Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumus Nr. 294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

Ministru kabineta noteikumi Nr.324

Rīgā 2001.gada 17.jūlijā (prot. Nr.34, 55.§)

A kategorijas atļauju un B kategorijas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanas iekārtām pieteikšanas, izsniegšanas un pārskatīšanas kārtība un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu,
22.panta otro un trešo daļu, 27.panta pirmo daļu, 29.panta pirmo,
otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu un 32.panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. termiņu, līdz kuram operators iesniedz pieteikumu, lai saņemtu A kategorijas atļauju vai B kategorijas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanas iekārtai (turpmāk - atļauja) esošu piesārņojošu darbību turpināšanai un jaunu piesārņojošu darbību uzsākšanai (turpmāk - pieteikums);

1.2. laika grafiku, kādā tiek izsniegtas A kategorijas atļaujas esošām piesārņojošām darbībām;

1.3. maksimālo pārejas periodu, kurā jānodrošina ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu saistīto A kategorijas atļaujas nosacījumu ievērošana;

1.4. pieteikuma veidlapas un atļaujas veidlapas paraugu;

1.5. kārtību, kādā pieprasāmas un izsniedzamas atļaujas;

1.6. kārtību, kādā reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - pārvalde) pārskata atļaujas nosacījumus;

1.7. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar pieteikumu un iesniegt savus priekšlikumus, kā arī iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.8. kārtību, kādā informējamas citas valstis, ja iespējama piesārņojuma pārrobežu pārnese;

1.9. termiņu, kādā operators informē pārvaldi par darbības izmaiņu.

II. Kārtība, kādā pieprasāma atļauja un kādā sabiedrība var iepazīties ar pieteikumu

2. Lai saņemtu atļauju, operators iesniedz pārvaldē pieteikumu:

2.1. ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms jaunas piesārņojošās darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

2.2. vismaz trīs mēnešus pirms atļaujas termiņa izbeigšanās.

3. Operators iesniedz pieteikumu esošai piesārņojošai darbībai ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem termiņiem, izņemot gadījumus, ja pirms attiecīgā termiņa beigām piesārņojošajā darbībā paredzētas būtiskas izmaiņas.

4. Līdz atļaujas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajos termiņos operators, kas veic esošu piesārņojošu darbību, saņem vai pagarina visas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, tai skaitā atļaujas piesārņojuma emisijai gaisā, ūdens lietošanai un atkritumu apsaimniekošanai.

5. Atļauja aizstāj visas citas atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai, izņemot atļauju atkritumu pārvadāšanai.

6. Ja operators nevar noteikt, vai piesārņojošā darbība atbilst A kategorijai, viņš to precizē pārvaldē, iesniedzot informāciju par iekārtas ražošanas jaudu, saražotās produkcijas apjomu vai citiem likumā "Par piesārņojumu" minētajiem rādītājiem. Pārvalde ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz atzinumu, vai attiecīgā piesārņojošā darbība atbilst A kategorijai.

7. Pirms pieteikuma sagatavošanas operators, kurš veic vai plāno veikt A kategorijas piesārņojošu darbību, pieprasa un pārvalde viņam izsniedz visas labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas, kuras operatoram jāņem vērā, sagatavojot pieteikumu.

8. Ja piesārņojošo darbību iespējams veikt, pamatojoties uz vairākām labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijām, ņem vērā to izdošanas laiku, priekšroku dodot jaunākajām, kas nosaka augstāku vides aizsardzības līmeni, detalizācijas pakāpi un piemērotību attiecīgajai iekārtai, kā arī izmaksu efektivitāti, ieviešot vadlīniju nosacījumus.

9. Operators sagatavo pieteikumu atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.pielikumam. Pieteikuma tabulas numurē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

10. Aizpildot šo noteikumu 3.pielikumā noteiktās pieteikuma tabulas, operators sniedz detalizētu informāciju par šo noteikumu 4.pielikumā minēto vielu emisiju.

11. Dokumentus, kas pamato pieteikumā minēto informāciju, pievieno pieteikuma pielikumā, norādot pieteikumā atsauces uz tiem.

12. Pieteikumam pievieno:

12.1. iekārtas atrašanās vietas karti (mērogā, kas nav mazāks par 1 : 10000);

12.2. iekārtas teritorijas karti, kurā norādītas ēkas, ražotnes, kā arī bīstamu ķīmisku vielu uzglabāšanas vietas (mērogā 1 : 500 vai 1 : 1000);

12.3. citu informāciju, kas noteikta šajos noteikumos.

13. Iesniedzot pieteikumu jaunas piesārņojošās darbības uzsākšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā, operators sniedz informāciju par projektēšanas atļauju un būvatļauju, pievienojot atļaujas pieteikuma kopiju.

14. Esošai piesārņojošai darbībai operators pieteikuma pielikumā pievieno atļauju kopijas (ūdens lietošanas atļaujas, atļaujas piesārņojošo vielu emisijai gaisā, atļaujas atkritumu apsaimniekošanai).

