Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumus Nr. 775 "Pasu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.378

Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 10.§)
Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
5.panta astoto daļu un 6.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka pilsoņu personas apliecību un nepilsoņu personas apliecību (turpmāk — apliecība), pilsoņu pasu, nepilsoņu pasu un bezvalstnieku ceļošanas dokumentu (turpmāk — pase) paraugus, izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu apliecību un pasu drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu to izmantošanu.

2. Apliecības un pases izgatavo atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem paraugiem:

2.1. pilsoņa personas apliecības paraugs (1.pielikums);

2.2. nepilsoņa personas apliecības paraugs (2.pielikums);

2.3. pilsoņa pases paraugs (3.pielikums);

2.4. nepilsoņa pases paraugs (4.pielikums);

2.5. bezvalstnieka ceļošanas dokumenta paraugs (5.pielikums).

3. Apliecībā un pases 3.lappusē ieraksta ziņas par Iedzīvotāju reģistrā reģistrētu Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni vai personu, kurai saskaņā ar likumu "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā" piešķirts bezvalstnieka statuss (turpmāk — persona), un ziņas attiecīgi par apliecību vai pasi.

4. Pēc personas vai, ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, pēc personas vecāka vēlēšanās papildus ieraksta šādas ziņas:

4.1. apliecībā:

4.1.1. personas dzīvesvietu;

4.1.2. personas tautību (izņemot bezvalstnieka personas apliecību);

4.2. pasē:

4.2.1. 4.lappusē — personas tautību (izņemot bezvalstnieka ceļošanas dokumentu);

4.2.2. 4.lappusē — personas vārda (vārdu) un uzvārda (turpmāk — personvārds) citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā vai personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu, ja personvārda rakstība pases 3.lappusē atšķiras no personvārda rakstības dokumentā, kurā tas rakstīts citas valodas oriģinālformā vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas. Personvārda citas valodas oriģinālformu vai personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu persona vai, ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, personas vecāks apliecina dokumentāri. Personvārda latīņalfabētisko transliterāciju veic saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu;

4.2.3. 6. un 7.lappusē — ziņas par personas bērnu (bērniem) līdz 18 gadu vecumam:

4.2.3.1. bērna personvārdu;

4.2.3.2. bērna dzimšanas datumu;

4.2.3.3. bērna dzimumu;

4.2.3.4. bērna personas kodu, ja bērns ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

5. Ierakstus, izņemot šo noteikumu 4.2.2. un 9.1.apakšpunktā minētās ziņas, apliecībā un pasē izdara saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām par personu.

6. Vēlēšanos ierakstīt šo noteikumu 4.punktā minētās ziņas persona izsaka, iesniedzot dokumentus apliecības vai pases saņemšanai.

7. Apliecības un pases mašīnlasāmo zonu veido saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentu Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti", un personvārdu mašīnlasāmajā zonā raksta, nelietojot diakritiskās zīmes.

8. Norādot apliecībā vai pasē personas dzimšanas vietu, raksta:

8.1. administratīvās teritorijas nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam apliecības vai pases izsniegšanas laikā;

8.2. tās valsts nosaukumu apliecības vai pases izsniegšanas laikā, kurā persona dzimusi, ja persona dzimusi ārvalstī.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.885)

9. Lai uzlabotu apliecības un pases drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu:

9.1. apliecībā un pasē papildus ieraksta personas norādītās ziņas par personas augumu;

9.2. apliecības mikroshēmā papildus iekļauj šādu digitālu informāciju par personu:

9.2.1. personas kods;

9.2.2. personvārds;

9.2.3. personas dzimums;

9.2.4. personas sejas attēls;

9.3. apliecības mikroshēmu persona izmanto par sava elektroniskā paraksta radīšanas līdzekli.

10. Apliecības un pases izsniedz ar šādiem derīguma termiņiem:

10.1. apliecību:

10.1.1. personai līdz piecu gadu vecumam — uz gadu;

10.1.2. personai no piecu gadu vecuma — uz pieciem gadiem;

10.2. pilsoņa pasi un nepilsoņa pasi:

10.2.1. personai līdz piecu gadu vecumam — uz gadu vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par gadu;

10.2.2. personai no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam — uz pieciem gadiem;

10.2.3. personai no 20 gadu vecuma līdz 60 gadu vecumam — uz 10 gadiem;

10.2.4. personai pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas — uz 50 gadiem;

10.3. bezvalstnieka ceļošanas dokumentu — uz diviem gadiem. Ja persona risina ar pilsonības iegūšanu saistītus jautājumus un tai ir kādas valsts garantija par uzņemšanu tās pilsonībā, personai izsniedz bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš ir mazāks par diviem gadiem, bet lielāks par trim mēnešiem.

