Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.234

Rīgā 2002.gada 18.jūnijā (prot. Nr.25, 2.§)
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar šo noteikumu 2.punktā noteiktajām transportējamām spiedieniekārtām, kā arī kārtību, kādā tiek veikta transportējamo spiedieniekārtu atbilstības novērtēšana, tehniskā uzraudzība periodisko pārbaužu laikā un transportējamo spiedieniekārtu tirgus uzraudzība, lai, piedāvājot tirgū un lietojot transportējamās spiedieniekārtas, tās neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

2. Transportējamās spiedieniekārtas ir transportējamās tvertnes (baloni, caurules, spiedienmucas, kriogēnās tvertnes, balonu paketes) un transportējamās cisternas (piestiprinātās cisternas, nomontējamās cisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, kā arī baterijtransportlīdzekļu un baterijvagonu cisternas), ko izmanto 2.klases gāzu pārvadāšanai saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – ADR nolīgums) un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma “Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)” pielikumu (turpmāk – RID noteikumi) un vielu pārvadāšanai, kuras saskaņā ar ADR nolīgumā noteikto Apvienoto Nācijas Organizācijas (turpmāk – ANO) identifikāciju atbilst numuriem 1051, 1052 un 1790, kā arī minēto tvertņu un cisternu tehnoloģiskais aprīkojums.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

2.1 Prasības transportējamām spiedieniekārtām noteiktas ADR nolīgumā un RID noteikumos. Prasības transportējamām cisternām, kuras izmanto starptautiskos dzelzceļa pārvadājumos uz tām bijušās Padomju Savienības republikām (un no tām), kuras nav COTIF dalībvalstis, noteiktas Nolīgumā par starptautisko kravu satiksmi (turpmāk — SMGS nolīgums) un normatīvajos aktos par cisternās un bunkura pusvagonos ielieto kravu pārvadāšanu.

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

3. Noteikumi neattiecas uz darbībām ar:

3.1. tvertnēm, uz kurām attiecas normatīvie akti par stacionārajām spiedieniekārtām un to kompleksiem;

3.2. aerosolu baloniņiem, kuri saskaņā ar ADR nolīgumā noteikto Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) identifikāciju atbilst 1950.numuram;

3.3. transportlīdzekļu barošanas sistēmu tvertnēm.

4. Transportējamo spiedieniekārtu atbilstību novērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

4.1. transportējamās spiedieniekārtas, kuras pirmo reizi tiek piedāvātas tirgū pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas (turpmāk — jaunas transportējamās spiedieniekārtas), — saskaņā ar šo noteikumu 3. un 5.nodaļu;

4.2. transportējamās spiedieniekārtas, kuras ir piedāvātas tirgū līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un ir bijušas lietošanā (turpmāk — lietotas transportējamās spiedieniekārtas), — saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.nodaļu.

5. Transportējamo spiedieniekārtu atļauts piedāvāt Latvijas iekšējā tirgū — pārdot, dāvināt vai nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās —, ja tā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

5.1. par to ir sastādīta atbilstības deklarācija un saņemti atbilstības apliecinājumi saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu vai atbilstības pārvērtēšanas sertifikāts saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu;

5.2. tās marķējums atbilst šo noteikumu 6.nodaļā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

6. Transportējamo spiedieniekārtu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām novērtē sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” akreditētas institūcijas, par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – paziņotās institūcijas), kas akreditētas atbilstoši standartam:

6.1. LVS EN 45011:2004 “Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām”, novērtē transportējamo spiedieniekārtu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.4.1, 3.5., 3.8. un 3.9.apakšnodaļu;

6.2. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju”, pārvērtē transportējamās spiedieniekārtas saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu, veic pirmreizējo pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 4.1 nodaļu vai periodiskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 5.2.apakšnodaļu;

6.3. LVS ISO/IEC 17021:2007 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju”, novērtē transportējamo spiedieniekārtu atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 3.6., 3.6.1, 3.7., 3.7.1, 3.10. un 3.11.apakšnodaļu vai veic periodiskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 5.3.apakšnodaļu.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

7. Paziņotā institūcija atbilst šādām minimālajām prasībām:

7.1. institūcija, tās vadītājs un personāls, kas ir atbildīgs par transportējamo tvertņu atbilstības novērtēšanas un apliecināšanas procedūrām, nodrošina, lai institūcijas darbu neiespaidotu personas, kurām ir tiešas, ar novērtēšanu saistītas komerciālas intereses;

7.2. institūcijas rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums, lai varētu pienācīgi veikt tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas un uzraudzības procedūrām;

7.3. personālam, kas ir atbildīgs par transportējamo tvertņu atbilstības novērtēšanas un apliecināšanas procedūrām, ir:

7.3.1. atbilstoša profesionālā un tehniskā sagatavotība;

7.3.2. pietiekamas zināšanas par pārbaudes procedūrām un pieredze pārbaužu veikšanā;

7.3.3. iemaņas pārskatu, ziņojumu un sertifikātu noformēšanā;

7.3.4. zināšanas par novērtējamo transportējamo tvertņu un to palīgierīču ražošanas tehnoloģiju un veidu, kādā pārbaudei iesniegtās transportējamās tvertnes lietojamas un kādi bojājumi var rasties to lietošanas laikā;

7.4. institūcijas personāla atalgojums nav atkarīgs no pārbaužu vai testu daudzuma un rezultātiem;

7.5. institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību attiecībā uz darba rezultātiem, kuru tā ir tiesīga veikt;

7.6. institūcija pati veic visas ar atbilstības novērtēšanu un apliecināšanu saistītās pārbaudes un testus vai nodod kādu no atbilstības novērtēšanas pārbaudēm attiecīgā pakalpojuma sniegšanā kompetentam apakšuzņēmējam, nodrošinot un uzņemoties pilnu atbildību par attiecīgo pārbaužu rezultātiem;

7.7. institūcija aizsargā īpašumtiesības un neizpauž informāciju, ko tā saņēmusi, veicot atbilstības novērtēšanu, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa iestādes, kas saskaņā ar šo noteikumu 7.nodaļu un citiem normatīvajiem aktiem uzrauga un kontrolē transportējamās spiedieniekārtas (turpmāk — tirgus uzraudzības iestādes).

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.382)

8. Paziņotā institūcija ir tiesīga novērtēt transportējamās spiedieniekārtas, kas paredzētas iekšzemes un ārvalstu pārvadājumiem, ja tā nodrošina šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību izpildi un atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. institūcija ir neatkarīga no visām iesaistītajām pusēm un sniedz tikai trešās puses pakalpojumus;

8.2. institūcija, tās vadītājs un personāls, kas ir atbildīgs par transportējamo spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanas un apliecināšanas procedūrām, nav attiecīgo spiedieniekārtu vai palīgierīču projektētājs, izgatavotājs, piegādātājs, uzstādītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots pārstāvis. Apmaiņa ar tehnisko informāciju starp institūciju un transportējamās spiedieniekārtas ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi vai importētāju ir atļauta;

8.3. institūcija nodrošina tās pakalpojumu pieejamību visām ieinteresētajām pusēm. Pakalpojumus nedrīkst ietekmēt finansiāli vai citi diskriminējoši nosacījumi;

8.4. institūcijas rīcībā ir pietiekams skaits darbinieku, lai tā spētu veikt visas ar pārbaudes procedūrām saistītās darbības.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.382)

9. Paziņotā institūcija, kas ir tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) sastāvā, kurš projektē, izgatavo, apkalpo vai lieto transportējamās spiedieniekārtas, kas paredzētas pārvadājumiem, ir tiesīga novērtēt attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas, ja institūcija nodrošina šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību izpildi un atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. institūcija ir uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atsevišķa struktūrvienība, kas nav iesaistīta transportējamo spiedieniekārtu projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, apkalpošanā vai lietošanā;

9.2. institūcija nav tieši iesaistīta transportējamo spiedieniekārtu, pārbaudāmo palīgierīču, kā arī konkurējošu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) izstrādājumu projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, apkalpošanā vai lietošanā;

9.3. institūcijas personāla pienākumi ir skaidri nodalīti no to darbinieku pienākumiem, kuri ir iesaistīti izstrādājumu projektēšanā, izgatavošanā, piegādē, apkalpošanā vai lietošanā.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.382)

10. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565.)

11. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Eiropas Savienības adaptējamo standartu sarakstu.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.382 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.382; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

12.1 Atļauts lietot tādas autoceļu pārvadājumiem paredzētās transportējamās cisternas, kas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā, un dzelzceļa pārvadājumiem paredzētās transportējamās cisternas, kas reģistrētas Valsts dzelzceļa administrācijā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

12.2 Katrai transportējamai cisternai nepieciešama cisternas pase valsts valodā. Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pasi (1.pielikums) izsniedz paziņotā institūcija, reģistrējot vai pārreģistrējot cisternu bīstamo iekārtu reģistrā. Dzelzceļa pārvadājumiem paredzētās cisternas pasi (2.pielikums) pirms cisternas reģistrēšanas Valsts dzelzceļa administrācijā sastāda cisternas valdītājs, kas Latvijā uzsāk cisternas lietošanu pirmo reizi. Nododot vai iznomājot transportējamo cisternu citam valdītājam, tiek nodota arī cisternas pase.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

12.3 Cisternas valdītājs dokumentē ziņas par transportējamai cisternai veiktajiem remontiem un tehniskajām pārbaudēm. Autoceļu pārvadājumiem paredzētajai cisternai ziņas par cisternai veiktajiem remontiem un tehniskajām pārbaudēm atzīmē cisternas tehniskajā dokumentācijā (3.pielikums), dzelzceļa pārvadājumiem paredzētajai cisternai – cisternas pasē. Cisternas valdītājs glabā attiecīgos dokumentus un nodrošina to pieejamību tirgus uzraudzības institūcijām un inspicēšanas institūcijām, kamēr transportējamā cisterna ir lietošanā, kā arī vismaz 15 mēnešus pēc cisternas lietošanas beigām.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

12.4 Latvijas teritorijā atļauts turpināt lietot šādus vairākkārtēji uzpildāmus balonus, ja tie ir marķēti atbilstoši šo noteikumu 6.1 nodaļā noteiktajām prasībām un tehniskās uzraudzības periodiskās pārbaudes tiem ir veiktas atbilstoši šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajām prasībām:

12.4 1. transportējamus bezšuvju tērauda balonus, kas paredzēti saspiestas, sašķidrinātas vai izšķīdinātas gāzes glabāšanai un transportēšanai un kuru ūdens ietilpība ir no 0,5 līdz 150 litriem;

12.4 2. transportējamus bezšuvju neleģēta alumīnija un alumīnija sakausējuma balonus, kas paredzēti saspiestas, sašķidrinātas vai izšķīdinātas gāzes glabāšanai un transportēšanai un kuru ūdens ietilpība ir no 0,5 līdz 150 litriem;

12.4 3. metinātus neleģēta tērauda balonus ar sieniņas biezumu, lielāku par 5 mm, kas paredzēti saspiestas, sašķidrinātas vai izšķīdinātas gāzes (izņemot kriogēno gāzi un acetilēnu) glabāšanai un transportēšanai un kuru ūdens ietilpība ir no 0,5 līdz 150 litriem, bet spiediens nepārsniedz 60 bārus.

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

2. Transportējamo spiedieniekārtu klasifikācija

13. Transportējamās spiedieniekārtas klasificē šādi:

13.1. 2.klases vielu, kā arī vielu, kas saskaņā ar ANO identifikāciju atbilst numuriem 1051, 1052 un 1790 pārvadāšanai paredzētās transportējamās spiedieniekārtas atkarībā no tilpuma (litros (l)) un spiediena (megapaskālos (MPa) vai bāros (bar)) reizinājuma:

13.1.1. I kategorija — transportējamās spiedieniekārtas, kuru pārbaudes spiediena un tilpuma reizinājums nav lielāks par 30 MPa x l (vai 300 bar x l);

13.1.2. II kategorija — transportējamās spiedieniekārtas, kuru pārbaudes spiediena un tilpuma reizinājums ir lielāks par 30 MPa x l (vai 300 bar x l), bet nav lielāks par 150 MPa x l (1500 bar x l);

13.1.3. III kategorija — transportējamās spiedieniekārtas, kuru pārbaudes spiediena un tilpuma reizinājums ir lielāks par 150 MPa x l (vai 1500 bar x l), kā arī visas ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktās cisternas;

13.2. (svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565).

(MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

3. Jaunu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanas procedūras
3.1. Vispārīgās prasības

14. Pirms piedāvāt tirgū jaunas transportējamās spiedieniekārtas, kas paredzētas tādu vielu pārvadāšanai, kuras saskaņā ar ANO identifikāciju atbilst numuriem 1051, 1052 un 1790, vai 2.klases vielu pārvadāšanai, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs (turpmāk — ražotājs) veic katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra iekšējo pārbaudi (A modulis) un vienu no šo noteikumu 15.punktā noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām (moduļiem).

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

15. Atbilstības novērtēšanas procedūras (moduļus) nosaka atbilstoši transportējamās spiedieniekārtas kategorijai:

15.1. I kategorijas transportējamām spiedieniekārtām — A1 modulis vai D1 modulis, vai E1 modulis;

15.2. II kategorijas transportējamām spiedieniekārtām — H modulis vai B + E modulis, vai B + C1 modulis, vai B1 + F modulis, vai B1 + D modulis;

15.3. III kategorijas transportējamām spiedieniekārtām — G modulis vai H1 modulis, vai B + D modulis, vai B + F modulis;

15.4. (svītrots ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055).

(MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

15.1 Pirms jaunas pārējo klašu vielu pārvadāšanai paredzētās transportējamās spiedieniekārtas piedāvāšanas tirgū ražotājs veic vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām (moduļiem):

15.1 1. bīstamo kravu autoceļu pārvadājumiem paredzētajām transportējamām cisternām — B + F modulis;

15.1 2. (svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565).

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

16. Ja transportējamai spiedieniekārtai saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu var noteikt dažādas atbilstības novērtēšanas procedūras (moduļus), ražotājs izvēlas vienu no attiecīgajai transportējamās spiedieniekārtas kategorijai noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām. Ražotājs drīkst izvēlēties arī augstākai kategorijai noteiktu procedūru, ja uzskata to par lietderīgu.

17. Ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kura atbilst attiecīgi šo noteikumu 7. vai 8.punktā noteiktajām prasībām, iesniegumu transportējamās spiedieniekārtas atbilstības novērtēšanai. Iesniegumam pievieno atbilstības novērtēšanas dokumentāciju valsts valodā vai citā paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā, kā arī sniedz informāciju par spiedieniekārtas izgatavošanas plāniem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

18. (Svītrots ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537.)

19. (Svītrots ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537.)

20. Atbilstības deklarāciju sastāda ražotājs. Tajā norāda vismaz šādu informāciju:

20.1. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, kā arī importētāja nosaukums un adrese (ja transportējamā spiedieniekārta tiek importēta);

20.2. transportējamās spiedieniekārtas vispārīgie identifikācijas dati;

20.3. veiktās atbilstības novērtēšanas procedūras;

20.4. norāde uz sertifikātu, kāds nepieciešams saskaņā ar attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, un tās paziņotās institūcijas nosaukums un adrese, kura izsniegusi attiecīgo sertifikātu;

20.5. tās paziņotās institūcijas nosaukums un adrese, kura uzrauga kvalitātes sistēmu, ja tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru;

20.6. piemērojamie standarti un specifikācijas, ja tādas lietotas;

20.7. atsauce uz ADR nolīgumu vai RID noteikumiem, vai SMGS nolīgumu, vai uz normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas prasības transportējamās spiedieniekārtas konstrukcijai;

20.8. deklarācijas sastādītāja amats, paraksts un tā atšifrējums, deklarācijas sastādīšanas datums un vieta.

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

3.2. Iekšējā pārbaude (A modulis)

21. Iekšējā pārbaude (A modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs nodrošina un apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām. Katru spiedieniekārtas eksemplāru marķē ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju.

22. Ražotājs noformē šo noteikumu 23.punktā minēto tehnisko dokumentāciju un nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju tai 10 gadu laikā pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas. Ja ražotājs neatrodas Latvijā, tehnisko dokumentāciju glabā persona, kura transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū.

23. Lai varētu novērtēt attiecīgās spiedieniekārtas atbilstību saskaņā ar šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs iekļauj tehniskajā dokumentācijā šādu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu:

23.1. transportējamās spiedieniekārtas vispārīgs apraksts;

23.2. konstrukcijas kopsalikuma rasējums, sastāvdaļu rasējums, salikuma vienību rasējums un citi nepieciešamie darba rasējumi un shēmas;

23.3. šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minēto rasējumu un shēmu apraksti un skaidrojumi;

23.4. to risinājumu apraksts, kuri lietoti, lai izpildītu šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktās prasības;

23.5. projektēšanas aprēķini, veikto pārbaužu un izmēģinājumu rezultāti;

23.6. testēšanas pārskati.

24. Ražotājs glabā atbilstības deklarācijas kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju.

25. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu izgatavojamo transportējamo spiedieniekārtu atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām un šo noteikumu 23.punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai.

3.3. Iekšējās pārbaudes un galīgā novērtējuma uzraudzība (A1 modulis)

26. Izmantojot iekšējās pārbaudes un galīgā novērtējuma uzraudzības (A1 modulis) procedūru, ievēro iekšējai pārbaudei (A modulim) noteiktās prasības un šādas papildu prasības:

26.1. transportējamās spiedieniekārtas galīgo novērtējumu veic ražotājs. Galīgā novērtējuma uzraudzību veic ražotāja izvēlēta paziņotā institūcija, izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi;

26.2. lai pārbaudītu, vai ražotājs veic transportējamās spiedieniekārtas galīgo novērtējumu saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanas vietā vai noliktavā izvēlas paraugus nepieciešamo testu veikšanai.

27. Paziņotā institūcija nosaka testiem nepieciešamo paraugu daudzumu un veic galīgo novērtējumu vai nodrošina tā veikšanu, kā arī nosaka, vai galīgais novērtējums nepieciešams visām transportējamām spiedieniekārtām vai tikai daļai.

28. Ja viens vai vairāki transportējamo spiedieniekārtu eksemplāri neatbilst šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija veic atbilstošos pasākumus, lai nepieļautu attiecīgo transportējamo spiedieniekārtu nonākšanu tirgū.

29. Paziņotā institūcija ir atbildīga par to, lai ražotājs uz katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra norādītu paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

3.4. Parauga pārbaude (B modulis)

30. Parauga pārbaude (B modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija pārliecinās un apliecina (sertificē), ka izraudzītais paraugs atbilst šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

31. Parauga pārbaudei ražotājs izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām un iesniedz tajā šādus dokumentus:

31.1. iesniegumu, kurā minēts ražotāja nosaukums un adrese, (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, — arī tā nosaukums un adrese);

31.2. rakstisku paziņojumu, ka šāds iesniegums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

31.3. šo noteikumu 33.punktā noteikto tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

32. Ražotājs nodod paziņotās institūcijas rīcībā transportējamās spiedieniekārtas raksturīgu paraugu. Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tas paredzēts testēšanas programmā. Paraugs var ietvert vairākus transportējamās spiedieniekārtas variantus, ja atšķirības starp tiem neietekmē spiedieniekārtas drošības līmeni.

33. Lai varētu novērtēt attiecīgās spiedieniekārtas atbilstību saskaņā ar šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs iekļauj tehniskajā dokumentācijā šādu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu:

33.1. parauga vispārīgs apraksts;

33.2. konstrukcijas kopsalikuma rasējums, sastāvdaļu rasējums, salikuma vienību rasējums un citi nepieciešamie darba rasējumi un shēmas;

33.3. šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minēto rasējumu, shēmu un transportējamās spiedieniekārtas darbības apraksti un skaidrojumi;

33.4. to risinājumu apraksts, kuri lietoti, lai izpildītu ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktās prasības;

33.5. projektēšanas aprēķini, pārbaužu un izmēģinājumu rezultāti;

33.6. ziņas par transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas laikā veiktajiem testiem;

33.7. ziņas par transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un kvalifikācijas apliecinājumi;

33.8. testēšanas pārskati.

34. Paziņotā institūcija:

34.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju, pārbauda (verificē), vai paraugs ir izgatavots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un identificē elementus, kas projektēti atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām. Īpaši pārbauda:

34.1.1. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz projektu un izgatavošanas procedūrām;

34.1.2. vai netiek lietoti tādi materiāli, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda materiālu ražotāja izsniegtos materiālu sertifikātus;

34.1.3. vai transportējamās spiedieniekārtas metināšanas procedūras ir pārbaudītas un par to ir attiecīgi apliecinājumi;

34.1.4. vai tā personāla kvalifikācija, kurš veic transportējamās spiedieniekārtas metināšanu un nesagraujošos testus, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

34.2. veic atbilstošās pārbaudes un nepieciešamos testus vai nodrošina to veikšanu, lai konstatētu, vai ražotāja izvēlētais risinājums atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām;

34.3. veic atbilstošās pārbaudes un nepieciešamos testus vai nodrošina to veikšanu, lai konstatētu, vai ražotājs lietojis piemērotus risinājumus;

34.4. saskaņo ar ražotāju vietu, kur var veikt pārbaudes un nepieciešamos testus.

35. Ja paraugs atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija to apstiprina un izsniedz ražotājam transportējamās spiedieniekārtas parauga pārbaudes sertifikātu (turpmāk — parauga pārbaudes sertifikāts).

36. Parauga pārbaudes sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes atzinumu un apstiprinātā parauga identificēšanai nepieciešamos datus. Parauga pārbaudes sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadu. Sertifikātu var atjaunot.

37. Parauga pārbaudes sertifikātam pievieno tehniskās dokumentācijas attiecīgo daļu sarakstu. Tehniskās dokumentācijas dokumentu kopijas uzglabā paziņotā institūcija.

38. Ja paziņotās institūcijas lēmums ir neizsniegt parauga pārbaudes sertifikātu, tā sniedz ražotājam rakstisku motivētu atteikumu. Atteikumā norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

39. Par visām izmaiņām, kas ir veiktas transportējamās spiedieniekārtās, uz kurām attiecas parauga pārbaudes sertifikāts, ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā ar parauga pārbaudes sertifikātu saistīto tehnisko dokumentāciju.

40. Ja veiktās izmaiņas var ietekmēt transportējamās spiedieniekārtas atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām vai mainīt lietošanas nosacījumus, ražotāja pienākums ir saņemt papildu apliecinājumu. To izsniedz kā papildinājumu parauga pārbaudes sertifikātam.

41. Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem, kā arī — pēc to pamatota pieprasījuma — par izsniegtajiem parauga pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem.

42. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem parauga pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kā arī par paraugiem, kuriem ir atteikts izsniegt parauga pārbaudes sertifikātu. Citas paziņotās institūcijas ir tiesīgas pieprasīt parauga pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas.

43. Ražotājs nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju tehniskajai dokumentācijai un parauga pārbaudes sertifikāta un tā papildinājumu kopijām 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas. Ja ražotājs neatrodas Latvijā, tehnisko dokumentāciju un parauga pārbaudes sertifikāta un tā papildinājumu kopijas glabā persona, kura transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū.

3.4.1 Projekta pārbaude (B1 modulis)

(Apakšnodaļa MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

43.1 Projekta pārbaude (B1 modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija pārliecinās un apliecina, ka transportējamās spiedieniekārtas projekts atbilst šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

43.2 Projekta pārbaudei ražotājs izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām un iesniedz tajā šādus dokumentus:

43.2 1. iesniegumu, kurā minēts ražotāja nosaukums un adrese. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, norāda arī tā nosaukumu un adresi (iesniegums var attiekties uz vairākiem transportējamo spiedieniekārtu tipiem, ja vien atšķirības starp attiecīgajiem tipiem neietekmē drošības līmeni);

43.2 2. rakstisku paziņojumu, ka šāds iesniegums nav iesniegts nevienā citā paziņotā institūcijā;

43.2 3. šo noteikumu 43.3 punktā noteikto tehnisko dokumentāciju.

43.3 Lai saskaņā ar šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām varētu novērtēt attiecīgās spiedieniekārtas atbilstību, ražotājs tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu:

43.3 1. transportējamās spiedieniekārtas vispārīgs apraksts;

43.3 2. projekta kopsalikuma rasējums, sastāvdaļu rasējums, salikuma vienību rasējums un citi nepieciešamie darba rasējumi un shēmas;

43.3 3. šo noteikumu 43.3 2.apakšpunktā minēto rasējumu, shēmu un transportējamās spiedieniekārtas darbības apraksti un skaidrojumi;

43.3 4. to risinājumu apraksts, kuri lietoti, lai izpildītu šo noteikumu prasības;

43.3 5. projektēšanas aprēķini, pārbaužu un izmēģinājumu rezultāti;

43.3 6. ziņas par transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un kvalifikācijas apliecinājumi.

