Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumus Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.294

Rīgā 2002.gada 9.jūlijā (prot. Nr.28 4.§)
Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu, 22.panta otro un trešo daļu, 23.panta otro daļu, 29.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu un pārejas noteikumu 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzama atļauja A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk — A kategorijas atļauja), un nosacījumus labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanai, tai skaitā:

1.1.1. grafiku, ar kuru saskaņā tiek izsniegtas A kategorijas atļaujas iekārtām, kurām tās nepieciešamas;

1.1.2. maksimālo pārejas periodu, kurā jānodrošina ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu saistīto A kategorijas atļaujas nosacījumu ievērošana;

1.1.3. iesnieguma un atļaujas veidlapu paraugus;

1.1.4. kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja;

1.1.5. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar iesniegumu un iesniegt savus priekšlikumus, iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.1.6. kārtību, kādā informējamas citas valstis, ja iespējama piesārņojuma pārrobežu ietekme, un šāda piesārņojuma monitoringu;

1.2. B kategorijas piesārņojošas darbības un B kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzama atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk — B kategorijas atļauja), tai skaitā:

1.2.1. iesnieguma un atļaujas veidlapu paraugus;

1.2.2. kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja;

1.2.3. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.2.4. gadījumus, kad atļaujas iesniegums ir pieejams sabiedrībai priekšlikumu iesniegšanai;

1.2.5. grafiku, kādā stājas spēkā likuma "Par piesārņojumu" nosacījumi attiecībā uz esošām B kategorijas piesārņojošām darbībām;

1.3. C kategorijas piesārņojošas darbības, kā arī C kategorijas piesārņojošas darbības iesnieguma saturu un iesniegšanas kārtību;

1.4. termiņu, pēc kura nedrīkst uzsākt A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošu darbību bez A kategorijas vai B kategorijas atļaujas;

1.5. termiņu, līdz kuram operatoram jāiesniedz iesniegums atļaujas saņemšanai esošai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošajai darbībai;

1.6. termiņu, pēc kura nedrīkst turpināt esošu A kategorijas vai B kategorijas piesārņojušu darbību, ja nav saņemta A kategorijas vai B kategorijas atļauja;

1.7. termiņu, kādā operators paziņo par darbības maiņu;

1.8. kārtību, kādā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (turpmāk — pārvalde) pārskata nosacījumus, kas noteikti A kategorijas vai B kategorijas atļaujā (turpmāk — atļauja), un, ja nepieciešams, atjauno vai papildina šos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

2. B kategorijas piesārņojošas darbības noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

3. C kategorijas piesārņojošas darbības noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu atļauju, operators iesniedz pārvaldē iesniegumu:

4.1. vismaz 180 dienas pirms A kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

4.2. vismaz 90 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

4.3. vismaz 90 dienas pirms A kategorijas atļaujas termiņa beigām;

4.4. vismaz 60 dienas pirms B kategorijas atļaujas termiņa beigām;

4.5. saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā noteikto termiņu esošai A kategorijas piesārņojošai darbībai, ja pirms attiecīgā termiņa beigām piesārņojošā darbībā nav paredzētas būtiskas izmaiņas;

4.6. saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteikto termiņu esošai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ja pirms attiecīgā termiņa beigām piesārņojošā darbībā nav paredzētas būtiskas izmaiņas.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376)

4.1 Pārvalde, pamatojoties uz operatora motivētu iesniegumu, var pieņemt lēmumu pagarināt iesnieguma iesniegšanas termiņu līdz 60 dienām B kategorijas darbības turpināšanai un līdz 90 dienām A kategorijas darbības turpināšanai, ja operators pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarinājuma beigām neturpinās piesārņojošo darbību vai turpinās tādas kategorijas piesārņojošo darbību, kurai ir noteiktas mazāk stingras vides aizsardzības prasības.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.415 redakcijā)

5. Operators iesniedz pārvaldē iesniegumu par C kategorijas piesārņojošu darbību vismaz 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā.

6. Ja operators nevar noteikt, vai piesārņojošā darbība atbilst A, B vai C kategorijai, viņš to precizē pārvaldē, iesniedzot informāciju par iekārtas ražošanas jaudu, saražotās produkcijas apjomu vai citiem likumā "Par piesārņojumu" vai šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajiem rādītājiem. Pārvalde ne vēlāk kā 14 dienas pēc informācijas saņemšanas sniedz atzinumu par piesārņojošās darbības kategoriju (A, B vai C kategorija).

7. Ja iekārtā veic vairākas piesārņojošas darbības, kuras atbilst dažādām piesārņojošo darbību kategorijām, operators iesniedz pārvaldē tikai vienu iesniegumu tās kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kurai ir noteiktas stingrākas vides aizsardzības prasības. Šo noteikumu izpratnē visstingrākās vides aizsardzības prasības ir izvirzītas A kategorijas piesārņojošām darbībām, tad B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām. Iesniegumā apraksta visas piesārņojošās darbības.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

7.1 Ja iekārtai izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja un iesnie­gumā atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniegtā informācija atšķiras no siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos iekļautās informācijas, operators vienlaikus ar iesniegumu atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniedz iesniegumu, kurā norāda, kādi grozījumi nepieciešami siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos. Minētais iesniegums ir pieejams sabiedrībai atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir iesniegumam atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā)

7.2 Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram nepiecieša­ma B kategorijas atļauja, kāda pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepiecie­šama, operators sešu mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz pārvaldē iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai, ja šajos noteikumos nav noteikts cits termiņš.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā)

7.3 Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram ir nepieciešams C kategorijas apliecinājums, kāds pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepieciešams, operators triju mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz pārvaldē attiecīgu iesniegumu.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā)

8. Iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu, operators iesniegumā norāda, kādas kategorijas piesārņojošas darbības tajā ir ietvertas.

9. Operators sagatavo iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Iesnieguma tabulas numurē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Iesniegumu operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedz arī elektroniski) vai elektroniska doku­menta veidā.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

10. Ja uz A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošo darbību neattiecas kāds no iesnieguma punktiem, operators to neaizpilda. Ja operators nevar noteikt, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību, viņš to rakstiski precizē pārvaldē. Pārvalde 14 dienu laikā sniedz atzinumu par to, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

11. Dokumentus, kas pamato iesniegumā minēto informāciju, operators pievieno iesnieguma pielikumā, norādot atsauces uz tiem iesniegumā.

12. (Svītrots ar MK 04.08.2005. noteikumiem Nr.567.)

13. Iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā, operators norāda plānošanas un arhitektūras uzdevuma vai būvatļaujas izsniegšanas datumu un numuru.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11)

14. (Svītrots ar MK 04.08.2005. noteikumiem Nr.567.)

15. (Svītrots ar MK 04.08.2005. noteikumiem Nr.567.)

16. Operators iesniegumam pievieno iekārtā izmantoto šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci, ja to paredz normatīvie akti, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem.

17. Operators iesniegumā iekļauj iesniegumā minēto pasākumu kopsavilkumu, kas sniedz sabiedrībai informāciju par piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Lai kopsavilkums būtu saprotams sabiedrībai, tajā nelieto tehniskus aprakstus un detalizētu informāciju. Kopsavilkumā neiekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

18. Pirms A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas operators konsultējas ar pārvaldi un ņem vērā attiecīgās labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas. Pārvalde pēc operatora pieprasījuma norāda informāciju par labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijām.

19. Ja A kategorijas piesārņojošu darbību iespējams veikt, pamatojoties uz vairākām labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijām, priekšroku dod Eiropas Komisijas apstiprinātajām vai izstrādātajām vadlīnijām, vai citu valstu izstrādātām vadlīnijām, kas paredz augstākas vides aizsardzības prasības (ņem vērā to detalizācijas pakāpi, izdošanas laiku un piemērotību attiecīgajai iekārtai, kā arī izmaksu efektivitāti, ieviešot vadlīniju nosacījumus).