11. Apliecības vai pases izsniegšanas iemesli:

11.1. apliecības vai pases pirmreizēja izsniegšana;

11.2. iepriekšējā apliecība vai pase ir zudusi;

11.3. iepriekšējā apliecība vai pase ir kļuvusi lietošanai nederīga:

11.3.1. beidzies apliecības vai pases derīguma termiņš;

11.3.2. mainījies personas personvārds;

11.3.3. mainījies personas tiesiskais statuss;

11.3.4. mainījušās apliecībā vai pasē ierakstītās ziņas par personu vai apliecībā vai pasē konstatētas neprecizitātes;

11.3.5. apliecība vai pase bojāta;

11.3.6. apliecībā vai tās mikroshēmā, vai pasē izdarītas Personu apliecinošu dokumentu likumā neparedzētas atzīmes;

11.3.7. apliecība vai pase neatbilst noteiktajam paraugam;

11.3.8. par apliecības vai pases zudumu persona ir rakstiski ziņojusi Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet dokuments ir atrasts;

11.4. mainījies personas izskats;

11.5. apliecība vai pase nav derīga ceļošanai (pasē nav vietas jauniem ierakstiem, piemēram, vīzām, robežšķērsošanas atzīmēm vai apliecības vai pases derīguma termiņš ir īsāks, nekā ceļojumam nepieciešamais laiks);

11.6. persona vēlas saņemt pasi derīgas Latvijas pilsoņa 1992.gada parauga pases, derīgas Latvijas nepilsoņa 1997.gada parauga pases vai derīgas bezvalstnieka 1999.gada parauga personas apliecības vietā.

12. Lai saņemtu apliecību vai pasi, persona iesniedz dokumentus un apliecību vai pasi saņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai, bet, ja personai nav reģistrētās dzīvesvietas, — Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši personas iepriekš norādītajai dzīvesvietai.

13. Pases saņemšanai paātrinātā kārtībā persona dokumentus iesniedz un pasi saņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteiktajās nodaļās.

14. Persona, kuras dzīvesvieta ir ārvalstī vai kura uzturas ārvalstī, var iesniegt dokumentus apliecības vai pases saņemšanai un saņemt apliecību vai pasi ar Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteiktajā nodaļā. Ja persona dokumentus pases saņemšanai iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, par dokumentu iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad dokumenti saņemti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apliecību vai pasi sagatavo šo noteikumu 26.punktā minētajā termiņā un nogādā to Ārlietu ministrijā.

15. Lai saņemtu apliecību vai pasi šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētā iemesla dēļ, persona vai, ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, personas vecāks uzrāda attiecīgi savu vai bērna apliecību vai pasi, vai ārvalsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu (ja personas rīcībā ir apliecība vai pase, vai ārvalsts izsniegts personu apliecinošs dokuments) un iesniedz šādus dokumentus:

15.1. dzimšanas apliecību, ja personai nav bijusi izsniegta apliecība vai pase;

15.2. divas fotogrāfijas, kas izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu (turpmāk — fotogrāfijas);

15.3. viena vecāka rakstisku iesniegumu apliecības vai pases izsniegšanai personai līdz 15 gadu vecumam.

16. Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kuras rīcībā nav derīgas apliecības vai pases, šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus apliecības vai pases saņemšanai iesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

17. Lai saņemtu apliecību vai pasi šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētā iemesla dēļ, persona, ja viņas rīcībā kā otrs dokuments ir apliecība vai pase, uzrāda šo dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

17.1. paskaidrojumu par apliecības vai pases nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem;

17.2. policijas iestādes atbildi uz personas ziņojumu, ja apliecība vai pase nolaupīta;

17.3. divas fotogrāfijas;

17.4. personas vecāka rakstisku iesniegumu apliecības vai pases izsniegšanai personai līdz 15 gadu vecumam.