43.4 Paziņotā institūcija:

43.4 1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un identificē sastāvdaļas, kas projektētas saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Īpaši pārbauda:

43.4 1.1. vai netiek lietoti tādi materiāli, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

43.4 1.2. vai transportējamās spiedieniekārtas metināšanas procedūras ir pārbaudītas un par to ir attiecīgi apliecinājumi;

43.4 1.3. vai tā personāla kvalifikācija, kurš veic transportējamās spiedieniekārtas metināšanu un nesagraujošos testus, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

43.4 2. veic atbilstošas pārbaudes, lai konstatētu, vai ražotāja izvēlētais risinājums atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām;

43.4 3. veic atbilstošas pārbaudes un nepieciešamos testus vai nodrošina to veikšanu, lai konstatētu, vai ražotājs lietojis piemērotus risinājumus.

43.5 Ja projekts atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija to apstiprina un izsniedz ražotājam transportējamās spiedieniekārtas projekta pārbaudes sertifikātu.

43.6 Projekta pārbaudes sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes atzinumu un apstiprinātās konstrukcijas identificēšanai nepieciešamos datus. Projekta pārbaudes sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadu. Sertifikātu var atjaunot.

43.7 Projekta pārbaudes sertifikātam pievieno tehniskās dokumentācijas attiecīgo daļu sarakstu. Tehniskās dokumentācijas dokumentu kopijas uzglabā paziņotā institūcija.

43.8 Ja paziņotās institūcijas lēmums ir neizsniegt projekta pārbaudes sertifikātu, tā sniedz ražotājam rakstisku motivētu atteikumu. Atteikumā norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

43.9 Par visām izmaiņām transportējamās spiedieniekārtas konstrukcijā, uz kuru attiecas projekta pārbaudes sertifikāts, ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā ar projekta pārbaudes sertifikātu saistīto tehnisko dokumentāciju.

43.10 Ja veiktās izmaiņas var ietekmēt transportējamās spiedieniekārtas atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām vai mainīt lietošanas nosacījumus, ražotāja pienākums ir saņemt papildu apliecinājumu. To izsniedz kā papildinājumu projekta pārbaudes sertifikātam.

43.11 Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem, kā arī — pēc attiecīgo iestāžu pamatota pieprasījuma — par izsniegtajiem projekta pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem.

43.12 Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem projekta pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kā arī par projektiem, kuriem ir atteikts izsniegt projekta pārbaudes sertifikātu. Citas paziņotās institūcijas pēc pieprasījuma var saņemt informāciju par izsniegtajiem projekta pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem.

43.13 Ražotājs nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju tehniskajai dokumentācijai un projekta pārbaudes sertifikāta un tā papildinājumu kopijām 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas. Ja ražotājs neatrodas Latvijā, tehnisko dokumentāciju un projekta pārbaudes sertifikāta un tā papildinājumu kopijas glabā persona, kura transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū.

3.5. Sertificētā parauga atbilstības pārbaude (C1 modulis)

44. Sertificētā parauga atbilstības pārbaude (C1 modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs nodrošina un apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajai spiedieniekārtai, kā arī šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām. Ražotājs katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru marķē ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

45. Transportējamās spiedieniekārtas galīgo novērtējumu veic ražotājs. Galīgā novērtējuma uzraudzību veic ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija, izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi. Nepieteikto apmeklējumu laikā paziņotā institūcija:

45.1. pārliecinās, vai ražotājs veic transportējamās spiedieniekārtas galīgo novērtējumu saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām;

45.2. izvēlas paraugus to izgatavošanas vietā vai noliktavā nepieciešamo testu veikšanai;

45.3. nosaka testiem nepieciešamo paraugu daudzumu, kā arī nosaka, vai galīgais novērtējums nepieciešams visām transportējamām spiedieniekārtām vai tikai daļai.

46. Ja transportējamā spiedieniekārta neatbilst šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu šo neatbilstību.

47. Paziņotā institūcija ir atbildīga, lai ražotājs uz katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra norādītu paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

48. Ražotājs nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju atbilstības deklarācijai un tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās spiedieniekārtas izgatavošanas. Ja ražotājs neatrodas Latvijā, atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju glabā persona, kura transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū.

3.6. Ražošanas kvalitātes nodrošināšana (D modulis)

49. Ražošanas kvalitātes nodrošināšana (D modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs ar apliecinātu kvalitātes sistēmu nodrošina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību parauga pārbaudes sertifikātā vai projekta pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

50. Ražotājs marķē ar Π marķējumu katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru un sastāda atbilstības deklarāciju. Blakus Π marķējumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic uzraudzību atbilstoši šo noteikumu 61.punktam.

51. Transportējamās spiedieniekārtas ražošanu, galīgo novērtējumu un pārbaudi ražotājs veic saskaņā ar apliecinātu kvalitātes sistēmu atbilstoši šo noteikumu 61.punktam.

52. Apliecināta kvalitātes sistēma nodrošina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību parauga pārbaudes sertifikātā vai projekta pārbaudes sertifikātā apliecinātajai spiedieniekārtai, kā arī šajos noteikumos, ADR nolīgumā un RID noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

53. Lai apliecinātu kvalitātes sistēmu, ražotājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā kvalitātes sistēmas novērtējuma iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

53.1. visu informāciju par transportējamo spiedieniekārtu;

53.2. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

53.3. apliecinātā parauga tehnisko dokumentāciju un parauga pārbaudes sertifikāta vai projekta pārbaudes sertifikāta kopiju.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

54. Ražotājs izstrādā visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

55. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

55.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšanā;

55.2. transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas, kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas tehnika un procesi, kā arī sistemātisku pasākumu apraksti, pievēršot īpašu uzmanību transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanas procedūrām, kuras apliecinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

55.3. pārbaudes un testi, kas veicami pirms transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas, izgatavošanas laikā un pēc izgatavošanas, minēto pārbaužu un testu biežums;

55.4. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu pārskati, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi (īpaši — personāla, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus));

55.5. kvalitātes uzraudzības līdzekļi un kvalitātes sistēmas vadība.

56. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 53., 54. un 55.punktā noteiktajām prasībām.

57. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupā ir vismaz viens eksperts, kuram ir pieredze transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanas tehnoloģiju novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes apmeklējumu attiecīgās spiedieniekārtas izgatavošanas vietā.

58. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam novērtēšanas rezultātu. Paziņojumā iekļauj kvalitātes sistēmas atbilstības pārbaudes atzinumu un paziņotās institūcijas lēmumu un tā pamatojumu, kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

59. Ražotājs pilda saistības, ko nosaka apliecinātā kvalitātes sistēma, un nodrošina tās atbilstību un efektivitāti, kā arī nodrošina iespēju piekļūt attiecīgajai dokumentācijai un transportējamām spiedieniekārtām to izgatavošanas, pārbaudes un testēšanas laikā.

60. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura apliecinājusi attiecīgo kvalitātes sistēmu, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma nodrošinās atbilstību šo noteikumu 53., 54. un 55.punktā noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams atkārtots tās novērtējums. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj pārbaudes atzinumu un lēmuma pamatojumu.

61. Lai pārliecinātos, kā ražotājs pilda attiecīgos pienākumus saistībā ar apliecināto kvalitātes sistēmu, paziņotā institūcija veic kvalitātes sistēmas uzraudzību:

61.1. uzrauga transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanu, pārbaudes, testēšanu un uzglabāšanu un pārbauda nepieciešamo dokumentāciju, īpaši:

61.1.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

61.1.2. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus (īpaši — personāla, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus));

61.2. periodiski veic uzraudzības pārbaudes (auditu), lai vismaz reizi trijos gados vai biežāk (ja paziņotā institūcija, pamatojoties uz iepriekšējos apmeklējumos konstatētajām neatbilstībām, to uzskata par nepieciešamu) nodrošinātu pilnu pārbaudi un pārliecinātos, kā ražotājs uztur un lieto kvalitātes sistēmu, un iesniedz ražotājam uzraudzības pārbaudes (audita) pārskatu. Pirmajā gadā pēc sertifikāta izsniegšanas paziņotā institūcija veic uzraudzības pārbaudes (auditu) vismaz divas reizes;

61.3. izmanto nepieteikto apmeklējumu metodi. Nepieteikto apmeklējumu nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no paziņotās institūcijas izmantotās uzraudzības sistēmas, ņemot vērā:

61.3.1. transportējamās spiedieniekārtas kategoriju;

61.3.2. iepriekšējās uzraudzības pārbaudes (audita) rezultātus;

61.3.3. nepieciešamību novērst atklātās neatbilstības vai veikt attiecīgas izmaiņas;

61.3.4. īpašus nosacījumus, kas saistīti ar kvalitātes sistēmas apliecinājumu;

61.3.5. būtiskas izmaiņas transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas organizācijā, kvalitātes sistēmas politikā vai metodēs;

61.4. izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda (verificē), vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi un vai ražotājs nodrošina atbilstošu pārbaužu veikšanu. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam nepieteiktā apmeklējuma pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

62. Ražotājs 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

62.1. kvalitātes sistēmas dokumentācijai;

62.2. informācijai par papildinājumiem kvalitātes sistēmā;

62.3. paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

63. Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem un — pēc tirgus uzraudzības iestāžu pamatota pieprasījuma — izsniegtajiem transportējamo spiedieniekārtu kvalitātes sistēmas apliecinājumiem. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem kvalitātes sistēmas apliecinājumiem un noraidītajiem apliecināšanas iesniegumiem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

3.6.1 Ražošanas kvalitātes nodrošināšana bez parauga pārbaudes apliecinājuma (D1 modulis)

(Apakšnodaļa MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

63.1 Ražošanas kvalitātes nodrošināšana bez parauga pārbaudes apliecinājuma (D1 modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs ar apliecinātu kvalitātes sistēmu nodrošina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

63.2 Ražotājs marķē katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju. Blakus Π marķējumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic uzraudzību atbilstoši šo noteikumu 63.4 punktam.

63.3 Transportējamās spiedieniekārtas ražošanu, galīgo novērtējumu un pārbaudi ražotājs veic saskaņā ar apliecinātu kvalitātes sistēmu atbilstoši šo noteikumu 63.4 punktam.

63.4 Lai varētu novērtēt attiecīgās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs iekļauj tehniskajā dokumentācijā informāciju par transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu, kā arī šādas ziņas:

63.4 1. transportējamās spiedieniekārtas vispārīgs apraksts;

63.4 2. konstrukcijas kopsalikuma rasējums, sastāvdaļu rasējums, salikuma vienību rasējums un citi nepieciešamie darba rasējumi un shēmas;

63.4 3. šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minēto rasējumu un shēmu apraksti un skaidrojumi;

63.4 4. to risinājumu apraksts, kuri lietoti, lai izpildītu šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktās prasības;

63.4 5. projektēšanas aprēķini, veikto pārbaužu un izmēģinājumu rezultāti;

63.4 6. testēšanas pārskati.

63.5 Ja ražotājs izmanto apliecinātu kvalitātes sistēmu, uzskatāms, ka transportējamās spiedieniekārtas atbilst šajos noteikumos, ADR nolīgumā un RID noteikumos noteiktajām prasībām.

63.6 Lai apliecinātu kvalitātes sistēmu, ražotājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā kvalitātes sistēmas novērtējuma iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

63.6 1. šo noteikumu 63.4 punktā minēto informāciju par transportējamo spiedieniekārtu;

63.6 2. šo noteikumu 63.8 punktā minēto kvalitātes sistēmas dokumentāciju.

63.7 Ražotājs izstrādā visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

63.8 Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

63.8 1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un uzdevumi, organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšanā;

63.8 2. transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procedūras un sistemātisku pasākumu apraksti;

63.8 3. pārbaudes un testi, kas veicami pirms transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas, izgatavošanas laikā un pēc izgatavošanas, minēto pārbaužu un testu biežums;

63.8 4. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu pārskati, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi (īpaši tā personāla, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus));

63.8 5. kvalitātes uzraudzības līdzekļi un kvalitātes sistēmas vadība.

63.9 Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 63.6, 63.7 un 63.8 punktā noteiktajām prasībām.

63.10 Paziņotās institūcijas pārbaudes grupā ir vismaz viens eksperts, kuram ir pieredze transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanas tehnoloģiju novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes apmeklējumu attiecīgās spiedieniekārtas izgatavošanas vietā.

63.11 Paziņotā institūcija paziņo ražotājam novērtēšanas rezultātu. Paziņojumā iekļauj kvalitātes sistēmas atbilstības pārbaudes lēmumu un tā pamatojumu, kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

63.12 Ražotājs pilda saistības, ko nosaka apliecinātā kvalitātes sistēma, un nodrošina sistēmas atbilstību un efektivitāti, kā arī iespēju piekļūt attiecīgajai dokumentācijai un transportējamām spiedieniekārtām to izgatavošanas, pārbaudes un testēšanas laikā.

