, kad tas apstiprināts šo noteikumu 40.142. un 44. punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

47. Paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienotā procesuālā dokumenta kopiju juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 43.punktā minētajā gadījumā iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no attiecīgā procesuālā dokumenta sastādīšanas dienas.

48. Lai tiktu segti šo noteikumu 35.1., 35.2.apakšpunktā un 36.punktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem attālumiem starp apdzīvotajām vietām Latvijā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

49. Ja juridiskās palīdzības sniegšanas vieta (attiecīgā apdzīvotā vieta) nav noteikta šo noteikumu 3.pielikumā, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 35.1., 35.2.apakšpunktā un 36.punktā minēto izdevumu segšanai paziņojumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – faktisko attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotajai nobraukto kilometru kontrolierīcei (mērierīcei).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

50. Lai tiktu segti šo noteikumu 35. punktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumam par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) un paziņojumam par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā (4. pielikums) pievieno elektroniskas kopijas vai paziņojumam par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (2. pielikums) pievieno dokumentu oriģinālus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

51. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad noteiktajā termiņā administrācijā saņemts pilnīgi un pareizi aizpildīts paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojums (2.pielikums), administrācija pārskaita samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

51.1 Juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienojamos dokumentus, noformējot tos atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi un apriti, var iesniegt administrācijā elektroniski šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja minētie dokumenti atbilst šajos noteikumos norādītajām aizpildīšanas un noformēšanas prasībām.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.865 redakcijā)

52. Ja administrācija konstatē, ka jautājuma izlemšanai par šo noteikumu 8.19. un 28. punktā minēto samaksu par juridisko palīdzību nepieciešamas attiecīgi sagatavotu dokumentu kopijas vai cita informācija par uzdevuma izpildi, tā 10 darbdienu laikā vai, ņemot vērā noteikto tiesas sēdes datumu, īsākā laikā informē juridiskās palīdzības sniedzēju vai pieprasa informāciju juridiskās palīdzības saņēmējam, tiesai, procesa virzītājam vai atbildīgajām iestādēm par paziņojumā (1., 2. un 4. pielikums) norādīto informāciju.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

53. Juridiskās palīdzības sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc administrācijas pieprasījuma saņemšanas vai administrācijas noteiktajā termiņā iesniedz administrācijā to sagatavoto dokumentu kopijas, kas minēti šo noteikumu 9. un 28.punktā, vai sniedz citu nepieciešamo informāciju par uzdevuma izpildi.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

54. Samaksa, kas veicama saskaņā ar šo noteikumu 51.punktā minēto paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums), tiek apturēta līdz visu šo noteikumu 52.punktā minēto dokumentu kopiju vai informācijas saņemšanai.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

55. Ja administrācija konstatē, ka iesniegtais paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojums (2.pielikums) nav pilnīgi vai pareizi aizpildīts atbilstoši šiem noteikumiem, tā attiecīgo paziņojumu atdod atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam kļūdu novēršanai vai aizpildīšanai vai, ja nepieciešams, pieprasa papildinformāciju un informē par to attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju. Ja administrācija konstatē aprēķinu kļūdas, tā pārrēķina samaksas apmēru un divu mēnešu laikā pārskaita aprēķināto summu juridiskās palīdzības sniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā. Ja nepieciešams, par veikto pārrēķinu informē juridiskās palīdzības sniedzēju, juridiskās palīdzības saņēmēju un attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētajā gadījumā 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) un paziņojuma (2. pielikums) aizpildīšanas vai kļūdu novēršanas juridiskās palīdzības sniedzējs attiecīgo precizēto paziņojumu iesniedz administrācijā, bet precizētā paziņojuma (2. pielikums) kopiju – attiecīgajā lietā iesaistītajam procesa virzītājam pievienošanai lietas materiāliem.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

55.2 Šo noteikumu 43., 48., 49., 50., 51., 51.1, 52., 53., 54., 55. un 55.1 punkta nosacījumi, kas regulē paziņojuma iesniegšanas, pārbaudes, precizēšanas un samaksas kārtību, attiecināmi uz juridiskās palīdzības samaksas kārtību Satversmes tiesas procesā par paziņojuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā (4. pielikums) iesniegšanu, apliecināšanu un pārbaudi, kā arī par procesuālo dokumentu pievienošanu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

55.3 Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) un paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā (4. pielikums) tiek iesniegts elektroniski administrācijas tīmekļvietnē un tam nav nepieciešams tiesneša vai attiecīgās iestādes norīkota darbinieka, vai Satversmes tiesas sēžu sekretāra apstiprinājums.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 202.nr.).

57. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2009.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) iesniedz administrācijā līdz 2010.gada 1.martam, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu par juridisko palīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.decembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" noteiktajiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēram.

58. Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2013.gada 31.decembrim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2013.gada 31.decembrim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

58.1 Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2012.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs aizpilda paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, un iesniedz administrācijā līdz 2013.gada 1.martam. Administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu par juridisko palīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.865 redakcijā)

59. Šo noteikumu 9.punktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

59.1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati stundā;

59.2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

59.3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

59.4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

59.5. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

59.6. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

59.7. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

60. Šo noteikumu 9.5.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

60.1 Šo noteikumu 9.punktā minēto samaksu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

60.1 1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 14,23 euro stundā;

60.1 2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 25,61 euro;

60.1 3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 31,30 euro;

60.1 4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 42,69 euro;

60.1 5. par šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 19,92 euro;

60.1 6. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro;

60.1 7. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

60.1 8. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10,67 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

60.2 Šo noteikumu 9.punktā minēto samaksu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. aprīlim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

60.2 1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 17,07 euro stundā;

60.2 2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 28,46 euro;

60.2 3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 34,15 euro;

60.2 4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 44,11 euro;

60.2 5. par šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

60.2 6. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

60.2 7. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

60.2 8. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 14,23 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

61. Šo noteikumu 28.1., 28.3., 28.4., 28.5., 28.6., 28.7., 28.8. un 28.9.apakšpunktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

61.1. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

61.2. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

61.3. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

61.3.1 par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

61.4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

61.5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

61.6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību –10 latu;

61.7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

62. Šo noteikumu 28.2.apakšpunkts un 29.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

62.1 Šo noteikumu 28.punktā minēto samaksu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

62.1 1. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 21,34 euro;

62.1 2. par šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 19,92 euro;

62.1 3. par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 19,92 euro;

62.1 4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 49,80 euro;

62.1 5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 71,14 euro;

62.1 6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro;

62.1 7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

62.1 8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

62.1 9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

62.1 10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10,67 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

62.2 No 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam par šo noteikumu 29.punktā minēto juridisko palīdzību valsts maksā 7,11 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

62.3 Šo noteikumu 28.punktā minēto samaksu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. aprīlim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

62.3 1. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 35,57 euro;

62.3 2. par šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 27,03 euro;

62.3 3. par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

62.3 4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 56,91 euro;

62.3 5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 71,14 euro;

62.3 6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

62.3 7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

62.3 8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

62.3 9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

62.3 10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 14,23 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

62.4 No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. aprīlim juridiskās palīdzības sniedzējam par šo noteikumu 29.punktā minēto juridisko palīdzību valsts maksā 9,96 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

62.5 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2014.gada 31.decembrim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2014.gada 31.decembrim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

62.6 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2015. gada 30. aprīlim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2015. gada 30. aprīlim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

63. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma pārejas noteikumu 9.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi sagatavo šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un iesniedz to administrācijā, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem apmaksājamiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēriem administratīvajās lietās un civillietās.

63.1 Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās valsts nodrošina juridisko palīdzību tādā apjomā un juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina samaksu un atlīdzināmos izdevumus tādā apmērā un kārtībā, kādu noteica tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz 2011.gada 30.septembrim.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā)

63.2 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2016. gada 1. jūlijam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2016. gada 1. jūlijam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

63.3 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2018. gada 31. martam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2018. gada 31. martam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 183 redakcijā)

63.4 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2021. gada 30. jūnijam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

63.5 Paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) un paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā (4. pielikums) papīra formā aizpildāmi un iesniedzami administrācijā līdz 2023. gada 10. jūlijam, savukārt paziņojumi elektroniski administrācijas tīmekļvietnē iesniedzami, sākot ar 2023. gada 24. jūliju.

(MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

64. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 710 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās

(Veidlapu aizpilda drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar 

.

 

.

2

0

 

.

Tiesu administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs           
  

.

 

.

2

0

 

.

Valsts robežsardzes uzaicinājums           
 

(dd. mm. gggg.)

            
              
Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds 
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārdsPersonas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)
       

       
               
Civillietas/administratīvās lietas/pārrobežu strīdu lietas numurs un strīda būtība            
 

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro) (stunda/sējums/

procesuālais

dokuments1, 2)

Apjoms

(stundu/

procesuālo dokumentu/

sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.

līdz plkst.

