Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 10

Rīgā 2023. gada 10. janvārī (prot. Nr. 1 5. §)
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu
(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" (turpmāk – atbalsta programma) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā:

1.1. atbalsta programmai pieejamo finansējumu un sasniedzamos rādītājus;

1.2. atbalstāmās un neatbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.3. iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atbalsta pieteikums – dokumentu kopums, ko gala labuma guvējs iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai;

2.1.1 atzinums – Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta gala novērtējums par digitālās attīstības ceļa kartē noteikto prasību izpildi un digitālā brieduma paaugstināšanos pēc investīciju projekta īstenošanas;

2.2. digitālās attīstības ceļa karte – Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par gala labuma guvējam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai;

2.3. Eiropas digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas digitālās inovācijas centra izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu ES Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu 2015/2240 (turpmāk – regula Nr. 2021/694), un tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar regulas Nr. 2021/694 16. pantu;

2.4. gala labuma guvējs – Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants (tai skaitā juridiskas personas ārvalstu filiāle, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība), biedrība un nodibinājums, kas apvieno vismaz trīs komersantus vai pārstāv to intereses, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, publiskas personas kapitālsabiedrības;

2.5. investīciju projekts – atbalsta programmas ietvaros gala labuma guvēja realizējamais digitālās transformācijas darbību kopums, kam piešķirts finansējums pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apstiprināta gala labuma guvēja atbalsta pieteikuma;

2.6. lielais komersants – komersants, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktam;

2.7. otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par gala labuma guvēja esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc atbalsta saņemšanas gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru;

2.7.1 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija – organizācija, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktam;

2.8. projekta iesniegums – dokumentu kopums, kas sastāv no aizpildītas veidlapas, tās pielikumiem un citiem dokumentiem, ko aizpilda un iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma), lai saņemtu investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu;

2.9. sākotnējais digitālā brieduma tests – novērtējums par gala labuma guvēja esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, lai noteiktu gala labuma guvēja digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;

2.10. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajām prasībām;

2.11. (svītrots ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449).

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449; MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

3. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanu ar mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu augstākas pievienotās vērtības radīšanai komersantu darbības procesos, kas veicinātu Latvijas konkurētspējas priekšrocības.

4. Atbalsta programmas sasaiste un ietekme uz īstenojamo reformu – atbalsta programma īsteno reformu 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu", kuras mērķis ir izveidot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu komercdarbības digitālās transformācijas veicināšanai, sekmējot komersantu konkurētspēju.

5. Kopējais attiecināmais finansējums atbalsta programmai ir 40 140 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 40 000 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai – ne vairāk kā 140 000​​​​​​​ euro.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums ir pieejams līdz 2026. gada 30. jūnijam.

7. Atbalsta programmas ietvaros ir šādi:

7.1. mērķi:

7.1.1. līdz 2024. gada 30. jūnijam to vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 80;

7.1.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam to vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 200;

7.2. uzraudzības rādītāji:

7.2.1. līdz 2023. gada 30. jūnijam to vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 40;

7.2.2. līdz 2025. gada 31. decembrim to vienību skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 140;

7.3. kopējie rādītāji: 

7.3.1. uzņēmumi, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai;

7.3.2. uzņēmumi, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus savu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai (mazie, tai skaitā mikro, uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);

7.3.3. atbalstītie uzņēmumi (mazie, tai skaitā mikro, uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi).

(Grozīts ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra īsteno atbalsta programmu un piešķir atbalstu gala labuma guvējiem saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

9. Atbalsta veids ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsniegts grants gala labuma guvēja investīciju projekta finansēšanai.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

9.1 Atbalsta programmas īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

10. Atbalsta programmas ietvaros tiks īstenots stratēģiski svarīgs projekts, ko īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un kura komunikācijas pasākumi tiek veikti saskaņā ar šo noteikumu 25.15. apakšpunktu.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

11. Vienošanās par šo noteikumu 5. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Vadības informācijas sistēmā tiek noslēgta starp Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 

12. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra divas reizes gadā nodrošina šo noteikumu 7. punktā minēto uzraudzības rādītāju un mērķu uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto uzraudzības rādītāju un mērķu pamatojošo dokumentu iesniegšanu Vadības informācijas sistēmā līdz šo noteikumu 7. punktā norādītajiem termiņiem.

