Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 781

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma
84. panta otro daļu un 104. panta piekto daļu
un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma
5. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2011, 155. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 184., 243. nr.; 2015, 83. nr.; 2016, 124. nr.; 2017, 5. nr.; 2018, 64. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina šādi:

2.1. par juridisko konsultāciju Satversmes tiesas procesā, civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās - par pilnām stundām;

2.2. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē - pārstāvību tiesā Satversmes tiesas procesā, civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās un pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesā - par pilnām trīsdesmit minūtēm.";

1.2. papildināt 3. punktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli "8.1";

1.3. aizstāt 4. punktā skaitļus un vārdus "35. un 36. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 36.1 un 36.2 punktā";

1.4. papildināt II nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā:

4.1 1. juridisko konsultāciju;

4.1 2. procesuālo dokumentu sagatavošanu;

4.1 3. juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē.";

1.5. papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II.1 Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā

8.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai Satversmes tiesas procesā valsts maksā šādā apmērā:

8.1 1. par sniegtu juridisko konsultāciju - 40 euro stundā;

8.1 2. par iepazīšanos ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem), ja seko juridiskās palīdzības sniedzēja atzinums par juridiskās palīdzības nelietderību - 140 euro;

8.1 3. par konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošanu, tajā skaitā par iepazīšanos ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem) - 400 euro;

8.1 4. par papildinājumu konstitucionālajai sūdzībai (pieteikumam) sagatavošanu - 80 euro;

8.1 5. par viedokļa sagatavošanu rakstveida procesā - 200 euro;

8.1 6. par iepazīšanos ar vienu lietas materiālu sējumu tiesā - 40 euro;

8.1 7. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē - 80 euro stundā.

8.2 Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros.

8.3 Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par triju šo noteikumu 8.1 3., 8.1 4. un 8.1 5. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanu vienas lietas ietvaros.

8.4 Valsts sedz izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē ne vairāk par 40 stundām vienas lietas ietvaros.

8.5 Šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 17.1, 18., 19., 20. un 21. punkta nosacījumi attiecināmi uz Satversmes tiesas procesā minētajiem juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēru atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam samaksas aprēķināšanas principam par sniegto juridisko palīdzību.";

1.6. svītrot 19. punkta pirmajā teikumā vārdus "administrācijas norīkojumā norādītajā tikšanās laikā un vietā";

1.7. papildināt 20. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ" ar vārdiem "vai līdz tiesas sēdes sākumam, ja tā tiek uzsākta ar kavēšanos";

1.8. papildināt 30. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pēc juridiskās konsultācijas sniegšanas tiek konstatēts, ka šo noteikumu 28.3., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minētā procesuālā dokumenta sagatavošana nav pamatota un lietderīga, par juridiskās konsultācijas sniegšanu samaksā 20 euro apmērā.";

1.9. papildināt noteikumus ar 36.1 un 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja šo noteikumu 8.1 1., 8.1 6. un 8.1 7. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) atbilstoši šajā nodaļā paredzētajiem nosacījumiem un apmēram.

36.2 Ja šo noteikumu 8.1 1., 8.1 6. un 8.1 7. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 36.1 punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās atbilstoši šo noteikumu 36. punktā noteiktajam samaksas apmēram.";

1.10. papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 8.1 punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (4. pielikums), ko apstiprinājis juridiskās palīdzības saņēmējs un tiesas sēžu sekretārs attiecīgajā Satversmes tiesas lietā.";

1.11. papildināt VII nodaļu ar 55.2 punktu šādā redakcijā:

"55.2 Šo noteikumu 43., 48., 49., 50., 51., 51.1, 52., 53., 54., 55. un 55.1 punkta nosacījumi, kas regulē paziņojuma iesniegšanas, pārbaudes, precizēšanas un samaksas kārtību, attiecināmi uz juridiskās palīdzības samaksas kārtību Satversmes tiesas procesā par paziņojuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā (4. pielikums) iesniegšanu, apliecināšanu un pārbaudi, kā arī par procesuālo dokumentu pievienošanu.";

1.12. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju

                     

vārds, uzvārds

personas kods

prakses vietas adrese

tālrunis, e-pasts

               

-

             

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1

samaksas saņēmējs
(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)

reģistrācijas numurs

PVN maksātāja numurs

kredītiestādes nosaukums

konta numurs

                                                 

Piezīme. 1 Aizpilda, ja paziņojumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz pirmo reizi vai ir mainījušās Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegtās ziņas.