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11)

20. Iesniedzot iesniegumu esošām A kategorijas piesārņojošām darbībām, operators iesniegumam pievieno plānu, lai nodrošinātu, ka emisija nepārsniedz labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijās noteiktās robežvērtības. Plānā paredz mērķus un to izpildes termiņus, nepieciešamos pārveidojumus, modernizāciju un ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu aizvietošanu (lai samazinātu risku cilvēku veselībai un videi) un to izpildes termiņus, kā arī norāda investīcijas un ieguldījumus pamatkapitālā, lai īstenotu plānotos pasākumus.

20.1 Ja esoša iekārta, kas rada A vai B kategorijas piesārņojumu, pilnībā neatbilst vides aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, operators iesniedz pārvaldē plānu, kā tiks nodrošināta minēto prasību izpilde.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā)

20.2 Labākos pieejamos tehniskos paņēmienus A kategorijas iekārtām ievieš vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

21. Aizpildot iesnieguma tabulas, operators sniedz detalizētu informāciju par šo noteikumu 5.pielikumā minēto vielu un vielu grupu emisiju. Attiecībā uz emisiju ūdenī operators sniedz detalizētu informāciju par vielām un vielu grupām, kas noteiktas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. un 2.pielikumā, kā arī par vielām, kas noteiktas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” 2.pielikumā.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021)

22. Pārvalde 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu, ja iesniegumā norādīta vai tam pievienota visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija. Ja iesniegumā nav norādīta vai tam nav pievienota visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, pārvalde sagatavo rakstisku atzinumu un nosūta to operatoram trūkstošās informācijas sniegšanai. Ja operators pārvaldes noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 20 dienām no minētā atzinuma nosūtīšanas dienas, nesniedz visu papildus pieprasīto informāciju, pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad pārvalde sniedz atzinumu, ka iesnieguma izvērtēšanai informācija ir pietiekama.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

22.1 Pārvaldei pēc iesnieguma pieņemšanas ir tiesības pieprasīt un saņemt no operatora papildu informāciju, kas precizē iesniegto informāciju vai kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Minētajā gadījumā atļaujas izsniegšanas termiņu nepagarina.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā)

23. Pārvalde septiņu dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas elektroniski nosūta A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesnieguma kopiju:

23.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība vai kuras teritoriju attiecīgā darbība var būtiski ietekmēt;

23.2. Veselības inspekcijai;

23.3. citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ja minētās institūcijas, biedrības un nodibinājumi pieteikušies pārvaldē un norādījuši e-pasta adresi, uz kuru sūtāma informācija.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1169)

24. Šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētās institūcijas 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas iesniedz pārvaldē savus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. Minētajā termiņā savus priekšlikumus pārvaldē var iesniegt arī 23.3.apakšpunktā minētās institūcijas. Uz šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minēto institūciju priekšlikumiem attiecas šo noteikumu 34. un 35.punkts.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64)

25. Ja, pamatojoties uz A kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumā sniegto informāciju, var secināt, ka piesārņojošai darbībai iespējama pārrobežu ietekme vai attiecīgā valsts pieprasa informāciju par šo darbību, pārvalde par to informē operatoru un attiecīgo pašvaldību, kā arī nosūta Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk – birojs) iesnieguma kopiju.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā operators nodrošina iesnieguma teksta tulkojumu nepieciešamajā valodā un birojs sagatavo un ne vēlāk kā divus mēnešus pirms A kategorijas atļaujas izsniegšanas nosūta informāciju par piesārņojošo darbību, kā arī priekšlikumus par kopīgiem monitoringa pasākumiem attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai, iepriekš to saskaņojot ar Vides ministriju un informējot Ārlietu ministriju. Informācijai, kuru sniedz attiecīgajai valstij, ir jābūt tikpat detalizētai kā informācijai, ko sniedz sabiedrībai.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64)

27. Ja valsts, kuru var ietekmēt pārrobežu piesārņojums, organizē sabiedrisko apspriešanu, birojs nodrošina attiecīgu ekspertu piedalīšanos tajā. Ar ekspertu piedalīšanos saistītās izmaksas sedz operators.

(Grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64)

28. Operators sagatavo iesniegumu C kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam. Iesniegumu operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedz arī elektroniski) vai elektroniska dokumenta veidā. Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operators saņem ūdens resursu lietošanas atļauju ūdens resursu apsaimniekošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

III. Sabiedrības līdzdalība iesnieguma apspriešanā

29. Iesniegumā ietvertā informācija, tai skaitā iesniegtie papildu dokumenti, ir pieejami sabiedrībai. Ja operators uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi ar attiecīgu norādi. Operators norāda iemeslus, kāpēc informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.

29.1 Ja pārvalde nepiekrīt, ka attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, pārvalde pieņem pamatotu lēmumu un par to rakstiski paziņo operatoram. Pārvaldes lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt birojā. Šajā gadījumā par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad stājies spēkā galīgais lēmums par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā)

29.2 Pārvalde septiņu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, attiecīgo iesniegumu ievieto Valsts vides dienesta mājas lapā internetā.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

29.3 Pārvalde piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums A kategorijas piesārņojošai darbībai, ievieto Valsts vides dienesta mājas lapā internetā šādu informāciju:

29.31. operatora nosaukums;

29.32. piesārņojošās darbības nosaukums un tās veikšanas vietas adrese;

29.33. vieta un laiks, kad iespējams iepazīties ar iesniegumā ietverto in­for­māciju, tai skaitā iesniegtajiem papildu materiāliem (ja noteikta sabiedriskā apspriešana, arī ar materiāliem, kas kļuvuši pieejami tikai pēc sabiedrības infor­mē­šanas saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas);

29.34. iespējamā lēmuma būtība (lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, lēmums par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus) un lēmuma pieņemšanas laiks.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. grozījumu 2. punktu)

30. Septiņu dienu laikā pēc tam, kad pārvaldē pieņemts iesniegums darbības uzsākšanai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā attiecībā uz A kategorijas piesārņojošo darbību vai B kategorijas piesārņojošo darbību (atkritumu sadedzināšanas iekārtu), operators informē sabiedrību par piesārņojošo darbību:

30.1. publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā un vietējā pašvaldībā;

30.2. individuāli — nosūtot paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar pieteiktās piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes zonā;

30.3. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā;

30.4. internetā — operatora vai attiecīgās pārvaldes mājas lapā;

30.5. par jaunām piesārņojošām darbībām — arī Latvijas radio pirmajā programmā vai vietējā radio.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

31. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

31.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids vai informācija par darbības izmaiņām;

31.2. atkritumi, kādus paredzēts sadedzināt (atkritumu sadedzināšanas iekārtām);

31.3. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

31.4. paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);

31.5. vieta, kur sabiedrība var saņemt iesnieguma kopsavilkumu vai iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem;

31.6. sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks;

31.7. datums, līdz kuram sabiedrība var iesniegt pārvaldē rakstiskus priekšlikumus;

31.8. pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese;

31.9. attiecīgā gadījumā — norāde par iespējamo pārrobežas ietekmi.

(Grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64)

31.1 Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta pārvaldei dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 30. un 31.punktā minēto prasību izpildi.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

32. Ja pārvalde konstatē, ka B kategorijas piesārņojošā darbība, kas nav minēta šo noteikumu 30.punktā, var būtiski negatīvi ietekmēt vidi, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas uzdod operatoram šo noteikumu 30. un 31.punktā noteiktajā kartībā informēt sabiedrību.