18. Lai saņemtu apliecību vai pasi šo noteikumu 11.3., 11.4., 11.5. vai 11.6.apakšpunktā minētā iemesla dēļ, persona iesniedz šādus dokumentus:

18.1. apmaināmo apliecību vai pasi, vai, ja mainījušās ziņas par personu un personas lietošanā ir abi dokumenti, — abus lietošanai nederīgos dokumentus;

18.2. divas fotogrāfijas;

18.3. personas vecāka rakstisku iesniegumu apliecības vai pases izsniegšanai bērnam līdz 15 gadu vecumam.

19. Persona, kura saņem pasi pēc šo noteikumu 11.2. vai 11.3.apakšpunktā minēto nosacījumu iestāšanās vai konstatēšanas un kuras rīcībā nav derīga cita dokumenta — apliecības vai pases —, šo noteikumu 17. vai 18.punktā minētos dokumentus apliecības vai pases saņemšanai iesniedz 30 dienu laikā pēc attiecīgā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas.

20. Ja persona ir jaunāka par 15 gadiem, uz viņu neattiecas šo noteikumu 19.punktā minētais nosacījums.

21. Ja apliecības vai pases izsniegšana saistīta ar izmaiņām iepriekš izsniegtas apliecības vai pases ierakstos, persona papildus iesniedz dokumentus, kas apliecina minētās izmaiņas.

22. Ja pasē ierakstāmās Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas neatbilst personas sniegtajām ziņām, persona iesniedz dokumentus, kas apliecina faktiskās ziņas.

23. Amatpersona, pieņemot dokumentus, pārliecinās par personas identitāti.

24. Iesniegto dokumentu pareizumu un piekrišanu pasē ierakstāmajām ziņām persona apliecina ar parakstu — pašrocīgi rakstītu personvārdu vai tā saīsinājumu (paraksts var būt nesalasāms). Paraksta attēls tiek ieskenēts pasē.

25. Ja persona nevar parakstīties medicīnisku iemeslu dēļ (piemēram, persona ir neredzīga, personai nav roku) vai rakstītneprasmes dēļ, persona neparakstās un paraksta attēla laukums pasē paliek neaizpildīts.

26. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apliecību vai pasi sagatavo un izsniedz šādos termiņos:

26.1. apliecību — 20 dienu laikā;

26.2. pasi:

26.2.1. parastā kārtībā — 20 dienu laikā;

26.2.2. paātrinātā kārtībā — divu vai četru darbdienu laikā.

27. Ja iepriekšējā pase zudusi, lēmumu par pases izsniegšanu paātrinātā kārtībā pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

28. Ja persona saņem apliecību vai pasi šo noteikumu 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., 11.3.6., 11.3.8., 11.4., 11.5. vai 11.6.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, pēc personas vai, ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, pēc personas vecāka vēlēšanās nederīgo apliecību vai pasi, vai abus dokumentus caurumo un atstāj personas vai personas vecāka glabāšanā.

29. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personu un iestāžu nodotās apliecības un pases caurumo un saglabā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes arhīvā vienu gadu.

30. Ja persona pasi ir saņēmusi un vēlas papildus ierakstīt ziņas par bērnu (bērniem) līdz 18 gadu vecumam, persona iesniedz pasi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai, bet, ja personai nav reģistrētās dzīvesvietas, — Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši personas iepriekš norādītajai dzīvesvietai un uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

31. Šo noteikumu 4.2.3.apakšpunkts attiecas arī uz Latvijas pilsoņu 1992.gada parauga pasēm, Latvijas nepilsoņu 1997.gada parauga pasēm un bezvalstnieku 1999.gada parauga personas apliecībām.

32. Latvijas pilsoņa 1992.gada parauga pase, Latvijas nepilsoņa 1997.gada parauga pase un bezvalstnieka 1999.gada parauga personas apliecība, ja šie dokumenti nav kļuvuši lietošanai nederīgi, ir derīgi lietošanai Latvijā līdz jaunas pases saņemšanai.

33. Latvijas pilsoņa 1992.gada parauga pase, Latvijas nepilsoņa 1997.gada parauga pase un bezvalstnieka 1999.gada parauga personas apliecība, ja šie dokumenti nav kļuvuši lietošanai nederīgi, ir derīgi ceļošanai uz ārvalstīm līdz jaunas pases saņemšanai.