Juridiskā konsultācija1, 2, 3   

30

  
Maksa par paaugstinātas maksas pakalpojuma izmantošanu (atzvans)3   

5

  
     
     
Procesuāla dokumenta – prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma – sastādīšana 

x

x

70

  
 

x

x

  
 

x

x

  
Apelācijas sūdzības sastādīšana 

x

x

85

  
Kasācijas sūdzības sastādīšana 

x

x

100

  
Lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšana, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un Ministru kabineta noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus)) 

x

x

25

  
 

x

x

  
 

x

x

  
Papildinājuma sastādīšana prasības pieteikumam, pieteikumam tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikumam maksātnespējas procesā, pretprasībai, blakus sūdzībai, izlīgumam, apelācijas vai kasācijas sūdzībai 

x

x

25

  
Pārstāvība tiesas sēdē4   

40

(20, ja pārstāvība tiesas sēdē tiek nodrošināta pilnas 30 minūtes)

  
     
     
Iepazīšanās ar lietas materiāliem tiesā5 

x

x

20

  
Iepazīšanās ar lietas materiāliem elektroniski5, 6 

x

x

20

  

Kopā (bez PVN)

PVN 7

Kopsumma (1)

 
 
 

Piezīmes.

1 Ja juridiskā konsultācija pēc Tiesu administrācijas norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, vai administratīvajā lietā Patvēruma likumā un Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sniegta juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 13. punkts).

2 Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis par neierašanos, samaksu nosaka ne vairāk kā par vienu juridiskās konsultācijas stundu 50 % apmērā (Ministru kabineta noteikumu 19. punkts).

3 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs juridisko konsultāciju sniedz ieslodzījuma vietā esošai personai, izmantojot ieslodzījuma vietā esoša taksofona atzvana iespēju, maksai par katru juridisko konsultāciju pieskaitāma samaksa piecu euro apmērā par paaugstinātas maksas telekomunikāciju pakalpojuma izmantošanu. (Ministru kabineta noteikumu 10.1 punkts).

4 Par divu vai vairāku personu pārstāvību tiesas sēdē vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas pārstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 17. punkts).

5 Par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par katru personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 17.1 punkts).

6 Ja iepazīšanās ar lietas materiāliem notikusi elektroniski ārpus tiesas, tad par to juridiskās palīdzības sniedzējs veic atzīmi paziņojumā, norādot datumu, kad notikusi iepazīšanās ar lietas materiāliem, un sējumu skaitu. Šajā gadījumā nav nepieciešams lietas izskatīšanā iesaistītā tiesneša, attiecīgās tiesas darbinieka vai tiesas priekšsēdētāja norīkotā darbinieka apliecinājums, ka iepazīšanās ar lietas materiāliem ir veikta (Ministru kabineta noteikumu 41.1 punkts).

7 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena

(1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personīgā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads      

 

Sabiedriskais transportlīdzeklis   

x

x

x

 

Viesnīca (naktsmītne) 

x

x

x

x

x

 

Ceļā patērētais laiks

x

   

x

x

 
 

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Piezīme.

8 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts

 
 
 

Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

 
 
 

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību

 

Pielikumā

 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
 
2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 20.06.2023. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju

           

vārds, uzvārds

personas kods

prakses vietas adrese

tālrunis, e-pasts

        

       
 

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1

samaksas saņēmējs

(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)

reģistrācijas numurs

PVN maksātāja numurs

kredītiestādes nosaukums

konta numurs

                         
 

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju

vārds, uzvārds

personas kods

procesuālais statuss, procedūra

(atzīmēt vajadzīgo)

uzaicinājuma pamatojums (atzīmēt vajadzīgo)

1.      

      cietušais

cietušā pārstāvis2

Kriminālprocesa likuma

80., 83., 104., 108. pants

norīkojuma datums ...

81., 83., 104., 108. pants

dežūras datums ...

2.      

      persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess
aizturētais

apsūdzētais

aizdomās turētais

notiesātais

3.      