32.1 Operators rīko sabiedrisko apspriešanu vismaz piecas dienas pēc šo noteikumu 31.punktā minētā paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā. Pārvalde atļauj operatoram neorganizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ja tā jau ir notikusi paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā un kopš tās nav pagājis vairāk par gadu, kā arī, izvērtējot iesniegumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.64 redakcijā)

32.2 Sabiedrisko apspriešanu vada pašvaldības vai operatora pilnvarots pārstāvis. Operators nodrošina sanāksmes norisi un protokolēšanu, kā arī sniedz sabiedrībai pietiekamu informāciju par iesniegumu un paredzēto darbību. Sabiedriskās apspriešanas laikā klātesošajiem nodrošina iespēju uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.64 redakcijā)

32.3 Operators triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nosūta sanāksmes protokolu pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība, un pārvaldei, kas ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu. Sabiedrībai protokols ir pieejams pašvaldībā un pārvaldē. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā iesniegt pārvaldē pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.64 redakcijā)

32.4 Papildus šo noteikumu 31.punktā noteiktajam sabiedrībai pārvaldē ir pieejama arī informācija, kas var tikt izmantota lēmuma pieņemšanā, bet kļuvusi pieejama tikai pēc sabiedrības informēšanas saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.64 redakcijā)

33. Sabiedrība 40 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem.

(MK 03.02.2004. noteikumu Nr.64 redakcijā)

34. Pārvalde informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem.

35. Ja informētās institūcijas vai sabiedrība izsaka priekšlikumu neizsniegt atļauju pieteiktās piesārņojošās darbības veikšanai, pārvalde izsniedz atļauju vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju tikai pēc tam, kad operatoram ir dotas ne mazāk kā 14 dienas, lai rakstiski izteiktu savu skaidrojumu.

IV. A kategorijas un B kategorijas atļaujas un C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma izsniegšanas kārtība

36. Pārvalde izvērtē iesniegto A kategorijas piesārņojošas darbības vai B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu un 90 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A kategorijas piesārņojošai darbībai un 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu izsniegt atļauju.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

36.1 Pārvalde esošai B kategorijas darbībai, kā arī jaunai B kategorijas darbībai gadījumos, kad noteikta sabiedriskā apspriešana, var pagarināt šo noteikumu 36.punktā minēto termiņu uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, un par to rakstiski informē operatoru. Ja nepieciešams, attiecīgi pagarina esošo atļauju termiņu.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.376 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021)

37. Izsniedzot atļauju vai pieņemot motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, pārvalde pamatojas uz iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības, Veselības inspekcijas, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumu. Izsniedzot A kategorijas atļauju piesārņojošai darbībai, kurai iespējama piesārņojuma pārrobežu ietekme, pārvalde ņem vērā attiecīgās valsts kompetentās institūcijas atzinumu, kā arī šīs valsts sabiedrības priekšlikumus.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1169)

38. Atļauju izsniedz atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumā norādītajam veidlapas paraugam.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021)

38.1 Pamatojoties uz šo noteikumu 7.1 punktā minēto iesniegumu vai uz likuma “Par piesārņojumu” 24.1 sesto daļu, ja nepieciešams, groza siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumus un izsniedz attiecīgo atļauju.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.415 redakcijā)

39. Atļaujā izmanto tādas pašas tabulas, kādas saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu izmantotas A kategorijas un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumā.

40. Ja konkrētai iekārtai atļaujā nav iespējams noteikt emisijas limitus, tos aizvieto ar citiem nosacījumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību cilvēka veselībai un videi. Nosakot atļaujas nosacījumus likuma "Par piesārņojumu" pielikuma sestās daļas 6.punktā minētajām iekārtām, ņem vērā šo iekārtu specifiku un praktiskus apsvērumus vides kvalitātes nodrošināšanai, tai skaitā prasības mēslu krātuvēm.

41. Pārvalde triju darbdienu laikā pēc attiecīgās šo noteikumu 36.punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas nosūta (arī elektroniski) atļaujas vai lēmuma kopiju birojam. Attiecīgos dokumentus tikai elektroniski nosūta šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajām pašvaldībām, Veselības inspekcijai, šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajām institūcijām un organizācijām, kuras šo noteikumu IIInodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos ir iesniegušas rakstiskus priekšlikumus, kā arī, ja nepieciešams, citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja attiecīgā institūcija nav pieprasījusi informāciju sniegt rakstiski.

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1169)

42. Pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11)

43. Pārvalde izvērtē iesniegto C kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu un nosūta operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas. Pārvalde elektroniski nosūta C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu šo noteikumu 23.punktā minētajām institūcijām.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.376 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11)

43.1 Pārvalde, izsniedzot C kategorijas apliecinājumu, iekļauj operatoru C kategorijas piesārņojošo darbību veicēju sarakstā. Operatoru svītro no saraksta gadījumos, ja C kategorijas piesārņojošo darbību izbeidz vai attiecīgo darbību svītro no šo noteikumu 2.pielikuma.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

44. Atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujā noteiktos nosacījumus var apstrīdēt likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

44.1 (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11.)

IV.1 A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšana

(Nodaļa MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

44.2 Operators iesniedz pārvaldē iesniegumu par A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu. Ja nosacījumus nepieciešams pārskatīt atsevišķās atļaujas sadaļās, iesniegumā aizpilda tikai tās sadaļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

44.3 Pārvaldei ir tiesības pieprasīt no operatora papildu informāciju par piesārņojošo darbību saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu, kā arī pieaicināt ekspertus.

V. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

45. Atļaujā noteiktie nosacījumi, kā arī piesārņojuma kontroles un monitoringa rezultāti sabiedrībai ir brīvi pieejami attiecīgajā pārvaldē.

46. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem ir notikusi sabiedriskā apspriešana, operators astoņu dienu laikā no dienas, kad pārvalde izsniegusi vai pagarinājusi atļauju, vai mainījusi atļaujā noteiktos nosacījumus, informē sabiedrību par piesārņojošo darbību atbilstoši šo noteikumu 30.1. un 30.2.apakšpunktam. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

46.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids;

46.2. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

46.3. paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);

46.4. interneta adrese, kurā pieejami atļaujas nosacījumi;

46.5. pārvaldes adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju;

46.6. termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus;

46.7. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021).

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021)

46.1 Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta pārvaldei dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 46.punktā minēto prasību izpildi.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

47. Birojs astoņu dienu laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas ievieto atļauju vai lēmumu biroja mājas lapā internetā.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

48. Ja saņemta A kategorijas atļauja piesārņojošajai darbībai, kurai iespējama pārrobežu ietekme, birojs informē attiecīgās valsts kompetento institūciju par A kategorijas atļaujā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī sniedz pārvaldes sagatavotu informāciju par piesārņojošās darbības monitoringa rezultātiem. Informācijas sagatavošanu nepieciešamajā valodā nodrošina operators.

(Grozīts ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64)

49. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ne retāk kā reizi trijos gados sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par emisiju robežvērtībām un emisiju limitiem, kas noteikti A kategorijas piesārņojošām darbībām (iekārtām), norādot arī labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas, kādas izmantotas emisiju limitu vai robežvērtību noteikšanai.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1169)

49.1 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ir atbildīgā insti­tūcija par informācijas sniegšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/oj/?locale=LV' target='_blank' id='tooltip' rel-text='Atvērt direktīvu'>91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1169)

VI. Noslēguma jautājumi

50. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumus Nr.324 "A kategorijas atļauju un B kategorijas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanas iekārtām pieteikšanas, izsniegšanas un pārskatīšanas kārtība un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 111.nr.).

51. Maksimālais termiņš labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai A kategorijas piesārņojošajai darbībai ir 2007.gada 31.oktobris, izņemot gadījumus, kad līgumā par pievienošanos Eiropas Savienībai iekārtai noteikts ilgāks termiņš.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

52. Pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanas programmu, A kategorijas atļaujā nosaka termiņus konkrētu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai, kuri nepārsniedz šo noteikumu 51.punktā minētos termiņus.

