Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1021

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 21.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu,
22.panta otro un trešo daļu, 23.panta otro daļu, 29.panta pirmo, otro, trešo un
piekto daļu, 30.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu un pārejas noteikumu 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 109.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 20., 69.nr.; 2005, 121.nr.; 2006, 118.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja uz A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošo darbību neattiecas kāds no iesnieguma punktiem, operators to neaizpilda. Ja operators nevar noteikt, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību, viņš to rakstiski precizē pārvaldē. Pārvalde 14 dienu laikā sniedz atzinumu par to, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību."

2. Papildināt 21.punkta otro teikumu aiz vārdiem "1. un 2.pielikumā" ar vārdiem "kā arī par vielām, kas noteiktas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību" 2.pielikumā".

3. Papildināt 22.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirms rakstiskā atzinuma sniegšanas pārvaldes amatpersona apskata attiecīgo iekārtu un sagatavo atzinumu par iesniegumā norādītās informācijas atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajām prasībām."

4. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta pārvaldei dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 30. un 31.punktā minēto prasību izpildi."

5. Aizstāt 36.1 punktā vārdus "minētos termiņus" ar vārdiem "minēto termiņu".

6. Svītrot 38.punkta otro teikumu.

7. Izteikt 41.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pārvalde triju darbdienu laikā pēc attiecīgās šo noteikumu 36.punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas nosūta (arī elektroniski) atļaujas vai lēmuma kopiju birojam."

8. Papildināt 46.6.apakšpunktu aiz vārda "termiņš" ar vārdiem "un iestāde".

9. Svītrot 46.7.apakšpunktu.

10. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta pārvaldei dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 46.punktā minēto prasību izpildi."

11. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Birojs astoņu dienu laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas ievieto atļauju vai lēmumu biroja mājas lapā internetā."

12. Svītrot 1.pielikuma 1.9.apakšpunktu.

13. Svītrot 1.pielikuma 3.4.apakšpunkta pirmajā ailē vārdus "vai krāsns tilpums nepārsniedz 4 m3".

14. Papildināt 1.pielikuma 3.6.apakšpunkta pirmo aili aiz vārda "ražošanai" ar vārdiem "izņemot daiļamatniecību".

15. Izteikt 1.pielikuma 4.12.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"4.12. iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500tonnām gadā".

16. Svītrot 1.pielikuma 4.16.apakšpunkta pirmajā ailē vārdus "tai skaitā akmens materiālu aukstajai apstrādei".

17. Svītrot 1.pielikuma 7.5.apakšpunktu.

18. Izteikt 1.pielikuma 8.5.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"8.5. dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas".

19. Papildināt 1.pielikuma 8.12.apakš­punkta pirmo aili aiz vārda "diennaktī" ar vārdiem "kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē".

20. Izteikt 2.pielikuma 1.5.apakšpunkta pirmo aili šādā redakcijā:

"1.5. naftas bāzes ar degvielas daudzumu, mazāku par 5000 tonnām gadā".

21. Papildināt 2.pielikumu ar 1.6. un 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem

20

1.7. iekārtas kurināmā ražošanai no kūdras

10"

22. Aizstāt 2.pielikuma 6.5.apakšpunkta pirmajā ailē vārdu "nepārsniedz" ar vārdu "pārsniedz".

23. Svītrot 2.pielikuma 7.3.apakšpunktu.

24. Papildināt 2.pielikuma 7.7.apakšpunkta pirmo aili aiz vārda "diennaktī" ar vārdiem "ja notekūdeņus novada vidē".

25. Aizstāt 4.pielikuma 1.4.apakšpunktā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "iekārtas".

26. Aizstāt 4.pielikuma 6.2.apakšpunktā vārdus "uzņēmums (uzņēmēj­sabiedrība)" ar vārdu "iekārta".

27. Izteikt 4.pielikuma 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, degvielu un kurināmo atbilstoši šī pielikuma 9.1., 9.2. un 9.3.tabulai, ziņas par uzglabāšanas tvertnēm - atbilstoši šī pielikuma 9.4.tabulai (iekārtai ar atšķirīgiem ražošanas procesiem informāciju par izejmateriāliem un palīgmateriāliem sniedz atsevišķi katram ražošanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materiāliem, ķīmiskajām vielām vai to grupām, kas ir būtiskas ražošanas procesam. Tabulas drīkst piemērot attiecīgajai iekārtai. Izejmateriālus un palīgmateriālus drīkst atbilstoši grupēt. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi, pirms tiek iesniegts iesnieguma galīgais variants. Bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu drošības datu lapas uzrāda pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma)."

28. Aizstāt 4.pielikuma 9.3.tabulas nosaukumā vārdu "uzņēmumā" ar vārdu "iekārtā".

29. Aizstāt 4.pielikuma 9.3.tabulas sestās ailes nosaukumā vārdus "transportam uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē" ar vārdiem "transportam iekārtas teritorijā".

30. Aizstāt 4.pielikuma 12.punktā un 14.punkta ievaddaļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iekārta" (attiecīgā locījumā).

31. Aizstāt 14.3.tabulas nosaukumā vārdus "cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām" ar vārdiem "cita operatora attīrīšanas iekārtu".

32. Aizstāt 4.pielikuma 14.3.tabulas ceturtās ailes nosaukumā vārdus "Cita uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ūdens attīrīšanas iekārtu nosaukums" ar vārdiem "Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums".

33. Aizstāt 4.pielikuma 16.1.tabulas 2.piezīmē vārdus "aiz uzņēmuma" ar vārdiem "aiz iekārtas".

34. Aizstāt 4.pielikuma 17.1.tabulas 1., 2. un 3.piezīmē vārdus "Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli"" ar vārdiem "Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notek­ūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli"".

35. Izteikt 4.pielikuma 17.2.tabulas septītās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)".

36. Izteikt 4.pielikuma 17.2.tabulas astotās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Komersants, kas saņem atkritumus".

37. Izteikt 4.pielikuma 17.2.tabulas 1., 2. un 3.piezīmi šādā redakcijā:

"(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"."

38. Izteikt 4.pielikuma 17.3.tabulas 1., 2. un 3.piezīmi šādā redakcijā:

"(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"."

39. Aizstāt 4.pielikuma 17.6.apakšpunktā, 20.punkta ievaddaļā un 20.1.apakšpunktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iekārta" (attiecīgā locījumā).

40. Aizstāt 7.pielikuma atļaujas parauga titullapā vārdus "Atļauja izsniegta būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā" ar vārdiem "Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām".

41. Papildināt 7.pielikuma 20.punktu aiz vārda "avārija" ar vārdiem "kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1021Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 23.12.2006.Zaudē spēku: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 22.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
150404
23.12.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)