Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 81.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu, 22.panta otro un trešo daļu, 23.panta otro daļu, 29.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu un pārejas noteikumu 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 109.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 20., 69.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "sabiedrības veselības aģentūras" ar vārdiem "valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra"";

1.3. vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.4. vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 7.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumā apraksta visas piesārņojošās darbības."

3. Izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja iekārtai izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja un iesnie­gumā atļaujas saņemšanai A vai Bkategorijas piesārņojošām darbībām iesniegtā informācija atšķiras no siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos iekļautās informācijas, operators vienlaikus ar iesniegumu atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniedz iesniegumu, kurā norāda, kādi grozījumi nepieciešami siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos. Minētais iesniegums ir pieejams sabiedrībai atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir iesniegumam atļaujas saņemšanai A vai Bkategorijas piesārņojošai darbībai."

4. Papildināt noteikumus ar 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram nepiecieša­ma Bkategorijas atļauja, kāda pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepiecie­šama, operators sešu mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz pārvaldē iesniegumu Bkategorijas atļaujas saņemšanai, ja šajos noteikumos nav noteikts cits termiņš.

7.3 Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram ir nepieciešams C kategorijas apliecinājums, kāds pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepieciešams, operators triju mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz pārvaldē attiecīgu iesniegumu."

5. Svītrot 12., 14. un 15.punktu.

6. Svītrot 17.punktā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)".

7. Papildināt 19.punktu aiz vārda "apstiprinātajām" ar vārdiem "vai izstrādātajām".

8. Papildināt noteikumus ar 20.1punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja esoša iekārta, kas rada A vai Bkategorijas piesārņojumu, pilnībā neatbilst vides aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, operators iesniedz pārvaldē plānu, kā tiks nodrošināta minēto prasību izpilde."

9. Aizstāt 22.punktā skaitli un vārdus "14dienu laikā" ar skaitli un vārdiem "20darbdienu laikā".

10. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Pārvaldei pēc iesnieguma pieņemšanas ir tiesības pieprasīt un saņemt no operatora papildu informāciju, kas precizē iesniegto informāciju vai kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Minētajā gadījumā atļaujas izsniegšanas termiņu nepagarina."

11. Papildināt 23.1.apakšpunktu aiz vārdiem "piesārņojošā darbība" ar vārdiem "vai kuras teritoriju attiecīgā darbība var būtiski ietekmēt".

12. Aizstāt 25.punktā vārdu "birojam" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - birojs)".

13. Papildināt 28.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operatoram jāsaņem ūdens resursu lietošanas atļauja ūdens resursu apsaimnieko­šanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

14. Papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja pārvalde nepiekrīt, ka attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, pārvalde pieņem pamatotu lēmumu un par to rakstiski paziņo operatoram. Pārvaldes lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt birojā. Šajā gadījumā par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad stājies spēkā galīgais lēmums par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju."

15. Izteikt 30.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. publiski - nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā un vietējā pašvaldībā;".

16. Aizstāt 36.1 punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdu "Pārvalde".

17. Papildināt 38.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirms atļaujas izsniegšanas pārvaldes amatpersona apskata attiecīgo iekārtu un sagatavo atzinumu par iesniegumā atļaujas saņemšanai norādītās informācijas atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajām prasībām."

18. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Pārvalde atļaujas kopiju vai lēmuma kopiju par atļaujas nosacījumu maiņu, par atteikumu izsniegt atļauju, par atļaujas termiņa pagarināšanu vai par atteikumu pagarināt atļaujas termiņu triju darbdienu laikā nosūta (arī elektronis­ki) birojam. Attiecīgos dokumentus tikai elektroniski nosūta šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajām pašvaldībām, valsts aģentūras "Sabiedrības veselī­bas aģentūra" filiālei, šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajām institūcijām un organizācijām, kuras šo noteikumu IIInodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos ir iesniegušas rakstiskus priekšlikumus, kā arī, ja nepieciešams, citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja attiecīgā institūcija nav pieprasījusi informāciju sniegt rakstiski."

19. Svītrot 44.punktā vārdus "vai pārsūdzēt".

20. Papildināt IV nodaļu ar 44.1punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ckategorijas apliecinājumu un tā nosacījumus var apstrīdēt birojā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas."