53. Pēc 2003.gada 1.janvāra nedrīkst uzsākt B kategorijas piesārņojošu darbību, ja operators nav saņēmis B kategorijas atļauju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

54. Pēc 2003.gada 1.janvāra nedrīkst uzsākt C kategorijas piesārņojošu darbību, ja operators nav iesniedzis iesniegumu C kategorijas piesārņojošai darbībai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

55. Grafiks, kādā stājas spēkā likuma "Par piesārņojumu" 22., 23. un 24.pants, kā arī V nodaļas nosacījumi attiecībā uz esošām B kategorijas piesārņojošajām darbībām, noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

56. Ja C kategorijas piesārņojoša darbība uzsākta līdz 2003.gada 1.janvārim, operators iesniedz iesniegumu C kategorijas piesārņojošai darbībai līdz 2004.gada 1.janvārim.

57. (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11.)

58. Operators, kas veic piesārņojošu darbību un ir iesniedzis iesniegumu, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vai lai saņemtu atļauju būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā, līdz attiecīgās atļaujas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajos termiņos, ja nepieciešams, iesniedz pārvaldē iesniegumu par A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas termiņa pagarināšanu. Pārvalde pagarina attiecīgo atļauju uz laiku, kas nepārsniedz 60 dienas. Gadījumos, kad pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par sabiedriskās apspriešanas procedūras piemērošanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, attiecīgo atļauju no lēmuma pieņemšanas dienas pagarina uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

59. A kategorijas vai B kategorijas atļauja aizstāj citos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas gaisu piesārņojošo vielu emisijai, ūdens lietošanai un atkritumu apsaimniekošanai, izņemot atļauju atkritumu pārvadāšanai.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567)

60. A kategorijas un B kategorijas atļaujas, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to termiņa beigām, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" atļaujas nosacījumi pārskatāmi agrāk.

61. Iesniegumus par A kategorijas piesārņojošām darbībām un B kategorijas piesārņojošām darbībām atkritumu sadedzināšanas iekārtā, kurus operatori pārvaldē iesnieguši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārvalde izskata atbilstoši šiem noteikumiem.

62. Šo noteikumu 49.punkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

63. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 30.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 26.07.2005. noteikumu Nr.567 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 15.jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

2) Padomes 1979.gada 17.decembra Direktīvas 80/68/EEK par grunts­ūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;

3) Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu;

4) Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/oj/?locale=LV' target='_blank' id='tooltip' rel-text='Atvērt direktīvu'>91/689/EEK par bīstama­jiem atkritumiem;

5) Eiropas Padomes un Parlamenta 2008.gada 15.janvāra Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija);

6) Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK.

Ministru prezidenta vietā — kultūras ministre K.Pētersone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294
B kategorijas piesārņojošas darbības

(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

Sektors un darbības veids

NACE kods

1

2

1. Enerģētika:

1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir:

35

1.1.1. no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai gāzveida kurināmo

1.1.2. no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu)

1.1.3. no 5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā, kuru lieto graudu kaltē, izmanto šķidro kurināmo vai degvieleļļu

1.1.4. no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles)

1.2. sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto degvieleļļu (mazutu)

35

1.3. naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā

46.12

1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk kubikmetru gadā

47.3

1.5. gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabas gāzes pazemes krātuves

35

1.6. akmeņogļu un brūnogļu briketēšanas iekārtas

35

1.7. kokogļu ražošana

35

2. Metālu ražošana un apstrāde:

2.1. iekārtas čuguna vai tērauda ražošanai, arī nepārtrauktai liešanai, kuru jauda nepārsniedz 2,5 tonnas stundā

24.1

2.2. iekārtas melno metālu apstrādei

2.2.1. karstās velmēšanas iekārtas, kurās apstrādā mazāk par 20 tonnām neattīrīta tērauda stundā

24

2.2.2. iekārtas metālu sakausējumu aizsargslāņa uzklāšanai, kurās apstrādā mazāk par divām tonnām neattīrīta tērauda stundā

24

2.3. melno metālu lietuves ar ražošanas jaudu līdz 20 tonnām dienā

24.5

2.4. iekārtas krāsaino metālu, tai skaitā otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai, arī sakausēšanai, kuru kausēšanas jauda nepārsniedz četras tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas citu metālu dienā, izņemot iekārtas, ko izmanto amatniecībā un tēlniecībā, tai skaitā zelta un sudraba apstrādei

24

2.5. iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas virsmu apstrādei un kuru apstrādes tvertņu kopējais tilpums nepārsniedz 30 m3

25.6

2.6. iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs, tērauda vai citu metāla priekšmetu slīpēšana, attīrīšana ar smilšu strūklu un pulverkrāsošana, ja iekārtas kopējā izplūde ir 10000 un vairāk kubikmetru stundā

25.6

2.7. tērauda kuģu būvētavas peldošie doki un sausie doki

30.1

2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk

25.6

2.9. iekārtas kabeļu ražošanai

27.3

2.10. iekārtas akumulatoru un bateriju ražošanai

27

2.11. elektrotehniskās iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai

27

3. Minerālu izstrādājumu ražošana:

3.1. iekārtas cementa klinkera ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda nepārsniedz 500 tonnu dienā, vai kaļķa ražošanai rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kas nepārsniedz 50 tonnu dienā, vai citu veidu krāsnīs ar ražošanas jaudu, kas nepārsniedz 50 tonnu dienā

23

3.2. iekārtas stikla, tai skaitā stikla šķiedru, ražošanai ar kausēšanas jaudu, kas nepārsniedz 20 tonnu dienā, izņemot daiļamatniecību

23

3.3. iekārtas minerālu vielu kausēšanai, tai skaitā minerālvates ražošanai, ar kausēšanas jaudu, kas nepārsniedz 20 tonnu dienā

23

3.4. iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu ražošanai, tai skaitā jumta dakstiņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu, māla trauku, fajansa vai porcelāna ražošanai, kurās var saražot līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā, izņemot daiļamatniecību

23

3.5. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā

23.5

3.6. iekārtas ģipša izstrādājumu ražošanai, izņemot daiļamatniecību

23.5

4. Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem:

4.1. iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana)

20

4.2. iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk

4.3. iekārtas pamatfarmaceitisko produktu ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana)

21.1

4.4. iekārtas sprāgstvielu ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, sajaukšana)

20.51

4.5. iekārtas munīcijas ražošanai

25.4

4.6. iekārtas rūpnieciskai krāsvielu, piedevu un palīgvielu (arī pārtikas rūpniecībā izmantojamu) ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), izņemot mazumtirdzniecību

10.84+20.12

4.7. iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakošanai un iepildīšanai

4.8. iekārtas ziepju, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošanai ar ražošanas jaudu viena tonna un vairāk tonnu gadā

20.4

4.9. iekārtas krāsu, laku vai līmes ražošanai

20.3

4.10. iekārtas preču ražošanai ar teflona termopārklājumiem, termoplastu spiedes lējumiem vai veicot šķiedru termoplastisko kompozītmateriālu atjaunošanu, ja tiek izlietots 100 un vairāk kilogramu plastmasas dienā

22.

