Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2012. gada 12. janvāra likumu: Personu apliecinošu dokumentu likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Personu apliecinošu dokumentu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt personu un to tiesisko statusu apliecinošus dokumentus (turpmāk — personu apliecinošs dokuments), šos dokumentus aizvietojošus dokumentus (turpmāk — pagaidu dokuments), kā arī to veidus, saturu, lietošanas, nodošanas un izņemšanas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

2.pants. Personu apliecinošu dokumentu veidi

(1) Personu apliecinošs dokuments ir likumā pilnvarotas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti.

(2) Personu apliecinoša dokumenta turētājs ir persona, kurai izsniegts personu apliecinošs dokuments.

(3) Ir šādi personu apliecinoši dokumenti:

1) personas apliecība;

2) pase.

(4) Pases ir Latvijas Republikas īpašums, un par to izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par diplomātisko un dienesta pasu izsniegšanu.

(41) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums. Par personas apliecību izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.

(5) Personas apliecība, pilsoņa pase vai nepilsoņa pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. un 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009. 4.1 daļas otrais un trešais teikums stājas spēkā 01.01.2011. Sk. pārejas noteikumus.)

2.1 pants. Pagaidu dokumentu veidi

(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:

1) atgriešanās apliecība;

2) pagaidu ceļošanas dokuments.

(2) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

3.pants. Personas apliecība

(1) Latvijā tiek izsniegtas šādas personas apliecības:

1) pilsoņa personas apliecība;

2) nepilsoņa personas apliecība;

3) (izslēgts ar 01.11.2007. likumu) ;

4) nerezidenta, tas ir Latvijā akreditētas ārvalsts vai starptautiskas organizācijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības personāla locekļa, personas apliecība;

5) personas apliecība personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība.

(2) Personas apliecība ir obligāts personu apliecinošs dokuments personai, kura ir Latvijā akreditētas ārvalsts vai starptautiskas organizācijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības personāla loceklis.

(3) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu.)

(4) Pilsoņa un nepilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments, dodoties uz ārvalstīm, ja tas paredzēts Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

4.pants. Pase

(1) Latvijā tiek izsniegtas šādas pases:

1) pilsoņa pase;

2) nepilsoņa pase;

3) diplomātiskā pase;

4) dienesta pase;

5) bezvalstnieka ceļošanas dokuments;

6) bēgļa ceļošanas dokuments;

7) ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.

(2) Pase ir ceļošanas dokuments, ko izsniedz saskaņā ar likumu pilnvarota valsts pārvaldes iestāde. Saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ceļošanas dokuments tā turētājam dod tiesības šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu un ir paredzēts ceļošanai uz ārvalstīm.

(3) Ceļošanas dokuments personai līdz 15 gadu vecumam tiek izsniegts pēc šīs personas vecāku vēlēšanās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

4.1 pants. Atgriešanās apliecība

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

4.2 pants. Pagaidu ceļošanas dokuments

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav šīs personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai — izņēmuma gadījumā — citā valstī.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

II nodaļa
Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu saturs un forma

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

5.pants. Personas apliecību un pasu saturs

(1) Personas apliecības un pases tiek izsniegtas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, un tajās ir iekļauta šāda informācija:

1) par dokumenta turētāju:

a) vārds (vārdi),

b) uzvārds,

c) personas kods,

d) pilsonība vai cits personas tiesiskais statuss Latvijas Republikā,

e) dzimums,

f) dzimšanas datums,

g) dzimšanas vieta,

h) fotoattēls,

i) paraksta attēls;

2) par dokumentu:

a) valsts kods,

b) tips,

c) numurs,

d) izdevējiestādes nosaukums,

e) izdošanas datums,

f) derīguma termiņš.

(2) Personas apliecībās un pasēs iekļauj dokumenta mašīnlasāmo zonu.

(3) Pēc pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētāja vēlēšanās viņa personas apliecībā ir iekļauta informācija par apliecības turētāja reģistrēto dzīvesvietu.

(4) Pēc pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības vai pases turētāja vēlēšanās papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecībā vai pasē ieraksta ziņas par šā dokumenta turētāja tautību.

(5) Pēc pases turētāja vēlēšanās papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām pasē ieraksta personas vai personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) citas valodas orģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā.