63.13 Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura apliecinājusi attiecīgo kvalitātes sistēmu, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma nodrošinās atbilstību šo noteikumu 63.6, 63.7 un 63.8 punktā noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams atkārtots tās novērtējums. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam savu lēmumu un lēmuma pamatojumu.

63.14 Lai pārliecinātos, kā ražotājs pilda attiecīgos pienākumus saistībā ar apliecināto kvalitātes sistēmu, paziņotā institūcija veic kvalitātes sistēmas uzraudzību:

63.14 1. uzrauga transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanu, pārbaudes, testēšanu un uzglabāšanu un pārbauda nepieciešamo dokumentāciju, īpaši:

63.14 1.1. šo noteikumu 63.8 punktā minēto kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

63.14 1.2. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus (īpaši tā personāla, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus));

63.14 2. periodiski veic uzraudzības pārbaudes (auditu), lai vismaz reizi trijos gados vai biežāk (ja paziņotā institūcija, pamatojoties uz iepriekšējos apmeklējumos konstatētajām neatbilstībām, to uzskata par nepieciešamu) nodrošinātu pilnu pārbaudi un pārliecinātos, kā ražotājs uztur un lieto kvalitātes sistēmu, un iesniedz ražotājam uzraudzības pārbaudes (audita) pārskatu. Pirmajā gadā pēc sertifikāta izsniegšanas paziņotā institūcija veic uzraudzības pārbaudes (auditu) vismaz divas reizes;

63.14 3. izmanto nepieteikto apmeklējumu metodi. Nepieteikto apmeklējumu nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no paziņotās institūcijas izmantotās uzraudzības sistēmas, ņemot vērā:

63.14 3.1. transportējamās spiedieniekārtas kategoriju;

63.14 3.2. iepriekšējās uzraudzības pārbaudes (audita) rezultātus;

63.14 3.3. nepieciešamību novērst atklātās neatbilstības vai veikt attiecīgas izmaiņas;

63.14 3.4. īpašus nosacījumus, kas saistīti ar kvalitātes sistēmas apliecinājumu;

63.14 3.5. būtiskas izmaiņas transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas organizācijā, kvalitātes sistēmas politikā vai metodēs;

63.14 4. lai pārbaudītu, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi, nepieteiktā apmeklējuma laikā paziņotā institūcija var veikt testus vai pieprasīt to veikšanu ražotājam. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam nepieteiktā apmeklējuma pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

63.15 Ražotājs 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

62.15 1. šo noteikumu 63.4 punktā noteiktajai tehniskajai dokumentācijai;

63.15 2. šo noteikumu 63.8 punktā minētajai kvalitātes sistēmas dokumentācijai;

63.15 3. šo noteikumu 63.13 punktā minētajai informācijai par papildinājumiem kvalitātes sistēmā;

63.15 4. šo noteikumu 63.11 un 63.13 punktā un 63.14 2. un 63.14 4.apakšpunktā minētajiem paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

63.16 Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem un — pēc tirgus uzraudzības iestāžu pamatota pieprasījuma — izsniegtajiem transportējamo spiedieniekārtu kvalitātes sistēmas apliecinājumiem. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem kvalitātes sistēmas apliecinājumiem un noraidītajiem apliecināšanas iesniegumiem.

3.7. Transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšana (E modulis)

64. Transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšana (E modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs ar apliecinātu kvalitātes sistēmu nodrošina un apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajai spiedieniekārtai, kā arī šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

65. Ražotājs marķē katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju. Blakus Π marķējumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic kvalitātes sistēmas uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 77.punktu.

66. Transportējamās spiedieniekārtas galīgo novērtējumu un pārbaudi ražotājs veic atbilstoši kvalitātes sistēmai paziņotās institūcijas uzraudzībā saskaņā ar šo noteikumu 77.punktu.

67. Lai apliecinātu kvalitātes sistēmu, ražotājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniegumu novērtējumam. Iesniegumam pievieno:

67.1. visu informāciju par transportējamo spiedieniekārtu;

67.2. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

67.3. apliecinātā parauga tehnisko dokumentāciju un parauga pārbaudes sertifikāta kopiju.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

68. Lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs atbilstoši kvalitātes sistēmai katru spiedieniekārtas eksemplāru pārbauda un testē saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

69. Ražotājs izstrādā visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos rakstiski dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

70. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

70.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšanā;

70.2. pārbaudes un testi, ko paredzēts veikt pēc transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas;

70.3. kvalitātes sistēmas vadības uzraudzības līdzekļi;

70.4. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu pārskati, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi (īpaši — personāla, kurš veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus)).

71. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 68., 69. un 70.punktā noteiktajām prasībām.

72. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupā ir vismaz viens eksperts, kuram ir pieredze attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes apmeklējumu attiecīgās spiedieniekārtas izgatavošanas vietā.

73. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam novērtēšanas rezultātu. Paziņojumā iekļauj kvalitātes sistēmas atbilstības pārbaudes atzinumu un paziņotās institūcijas lēmumu un tā pamatojumu, kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

74. Ražotājs pilda saistības, ko nosaka apliecinātā kvalitātes sistēma, un nodrošina tās atbilstību un efektivitāti, kā arī nodrošina iespēju piekļūt attiecīgajai dokumentācijai un transportējamām spiedieniekārtām to izgatavošanas, pārbaudes un testēšanas laikā.

75. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura apliecinājusi kvalitātes sistēmu, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā.

76. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma nodrošinās atbilstību šo noteikumu 68., 69. un 70.punktā noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams atkārtots tās novērtējums. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj pārbaudes atzinumu un lēmuma pamatojumu.

77. Lai pārliecinātos, kā ražotājs pilda attiecīgos ar apliecināto kvalitātes sistēmu saistītos pienākumus, paziņotā institūcija veic ražotāja kvalitātes sistēmas uzraudzību:

77.1. uzrauga transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanu, pārbaudes, testēšanu un uzglabāšanu un pārbauda nepieciešamo dokumentāciju, īpaši:

77.1.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

77.1.2. tehnisko dokumentāciju;

77.1.3. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus, kvalifikācijas apliecinājumus);

77.2. periodiski veic uzraudzības pārbaudes (auditu), lai vismaz reizi trijos gados vai biežāk (ja paziņotā institūcija, pamatojoties uz iepriekšējos apmeklējumos konstatētajām neatbilstībām, to uzskata par nepieciešamu) veiktu pilnu pārbaudi un pārliecinātos, kā ražotājs uztur un lieto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam uzraudzības pārbaudes (audita) pārskatu. Pirmajā gadā pēc sertifikāta izsniegšanas paziņotā institūcija veic uzraudzības pārbaudes (auditu) vismaz divas reizes;

77.3. izmanto nepieteikto apmeklējumu metodi. Nepieteikto apmeklējumu nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no paziņotās institūcijas izmantotās uzraudzības sistēmas, ņemot vērā:

77.3.1. transportējamās spiedieniekārtas kategoriju;

77.3.2. iepriekšējās uzraudzības pārbaudes (audita) rezultātus;

77.3.3. nepieciešamību novērst atklātās neatbilstības vai veikt izmaiņas;

77.3.4. īpašus nosacījumus, kas saistīti ar kvalitātes sistēmas apliecinājumu;

77.3.5. būtiskas pārmaiņas transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas organizācijā, politikā vai tehnikā;

77.4. izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda (verificē), vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi un ražotājs nodrošina atbilstošu pārbaužu veikšanu. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

78. Ražotājs 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

78.1. kvalitātes sistēmas dokumentācijai;

78.2. informācijai par papildinājumiem kvalitātes sistēmā;

78.3. paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

79. Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem kvalitātes sistēmas apstiprinājumiem un — pēc tirgus uzraudzības iestāžu pamatota pieprasījuma — par izsniegtajiem kvalitātes sistēmas apstiprinājumiem. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem kvalitātes sistēmas apliecinājumiem un noraidītajiem apliecināšanas iesniegumiem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

3.7.1 Transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšana bez parauga pārbaudes apliecinājuma (E1 modulis)

(Apakšnodaļa MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

79.1 Transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšana bez parauga pārbaudes apliecinājuma (E1 modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs ar apliecinātu kvalitātes sistēmu nodrošina un apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

79.2 Ražotājs marķē katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju. Blakus Π marķējumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic kvalitātes sistēmas uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 79.15 punktu.

79.3 Transportējamās spiedieniekārtas galīgo novērtējumu un pārbaudi ražotājs veic kvalitātes sistēmas ietvaros paziņotās institūcijas uzraudzībā saskaņā ar šo noteikumu 79.15 punktu.

79.4 Lai saskaņā ar šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām varētu novērtēt attiecīgās spiedieniekārtas atbilstību, ražotājs iekļauj tehniskajā dokumentācijā informāciju par transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu, kā arī:

79.4 1. transportējamās spiedieniekārtas vispārīgo aprakstu;

79.4 2. projekta kopsalikuma rasējumu, sastāvdaļu rasējumu, salikuma vienību rasējumu un citus nepieciešamos darba rasējumus un shēmas;

79.4 3. šo noteikumu 43.3 2.apakšpunktā minēto rasējumu, shēmu un transportējamās spiedieniekārtas darbības aprakstus un skaidrojumus;

79.4 4. to risinājumu aprakstu, kuri lietoti, lai izpildītu šo noteikumu prasības;

79.4 5. projektēšanas aprēķinus, pārbaužu un izmēģinājumu rezultātus;

79.4 6. testēšanas pārskatus.

79.5 Lai apliecinātu kvalitātes sistēmu, ražotājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniegumu novērtējumam. Iesniegumam pievieno:

79.5 1. šo noteikumu 79.4 punktā minēto informāciju par transportējamo spiedieniekārtu;

79.5 2. šo noteikumu 79.8 punktā minēto kvalitātes sistēmas dokumentāciju.

79.6 Lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs atbilstoši kvalitātes sistēmai katru spiedieniekārtas eksemplāru pārbauda un testē saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

79.7 Ražotājs izstrādā visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos rakstiski dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

79.8 Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

79.8 1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un uzdevumi, organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras transportējamās spiedieniekārtas ražošanas kvalitātes nodrošināšanā;

79.8 2. izmantotās transportējamās spiedieniekārtas daļu savienošanas procedūru apraksti;

79.8 3. pārbaudes un testi, ko paredzēts veikt pēc transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas;

79.8 4. kvalitātes sistēmas vadības uzraudzības līdzekļi;

79.8 5. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu pārskati, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi (īpaši tā personāla, kurš veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus)).

79.9 Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 79.8 punktā noteiktajām prasībām.

79.10 Paziņotās institūcijas pārbaudes grupā ir vismaz viens eksperts, kuram ir pieredze attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes apmeklējumu attiecīgās spiedieniekārtas izgatavošanas vietā.

79.11 Paziņotā institūcija paziņo ražotājam novērtēšanas rezultātu. Paziņojumā iekļauj kvalitātes sistēmas atbilstības pārbaudes atzinumu un paziņotās institūcijas lēmumu un tā pamatojumu, kā arī norāda lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

79.12 Ražotājs pilda saistības, ko nosaka apliecinātā kvalitātes sistēma, un nodrošina tās atbilstību un efektivitāti, kā arī nodrošina iespēju paziņotajai institūcijai piekļūt attiecīgajai dokumentācijai un transportējamām spiedieniekārtām to izgatavošanas, pārbaudes un testēšanas laikā.

79.13 Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura apliecinājusi kvalitātes sistēmu, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā.

79.14 Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma nodrošinās atbilstību šo noteikumu 79.8 punktā noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams tās atkārtots novērtējums. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj pārbaudes atzinumu un lēmuma pamatojumu.