15. Pieteikumā operators norāda rūpnieciskās darbības kategorijas, tai skaitā darbības virzienu vai virzienus, saskaņā ar Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatoru (NACE kodu), kā arī likuma "Par piesārņojumu" pielikuma punktu vai punktus, kuriem atbilst A kategorijas piesārņojošā darbība.

16. Operators pieteikumam pievieno plūsmu diagrammas, kas raksturo procesus, izejmateriālu, ūdens un enerģijas bilanci, norāda tehnoloģijas, kas izmantotas to samazināšanai, kā arī piesārņojuma un atkritumu novēršanas paņēmienus un metodes. Plūsmu diagrammās norāda, cik katrā ražošanas vienībā patērē izejmateriālus, ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, ūdeni un enerģiju, kā arī vielas, tai skaitā atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā, un to daudzumu.

17. Operators aizpilda šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.tabulu par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, starpproduktiem un gala produktiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, degvielu, kurināmo, enerģiju un ūdeni, ko izmanto, ražo vai pārstrādā uzņēmumā, izņemot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kurus izmanto tādā daudzumā, kāds nevar radīt ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Pieteikumam pievieno bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapu kopijas.

18. Aizpildot šo noteikumu 3.pielikuma 2., 3. un 4.tabulu, operators norāda:

18.1. bīstamās vielas, kādas tiek uzglabātas;

18.2. veidu, kādā tās tiek uzglabātas (piemēram, mucās, maisos);

18.3. vietu, kur tās tiek uzglabātas (iekštelpās, ārpusē);

18.4. drošības pasākumus pret iespējamu piesārņojuma izplatīšanos.

19. Pieteikuma pielikumā operators pievieno rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu un objekta avārijgatavības plānu, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

20. Ja iekārtai nav nepieciešami šo noteikumu 19.punktā minētie dokumenti, operators pieteikumā norāda, kas tiek darīts vai plānots, lai izvairītos no rūpnieciskām avārijām, bet avārijas gadījumā - samazinātu tās sekas. Operators norāda, kā tiek nodrošināta iekārtu ikdienas uzturēšana kārtībā, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, kādi ir ugunsdzēsības noteikumi uzņēmumā un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana.

21. Saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36. un 37.tabulu operators apraksta iekārtas emitēto gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu, atkritumu apsaimniekošanu un emitēto troksni, kā arī raksturo kontroles pasākumus. Pamatojoties uz tabulās sniegto informāciju, operators sagatavo kopsavilkumu par piesārņojumu, kas nonāk gaisā, ūdenī un augsnē, par troksni un vibrācijām, par nejonizējošo starojumu un citu veidu emisiju, kā arī par atkritumu veidošanos.

22. Pieteikumam operators pievieno kopsavilkumu - sarakstu ar shēmām un citu paskaidrojošo dokumentāciju, pievieno informāciju par punktveida piesārņojuma izplūdes plāniem un citu nepieciešamo informāciju, kā arī skursteņu augstuma aprēķina metožu aprakstu un aprēķina tabulas.

23. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos operators pieteikumam pievieno gaistošo organisko savienojumu pārvaldības plānus.

24. Ja, veicot esošas piesārņojošas darbības, nav iespējams nekavējoties ievērot labāko pieejamo tehnisko paņēmienu nosacījumus, lai samazinātu troksni un vibrācijas, operators pieteikumam pievieno trokšņa un vibrāciju samazināšanas plānu.

25. Ja atkritumi tiek izvietoti ārpus iekārtas teritorijas, operators sniedz informāciju par atkritumu nosūtīšanas kārtību un transportēšanu uz atkritumu izvietošanas vai pārstrādes vietu, atkritumu saņēmēja nosaukumu, apstrādes vai galīgās izvietošanas vietu un metodi. Pieteikumam pievieno atkritumu saņēmējam un pārvadātājam izsniegto atļauju kopijas, kā arī līgumus par šo atkritumu apsaimniekošanu.

26. Plānojot monitoringu A kategorijas piesārņojošām darbībām, operators ņem vērā labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas monitoringa jomā.

27. Iesniedzot pieteikumu esošām piesārņojošām darbībām, operators pievieno detalizētus ziņojumus par izdarītajiem mērījumiem un norāda:

27.1. tās personas vārdu un uzvārdu, kas ņem paraugus;

27.2. paraugu ņemšanas datumu un laiku;

27.3. paraugu ņemšanas vietas;

27.4. laboratorijas, kas veic parauga mērījumus vai analīzi, apliecinot, ka šīm laboratorijām ir nepieciešamā akreditācija;

27.5. galvenos mērījumus vai analīžu rezultātus;

27.6. secinājumus.

28. Iesniedzot pieteikumu esošām A kategorijas piesārņojošām darbībām, operators pieteikumam pievieno uzlabojumu programmu, lai nodrošinātu, ka emisija nepārsniedz normatīvajos aktos un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijās noteiktās robežvērtības. Programmā nosaka mērķus un to izpildes termiņus, nepieciešamos pārveidojumus, modernizāciju un ķīmisko vielu vai produktu aizvietošanu, lai samazinātu risku cilvēku veselībai un videi, un to izpildes termiņus, kā arī norāda investīcijas un kapitālieguldījumus, kas nepieciešami, lai realizētu plānotos pasākumus.