13. Šo noteikumu 11. punktā minētā vienošanās iekļauj pušu saistības par:

13.1. darbībām, kuras veic Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, lai atbalsta programmas īstenošanas laikā novērstu korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta principus saskaņā ar Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2018/1046), 61. pantu un dubultfinansējuma risku arī gala labuma guvēja līmenī;

13.2. mērķus pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, tai skaitā par datu ticamības pārbaudēm Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras gala labuma guvēju sniegtajā informācijā.

14. Ekonomikas ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās šādos gadījumos:

14.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nepilda vienošanos, tai skaitā ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt atbalsta programmas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;

14.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalsta programmas īstenošanas laikā apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju;

14.3. tiek konstatēta korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta principu neievērošana saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu un dubultfinansējuma pārkāpumi;

14.4. citos gadījumos, ko paredz vienošanās.

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449)

II. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

15. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanai.

16. Gala labuma guvējs var veikt ieguldījumus šādu komercdarbības procesu uzlabošanā:

16.1. administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība;

16.2. personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija;

16.3. pārdošanas procesi – klientu piesaiste un darījumu vadības automatizācija, pārdošana un darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, klientu attiecību pārvaldība (Customer relationship management – CRM);

16.4. resursu pārvaldības procesi – resursu vadība (Enterprise resource planning  ERP, noliktavu pārvaldības sistēmas), energoresursu pārvaldība, efektīvāka izmantošana;

16.5. datu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra;

16.6. transports un loģistikas procesi – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings;

16.7. ražošanas un kvalitātes kontroles procesi –  ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika;

16.8. operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija;

16.9. stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija;

16.9.1 jaunu digitālu risinājumu izstrāde;

16.10. citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana.

(Grozīts ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

17. Neatbalstāmās darbības ir:

17.1. standarta biroja tehnikas un datortehnikas iegāde, kas ir nepieciešama pamata iekšējo funkciju nodrošināšanai un procesu kopumam, kuru gala labuma guvējs veic neatkarīgi no darbības jomas;

17.2. esošas programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts, izņemot drošības testus;

17.3. esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

17.4. lietotāja dokumentācijas sagatavošana;

17.5. jau veikti ieguldījumi iekšējās funkcijās un procesos;

17.6. nekustamā īpašuma iegāde;

17.7. esošās programmatūras pielāgošana, izņemot drošības pilnveidojumu īstenošanu un jaunu programmatūru sinhronizēšanu atbalsta programmas mērķu īstenošanai komercdarbībā;

17.8. darbības, kas jau ir pabeigtas brīdī, kad tiek noslēgts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līgums ar gala labuma guvēju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vienošanās ar Ekonomikas ministriju.

III. Attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem 

18. Atbalsta programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai:

18.1.1. personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas;

18.1.2. darba vietas nodrošināšanas izmaksas;

18.1.3. informatīvo pasākumu izmaksas;

18.1.4. ar gala labuma guvēju datu pārbaudi saistītās izmaksas (datubāzes abonēšanas maksa uz laiku, kamēr tiek īstenota atbalsta programma);

18.1.5. informācijas sistēmai "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv) nepieciešamās funkcionalitātes izstrādes, iteratīvas attīstības un atkļūdošanas izmaksas, ciktāl tas attiecas uz atbalsta programmu;

18.2. gala labuma guvējam:

18.2.1. gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, prototipēšanas, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas, tai skaitā licences iegādes izmaksas;

18.2.2. konsultāciju izmaksas gala labuma guvējam, kas saistītas ar šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām komercdarbības stratēģiskās vadības digitalizācijas jomā, ievērojot šo noteikumu 19. un 41. punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449; MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

19. Šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētās konsultāciju izmaksas nav pastāvīga vai periodiska darbība, tās nav saistītas ar komersanta parastajām darbības izmaksām, piemēram, kārtējiem nodokļu konsultāciju pakalpojumiem, regulāriem juridiskajiem pakalpojumiem vai reklāmas pakalpojumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. panta 4. punktu.