      Eiropas apcietinājuma orderis

cits_________________________

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro)

(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/

juridiskā konsultācija)

Apjoms

(stundu/

procesuālo dokumentu sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.līdz plkst.
Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai 

x

x

50

  
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu) 

x

x

50

  
 

x

x

  
 

x

x

  
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums) 

x

x

25

  
Apelācijas sūdzības sastādīšana 

x

x

105

  
Kasācijas sūdzības sastādīšana 

x

x

120

  
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai 

x

x

25

  
Juridiskā konsultācija, ja nesastāda dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums), apelācijas vai kasācijas sūdzību3 

x

x

20

  
Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā4   

30

  
     
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību3, 5 

x

x

20

  
 

x

x

  
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē6   

40

  
     
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 5 

x

x

20

  
 

x

x

  
Par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam vienošanās slēgšanas procesā tiesvedības stadijā, ārpus tiesas sēdes   

30

  
Juridiskā konsultācija apsūdzētajam vienošanās slēgšanas procesā tiesvedības stadijā, ārpus tiesas sēdes3, 5 

x

x

20

  
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu 4   

30

  
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi 3, 5 

x

x

20

  
Maksa par paaugstinātas maksas pakalpojuma izmantošanu (atzvans)7   

5

  
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) 8 

x

x

20

  
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu elektroniski vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) 8,9   

20

  
Kopā (bez PVN) 

PVN 10

Kopsumma (1) 
 
 
 

Piezīmes.

1 Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādi aizpilda katrā paziņojumā.

2 Ja juridiskā palīdzība sniegta cietušajam un cietušā pārstāvim viena kriminālprocesa ietvaros, samaksa aprēķināma kā par vienai personai sniegtu juridisko palīdzību.

3 Juridiskā konsultācija sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 – samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts). Juridiskā konsultācija brīvības atņemšanas iestādē – samaksa divkāršā apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 29.1 un 30. punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.

4 Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 – samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts).

5 Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.

6 Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par katras personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).

7 Ja juridiskā konsultācija sniegta ar ieslodzījuma vietā esoša taksofona atzvana iespēju, maksai par juridisko konsultāciju pieskaitāma samaksa piecu euro apmērā. (Ministru kabineta noteikumu 29.2.punkts). Samaksu piecu euro ampērā pieskaita arī tajos gadījumos, ja, sagatavojot procesuālo dokumentu, sniegta juridiskā konsultācija, kuras samaksas apmērs ir ietverts procesuālā dokumenta sagatavošanā.

8 Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vai elektroniski, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā), samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).

9 Ja iepazīšanās ar lietas materiāliem notikusi elektroniski ārpus tiesas, tad par to juridiskās palīdzības sniedzējs veic atzīmi paziņojumā, norādot datumu, kad notikusi iepazīšanās ar lietas materiāliem, un sējumu skaitu. Šajā gadījumā nav nepieciešams lietas izskatīšanā iesaistītais tiesnesis, attiecīgās tiesas darbinieks vai tiesas priekšsēdētāja norīkotā darbinieka apliecinājums, ka iepazīšanās ar lietas materiāliem ir veikta. (Ministru kabineta noteikumu 41.1 punkts).

10  PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

 
   
   
   
   

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju 9

iestādes nosaukums

procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats)

tālrunis

paraksts

    
 

Zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu un sastāda viņu dežūru grafiku

tiesas darbības teritorija

vārds, uzvārds

tālrunis

apstiprināšanas datums

paraksts

     
     

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km) 11

Degvielas patēriņš (litri)

Cena

(1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personīgā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads       
Sabiedriskais transportlīdzeklis   

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne) 

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

   

x

x

 
Kopsumma (2)

Pavisam samaksai

(1 + 2)

 
 

Piezīme. 11 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces) rādījumiem, ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Pielikumā
 
 
 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
 DatumsJuridiskās palīdzības sniedzēja paraksts
  