29. Pieteikumā operators iekļauj šajā nodaļā minēto pasākumu kopsavilkumu, lai sniegtu sabiedrībai informāciju par uzņēmumu, tā ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Lai kopsavilkums būtu saprotams sabiedrībai, tajā nelieto tehniskus aprakstus un detalizētu informāciju. Kopsavilkumā neiekļauj ierobežotas pieejamības informāciju vai informāciju, kas ir komercnoslēpums.

30. Kopsavilkumam operators pievieno:

30.1. uzņēmuma atrašanās vietas karti (mērogā 1 : 10000), kurā norāda apdzīvotās vietas, citus uzņēmumus un sabiedriskās ēkas, kā arī apkārtējās teritorijas izmantošanas veidu;

30.2. karti (mērogā 1 : 500 vai 1 : 1000), kurā norāda emisijas avotus, rezervuārus un citas iekārtas daļas, kas rada nozīmīgu piesārņojumu vai avārijas risku;

30.3. vienkāršotu plūsmu un dažādu veidu emisijas diagrammu.

31. Pieteikumam operators pievieno deklarāciju saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

32. Pieteikumā ietvertā informācija, tai skaitā iesniegtie papildu dokumenti, ir pieejami sabiedrībai. Ja operators uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija vai komercnoslēpums, to iesniedz atsevišķi ar attiecīgu norādi, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteikts, ka attiecīgā informācija ir brīvi pieejama sabiedrībai. Operators norāda iemeslus, kāpēc informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju vai komercnoslēpumu.

33. Ja pieteikumā nav norādīta vai nav pievienota visa nepieciešamā informācija, pārvalde 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas par to rakstiski informē operatoru un norāda, kāda papildu informācija jāiesniedz.

34. Pārvalde nosūta pieteikuma kopiju:

34.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība;

34.2. teritoriālajam vides veselības centram;

34.3. ja nepieciešams, citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām.

35. Operators pēc pieteikuma iesniegšanas pārvaldē nekavējoties informē sabiedrību par piesārņojošo darbību:

35.1. publiski - novietojot paredzētās darbības norises vietā un attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības ēkā ziņojumu;

35.2. individuāli - nosūtot paziņojumus īpašniekiem vai pārvaldniekiem, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar pieteiktās piesārņojošās darbības norises vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes zonā;

35.3. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā;

35.4. radio pirmajā programmā vai vietējā radio.

36. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

36.1. paredzētās darbības nosaukums un mērķis;

36.2. atkritumi, kādus paredzēts sadedzināt (attiecībā uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām);

36.3. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

36.4. paredzētās darbības norises vieta (adrese) un veids;

36.5. vieta, kur sabiedrība var saņemt pieteikuma kopsavilkumu vai iepazīties ar pieteikumu;

36.6. sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks;

36.7. datums, līdz kuram sabiedrība var iesniegt pārvaldē rakstiskus priekšlikumus.

37. Šo noteikumu 34.punktā minētās institūcijas 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, bet sabiedrība 30 dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes var iesniegt pārvaldē savu vērtējumu par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.

38. Ja pārvaldes vai citu informēto institūciju, vai sabiedrības vērtējums par pieteiktās piesārņojošās darbības ietekmi uz vidi ir negatīvs, lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem tikai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējam ir dota iespēja rakstiski izteikt savu viedokli.

39. Pārvalde par saņemtajiem komentāriem informē operatoru un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora vērtējums.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā sabiedrība var iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, monitoringa un pārbaudes rezultātiem

40. Pārvalde izsniedz atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai arī pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad operators iesniedzis visus nepieciešamos datus pieteikuma izvērtēšanai. Lēmumu par atļaujas termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt atļaujas termiņu pārvalde pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā.

41. Pieņemot lēmumu, pārvalde pamatojas uz iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā pašvaldības, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības un operatora viedokli. Pārvalde lēmumu motivē.

42. Atļauju izsniedz atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā norādītajam veidlapas paraugam.

43. Saņemot atļauju esošām piesārņojošām darbībām, atļaujai pievieno iekārtai iepriekš izsniegto atļauju sarakstu, kuras ir spēkā atļaujas izsniegšanas dienā, un norāda, kuras no iepriekšējām atļaujām izsniegtā atļauja aizvietos.

44. Ja konkrētai iekārtai atļaujā nav iespējams noteikt emisijas limitus, tos aizvieto ar citiem nosacījumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību cilvēku veselībai un videi. Nosakot emisijas limitus likuma "Par piesārņojumu" pielikuma sestās daļas 6.punktā minētajām iekārtām, ņem vērā šo iekārtu specifiku un praktiskus apsvērumus vides kvalitātes nodrošināšanai, tai skaitā prasības mēslu krātuvēm.

45. Atļaujā izmanto tādas pašas tabulas, kādas saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu izmantotas pieteikumā.

46. Pārvalde vienu atļaujas eksemplāru izsniedz operatoram, bet otru nosūta Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam (turpmāk - birojs). Atļaujas kopiju nosūta attiecīgajai pašvaldībai, teritoriālajam vides veselības centram un, ja nepieciešams, citām valsts un pašvaldību institūcijām. Birojs ievieto tīklā "Internet" atļaujas nosacījumus vai pārvaldes lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai pagarināt tās termiņu.

47. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai pagarināt tās termiņu pārvalde publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā.

48. Operators sniedz paziņojumu par atļaujas izsniegšanu:

48.1. publiski - novietojot paredzētās darbības norises vietā un attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības ēkā ziņojumu;

48.2. individuāli - nosūtot paziņojumus īpašniekiem vai pārvaldniekiem, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar pieteiktās piesārņojošās darbības norises vietu;

48.3. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā;

48.4. radio pirmajā programmā vai vietējā radio.

49. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

49.1. piesārņojošās darbības nosaukums un mērķis;

49.2. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

49.3. paredzētās darbības norises vieta (adrese) un veids;

49.4. interneta adrese, kurā pieejami atļaujas nosacījumi;

49.5. vieta, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju;

49.6. termiņš, kurā iespējams pārsūdzēt lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

IV. Kārtība, kādā informējamas citas valstis, un piesārņojuma monitorings, ja iespējama piesārņojuma pārrobežu pārnese

50. Ja, pamatojoties uz pieteikumā sniegto informāciju, var secināt, ka piesārņojošai darbībai iespējama pārrobežu pārnese, pārvalde par to informē biroju, operatoru un attiecīgo pašvaldību, kā arī nosūta birojam pieteikuma kopiju.

51. Birojs sagatavo un ne vēlāk kā divus mēnešus pirms atļaujas izsniegšanas nosūta informāciju par piesārņojošo darbību, kā arī priekšlikumus par kopīgiem monitoringa pasākumiem attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai, iepriekš to saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ārlietu ministriju. Informācija, kuru sniedz attiecīgajai valstij, ir ne mazāk detalizēta par informāciju, ko sniedz sabiedrībai.

52. Ja valsts, kuru var ietekmēt pārrobežu piesārņojums, organizē sabiedrisko apspriešanu, birojs nodrošina Latvijas ekspertu piedalīšanos tajā. Izsniedzot atļauju, pārvalde ņem vērā attiecīgās valsts kompetentās institūcijas atzinumu, kā arī sabiedrības viedokli.

53. Pēc atļaujas saņemšanas birojs informē attiecīgo valsti par atļaujas nosacījumiem, kā arī sniedz informāciju par piesārņojošās darbības monitoringa rezultātiem.

V. Noslēguma jautājumi

54. Pēc 2002.gada 1.janvāra nedrīkst uzsākt jaunu piesārņojošu darbību, uz kuru attiecas šie noteikumi, ja operators nav saņēmis atļauju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izņemot šo noteikumu 55.punktā minētos gadījumus.

55. Ja operators līdz 2002.gada 1.janvārim ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas esošai piesārņojošai darbībai un uzsāk piesārņojošo darbību līdz 2002.gada 1.jūlijam, piesārņojošo darbību uzskata par esošu piesārņojošu darbību.

56. Šo noteikumu 55.punkta nosacījumi neattiecas uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām.

57. Šo noteikumu 54. un 55.punkta nosacījumi attiecas arī uz operatoru, kurš plānojis veikt būtiskas izmaiņas esošā piesārņojošā darbībā.

58. Maksimālais pārejas periods labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai ir 2007.gada 31.oktobris, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets konkrētam uzņēmumam ir apstiprinājis ilgāku pārejas periodu.

59. Pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanas programmu, atļaujā nosaka termiņus konkrētu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai, kuri nepārsniedz šo noteikumu 58.punktā minētos termiņus.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 26.jūliju.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.324

Grafiks, pēc kura tiek izsniegta A kategorijas atļauja esošām piesārņojošām darbībām

Numurs atbilstoši
Nr. likuma "Par Piesārņojošās darbības joma Termiņi, līdz kuram
p.k. piesārņojumu" pieprasāma atļauja
pielikumam
1. 1. Enerģētika 2005.gada 31.decembris
2. 2. Metālu ražošana un apstrāde 2004.gada 30.jūnijs
3. 3. Minerālu izstrādājumu ražošana 2004.gada 31.decembris
4. 4. Ķīmiskā rūpniecība 2004.gada 30.jūnijs
5. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5. Atkritumu saimniecība 2002.gada 28.decembris
6. 5.4. Atkritumu saimniecība 2007.gada 31.oktobris
7. 6.1. Celulozes, koksnes, papīra un kartona
izstrādājumu ražošana 2005.gada 31.decembris
8. 6.2. Šķiedru vai audumu sākotnējā apstrāde 2003.gada 30.jūnijs
9. 6.3. Ādu apstrāde 2003.gada 30.jūnijs
10. 6.4.a, 6.4.c, 6.5., 6.6. Pārtikas ražošana 2003.gada 31.decembris
11. 6.4.b Pārtikas rūpniecība (dārzeņu izejvielas) 2003.gada 30.jūnijs
12. 6.7. Iekārtas vielu, priekšmetu vai produktu
virsmas apstrādei 2005.gada 31.decembris
13. 6.8. Iekārtas ogļu vai grafīta elektrodu ražošanai 2005.gada 31.decembris

 

Piezīme.

