Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.857

Rīgā 2005.gada 15.novembrī (prot. Nr.66 1.§)
Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk — bērns), kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk — pilngadību sasniedzis bērns).

II. Bērna finansiālais atbalsts

2. Aizbildnis, audžuģimene vai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs (turpmāk — ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs), kura aprūpē nodots bērns, bērnam naudas līdzekļu veidā sniegtos fiziskas vai juridiskas personas dāvinājumus un ziedojumus nogulda kredītiestādes kontā, kas atvērts uz bērna vārda.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

3. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

4. Ja bez vecāku gādības palikušajam bērnam ārpusģimenes aprūpes laikā nomirst vecāki vai viens no vecākiem, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kārto jautājumu par apgādnieka zaudējuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs bērnam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu pārskaita kredītiestādes kontā, kas atvērts uz bērna vārda.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

6. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sedz ar bērna izglītošanu un uzturēšanos izglītības iestādē saistītos izdevumus.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

III. Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un tās izsniegšanas kārtība

7. Bērnam vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, izsniedz vienota parauga apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk – apliecība) (1. pielikums). Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība).

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

8. Apliecību izsniedz, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

9. Apliecības izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija). Apliecības bāriņtiesām izsniedz bez maksas.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

10. Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka inspekcija, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

11. Atkārtoti apliecību izsniedz bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns. Apliecības derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka inspekcija.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

12. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.

(MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā)

13. Bāriņtiesa 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņemšanas iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu:

13.1. pieprasījumu apliecības izgatavošanai (turpmāk — apliecības pieprasījums) (2.pielikums);

13.2. bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm);

13.3. apliecinātu bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 586)

14. Par apliecības pieprasījuma nosūtīšanu inspekcijai bāriņtiesa izdara attiecīgu ierakstu apliecību reģistrā sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

15. Ja apliecību pieprasa atkārtoti, bāriņtiesa inspekcijā iesniedz šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

16. Pieprasot apliecību pilngadību sasniegušam bērnam, bāriņtiesa iesniedz inspekcijai šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī pārliecinās, ka konkrētais bērns mācās.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

17. Inspekcija 10 darbdienu laikā nodrošina apliecības izgatavošanu un izsniedz to pieprasītājam vai nosūta pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi, izdarot par to attiecīgu ierakstu apliecību uzskaites žurnālā (turpmāk – uzskaites žurnāls) (4. pielikums).

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

17.1 Šo noteikumu 15.punktā noteiktajā gadījumā bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību. Nodoto apliecību bāriņtiesa divu nedēļu laikā iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu.

(MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

18. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, bāriņtiesa inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

19. Bāriņtiesa 10 darbdienu laikā pēc bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās par to rakstveidā informē inspekciju, pievienojot dokumentu, kas pamato ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, un iepriekš izsniegto apliecību.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

20. Inspekcija šo noteikumu 15., 18. un 19.punktā minētās apliecības anulē, iekļauj nederīgo apliecību sarakstā un izdara attiecīgu ierakstu uzskaites žurnālā, norādot anulēšanas iemeslu un datumu. Šo noteikumu 15. un 19.punktā minētās apliecības iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu iznīcināšanas kārtību.

(MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

IV. Atvieglojumi bērnam pirms un pēc pilngadības sasniegšanas

21. Bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

22. Pašvaldības saistošajos noteikumos ir tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam.

V. Informēšana par sociālajām garantijām

23. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sešus mēnešus pirms bērna pilngadības sasniegšanas informē pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, par laiku, kad bērnam beidzas ārpusģimenes aprūpe un viņam būs nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā, kā arī palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

24. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar bāriņtiesu sešus mēnešus pirms bērna pilngadības sasniegšanas viņu rakstiski informē par tiesībām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atbalstu izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

VI. Atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai

25. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas nodod pilngadību sasniegušajam bērnam viņa lietošanā esošo apģērbu un apavus.

26. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 40 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 60 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Minētos izdevumus sedz no attiecīgajai institūcijai kārtējam gadam paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

27. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 40 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 60 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

28. Pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

29. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

30. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro), un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem un mīksto inventāru.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

31. Ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 20 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 30 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

31.1 Ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 20 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 30 procentiem (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

31.2 Pašvaldība pēc šo noteikumu 31. un 31.1 punktā minētā pabalsta piešķiršanas ne mazāk kā divas reizes gadā pārbauda informāciju par to, vai pilngadību sasniegušais bērns turpina apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

31.3 Pašvaldība katru gadu uz 1. janvāri pārskata šo noteikumu 26. un 27. punktā minēto naudas līdzekļu apmēru un šo noteikumu 30., 31. un 31.1 punktā minētā pabalsta apmēru, ņemot vērā aktuālo Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicēto minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Ja pārskata gadā aktuālā ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, naudas līdzekļi un pabalsts paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

32. Pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sniedzot psihosociālo un materiālo atbalstu, veic nepieciešamos pasākumus pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Šo noteikumu III nodaļa stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

34. Apliecību, kura saskaņā ar labklājības ministra noteikto kārtību izgatavota līdz 2005.gada 31.decembrim, izmanto sociālo garantiju saņemšanai līdz tās derīguma termiņa beigām.

(MK 10.01.2006. noteikumu Nr.35 redakcijā)

35. Noteikumos noteiktās sociālās garantijas attiecas arī uz tiem bērniem un pilngadību sasniegušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja vai pagasta (pilsētas) Tautas deputātu padome.

36. Šo noteikumu 30. un 31.punktā minētā norma par pabalsta apmēru stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

36.1 Šo noteikumu 31.1 punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.650 redakcijā)

37. Līdz 2005.gada 31.decembrim minimālais pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 100 latu.

38. Līdz 2005.gada 30.decembrim šo noteikumu 31.punktā minētā pabalsta minimālais apmērs ir 21 lats.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumus Nr.254 "Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 231./232.nr.).

40. Apliecības, kas izsniegtas līdz 2011.gada 31.martam, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.198 redakcijā)

41. Šo noteikumu 30. punktā minēto pabalstu par periodu no 2021. gada 1. janvāra bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pašvaldība pārrēķina un starpību izmaksā ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 829 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

Apraksts

1. Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk — apliecība) ir 54 x 86 vai 85 mm formāta dokuments.

2. Apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

2.1. apliecības augšā dokumenta nosaukums — "Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai";

2.2. apliecības vidū, drukāti sarkanā krāsā un sakārtoti cits zem cita, ir vārdi: "Vārds", "Uzvārds", "Personas kods". Tiem pretī veic atbilstošus ierakstus melnā krāsā;

2.3. apliecības kreisajā pusē ieskenēta bērna fotogrāfija (19 x 25 mm);

2.4. virs fotogrāfijas norāda apliecības numuru. Pretī melnā krāsā drukātajam saīsinājumam "Nr." ir septiņzīmju numurs;

2.5. zem fotogrāfijas, drukāti melnā krāsā, vārdi "Derīga līdz". Nākamajā rindā zem minētajiem vārdiem norāda attiecīgās apliecības derīguma termiņa beigu datumu — diena, mēnesis, gads (četri cipari);

2.6. vārdi "Apliecību izsniegusi" drukāti melnā krāsā; tiem pretī melnā krāsā — apliecības izdevējiestādes nosaukums;

2.7. vārdi "Apliecība izsniegta, pamatojoties uz" drukāti melnā krāsā. Tiem pretī ar melnu krāsu veic atbilstošu ierakstu.

3. Apliecības aizmugurē (reversā) ir šāda informācija:

3.1. apliecības augšējā daļā — apliecības izdevējvalsts nosaukums "LATVIJAS REPUBLIKA" (drukāts melnā krāsā). Apliecības vidusdaļas apakšā vārdi "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" (drukāti melnā krāsā);

3.2. zem vārdiem "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" divās rindās izkārtots šāda satura teksts (drukāts melnā krāsā): pirmajā rindā — "Apliecības atrašanas vai nozaudēšanas gadījumā", otrajā rindā — "zvanīt pa tālruni xxxxxxx" (norādīts konkrētā tālruņa numurs).

4. Apliecībā iestrādātas šādas drošības zīmes:

4.1. abpusēja apdruka — uz balta fona pelēkā krāsā pa visu apliecību (izņemot fotogrāfijas atrašanās vietu un papildinātā mazā valsts ģerboņa atrašanās vietu) izvietoti vārdi "LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA";

4.2. apliecības pirmajā pusē krāsains papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls;

4.3. apliecības aizmugures (reversa) vidusdaļā ir iestrādāta hologramma, kas atbilst šādiem kritērijiem:

4.3.1. forma — taisnstūra;

4.3.2. divas dimensijas;

4.3.3. izmērs — 15 mm (augstums) x 18 mm (platums);

4.3.4. krāsas: priekšplānā — sarkanā krāsa, aiz tās — zili zaļā krāsa. Krāsas mainās atkarībā no apskates leņķa spektrā no sarkanās krāsas uz zili zaļo krāsu;