21. Aizstāt 51.punktā vārdus "kad Ministru kabinets konkrētam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir apstiprinājis ilgāku termiņu" ar vārdiem "kad līgumā par pievienošanos Eiropas Savienībai iekārtai noteikts ilgāks termiņš".

22. Aizstāt 57.punktā vārdus "emisijai gaisā" ar vārdiem "gaisu piesārņojošo vielu emisijai".

23. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Operators, kas veic piesārņojošu darbību un ir iesniedzis iesniegumu, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vai lai saņemtu atļauju būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā, līdz attiecīgās atļaujas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajos termiņos, ja nepieciešams, iesniedz pārvaldē iesniegumu par atļaujas gaisu piesārņojošo vielu emisijai, ūdens lietošanas atļaujas, atļaujas atkritumu apsaimniekošanai vai A vai B kategorijas atļaujas termiņa pagarināšanu. Pārvalde pagarina attiecīgo atļauju uz laiku, kas nepārsniedz 60dienas."

24. Aizstāt 59.punktā vārdus "piesārņojuma emisijai gaisā" ar vārdiem "gaisu piesārņojošo vielu emisijai".

25. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 15.jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

2) Padomes 1979.gada 17.decembra Direktīvas 80/68/EEK par grunts­ūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;

3) Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu;

4) Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstama­jiem atkritumiem;

5) Padomes 1996.gada 24.septembra Direktīvas 96/61/EK par piesārņoju­ma integrētu novēršanu un kontroli;

6) Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK."

26. Aizstāt 1.pielikuma 1.1.apakšpunkta trešajā ailē vārdus "atļaujai emisijai gaisā" ar vārdiem "atļaujai gaisu piesārņojošo vielu emisijai".

27. Papildināt 1.pielikuma 1.1.1.apakš­punkta pirmo aili aiz vārda "biomasu" ar vārdiem "(arī koksni un kūdru)".

28. Svītrot 1.pielikuma 1.8.apakšpunktu.

29. Aizstāt 1.pielikuma 2.5.apakšpunkta pirmajā ailē vārdus "tvertnes tilpums" ar vārdiem "tvertņu kopējais tilpums".

30. Izteikt 1.pielikuma 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem:".

31. Papildināt 1.pielikuma 4.2.apakš­punkta pirmo aili aiz vārda "iekārtas" ar vārdu "neiepakotu".

32. Papildināt 1.pielikuma 5.8.apakš­punkta pirmo aili aiz vārda "to" ar vārdu "notekūdeņu".

33. Izteikt 1.pielikuma 5.10.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā".

34. Izteikt 1.pielikuma 5.12.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par vienu gadu".

35. Papildināt 1.pielikumu ar 5.14.apakš­punktu šādā redakcijā:

"5.14. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrādei

90

Līdz 2006.gada 1.janvārim"

36. Svītrot 1.pielikuma 7.1.apakšpunkta pirmajā ailē vārdus "ja iekārta vidē emitē notekūdeņus".

37. Izteikt 1.pielikuma 7.2.13.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"7.2.13. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai".

38. Svītrot 1.pielikuma 8.1.5. un 8.3.apakš­punktu.

39. Aizstāt 1.pielikuma 8.6.apakšpunkta otrajā ailē skaitli "61" ar skaitli "63".

40. Izteikt 1.pielikuma 8.8.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"8.8. ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas".

41. Papildināt 1.pielikumu ar 8.12.apakš­punktu šādā redakcijā:

"8.12. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī

90

Vismaz 60 dienas, pirms beidzies termiņš ūdens lietošanas atļaujai"

42. Izteikt 2.pielikuma 1.2.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"1.2. vēja elektrostacijas vai elektro­staciju parki ar kopējo jaudu, lielāku par 125kilovatiem".

43.Izteikt 2.pielikuma 4.1.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"4.1. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir līdz 30 tonnām atkritumu dienā".

44. Svītrot 2.pielikuma 5.1.apakšpunktā vārdus "(ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu un izmantošanu, kā arī notekūdeņu savākšanu un novadīšanu)".

