Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.500

Rīgā 2011.gada 28.jūnijā (prot. Nr.40 11.§)
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka transportējamo spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanas, atkārtotas atbilstības novērtēšanas, tirgus uzraudzības un tehniskās uzraudzības kārtību, lai apritē esošās transportējamās spiedieniekārtas neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar attiecīgajām transportējamām spiedieniekārtām.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. transportējamās spiedieniekārtas – visas spiedtvertnes, to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums, kā tas ir definēts Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – ADR nolīgums) un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikuma (turpmāk – RID noteikumi) 6.2.nodaļā, kā arī cisternas, baterijtransportlīdzekļi, baterijvagoni un daudzelementu gāzu konteineri (MEGC), to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums, kā tas ir definēts ADR nolīgumā un RID noteikumu 6.8.nodaļā, ko lieto 2.klases gāzu pārvadāšanai un vielu pārvadāšanai, kuras saskaņā ar ADR nolīgumā un RID noteikumos noteikto Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) identifikāciju atbilst ANO numuriem 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 un 2495;

2.2. piedāvāt tirgū – piegādāt transportējamo spiedieniekārtu par atlīdzību vai bez atlīdzības izplatīšanai vai lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.3. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt transportējamo spiedieniekārtu Eiropas Savienības tirgū;

2.4. lietošana – transportējamās spiedieniekārtas uzpildīšana, pagaidu uzglabāšana saistībā ar pārvadāšanu, iztukšošana un atkārtota uzpildīšana;

2.5. izņemšana – jebkāds pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka transportējamās spiedieniekārtas tiek piedāvātas tirgū vai lietotas;

2.6. atsaukšana – jebkāds pasākums, kura mērķis ir panākt, ka tiek atdota atpakaļ transportējamā spiedieniekārta, kas jau ir piedāvāta un piegādāta galapatērētājam;

2.7. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ražo transportējamo spiedieniekārtu vai tās daļas vai pasūta šādas iekārtas projektu vai ražošanu un laiž šādu transportējamo spiedieniekārtu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

2.8. pilnvarotais pārstāvis – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

2.9. importētājs – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas Eiropas Savienības tirgū laiž transportējamās spiedieniekārtas vai to daļas no trešajām valstīm;

2.10. izplatītājs – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā tirgū transportējamās spiedieniekārtas vai to daļas un nav to ražotājs vai importētājs;

2.11. īpašnieks – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kam pieder vai kuras valdījumā ir transportējamā spiedieniekārta. Šo noteikumu izpratnē par īpašnieku uzskatāma arī persona, kas uz tiesiska pamata rīkojas ar transportējamo spiedieniekārtu savā vārdā neatkarīgi no tā, vai transportējamā spiedieniekārta ir tās īpašums;

2.12. lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta un veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā un lieto transportējamo spiedieniekārtu;

2.13. uzņēmējs – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs, izplatītājs, īpašnieks vai lietotājs, kas par atlīdzību vai bez atlīdzības piedalās komerciālās vai sabiedrisko pakalpojumu darbībās;

2.14. atbilstības novērtēšana – transportējamās spiedieniekārtas atbilstības novērtēšana atbilstoši ADR nolīgumam vai RID noteikumiem un novērtēšanas procedūras;

2.15. "pī" zīme – zīme (1.pielikums), kas norāda, ka transportējamā spiedieniekārta atbilst atbilstības novērtēšanas prasībām saskaņā ar ADR nolīgumu, RID noteikumiem un šiem noteikumiem;

2.16. atkārtota atbilstības novērtēšana – procedūra, kas paredzēta, lai pēc īpašnieka vai lietotāja lūguma turpmāk novērtētu tādas izmantotas transportējamās spiedieniekārtas atbilstību, kas ražota un laista tirgū līdz šo noteikumu 103. un 104.punktā norādītajam datumam. Šī procedūra apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām atkārtotas atbilstības novērtēšanas laikā spēkā esošajām prasībām;

2.17. periodiskā inspicēšana – transportējamās spiedieniekārtas periodiska inspicēšana un tās procedūras saskaņā ar ADR nolīgumu un RID noteikumiem;

2.18. starpposma inspicēšana – transportējamās spiedieniekārtas starpposma inspicēšana un tās procedūras saskaņā ar ADR nolīgumu un RID noteikumiem;

2.19. ārpuskārtas inspicēšana – transportējamās spiedieniekārtas ārpuskārtas inspicēšana un tās procedūras saskaņā ar ADR nolīgumu un RID noteikumiem;

2.20. paziņotā institūcija – inspicēšanas institūcija, kas atbilst ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kura ir paziņota šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.21. paziņošana – paziņotās institūcijas statusa piešķiršana inspicēšanas institūcijai, kas ietver šīs informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai;

2.22. tirgus uzraudzība – darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes veic, lai nodrošinātu, ka apritē ir transportējamas spiedieniekārtas, kas savas darbības laikā atbilst ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām un kas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi.

3. Noteikumi neattiecas uz transportējamām spiedieniekārtām, kas:

3.1. paredzētas 2.klases gāzēm, kuras saskaņā ar ADR nolīgumu un RID noteikumiem ir klasificētas kā:

3.1.1. citi izstrādājumi, kas satur gāzes paaugstinātā spiedienā un kuru klasifikācijas kodā ir cipars "6";

3.1.2. nesaspiestas gāzes, uz kurām attiecas īpašas prasības, kuru klasifikācijas kodā ir cipars "7";

3.2. ir paredzētas aerosolu izsmidzināšanai (ANO numurs 1950);

3.3. ir vaļējas kriogēnas tvertnes;

3.4. tiek klasificētas kā iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par spiedieniekārtām un to kompleksiem;

3.5. ir elpošanas aparātu baloni;

3.6. ir ugunsdzēšamie aparāti (ANO numurs 1044);

3.7. ir iekārtas, uz kurām attiecas ADR nolīguma un RID noteikumu 1.1.3.2.apakšpunktā minētie izņēmumi;

3.8. ir iekārtas, kuras saskaņā ar ADR nolīgumu un RID noteikumu 3.3.nodaļas īpašajiem nosacījumiem ir atbrīvotas no prasībām konstrukcijai un pārbaudēm.

4. Prasības transportējamām spiedieniekārtām noteiktas ADR nolīgumā un RID noteikumos. Prasības transportējamām cisternām, kuras lieto starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos uz trešajām valstīm un no tām, noteiktas Nolīgumā par starptautisko kravu satiksmi (turpmāk – SMGS nolīgums) un normatīvajos aktos par cisternās un bunkura pusvagonos ielieto kravu pārvadāšanu.

5. Transportējamām spiedieniekārtām, kas tiek lietotas bīstamo kravu pārvadājumiem tikai uz trešajām valstīm un no tām, šo noteikumu 8.punktā minētā inspicēšanas institūcija veic atbilstības novērtēšanu, periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši ADR nolīgumā, RID noteikumos vai SMGS nolīgumā noteiktajām prasībām.

6. Ja transportējamā spiedieniekārta, kas ražota ārpus Eiropas Savienības teritorijas saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām un atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajai definīcijai ir balons, bet tas nav ražots saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām tehniskajām prasībām, un tas ir laists tirgū līdz 2003.gada 1.jūlijam, šādus balonus var uzpildīt, tirgot un izmantot tikai Latvijas teritorijā, ja tiem ir paziņotās institūcijas apliecinājums par veikto periodisko inspicēšanu, kurā noteikts, ka balons atbilst tehniskās dokumentācijas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas ir ražots, un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi. Šis punkts nav attiecināms uz sašķidrinātās naftas gāzes baloniem.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.829 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.144; sk. 117.5 punktu)

6.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kuram nav veikta atbilstības novērtēšana vai atkārtota atbilstības novērtēšana un kas nav marķēts ar "Pī" zīmi, var tirgot un lietot, ja ir apliecinājums, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonam ir veikta tehniskā pārbaude, kurā noteikts, ka tas atbilst noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā; punktā minētais nosacījums par tehniskās pārbaudes apliecinājumu stājas spēkā 01.10.2015., sk. 117.6 punktu)

6.2 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehnisko pārbaudi veic sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija reizi divos gados pirms tā uzpildes. Ja sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas tehniskais aprīkojums nenodrošina iespēju veikt minēto pārbaudi, attiecīgā sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija slēdz vienošanos par tehnisko pārbaužu veikšanu ar tādu sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju, kurai ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā)

6.3 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pārbaudes veic saskaņā ar šo noteikumu 4.1 nodaļā minētajām prasībām, ievērojot piemērojamos standartus, tehniskos nosacījumus, ar kuriem saskaņā ir ražots sašķidrinātās naftas gāzes balons, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskajā pasē ražotāja norādīto tehnisko informāciju.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā)