(6) Pasē ir paredzētas lapas ārvalstu kompetento institūciju atzīmēm par ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām ārvalstīs un robežšķērsošanas atzīmēm.

(7) Pēc pases turētāja vēlēšanās papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām pasē, izņemot diplomātisko pasi un dienesta pasi, ieraksta ziņas par dokumenta turētāja bērnu (bērniem) līdz 18 gadu vecumam.

(8) Ministru kabinets nosaka personas apliecībās un pasēs papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu to drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu to izmantošanu.

(9) Nerezidentu personas apliecībās, personas apliecībās personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība, netiek izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati, un tajos netiek ierakstīts personas kods.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004., 01.11.2007. un 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

6.pants. Personas apliecību un pasu izsniegšanas un nodošanas noteikumi un pasu paraugi

(1) Pilsoņu, nepilsoņu un nerezidentu personas apliecības ir kartes tipa dokumenti.

(2) Šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētie dokumenti ir grāmatiņas tipa dokumenti.

(3) Pasu paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.

(4) Personas apliecību paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007. Sk. pārejas noteikumus.)

6.1 pants. Pagaidu dokumentu saturs

(1) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

III nodaļa
Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu izsniegšana

(Nodaļas nosaukums 07.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

7.pants. Personas apliecību, pilsoņu un nepilsoņu pasu, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentu izsniegšana un ceļošanas dokumentu izsniegšana personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss

(1) Pilsoņu un nepilsoņu personas apliecības un pases, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentus un ceļošanas dokumentus personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(2) Nerezidentu personas apliecības izsniedz Ārlietu ministrija.

(3) (Izslēgta ar 01.11.2007. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. un 01.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

8.pants. Diplomātisko un dienesta pasu izsniegšana

(1) Diplomātisko pasi izsniedz saskaņā ar likumu "Par diplomātisko pasi".

(2) Dienesta pasi izsniedz valsts amatpersonai, kura ieņem vadošu amatu, vai personai, kura ir darba vai valsts civildienesta attiecībās atbilstoši Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumam un kurai nav tiesību saņemt diplomātisko pasi, kā arī šo personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem. Personu loku, kurām izsniedz dienesta pases, kā arī dienesta pasu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Diplomātiskās un dienesta pases izsniedz Ārlietu ministrija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

9.pants. Pagaidu dokumentu izsniegšana

Atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

IV nodaļa
Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta turētāja tiesības un pienākumi

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

10.pants. Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta turētāja tiesības

(1) Personas apliecības un pases turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot attiecīgo dokumentu.

(11) Atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(12) Pagaidu ceļošanas dokumenta turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš dokumenta derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai — izņēmuma gadījumā — citā valstī.

(2) Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētājam vai pases turētājam ir tiesības Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot personas apliecību vai pasi par ceļošanas dokumentu.

(3) Pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecības turētājam ir tiesības, uzrādot personas apliecību, šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, lai atgrieztos Latvijā no ārvalstīm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

11.pants. Personas pienākumi

(1) Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pienākums saņemt personas apliecību vai pasi, ja viņa rīcībā nav derīgas personas apliecības vai pases.

(2) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu.)

(3) Persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu saņem personiski.

(4) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, tās personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu saņem šīs personas vecāki.

(5) Bezvalstniekam, bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir pienākums saņemt ceļošanas dokumentu, ja viņa rīcībā nav derīga šāda dokumenta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004., 01.11.2007. un 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

12.pants. Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta turētāja pienākumi

(1) Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt šo dokumentu, lai tas nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīgs.

(2) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par tās personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta glabāšanu ir atbildīgi šīs personas vecāki.