4.11. iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ekstrūzijas procesu, tai skaitā kalandrēšanu vai termoformēšanu, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā. Iekārtas plastmasas preču ražošanai no putupolistirola, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā

22.2

4.12. iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500 tonnām gadā

22.1

4.13. iekārtas reģenerētas celulozes ražošanai

17.1

4.14. iekārtas želatīna un līmes ražošanai no dzīvnieku ādas un kauliem

20.5

4.15. iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma “Par piesārņojumu” pielikumā vai šī pielikuma citā sektorā

4.16. iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai

4.17. iekārtas jumta seguma ražošanai, izmantojot darvu un bitumenu

4.18. iekārtas darvas destilācijai

4.19. gāzes un koksa rūpnīcas

32.5 + 19

4.20. austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir 100 un vairāk kilogramu dienā

14.3

4.21. ķīmiskās tīrītavas

96

4.22. veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā

96

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.1. iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā

38.2

5.2. iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā

38

5.3. iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, kuru jauda nepārsniedz 50 tonnu dienā, izņemot kompostēšanas iekārtas, kuru uzņemšanas jauda nepārsniedz 100 tonnu gadā, un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas

38

5.4. iekārtas sadzīves atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai fizikāli ķīmisko apstrādes metodi

38

5.5. iekārtas sadzīves atkritumu pārstrādei

38

5.6. poligoni, kas var uzņemt līdz 10 tonnām atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība nepārsniedz 25000 tonnu, izņemot inerto atkritumu poligonus

38

5.7. inerto atkritumu poligoni

38

5.8. to notekūdeņu dūņu un atkritumu apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem

36

5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai

38.3

5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk

38

5.11. iekārtas dzīvnieku izcelsmes atkritumu uzglabāšanai, pārstrādei vai apstrādei, arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas, kuru dzīvnieku vai augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzņemšanas jauda ir 30 vai vairāk tonnu dienā

38

5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu

38

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi

38

5.14. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrādei

38

6. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde:

6.1. lopkautuves ar kautķermeņu ražošanas jaudu no 5 līdz 50 tonnām diennaktī

6.2. iekārtas dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu apglabāšanai un pārstrādei, kuru jauda ir no 1 līdz 10 tonnām diennaktī

6.3. lopkautuves ar mājputnu izcelsmes produktu ražošanas jaudu 5000 un vairāk tonnu gadā

6.4. sērkociņu ražošana

6.5. saplākšņa ražošana

6.6. mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk

31

7. Pārtikas rūpniecība:

7.1. iekārtas piena savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei, kurās uzņemtais piena daudzums ir no 10 līdz 200 tonnām dienā (gada vidējais rādītājs)

10.51

7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:

10

7.2.1. augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un tauku ražošana

10.4

7.2.2. alus un iesala ražošana

11.05

7.2.3. bezalkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana

11.07

7.2.4. cietes un kartupeļu stērķeles rūpnieciskas ražošanas iekārtas

10.6

7.2.5. zivju miltu un zivju eļļas ražotnes

10

7.2.6. cukura ražotnes

10.81

7.2.7. kafijas, tējas un pārtikas piedevu ražošana

10.83

7.2.8. graudu pārstrāde

10.6

7.2.9. rauga ražošana

10

7.2.10. spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana

11

7.2.11. dzīvnieku un augu izcelsmes produktu konservēšana, iepildīšana un iepakošana

10.39

7.2.12. citas pārtikas produktu ražošanas iekārtas, kurās apstrādā un pārstrādā dārzeņus

10.3

7.2.13. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai

10.2

7.3. gaļas miltu ražotnes, tai skaitā kaulu miltu, asins miltu, asins plazmas un spalvu miltu ražotnes

10

7.4. proteīna un pektīna ražošana

10

7.5. iekārtas tabakas izstrādājumu ražošanai

12

8. Citas nozares:

8.1. rūpniecībā:

8.1.1. iekārtas papīra un kartona ražošanai, kuru ražošanas jauda nepārsniedz 20 tonnas dienā

17.1

8.1.2. iekārtas šķiedru un audumu priekšapstrādei (mazgāšana, balināšana, merserizēšana) vai krāsošanai, kuru apstrādes jauda ir no 0,5 līdz 10 tonnām dienā

13.3.

8.1.3. iekārtas ādu miecēšanai, kurās saražo mazāk par 12 tonnām gatavās produkcijas dienā

14.2

8.1.4. iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem

8.2. krematorijas

8.3. lidostas un lidlauki

8.4. dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas

49.1

8.5. ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām

8.6.  slimnīcas ar gultasvietu skaitu virs 100

86.1

8.7. ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas

8.8. citas piesārņojošās darbības, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams saņemt atļauju piesārņojuma emisijai vidē

8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

37

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294
C kategorijas piesārņojošas darbības

(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

Sektors un darbības veids

NACE kods

1

2

1. Enerģētika:

1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja

35

1.2. vēja elektrostacijas vai elektrostaciju parki ar kopējo jaudu, lielāku par 125 kilovatiem

35.1

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā

47.3

1.4. gāzes uzpildes stacijas

35

1.5. naftas bāzes ar degvielas daudzumu, mazāku par 5000 tonnām gadā

46.12

1.6. iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem

1.7. iekārtas kurināmā ražošanai no kūdras

2. Metālu ražošana un apstrāde:

2.1. iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs, tērauda vai citu metāla priekšmetu slīpēšana, pūšana ar smilšu strūklu (attīrīšana ar smilšu strūklu) un pulverkrāsošana, ja iekārtas kopējā emisija ir no 300 līdz 10000 m3/stundā

26.5

2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2 līdz 1000 m2

26.5

2.3. amatniecībā izmantojamas lietuves, arī zelta un sudraba liešanai

2.4. elektrotehnisku izstrādājumu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai

27.9

2.5. plastmasas izstrādājumu metalizācija

22.29

3. Minerālu izstrādājumu (minerālvielu pārstrādes) rūpniecība:

3.1. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 2 līdz 20000 tonnām gadā un iekārtas betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu no 2 līdz 20000 kubikmetriem gadā

23.5

3.2. iekārtas grants vai kaļķu javas ražošanai un samaisīšanai un iekārtas akmeņu drupināšanai, kuras nav izvietotas akmeņu ieguves vietās

23

3.3. stacionāras iekārtas gāzbetona, ogļu putekļu vai kaļķsmilts ķieģeļu ražošanai

23

4. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde:

4.1. dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos nolūkos audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un savākšanu, un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību; dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.531 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma izmantošanu, kā arī notekūdeņu ar nitrātiem” atrodas īpaši jutīgajā teritorijā un kurās komerciālos nolūkos audzē piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma “Par piesārņojumu” 1.pielikumā

01.4

4.2. kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 m3 un vairāk apaļkoku un kokmateriālu gadā; iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu

16

4.3. zivaudzētavas

01.49

5. Pārtikas rūpniecība:

5.1. iekārtas piena savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei, kurās uzņemtais piena daudzums ir no 1 līdz 10 tonnām dienā (vidējais gada rādītājs)

10.51

5.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās produkcijas dienā un kurās pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 0,5 līdz 10 tonnām gatavās produkcijas dienā (vidējais ceturkšņa rādītājs)

10

5.3. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai, kurās saražo mazāk par vienu tonnu gatavās produkcijas dienā

10.2

5.4. žāvētavas, gaļas, gastronomijas ražotnes (arī veikalos), kurās saražo 500 un vairāk kilogramu pārtikas produktu dienā

10

5.5. iekārtas maizes cepšanai un konditorejas izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz divas tonnas dienā

10.7

5.6. lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par piecām tonnām diennaktī

6. Citas nozares:

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktā paredzētās darbības

6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)

6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē

74.2

6.4. iekārtas un fotolaboratorijas, kurās apstrādā 1000 un vairāk kvadrātmetru fotofilmu gadā

6.5. iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos

6.6. iekārtas pakešu logu un durvju ražošanai

6.7. iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294
Iesnieguma iesniegšanas termiņi esošām A kategorijas piesārņojošām darbībām

(Pielikums grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64)

Nr. p.k.

Numurs atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" pielikumam

Piesārņojošās darbības nozare

Termiņš, līdz kuram iesniedzams atļaujas iesniegums

1.

1.

Enerģētika

2005.gada 31.decembris

2.

2.

Metālu ražošana un apstrāde

2004.gada 30.jūnijs

3.

3.

Minerālu izstrādājumu ražošana

2004.gada 31.decembris

4.

4.

Ķīmiskā rūpniecība

2004.gada 30.jūnijs

5.

5.1., 5.2., 5.3., 5.5.

Atkritumu apsaimniekošana

2002.gada 28.decembris

6.

5.4.

Atkritumu apsaimniekošana

2007.gada 1.marts

7.

6.1.