34. Persona, kura 2004.gada 1.maijā ir vecumā no 15 līdz 16 gadiem vai kura 15 gadu vecumu sasniedz līdz 2005.gada 1.janvārim un kuras rīcībā nav derīgas apliecības vai pases, šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus apliecības vai pases saņemšanai iesniedz līdz 2005.gada 1.janvārim vai 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

35. Līdz apliecības ieviešanai personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu vai ir vecāka par 15 gadiem, ir pienākums saņemt pasi, ja tās rīcībā nav derīgas pases.

36. Šo noteikumu 29.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

37. Līdz 2004.gada 31.decembrim Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde personu un iestāžu nodotās apliecības un pases caurumo un nodod Latvijas Valsts arhīvā.

38. Apliecību izsniegšanu uzsāk ar 2008.gada 1.janvāri.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.985; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.885)

39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumus Nr.245 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 97.nr.);

39.2. Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumus Nr.507 "Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām un nepilsoņu personas apliecībām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 164.nr.).

40. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Pilsoņa personas apliecības paraugs

1.zīmējums

 

2.zīmējums

 

I. Personas apliecības priekšpuse (1.zīmējums)

LATVIJA/LATVIA

PILSOŅA PERSONAS APLIECĪBA/CITIZEN'S IDENTITY CARD

Valsts kods/Code of issuing state

Dokumenta tips/Type of document

Uzvārds/Surname

Vārds (vārdi)/Given name (names)

Pilsonība/Nationality

LATVIJAS

Personas kods/Identity No

Dzimšanas datums/Date of birth

Dzimums/Sex

Personas apliecības Nr./Identity card No

Derīga līdz/Date of expiration

Personas paraksts/Holder's signature

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mikroshēma

II. Personas apliecības otra puse (2.zīmējums)

Dzīvesvieta (pēc personas izvēles)

Tautība (pēc personas izvēles)

Augums (cm)/Height (cm)

Dzimšanas vieta/Place of birth

Izdošanas datums/Date of issue

Izdevējiestāde/Authority

Mašīnlasāmā zona

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Nepilsoņa personas apliecības paraugs

I. Personas apliecības priekšpuse (1.zīmējums)

LATVIJA/LATVIA

NEPILSOŅA PERSONAS APLIECĪBA/ALIEN'S IDENTITY CARD

Valsts kods/Code of issuing state

Dokumenta tips/Type of document

Uzvārds/Surname

Vārds (vārdi)/Given name (names)

Personas kods/Identity No

Dzimšanas datums/Date of birth

Dzimums/Sex

Personas apliecības Nr./Identity card No

Derīga līdz/Date of expiration

Personas paraksts/Holder's signature

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mikroshēma

II. Personas apliecības otra puse (2.zīmējums)

Dzīvesvieta (pēc personas izvēles)

Tautība (pēc personas izvēles)

Augums (cm)/Height (cm)

Dzimšanas vieta/Place of birth

Izdošanas datums/Date of issue

Izdevējiestāde/Authority

Mašīnlasāmā zona

1.zīmējums

 

2.zīmējums
Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Latvijas pilsoņa pases paraugs

I. Pases vāks (1.attēls)

Tumši zilā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA

Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

PASE

II. Pases vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls)

Latvijas četru novadu — Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales — ģerboņi

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA/REPUBLIC OF LATVIA

Lielais valsts ģerbonis krāsās

PASE/PASSPORT

Pases numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā.

Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama.

Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm.

Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā./

The holder of this passport is under protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary.

This passport is valid for travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

V. Galvenās datu lapas pirmā puse (3.lappuse) (3.b attēls)

PASE/PASSPORT

LATVIJA/LATVIA

Tips/Type

Valsts kods/Code of issuing state

Pases Nr./Passport No.

1. Uzvārds/Surname

2. Vārds (vārdi)/Given name (names)

3. Pilsonība/Nationality

LATVIJAS

4. Personas kods/Identity No.

5. Dzimšanas datums/Date of birth

6. Dzimšanas vieta/Place of birth

7. Dzimums/Sex

8. Augums (cm)/Height (cm)

9. Izdošanas datums/Date of issue

10. Izdevējiestāde/Authority

11. Derīga līdz/Date of expiration

12. Personas paraksts/Holder's signature

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mašīnlasāmā pases daļa

VI. Galvenās datu lapas otrā puse (4.lappuse) (4.a attēls)

Divdimensionālais svītru kods.

Šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās atzīmes (pēc personas izvēles).

VII. 5.lappuse (4.b attēls)

Pases turētāja pienākums ir glabāt pasi saudzīgi un kārtīgi.

Par nolaidīgu pases glabāšanu iestājas atbildība likumā paredzētajā kārtībā.

VIII. 6.lappuse (5.attēls)

BĒRNI/CHILDREN

Uzvārds/Surname

Vārds (vārdi)/Given name (names)

Dzimšanas datums/Date of birth

Dzimums/Sex

Personas kods/Identity No.

IX. 8.lappuse (6.attēls)

Galvenās datu lapas 1.-12.ailes nosaukums vācu, franču, spāņu, poļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.

X. No 10. līdz 31.lappusei (7.attēls)

VĪZAS/VISAS

XI. 32.lappuse (8.a attēls)

LAPPUSE AIZPILDĀMA TIKAI AR ZĪMULI

Personas adrese/Holder's address

Telefons/Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā/Particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency

XII. Pases vāka otrā iekšpuse (8.b attēls)

Šajā pasē ir 32 lappuses.

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums./This passport contains 32 pages. This passport is the property of the Republic of Latvia.

1.attēls

2.a un 2.b attēls

3.a un 3.b attēls

4.a un 4.b attēls

5.attēls

6.attēls

7.attēls

8.a un 8.b attēls
Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Latvijas nepilsoņa pases paraugs

I. Pases vāks (1.attēls)

Violetā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA

Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

NEPILSOŅA PASE

II. Pases vāka iekšpuse (2.a attēls)

Latvijas četru novadu — Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales — ģerboņi

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA/REPUBLIC OF LATVIA

Lielais valsts ģerbonis krāsās

NEPILSOŅA PASE/ALIEN'S PASSPORT

Pases numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Šīs pases turētājs ir Latvijas Republikas aizsardzībā.

Latvijas Republikas valdība lūdz visus, no kuriem tas atkarīgs, ļaut šīs pases turētājam brīvi pārvietoties, kā arī sniegt viņam tādu palīdzību un aizsardzību, kāda varētu būt nepieciešama.

Šī pase ir derīga ceļošanai uz visām valstīm.

Šīs pases turētājam ir tiesības izbraukt no Latvijas Republikas un atgriezties Latvijas Republikā./

The holder of this passport is under protection of the Republic of Latvia. The Government of the Republic of Latvia requests all those whom it may concern to allow the holder to pass freely without let or hindrance and to afford such assistance and protection as may be necessary.

This passport is valid for travel to all countries. The holder of this passport is entitled to depart and enter the Republic of Latvia.

V. Galvenās datu lapas pirmā puse (3.lappuse) (3.b attēls)

NEPILSOŅA PASE/ALIEN'S PASSPORT

LATVIJA/LATVIA

Tips/Type

Valsts kods/Code of issuing state

Pases Nr./Passport No.

1. Uzvārds/Surname

2. Vārds (vārdi)/Given name (names)

3. Dzimšanas datums/Date of birth

4. Dzimšanas vieta/Place of birth

5. Personas kods/Identity No.

6. Dzimums/Sex

7. Augums (cm)/Height (cm)

8. Izdošanas datums/Date of issue

9. Izdevējiestāde/Authority

10. Derīga līdz/Date of expiration

11. Personas paraksts/Holder's signature

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mašīnlasāmā pases daļa

VI. Galvenās datu lapas otrā puse (4.lappuse) (4.a attēls)

Divdimensionālais svītru kods.

Šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās atzīmes (pēc personas izvēles).

VII. 5.lappuse (4.b attēls)

Pases turētāja pienākums ir glabāt pasi saudzīgi un kārtīgi.

Par nolaidīgu pases glabāšanu iestājas atbildība likumā paredzētajā kārtībā.

VIII. 6.lappuse (5.attēls)

BĒRNI/CHILDREN

Uzvārds/Surname

Vārds (vārdi)/Given name (names)

Dzimšanas datums/Date of birth

Dzimums/Sex

Personas kods/Identity No.

IX. 8.lappuse (6.attēls)

Galvenās datu lapas 1.-11.ailes nosaukums vācu, franču, spāņu, poļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.