6.4 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija pirms sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes uzsākšanas informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par gatavību veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes un iesniedz identifikācijas zīmi (paraugu), ar kuru pēc tehniskās pārbaudes tiks marķēts sašķidrinātās naftas gāzes balons.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā)

6.5 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija izvieto savā tīmekļa vietnē informāciju par pārbaudītajiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem (ražotāja nosaukums, identifikācijas numurs, datums, kad veikta pārbaude, un pārbaudes rezultāts (derīgs vai nederīgs)), kā arī nodrošina informācijas aktualizēšanu ne retāk kā reizi piecās darbdienās.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā)

6.6 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, jebkurā laikā ir tiesīgs ierasties sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā, lai pārbaudītu tās spējas veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes, kā arī novērtētu tehniskās pārbaudes procesu. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nav spējīga veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes vai neveic tās pienācīgā apjomā, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijai tiek aizliegta sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehnisko pārbaužu veikšana līdz brīdim, kad tā novērsīs konstatētās neatbilstības. Minētajā gadījumā sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija anulē veiktās sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudes, izdarot izmaiņas savā tīmekļa vietnē izvietotajā informācijā.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā)

7. Nacionālā standartizācijas institūcija nodrošina šo noteikumu prasību izpildei piemērojamo ADR nolīgumā un RID noteikumos norādīto starptautisko standartu (turpmāk – piemērojamie standarti) adaptēšanu un publicēšanu tās tīmekļvietnē (www.lvs.lv).

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

8. Šajos noteikumos minēto atbilstības novērtēšanu, atkārtotu atbilstības novērtēšanu, periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos norādītajiem kritērijiem un šajos noteikumos minētajām prasībām veic inspicēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā (turpmāk – akreditācijas birojs) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

9. Paziņoto institūciju izdotie atbilstības novērtēšanas sertifikāti un atkārtotas atbilstības novērtēšanas sertifikāti, kā arī ziņojumi par periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu ir derīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Atkārtoti uzpildāmas transportējamas spiedieniekārtas nomontējamām daļām var veikt atsevišķu atbilstības novērtēšanu.

10. Transportējamo spiedieniekārtu tirgus uzraudzību, kā arī uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei nodrošina Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, Valsts policija, Ceļu satiksmes drošības direkcija un citas normatīvajos aktos par autopārvadājumu kontroles kārtību noteiktās institūcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – tirgus uzraudzības iestādes).

11. Veicot uzraudzību un kontroli komersanta darba vietā, Valsts darba inspekcija pārbauda transportējamo spiedieniekārtu lietošanas drošību atbilstoši darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un savstarpējās sadarbības līguma ietvaros informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par gadījumiem, ja transportējamo spiedieniekārtu lietošanā tiek konstatēti pārkāpumi, kas var radīt draudus nodarbināto drošībai un veselībai, kā arī par nelaimes gadījumiem darbā, kas notikuši saistībā ar transportējamo spiedieniekārtu lietošanu.

12. Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā reģistrē bīstamo iekārtu reģistrā. Dzelzceļa pārvadājumiem paredzēto cisternvagonu cisternu atbilstību šo noteikumu, RID noteikumu un SMGS nolīguma 2.pielikumā minētajām prasībām reģistrē Valsts dzelzceļa administrācijā.

13. Katrai cisternai nepieciešama cisternas pase valsts valodā. Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pasi (2.pielikums) izsniedz paziņotā institūcija, veicot cisternas reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā. Dzelzceļa pārvadājumiem paredzētās cisternvagona cisternas pasi (3.pielikums) pirms cisternas reģistrēšanas Valsts dzelzceļa administrācijā sastāda cisternas valdītājs. Ja transportējamo cisternu, kas tiek lietota dzelzceļa pārvadājumiem, nodod vai iznomā citam valdītājam, nodod arī cisternas pasi.

14. Cisternas valdītājs dokumentē ziņas par cisternas remontiem un tehniskajām pārbaudēm. Autoceļu pārvadājumiem paredzētajai cisternai informāciju par cisternas remontiem, inspicēšanu un tehniskajām pārbaudēm atzīmē cisternas tehniskajā dokumentācijā (4.pielikums), dzelzceļa pārvadājumiem paredzētajai cisternai – cisternas pasē. Cisternas valdītājs glabā attiecīgos dokumentus un nodrošina to pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm un paziņotajām institūcijām, kamēr transportējamā cisterna ir lietošanā, kā arī vismaz 15 mēnešus pēc cisternas lietošanas beigām.

14.1 Cisternas valdītājs pirms normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem minētā spiedieniekārtu kompleksa uzpildes pārliecinās, vai tam ir veikta kārtējā tehniskā pārbaude. Ja spiedieniekārtu kompleksa kārtējā tehniskā pārbaude nav veikta noteiktajā termiņā un apjomā, cisternas valdītājam aizliegts veikt spiedieniekārtu kompleksa uzpildi.

(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 337 redakcijā)

2. Uzņēmēju pienākumi
2.1. Ražotāja pienākumi

15. Laižot transportējamās spiedieniekārtas tirgū, ražotājs nodrošina, ka attiecīgās iekārtas ir projektētas, ražotas un nodrošinātas ar tehnisko dokumentāciju atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

16. Ja transportējamās spiedieniekārtas atbilstība ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām ir pierādīta, veicot atbilstības novērtēšanas procedūru, ražotājs atbilstoši šo noteikumu 5.nodaļai un 4.pielikumam transportējamo spiedieniekārtu marķē ar "pī" zīmi.

17. Ražotājs nodrošina, ka attiecīgajai transportējamajai spiedieniekārtai ir ADR nolīgumā vai RID noteikumos norādītā dokumentācija, kuru glabā atbilstoši minētajos dokumentos noteiktajam termiņam.

18. Ražotājs, kas uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta, ko viņš ir laidis tirgū, neatbilst ADR nolīgumā, RID noteikumos vai šajos noteikumos minētajām prasībām, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, to atsauktu vai izņemtu no tirgus.

19. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, ražotājs nekavējoties par to informē attiecīgās jomas tirgus uzraudzības iestādes, sniedzot detalizētu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas neatbilstību un visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Ražotājs dokumentē gadījumus, ja tiek konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

20. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma ražotājs tirgus uzraudzības iestādei pieņemamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada transportējamā spiedieniekārta, kuru ražotājs ir laidis tirgū.

21. Ražotājs sniedz lietotājam ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minēto informāciju.

2.2. Pilnvarotā pārstāvja pienākumi

22. Ražotājs, izsniedzot rakstisku pilnvaru, var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarotā pārstāvja pilnvaras neietver šo noteikumu 16. un 17.punktā minētos pienākumus un tehniskās dokumentācijas izstrādi.

23. Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti ražotāja pilnvarā. Pilnvarā paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

23.1. atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos ražotājam noteiktajam termiņam glabā tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm;

23.2. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz tai pieņemamā valodā informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību;

23.3. pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma sadarbojas visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada transportējamā spiedieniekārta, uz kuru attiecas izsniegtā pilnvara.

24. Pilnvarotā pārstāvja nosaukumu un kontaktadresi norāda ADR nolīgumā vai RID noteikumos norādītajā atbilstības sertifikātā.

25. Pilnvarotais pārstāvis sniedz lietotājam ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minēto informāciju.

2.3. Importētāja pienākumi

26. Importētājs laiž Eiropas Savienības tirgū tikai tādas transportējamās spiedieniekārtas, kas atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

27. Importētājs nodrošina, ka tirgū tiek laista tikai tāda transportējamā spiedieniekārta, kurai ražotājs ir veicis piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūru un izstrādājis tehnisko dokumentāciju, kura ir marķēta ar "pī" zīmi un kurai pievienots ADR nolīgumā vai RID noteikumos norādītais atbilstības sertifikāts.

28. Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta neatbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos, vai šajos noteikumos minētajām prasībām, viņš nelaiž transportējamo spiedieniekārtu tirgū, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

29. ADR nolīgumā vai RID noteikumos norādītajā atbilstības sertifikātā vai tā pielikumā importētājs norāda savu nosaukumu un kontaktadresi.

30. Importētājs nodrošina, ka attiecīgās iekārtas uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi neapdraud tās atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

31. Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta, kuru importētājs ir laidis tirgū, neatbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām, importētājs nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību vai izņemtu to no tirgus, vai atsauktu. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, importētājs par to nekavējoties informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes, sniedzot detalizētu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Importētājs dokumentē gadījumus, ja konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

32. Importētāji glabā tehniskās dokumentācijas kopiju atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos norādītajam termiņam, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī nodrošina minētās tehniskās dokumentācijas iesniegšanu tirgus uzraudzības iestādēs pēc to pieprasījuma.

33. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma importētājs tai pieņemamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada transportējamā spiedieniekārta, kuru importētājs ir laidis tirgū.

34. Importētājs sniedz lietotājam ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minēto informāciju.

35. Piemērojot šajos noteikumos minētās prasības, importētāju uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam atbilstoši šo noteikumu 2.1.apakšnodaļai, ja importētājs transportējamo spiedieniekārtu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū jau laisto transportējamo spiedieniekārtu tā, ka tas var ietekmēt transportējamās spiedieniekārtas atbilstību piemērojamām prasībām.

2.4. Izplatītāja pienākumi

36. Izplatītājs piedāvā Eiropas Savienības tirgū transportējamās spiedieniekārtas, kas atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām, izņemot šo noteikumu 5.punktā minētās transportējamās spiedieniekārtas un šo noteikumu 6.punktā minētos balonus. Pirms transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū, izplatītājs pārliecinās, ka transportējamā spiedieniekārta ir marķēta ar "pī" zīmi, tai ir pievienots atbilstības sertifikāts un norādīta kontaktadrese atbilstoši šo noteikumu 29.punktam.

37. Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta neatbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām, viņš transportējamo spiedieniekārtu piedāvā tirgū tikai tad, ja ir nodrošināta tās atbilstība. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, izplatītājs informē par to ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādes.

38. Izplatītājs nodrošina, ka transportējamās spiedieniekārtas uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi neapdraud tās atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

39. Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta, kuru viņš ir piedāvājis tirgū, neatbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām, izplatītājs pārliecinās, ka ir veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, to atsauktu vai izņemtu no tirgus.

40. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, izplatītājs nekavējoties par to informē ražotāju un attiecīgā gadījumā – importētāju un tirgus uzraudzības iestādes, sniedzot detalizētu informāciju par transportējamās spiedieniekārtas neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Izplatītājs dokumentē gadījumus, ja ir konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

41. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma izplatītājs tai pieņemamā valodā sniedz nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību. Izplatītājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada transportējamā spiedieniekārta, kuru izplatītājs ir piedāvājis tirgū.

42. Izplatītājs sniedz lietotājam informāciju atbilstoši ADR nolīgumam vai RID noteikumiem un šiem noteikumiem.

43. Piemērojot šajos noteikumos minētās prasības, izplatītāju uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam atbilstoši šo noteikumu 2.1.apakšnodaļai, ja viņš transportējamo spiedieniekārtu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laisto transportējamo spiedieniekārtu tā, ka tas var ietekmēt attiecīgās iekārtas atbilstību piemērojamām prasībām.

2.5. Īpašnieka pienākumi

44. Ja īpašnieks uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta, izņemot šo noteikumu 5.punktā minētās transportējamās spiedieniekārtas un šo noteikumu 6.punktā minētos balonus, neatbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos minētajām prasībām, tostarp attiecībā uz transportējamās spiedieniekārtas inspicēšanu, un šo noteikumu prasībām, īpašnieks to piedāvā tirgū un lieto tikai tad, ja ir nodrošināta tās atbilstība šajā punktā minētajām prasībām. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, īpašnieks par to informē ražotāju, importētāju vai izplatītāju un attiecīgās jomas tirgus uzraudzības iestādes. Īpašnieks dokumentē visus gadījumus, ja ir konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

45. Īpašnieks nodrošina, ka transportējamās spiedieniekārtas uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi neapdraud tās atbilstību ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

46. Īpašnieks sniedz lietotājam informāciju atbilstoši ADR nolīgumam vai RID noteikumiem un šiem noteikumiem.

47. Šo noteikumu 44., 45. un 46.punktā minētās prasības neattiecas uz privātpersonām, kas transportējamās spiedieniekārtas ir iegādājušās personiskajām vai mājsaimniecības vajadzībām, kā arī atpūtai vai sporta aktivitātēm.

2.6. Lietotāja pienākumi

48. Lietotājs, izņemot šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos gadījumus, izmanto tikai tādas transportējamās spiedieniekārtas, kas atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

49. Ja transportējamā spiedieniekārta rada apdraudējumu, lietotājs par to informē īpašnieku un attiecīgās jomas tirgus uzraudzības iestādes.

3. Paziņotās institūcijas un to paziņošanas kārtība

50. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju par procedūrām, kuras piemēro paziņoto institūciju novērtēšanai, paziņošanai un uzraudzībai, kā arī par jebkurām izmaiņām šajās procedūrās.

51. Inspicēšanas institūcija paziņotās institūcijas statusa iegūšanai iesniedz Ekonomikas ministrijā paziņošanas pieteikumu. Pieteikumam pievieno:

51.1. aprakstu par paredzētajām atbilstības novērtēšanas, atkārtotas atbilstības novērtēšanas, periodiskās inspicēšanas, starpposma inspicēšanas un ārpuskārtas inspicēšanas darbībām;

51.2. aprakstu par procedūrām, ko piemēro šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

51.3. aprakstu par transportējamo spiedieniekārtu veidiem, kuriem paredzēts veikt atbilstības novērtēšanu, atkārtotu atbilstības novērtēšanu, periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu;

51.4. akreditācijas biroja izsniegtu akreditācijas apliecību, kurā apliecināts, ka paziņotā institūcija atbilst šo noteikumu prasībām.

52. Ekonomikas ministrija, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu, informē Eiropas Komisiju par paziņoto institūciju un norāda šo noteikumu 51.punktā minēto informāciju.

53. Institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, drīkst veikt paziņotās institūcijas darbības atbilstoši šo noteikumu prasībām tikai tad, ja Eiropas Komisija vai pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis divu nedēļu laikā pēc paziņošanas nav izteikušas iebildumus.

54. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, ja ir notikušas izmaiņas informācijā, ko tā ir sniegusi par paziņoto institūciju.

55. Ja Ekonomikas ministrija konstatē vai tās rīcībā ir informācija, ka paziņotā institūcija vairs neatbilst šo noteikumu prasībām vai nepilda savus pienākumus, Ekonomikas ministrija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā paziņotā institūcija nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt savus pienākumus. Ekonomikas ministrija par to nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis.

56. Ja paziņojums ir atsaukts, ierobežots vai apturēts vai paziņotā institūcija ir beigusi darbību, Ekonomikas ministrija attiecīgās institūcijas dokumentus nodod akreditācijas birojā, kur tie pēc pieprasījuma ir pieejami citai paziņotajai institūcijai un tirgus uzraudzības iestādēm.

57. Ekonomikas ministrija pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma sniedz tai informāciju par attiecīgās institūcijas paziņošanas pamatojumu vai paziņotās institūcijas kompetences saglabāšanu.

58. Ja ir saņemts Eiropas Komisijas pieprasījums par paziņoto institūciju, Ekonomikas ministrija atsauc Eiropas Komisijai sniegto paziņojumu par attiecīgo institūciju.

59. Paziņotā institūcija veic transportējamo spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanu, atkārtotu atbilstības novērtēšanu, periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši ADR nolīgumam vai RID noteikumiem un šiem noteikumiem, kā arī nosacījumiem, kas minēti Ekonomikas ministrijas paziņojumā Eiropas Komisijai.

60. Paziņotā institūcija nodrošina, ka tās darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanu, ir informēti par visām Eiropas Komisijas organizētās paziņoto institūciju darba grupas aktualitātēm, kas saistītas ar standartizāciju transportējamo spiedieniekārtu direktīvas jomā. Paziņotā institūcija var piedalīties vai nodrošināt deleģēta pārstāvja dalību minētās darba grupas darbā. Darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus paziņotā institūcija piemēro kā pamatnostādnes vērtēšanas metodoloģijā.

61. Citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcija ir tiesīga darboties Latvijā atbilstoši paziņotajai darbības jomai. Akreditācijas birojs veic tās paziņotās institūcijas darbības pastāvīgu uzraudzību visā Eiropas Savienības teritorijā, kuru tas ir akreditējis un par kuru Ekonomikas ministrija ir paziņojusi Eiropas Komisijai.

62. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

62.1. visiem gadījumiem, ja tiek atteikta sertifikāta izsniegšana, sertifikāta darbība tiek ierobežota vai apturēta vai sertifikāts tiek atsaukts;

62.2. apstākļiem, kas ietekmē paziņoto darbības jomu;

62.3. visiem no tirgus uzraudzības iestādēm saņemtajiem informācijas pieprasījumiem par veiktajām darbībām;

62.4. darbībām, kas veiktas paziņotās darbības jomas ietvaros, un citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma);

62.5. veidu, kā paziņotā institūcija nodrošina dalību šo noteikumu 60.punktā minētajā darba grupā, un jebkurām izmaiņām saistībā ar šo dalību.