Celulozes, koksnes, papīra un kartona izstrādājumu ražošana

2005.gada 31.decembris

8.

6.2.

Šķiedru vai audumu sākotnējā apstrāde

2003.gada 30.jūnijs

9.

6.3.

Ādu apstrāde

2003.gada 30.jūnijs

10.

6.4.a, 6.4.c, 6.5., 6.6.

Pārtikas ražošana

2004.gada 30.jūnijs

11.

6.4.b

Pārtikas rūpniecība (dārzeņu izejvielas)

2003.gada 30.jūnijs

12.

6.7.

Iekārtas vielu, priekšmetu vai produktu virsmas apstrādei

2005.gada 31.decembris

13.

6.8.

Iekārtas ogļu vai grafīta elektrodu ražošanai

2005.gada 31.decembris

Piezīme.

Iekārtām, kurās sadedzina vai līdzsadedzina atkritumus, atļauju izsniedz līdz 2002.gada 28.decembrim.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Segliņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294

(Pielikums grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.415; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1169)

Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai

(operators aizpilda tikai tās iesnieguma sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai)

Valsts vides dienesta
reģionālā vides pārvalde
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai vārds un uzvārds

Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese


Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses)


Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)


A sadaļa

Vispārīgs raksturojums

1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:

1.1. nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

1.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats;

1.3. teritorijas kods;

1.4. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

1.5. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

1.6. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

1.7. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:

2.1. apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;

2.2. vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni (ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas).

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);

3.2. (svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11);

3.3. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par plānošanas un arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).

4. Piesārņojošās darbības klasifikācija:

4.1. norāda darbības veidus saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" pielikumu vai Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1. vai 2.pielikumu;

4.2. norāda darbības virzienu (virzienus) saskaņā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE kodu), kā arī PRODCOM kodu.

5. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

5.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

5.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.

6. Piesārņojošās darbības apraksts:

6.1. iesnieguma iesniegšanas iemesls (atzīmē atbilstošo):

6.1.1 atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai;

6.1.2. atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā;

6.1.3. (svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11);

6.1.4. atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai;

6.2. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika;

6.3. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;

6.4. paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks;

6.5. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai - projektētā jauda;

6.6. atkritumu poligoniem - paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem - apkalpojamo iedzīvotāju skaits.

6.1 Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojo­šai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):

6.11. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā - atzinuma par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums;

6.12. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību - pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

6.13. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības plāna iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā.

7. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto reģis­trācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar šī pielikuma 7.1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:

7.1. par ūdens piegādi;

7.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

7.3. par atkritumu apsaimniekošanu;

7.4. par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem*

7.1.tabula

Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līguma puses

Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

B sadaļa

Ražošanas procesi un tehnoloģijas

8. Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts:

8.1. iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi);

8.2. tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana (norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde);

8.3. vides aizsardzības prasību ieviešana - operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijās noteiktos nosacījumus. Ja iekārta pilnībā atbilst visām normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, bet A kategorijas iekārta - arī labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijās noteiktajiem nosacījumiem, operators plānu neiesniedz;

8.4. iespējamās avārijas un to seku samazināšana - norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

C sadaļa

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens

9. Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, degvielu un kurināmo atbilstoši šī pielikuma 9.1., 9.2. un 9.3.tabulai, ziņas par uzglabāšanas tvertnēm – atbilstoši šī pielikuma 9.4.tabulai (iekārtai ar atšķirīgiem ražošanas procesiem informāciju par izejmateriāliem un palīgmateriāliem sniedz atsevišķi katram ražošanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materiāliem, ķīmiskajām vielām vai to grupām, kas ir būtiskas ražošanas procesam. Tabulas drīkst piemērot attiecīgajai iekārtai. Izejmateriālus un palīgmateriālus drīkst atbilstoši grupēt. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi, pirms tiek iesniegts iesnieguma galīgais variants. Bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu drošības datu lapas uzrāda pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma).

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

9.1.tabula

Nr.p.k. vai kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums gadā (tonnas)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk - GOS) ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

9.2.tabula

Nr.p.k. vai kods

Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts(1) (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai produkta veids(2)

Izman­tošanas veids

EK numurs

CAS numurs(3)

Bīstamības klase(4)

Bīstamības apzīmē­jums ar burtu

Riska iedarbības rakstu­rojums (R-frāze)4)

Drošības prasību apzīmē­jums (S-frāze)(4)

Uzgla­bātais daudzums (tonnas), uzglabā­šanas veids(5)

Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1) ES dalībvalstīs noteiktās bīstamās ķīmiskās vielas iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.949 “Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu”. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 “Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību” definētajiem bīstamības kritērijiem.

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5% GOS saturu un citi.

(3) CAS numurs - vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts).

(4) Vielas iedarbības raksturojums (R-frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums (S-frāze) - drošības frāze raksturo nepieciešamos drošības pasākumu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība".

(5) Uzglabāšana mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

9.3.tabula

.

Gada laikā izlietotais daudzums

Sēra saturs (%)

Izmantots

ražošanas procesiem

apsildei(1)

transportam iekārtas teritorijā

elektroenerģijas ražošanai

Degvieleļļa (mazuts) (t)

.

.

.

.

.

.

Dabas gāze (1000 m3)

.

.

.

.

.

.

Akmeņogles (t)

.

.

.

.

.

.

Dīzeļdegviela (t)

.

.

.

.

.

.

Benzīns (t)

.

.

.

.

.

.

Krāšņu kurināmais (t)

.

.

.

.

.

.

Degakmens eļļa (t)

.

.

.

.

.

.

Koksne (t)

.

.

.

.

.

.

Kūdra (t)

.

.

.

.

.

.

Citi kurināmā veidi (t)

.

.

.

.

.

.

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

9.4.tabula

Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes saturs(2)

Tvertnes izmēri (m3)

Tvertnes vecums (gados)

Tvertnes izvietojums(3)

Pārbaudes datums

iepriekšējās

nākamais

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

10. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu un siltumenerģijas izmantošanu atbilstoši šī pielikuma 10.1. un 10.2.tabulai.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

10.1.tabula

Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)

izlietots

kopējais daudzums

Ražošanas iekārtām

.

Apgaismojumam

.

Atdzesēšanai un saldēšanai

.

Vēdināšanai

.

Apsildei

.

Citiem mērķiem

.

Kopā

.

Siltumenerģijas izmantošana gadā

10.2.tabula

Piegādātājs

Izmantošana, MWh/gadā

ražošanas procesos

apsildei(1)

citiem mērķiem

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

11. Informāciju par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi iesniedz atbilstoši šī pielikuma 11.1.tabulai. Operators saskaņā ar šī pielikuma 11.2.tabulu norāda, vai tā rīcībā ir:

11.1. ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta;

11.2. ūdensapgādes sistēmas shēma;

11.3. tehniskā pase (esošai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta);

11.4. ūdensapgādes urbuma pase;

11.5. derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase.

Ūdens ieguve

11.1.tabula

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs(*)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)

Ūdens daudzums

nosaukums un atrašanās vieta (adrese)

ģeogrāfiskās koordinātas

ūdens saimnieciskā iecirkņa kods

teritorijas kods

kubikmetri dienā

kubikmetri gadā

Z platums

A garums

Piezīme. * Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

11.1 Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces.

11.2 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aiz­sargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm*

11.2.tabula

Nr.
p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta esību

1.

Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Ūdensapgādes sistēmas shēma

3.

Tehniskā pase

4.

Ūdensapgādes urbuma pase

5.

Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

12. Informācija par ūdens lietošanu iekārtā atbilstoši šī pielikuma 12.tabulai.

Ūdens lietošana

12.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi

Kopējais ūdens patēriņš(kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem

.

.

.

.

.

2. No īpašniekam piederoša urbuma

.

.

.

.

.

3. Ezers vai upe

.

.

.

.

.

4. Jūras ūdens

.