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju

vārds, uzvārds

personas kods

procesuālais statuss, procedūra
(atzīmēt vajadzīgo)

uzaicinājuma pamatojums
(atzīmēt vajadzīgo)

1.            

-

          cietušais

cietušā pārstāvis

Kriminālprocesa likuma

80., 83., 104.,
108. pants

norīkojuma datums
  .   .     .

81., 83., 104.,
108. pants

dežūras datums
  .   .     .

2.            

-

          persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess

aizturētais aizdomās turētais

apsūdzētais notiesātais

3.            

-

          Eiropas apcietinājuma orderis

cits (piemēram, audzinoša, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas procesi) _____________________________________________


Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro)
(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/
juridiskā konsultācija)

Apjoms
(stundu/
procesuālo dokumentu sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.

līdz plkst.

Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai  

x

x

50

   
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu)  

x

x

50

   
 

x

x

   
 

x

x

   
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums)  

x

x

25

   
Apelācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

85

   
Kasācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

100

   
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai  

x

x

25

   
Juridiskā konsultācija, ja nav konstatēts pamats dokumenta (dokumenta, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums), apelācijas vai kasācijas sūdzības) sastādīšanai4  

x

x

20

   

Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā2

     

30

   
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību3, 4  

x

x

20

   
 

x

x

   
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē5      

40

   
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4  

x

x

20

   
 

x

x

   
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu2      

30

   
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4  

x

x

20

   
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)6  

x

x

20

   

Kopā (bez PVN)

 

PVN7

 

Kopsumma (1)

 

Piezīmes.
2 Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 32. punkts).
3 Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.
4 Juridiskā konsultācija sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts). Juridiskā konsultācija brīvības atņemšanas iestādē - samaksa divkāršā apmērā (Ministru kabineta noteikumu 29.1 un 30. punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.
5 Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).
6 Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā), samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).
7 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

   
   
   

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

iestādes nosaukums

procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats)

tālrunis

paraksts

       

Zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu un sastāda viņu dežūru grafiku

tiesas darbības teritorija

vārds, uzvārds

tālrunis

apstiprināšanas datums

paraksts

         

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena (1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Piezīme. 8 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces) rādījumiem, ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Pielikumā

 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)


Datums

Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

 

"

1.13. papildināt noteikumus ar 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā

(Veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar  

.

 

.

2

0

 

.

Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs                      

(dd. mm. gggg.)


Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds  
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)

Dzīvesvieta/atrašanās vieta

Tālrunis (ja ir)

                             

Satversmes tiesas lietas numurs un strīda būtība        

-

   

-

         

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (EUR)
(stunda/sējums/
procesuālais dokuments1, 2)

Apjoms
(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)

Summa (EUR)

no plkst.

līdz plkst.

Juridiskā konsultācija1      

40

   
         
         
Iepazīšanās ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem) un atzinuma sagatavošana par juridiskās palīdzības nelietderību  

x

x

140

   
Konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošana, tajā skaitā iepazīšanās ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem)2  

x

x

400

   
Papildinājumu sagatavošana konstitucionālajai sūdzībai (pieteikumam)3  

x

x

80

   
Viedokļa sagatavošana rakstveida procesā4  

x

x

200

   
Juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē5      

80

   
         
         
Iepazīšanās ar lietas materiālu sējumu tiesā  

x

x

40

   
Piezīmes.
1 Ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 8.2 punktu.
2, 3, 4 Ne vairāk par trim procesuālajiem dokumentiem.
5 Ne vairāk par 40 stundām vienas lietas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 8.4 punktu.
6 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Kopā (bez PVN)

 

PVN 6

 

Kopsumma (1)

 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

Tiesas/iestādes nosaukums

Paziņojuma apstiprinātāja vārds, uzvārds un amats

Tālrunis

Paraksts

       

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)7

Degvielas patēriņš (litri)

Cena (1 litrs)

Summa (EUR)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads

____________________________________

             
Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 
Piezīme.
7 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48., 49. un 55.2 punkts).

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts

Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību

Pielikumā

 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)


Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

   

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 781Pieņemts: 11.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 13.12.2018. OP numurs: 2018/245.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303646
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)