63. Paziņotā institūcija par negatīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem (un pēc pieprasījuma – arī par pozitīviem) informē citas transportējamo spiedieniekārtu jomā paziņotās institūcijas, kas veic šādu transportējamu spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanu, periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu.

4. Transportējamo spiedieniekārtu atkārtota atbilstības novērtēšana

64. Transportējamās spiedieniekārtas īpašnieks vai lietotājs izvēlētajā paziņotajā institūcijā, kas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu atbilst A tipa inspicēšanas institūcijai un ir paziņota atkārtotas atbilstības novērtēšanas veikšanai, iesniedz informāciju par transportējamo spiedieniekārtu, kas ļauj precīzi identificēt iekārtu (izcelsmes dokumentāciju, konstrukcijas standartus un noteikumus, acetilēna baloniem – arī norādes par poraino masu), un informē par ierobežojumiem attiecībā uz attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas lietošanu un iespējamajiem transportējamās spiedieniekārtas bojājumiem, kā arī veiktajiem remontiem.

65. Šo noteikumu 64.punktā minētā paziņotā institūcija novērtē, vai transportējamā spiedieniekārta atbilst vismaz ADR nolīgumā vai RID noteikumos minētajām drošības prasībām. Novērtējumu veic, pamatojoties uz šo noteikumu 64.punktā minēto informāciju un transportējamās spiedieniekārtas ekspluatācijas laikā veiktās inspicēšanas rezultātiem, ja šāda inspicēšana ir veikta.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 695)

66. Ja šo noteikumu 65.punktā minētā novērtējuma rezultāti ir apmierinoši, transportējamajai spiedieniekārtai veic periodisko inspicēšanu atbilstoši ADR nolīgumam vai RID noteikumiem.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 695)

67. Ja periodiskās inspicēšanas rezultāti ir pozitīvi, periodisko inspicēšanu veikusī paziņotā institūcija vai cita persona tās uzraudzībā marķē transportējamo spiedieniekārtu ar "pī" zīmi saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļu. Aiz "pī" zīmes norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi periodisko inspicēšanu. Paziņotā institūcija iesniedz atkārtotas atbilstības novērtēšanas sertifikātu, kurā norāda šo noteikumu 69.punktā minēto informāciju.

68. Ja spiedtvertnes ir ražotas sērijās, atsevišķu šādu spiedtvertņu atkārtotu atbilstības novērtēšanu, tai skaitā to vārstu un cita papildu aprīkojuma atkārtotu atbilstības novērtēšanu, var veikt institūcija, kura ir paziņota periodiskas inspicēšanas veikšanai, ja šādu spiedtvertņu tipa atbilstību, veicot atkārtotu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 65. punktu, ir novērtējusi šo noteikumu 64. punktā minētā paziņotā institūcija un šādām spiedtvertnēm ir izsniegts šo noteikumu 69. punktā minētais atkārtotas atbilstības novērtēšanas sertifikāts. Aiz "pī" zīmes norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi periodisko inspicēšanu.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

69. Paziņotā institūcija, kura veikusi transportējamās spiedieniekārtas periodisko inspicēšanu, izsniedz transportējamās spiedieniekārtas īpašniekam vai lietotājam atkārtotas atbilstības novērtēšanas sertifikātu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

69.1. paziņotās institūcijas identifikācijas datus un, ja šo noteikumu 66.punktā minēto novērtēšanu ir veikusi cita paziņotā institūcija, arī šīs institūcijas identifikācijas numuru;

69.2. transportējamās spiedieniekārtas īpašnieka vai lietotāja nosaukumu un adresi;

69.3. transportējamās spiedieniekārtas tipa atkārtotas atbilstības novērtēšanas sertifikāta identifikācijas datus, ja piemēro šo noteikumu 68.punktā minēto procedūru;

69.4. identifikācijas datus un sērijas numuru vai numurus transportējamai spiedieniekārtai, kura ir marķēta ar "pī" zīmi;

69.5. sertifikāta izdošanas datumu.

70. Ja ir piemērota šo noteikumu 68.punktā minētā atkārtotas atbilstības novērtēšanas procedūra, institūcija, kas ir paziņota atkārtotas atbilstības novērtēšanas veikšanai, izsniedz transportējamās spiedieniekārtas īpašniekam vai lietotājam tipa atkārtotas atbilstības novērtēšanas sertifikātu. Sertifikātā norāda vismaz šādu informāciju:

70.1. paziņotās institūcijas identifikācijas datus;

70.2. atkārtoti novērtētās transportējamās spiedieniekārtas ražotāja nosaukumu un adresi un gadījumā, ja transportējamās spiedieniekārtas tipa apstiprinājuma sertifikāta oriģināla turētājs nav ražotājs, turētāja nosaukumu un adresi;

70.3. sērijā ietverto transportējamo spiedieniekārtu identifikācijas datus;

70.4. sertifikāta izdošanas datumu;

70.5. vārdus "Šis sertifikāts nedod tiesības ražot transportējamo spiedieniekārtu vai tās daļas".

71. Marķējot transportējamo spiedieniekārtu ar "pī" zīmi (vai uzdodot to veikt citai personai), tās īpašnieks vai lietotājs apliecina, ka viņš uzņemas atbildību par transportējamās spiedieniekārtas atbilstību visām ADR nolīgumā vai RID noteikumos minētajām prasībām, kuras ir spēkā transportējamās spiedieniekārtas atkārtotas novērtēšanas laikā.

4.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pārbaudes prasības

(Nodaļa MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā)

4.1 1. Tehniskās pārbaudes vispārīgās prasības

71.1 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija uzskaita sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuriem paredzēts veikt tehnisko pārbaudi.

71.2 Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons neatbilst prasībām, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nodrošina, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons tiek sabojāts tādā veidā, lai tas turpmāk nav izmantojams.

71.3 Lai sagatavotu sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudei un veiktu pilnvērtīgu pārbaudi, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā ir šādas telpas, iekārtas un aprīkojums:

71.3 1. sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes telpa, kas aprīkota ar atbilstošu pieplūdes un noplūdes ventilāciju;

71.3 2. tvertnes, kurās paredzēts noliet gāzes atlikumus;

71.3 3. iekārtas, kas paredzētas sašķidrinātās naftas gāzes balona ventiļa izskrūvēšanai, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējai skalošanai ar ūdens tvaiku zem spiediena;

71.3 4. gāzes koncentrācijas mērierīce, lai pārbaudītu gāzes koncentrāciju sašķidrinātās naftas gāzes balonā;

71.3 5. iekārtas, kas nodrošina iespēju veikt sašķidrinātās naftas gāzes balona hidraulisko pārbaudi pietiekamā apjomā;

71.3 6. termometrs, lai kontrolētu apkārtējās vides temperatūru;

71.3 7. dinamometriskā atslēga ventiļa ieskrūvēšanai;

71.3 8. iekārtas, lai sagatavotu sašķidrinātās naftas gāzes balonu krāsošanai, un krāsošanas kamera;

71.3 9. iekārtas nederīgo sašķidrinātās naftas gāzes balonu utilizācijai;

71.3 10. svari, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām;

71.3 11. mērierīces, lai pārbaudītu sašķidrinātās naftas gāzes balona sienas biezumu;

71.3 12. endoskops vai cita līdzvērtīga ierīce, kas ļauj apskatīt sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšpusi ar vismaz 10 reižu palielinājumu.

71.4 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nodrošina to sašķidrinātās naftas gāzes balonu utilizāciju, kas atzīti par turpmākai lietošanai nederīgiem.

71.5 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija izstrādā sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudes metodiku un dokumentē ziņas par tehniskajām pārbaudēm.

71.6 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija pārbaužu un testēšanas dokumentāciju glabā piecus gadus pēc tehniskās pārbaudes veikšanas.

4.1 2. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu sagatavošana tehniskajai pārbaudei

71.7 Sašķidrinātās naftas gāzes balonus tehniskajai pārbaudei sagatavo personāls, kuru darba devējs ir apmācījis darbam ar sašķidrinātās naftas gāzes baloniem.