Iekārtām, kurās sadedzina vai līdzsadedzina atkritumus, atļauju izsniedz līdz 2002.gada 28.decembrim.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.324

Pieteikums atļaujas saņemšanai

A sadaļa

Uzņēmuma darbības raksturojums

1. Ziņas par operatoru un uzņēmumu:

1.1. operatora vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, uzņēmuma PVN maksātāja kods;

1.3. zemes, uz kuras atrodas uzņēmums (iekārta) vai kur notiek piesārņojošā darbība, īpašnieks (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un adrese, juridiskajai personai - reģistrācijas apliecības numurs, adrese);

1.4. uzņēmuma ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieks (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un adrese, juridiskajai personai - reģistrācijas apliecības numurs, adrese).

2. Informācija par uzņēmumu (iekārtu) un tā apkārtni:

2.1. nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

2.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats;

2.3. teritorijas kods;

2.4. reģionālās vai vietējās teritoriālās plānošanas iestādes izvirzītie nosacījumi, tai skaitā attiecībā uz uzņēmuma atrašanās vietu;

2.5. izvērtētās alternatīvās vietas piesārņojošās darbības veikšanai;

2.6. apkārtne, kuru var ietekmēt iekārtas radītais piesārņojums vai iespējamā rūpnieciskā avārija, un zemes izmantošanas veidi šajā apkārtnē;

2.7. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un aizsargjoslas iekārtas apkārtnē;

2.8. vai iekārta atrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, zonā vai aglomerācijā;

2.9. uzņēmuma teritorijā iepriekš veiktās rūpnieciskās darbības (norāda piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas uzņēmuma teritorijā);

2.10. atkritumu poligoniem - vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

3. Plānošana, projektēšana un būvniecība (sniedz informāciju par projektēšanu un būvatļauju).

4. Piesārņojošās darbības kategorija.

5. Strādājošo skaits (iekārtām, kuras jau darbojas, norāda pašreizējo strādājošo skaitu normālā darba režīmā un pēc atļaujas saņemšanas - plānoto strādājošo skaitu; jaunām iekārtām - plānoto strādājošo skaitu).

6. Darbības raksturojums:

6.1. ražošanas process un pieteikuma iesniegšanas pamatojums (piesārņojoša darbība, kura tiek uzsākta, kura tiek veikta vai kurā paredzētas būtiskas izmaiņas);

6.2. norāda galvenos piesārņojuma avotus vai, ja iekārta jau darbojas, plānotās izmaiņas ražošanas procesā;

6.3. darba ilgums normālā darbības režīmā;

6.4. plānotais būvniecības iesākšanas un pabeigšanas laiks;

6.5. ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms (atkritumu poligoniem norāda paredzēto poligona ietilpību, plānoto darbības ilgumu, apkalpojamo teritoriju un iedzīvotāju skaitu);

6.6. plānotais ražošanas vai darbības uzsākšanas datums;

6.7. atsauces uz normatīvajiem aktiem, vadlīnijām un aprēķinu programmām, kas izmantotas pieteikuma sagatavošanai;

6.8. atkritumu poligoniem - kārtība, kādā operators finansēs poligona slēgšanu, tai skaitā apsaimniekošanu pēc slēgšanas.

7. Noslēgtie līgumi ar citām fiziskajām un juridiskajām personām (norāda fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu un adresi, juridiskajai personai - reģistrācijas apliecības numuru, adresi). Pievieno šādu līgumu kopijas:

7.1. par notekūdeņu attīrīšanu;

7.2. par gaisu piesārņojošo vielu attīrīšanu;

7.3. par atkritumu apsaimniekošanu;

7.4. par ūdens piegādi;

7.5. citus līgumus, kas attiecas uz atļaujas nosacījumiem.

B sadaļa

Ražošanas procesi un tehnoloģijas

8. Iekārtas darbības detalizēts apraksts:

8.1. iekārtas, ražošanas procesu un darbības procedūru apraksts;

8.2. atbilstība iekārtas darbības prasībām, nepieciešamās atkāpes un to pamatojums;

8.3. uzņēmuma (iekārtas) teritorijā iepriekš veikto piesārņojošo darbību apraksts, informācija par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām uzņēmuma teritorijā;

8.4. A kategorijas piesārņojošām darbībām - izmantotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni.

9. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens:

9.1. informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskām vielām un produktiem, degvielu un kurināmo, enerģiju un ūdeni, kas tiek izmantots vai ražots uzņēmumā; metodes, kas lietotas, lai samazinātu to izmantošanu;

9.2. informācija par uzglabāšanas rezervuāriem (pievieno ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kā arī bīstamo atkritumu uzglabāšanas rezervuāru sarakstu un šādu informāciju - atsauces numurs kartēs, rezervuāra saturs, rezervuāra tips un izmērs (nozare, materiāls), rezervuāra vecums, rezervuāra atrašanās vieta (zem zemes, virs zemes, iekštelpās, pasākumi gaisa, ūdeņu un augsnes aizsardzībai, attālums līdz kanalizācijas sistēmai), rezervuāra pēdējās pārbaudes datums, rezultāti un persona, kas veikusi pārbaudi, rezervuāra tehniskā apskate un uzturēšana).