19.1 Šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās licences iegādes izmaksas iespējams attiecināt ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam. Licences iegādes izmaksas no Atveseļošanas fonda var attiecināt, ja licence attiecas uz konkrētās tehnoloģijas vai programmatūras ieviešanu investīcijas ietvaros. Licences darbības termiņš var būt ilgāks par 2026. gada 30. jūniju.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

19.2 Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus gala labuma guvējs var iepirkt no ārvalstu piegādātāja.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

19.3 Šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās prototipēšanas izmaksas gala labuma guvējam var tikt segtas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 15. decembris) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831).

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

20. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas ar 2022. gada 1. augustu.

21. Gala labuma guvējs investīciju projekta atbalstāmās darbības var uzsākt tikai pēc atbalsta pieteikuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Ja atbalsta pieteikums netiek apstiprināts, gala labuma guvējs visas investīciju projekta izmaksas sedz no saviem līdzekļiem. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. un 18. panta nosacījumiem, to var piešķirt, ja tiek ievērots stimulējošās ietekmes nosacījums atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. pantam, tai skaitā ja atbalsta pieteikums satur vismaz Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punktā noteikto informāciju.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

21.1 Gala labuma guvējs, kas pretendē uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā pārliecinās par sev pieejamā de minimis apjoma atlikumu saskaņā ar šo noteikumu 81.1. un 81.1.1 apakšpunktu.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

22. No Atveseļošanas fonda līdzekļiem netiek segtas šādas izmaksas:

22.1. pievienotās vērtības nodoklis;

22.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu un kas ietver arī konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

22.3. kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

23. Pievienotās vērtības nodokli sedz no valsts budžeta līdzekļiem šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.5. apakšpunktā minētajām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras attiecināmajām izmaksām. Pievienotās vērtības nodokli Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sedz no valsts budžeta līdzekļiem tikai tādā gadījumā, ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nevar atgūt pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Īstenošanas un uzraudzības nosacījumi

24. Ekonomikas ministrijas pienākumi:

24.1. nosūtīt uzaicinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniegt projekta iesniegumu 15 darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas;

24.2. 15 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas izvērtēt iesniegto projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu prasībām un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras neatbilstību izslēgšanas kritērijiem, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 2018/1046 136. pantā, un, ja nepieciešams, lūgt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru veikt projekta iesnieguma veidlapā iesniegtās informācijas papildinājumus un precizējumus, bet ne vairāk kā divas reizes, nosakot arī termiņus precizējumu un papildinājumu iesniegšanai. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra projekta iesniegumu ir iesniegusi atbilstoši šo noteikumu prasībām un neatbilst izslēgšanas kritērijiem, un nepieciešamības gadījumā precizējusi projekta iesniegumu atbilstoši Ekonomikas ministrijas noteiktajām prasībām, izpildot šajā apakšpunktā minētos nosacījumus, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un vienošanās noslēgšanu par Atveseļošanas fonda finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas un uzraudzības kārtību;

24.3. pieņemt lēmumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrēto izmaksu atbilstību šiem noteikumiem un prasībām, ko nosaka vienošanās;

24.4. pārliecināties par sasniedzamā mērķa un rādītāju izpildi pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras iesniegtās informācijas Vadības informācijas sistēmā;

24.5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību laikus sniegt informāciju Vadības informācijas sistēmā par atbalsta programmas īstenošanas progresu Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, ņemot vērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ievadīto informāciju Vadības informācijas sistēmā;

24.6. sniegt sabiedrībai informāciju par atbalsta programmas ieviešanas progresu un rezultātiem;

24.7. nodrošināt korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta novēršanas principu pārbaudes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanas un sasniegto mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes izlases veidā, tai skaitā datu ticamības pārbaudes.

25. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pienākumi:

25.1. 15 darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža iesniegt projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā;

25.2. nodrošināt atbalsta programmas īstenošanu, atbalsta piešķiršanu un uzraudzību, tai skaitā par gala labuma guvējiem piešķirtā finansējuma izlietojumu, saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un vienošanos, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēdz ar Ekonomikas ministriju;

25.3. pēc vienošanās noslēgšanas ar Ekonomikas ministriju datu apmaiņai ar Ekonomikas ministriju izmantot Vadības informācijas sistēmā esošās datu ievades formas atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam;

25.4. pēc vienošanās noslēgšanas ar Ekonomikas ministriju iesniegt Vadības informācijas sistēmā plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku, paredzot iesniegt progresa pārskatu ne biežāk kā divas reizes gadā, un iepirkumu plānu par plānotajiem iepirkumiem, kur paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu;

25.5. iesniegt noslēguma progresa pārskatu Vadības informācijas sistēmā līdz 2026. gada 30. jūnijam;

25.6. izstrādāt gala labuma guvēju iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritērijus, iekšējās kontroles sistēmu un kārtību, kādā gala labuma guvējam tiek izsniegts grants un tiek nodrošināta granta izmantošanas uzraudzība, un mēneša laikā pēc atbalsta programmas nosacījumu stāšanās spēkā saskaņot to ar Ekonomikas ministriju;

25.7. nodrošināt gala labuma guvēju iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasībām un šo noteikumu nosacījumiem, nodrošinot savstarpējās uzraudzības principu ievērošanu lēmuma pieņemšanas procesā, tas ir, veicot gala labuma guvēju iesniegto pieteikumu un tiem pievienotās informācijas vērtēšanu, sniedzot atbalstu gala labuma guvējiem un veicot piešķirtā atbalsta uzskaiti;

25.8. noslēgt līgumus ar gala labuma guvējiem, iekļaujot pienākumu gala labuma guvējam veikt otrreizējo digitālā brieduma testu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra var lūgt izsniegt Eiropas digitālās inovācijas centra atzinumu, ja nepieciešams pārliecināties par digitālās transformācijas digitālā brieduma paaugstināšanos pēc investīciju projekta īstenošanas;

25.9. atbalsta sniegšanā gala labuma guvējiem nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2021/241), 2. panta 6. punktu un 5. panta 2. punktu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līgumā ar gala labuma guvēju iekļaut informāciju par būtisku kaitējumu nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu;

25.9.1 nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu ar Eiropas digitālās inovācijas centru par gala labuma guvēja atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu";

25.10. izveidot konsultatīvo padomi un nodrošināt sēžu norisi reizi sešos mēnešos;

25.11. izlases veidā veikt pārbaudes gala labuma guvēju līmenī un nodrošināt korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta novēršanas principu ievērošanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu un sasniegtos mērķus pamatojošās dokumentācijas pārbaudes, tai skaitā datu ticamības pārbaudes;

25.12. divas reizes gadā iesniegt Vadības informācijas sistēmā līgumus, kas noslēgti starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un gala labuma guvējiem, kā arī gala labuma guvēju otrreizējos digitālā brieduma testus, kas apliecina procesu uzlabojumus;

25.13. divas reizes gadā iesniegt Vadības informācijas sistēmā šo noteikumu 25.12. apakšpunktā minēto līgumu sarakstu;

25.14. publicēt savā tīmekļvietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam;

25.15. nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu, nodrošinot ne mazāk kā vienu informatīvu pasākumu šo noteikumu 10. punkta īstenošanai;

25.16. informāciju par atbalsta pieteikumu iesniegšanu publicēt informācijas sistēmā "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv);

25.17. nodrošināt komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem;

25.18. nodrošināt atsevišķu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā noteikto izmaksu, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu, uzskaiti un nodalīšanu;

25.19. pirms finansējuma saņemšanas pievienotās vērtības nodokļa izmaksu apmērā sniegt apliecinājumu Ekonomikas ministrijai, ka minētās summas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā. 

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449; MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

25.1 Ja atbalsta programmas īstenošanas laikā notikušas izmaiņas investīcijas īstenošanā vai saistītajos normatīvajos aktos, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pēc savas iniciatīvas vai Ekonomikas ministrijas lūguma precizē šo noteikumu 25.6. apakšpunktā minēto dokumentāciju un iesniedz to saskaņošanai Ekonomikas ministrijā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzību projekta pieteikumu vērtēšanas procesā.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

26. Lai nodrošinātu atbalstāmo darbību atbilstību šiem noteikumiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju no Eiropas digitālās inovācijas centra. 

