Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu pēc vārdiem "(turpmāk - personu apliecinošs dokuments)" ar vārdiem "šos dokumentus aizvietojošus dokumentus (turpmāk - pagaidu dokuments)".

2. 2.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un to tiesisko statusu";

izslēgt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "Personas apliecības un" un otrajā teikumā vārdus "nerezidentu personas apliecību";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Personas apliecības ir Latvijas Republikas īpašums. Par personas apliecību izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Valsts nodeva nav maksājama par nerezidentu personas apliecību izsniegšanu.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "vai pase" ar vārdiem "pilsoņa pase vai nepilsoņa pase".

3. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Pagaidu dokumentu veidi

(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:

1) atgriešanās apliecība;

2) pagaidu ceļošanas dokuments.

(2) Par atgriešanās apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Par pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt likumu ar 4.1 un 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Atgriešanās apliecība

(1) Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu, ja viņš uzturas ārvalstīs un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

4.2 pants. Pagaidu ceļošanas dokuments

(1) Pagaidu ceļošanas dokuments ir dokuments, kas aizstāj ceļošanas dokumentu.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Eiropas Savienības pilsonis (izņemot Latvijas pilsoni), ja viņa uzturēšanās vietā ārvalstī nav šīs personas pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.

(3) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai - izņēmuma gadījumā - citā valstī."

5. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus "Personas apliecību un pasu" ar vārdiem "Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu".

6. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punkta "e" apakšpunktā vārdu "izsniegšanas" ar vārdu "izdošanas".

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Pagaidu dokumentu saturs

(1) Atgriešanās apliecības izsniegšanas, nodošanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī atgriešanās apliecībā iekļaujamās ziņas un atgriešanās apliecības paraugu nosaka Ministru kabinets.

(2) Pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas un anulēšanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī pagaidu ceļošanas dokumentā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets."

8. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus "Personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību" ar vārdiem "Personu apliecinošu un pagaidu dokumentu".

9. Papildināt 8.panta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī šo personu laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem".

10. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Pagaidu dokumentu izsniegšana

Atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija."

11. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta".

12. 10.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personas apliecības un pases";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Atgriešanās apliecības turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš apliecības derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, varētu atgriezties Latvijā.

(12) Pagaidu ceļošanas dokumenta turētājam ir tiesības apliecināt savu identitāti, uzrādot dokumentu, lai viņš dokumenta derīguma termiņa laikā, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, varētu atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas valstī vai - izņēmuma gadījumā - citā valstī."

13. Aizstāt 11.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus "personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu".

14. 12.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāja pienākums ir glabāt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt šo dokumentu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tās personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības" ar vārdiem "tās personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības" ar vārdiem "personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta".

15. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta".

16. 13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta";

aizstāt trešajā daļā vārdus "atrasta personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība" ar vārdiem "atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "personas personu apliecinošu dokumentu";

aizstāt piektajā daļā vārdus "vai nerezidenta personas apliecību" ar vārdiem "nerezidenta personas apliecību vai pagaidu dokumentu";

aizstāt sestajā daļā vārdus "personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu";

aizstāt astotajā daļā vārdus "nodotās personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "nodotos personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus".

17. 14.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša un pagaidu dokumenta";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta" (attiecīgā locījumā) un vārdus "lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga" - ar vārdiem "lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs";

aizstāt otrajā daļā vārdus "personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta" ar vārdiem "Personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas izņemts".

18. 15.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības" ar vārdiem "Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta";

aizstāt ievaddaļā vārdus "personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu";

aizstāt 5.punktā vārdus "personas pasi, personas apliecību vai atgriešanās apliecību" ar vārdiem "personas personu apliecinošu dokumentu vai pagaidu dokumentu";

aizstāt 7.punktā vārdus "personas apliecību vai pasi, kas kļuvusi lietošanai nederīga" ar vārdiem "personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs".

19. 16.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "nederīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība" ar vārdiem "nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments";

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga" ar vārdiem "Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus "personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības" ar vārdiem "dokumenta";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) tā vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;";

aizstāt pirmās daļas 9.punktā vārdus "personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības" ar vārdiem "personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētājs rakstveidā ziņojis par attiecīgā dokumenta".

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 2.panta 4.1 daļas otrais un trešais teikums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

10. Līdz šā likuma 2.panta ceturtajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1059 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 13.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.07.2009.Stājas spēkā: 13.08.2009.Zaudē spēku: 15.02.2012.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 27.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195478
13.08.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)