10. Darbības ārkārtas situācijās un avāriju seku novēršana (norāda, kā tiek nodrošināta iekārtas uzturēšana, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi uzņēmumā un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens uzglabāšana).

C sadaļa

Pārvaldība un kontrole

11. Pārvaldība un kontrole:

11.1. uzņēmuma darbības organizatoriskā struktūra;

11.2. vides pārvaldības sistēmas (kādas pārvaldības sistēmas ieviestas vai plānotas ieviest, uz kādiem procesiem tās attiecas).

D sadaļa

Vides piesārņojums un monitorings

12. Gaisu piesārņojošo vielu emisija:

12.1. piesārņojuma avotu raksturojums;

12.2. smakas (norāda ķīmiskās vielas, kas rada smakas, šo smaku raksturojums un pasākumi to samazināšanai);

12.3. emisija no punktveida avotiem;

12.4. emisija no neorganizētiem avotiem un no laukuma un lineāriem avotiem (emisija no laukuma un lineāriem avotiem ir tāda emisija, kas neizplūst no punktveida avotiem, bet citos veidos, piemēram, no blīvi nenoslēgtiem rezervuāriem, iepakojuma, tvertnēm). Kopsavilkums par visu veidu emisiju, tās monitoringu, piesārņojuma novēršanas pasākumiem un informācija par attiecīgā veida emisijas ietekmi uz vidi (ja nepieciešams, iesniedz papildu informāciju un shēmas);

12.5. operatora veiktais monitorings (norāda mērījumu vietu un laiku, bet esošām piesārņojošām darbībām arī līdzšinējos mērījumu rezultātus);

12.6. emisijas gaisā ietekmes uz vidi novērtējums (pievieno veiktos aprēķinus un norāda izmantotos aprēķina modeļus).

13. Notekūdeņu novadīšana virszemes ūdenstilpēs vai kanalizācijas sistēmā un uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

13.1. piesārņojošo vielu novadīšanas raksturojums (norāda informāciju par ūdenstilpi, kurā ieplūst piesārņojums, pievieno izplūžu shēmu)

 

13.2. operatora veiktais monitorings (norāda mērījumu vietu un laiku, laboratoriju, kurā veic analīzes, bet esošām piesārņojošām darbībām arī līdzšinējos mērījumu rezultātus);

13.3. piesārņojuma ietekmes novērtējums uz ūdenstilpi, kurā ieplūst notekūdeņi (raksturo ūdenstilpi, piesārņojuma atšķaidīšanos un dispersiju tajā, norādot attālumu no notekūdeņu izplūdes vietas līdz vietai, kur ietekme beidzas).

14. Kanalizācijas sistēmas raksturojums (norāda cauruļu materiālu, cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu, pievieno uzņēmuma kanalizācijas sistēmas shēmu un kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi).

15. Piesārņojošo vielu novadīšana augsnē, gruntī un pazemes ūdeņu piesārņojums:

15.1. piesārņojuma avotu raksturojums (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta, kā arī pārskatu par paredzētajiem sanācijas pasākumiem un informāciju par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi un piesārņojuma izplatīšanos);

15.2. notekūdeņu novadīšanas augsnē un gruntī ietekmes uz vidi novērtējums (pievieno izplūžu shēmu, norāda, kāpēc notekūdeņi netiek novadīti uz attīrīšanas ierīcēm vai virszemes ūdenstilpēm);

15.3. atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

16. Virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu, artēzisko ūdeņu, jūras ūdens ieguve (pievieno ūdensapgādes sistēmas tehnisko pasi un ūdens apgādes shēmu vai citus papildmateriālus).

17. Troksnis un vibrācijas:

17.1. trokšņa avoti (norāda visus trokšņa avotus, kas paaugstina troksni ārpus uzņēmuma atrašanās vietas virs 40 Db);

17.2. transports (norāda uz uzņēmumu un no uzņēmuma braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs);

17.3. maksimālais skaņas spiediena līmenis, ko plānots sasniegt ar pārvaldi saskaņotos noteiktos punktos ārpus uzņēmuma (iekārtas) teritorijas, tai skaitā tuvākajos sabiedrisko vai dzīvojamo ēku rajonos (ja tādi ir uzņēmuma (iekārtas) tuvumā);

17.4. trokšņa mērījumi apkārtējā vidē.