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

Attālumi starp lielākajām Latvijas pilsētām
 Aiz-
kraukle
AlūksneBalviBauskaCēsisDaugav-
pils
DobeleGul-
bene
Jēkab-
pils
JelgavaJūr-
mala
Krās-
lava
KuldīgaLie-
pāja
Lim-
baži
LīvāniLudzaMadonaOgrePreiļiRē-
zekne
RīgaSalas-
pils
SaldusSiguldaSmil-
tene
TalsiTukumsValkaVal-
miera
Vents-
pils
Aizkraukle 18217579139142156137561281221782543061638318285551171559072210105182214162218168283
Alūksne182 47267123220294451582662602143924441591861329621118012520021034815185352300103115421
Balvi17547 25414317331438151286280167412464179178858922613378220230368171101372320147135441
Bauska79267254 155221792161356287257182228153162261164741962346757132119200160106224174237
Cēsis139123143155 233182105147154148251280332451742108789192183879823639542401888131309
Daugavpils142220173221233 2941999026626044392444278611221471935593229210348243256352300301261421
Dobele15629431479182294 27620828643301041501832353342371012693077784541462279845251201166
Gulbene1374538216105199276 11324824217637442614414011451188142871861923301336333428210997403
Jēkabpils5615815113514790208113 180174126306358192291306110765103142124262157170266214214174335
Jelgava1282662866215426628248180 573021321781552073062097324127942568211819910654223173175
Jūrmala122260280871482606424217457 2961372011492013002036723527322501051121938545217167166
Krāslava17821416725725144330176126302296 42848029697981632295987268246384279239388336285278457
Kuldīga254392412182280392104374306132137428 9128133343233519936740515218252244325589634929958
Liepāja30644446422833244415042635817820148091 33338548438725141945721723498296377145168401351119
Limbaži16315917915345278183141192155149296281333 219255132108237228879923754772411899646310
Līvāni83186178162174612351402920720197333385219 118881343689167151289184197293241241201362
Ludza1821328526121012233411413030630098432484255118 1222338230267250388238177392340223211461
Madona85968916487147237516120920316333538713288122 13610495172153291115110295243155115364
Ogre5521122674891931011881077367229199251108134233136 168206361715555142159107176126228
Preiļi1171801331961925526914265241235593674192373682104168 53203185323218215327275260220396
Rēzekne1551257823418393307871032792738740545722889309520653 242223361211150365313196184434
Rīga9020022067872297718614242222681522178716726717236203242 181205213411768157107184
Salaspils722102305798210841921245650246182234991512501531718522318 1386214314290167117211
Saldus21034836813223634854330262821053845298237289388291155323361120138 2002818372305255111
Sigulda1051511711193924314613315711811227924429654184238115552182115262200 

82

20415211363273
Smiltene1828510120054256227631701991932393253777719717711014221515013414328182 2852334635354
Talsi21435237216024035298334266106853885814524129339229515932736511714283204

285

 5630925676
Tukums16230032010618830045282214544533696168189241240243107275313689072152

233

56 257207125
Valka2181031472248130125110921422321728534940196241223155176260196157167305113

46

309257 50378
Valmiera16811513517431261201971741731672782993514620121111512622018410711725563

35

25920750 328
Ventspils28342144123730942116640333517516645758119310362461364228396434184211111273

354

76125378328 
4. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 710 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā

(Veidlapu aizpilda drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar 

.

 

.

2

0

 

.

Tiesu administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs           
 

(dd. mm. gggg.)

            
              
Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds 
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)

Dzīvesvieta/atrašanās vieta

Tālrunis (ja ir)

               
               
Satversmes tiesas lietas numurs un strīda būtība    

  

     
 

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro)
(stunda/sējums/
procesuālais dokuments1, 2)

Apjoms
(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.

līdz plkst.

Juridiskā konsultācija1   

40

  
     
Maksa par paaugstinātas maksas pakalpojuma izmantošanu (atzvans)2   

5

  
Iepazīšanās ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem) un atzinuma sagatavošana par juridiskās palīdzības nelietderību 

x

x

140

  
Konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošana, tai skaitā iepazīšanās ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem)3 

x

x

400

  
Papildinājumu sagatavošana konstitucionālajai sūdzībai (pieteikumam)4 

x

x

80

  
Viedokļa sagatavošana rakstveida procesā5 

x

x

200

  
Juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē6   

80

  
     
     
Iepazīšanās ar lietas materiālu sējumu tiesā 

x

x

40

  
Iepazīšanās ar lietas materiāliem elektroniski 

x

x

40

  
 

Kopā (bez PVN)

 

PVN 7

 

Kopsumma (1)

 

Piezīmes.

1 Ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 8.2 punktu.

2 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs juridisko konsultāciju sniedz ieslodzījuma vietā esošai personai, izmantojot ieslodzījuma vietā esoša taksofona atzvana iespēju, maksai par katru juridisko konsultāciju pieskaitāma samaksa piecu euro apmērā par paaugstinātas maksas telekomunikāciju pakalpojuma izmantošanu (Ministru kabineta noteikumu 8.6 punkts).

3, 4, 5 Ne vairāk par trim procesuālajiem dokumentiem.

6 Ne vairāk par 40 stundām vienas lietas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 8.4 punktu.

7 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam."

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena
(1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads

____________________________________

       
Sabiedriskais transportlīdzeklis   

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne) 

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

   

x

x

 
 

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Piezīme.

8 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. Pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48., 49. Un 55.2 punkts).

Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts

 
 
 
 

Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

 
 
 
 

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību

 
 
 
 

Pielikumā

 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1493Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202908
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2015","iso_value":"2015\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2011","iso_value":"2011\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-22.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"