27. Šo noteikumu 5. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros gala labuma guvējiem šajos noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām pieejams atbalsts līdz 9999 euro viena investīciju projekta ietvaros.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

29. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

30. Šo noteikumu 5. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros gala labuma guvējiem šajos noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām pieejams atbalsts līdz 100 000 euro viena investīciju projekta ietvaros.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

31. Gala labuma guvējs var iesniegt vairākus pieteikumus, lai saņemtu atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 27. un 30. punktu.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

32. Šo noteikumu 5. punktā minētais Atveseļošanas fonda finansējums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nepārsniedz 2 500 000 euro.

33. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

34. Šo noteikumu izpratnē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalstu var piešķirt gala labuma guvējam, ja:

34.1. tas atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

34.1.1. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā;

34.1.2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā;

34.1.3. tas ir reģistrēts publisko personu un iestāžu sarakstā;

34.1.4. tas ir reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā;

34.2. tas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 2.10. apakšpunktu vai lielā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 2.6. apakšpunktu;

34.3. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku publiskajā datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos;

34.4. uz gala labuma guvēju, izņemot šo noteikumu 34.1.3. apakšpunktā minēto gala labuma guvēju, nav attiecināmi šādi izslēgšanas kritēriji:

34.4.1. gala labuma guvējs vai persona, kura ir gala labuma guvēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt gala labuma guvēju ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

34.4.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;

34.4.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labumu pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;

34.4.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

34.4.1.4. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

34.4.1.5. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam;

34.4.1.6. cilvēku tirdzniecība;

34.4.1.7. tādu preču un vielu pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta;

34.4.1.8. neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;

34.4.1.9. uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

34.4.2. uz gala labuma guvēju attiecas tāds attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmums par sodu vai tiesas spriedums, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, gala labuma guvējs ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā:

34.4.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;

34.4.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma;

34.4.3. gala labuma guvējs ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros gala labuma guvēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

34.4.5. ir pasludināts gala labuma guvēja maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta vai pārtraukta gala labuma guvēja saimnieciskā darbība vai gala labuma guvējs tiek likvidēts. Gala labuma guvējam, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, veicama pārbaude par tā neatbilstību Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

34.4.6. ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, gala labuma guvējs ir sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniegta informatīvā deklarācija par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

34.1 Pārbaude par atbilstību šo noteikumu 34.4. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem veicama arī attiecībā uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru projekta iesnieguma izvērtēšanas procesā.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

34.2 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nenoraida gala labuma guvēja projekta pieteikumu, ja no dienas, kad kļuvis nepārsūdzams:

34.21. tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 34.4.1. vai 34.4.2.1. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz projekta pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

34.22. tiesas spriedums vai citas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 34.4.2.2. vai 34.4.3. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz projekta pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

35. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, atbalsta saņemšanai gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniedz:

35.1. aizpildītu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādāto pieteikuma formu atbalsta saņemšanai;

35.2. deklarāciju par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

35.3. sākotnējo digitālā brieduma testu;

35.4. digitālās attīstības ceļa karti;

35.5. informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša investīciju projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;

35.6. apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā;

35.7. apliecinājumu, ka tas šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc šo darbību īstenošanas iesniegs Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatus par inovāciju izmaksām Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajos termiņos un formā.

36. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, atbalsta saņemšanai gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniedz:

36.1. aizpildītu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādāto pieteikuma formu atbalsta saņemšanai;

36.2. biedru sarakstu un dibinātāju lēmumu (attiecināms uz biedrībām un nodibinājumiem);

36.3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās izdrukas veidlapu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

36.4. deklarāciju par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

36.5. sākotnējo digitālā brieduma testu;

36.6. digitālās attīstības ceļa karti;

36.7. apliecinājumu, ka tas šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc to īstenošanas iesniegs Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatus par inovāciju izmaksām Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajos termiņos un formā.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

37. Šo noteikumu 35. un 36. punktā ​​​​​​​minētos dokumentus gala labuma guvējs iesniedz, izmantojot informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv).