18. Atkritumu apsaimniekošana:

18.1. pārstrādājamo sadzīves atkritumu daudzums un saraksts atbilstoši atkritumu katalogam;

18.2. pārstrādājamo bīstamo atkritumu veidu daudzums un saraksts atbilstoši atkritumu katalogam;

18.3. to atkritumu kategorijas, kurus paredzēts sadedzināt atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtā;

18.4. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;

18.5. atlikumu veidošanās;

18.6. atkritumu izvietošana un pārstrāde (norāda apstrādes vietas, metodes un tehnoloģijas);

18.7. atkritumu izvietošana uzņēmuma teritorijā (apraksta vietas izvēles nosacījumus, sniedz vietas ģeoloģisko un hidroģeoloģisko raksturojumu, atkritumu apsaimniekošanas plānu, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas, pievieno atkritumu izvietošanas vietas shēmu);

18.8. monitoringa un analīžu metodes;

18.9. veiktie un plānotie drošības pasākumi;

18.10. specifiska informācija par iekārtām, kurās sadedzina vai līdzsadedzina atkritumus (norāda iekārtas jaudu, pārstrādājamo atkritumu sarakstu atbilstoši atkritumu katalogam, bīstamajiem atkritumiem norāda to daudzumu un kategorijas, kā arī maksimālās un minimālās šo bīstamo atkritumu masas plūsmas, to maksimālo un minimālo siltumspēju, kā arī maksimāli pieļaujamo piesārņojumu ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem);

18.11. specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas).

E sadaļa

Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

19. Plānotās darbības ar saražotajiem atkritumiem un neizlietotajām ķīmiskajām vielām un produktiem.

F sadaļa

Kopsavilkums

20. Informācija par uzņēmumu, tā ietekmi uz cilvēku veselību un vidi:

20.1. uzņēmuma nosaukums, iekārtas atrašanās vieta, informācija par īpašnieku un operatoru;

20.2. ražošanas apraksts un pamatojums, kāpēc nepieciešama atļauja;

20.3. izmantojamie resursi, enerģijas un ūdens patēriņš un pasākumi to samazināšanai;

20.4. galvenie izejmateriāli un to lietojums;

20.5. bīstamo ķīmisko vielu un produktu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai, ja pieejami mazāk bīstami aizvietotāji;

20.6. izmantotās tehnoloģijas, A kategorijas piesārņojošām darbībām - to salīdzinājums ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem;

20.7. nozīmīgākie emisijas veidi (norāda koncentrāciju un ikgadējo emisijas lielumu);

20.8. piesārņojuma iespējamā ietekme uz cilvēku veselību un gaisa, ūdens un augsnes kvalitāti;

20.9. nozīmīgākie atkritumu veidi un to apstrāde;

20.10. trokšņa un vibrāciju līmenis;

20.11. pasākumi avāriju novēršanai un iespējamo avāriju seku samazināšanai;

20.12. uzņēmuma nākotnes plāni, tai skaitā paredzamā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija.

 

Pielikumi

Pieteikuma un atļaujas tabulas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrs V.Makarovs

3PIELNOT32401 COPY.GIF (31891 BYTES)

3PIELNOT32402 COPY.GIF (44100 BYTES)

3PIELNOT32403 COPY.GIF (45637 BYTES)

3PIELNOT32404 COPY.GIF (33106 BYTES)

3PIELNOT32405 COPY.GIF (37403 BYTES)

3PIELNOT32406 COPY.GIF (20380 BYTES)

3PIELNOT32407 COPY.GIF (34308 BYTES)

3PIELNOT32408 COPY.GIF (23034 BYTES)

3PIELNOT32409 COPY.GIF (32276 BYTES)

3PIELNOT32410 COPY.GIF (22155 BYTES)

3PIELNOT32411 COPY.GIF (28907 BYTES)

3PIELNOT32412 COPY.GIF (18954 BYTES)

3PIELNOT32413 COPY.GIF (24182 BYTES)

3PIELNOT32414 COPY.GIF (20130 BYTES)

3PIELNOT32415 COPY.GIF (40548 BYTES)

3PIELNOT32416 COPY.GIF (26650 BYTES)

3PIELNOT32417 COPY.GIF (24477 BYTES)

3PIELNOT32418 COPY.GIF (24505 BYTES)

3PIELNOT32419 COPY.GIF (27891 BYTES)

3PIELNOT32420 COPY.GIF (28865 BYTES)

3PIELNOT32421 COPY.GIF (36509 BYTES)

3PIELNOT32422 COPY.GIF (28285 BYTES)

PDF

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.324

Īpaši bīstamas piesārņojošās vielas un vielas ar īpaši nozīmīgu ietekmi uz vidi, kas jāņem vērā, nosakot atļauto emisiju

I. Emisija gaisā

1. Sēra dioksīds un citi sēra savienojumi.

2. Slāpekļa oksīdi un citi slāpekļa savienojumi.

3. Oglekļa (II) oksīds.

4. Gaistošie organiskie savienojumi.

5. Metāli un to savienojumi.

6. Cietās daļiņas.

7. Azbests (cietās daļiņas, šķiedras).

8. Hlors un tā savienojumi.

9. Fluors un tā savienojumi.

10. Arsēns un tā savienojumi.

11. Cianīdi.

12. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt reproduktīvo spēju vai vairošanos.

13. Polihlorētie dibenzodioksīni un polihlorētie dibenzofurāni.

II. Emisija ūdenī

14. Halogēnus saturošie organiskie savienojumi un vielas, kas ūdenī var veidot attiecīgos savienojumus.

15. Fosforu saturošie organiskie savienojumi.

16. Alvu saturošie organiskie savienojumi.

17. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt reproduktīvo spēju vai vairošanos.