.

.

.

.

5. Citi avoti

.

.

.

.

.

Kopā

.

.

.

.

.

D sadaļa

Vides piesārņojums

13. Piesārņojošo vielu emisija gaisā:

13.1. gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šī pielikuma 13.1.tabulai;

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

13.1.tabula

Emisijas avota kods(1) Emisijas avota apraksts Emisijas avota un emisijas raksturojums

.

.

ģeogrāfiskāskoordinātas(2) dūmeņa augstums dūmeņa iekšējais diametrs plūsma emisijas temperatūra(3) emisijas ilgums(4)

.

.

Z platums A garums m mm Nm3/h °C

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.

(3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

(4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

13.2. ziņas par emisijas avotiem atbilstoši šī pielikuma 13.2.tabulai. (Aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem. Tabulā norāda visas darbības un vielas, tai skaitā arī tās, kuras netiek apstrādātas vai attīrītas. Sadaļā "Atkritumu apsaimniekošana" (šī pielikuma 17.punkts) sniedz informāciju par piesārņojumu, kas uztverts attīrīšanas vai apstrādes iekārtās);

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

13.2.tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Piesārņojošā viela

Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas iekārtas

Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas(5)

nosaukums

tips

emisijas avota kods(1)

emisijas ilgums (h)

vielas kods(2)

nosaukums

g/s(3)

mg/m3 (3)

tonnas/
gadā(3)

nosaukums, tips

efektivitāte

g/s(4)

mg/m3(4)

tonnas/
gadā(4)

dnn

gadā

projektētā

faktiskā

Piezīmes.

(1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods kā šī pielikuma 13.1.tabulā.

(2) valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" noteiktais vielas kods.

(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.

Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

13.3. ziņas par citu emisiju gaisā (smakas un emisija no neorganizētiem emisiju avotiem) atbilstoši šī pielikuma 13.3.tabulai;

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas

13.3.tabula

Emisijas avots

Viela

Smakas koncentrācija
(ouE/m3)(1)

Samazināšanas pasākumi

Smakas raksturojums(2)

Piezīmes.

(1) Smakas vienību (ouE) skaits vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos.

(2) Piemēram, puvušu olu smaka. Aizpilda, ja smakas intensitāte no avota ir zemāka par smakas noteikšanas metodes robežslieksni.

13.4. emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus). Operators aprēķina emisiju limitu projektu, kas nodrošina gaisa kvalitātes prasību izpildi, izmantojot piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu, kura nodrošina vietējās apbūves, ģeogrāfisko un meteoroloģisko apstākļu ievērošanu un kura nodrošina to prasību izpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem, par atkritumu sadedzināšanu un par gaisa kvalitāti, un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos;

13.4.1 piesārņojošām darbībām, kurām ir viens stacionārs emisijas avots, var indikatīvi modelēt gaisa kvalitāti, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai" noteiktajā kārtībā. Ja indikatīvie aprēķini liecina, ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana nav iespējama, iekārtai nav nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.200 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi".

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

13.4.tabula

Emisijas avots Piesārņojošā viela O2 %
Nr. p.k. nosaukums ģeogrāfiskās koordinātas nosaukums kods g/s mg/m3 ouE/m3 (2) t/a
Z platums A garums
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10(1)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīme.

(1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

(2) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili.

13.5. sadedzināšanas iekārtām papildus šī pielikuma 13.4.tabulā prasītajiem datiem papildus sniedz šādus datus:

13.5.1. teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums - V0 m3/kg (m3/nm3);

13.5.2. teorētiskais dūmgāzu daudzums - V0d m3/kg (m3/nm3);

13.5.3. dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 - Vd m3/kg (m3/nm3).

14. Notekūdeņu izplūde virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (norāda piesārņojošās vielas notekūdeņos, sniedz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprakstu. Esošām iekārtām pievieno plānu uzlabojumu ieviešanai ar specifiskiem mērķiem, izpildes termiņiem, kā arī iespējamiem pārveidojumiem, vai rekonstrukciju, vai arī bīstamo ķīmisko vielu vai produktu aizvietošanu, lai nodrošinātu to, ka emisijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos limitus. Pievieno ziņas par lietus ūdeņu un sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanu un novadīšanu no iekārtas teritorijas):

14.1. piesārņojošo vielu izplūdes apraksts atbilstoši šī pielikuma 14.1., 14.2. un 14.3.tabulai (norāda ziņas par saņemošo ūdens objektu un pievieno izplūdes vietu shēmu, 14.1.tabulā norāda visas vielas, tai skaitā arī tās, kas netiek attīrītas pirms novadīšanas ūdenstilpē).

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

14.1.tabula

Izplūdes vietas identifikācijas numurs(1) Piesārņojošā viela, parametrs kods (3) Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)(2) Pirms attīrīšanas Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%) Pēc attīrīšanas
mg/l 24 stundās (vidēji) tonnas gadā (vidēji ) mg/l 24 stundās (vidēji) tonnas gadā (vidēji)

Piezīmes.

(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

(2) Norāda tikai atļaujā.

(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

14.2.tabula

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta) Izplūdes vietas identifi­kācijas numurs(1) Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Saņemošā ūdenstilpe Notekūdeņu daudzums Izplūdes ilgums(2) (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Z platums A garums nosaukums ūdens­saimnie­cības iecirkņa kods(1) ūdens caurtece (m3/h) m3/d (vidēji) kubikmetri gadā (vidēji)

Piezīmes.

(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

(2) Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

14.3.tabula

Izplūdes vietas numurs un adrese(1) Izplūdes vietas identifikācijas numurs(2) Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu) Izplūdes ilgums(3) (stundas dienā vai dienas gadā)
Z platums A garums m3/d kubikmetri gadā

Piezīmes.

(1) Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

(2) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

(3) Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

14.2. kanalizācijas sistēmas raksturojums (norāda cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu). Operators norāda, vai viņa rīcībā ir kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta vai kanalizācijas sistēmas shēmas tehniskā pase saskaņā ar šī pielikuma 14.4.tabulu;

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*

14.4.tabula

Nr.
p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta esību

1.

Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

2.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

Piezīme. * Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

14.3. ūdens lietošanas bilance (ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas shēma, kurā parādās atbilstība starp ūdens ieguves apjomu un notekūdeņu daudzumu, kas nodots citiem operatoriem vai novadīts vidē);

14.4. kanalizācijas sistēmas shēmā (mērogā 1:5000 vai 1:10000) norāda kanalizācijas ārējo tīklu ar diametru 150 mm un lielāku, skatakas, pārgāzes kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas.

15. Piesārņojošo vielu emisija augsnē un gruntī, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums:

15.1. piesārņojuma avotu raksturojums (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta);

15.2. atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

16. Troksnis:

16.1. informācija par trokšņa avotiem atbilstoši šī pielikuma 16.1.tabulai (norāda tos trokšņa avotus, kuri vienas stundas laikā rada ekvivalentu nepār­trauktu A-izsvarotu skaņas spiediena līmeni (LAeq. dB(A)), lielāku par 40dB(A) naktī (no plkst.23.00 līdz 7.00), 45dB(A) vakarā (no plkst.19.00 līdz 23.00) un 50dB(A) dienā (no plkst.7.00 līdz 19.00).

Trokšņa avoti un to rādītāji

16.1.tabula

Nr.
p.k.
Trokšņa avota raksturojums Trokšņa uztvērēja raksturojums
trokšņa avota kods(1) trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums trokšņa avota trokšņa rādītājs(2) (dB (A)) trokšņa uztvērējs(3) attālums (m)(4) trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs(5) (dB (A))
Ldiena Lvakars Lnakts Ldiena Lvakars Lnakts
1.

2.

Piezīmes.

(1) Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt.

(2) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" uztvērēja virzienā aiz iekārtas teritorijas robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika - Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē - 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" minētos nosacījumus (piemēram, ne tuvāk par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru).

(3) Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 2.pielikumam.