38. Šo noteikumu 16. punktā minēto darbību īstenošanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra gala labuma guvējam izsniedz grantu investīciju projekta īstenošanai.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

38.1 Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu gala labuma guvējam uzskatāma diena, kad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

38.2 Gala labuma guvējs projekta pieteikumā norāda, saskaņā ar kuru no šajos noteikumos minētajām regulām – Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Komisijas regulu Nr. 2023/2831, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013 – tas vēlas saņemt atbalstu. Ja nepieciešams, pirms projekta pieteikuma iesniegšanas gala labuma guvējs konsultējas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

38.3 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam var pieņemt:

38.31. līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktā un 59. pantā noteiktajam termiņam, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

38.32. ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. martam, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831;

38.33. līdz 2026. gada 31. martam, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

39. Gala labuma guvējs preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru. 

40. Šo noteikumu 27. punktā minētais gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsniegto grantu var izmantot, izvēloties pakalpojuma sniedzēju investīciju projekta īstenošanai no Eiropas digitālās inovācijas centra izveidotā Latvijā pieejamu standartizētu digitālās transformācijas risinājumu kataloga. Veicot pakalpojuma sniedzēja izvēli no kataloga, gala labuma guvējam vienlaikus ir jāievēro publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu prasības.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

41. Attiecināmo izmaksu daļa, ko gala labuma guvējs var izmantot šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minēto konsultāciju izmaksu segšanai, proporcionāli nepārsniedz attiecināmo izmaksu daļu, kas paredzēta šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

42. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

43. Gala labuma guvējs iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ieguldījumus pamatojošo dokumentāciju kopā ar otrreizējo digitālā brieduma testu un, ja attiecināms, atzinumu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra savstarpēji salīdzina sākotnējo digitālā brieduma testu un otrreizējo digitālā brieduma testu. Salīdzinājuma rezultātā jābūt vērojamam uzlabojumam kopējā digitalizācijas līmenī. Gala labuma guvējam izmaksas tiek attiecinātas tikai pēc izmaksas pamatojošās dokumentācijas, otrreizējā digitālā brieduma testa un, ja attiecināms, atzinuma pārbaudes, ko veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Otrreizējais digitālā brieduma tests un, ja attiecināms, atzinums jāiesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā 30 dienu laikā pēc investīciju projekta īstenošanas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra otrreizējo digitālā brieduma testu, atzinumu un izmaksas pamatojošos dokumentus izskata 30 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

43.1 Par gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanas brīdi uzskatāms brīdis, kad gala labuma guvēja iegādātais risinājums ir ieviests komercdarbībā vai uzstādīts projekta īstenošanas vietā. Ja investīciju projektā programmatūras izmantošanai paredzēts iegādāties arī iekārtas, tad to uzstādīšana bez īpašumtiesību nodošanas ārpus projekta īstenošanas vietas ir atbalstāma.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

44. Gala labuma guvējam ir tiesības veikt atkārtotu digitālā brieduma testu, ja otrreizējais digitālā brieduma tests norāda, ka kopējā digitalizācijas līmenī nav uzlabojumu. Gan pēc otrreizējā, gan atkārtotā digitālā brieduma testa veikšanas Eiropas digitālās inovācijas centrs izvērtē rezultātus. Ja Eiropas digitālās inovācijas centra veiktā izvērtējuma rezultāti norāda, ka kopējā digitalizācijas līmenī ir uzlabojumi, Eiropas digitālās inovācijas centrs izsniedz pozitīvu atzinumu. Ja izvērtējuma rezultāti neuzrāda uzlabojumus kopējā digitalizācijas līmenī, Eiropas digitālās inovācijas centrs izsniedz negatīvu atzinumu un izmaksas gala labuma guvējam no Atveseļošanas fonda finansējuma netiek attiecinātas.

45. Gala labuma guvējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu vai atbilstoši prasībām, kas noteiktas gala labuma guvēja līgumā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

46. Šo noteikumu 25.10. apakšpunktā minētās konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no:

46.1. biedrības "Latvijas Digitālais akselerators";

46.2. biedrības "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris";

46.3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;

46.4. Ekonomikas ministrijas.

47. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības konsultatīvajā padomē pieaicināt arī citus pārstāvjus no zinātniskajām institūcijām, nozares biedrībām un nodibinājumiem.