71.8 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu sagatavošana tehniskajai pārbaudei sākas pēc tā saņemšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā un ietver šādas darbības:

71.8 1. sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pases pārbaude, lai pārliecinātos, vai tā satur vismaz šādu informāciju:

71.8 1.1. sašķidrinātās naftas gāzes balona identifikācijas numurs;

71.8 1.2. tukša sašķidrinātās naftas gāzes balona svars (kg);

71.8 1.3. uzpildīta sašķidrinātās naftas gāzes balona svars (kg);

71.8 1.4. darba spiediens (Pd) (MPa);

71.8 1.5. testa spiediens (Pb) (MPa);

71.8 1.6. tilpums (l) – līdz 12 litriem (ieskaitot) norāda tilpumu bez zīmēm aiz komata, tilpumam no 12 līdz 50 litriem norāda tilpumu ar vienu zīmi aiz komata;

71.8 1.7. ražotāja zīme;

71.8 1.8. izgatavošanas datums (gads, mēnesis);

71.8 1.9. uzpildāmās gāzes nosaukums;

71.8 2. saņemto sašķidrinātās naftas gāzes balonu reģistrā tiek ievadīta šāda informācija par sašķidrinātās naftas gāzes balonu:

71.8 2.1. ražotājs;

71.8 2.2. sašķidrinātās naftas gāzes balona identifikācijas numurs;

71.8 2.3. datums, kad sašķidrinātās naftas gāzes balons ir saņemts pārbaudes vietā;

71.8 3. sašķidrinātās naftas gāzes balonu iztukšo drošā veidā, izskrūvē ventili un atbrīvo to no iekšienē esošajām gāzes paliekām;

71.8 4. pārliecinās, vai sašķidrinātās naftas gāzes balonā nav saglabājušies gāzes atlikumi;

71.8 5. tīra sašķidrinātās naftas gāzes balonu (attīra virsmu no netīrumiem, korozijas, sveķiem, eļļas un citām vielām).

71.9 Neidentificējamie sašķidrinātās naftas gāzes baloni vai sašķidrinātās naftas gāzes baloni, kuri ražoti pirms vairāk nekā 40 gadiem, vai sašķidrinātās naftas gāzes baloni, kuru tehniskajā pasē nav norādīti visi nepieciešamie tehniskie parametri, tiek utilizēti.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

4.1 3. Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskā pārbaude

71.10 Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskā pārbaude ietver šādas darbības:

71.10 1. ārējā apskate;

71.10 2. iekšējā apskate;

71.10 3. hidrauliskā pārbaude.

71.11 Sašķidrinātās naftas gāzes balona ārējās apskates laikā:

71.11 1. pārliecinās, ka sašķidrinātās naftas gāzes balona marķējums atbilst šo noteikumu 71.8 1. apakšpunktā minētajām prasībām;

71.11 2. pārliecinās, vai sašķidrinātās naftas gāzes balonam nav dziļu švīku, plaisu, izspiedumu, iespiedumu, kā arī vai tā pamatne nav būtiski bojāta;

71.11 3. pārliecinās, vai uz sašķidrinātās naftas gāzes balona nav pazīmju par siltuma, uguns vai citu ārējās iedarbības faktoru ietekmi;

71.11 4. pārbauda korozijas ietekmi, īpaši savienojuma vietās un vietās, kurās var sakrāties ūdens;

71.11 5. pārbauda metinājuma šuves un laukumus ap tām;

71.11 6. pārbauda citus defektus, piemēram, nesaprotamus un nevienmērīgus marķējumus, veiktās izmaiņas sašķidrinātās naftas gāzes balona konstrukcijā;

71.11 7. pārliecinās, vai sašķidrinātās naftas gāzes balons, novietots vertikāli, ir stabils.

71.12 Sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējās apskates laikā izmanto endoskopu vai citu līdzvērtīgu ierīci, lai identificētu pazīmes, kas var ietekmēt sašķidrinātās naftas gāzes balona drošību.

71.13 Sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējās apskates laikā pārbauda:

71.13 1. vai sašķidrinātās naftas gāzes balonam nav dziļu švīku, plaisu, izspiedumu, iespiedumu un citu defektu;

71.13 2. vai nav korozijas pazīmju;

71.13 3. sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējo vītni, lai pārliecinātos, ka tā ir tīra, bez plaisām un citām deformācijām.

71.14 Ja pēc ārējās un iekšējās apskates rodas šaubas par sašķidrinātās naftas gāzes balona atbilstību prasībām, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija var veikt papildu pārbaudes, kas minētas piemērojamajos standartos. Sašķidrinātās naftas gāzes balons tiek novirzīts hidrauliskajai pārbaudei tikai tad, ja nerodas šaubas par tā atbilstību izvirzītajām prasībām.

71.15 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu hidrauliskajā pārbaudē izmanto atbilstošu šķidrumu (parasti ūdeni).

71.16 Ja tehnoloģiskais risinājums pieļauj, vienlaikus var veikt vairāku sašķidrinātās naftas gāzes balonu hidraulisko pārbaudi.

71.17 Hidrauliskajai pārbaudei sagatavotie sašķidrinātās naftas gāzes baloni ir sausi un tīri, lai būtu viegli identificēt noplūdes.

71.18 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbauda ar spiedienu, kas ir norādīts sašķidrinātās naftas gāzes balona pasē, taču tas nedrīkst būt mazāks par 25 bāriem.

71.19 Sašķidrinātās naftas gāzes balona spiediens jāpalielina pakāpeniski, līdz tas sasniedz pārbaudes spiedienu.

71.20 Sašķidrinātās naftas gāzes balonā pārbaudes spiedienu notur tik ilgi, lai pārbaudītu, vai ir noplūde, bet ne mazāk kā 45 sekundes. Pārbaudes spiediena noturēšanas laikā nedrīkst būt noplūde vai spiediena samazināšanās. Pēc spiediena samazināšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonam nedrīkst būt paliekošas deformācijas.

71.21 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu hidraulisko pārbaudi var aizvietot ar pneimatisko pārbaudi, ievērojot piemērojamajos standartos noteikto kārtību.

4.1 4. Sašķidrinātās naftas gāzes balona sagatavošana uzpildei un turpmākai lietošanai

71.22 Sašķidrinātās naftas gāzes balona sagatavošana turpmākajai lietošanai ietver šādas darbības:

71.22 1. sašķidrinātās naftas gāzes balona žāvēšana, tīrīšana, krāsošana un ventiļa pievienošana;

71.22 2. sašķidrinātās naftas gāzes balona marķēšana ar sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija identifikācijas marķējumu, norādot pārbaudes datumu.

71.23 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu pēc hidrauliskās pārbaudes žāvē. Pēc žāvēšanas pārbauda, vai sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšienē nav palicis šķidrums.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

71.24 Pēc žāvēšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonu, ja nepieciešams, sagatavo krāsošanai, ievērojot piemērojamajos standartos noteiktās prasības. Virsmas sagatavošanas procesā izmanto mehāniskās apstrādes metodi, kuras izmantošana nesamazina sašķidrinātās naftas gāzes balona sienas biezumu.

71.25 Sagatavojot sašķidrinātās naftas gāzes balonu turpmākai lietošanai, ja nepieciešams, to nokrāso ar krāsu, kas nodrošina tās ilgtermiņa noturību normālas ekspluatācijas apstākļos.

71.26 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu nokrāso tā, lai tā tehnisko datu marķējums ir salasāms.

71.27 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu aprīko ar ventili, kurš atbilst šo noteikumu prasībām un ir marķēts ar "pī" zīmi. Ventili ieskrūvē, izmantojot dinamometrisko atslēgu vai ventiļa ieskrūvēšanai paredzēto automātisko iekārtu, un atbilstoši noblīvē, lai nodrošinātu hermētiskumu starp sašķidrinātās naftas gāzes balonu un ventili.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

71.28 Sašķidrinātās naftas gāzes balona hermētiskuma pārbaudi veic sašķidrinātās naftas gāzes balona uzpildes laikā. Ja tiek konstatēta jebkāda noplūde, veic sašķidrinātās naftas gāzes balona ventiļa remontu vai nomaina to pret citu.

71.29 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu nosver, un, ja tiek konstatēts, ka mainījusies sašķidrinātās naftas gāzes balona masa, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija atbilstošo informāciju norāda uz sašķidrinātās naftas gāzes balona, vienlaikus padarot nesalasāmu iepriekšējo informāciju.