79.15 Lai pārliecinātos, kā ražotājs pilda attiecīgos ar apliecināto kvalitātes sistēmu saistītos pienākumus, paziņotā institūcija veic ražotāja kvalitātes sistēmas uzraudzību:

79.15 1. uzrauga transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanu, pārbaudes, testēšanu un uzglabāšanu un pārbauda nepieciešamo dokumentāciju, īpaši:

79.15 1.1. šo noteikumu 79.8 punktā minēto kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

79.15 1.2. šo noteikumu 79.4 punktā minēto tehnisko dokumentāciju;

79.15 1.3. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, tā personāla kvalifikācijas apliecinājumus, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus);

79.15 2. periodiski vismaz reizi trijos gados vai biežāk (ja paziņotā institūcija, pamatojoties uz iepriekšējos apmeklējumos konstatētajām neatbilstībām, to uzskata par nepieciešamu) veic uzraudzības pārbaudes (auditu), lai veiktu pilnu pārbaudi un pārliecinātos, kā ražotājs uztur un lieto transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam uzraudzības pārbaudes (audita) pārskatu. Pirmajā gadā pēc sertifikāta izsniegšanas paziņotā institūcija veic pārbaudes vismaz divas reizes;

79.15 3. izmanto nepieteikto apmeklējumu metodi. Nepieteikto apmeklējumu nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no paziņotās institūcijas izmantotās uzraudzības sistēmas, ņemot vērā:

79.15 3.1. transportējamās spiedieniekārtas kategoriju;

79.15 3.2. iepriekšējās uzraudzības pārbaudes (audita) rezultātus;

79.15 3.3. nepieciešamību novērst atklātās neatbilstības vai veikt izmaiņas;

79.15 3.4. īpašus nosacījumus, kas saistīti ar kvalitātes sistēmas apliecinājumu;

79.15 3.5. būtiskas pārmaiņas transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas organizācijā, politikā vai tehnikā;

79.15 4. izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda (verificē), vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi un ražotājs nodrošina atbilstošu pārbaužu veikšanu. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

79.16 Ražotājs 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

79.16 1. šo noteikumu 79.8 punktā minētajai kvalitātes sistēmas dokumentācijai;

79.16 2. informācijai par papildinājumiem kvalitātes sistēmā;

79.16 3. paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

79.17 Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem kvalitātes sistēmas apstiprinājumiem un — pēc tirgus uzraudzības iestāžu pamatota pieprasījuma — par izsniegtajiem kvalitātes sistēmas apstiprinājumiem. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem kvalitātes sistēmas apliecinājumiem un noraidītajiem apliecināšanas iesniegumiem.

3.8. Transportējamo spiedieniekārtu verifikācija (F modulis)

80. Transportējamo spiedieniekārtu verifikācija (F modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs nodrošina un apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajai spiedieniekārtai.

81. Ražotājs marķē katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

82. Paziņotā institūcija testē un pārbauda katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru, lai novērtētu tā atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

83. Testējot un pārbaudot transportējamās spiedieniekārtas, paziņotā institūcija:

83.1. pārbauda katru spiedieniekārtas eksemplāru un veic normatīvajos aktos noteiktos testus, lai pārbaudītu (verificētu), vai transportējamā spiedieniekārta atbilst parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajai spiedieniekārtai un šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām;

83.2. pārbauda (verificē), vai tā personāla kvalifikācija, kurš veic transportējamo spiedieniekārtu daļu metināšanu un nesagraujošos testus, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

83.3. pārbauda (verificē), vai materiālu ražotāju izsniegtie sertifikāti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

83.4. veic galīgo novērtējumu un stiprības testus, kas noteikti ADR nolīgumā vai RID noteikumos, vai nodrošina to veikšanu. Ja nepieciešams, pārbauda drošības ierīces;

83.5. uz katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra norāda paziņotās institūcijas identifikācijas numuru;

83.6. ja transportējamā spiedieniekārta atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, izsniedz transportējamās spiedieniekārtas atbilstības sertifikātu.

84. Ražotājs nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju atbilstības deklarācijai un transportējamās spiedieniekārtas atbilstības sertifikātam 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās spiedieniekārtas izgatavošanas. Ja ražotājs neatrodas Latvijā, atbilstības deklarāciju un atbilstības sertifikāta kopiju glabā persona, kura transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū.

3.9. Transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija (G modulis)

85. Transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija (G modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs nodrošina un apliecina, ka transportējamā spiedieniekārta, kurai ir izsniegts šo noteikumu 91.punktā noteiktais transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra atbilstības sertifikāts, atbilst šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

86. Katru transportējamās spiedieniekārtas eksemplāru ražotājs marķē ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

87. Lai saņemtu spiedieniekārtas eksemplāra atbilstības sertifikātu, ražotājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā:

87.1. iesniegumu transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra verifikācijai. Iesniegumā norāda ražotāja nosaukumu, adresi un transportējamās spiedieniekārtas atrašanās vietu;

87.2. rakstisku apliecinājumu, ka šāds iesniegums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

87.3. tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

88. Lai varētu novērtēt attiecīgās spiedieniekārtas atbilstību saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs iekļauj tehniskajā dokumentācijā šādu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu un lietošanu:

88.1. transportējamās spiedieniekārtas vispārīgs apraksts;

88.2. konstrukcijas kopsalikuma rasējums, sastāvdaļu rasējums, salikuma vienību rasējums un citi nepieciešamie darba rasējumi un shēmas;

88.3. šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minēto rasējumu, shēmu un transportējamās spiedieniekārtas darbības apraksti un skaidrojumi;

88.4. to risinājumu apraksts, kuri lietoti, lai izpildītu šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktās prasības;

88.5. projektēšanas aprēķini, veikto pārbaužu un izmēģinājumu rezultāti;

88.6. testēšanas pārskati;

88.7. ziņas par transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas un testēšanas procedūru apstiprināšanu, kā arī par tās izgatavošanā un pārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikāciju, īpaši par tā personāla kvalifikāciju, kas veic spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus.

89. Lai pārliecinātos par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija pārbauda katru spiedieniekārtu, tās konstrukciju un uzbūvi un izgatavošanas laikā veic testus, īpaši pārbaudot:

89.1. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz projektu un izgatavošanas procedūrām;

89.2. vai netiek lietoti normatīvo aktu prasībām neatbilstoši materiāli, kā arī pārbauda (verificē) materiālu ražotāja izsniegtos materiālu sertifikātus;

89.3. vai transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanas procedūras ir apliecinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

89.4. vai tā personāla kvalifikācija, kurš veic transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošos testus, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

89.5. veic noteikto galīgo novērtējumu un stiprības testus vai nodrošina attiecīgo testu veikšanu. Ja nepieciešams, pārbauda drošības ierīces.

90. Ja transportējamā spiedieniekārta atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija uz katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra norāda identifikācijas numuru un izsniedz transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra atbilstības sertifikātu. Sertifikātu glabā 10 gadus.

91. Ražotājs nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju atbilstības deklarācijai, tehniskajai dokumentācijai un eksemplāra atbilstības sertifikātam 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas. Ja transportējamās spiedieniekārtas ražotājs neatrodas Latvijā, atbilstības deklarāciju, tehnisko dokumentāciju un eksemplāra atbilstības sertifikāta kopiju glabā persona, kura spiedieniekārtu piedāvā tirgū.

3.10. Visaptverošas kvalitātes nodrošināšana (H modulis)

92. Visaptverošas kvalitātes nodrošināšana (H modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs nodrošina un apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām, izmantojot visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

93. Katru transportējamo spiedieniekārtu ražotājs marķē ar Π marķējumu un sastāda atbilstības deklarāciju. Blakus Π marķējumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 106.punktu.

94. Transportējamās spiedieniekārtas projektēšanu, izgatavošanu, galīgo novērtējumu un pārbaudes ražotājs veic atbilstoši paziņotās institūcijas apliecinātai visaptverošai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai.

95. Lai saņemtu visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apliecinājumu, ražotājs ievieš uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) kvalitātes sistēmu, kas aptver visas projektēšanas, izgatavošanas un pārbaudes norises uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), un iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniegumu novērtējumam.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

96. Iesniegumā iekļauj atbilstības novērtēšanai nepieciešamo informāciju par transportējamo spiedieniekārtu. Iesniegumam pievieno visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

97. Visaptveroša kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

98. Ražotājs izstrādā visus visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos rakstiski dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

99. Visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

99.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras transportējamās spiedieniekārtas kvalitātes nodrošināšanā;

99.2. tehniskā projekta specifikācijas (arī līdzekļi, ko paredzēts izmantot, lai nodrošinātu šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteikto prasību izpildi);

99.3. projekta vadība un projekta verifikācijas metodes, procesi un sistemātiskie pasākumi, ko paredzēts izmantot transportējamas spiedieniekārtas projektēšanā;

99.4. transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas, kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesi un sistemātisku pasākumu apraksti;

99.5. pārbaudes un testi, kas veicami pirms transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas, izgatavošanas laikā un pēc izgatavošanas, un to periodiskums;

99.6. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu pārskati, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi, īpaši attiecībā uz transportējamās spiedieniekārtas daļu metināšanu un nesagraujošiem testiem);

99.7. kvalitātes uzraudzības līdzekļi un visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadība.

100. Paziņotā institūcija novērtē visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu tās atbilstību šo noteikumu 97., 98. un 99.punktā noteiktajām prasībām.

101. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupā ir vismaz viens eksperts, kuram ir pieredze transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanas tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes apmeklējumu attiecīgo spiedieniekārtu izgatavošanas vietā.

102. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam novērtēšanas rezultātu. Paziņojumā iekļauj atzinumu par visaptverošas kvalitātes sistēmas atbilstību un pamatotu lēmumu par pārbaudes rezultātiem, kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

103. Ražotājs pilda saistības, ko nosaka apliecinātā visaptverošas kvalitātes sistēma, un nodrošina tās atbilstību un efektivitāti, kā arī nodrošina paziņotai institūcijai iespēju piekļūt dokumentācijai un attiecīgajām spiedieniekārtām to izgatavošanas, pārbaudes un testēšanas laikā.

104. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura apliecinājusi visaptverošo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā.

105. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šo noteikumu 97., 98. un 99.punktā noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams atkārtots tās novērtējums. Paziņotā institūcija paziņo ražotājam savu lēmumu. Paziņojumā iekļauj pārbaudes atzinumu un lēmuma pamatojumu.

106. Lai pārliecinātos, kā ražotājs pilda attiecīgos ar apliecināto visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saistītos pienākumus, paziņotā institūcija veic visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību:

106.1. uzrauga transportējamo spiedieniekārtu izgatavošanu, pārbaudes, testēšanu un uzglabāšanu un pārbauda nepieciešamo dokumentāciju, īpaši:

106.1.1. visaptverošas kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

106.1.2. analīžu rezultātus, aprēķinus, testus un citus kvalitātes pierakstus, kas attiecas uz kvalitātes sistēmas projektēšanu;

106.1.3. kvalitātes pierakstus, kas attiecas uz ražošanas kvalitāti (piemēram, pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus);

106.2. periodiski vismaz reizi trijos gados vai biežāk (ja paziņotā institūcija, pamatojoties uz iepriekšējos apmeklējumos konstatētajām neatbilstībām, to uzskata par nepieciešamu) veic uzraudzības pārbaudes (auditu), lai veiktu pilnu pārbaudi un pārliecinātos, kā ražotājs uztur un lieto visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam uzraudzības pārbaudes (audita) pārskatu. Pirmajā gadā pēc sertifikāta izsniegšanas paziņotā institūcija veic pārbaudes vismaz divas reizes;

106.3. izmanto nepieteikto apmeklējumu metodi. Nepieteikto apmeklējumu nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no paziņotās institūcijas izmantotās uzraudzības sistēmas, ņemot vērā:

106.3.1. transportējamās spiedieniekārtas kategoriju;

106.3.2. iepriekšējās uzraudzības pārbaudes (audita) rezultātus;

106.3.3. nepieciešamību novērst atklātās neatbilstības vai veikt izmaiņas;

106.3.4. īpašus nosacījumus, kas saistīti ar visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apliecinājumu;

106.3.5. būtiskas pārmaiņas transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas organizācijā, politikā vai tehnoloģijā;

106.4. izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda (verificē), vai visaptverošā kvalitātes sistēma darbojas pareizi un ražotājs nodrošina atbilstošu pārbaužu veikšanu. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

107. Ražotājs 10 gadus pēc pēdējās attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas izgatavošanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

107.1. visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai;

107.2. informācijai par papildinājumiem visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā;

107.3. paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

108. Paziņotā institūcija informē tirgus uzraudzības iestādes par anulētajiem un — pēc tirgus uzraudzības iestāžu pamatota pieprasījuma — par izsniegtajiem transportējamo spiedieniekārtu visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apliecinājumiem. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem visaptverošas kvalitātes sistēmas apliecinājumiem un noraidītajiem apliecināšanas iesniegumiem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

3.11. Visaptverošas kvalitātes nodrošināšana, izmantojot transportējamās spiedieniekārtas projekta pārbaudi un galīgā novērtējuma uzraudzību (H1 modulis)

109. Ja transportējamās spiedieniekārtas atbilstības novērtēšanai izvēlas visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu, izmantojot transportējamās spiedieniekārtas projekta pārbaudi un galīgā novērtējuma uzraudzību (H1 modulis), papildus šajā apakšnodaļā noteiktajām prasībām ražotājs piemēro arī visas šo noteikumu 3.10.apakšnodaļā noteiktās prasības.

110. Ražotājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā transportējamās spiedieniekārtas projekta pārbaudes iesniegumu. Iesniegumā iekļauj informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām un izprastu, kā attiecīgā spiedieniekārta ir projektēta, izgatavota un darbināma.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

111. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

111.1. tehniskā projekta specifikācijas (arī to standartu saraksts, kurus paredzēts izmantot);

111.2. ražotāja laboratorijas vai citas atbilstošas laboratorijas veikto testu rezultāti vai citi papildu pierādījumi projekta atbilstībai.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

112. Paziņotā institūcija, izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda transportējamās spiedieniekārtas un uzrauga, kā tiek veikts ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktais galīgais novērtējums.

113. Paziņotā institūcija izvērtē iesniegumā norādīto informāciju. Ja projekts atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz projekta pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā norāda pārbaudes atzinumu, spēkā esamības nosacījumus, datus, lai varētu identificēt novērtēto un sertificēto projektu un, ja nepieciešams, transportējamās spiedieniekārtas darbības aprakstu.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

114. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura ir izsniegusi projekta pārbaudes sertifikātu, par visām izmaiņām projektā. Ja izmaiņas var ietekmēt projekta atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām vai transportējamās spiedieniekārtas lietošanas nosacījumus, ražotājam jāsaņem papildu apliecinājums, ko izsniedz kā papildinājumu projekta pārbaudes sertifikātam.

115. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par anulētajiem projekta pārbaudes sertifikātiem un papildinājumiem un par noraidītajiem iesniegumiem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

3.12. Bīstamo kravu (izņemot 2.klases vielu un vielu, kas saskaņā ar ANO identifikāciju atbilst numuriem 1051, 1052 un 1790) dzelzceļa pārvadājumiem paredzēto transportējamo cisternu atbilstības novērtēšana

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

4. Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra

116. Pirms lietotas transportējamās spiedieniekārtas pirmreizējās piedāvāšanas Latvijas iekšējā tirgū, kā arī šo noteikumu 166.punktā noteiktajos gadījumos valdītājs novērtē katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra drošības līmeņa atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos, vai SMGS nolīgumā noteiktajam drošības līmenim (turpmāk — pārvērtēšana).

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

117. Transportējamo spiedieniekārtu pārvērtēšanu veic valdītāja izvēlēta paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

118. Transportējamās spiedieniekārtas valdītājs, tā pilnvarots pārstāvis vai lietotājs (turpmāk — valdītājs) nodrošina paziņotajai institūcijai pieeju visai lietotās transportējamās spiedieniekārtas dokumentācijai, lai varētu precīzi noteikt transportējamās spiedieniekārtas izcelsmi un atbilstību projekta prasībām. Acetilēna baloniem papildus nepieciešama sīka informācija par poraino masu. Valdītājs paziņo arī par jebkuriem transportējamās spiedieniekārtas lietošanas ierobežojumiem un nodrošina paziņoto institūciju ar pierakstiem par iespējamo bojājumu aprakstu vai veikto remontu.

119. Lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas nepieciešamo drošības līmeni, paziņotā institūcija pārbauda arī vārstus un citas palīgierīces, kurām ir tiešas drošības funkcijas transportējamo spiedieniekārtu lietošanā.

120. Paziņotā institūcija pārbauda un novērtē, vai lietotā spiedieniekārta nodrošina vismaz tādu pašu drošības līmeni, kāds nepieciešams transportējamām spiedieniekārtām atbilstoši ADR nolīgumam vai RID noteikumiem, vai SMGS nolīgumam. Novērtējums tiek veikts, pamatojoties uz šo noteikumu 118.punktā noteiktajiem dokumentiem un turpmākajām periodiskajām pārbaudēm attiecīgo transportējamo spiedieniekārtu lietošanas laikā saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļu.

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

121. Transportējamās spiedieniekārtas, kurām nodrošināta šo noteikumu 118., 119. un 120.punktā noteikto prasību izpilde, paziņotā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 5.2.apakšpunktu marķē ar Π marķējumu un savu identifikācijas numuru un izsniedz valdītājam transportējamās spiedieniekārtas atbilstības pārvērtēšanas sertifikātu.

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

122. Ja transportējamai spiedieniekārtai nav nodrošināta šo noteikumu 118., 119. vai 120.punktā noteikto prasību izpilde, paziņotā institūcija rakstiski paziņo par to transportējamās spiedieniekārtas valdītājam, un šīs spiedieniekārtas turpmākā lietošana ir aizliegta.

123. Sērijveidā ražotu transportējamo tvertņu, to vārstu un citu pārvadāšanā izmantojamo palīgierīču pārvērtēšanu var veikt arī paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, ja tvertnes tipa paraugu ir pārvērtējusi paziņota institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām.

4.1 Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējā pārbaude

(Nodaļa MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

123.1 Lai autoceļu pārvadājumiem paredzēto cisternu reģistrētu vai pārreģistrētu bīstamo iekārtu reģistrā, cisternas valdītājs nodrošina pirmreizējo pārbaudi tā izvēlētajā paziņotajā institūcijā, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām, iepriekš vienojoties par pārbaudes laiku un vietu.

123.2 Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējā pārbaudē paziņotā institūcija pārliecinās par tehniskajā dokumentācijā norādīto datu atbilstību faktiskajiem autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas datiem un nosaka nepieciešamo pārbaudes apjomu saskaņā ar ADR nolīgumu.

123.3 Ja pirms autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā valdītājs uzrāda spēkā esošus pārbaudes rezultātus (protokolus) par autocisternas atbilstību ADR nolīguma prasībām, uzskata, ka cisternas tehniskā pārbaude saskaņā ar ADR nolīguma prasībām ir veikta attiecīgajā valstī, un attiecīgo cisternas tehnisko pārbaudi (sākotnējo pārbaudi, periodisko pārbaudi vai hermētiskuma pārbaudi) autoceļu pārvadājumiem paredzētajai cisternai neveic.

123.4 Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējās pārbaudes laikā iegūtos datus par autoceļu pārvadājumiem paredzēto cisternu paziņotā institūcija ievada bīstamo iekārtu reģistrā un izsniedz cisternas valdītājam cisternas pasi.

123.5 Ja autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējās pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi, cisternas valdītājs tos novērš un veic atkārtotu pārbaudi paziņotajā institūcijā.

5. Transportējamo spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības kārtība periodiskajās pārbaudēs
5.1. Vispārīgās prasības

124. Katru transportējamo spiedieniekārtu, tās palīgierīces un drošības aprīkojumu lietošanas laikā periodiski pārbauda (turpmāk — inspicēšana) ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajos termiņos. Inspicēšanu veic transportējamās spiedieniekārtas valdītāja izvēlēta paziņotā institūcija.

125. Inspicēšanu drīkst veikt:

125.1. paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, — pārvadājumiem paredzētām transportējamām spiedieniekārtām;

125.2. paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, — pārvadājumiem paredzētām transportējamām tvertnēm;

125.3. valdītājs šo noteikumu 5.3.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, ja tā darbību uzrauga paziņota institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

126. (Svītrots ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055.)

5.2. Transportējamo spiedieniekārtu inspicēšana

127. Transportējamās spiedieniekārtas inspicēšana ir procedūra, kurā valdītājs nodrošina, ka transportējamā spiedieniekārta, kura periodiski tiek inspicēta šo noteikumu 130.punktā noteiktajā kārtībā, atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

128. Valdītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību šajos noteikumos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām, kā arī šādu prasību izpildi:

128.1. transportējamo spiedieniekārtu izmanto tikai atbilstoši ražotāja noteiktajam mērķim;

128.2. transportējamo spiedieniekārtu uzpilda atbilstoši normatīvajos aktos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām;

128.3. transportējamā spiedieniekārta ir apkopta un atbilstoši uzturēta (arī krāsojums);

128.4. transportējamā spiedieniekārta tiek periodiski pārbaudīta saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

129. Valdītājs dokumentē šo noteikumu 128.punktā noteiktās darbības un nodrošina attiecīgo dokumentu pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm.

130. Paziņotā institūcija veic vai nodrošina katras transportējamās spiedieniekārtas pārbaudes un testus atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos, vai SMGS nolīgumā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām, lai pārliecinātos par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

131. Paziņotā institūcija uz katra transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra norāda savu identifikācijas numuru un pārbaudes datumu, kā arī sastāda un izsniedz inspicēšanas protokolu. Inspicēšanas protokolā var ietvert vairāku transportējamo spiedieniekārtu pārbaudes rezultātus, noformējot kā transportējamo spiedieniekārtu grupas inspicēšanas protokolu.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

132. Valdītājs uzglabā inspicēšanas protokolus un šo noteikumu 128.punktā noteiktos dokumentus 10 gadus pēc pēdējās transportējamās spiedieniekārtas inspicēšanas.

5.3. Transportējamo tvertņu inspicēšanas kvalitātes sistēma

(Apakšnodaļas nosaukums MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

133. Transportējamās tvertnes inspicēšanas kvalitātes sistēma ir procedūra, kurā valdītājs nodrošina un apliecina, ka transportējamā tvertne atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

134. Valdītājs uz visām pārbaudītajām transportējamām tvertnēm norāda inspicēšanas datumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic šo noteikumu 152.punktā noteikto uzraudzību, kā arī raksta protokolu un informāciju iekļauj atbilstības deklarācijā.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

135. Atbilstības deklarācijā valdītājs norāda vismaz šādu informāciju:

135.1. valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, un, ja spiedieniekārtu lieto cita persona, tās nosaukums un adrese;

135.2. transportējamās tvertnes vispārīgie identifikācijas dati;

135.3. norādes uz veiktajām inspicēšanām;

135.4. tās paziņotās institūcijas nosaukums un adrese, kura uzrauga kvalitātes sistēmu;

135.5. atsauce uz normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem, kas nosaka transportējamās tvertnes lietošanu;

135.6. atsauce uz piemērojamiem standartiem, kas nosaka tvertņu krāsojumu un pieslēgumu;

135.7. atbilstības deklarācijas sastādītāja amats, paraksts un tā atšifrējums, sastādīšanas datums un vieta.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

136. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565.)

137. Valdītājs veic visus pasākumus, lai nodrošinātu spiedieniekārtas lietošanas un apkalpošanas apstākļus, kuros tā atbilstu šajos noteikumos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām tvertņu marķējumam un pieslēgumam. Valdītājs nodrošina, lai transportējamās tvertnes:

137.1. izmantotu tikai atbilstoši ražotāja noteiktajam mērķim;

137.2. tiktu uzpildītas atbilstoši normatīvajos aktos un piemērojamos standartos noteiktajām prasībām;

137.3. būtu apkoptas un atbilstoši uzturētas;

137.4. tiktu inspicētas saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

138. Valdītājs dokumentē visas šo noteikumu 137.punktā noteiktās darbības un nodrošina attiecīgo dokumentu pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm.

139. Valdītājs inspicēšanas veikšanai nodrošina šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.7.apakšpunktā noteiktās prasības.

140. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, veic transportējamo tvertņu inspicēšanu un testus atbilstoši apliecinātai kvalitātes sistēmai, kura tiek uzraudzīta šo noteikumu 152.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

141. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, ievieš uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) kvalitātes sistēmu un iesniedz paziņotajā institūcijā, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, iesniegumu kvalitātes sistēmas izvērtēšanai.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

142. Iesniegumā valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, norāda atbilstības novērtēšanai nepieciešamo informāciju par transportējamo tvertņu inspicēšanu. Iesniegumam pievieno kvalitātes sistēmas dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

143. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, atbilstoši kvalitātes sistēmai katru transportējamo tvertni pārbauda un veic piemērotus testus, lai pārliecinātos par tās atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

144. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, izstrādā visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus un sistemātiski un secīgi tos rakstiski dokumentē kā kvalitātes sistēmas politiku, procedūras un instrukcijas.

145. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu konsekventu izpratni. Kvalitātes sistēmas dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

145.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķis un organizatoriskā struktūra, vadības atbildība un pilnvaras transportējamo tvertņu kvalitātes nodrošināšanā;

145.2. pārbaudes un testi, kas paredzēti inspicēšanas laikā;

145.3. kvalitātes sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļi;

145.4. kvalitātes pieraksti (piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, pārskati par personāla kvalifikāciju vai kvalifikācijas apstiprinājumiem).