48. Konsultatīvās padomes pienākumi:

48.1. izvērtēt sešu mēnešu progresa pārskatos norādāmo informāciju par atbalsta programmas rezultātu;

48.2. apzināt un izvērtēt iespējamos riskus, kas ietekmē vēlamo atbalsta programmas rezultātu un mērķa sasniegšanu.

49. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams atbalsta programmas īstenošanai un atbalsta sniegšanai gala labuma guvējiem atbilstoši šiem noteikumiem.

50. Atbalsta programmas ieviešanas progresa un datu pieejamība un to apstrāde tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību.

51. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

52. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no atbalsta programmas kopējām attiecināmajām izmaksām ir 100 %.

53. Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izmaksu atbilstību šiem noteikumiem un prasībām, ko nosaka vienošanās.

V. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014

54. Šo noteikumu 30. punktā minētajiem gala labuma guvējiem atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, bet šo noteikumu 30. punktā minētajiem gala labuma guvējiem, kas neatbilst lielā komersanta statusam, – saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 18. pantu šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

55. (Svītrots ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449)

56. Gala labuma guvējs iesniedz apliecinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā ietvertā nosacījuma ievērošanu.

57. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina, ka ar Komisijas regulu Nr.  651/2014 piešķiramais atbalsts nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "a" un "d" apakšpunktā noteiktās robežvērtības.

58. Gala labuma guvējam attiecināmas ir izmaksas par ieguldījumiem materiālajos aktīvos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu un nemateriālajos aktīvos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​14. pantu, ievērojot šādus nosacījumus:

58.1. attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;

58.2. sākotnējiem ieguldījumiem jāpaliek Latvijas Republikā kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (turpmāk – NUTS) attiecīgajā 3. līmeņa reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts vismaz piecus gadus lielajiem komersantiem vai trīs gadus sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 5. punktam;

58.3. aktīvi ir jauni, izņemot gadījumu, ja aktīvus iegādājas sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta otrajā daļā;

58.4. aktīvi, kas saistīti ar modernizācijas procesu, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā noteiktajām prasībām;

58.5. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem, ievērojot ierobežojumu lielajiem komersantiem, kas noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​14. panta 8. punkta otrajā daļā;

58.6. pēc investīciju projekta īstenošanas veiktie ieguldījumi tiek iekļauti finanšu pārskatos ilgtermiņa ieguldījumu sadaļā.

59. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 13. punktam ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3. līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir liels ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​2. panta 52. punktu, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz lieliem ieguldījumu projektiem noteikto koriģēto atbalsta summu.

60. Atbalstu šo noteikumu 54. punktā minētajos gadījumos nepiešķir šādām nozarēm un investīciju projektā paredzētajām darbībām:

60.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā un 13. panta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014;

60.2. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas (turpmāk – NACE 2. red.) grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

60.3. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

60.4. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

60.5. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;

60.6. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

60.7. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

60.8. atkritumu savākšanai, apstrādei un izvietošanai, materiālu pārstrādei (NACE 2. red. grupa 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" un grupa 38.22 "Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana").

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

60.1 Projekta pieteikumu uzskata par neatbilstošu šo noteikumu 25.9. apakšpunktā minētajam principam "nenodarīt būtisku kaitējumu", ja projekta pieteikumā paredzētas šādas darbības:

60.11. darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp tā pakārtotu izmantošanu, izņemot projektus elektroenerģijas vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojuma "Tehniskie norādījumi par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 18. februāris, Nr. C 58/1) III pielikumu;

60.12. darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām (izņemot darbības, kas paredzētas iekārtām vienīgi nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un darbības, kas paredzētas esošām iekārtām, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no pelniem, kas radušies sadedzināšanas iekārtu darbības rezultātā, ar nosacījumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu, par ko investīciju projekta noslēgumā ir sniegti pierādījumi iekārtu līmenī) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām (izņemot darbības, kas veiktas esošām iekārtām, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādi, atkritumus pārveidojot par komposta bioatkritumiem, un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu, par ko investīciju projekta noslēgumā ir sniegti pierādījumi iekārtu līmenī);

60.13. darbības, kur ilgstoša atkritumu apglabāšana var radīt kaitējumu videi;