18. Ogļūdeņraži un citas stabilas organiskās vielas, kuras ir toksiskas un uzkrājas dzīvajos organismos.

19. Cianīdi.

20. Metāli un to savienojumi.

21. Arsēns un tā savienojumi.

22. Biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi.

23. Suspendētās vielas.

24. Vielas, kuras veicina eitrofikāciju (tai skaitā nitrāti un fosfāti).

25. Vielas, kurām ir negatīva ietekme uz skābekļa saturu ūdenī (bioloģiskais skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrs V.Makarovs

 

 

5.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.324

Deklarācija

Apliecinu, ka esmu sagatavojis pieteikumu atļaujai/atļaujas pārskatīšanai.

Apliecinu, ka atļaujas pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga.

Neiebilstu, ka atļaujas izsniedzēja iestāde vai pašvaldība pieteikuma vai tā daļu saturu (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju un/vai komercnoslēpumu) dara zināmu sabiedrībai.

___________________________ _______________________________________
(amats) (paraksts un tā atšifrējums)

____________________________
(datums)

Z.v.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

 

6.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.324

A kategorijas atļauja

B kategorijas atkritumu sadedzināšanas (līdzsadedzināšanas) atļauja

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
................................................................................ vides pārvalde
Adrese ........................................................................
Tālrunis ............................................................
Atļauja Nr. ............................................................
A sadaļa
Vispārīgā informācija
Uzņēmums ................................................................................
Juridiskā adrese ................................................................................
Uzņēmuma reģistrācijas apliecības Nr. .................................... datums................................................
Iekārtas nosaukums ............................................................
Adrese ........................................................................
Operators ................................................................................
Maksimāli pieļaujamās emisijas gaisā
limita apstiprināšanas Nr. .................................... datums ....................................
Teritorijas kods ........................................................................

1. Vispārīga informācija par atļauju.

2. Vispārīga informācija par iekārtu.

3. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

4. Informācija par pārsūdzēšanas iespējām.

B sadaļa

Pieteiktā darbība un pieteikuma novērtējums

5. Pieteiktās darbības īss apraksts.

6. Atrašanās vietas novērtējums.

7. Līdz šim saņemtās atļaujas.

8. Pārskats par galvenajiem vides piesārņojuma veidiem.

9. Komentāri (norāda, kuri ir ņemti vērā):

9.1. pašvaldību, valsts un pašvaldību institūciju, citu valstu atbildīgo institūciju (ja ir pārrobežu pārnese) komentāri;

9.2. sabiedrības un nevalstisko organizāciju komentāri.

10. Pieteikuma novērtējums:

10.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana A kategorijas piesārņojošām darbībām;

10.2. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

10.3. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

10.4. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

10.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

10.6. troksnis un smakas;

10.7. augsnes aizsardzība;

10.8. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

11. Atļaujas derīgums un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš:

11.1. derīgums;

11.2. jaunas atļaujas pieteikuma termiņš;

11.3. darbība un vadība;

11.4. darba stundas;

11.5. nosacījumi uzņēmuma vides pārvaldībai.

12. Resursu izmantošana:

12.1. ūdens;

12.2. enerģija;

12.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

13. Gaisa aizsardzība:

13.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

13.2. emisija no neorganizētiem izmešu avotiem;

13.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.4. laukuma un lineārie piesārņojuma avoti;

13.5. smakas;

13.6. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.7. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem izmešu avotiem;

13.8. apkārtējā gaisa monitorings;

13.9. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

13.10. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

14. Notekūdeņi:

14.1. izplūdes, emisijas limiti;

14.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

14.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

14.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

15. Troksnis:

15.1. procesa norise un palīgiekārtu (aprīkojuma) darbība;

15.2. emisijas veidi;

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

16. Atkritumi:

16.1. atkritumu veidošanās;

16.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;

16.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

16.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

16.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai - iekārtas jauda, atkritumu kategorijas, kādas atļauts sadedzināt šajā iekārtā, to daudzums;

16.6. atkritumu poligoniem - poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

17. Prasības augsnes un grunts aizsardzībai.

18. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

20. Prasības ziņām, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

22. Informācija, kas iekļaujama pārskata ziņojumā, pārskata ziņojuma gatavošanas biežums, institūcija, kurā pārskats jāiesniedz.

Pārvaldes direktors ................................................................................
(paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
Atļaujas termiņš pagarināts līdz ........................ Pagarināšanas datums ....................................
Pārvaldes direktors ................................................................................
(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

1.pielikums

Pievienotie dokumenti (dokumenti, ar kuriem saskaņā izdota atļauja, norādes par datumiem, tai skaitā pieteikumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu komentāri, tikšanās ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem protokoli, sabiedriskās apspriešanas protokoli).

2.pielikums

Pieteikuma kopsavilkums.

Piezīme.

Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas parāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma nobeiguma ziņojuma kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāns).

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: A kategorijas atļauju un B kategorijas darbības atļauju atkritumu sadedzināšanas iekārtām pieteikšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 324Pieņemts: 17.07.2001.Stājas spēkā: 26.07.2001.Zaudē spēku: 30.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 25.07.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
26409
26.07.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)