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

146. Paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, novērtē, vai kvalitātes sistēma nodrošina šo noteikumu 143., 144. un 145.punktā noteikto prasību izpildi.

147. Šo noteikumu 146.punktā minētās paziņotās institūcijas pārbaudes grupā ir vismaz viens eksperts ar pieredzi transportējamo tvertņu novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes apmeklējumu valdītāja vai šo noteikumu 144.punktā minētās paziņotās institūcijas telpās.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

148. Paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, paziņo novērtēšanas rezultātu valdītājam vai paziņotajai institūcijai, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām, un, ja kvalitātes sistēma atbilst attiecīgajām prasībām, izsniedz kvalitātes sistēmas apliecinājumu. Apliecinājumā iekļauj pārbaudes atzinumu un pamatotu lēmumu par pārbaudes rezultātiem, kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

149. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, pilda saistības, ko nosaka apliecinātā kvalitātes sistēma, kā arī nodrošina tās atbilstību un efektivitāti. Valdītājs nodrošina paziņotajai institūcijai, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, iespēju inspicēšanas laikā piekļūt attiecīgajai dokumentācijai un transportējamām tvertnēm.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

150. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, informē paziņoto institūciju, kura apliecinājusi kvalitātes sistēmas atbilstību, par paredzētajām izmaiņām kvalitātes sistēmā.

151. Paziņotā institūcija, kura apliecinājusi kvalitātes sistēmas atbilstību, novērtē paredzētās izmaiņas un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma nodrošina šo noteikumu 143., 144. un 145.punktā noteikto prasību izpildi un vai ir nepieciešams atkārtots novērtējums. Minētā paziņotā institūcija paziņo valdītājam vai paziņotajai institūcijai, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, pieņemto lēmumu. Paziņojumā iekļauj pārbaudes atzinumu un pamatotu novērtējumu.

152. Lai pārliecinātos, kā valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, pilda ar apliecināto kvalitātes sistēmu saistītos pienākumus, paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, veic kvalitātes sistēmas uzraudzību:

152.1. uzrauga transportējamās tvertnes pārbaudes, testēšanu un glabāšanu, kā arī pārbauda attiecīgo dokumentāciju, īpaši:

152.1.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

152.1.2. tehnisko dokumentāciju;

152.1.3. pārbaužu protokolus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus un citus kvalitātes pierakstus;

152.2. periodiski veic uzraudzības pārbaudes, lai pārliecinātos, vai valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, uztur un lieto kvalitātes sistēmu. Uzraudzības pārbaudes pārskatu iesniedz valdītājam vai paziņotajai institūcijai, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām. Pirmajā gadā pēc kvalitātes sistēmas apliecinājuma izsniegšanas paziņotā institūcija veic pārbaudes vismaz divas reizes. Turpmāk apmeklējumu biežumu, pamatojoties uz iepriekšējos apmeklējumos konstatētajām neatbilstībām, nosaka paziņotā institūcija;

152.3. izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, pārbauda (verificē), vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi un tiek nodrošināta pārbaužu veikšana, un iesniedz valdītājam vai paziņotajai institūcijai, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, pārbaudes pārskatu un testēšanas pārskatus, ja ir veikti testi.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

153. Valdītājs vai paziņotā institūcija, kura atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, 10 gadus pēc pēdējās transportējamās tvertnes inspicēšanas nodrošina tirgus uzraudzības iestādēm pieeju:

153.1. kvalitātes sistēmas dokumentācijai;

153.2. informācijai par papildinājumiem kvalitātes sistēmā;

153.3. paziņotās institūcijas atzinumiem, pārskatiem un protokoliem.

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537)

6. Π marķējums

154. Π marķējumu (4.pielikums) veido grieķu alfabēta lielais burts Π (pī).

(Grozīts ar MK 23.09.2003. noteikumiem Nr.537; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

155. Π marķējuma komponenta vertikālais izmērs nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem. Minēto nosacījumu var neievērot tādu nelielu transportējamo spiedieniekārtu marķējumā, kuru vertikālais izmērs ir mazāks par 10 centimetriem.

156. Π marķējuma izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt, ievērojot paraugā dotās proporcijas.

157. Π marķējumam jābūt viegli salasāmam un neizdzēšamam. To novieto redzamā vietā uz katras transportējamās spiedieniekārtas.

158. Π marķējumam pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas atbilstības novērtēšanu un inspicēšanu tās lietošanas laikā saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

159. Transportējamām spiedieniekārtām, kuras paredzēts transportēt uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, aiz paziņotās institūcijas identifikācijas numura nepieciešama atzīme "— 40 °C".

160. Jauniem drošības vārstiem un citām palīgierīcēm, kuru funkcijas ir tieši saistītas ar transportējamās spiedieniekārtas drošību, nepieciešams Π marķējums vai marķējums, kāds noteikts normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem. Minētajā gadījumā paziņotās institūcijas identifikācijas numurs nav nepieciešams.

161. Transportējamās spiedieniekārtas, drošības vārstus un citas palīgierīces atļauts marķēt ar citām zīmēm un simboliem, ja tie nemaldina attiecībā uz Π marķējuma nozīmi vai formu un nesamazina tā redzamību un nepārprotamību.

162. Ja tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka Π marķējums uz spiedieniekārtas, drošības vārsta vai palīgierīces ir lietots nepamatoti, tās informē ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi, importētāju vai valdītāju. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai valdītājs nodrošina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir atbildīgs par to, lai šādi pārkāpumi turpmāk neatkārtotos.

163. Ja transportējamās spiedieniekārtas nepamatota marķēšana ar Π marķējumu tiek turpināta, tirgus uzraudzības iestādes veic normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas piedāvāšanu tirgū, vai nodrošina tās izņemšanu no tirgus un lietošanas.

6.1 Bezšuvju tērauda gāzes balonu, bezšuvju neleģēta alumīnija un alumīnija sakausējumu gāzes balonu un metinātu neleģēta tērauda gāzes balonu marķējums

(Nodaļa MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

163.1 Bezšuvju tērauda gāzes balonu marķējums:

163.1 1. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tipa apstiprināšana un verifikācija, izņemot balonus, kuru hidrauliskās pārbaudes spiediens nepārsniedz 120 bārus un tilpums nepārsniedz vienu litru, ir šāds:

163.1 1.1. stilizēts burts "e";

163.1 1.2. numurs 1 (direktīvas kārtas numurs), lielie burti, kas apzīmē valsti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un gads, kurā šis tipa apstiprinājums piešķirts (pēdējie divi cipari);

163.1 1.3. tipa apstiprinājuma numurs (5.pielikuma 1.attēls);

163.1 2. baloniem, kuriem ražošanas laikā netika veikta verifikācija, izņemot balonus, kuru hidrauliskās pārbaudes spiediens nepārsniedz 120 bārus un tilpums nepārsniedz vienu litru, ir šāds:

163.1 2.1. sešstūrī ietverts stilizēts burts "e";

163.1 2.2. numurs 1 (direktīvas kārtas numurs), lielie burti, kas apzīmē valsti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un gads, kurā šis tipa apstiprinājums piešķirts (pēdējie divi cipari);

163.1 2.3. tipa apstiprinājuma numurs (5.pielikuma 2.attēls);

163.1 3. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tikai verifikācija, ir šāds:

163.1 3.1. mazais burts "e";

163.1 3.2. lielie burti, kas apzīmē valsti, kura veikusi verifikāciju, un kas var tikt papildināti ar vienu vai diviem cipariem, kuri apzīmē teritoriālo iedalījumu;

163.1 3.3. paziņotās institūcijas marķējums, ko uzliek tās pārstāvis, kas veicis verifikāciju, un šī pārstāvja marķējums (atkarībā no apstākļiem);

163.1 3.4. verifikācijas datums: gads, mēnesis (5.pielikuma 6. un 7.attēls).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

163.2 Bezšuvju neleģēta alumīnija un alumīnija sakausējumu gāzes balonu marķējums:

163.2 1. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tipa apstiprināšana un verifikācija, izņemot balonus, kuru hidrauliskās pārbaudes spiediens nepārsniedz 120 bārus un tilpums nepārsniedz vienu litru, ir šāds:

163.2 1.1. stilizēts burts "e";

163.2 1.2. numurs 2 (direktīvas kārtas numurs), lielie burti, kas apzīmē valsti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un gads, kurā šis tipa apstiprinājums piešķirts (pēdējie divi cipari);

163.2 1.3. tipa apstiprinājuma numurs (5.pielikuma 3.attēls);

163.2 2. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tikai tipa apstiprināšana, ir šāds:

163.2 2.1. sešstūrī ietverts stilizēts burts "e";

163.2 2.2. numurs 2 (direktīvas kārtas numurs), lielie burti, kas apzīmē valsti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un gads, kurā šis tipa apstiprinājums piešķirts (pēdējie divi cipari);

163.2 2.3. tipa apstiprinājuma numurs (5.pielikuma 4.attēls);

163.2 3. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tikai verifikācija, ir šāds:

163.2 3.1. mazais burts "e";

163.2 3.2. lielie burti, kas apzīmē valsti, kura veikusi verifikāciju, un kas var tikt papildināti ar vienu vai diviem cipariem, kuri apzīmē teritoriālo iedalījumu;

163.2 3.3. paziņotās iestādes marķējums, ko uzliek tās pārstāvis, kas veicis verifikāciju, un šī pārstāvja marķējums (atkarībā no apstākļiem);

163.2 3.4. sešstūris;

163.2 3.5. verifikācijas datums: gads, mēnesis (5.pielikuma 6. un 7.attēls).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

163.3 Metinātu neleģēta tērauda gāzes balonu marķējums:

163.3 1. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tikai tipa apstiprināšana, ir šāds:

163.3 1.1. stilizēts burts "e";

163.3 1.2. numurs 3 (direktīvas kārtas numurs), lielie burti, kas apzīmē valsti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un gads, kurā šis tipa apstiprinājums piešķirts (pēdējie divi cipari);

163.3 1.3. tipa apstiprinājuma numurs (5.pielikuma 5.attēls);

163.3 2. baloniem, kuriem ražošanas laikā tika veikta tikai verifikācija, ir šāds:

163.3 2.1. mazais burts "e";

163.3 2.2. lielie burti, kas apzīmē valsti, kura veikusi verifikāciju, un kas var tikt papildināti ar vienu vai diviem cipariem, kuri apzīmē teritoriālo iedalījumu;

163.3 2.3. paziņotās iestādes marķējums, ko uzliek tās pārstāvis, kas veicis verifikāciju, un šī pārstāvja marķējums (atkarībā no apstākļiem);

163.3 2.4. sešstūris;

163.3 2.5. verifikācijas datums: gads, mēnesis (5.pielikuma 6. un 7.attēls).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.565)

7. Tirgus uzraudzība

164. Tirgus uzraudzības funkcijas atbilstoši kompetencei pilda Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts policija un citas normatīvajos aktos par autopārvadājumu kontroles kārtību noteiktās institūcijas, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.260)

165. Tirgus uzraudzības iestādei atbilstoši savai kompetencei ir tiesības veikt visus attiecīgajos normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai tirgū un lietošanā būtu tikai tādas transportējamās spiedieniekārtas, kas, atbilstoši izgatavotas, uzturētas un lietotas, neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi.

165.1 Tirgus uzraudzības iestādes veic šādus pasākumus:

165.1 1. ja rodas šaubas par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standartu lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē transportējamās spiedieniekārtas pārbaudi un saskaņā ar akreditēto institūciju pārbaudes rezultātiem sagatavo atzinumu par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību būtiskajām prasībām;

165.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu transportējamo spiedieniekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu transportējamās spiedieniekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 165.1 1.apakšpunktā minētos akreditēto institūciju pārbaudes rezultātus, atzinumu un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.382 redakcijā)

165.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.382 redakcijā)

165.3 Latvijā atzīst transportējamās spiedieniekārtas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.382 redakcijā)

166. Valdītāja pienākums ir nodrošināt atkārtotu transportējamās spiedieniekārtas atbilstības novērtēšanu šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā, ja transportējamās spiedieniekārtas transportlīdzeklis ir ticis iesaistīts avārijā vai ceļu satiksmes negadījumā un šīs avārijas vai ceļu satiksmes negadījuma sekas var mazināt transportējamās spiedieniekārtas drošību.

8. Noslēguma jautājumi

167. Lietotām transportējamām spiedieniekārtām šo noteikumu 4. un 5.nodaļā noteiktās prasības piemērojamas ar 2003.gada 1.janvāri.