71.30 Ja tehniskās pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons ir derīgs turpmākai lietošanai, sašķidrinātās naftas gāzes balonu nodrošina ar šādu marķējumu:

71.30 1. tehniskās pārbaudes datums šādā formātā – dd.mm.gggg;

71.30 2. tehnisko pārbaudi veikušās sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas identifikācijas zīme, kuras paraugs ir iesniegts Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

71.31 Šo noteikumu 71.30 punktā minēto marķējumu sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija uzliek uz sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pases, un tas ir viegli salasāms un neizdzēšams. Ja sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskajā pasē nav vietas, kur uzlikt šo noteikumu 71.30 punktā minēto marķējumu, to izvieto uz speciāli šādam mērķim izgatavotas metāla vai izturīga plastikāta plāksnes, kas izvietota sašķidrinātās naftas gāzes balona ventiļa apkaklē un nav atvienojama, nesabojājot sašķidrinātās naftas gāzes balona ventili.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

5. Nosacījumi transportējamo spiedieniekārtu marķēšanai ar "pī" zīmi

72. Transportējamo spiedieniekārtu ar "pī" zīmi marķē ražotājs vai atkārtotas atbilstības novērtēšanas gadījumā paziņotā institūcija vai cita persona tās uzraudzībā saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu.

73. Ar "pī" zīmi marķē tikai tādas transportējamās spiedieniekārtas, kas:

73.1. atbilst ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām atbilstības novērtēšanas prasībām;

73.2. atbilst šo noteikumu 4.nodaļā minētajām prasībām attiecībā uz atkārtotu atbilstības novērtēšanu.

74. Ar "pī" zīmes marķēšanu ražotājs apliecina, ka viņš ir atbildīgs par attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas atbilstību ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām.

75. Šo noteikumu izpratnē "pī" zīme ir vienīgā zīme, kas apliecina transportējamās spiedieniekārtas atbilstību tām piemērojamām atbilstības novērtēšanas prasībām, kas ir noteiktas ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos.

76. Ir aizliegts transportējamās spiedieniekārtas marķēt ar citiem marķējumiem, zīmēm un uzrakstiem, ko trešās personas var sajaukt ar "pī" zīmi nozīmes vai formas ziņā. Neviens cits transportējamās spiedieniekārtas marķējums nedrīkst ietekmēt "pī" zīmes marķējuma redzamību, salasāmību un nozīmi.

77. Ar "pī" zīmi marķē atkārtoti uzpildāmu transportējamo spiedieniekārtu nomontējamās daļas, kurām ir tieša drošības funkcija.

78. "Pī" zīmi saredzami, salasāmi un pastāvīgi iegravē uz transportējamās spiedieniekārtas vai tās datu plāksnes, kā arī uz atkārtoti uzpildāmas transportējamās spiedieniekārtas nomontējamām daļām.

79. Jaunas transportējamās spiedieniekārtas un tādu atkārtoti uzpildāmu transportējamo spiedieniekārtu nomontējamās daļas, kurām ir tieša drošības funkcija, ar "pī" zīmi marķē pirms to laišanas tirgū.

80. Aiz "pī" zīmes norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi transportējamās spiedieniekārtas sākotnējo inspicēšanu. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru norāda pati paziņotā institūcija vai ražotājs atbilstoši tās norādījumiem.

81. Blakus periodiskās inspicēšanas vai attiecīgi starpposma inspicēšanas datumam norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi periodisko inspicēšanu vai starpposma inspicēšanu.

82. Ja transportējamās spiedieniekārtas paredzēts transportēt uz Eiropas Savienības valstīm, kurās gaisa temperatūra regulāri ir zemāka par mīnus 20 °C, aiz paziņotās institūcijas identifikācijas numura nepieciešama atzīme "– 40 °C".

6. Tirgus uzraudzība un kontrole

83. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma uzņēmējs sniedz informāciju vismaz par 10 gadus ilgu darbības posmu, norādot:

83.1. uzņēmēju, kurš tam piegādājis transportējamo spiedieniekārtu;

83.2. uzņēmēju, kuram tas piegādājis transportējamo spiedieniekārtu.

84. Tirgus uzraudzības iestāde pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs noteiktā termiņā novērš konstatēto transportējamās spiedieniekārtas neatbilstību, ja transportējamai spiedieniekārtai:

84.1. "pī" zīme ir uzlikta, pārkāpjot šo noteikumu prasības, un neatbilst šo noteikumu 1.pielikumam;

84.2. "pī" zīme nav uzlikta saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

84.3. tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

84.4. nav izpildītas ADR nolīguma, RID noteikumu un šo noteikumu prasības.

85. Ja šo noteikumu 84.punktā minētā neatbilstība netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde veic pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu transportējamās spiedieniekārtas piedāvājumu tirgū, vai nodrošina šīs iekārtas atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

86. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka transportējamā spiedieniekārta rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, tā veic attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas novērtējumu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Lai veiktu minēto novērtējumu, tirgus uzraudzības iestādei ir tiesības pieprasīt, lai atbildīgais uzņēmējs nodrošina transportējamās spiedieniekārtas ārpuskārtas inspicēšanu. Uzņēmējs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, tai skaitā attiecīgos gadījumos nodrošinot nepieciešamos paraugus un piekļuvi telpām.

87. Ja šo noteikumu 86.punktā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka transportējamā spiedieniekārta neatbilst ADR nolīguma, RID noteikumu vai šo noteikumu prasībām, tā nekavējoties pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu transportējamās spiedieniekārtas atbilstību minētajām prasībām vai lai saskaņā ar tirgus uzraudzības iestādes norādījumiem to pienācīgā termiņā, kas samērīgs ar risku, izņemtu vai atsauktu no tirgus. Par pieņemto lēmumu tirgus uzraudzības iestāde informē iesaistīto paziņoto institūciju.

88. Šo noteikumu 87.punktā minētajiem korektīvajiem pasākumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 21.panta prasības.

7. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm

89. Ja pēc šo noteikumu 86.punktā veiktā novērtējuma tirgus uzraudzības iestāde uzskata, ka neatbilstība neattiecas tikai uz valsts teritoriju, tā informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un pārējās dalībvalstis par tirgus uzraudzības iestādes novērtējuma rezultātiem un korektīvajiem pasākumiem, ko tirgus uzraudzības iestāde ir pieprasījusi veikt attiecīgajam uzņēmējam.

90. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti šo noteikumu 87.punktā minētie korektīvie pasākumi attiecībā uz transportējamo spiedieniekārtu, kuru šis uzņēmējs ir piedāvājis Eiropas Savienības tirgū.

91. Ja uzņēmējs šo noteikumu 87.punktā minētajā termiņā neveic atbilstošus korektīvos pasākumus, tirgus uzraudzības iestāde veic pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu transportējamās spiedieniekārtas piedāvājumu tirgū vai izņemtu vai atsauktu to no tirgus.

92. Par šo noteikumu 91.punktā minētajiem veiktajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Ekonomikas ministriju. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, pamatojoties uz attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes sniegto informāciju, informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis.

93. Šo noteikumu 92.punktā minētajā informācijā tirgus uzraudzības iestāde ietver visu pieejamo informāciju, neatbilstošās transportējamās spiedieniekārtas identificēšanai nepieciešamos datus, datus par transportējamās spiedieniekārtas izcelsmi, iespējamās neatbilstības un apdraudējuma veidu, tirgus uzraudzības iestāžu veikto pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja argumentus.

94. Šo noteikumu 92.punktā minētajā informācijā tirgus uzraudzības iestāde norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šādiem iemesliem:

94.1. transportējamā spiedieniekārta neatbilst prasībām, kas attiecībā uz cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem ir noteiktas ADR nolīgumā, RID noteikumos vai šajos noteikumos;

94.2. nepilnības piemērojamos standartos vai tehniskajos noteikumos, kas minēti ADR nolīgumā vai RID noteikumos.

95. Ja tirgus uzraudzības iestāde, saņemot paziņojumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, konstatē, ka šo noteikumu prasībām neatbilstoša transportējamā spiedieniekārta ir pieejama arī Latvijas tirgū, tā nekavējoties informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija sniedz tās rīcībā esošo papildu informāciju par attiecīgās transportējamās spiedieniekārtas neatbilstību un informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par īstenotajiem pasākumiem, kā arī gadījumā, ja tirgus uzraudzības iestādei ir cits viedoklis par valstī īstenotajiem pasākumiem, informē par tās iebildumiem.

96. Ja divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 92.punktā minētās informācijas saņemšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes veiktajiem pasākumiem un par šiem pasākumiem ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums, tos uzskata par pamatotiem. Tirgus uzraudzības iestāde nodrošina, ka attiecībā uz attiecīgo transportējamo spiedieniekārtu nekavējoties tiek veikti atbilstoši ierobežojoši pasākumi, ja nepieciešams, arī tās izņemšana no tirgus.