X. No 9. līdz 31.lappusei (7.attēls)

VĪZAS/VISAS

XI. 32.lappuse (8.a attēls)

LAPPUSE AIZPILDĀMA TIKAI AR ZĪMULI

Personas adrese/Holder's address

Telefons/Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā/Particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency

XII. Pases vāka otrā iekšpuse (8.b attēls)

Šajā pasē ir 32 lappuses.

Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums./This passport contains 32 pages. This passport is the property of the Republic of Latvia.

1.attēls

 

2.a un 2.b attēls

 

3.a un 3.b attēls

 

4.a un 4.b attēls

 

5.attēls

 

6.attēls

 

7.attēls

 

8.a un 8.b attēls

 

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Bezvalstnieka ceļošanas dokumenta paraugs

I. Dokumenta vāks (1.attēls)

Tumši brūnā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA

Lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

CEĻOŠANAS DOKUMENTS / TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)

II. Dokumenta vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls)

Latvijas četru novadu — Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales — ģerboņi

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA

Lielais valsts ģerbonis krāsās

CEĻOŠANAS DOKUMENTS / TRAVEL DOCUMENT

(CONVENTION OF 28 SEPTEMBER 1954)

Dokumenta numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Dokumenta turētāja pienākums ir glabāt dokumentu saudzīgi un kārtīgi.

Par nolaidīgu dokumenta glabāšanu iestājas atbildība likumā paredzētajā kārtībā.

V. Galvenās datu lapas pirmā puse (3.lappuse) (3.b attēls)

CEĻOŠANAS DOKUMENTS/TRAVEL DOCUMENT

LATVIJA/LATVIA

Tips/Type

Valsts kods/Code of issuing state

Dokumenta Nr./Document No.

1. Uzvārds/Surname

2. Vārds (vārdi)/Given name (names)

3. Dzimšanas datums/Date of birth

4. Dzimšanas vieta/Place of birth

5. Personas kods/Identity No.

6. Dzimums/Sex

7. Augums (cm)/Height (cm)

8. Izdošanas datums/Date of issue

9. Izdevējiestāde/Authority

10. Derīga līdz/Date of expiration

11. Personas paraksts/Holder's signature

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mašīnlasāmā pases daļa

VI. Galvenās datu lapas otrā puse (4.lappuse) (4.a attēls)

Divdimensionālais svītru kods.

Šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās atzīmes (pēc personas izvēles).

VII. 5.lappuse (4.b attēls)

Šis dokuments ir izdots, lai tā turētāju nodrošinātu ar ceļošanas dokumentu, kuru varētu lietot nacionālās pases vietā. Dokumenta izdošana nekādā veidā neiespaido un neietekmē tā turētāja statusu, it īpaši attiecībā uz tautību.

Ja šī dokumenta turētājs ir apmeties uz pastāvīgu dzīvi valstī, kas nav šī dokumenta izdevējvalsts, un vēlas ceļot, viņam jāgriežas pie mītnes zemes kompetentām iestādēm, lai saņemtu jaunu dokumentu. Iestāde, kas izsniedz jaunu dokumentu, iepriekšējo ceļošanas dokumentu izņem un nogādā izdevējvalstij.

Dokumenta turētājs ir tiesīgs atgriezties Latvijas Republikā līdz _________________, kamēr nav noteikts cits, vēlāks termiņš. (Termiņš, kurā turētājam ir atļauts atgriezties, nedrīkst būt mazāks par trim mēnešiem.)

This document is issued in order to provide the holder with a travel document, which could serve instead of a national passport. The issue of document in no way affects the holder's status, particularly as regards nationality.

In case when the holder has taken up residence in a country other than which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of the country of residence for a new document. The authority issuing a new document shall withdraw the old document and shall return it to the country of issue.

The holder is authorized to return to the Republic of Latvia until _________________ unless some later date is hereafter specified. (The period during which the holder is allowed to return must not be less than three months.)

VIII. 6.lappuse (5.attēls)

BĒRNI/CHILDREN

Uzvārds/Surname

Vārds (vārdi)/Given name (names)

Dzimšanas datums/Date of birth

Dzimums/Sex

Personas kods/Identity No.

IX. 8.lappuse (6.attēls)

Galvenās datu lapas 1.-11.ailes nosaukums vācu, franču, spāņu, poļu, igauņu, lietuviešu un krievu valodā.