168. Transportējamām spiedieniekārtām, kuras tiek izmantotas pārvadāšanā pa dzelzceļu, šajos noteikumos noteiktās prasības piemērojamas ar 2005.gada 1.jūliju.

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1055)

168.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu inspicēšanu atbilstoši šo noteikumu 5.3.apakšnodaļā noteiktajām prasībām var veikt valdītājs bez apliecinātas kvalitātes sistēmas līdz 2004.gada 1.maijam.

(MK 23.09.2003. noteikumu Nr.537 redakcijā)

168.2 Lietotām transportējamām cisternām, kuras tiek izmantotas pārvadāšanā pa dzelzceļu, šajos noteikumos noteikto atbilstības pārvērtēšanu veic reizē ar kārtējo periodisko pārbaudi, bet ne vēlāk kā 2010.gada 31.decembrī.

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

168.3 Līdz 2010.gada 1.jūlijam autoceļu pārvadājumiem paredzēto cisternu pirmreizējo pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 4.1 nodaļu var veikt arī inspicēšanas institūcijas, kuras ir tiesīgas veikt cisternu atbilstības pārvērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

168.4 Cisternām, kuras līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā un kurām ir sastādītas cisternas pases saskaņā ar reģistrācijas brīdī noteikto paraugu, šo noteikumu 3.pielikumā noteiktā tehniskā dokumentācija nav jāsastāda, kamēr valdītājs nodrošina iepriekš sastādītās pases atbilstošu uzturēšanu.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

168.5 Cisternām, kuras līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā, cisternas pase saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteikto paraugu ir nepieciešama līdz datumam, kad ir spēkā noteikumos noteiktajā kārtībā veiktās pārbaudes rezultātā izsniegtais protokols.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

169. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1055 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1984.gada 17.septembra Direktīvas 84/525/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bezšuvju tērauda gāzes baloniem;

2) Padomes 1984.gada 17.septembra Direktīvas 84/526/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bezšuvju gāzes baloniem no neleģēta alumīnija un alumīnija sakausējumiem;

3) Padomes 1984.gada 17.septembra Direktīvas 84/527/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz metinātiem gāzes baloniem no neleģēta tērauda;

4) Padomes 1999.gada 29.aprīļa Direktīvas 1999/36/EK par pārvietojamām spiediena iekārtām;

5) Komisijas 2001.gada 4.janvāra Direktīvas 2001/2/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 1999/36/EK par pārvietojamām spiediena iekārtām;

6) Komisijas 2002.gada 6.jūnija Direktīvas 2002/50/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 1999/36/EK par pārvietojamām spiediena iekārtām.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

Autoceļu pārvadājumiem paredzētas cisternas pase

1. Bīstamās iekārtas nosaukums

Cisterna

2. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā

3. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā

4. Valdītājs

5. Valdītāja adrese

6. Cisternas tips

7. Tipa apstiprinājuma numurs

8. Ražotāja nosaukums

9. Ražotāja piešķirtais numurs

10. Izgatavošanas gads

11. Cisternas kods

12. Cisternas tilpums

13. Pārbaudes spiediens

14. Pieļaujamais darba spiediens

15. Pieļaujamā darba temperatūra

16. Īpašie nosacījumi

17. Cita informācija

18. Paraksts un zīmogs

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

Dzelzceļa cisternas pases paraugs

(pases vāks)

DZELZCEĻA CISTERNAS PASE

Cisternvagona numurs ___________________________________________

Cisternas ražotāja nosaukums______________________________________

Valsts, kurā cisterna izgatavota_____________________________________

Cisternas nosaukums, tips, modelis__________________________________

 

(pirmā lapa)

I. Vispārīgās ziņas un cisternas raksturojums

1. Cisternas ražotāja adrese

2. Cisternas ražotāja pilnvarotā pārstāvja vai importētāja adrese

3. Cisternas izgatavošanas gads, mēnesis

4. Cisternas ražotāja piešķirtais cisternas numurs

5. Tipa apstiprinājuma numurs

6. Cisternas kods

7. Īpašie nosacījumi, kas ievēroti cisternas izgatavošanas procesā:

7.1. attiecībā uz konstrukciju (TC) _________________________________

7.2. attiecībā uz iekārtu (TE)______________________________________

7.3. attiecībā uz tipa apstiprināšanu (TA)

8. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta

9. Pārbaudes spiediens (manometriskais) (bar)

10. Ārējais aprēķina spiediens (bar)

11. Cisternas nodalījumu un kopējā ietilpība (litri)

12. Ekspluatācijas temperatūra (ºC) (tikai tad, ja tā ir augstāka par 50 ºC vai zemāka par –20 ºC)

13. Sākotnējās inspicēšanas datums, vieta, inspicēšanas veicējs

14. Pēdējās inspicēšanas datums, vieta, inspicēšanas veicējs

15. Cisternas korpusa un aizsargapšuvuma (ja izmantots) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem

16. Ar spiedienu uzpildāmai vai iztukšojamai cisternai – maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar)

 

(nākamā lapa)

II. Par cisternas tehnisko stāvokli atbildīgais valdītāja darbinieks

Valdītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese

Attiecīgā rīkojuma datums un numurs

Atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, amats

Atbildīgā darbinieka paraksts

 

Piezīme.

Šai nodaļai paredz vismaz 2 lapas.

 

 

(nākamā lapa)

III. Ziņas par cisternas remontiem vai ierīču nomaiņu

Datums

Veiktās darbības apraksts

Atbildīgā darbinieka paraksts

 

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 5 lapas.

2. Pasei pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā vai materiālos.

 

 

(nākamā lapa)

IV. Ziņas par cisternas inspicēšanām

Inspicēšanas datums

Protokola datums, numurs

Inspicēšanas veids

Inspicēšanas rezultāts

Nākamās inspicēšanas datums

 

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

2. Inspicēšanas veidu apzīmē ar “P”, ja tā ir sākotnējā vai periodiskā inspicēšana, un ar “L”, ja tā ir hermētiskuma inspicēšana.

 

 

(nākamā lapa)

V. Cisternas reģistrācija

Pasi sastādīja cisternas valdītājs

Pases sastādīšanas datums

Pases sastādītāja amats, paraksts, vārds un uzvārds

Cisternas valdītāja atbildīgās amatpersonas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Cisterna reģistrēta Valsts dzelzceļa administrācijā ar indeksu Nr.

Pasē ir _______________________________ numurētas un cauršūtas lapas

Pasei ir ___ pielikumi uz ___________________________ lapām

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Datums

 

(nākamā lapa)

VI. Cisternas pārreģistrācija citam valdītājam

Cisterna pārreģistrēta Valsts dzelzceļa
administrācijā ar indeksu Nr.

Cisternas valdītājs ir

Pasei ir ____ pielikumi uz ___________________________ lapām

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Datums

 

Piezīme.

Pasē sākotnēji paredz vietu vienai pārreģistrācijai. Ja notikušas vairākas pārreģistrācijas, šajā nodaļā minēto informāciju atkārtoti ieraksta Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersona.

VII. Norādījumi par dzelzceļa cisternas pases aizpildīšanu un noformēšanu

1. Dzelzceļa cisternas pasei pielikumā pievieno:

1.1. cisternas tipa apstiprinājuma sertifikāta (ja tāds ir) un ar to saistītās dokumentācijas kopijas;

1.2. lietotas cisternas atbilstības pārvērtēšanas sertifikātu (ja tāds ir);

1.3. cisternas inspicēšanas protokolus.

2. Pasi var papildināt ar citu drošības nodrošināšanai svarīgu informāciju.

3. Pases teksta daļu noformē datorizdrukas veidā.

4. Pases izmērs atbilst A4 formāta lapai.

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234
Cisternas tehniskā dokumentācija

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

(dokumenta vāks)

Cisternas nosaukums

 

Ziņas par cisternas remontiem un tehniskajām pārbaudēm

(pirmā lapa)

Ražotāja nosaukums _________________________________________________

Valsts, kurā cisterna izgatavota _______________________________________

Cisternas nosaukums, tips, modelis ____________________________________

Ražotāja piešķirtais cisternas numurs _________________________________

Cisternas izgatavošanas mēnesis un gads ______________________________

 

(jauna lapa)

I. Vispārīgās ziņas

1. Cisternas ražotājs un tā adrese

2. Cisternas valdītājs un tā adrese

 

(jauna lapa)

II. Cisternas raksturojums

3. Tipa apstiprinājuma numurs

4. Cisternas kods

5. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta

6. Pārbaudes spiediens(-i) (manometriskais) (bar)

7. Ārējais aprēķina spiediens (bar)

8. Cisternas sekciju un kopējā ietilpība (litri)

9. Ekspluatācijas temperatūra

10. Pirmreizējās tehniskās pārbaudes mēnesis un datums

11. Cisternas korpusa materiāls, biezums (korpuss, gala sienas, starpsienas, viļņu slāpētāji) un atsauce uz materiālu standartiem

12. Cisternas aizsargapšuvuma (ja attiecināms) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem

13. Ar spiedienu uzpildāmai vai iztukšojamai cisternai – maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar)

14. Pievienotie dokumenti:

14.1.

14.2.

 

Cisternas valdītājs, pilnvarotās personas amats, paraksts, vārds un uzvārds

 

Datums

 

(jauna lapa)

 

III. Ziņas par drošības ierīcēm

Drošības ierīces tips un ražotāja nosaukums

Ražotāja piešķirtais numurs

Uzstādīšanas vieta

Vārsta šķērsgriezuma laukums
(mm2)

Caurplūdes koeficients

Atvēršanās sākuma spiediens un atvēršanās sākuma spiediena diapazons (bar)

 

(jauna lapa)

IV. Ziņas par slēgierīcēm

Nosaukums

Raksturojums

nominālais atvērums
(mm)

nominālais spiediens
bar)

darba parametri

korpusa materiāls

uzstādīšanas vieta

skaits

darba spiediens
(bar)

darba temperatūra
(oC)

 

(jauna lapa)

V. Ziņas par mērīšanas, vadības, signalizācijas un automātiskās aizsardzības aprīkojumu

Aprīkojuma nosaukums

Atbildīgā speciālista amats, vārds un uzvārds

Atbildīgā speciālista paraksts

 

(jauna lapa)

VI. Par cisternas tehnisko stāvokli atbildīgais speciālists

Rīkojuma numurs un izdošanas datums

Atbildīgā speciālista amats, vārds un uzvārds

Atbildīgā speciālista paraksts

 

(jauna lapa)

VII. Ziņas par cisternas remontiem, rekonstrukciju, ierīču nomaiņu

Datums

Darbības apraksts

Atbildīgā darbinieka paraksts

 

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 10 lapas.

2. Pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā un materiālos.

 

 

(jauna lapa)

VIII. Ziņas par cisternas pārbaudēm

Pārbaudes datums

Protokola datums, numurs

Pārbaudes veids

Pārbaudes rezultāts

Nākamās pārbaudes datums

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

2. Pārbaudes veidu apzīmē ar “P”, ja tā ir sākotnējā (periodiskā) pārbaude, un ar “L”, ja tā ir hermētiskuma pārbaude (starppārbaude).

 

 

(jauna lapa)

IX. Cisternas reģistrācija

Cisterna reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā ar Nr.

Dokumentā ir ______________________________________ numurētas lapas

Pielikumi uz ___________________________ lapām

Dokumentā kopā ir _________________________________ cauršūtas lapas

Inspicēšanas institūcijas atbildīgās personas amats, paraksts, vārds un uzvārds

Vieta, datums

 

X. Norādījumi par dokumenta aizpildīšanu un noformēšanu

1. Pielikumā pievieno:

1.1. cisternas funkcionālo shēmu;

1.2. cisternas kopsalikuma rasējumu;

1.3. cisternas materiālu sertifikātus;

1.4. cisternas tehnisko pārbaužu protokolus.

2. Ja nepieciešams, dokumentu papildina ar citām nodaļām.

3. Dokumenta teksta daļu noformē datorizdrukas veidā.

4. Dokumenta izmērs atbilst A4 formāta lapai.

4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234
Atbilstības marķējums Π

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

 Atbilstības marķējuma Π paraugs ir šāds:

5.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234
Atbilstības marķējumi

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.565 redakcijā)

Atbilstības marķējumi saskaņā ar šo noteikumu 6.1 nodaļu ir šādi:

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 234Pieņemts: 18.06.2002.Stājas spēkā: 01.07.2002.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 21.06.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
63563
{"selected":{"value":"14.04.2011","content":"<font class='s-1'>14.04.2011.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.04.2011","iso_value":"2011\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2011.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-13.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2004","iso_value":"2004\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-29.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2003","iso_value":"2003\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-28.10.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.04.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)