97. Ja Eiropas Komisija tirgus uzraudzības pasākumus uzskata par nepamatotiem, tirgus uzraudzības iestāde tos atceļ.

98. Ja pēc šo noteikumu 86.punktā minētā novērtējuma veikšanas tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka transportējamā spiedieniekārta, kas atbilst ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām, tomēr apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi, tirgus uzraudzības iestāde pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā transportējamā spiedieniekārta tirgū laišanas brīdī vairs neradītu šādu apdraudējumu, vai lai proporcionāli riskam šo iekārtu tirgus uzraudzības iestādes noteiktā pienācīgā termiņā izņemtu vai atsauktu no tirgus. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti korektīvie pasākumi attiecībā uz transportējamo spiedieniekārtu, kuru šis uzņēmējs ir piedāvājis tirgū vai izmanto Eiropas Savienībā.

99. Par šo noteikumu 98.punktā minētajiem gadījumiem tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, pamatojoties uz attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes sniegto informāciju, kas ietver transportējamās spiedieniekārtas identificēšanas datus, datus par transportējamās spiedieniekārtas izcelsmi un tās piegādes ķēdi, apdraudējuma veidu un tirgus uzraudzības iestāžu veikto pasākumu veidu un ilgumu.

100. Ekonomikas ministrija informē tirgus uzraudzības iestādes par saņemto Eiropas Komisijas lēmumu saistībā ar šo noteikumu 99.punktā minēto darbību pamatotību, kā arī ieteiktajiem veicamajiem pasākumiem.

8. Noslēguma jautājumi

101. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumus Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 94.nr.; 2003, 150.nr.; 2004, 68., 209.nr.; 2009, 98.nr.; 2011, 58.nr.).

102. Jaunai transportējamai spiedieniekārtai, kura pirmo reizi tiek laista tirgū pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un kuras atbilstība nav apliecināta ar "pī" zīmi, veic atbilstības novērtēšanu, marķēšanu ar "pī" zīmi, periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos.

103. Ja transportējamā spiedieniekārta laista tirgū līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un ir bijusi lietošanā un tās atbilstība ir apliecināta ar "pī" zīmi, tai veic periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos.

104. Ja transportējamā cisterna, spiediena muca vai balonu komplekts (kas atbilst ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajai definīcijai) ir laisti tirgū līdz 2007.gada 1.jūlijam un ir bijuši lietošanā, bet to atbilstība nav apliecināta ar "pī" zīmi, veic to periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos.

105. Ja transportējamā spiedieniekārta, kas nav minēta šo noteikumu 104.punktā, ir laista tirgū līdz 2003.gada 1.jūlijam un ir bijusi lietošanā, bet tās atbilstība nav apliecināta ar "pī" zīmi, transportējamai spiedieniekārtai veic periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos.

106. Šo noteikumu 104. un 105.punktā minētajām transportējamām spiedieniekārtām pēc īpašnieka pieprasījuma var veikt atkārtotu atbilstības novērtēšanu šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā.

107. Transportējamām spiedieniekārtām, kuru atbilstība ir apliecināta saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" un kuras atbilst tehniskās dokumentācijas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šīs spiedieniekārtas ir ražotas, veic periodisko inspicēšanu, starpposma inspicēšanu un ārpuskārtas inspicēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas ADR nolīgumā vai RID noteikumos un šajos noteikumos.

108. Transportējamām spiedieniekārtām, kuras ir ražotas un nodotas lietošanā līdz šo noteikumu 104. un 105.punktā norādītajam datumam un kuru atbilstība līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nav atkārtoti novērtēta, var veikt atkārtotu atbilstības novērtēšanu un marķēt šādu transportējamo spiedieniekārtu ar "pī" zīmi saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu.

109. Transportējamo spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanas sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām", ir līdzvērtīgi ADR nolīgumā un RID noteikumos noteiktajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem, un uz tiem attiecas ADR nolīgumā un RID noteikumos paredzētie nosacījumi par tipa apstiprinājuma atzīšanu uz noteiktu laiku.

110. Atļauts izmantot transportējamo spiedieniekārtu drošības vārstus un citu tehnoloģisko aprīkojumu, kura funkcijas ir tieši saistītas ar transportējamās spiedieniekārtas drošību, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" tas ir marķēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem.

111. Spiedtvertnēm, to vārstiem un tehnoloģiskajam aprīkojumam, ko lieto, pārvadājot vielas, kurām ir ANO numurs 1745, 1746 un 2495, šo noteikumu prasības piemēro ar 2013.gada 1.jūliju.

112. Dzelzceļa cisternu pases un autotransporta līdzekļu cisternu tehniskā dokumentācija, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" ir noformēta līdz 2011.gada 30.jūnijam, ir derīga, kamēr attiecīgā cisterna ir lietošanā.

113. Autotransporta līdzekļu cisternu pases ir derīgas līdz tajās norādītajam nākamās inspicēšanas datumam.

114. Bezšuvju tērauda gāzes balonus, bezšuvju neleģēta alumīnija un alumīnija sakausējumu gāzes balonus un metinātus neleģēta tērauda gāzes balonus, kuru atbilstība ir novērtēta saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumu Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" 6.1 nodaļu, ar "pī" zīmi marķē paziņotā institūcija vai marķēšanu veic cita persona paziņotās institūcijas uzraudzībā. Marķēšanu kārtējās periodiskās inspicēšanas laikā veic atbilstoši ADR nolīgumā, RID noteikumos un šajos noteikumos minētajām prasībām. "Pī" zīmi norāda pirms atbildīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numura.

115. Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācijas apliecības, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

116. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.729)

117. (Svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.829)

117.1 Ar 2013.gada 1.janvāri paziņotās institūcijas neveic periodisko inspicēšanu šo noteikumu 6.punktā minētajām transportējamām spiedieniekārtām.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.829 redakcijā)

117.2 Tirdzniecības vietas īpašnieka pienākums ir nodrošināt, ka apmaiņai vai pārdošanai tiek piedāvāti tikai tādi sašķidrinātās naftas gāzes baloni, uz kuriem ir norādīta informācija par balona uzpildītāju (komersanta nosaukums (firma) un tālruņa numurs, balonu uzpildes stacijas adrese un tālruņa numurs, kurā uzpildīts attiecīgais balons).

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.829 redakcijā)

117.3 Tirdzniecības vietas īpašnieka pienākums ir nodrošināt, ka par baloniem, kurus izmanto sašķidrinātās naftas gāzes tirdzniecībai, tirdzniecības vietā ir pieejama informācija par to uzpildes vietu un piegādātāju. Minēto informāciju apliecinošos dokumentus tirdzniecības vietas īpašnieks pēc tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas pieprasījuma uzrāda nekavējoties.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.829 redakcijā)

117.4 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu piegādātājs piegādā un tirdzniecības vietas īpašnieks apmaiņai piedāvā tikai tādus sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuri ir uzpildīti atbilstoši normatīvajiem aktiem par sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtību.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

117.5 Šo noteikumu 6. punktā minētās prasības attiecībā uz balonu uzpildīšanu un tirgošanu ir piemērojamas līdz 2015. gada 30. martam, bet attiecībā uz izmantošanu – līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.771 redakcijā)

117.6 Šo noteikumu 6.1 punktā minētais nosacījums par tehniskās pārbaudes apliecinājumu stājas spēkā 2015. gada 1. oktobrī.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.144 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 695)

118. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 16.jūnija Direktīvas 2010/35/ES par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.500
"Pī" zīmes paraugs

1. "Pī" zīme ir šādi attēlots simbols:

2. "Pī" zīmes minimālais augstums ir 5 mm. Transportējamām spiedieniekārtām, kuru diametrs ir 140 mm vai mazāks, tās minimālais augstums ir 2,5 mm.