45. Izteikt 2.pielikuma 5.2.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"5.2. kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 m3 un vairāk apaļkoku un kokmateriālu gadā; iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu".

46. Svītrot 2.pielikuma 6.1.apakšpunktā vārdus "ja iekārta nenovada notekūdeņus vidē un tai nav nepieciešama atļauja".

47. Papildināt 2.pielikuma 6.3.apakš­punktu aiz vārda "konservētu" ar vārdu "kūpinātu".

48. Izteikt 2.pielikuma 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)"

73

49. Aizstāt 2.pielikuma 7.8.apakšpunktā vārdu "saražo" ar vārdu "apstrādā".

50. Papildināt 2.pielikumu ar 7.10., 7.11., 7.12. un 7.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.10. iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos

24

7.11. iekārtas pakešu logu un durvju ražošanai

25

7.12. motosporta un autosporta sacīkšu trases, mopēdu sacīkšu trases un motosporta apmācību iekārtas, izņemot slēgtas treniņu trases, kuras izmanto vienīgi autovadītāja praktisko iemaņu iegūšanai

92

7.13. iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu

24"

51. Izteikt 4.pielikumā norādītā veidlapas parauga ievaddaļu šādā redakcijā:

"Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai

(operators aizpilda tikai tās iesnieguma sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai)

Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai vārds un uzvārds
 
Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese
 
 
Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses)
 
 
Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)
 

"

52. Izteikt 4.pielikuma 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;".

53. Svītrot 4.pielikuma 4.2.apakš­punktā vārdus "uzņēmuma (uzņēmēj­sabiedrības)".

54. Izteikt 4.pielikuma 5.1. un 5.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

"5.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

5.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu."

55. Papildināt 4.pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojo­šai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):

6.11. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā - atzinuma par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums;

6.12. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību - pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

6.13. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības plāna iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā."

56. Aizstāt 4.pielikuma 7.punktā vārdus "uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "komersanta vienoto reģistrācijas numuru".

57. Aizstāt 4.pielikuma 8.1.apakšpunkta otrajā teikumā vārdus "Par informācijas detalizācijas līmeni jāvienojas ar reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi".

58. Svītrot 8.4.apakšpunktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā)".

59. Aizstāt 4.pielikuma 9.punkta piektajā teikumā vārdus "Par informācijas detalizācijas līmeni jāvienojas ar reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi".

60. Aizstāt 9.2.tabulas piezīmē vārdus "mājas lapā www.vdc.lv/chemical" ar vārdiem "mājas lapā http://www.lva.gov.lv/chemical/saraxti/saraksti.htm".

61. Aizstāt 4.pielikuma 9.3.tabulas virs­rakstā un sestās ailes nosaukumā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē" ar vārdu "uzņēmumā".

62. Aizstāt 4.pielikuma 9.3.tabulas pir­majā ailē vārdus "degvieleļļa, arī mazuts (t)" ar vārdiem "degvieleļļa (mazuts) (t)".

63. Izteikt 4.pielikuma 11.1.tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. (*) Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru."

64. Izteikt 4.pielikuma 13.3.tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Smakas koncentrācija (ouE/m3)(1)".

65. Izteikt 4.pielikuma 13.3.tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.(1) Smakas vienību (ouE) skaits vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos."

66. Papildināt 4.pielikuma 13.4.apakš­punktu aiz vārdiem "par gaisa kvali­tāti" ar vārdiem "un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas meto­dēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos".

67. Papildināt 4.pielikumu ar 13.4.1apakš­punktu šādā redakcijā:

"13.4.1 piesārņojošām darbībām, kurām ir viens stacionārs emisijas avots, var indikatīvi modelēt gaisa kvalitāti, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai" noteiktajā kārtībā. Ja indikatīvie aprēķini liecina, ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana nav iespējama, iekārtai nav nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.200 "Notei­kumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi"."

68. Papildināt 4.pielikuma 13.4.tabulas astoto aili aiz mērvienības apzīmējuma "mg/m3" ar smakas koncentrācijas mērvienības apzīmējumu "ouE/m3 (2)".

69. Papildināt 4.pielikuma 13.4.tabulu ar piezīmi šādā redakcijā:

"(2) Par smaku emisiju neaizpilda tabulas 6., 7., 9. un 10.aili."