(3) Par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības zudumu attiecīgā dokumenta turētājs piecu dienu laikā pēc šā fakta konstatēšanas ziņo personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, bet, ja personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(4) Ieceļojot ārvalstīs, personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs ir atbildīgs par attiecīgās ārvalsts noteikto ieceļošanas nosacījumu izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

V nodaļa
Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta nodošana un lietošanas kārtība

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

13.pants. Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta nodošana

(1) Ja personas apliecības vai pases turētājs likumā noteiktajā kārtībā atteicies no Latvijas pilsonības, viņš mēneša laikā no dienas, kad saņēmis rīkojumu par pilsonības zaudēšanu, nodod personas apliecību vai pasi, ja tāda bijusi izsniegta, Naturalizācijas pārvaldei, bet, ja personas apliecības vai pases turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(2) Personas apliecības vai pases turētājs mēneša laikā pēc tiesiskā statusa maiņas nodod personas apliecību vai pasi izdevējiestādei, bet, ja personas apliecības vai pases turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

(3) Ja ir atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments, to nekavējoties nodod dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

(4) Mirušas personas personu apliecinošu dokumentu, izņemot diplomātisko pasi, dienesta pasi vai nerezidenta personas apliecību, nodod dzimtsarakstu nodaļai.

(5) Mirušas personas diplomātisko pasi, dienesta pasi, nerezidenta personas apliecību vai pagaidu dokumentu nodod Ārlietu ministrijai.

(6) Ārvalstī mirušas personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu nodod Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

(7) Atgriešanās apliecības turētājs pēc atgriešanās Latvijā nekavējoties nodod atgriešanās apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

(8) Naturalizācijas pārvalde, Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, Valsts policijas iestāde, Valsts robežsardzes iestāde un dzimtsarakstu nodaļa nodotos personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus nogādā to izdevējiestādēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

14.pants. Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta izņemšana

(1) Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu.

(3) Personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas izņemts personai, kurai piemērots vai nu drošības līdzeklis — apcietinājums, vai sods — brīvības atņemšana vai arests, tiek nodota apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabāta attiecīgās personas lietā.

(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto dokumentu.

(09.02.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

15.pants. Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta lietošanas ierobežojumi

Ar personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu aizliegts veikt šādas darbības:

1) izdarīt tajā normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

2) to izņemt (aizliegums neattiecas uz šā likuma 14.pantu);

3) to nodot vai pieņemt ķīlā;

4) to nodot lietošanai citai personai;

5) lietot citas personas personu apliecinošu dokumentu vai pagaidu dokumentu;

6) to izsniegt citai personai;

7) lietot personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

16.pants. Lietošanai nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments

(1) Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs, ja:

1) beidzies tās derīguma termiņš;

2) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

3) mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

4) mainījies personas tiesiskais statuss;

5) mainījušās citas šā likuma 5.panta pirmajā daļā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;

6) tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;

7) tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt dokumentā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

8) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas sākotnējā satura izmaiņas;

9) personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai;

10) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu).

(2) Ministru kabinets nosaka nederīgo personu apliecinošu dokumentu un to neaizpildīto veidlapu veidus, kas iekļaujami nederīgo dokumentu reģistrā, kā arī nederīgo dokumentu reģistra izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004., 02.06.2005., 01.11.2007. un 16.07.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 3.panta otrā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

2. (Izslēgts ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

3. Līdz jaunas vēlētāju reģistrācijas sistēmas ieviešanai pilsoņu pasēs tiek izdarītas atzīmes par piedalīšanos vēlēšanās vai tautas nobalsošanā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

4. Šā likuma 2.panta piektā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(07.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

5. Tiesas, prokurori un izmeklēšanas iestādes līdz 2006.gada 1.maijam to lietvedībā esošajās krimināllietās, kurās kriminālprocess uzsākts līdz 2006.gada 28.februārim, nodrošina apcietināto personu krimināllietām pievienoto personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību nodošanu ieslodzījuma vietai, kurā ievietota apcietinātā persona.

(09.02.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2006.)

6. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

(01.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izdod šā likuma 6.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.martam ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.378 "Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(01.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

8. Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumi Nr.307 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, ir piemērojami ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.martam.

(01.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.12.2007.)

9. Šā likuma 2.panta 4.1 daļas otrais un trešais teikums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

10. Līdz šā likuma 2.panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1059 “Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(16.07.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.08.2009.)

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 23.maijā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2002.gada 5.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Personu apliecinošu dokumentu likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.05.2002.Stājas spēkā: 01.07.2002.Zaudē spēku: 15.02.2012.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 05.06.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 11.07.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
62793
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-14.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-14.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2009","iso_value":"2009\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-12.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2007","iso_value":"2007\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2007.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2006","iso_value":"2006\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2006.-03.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2006","iso_value":"2006\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2006.-14.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-28.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2011
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)