3. Ievēro zīmējumā noteiktās proporcijas. Līniju tīkls nav zīmes sastāvdaļa.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.500
Autotransporta līdzekļa cisternas pases paraugs
1. Bīstamās iekārtas nosaukums

Cisterna

2. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā 
3. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā 
4. Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds 
5. Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods 
6. Valdītāja adrese 
7. Atrašanās vietas adrese 
8. Izgatavošanas gads 
9. Ražotāja nosaukums 
10. Ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs 
11. Cisternas tips 
12. Cisternas kods 
13. Cisternas tilpums 
14. Pārbaudes spiediens 
15. Pieļaujamais darba spiediens 
16. Pieļaujamā darba temperatūra 
17. Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums 
18. Īpašie nosacījumi 
19. Cita informācija
20. Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds
21. Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts
Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.500
Dzelzceļa cisternas pases paraugs

(Pases vāks)

DZELZCEĻA CISTERNAS PASE

Cisternvagona numurs  
Cisternas ražotāja nosaukums  
Valsts, kurā cisterna izgatavota  
Cisternas nosaukums, tips, modelis  

 

(Pirmā lapa)

I. Vispārīgās ziņas un cisternas raksturojums

1. Cisternas ražotāja adrese 
2. Cisternas ražotāja pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese 
3. Cisternas izgatavošanas gads, mēnesis 
4. Cisternas ražotāja piešķirtais cisternas numurs 
5. Tipa apstiprinājuma numurs 
6. Cisternas kods 
7. Īpašie nosacījumi, kas ievēroti cisternas izgatavošanas procesā: 
7.1. attiecībā uz konstrukciju (TC) 
7.2. attiecībā uz iekārtu (TE) 
8. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta 
9. Pārbaudes spiediens (manometriskais) (bar) 
10. Ārējais aprēķina spiediens (bar) 
11. Cisternas nodalījumu un kopējā ietilpība (litri) 
12. Ekspluatācijas temperatūra (ºC) (tikai tad, ja tā ir augstāka par 50 ºC vai zemāka par –20 ºC) 
13. Sākotnējās inspicēšanas datums, vieta, inspicēšanas veicējs 
14. Pēdējās inspicēšanas veids, datums, vieta, inspicēšanas veicējs 
15. Cisternas korpusa un aizsargapšuvuma (ja izmantots) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem 
16. Ar spiedienu uzpildāmai vai iztukšojamai cisternai – maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar) 

(Nākamā lapa)

II. Par cisternas tehnisko stāvokli atbildīgais valdītāja darbinieks

Valdītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adreseAttiecīgā rīkojuma datums un numursAtbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, amatsAtbildīgā darbinieka paraksts
    
    

Piezīme. Šai nodaļai paredz vismaz 2 lapas.

(Nākamā lapa)

III. Ziņas par cisternas remontiem vai ierīču nomaiņu

DatumsVeiktās darbības aprakstsAtbildīgā darbinieka paraksts
   
   

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 5 lapas.

2. Pasei pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā vai materiālos.

(Nākamā lapa)

IV. Ziņas par cisternas inspicēšanu

Inspicēšanas datumsProtokola datums, numursInspicēšanas veidsInspicēšanas rezultātsNākamās inspicēšanas datums
     

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

2. Inspicēšanas veidu apzīmē ar "P", ja tā ir sākotnējā vai periodiskā inspicēšana, un ar "L", ja tā ir starpposma inspicēšana.

(Nākamā lapa)

V. Cisternas reģistrācija

1. Pasi sastādīja cisternas valdītājs 
2. Pases sastādīšanas datums 
3. Pases sastādītāja amats 
 paraksts  
 vārds un uzvārds  
4. Cisternas valdītāja atbildīgās amatpersonas amats 
 paraksts  
 vārds un uzvārds  
5. Cisterna reģistrēta Valsts dzelzceļa administrācijā ar indeksu Nr. __________________
6. Pasē ir _______________________ numurētas un cauršūtas lapas
7. Pasei ir ________ pielikumi uz _____________________ lapām
8. Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonas amats 
 paraksts  
 vārds un uzvārds  
9. Datums  

(Nākamā lapa)

VI. Cisternas pārreģistrācija citam valdītājam

1. Cisterna reģistrēta Valsts dzelzceļa administrācijā ar indeksu Nr. __________________
2. Cisternas valdītājs ir 
3. Pasei ir ________ pielikumi uz _____________________ lapām
4. Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonas amats 
 paraksts  
 vārds un uzvārds  
5. Datums  

Piezīme. Pasē sākotnēji paredz vietu vienai pārreģistrācijai. Ja notikušas vairākas pārreģistrācijas, šajā nodaļā minēto informāciju atkārtoti ieraksta Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersona.

VII. Norādījumi par dzelzceļa cisternas pases aizpildīšanu un noformēšanu

1. Dzelzceļa cisternas pasei pielikumā pievieno:

1.1. cisternas tipa apstiprinājuma sertifikāta (ja tāds ir) un ar to saistītās dokumentācijas kopijas;

1.2. lietotas cisternas atbilstības pārvērtēšanas sertifikātu (ja tāds ir);

1.3. cisternas inspicēšanas protokolus.

2. Pasi var papildināt ar citu drošības nodrošināšanai svarīgu informāciju.

3. Pases teksta daļu noformē datorizdrukas veidā.

4. Pases izmērs atbilst A4 formāta lapai.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.500
Autotransporta līdzekļa cisternas tehniskās dokumentācijas paraugs

(Dokumenta vāks)

 
(cisternas nosaukums)

Ziņas par cisternas remontiem un tehniskajām pārbaudēm

(Pirmā lapa)

Ražotāja nosaukums  
Valsts, kurā cisterna izgatavota  
Cisternas nosaukums, tips, modelis  
Ražotāja piešķirtais cisternas numurs  
Cisternas izgatavošanas mēnesis un gads  

 

(Nākamā lapa)

I. Vispārīgās ziņas

1. Cisternas ražotājs un tā adrese 
2. Cisternas valdītājs un tā adrese 

(Nākamā lapa)

II. Cisternas raksturojums

3. Tipa apstiprinājuma numurs 
4. Cisternas kods 
5. Vielas vai vielu grupas, kuru pārvadāšanai cisterna paredzēta 
6. Pārbaudes spiediens (manometriskais) (bar) 
7. Ārējais aprēķina spiediens (bar) 
8. Cisternas sekciju un kopējā ietilpība (litri) 
9. Ekspluatācijas temperatūra 
10. Pirmreizējās tehniskās pārbaudes mēnesis un datums 
11. Cisternas korpusa materiāls, biezums
(korpuss, gala sienas, starpsienas, viļņu slāpētāji) un atsauce uz materiālu standartiem
 
12. Cisternas aizsargapšuvuma (ja attiecināms) materiāls un atsauce uz materiālu standartiem 
13. Ar spiedienu uzpildāmai vai iztukšojamai cisternai – maksimāli pieļaujamais darba spiediens (bar) 
14. Pievienotie dokumenti: 
14.1. 
14.2. 
Cisternas valdītājs, pilnvarotās personas amats 
 paraksts 
 vārds un uzvārds 
Datums  

(Nākamā lapa)

III. Ziņas par drošības ierīcēm

Drošības ierīces tips un ražotāja nosaukumsRažotāja piešķirtais numursUzstādīšanas vietaVārsta šķērsgriezuma laukums (mm2)Caurplūdes koeficientsAtvēršanās sākuma spiediens un atvēršanās sākuma spiediena diapazons (bar)
      

(Nākamā lapa)

IV. Ziņas par slēgierīcēm

NosaukumsRaksturojums
nominālais atvērums
(mm)
nominālais spiediens
(bar)
darba parametri
darba spiediens
(bar)
darba temperatūra
(oC)
korpusa materiāls
      

(Nākamā lapa)

V. Par cisternas tehnisko stāvokli atbildīgais speciālists

Rīkojuma numurs un izdošanas datumsAtbildīgā speciālista amats,
vārds un uzvārds
Atbildīgā speciālista paraksts
   

(Nākamā lapa)

VI. Ziņas par cisternas remontiem, rekonstrukciju, ierīču nomaiņu

DatumsDarbības aprakstsAtbildīgā darbinieka paraksts
   

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 10 lapas.

2. Pievieno tehnisko dokumentāciju par izmaiņām konstrukcijā un materiālos.

(Nākamā lapa)

VII. Ziņas par cisternas pārbaudēm

Pārbaudes datumsProtokola datums un numursPārbaudes veidsPārbaudes rezultātsNākamās pārbaudes datums
     

Piezīmes.

1. Šai nodaļai paredz vismaz 3 lapas.

2. Pārbaudes veidu apzīmē ar "P", ja tā ir sākotnējā (periodiskā) inspicēšana, un ar "L", ja tā ir starpposma inspicēšana.

(Nākamā lapa)

VIII. Cisternas reģistrācija

Cisterna reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā ar Nr.  
Dokumentā ir ___________________ numurētas lapas
Pielikumi uz ____________________ lapām
Dokumentā kopā ir ______________ cauršūtas lapas
Inspicēšanas institūcijas atbildīgās personas amats 
 paraksts  
 vārds un uzvārds  
Vieta, datums  

IX. Norādījumi par dokumenta aizpildīšanu un noformēšanu

1. Pielikumā pievieno:

1.1. cisternas funkcionālo shēmu;

1.2. cisternas kopsalikuma rasējumu;

1.3. cisternas materiālu sertifikātus;

1.4. cisternas tehnisko pārbaužu protokolus.

2. Ja nepieciešams, dokumentu papildina ar citām nodaļām.

3. Dokumenta teksta daļu noformē datorizdrukas veidā.

4. Dokumenta izmērs atbilst A4 formāta lapai.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 500Pieņemts: 28.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 01.07.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
232428
{"selected":{"value":"01.11.2021","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2015","iso_value":"2015\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2015.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2014","iso_value":"2014\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2014.-30.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-18.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"