(4) Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru, trokšņa rādītājus nosaka tikai pie trokšņa uztvērēja.

(5) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība".

16.2. transports (norāda uz iekārtu un no iekārtas braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs).

17. Atkritumu apsaimniekošana:

17.1. ziņas par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu atbilstoši šī pielikuma 17.1.tabulai, kā arī ražošanas atlikumu daudzumu;

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

17.1.tabula

Atkritumu klase(1) Atkritumu nosau­kums(2) Atkritumu bīstamība(3) Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā) Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) Izejošā atkritumu plūsma (t/a)
saražots saņemts no citiem uz­ņēmu­miem (uzņēmēj­
sabied­rībām)
kopā pārstrādāts apglabāts nodots citiem uzņē­mumiem (uzņēmēj­
sabied­rībām)
kopā
galvenais avots(4) tonnas gadā daudzums R-kods(5) daudzums D-kods(6)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notek­ūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

17.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;

17.3. ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu tiek sniegtas atbilstoši šī pielikuma 17.2. un 17.3.tabulai;

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

17.2.tabula

Atkritumu klase (1) Atkritumu nosau­kums(2) Atkritumu bīstamība(3) Savākšanas veids(4) Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā) Pārvadāšanas veids(5) Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs) Komersants, kas saņem atkritumus

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

(4) Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Atkritumu apglabāšana

17.3.tabula

Atkritumu klase(1) Atkritumu nosaukums(2) Atkritumu bīstamība(3) Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums apglabāšanai, tonnas gadā (vai tonnas kvartālā)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīmes.

(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

17.4. esošie un plānotie drošības pasākumi;

17.5. specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas);

17.6. atkritumu pagaidu izvietošana iekārtas teritorijā (vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas un pievienojot atkritumu izvietošanas shēmu);

17.7. specifiska informācija par atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām (iekārtas jauda, sadedzināmo atkritumu saraksts atbilstoši atkritumu katalogam, bīstamajiem atkritumiem norāda to daudzumu un kategorijas, kā arī maksimālās un minimālās šo bīstamo atkritumu plūsmas, to maksimālo un minimālo siltumspēju, kā arī maksimāli pieļaujamo piesārņojumu ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem).

E sadaļa

Monitorings

18. Gaisa, ūdens, zemes, trokšņa un atkritumu monitoringa apraksts atbilstoši šī pielikuma 18.tabulai. Ūdens lietošanas datu uzskaitei izmanto normatīvajos aktos par ūdens resursu lietošanas atļaujām noteiktos uzskaites žurnālus.

Monitorings

18.tabula

Kods(1) Monitoringam pakļautie parametri Paraugu ņemšanas metode Analīzes metode un tehnoloģija Kontroles biežums Laboratorija, kas veic analīzes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Piezīme.

(1) Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lietot tādus pašus kodus kā šī pielikuma 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 16.1. un 17.1.tabulā.

F sadaļa

Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

19. Pasākumi, kas veicami, lai samazinātu ietekmi uz vidi pēc tam, kad daļa iekārtas vai visa iekārta pārtrauc darbību, norādot paredzamās darbības ar potenciāli piesārņojošiem atlikumiem. Atkritumu poligoniem norāda, kā operators finansēs poligona slēgšanu, tai skaitā poligona apsaimniekošanu pēc slēgšanas.

G sadaļa

Kopsavilkums

20. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

20.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

20.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

20.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

20.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

20.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

20.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

20.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

20.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

20.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

20.4. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.5. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.6. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.7. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.8. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.9. (svītrots ar MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64);

20.10. iespējamo avāriju novēršanu;

20.11. nākotnes plānus - iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

H sadaļa

Apliecinu, ka atļaujas iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds

.

.

Datums

.

.

.

.

Z.v.

(paraksts)

.

Tālruņa numurs

.

.

.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzīmes:
Saņemšanas datums
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersona:
Vārds, uzvārds

.

.

Datums

.

.

.

.

Z.v.

(paraksts)

.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” (“z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Segliņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294
Īpaši bīstamas piesārņojošas vielas un vielas ar īpaši nozīmīgu ietekmi uz vidi, kas jāņem vērā, nosakot atļauto emisiju

I. Emisija gaisā

1. Sēra dioksīds un citi sēra savienojumi.

2. Slāpekļa oksīdi un citi slāpekļa savienojumi.

3. Oglekļa monooksīds.

4. Gaistošie organiskie savienojumi.

5. Metāli un to savienojumi.

6. Cietās daļiņas.

7. Azbests (cietās daļiņas, šķiedras).

8. Hlors un tā savienojumi.

9. Fluors un tā savienojumi.

10. Arsēns un tā savienojumi.

11. Cianīdi.

12. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt reproduktīvo spēju vai vairošanos.

13. Polihlorētie dibenzodioksīni un polihlorētie dibenzofurāni.

II. Emisija ūdenī

14. Organiskie savienojumi, kas satur halogēnus, un vielas, kas ūdenī var veidot šādus savienojumus.

15. Organiskie savienojumi, kas satur fosforu.

16. Organiskie savienojumi, kas satur alvu.

17. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt ūdenī dzīvojošu organismu reproduktīvo spēju.

18. Ogļūdeņraži un citas stabilas organiskās vielas, kuras ir toksiskas un uzkrājas dzīvajos organismos.

19. Cianīdi.

20. Metāli un to savienojumi.

21. Arsēns un tā savienojumi.

22. Biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi.

23. Suspendētās vielas.

24. Vielas, kuras veicina eitrofikāciju (tai skaitā nitrāti un fosfāti).

25. Vielas, kurām ir negatīva ietekme uz skābekļa saturu ūdenī (izsaka ar bioķīmisko skābekļa patēriņu un ķīmisko skābekļa patēriņu).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Segliņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294

(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

7.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294

(Pielikums grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376; MK 03.02.2004. noteikumiem Nr.64; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.415; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1021; MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.11)

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

5. (Svītrots ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.567).

6. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.


B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

7. Pieteiktās darbības īss apraksts.

8. Atrašanās vietas novērtējums.

9. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

9.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

9.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

9.3. sabiedrības priekšlikumi;

9.4. operatora skaidrojumi.

10. Iesnieguma novērtējums:

10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

10.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

10.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

10.5. smaku veidošanās;

10.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

10.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

10.8. trokšņa emisija;

10.9. augsnes aizsardzība;

10.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.


C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

11. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

11.1. darbība un vadība;

11.2. darba stundas;

11.3. (svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376).

12. Resursu izmantošana:

12.1. ūdens;

12.2. enerģija;

12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

13. Gaisa aizsardzība:

13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

13.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.4. smakas;

13.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

13.7. gaisa monitorings;

13.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

13.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

14. Notekūdeņi:

14.1. izplūdes, emisijas limiti;

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

15. Troksnis:

15.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

15.2. trokšņa emisijas limiti;

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

16. Atkritumi:

16.1. atkritumu veidošanās;

16.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai — iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

16.6. atkritumu poligoniem — poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

17. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.

18.1 Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

22. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.376.)

Pielikumi

23. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) — 1.pielikums.

24. Iesnieguma kopsavilkums — 2.pielikums.

25. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas parāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Segliņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294

(Pielikums MK 06.01.2009. noteikumu Nr.11 redakcijā)

C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums

PIE-KN11_PAGE_6.JPG (122626 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 294Pieņemts: 09.07.2002.Stājas spēkā: 30.07.2002.Zaudē spēku: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 26.07.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Citi saistītie dokumenti
64719
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-03.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-03.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2009","iso_value":"2009\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2009.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2006","iso_value":"2006\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2006.-10.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2006","iso_value":"2006\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2006.-22.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2005","iso_value":"2005\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2005.-27.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2004","iso_value":"2004\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-03.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2004","iso_value":"2004\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2004.-01.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2003","iso_value":"2003\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2003.-06.02.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2002","iso_value":"2002\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2002.-16.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)