4.3.5. plānu skaits — divi:

4.3.5.1. priekšplānā — Latvijas ģeogrāfiskās kartes kontūras attēls;

4.3.5.2. aizmugurējā plānā — 0,75-1 mm optiskā dziļumā burti LM, kas atkārtojas sešās diagonālās rindās no kreisā apakšējā stūra uz labo augšējo stūri, ar priekšplāna "ēnu" (zem priekšplāna burtu LM nav);

4.3.6. mainot hologrammas apskates leņķi par 5-7 grādiem, mainās krāsas un attiecīgi parādās priekšplāns vai aizmugurējais plāns ar atbilstošu krāsu izvietojumu;

4.3.7. aizsardzība pret viltošanu — hologramma ir iestrādāta starp apliecību veidojošajiem slāņiem, tas ir, zem apliecības otrās puses caurspīdīgā slāņa, un tā nav atdalāma no apliecības;

4.4. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509).

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
2. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr. 857

(Pielikums MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

Pieprasījums apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai

Nr._______ 20___. g. ____.____________

 

Pieprasījums ir (atzīmēt ar x):
[] pirmreizējs
[] atkārtots. Ja atkārtots, norādiet iemeslu_____________________________________________

1. Bāriņtiesa 
2. Tālrunis 
3. Ziņas par bērnu vai pilngadību sasniegušu bērnu 
3.1. vārds 
3.2. uzvārds 
3.3. personas kods 

 3.4. bērna dzimšanas dati (dd.mm.gggg.)

4. Bāriņtiesas lēmums  
 

(lēmuma nosaukums)

 
5. Bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas datums 
6. Bāriņtiesas lēmuma Nr. 

7. Pievienotie dokumenti (atzīmēt ar x):

7.1.apliecināta bariņtiesas lēmuma kopija;

7.2. ☐ bērna fotogrāfija;

7.3.☐ izmantot iepriekš iesūtīto foto;

7.4.iepriekš izsniegtā apliecība, apliecības numurs;

       ☐ iepriekš izsniegtā apliecība tiks nodota, saņemot jaunu;

7.5. ☐ paskaidrojums par nozaudētu, bojātu vai nozagtu apliecību.

8. Apliecības saņemšanas veids (atzīmēt ar x):

8.1. inspekcijā

8.2. ierakstītā pasta sūtījumā

 
 

(adrese)

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

(paraksts un tā atšifrējums)

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra
noteikumiem Nr. 857

(Pielikums MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

  

(bāriņtiesas nosaukums)

 

Apliecību reģistrācijas žurnāls

Nr.

p. k

Apliecības pieprasīšanas datums

Apliecības pieprasījuma numurs

Apliecība pieprasīta

Ziņas par bērnu

Apliecības numurs

Apliecības izsniegšanas vai nosūtīšanas datums

Apliecības derīguma termiņš

Apliecības saņēmēja* vārds, uzvārds

Apliecības saņēmēja paraksts**

pirmo reizi

atkārtoti

vārds

uzvārds

personas kods

pieprasīšanas iemesls

iepriekšējās apliecības derīguma termiņš

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Piezīmes.

1. * Ja bērns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, apliecības saņēmējs ir viņa likumiskais pārstāvis.

2. ** 14. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta bāriņtiesā.

4. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
Apliecību uzskaites žurnāls

(Pielikums MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

Nr.
p. k.

Apliecības izsniegšanas datums*

Izsniegtās apliecības numurs

Ziņas par bērnu

Apliecības derīguma termiņš

Apliecība izsniegta

Bāriņtiesas nosaukums

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

Pilnvaras numurs un izsniegšanas datums*

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas paraksts*

Apliecības nosūtīšanas datums

Ziņas par apliecības anulēšanu

vārds

uzvārds

pirmo reizi

atkārtoti

iemesls

datums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Piezīme. * 2., 10., 11. un 12. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta inspekcijā.
5. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr. 857
Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimums patstāvīgas dzīves uzsākšanai

(Pielikums svītrots ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 347)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 857Pieņemts: 15.11.2005.Stājas spēkā: 18.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 17.11.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
121592
{"selected":{"value":"01.07.2023","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2020","iso_value":"2020\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-18.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2011","iso_value":"2011\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-31.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2007","iso_value":"2007\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2006","iso_value":"2006\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2006.-19.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2006","iso_value":"2006\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2006.-17.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2005","iso_value":"2005\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2005.-18.01.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"