70. Izteikt 4.pielikuma 16.punktu un 16.1.tabulu šādā redakcijā:

"16. Troksnis:

16.1. informācija par trokšņa avotiem atbilstoši šī pielikuma 16.1.tabulai (norāda tos trokšņa avotus, kuri vienas stundas laikā rada ekvivalentu nepār­trauktu A-izsvarotu skaņas spiediena līmeni (LAeq. dB(A)), lielāku par 40dB(A) naktī (no plkst.23.00 līdz 7.00), 45dB(A) vakarā (no plkst.19.00 līdz 23.00) un 50dB(A) dienā (no plkst.7.00 līdz 19.00).

Trokšņa avoti un to rādītāji

16.1.tabula

Nr.
p.k.
Trokšņa avota raksturojums Trokšņa uztvērēja raksturojums
trokšņa avota kods(1) trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums trokšņa avota trokšņa rādītājs(2) (dB (A)) trokšņa uztvērējs(3) attālums (m)(4) trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs(5) (dB (A))
Ldiena Lvakars Lnakts Ldiena Lvakars Lnakts
1.                    
2.                    

Piezīmes.

(1) Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt.

(2) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" uztvērēja virzienā aiz uzņēmuma teritorijas robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika - Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē - 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" minētos nosacījumus (piemēram, ne tuvāk par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru).

(3) Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 2.pielikumam.

(4) Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru, trokšņa rādītājus nosaka tikai pie trokšņa uztvērēja.

(5) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība".

16.2. transports (norāda uz iekārtu un no iekārtas braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs)."

71. Aizstāt 17.punkta piezīmēs:

71.1. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985";

71.2. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteiku­miem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"".

72. Izteikt 6.pielikumā norādītā veidlapas parauga ievaddaļu šādā redakcijā:

"Iesniegums C kategorijas piesārņojošai darbībai

Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai vārds un uzvārds
 
Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese
 
 
 
Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs:  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses)
 
 
Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)
 

"

73. Izteikt 6.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Informācija par saņemtajām atļaujām (ūdens lietošanas atļauja, atļauja gaisu piesārņojošo vielu emisijai, atļauja atkritumu apsaimniekošanai). Norāda atļaujas veidu, numuru, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu."

74. Papildināt 6.pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Informācija par izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (ja tie nepie­ciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē tehnisko noteikumu izsniegšanu). Norāda tehnisko noteikumu numuru un izsniegšanas datumu."

75. Izteikt 7.pielikumā norādītā veidlapas parauga ievaddaļu šādā redakcijā:

"Atļauja A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
 
Adrese  
Tālruņa numurs    
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums)  
Juridiskā adrese  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Iekārta, operators  
Adrese  
Teritorijas kods  
 
Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" pielikumam vai Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. un 2.pielikumam
 
NACE kods    
PRODCOM kods (kodi)    
 
Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums  
 
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai    
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai    
Atļauja izsniegta būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā    
Esošās atļaujas termiņa pagarināšana    
 
Izsniegšanas datums      
     

vietas nosaukums

 
Valsts vides dienesta
reģionālās vides pārvaldes direktors
 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 
  Datums    
Z.v.      

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu."

76. Svītrot 7.pielikuma 5.punktu.

77. Izteikt 7.pielikuma 10.1. un 10.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

10.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;".

78. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294

C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums

Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
 
Adrese  
Tālruņa numurs    
 
Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde apliecina, ka no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ir saņemts iesniegums, kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".
 
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums)  
Juridiskā adrese  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Piesārņojošās darbības norises vietas adrese  
Piesārņojošās darbības veids un ražošanas apjoms  
 
Darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 2.pielikumam
 
 
Iesniegums pieņemts    
 

(datums)

 
Turpmāk nepieciešamās atļaujas un vides aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās vides prasības attiecīgajai darbībai
 
 
 
Valsts vides dienesta
reģionālās vides pārvaldes direktors
 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 
  Datums    
Z.v.      

Piezīme.

Apliecinājuma nosacījumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 567Pieņemts: 26.07.2005.Stājas spēkā: 04.08.2005.Zaudē spēku: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 03.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
113701
04.08.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)