X. No 9. līdz 31.lappusei (7.attēls)

VĪZAS/VISAS

(1954.GADA 28.SEPTEMBRA KONVENCIJA)

XI. 32.lappuse (8.a attēls)

LAPPUSE AIZPILDĀMA TIKAI AR ZĪMULI

Personas adrese/Holder's address

Telefons/Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā/

Particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency

XII. Pases vāka otrā iekšpuse (8.b attēls)

Šajā dokumentā ir 32 lappuses.

Šis dokuments ir Latvijas Republikas īpašums./

This document contains 32 pages. This document is the property of the Republic of Latvia.

1.attēls

2.a un 2.b attēls

 

3.a un 3.b attēls

 

4.a un 4.b attēls

 

5.attēls

 

6.attēls

 

7.attēls

 

8.a un 8.b attēls

 

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Citvalodu burtu vienotā latīņalfabētiskā transliterācija

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.378
Norādījumi par fotogrāfijām personu apliecību un pasu noformēšanai

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.985)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu personas apliecības un pases noformēšanu, fotogrāfijām jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotogrāfiju kvalitāte:

1.1. izmantots augstas kvalitātes gluds spožs vai pusmatēts fotopapīrs;

1.2. attēls ir skaidrs;

1.3. attēls ir ar labu izšķirtspēju;

1.4. attēls ir kontrastains;

1.5. attēls ir spilgts;

1.6. attēls ir dabīgās krāsās;

1.7. vēlams — fotogrāfija ir uzņemta ar digitālo kameru.

2. Fotogrāfijas fiziskie rādītāji:

2.1. persona fotografēta ne senāk, kā pirms trim mēnešiem;

2.2. fotogrāfija nav izmantota iepriekšējā atbilstošā dokumenta izgatavošanai;

2.3. fotogrāfijas izmērs ir no 1 līdz 3 mm lielāks par 35 x 45 mm;

2.4. attālums starp acu zīlītēm 6 + 3 mm;

2.5. attālums no acu horizontālās viduslīnijas viduspunkta līdz zoda līnijai 15 + 2 mm;

2.6. fotogrāfija ir bez smērējumiem un bez baltā stūrīša;

2.7. fotogrāfiju bloka otrā pusē ir fotodarbnīcas spiedogs, kurā norādīts fotogrāfijas izgatavošanas datums;

2.8. fotoateljē spiedogs nav redzams caur fotogrāfiju;

2.9. personas attēls ir fotogrāfijas centrā;

2.10. attēls nav retušēts.

3. Personas izskats fotogrāfijā:

3.1. fotogrāfijā redzama vienīgi pati persona;

3.2. galvas pozīcija — pretskats vai neliels galvas pagrieziens;

3.3. acis atvērtas, nav aizsegtas ar matiem;

3.4. sejas izteiksme — dabiska, ikdienišķa, pieļaujams smaids;

3.5. acu skatiens neitrāls, vērsts kamerā;

3.6. plecu līnija redzama, taisna;

3.7. sejas abas puses redzamas vienādi apgaismotas un vienādi skaidri;

3.8. sejas abas sānu daļas redzamas, tās nav aizsegtas ar matiem;

3.9. uz personas sejas nav atspīduma no foto lampas;

3.10. uz sejas nav ēnas.

4. Brilles, galvassega, apģērbs:

4.1. personas acis redzamas skaidri, tās nav aizsegtas ar briļļu rāmjiem;

4.2. briļļu rāmji nav smagnēji, biezi;

4.3. briļļu stiklos nav zibspuldzes atspulga;

4.4. briļļu stikli nav tonēti;

4.5. brilles nav noslīdējušas uz deguna;

4.6. persona ir bez galvassegas;

4.7. persona ir ikdienišķā, lietišķā, korektā telpās valkājamā apģērbā;

4.8. personas apģērbs nav formastērps;

4.9. personas apģērbs neaizsedz seju vai tās daļu;

4.10. personas apģērba krāsa atšķiras no fona krāsas.

5. Fons:

5.1. fons ir gaišs, viendabīgs;

5.2. fonā nav redzamas citas personas vai priekšmeti;

5.3. uz fona nav redzamas ēnas.

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 378Pieņemts: 22.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 20.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 28.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87685
{"selected":{"value":"04.11.2006","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-19.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-19.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.12.2005","iso_value":"2005\/12\/25","content":"<font class='s-1'>25.12.2005.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.11.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)