60.14. darbības, kas kaitē ūdensobjektu labam stāvoklim vai to labam ekoloģiskajam potenciālam, ieskaitot virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus, vai jūras ūdeņu labam vides stāvoklim;

60.15. darbības, kas kaitē aprites ekonomikai, tostarp atkritumu rašanās novēršanai un reciklēšanai, vienā vai vairākos produktu aprites cikla posmos radot būtiskus efektivitātes trūkumus materiālu izmantošanā vai tādu dabas resursu tiešā vai netiešā izmantošanā kā neatjaunojami energoresursi, izejvielas, ūdens un zeme, tostarp produktu ilgizturības, remontējamības, modernizējamības, atkārtotas lietojamības vai reciklējamības ziņā;

60.16. darbības, kas kaitē vides piesārņojuma novēršanai un kontrolei;

60.17. darbības, kas kaitē bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, tostarp kaitē ekosistēmu labam stāvoklim un izturētspējai, vai kaitē dzīvotņu un sugu, tostarp Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu, aizsardzības statusam;

60.18. darbībām Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros, kas panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

61. Ja gala labuma guvējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajās neatbalstāmajās nozarēs un šo noteikumu 60.1., 60.2., 60.3., 60.4., 60.5., 60.6., 60.7. un 60.8. apakšpunktā minētajās neatbalstāmajās nozarēs un 60.1 punktā minētajās darbībās, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja gala labuma guvējs nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, lai darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

62. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

63. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu, ir:

63.1. Rīgā NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 % (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem);

63.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) – 40 % (lielajiem komersantiem), 50 % (vidējiem komersantiem) vai 60 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem), izņemot Limbažu novadu, Ogres novadu, Saulkrastu novadu un Tukuma novadu;

63.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā, – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 % (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem).

(Grozīts ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449)

63.1 Ja projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:

63.11. katram NUTS 3. līmeņa reģionam (atbilstoši 2021. gada datiem) piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3. līmeņa reģiona (atbilstoši 2021. gada datiem) atbalsta intensitāti;

63.12. ja no sākotnējiem ieguldījumiem (neatkarīgi no to atrašanās vietas) komersants gūst labumu vienā vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), visam projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti starp atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģioniem (atbilstoši 2021. gada datiem), kuros komersants gūst labumu no projekta īstenošanas.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

64. Gala labuma guvējs atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, kuras tiek atbalstītas ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, izmantojot paša līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu vai finanšu līzingu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

65. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 18. pantu, gala labuma guvējiem, kas minēti šo noteikumu 30. punktā un neatbilst lielā komersanta statusam, ir 50 %.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

66. Gala labuma guvēja lielumu un to, vai gala labuma guvējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta nosacījumiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vērtē uz brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

67. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

68. Gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu gala labuma guvējs var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

69. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

70. Atbalstu, kas gala labuma guvējam piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. un 18. pantu, var apvienot ar citas atbalsta programmas vai ad hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka atbilstoši šiem noteikumiem piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai ad hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta un konsultāciju atbalsta intensitāti, kas attiecīgi noteikta šo noteikumu 63. un 65. punktā.

71. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai investīciju projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

72. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no gala labuma guvēja saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu ieskaita valsts budžetā.

73. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam informācijas uzglabāšana tiek nodrošināta šādā veidā:

73.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem;

73.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem.

VI. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  2023/2831 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013

(Nodaļas nosaukums MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

74. Šo noteikumu 27. un 30. punktā minētajam gala labuma guvējam atbalsts šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām izmaksām, tai skaitā iekārtu nomai, tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

75. (Svītrots ar MK 15.08.2023. noteikumiem Nr. 449)

76. Šo noteikumu 27. punktā minētajam gala labuma guvējam maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām ir 100 %.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

77. Šo noteikumu 74. punktā minētajiem gala labuma guvējiem, izņemot gadījumu, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu, šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām ir:

77.1. Rīgā NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 % (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem);

77.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem) – 40 % (lielajiem komersantiem), 50 % (vidējiem komersantiem) vai 60 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem), izņemot Limbažu novadu, Ogres novadu, Saulkrastu novadu un Tukuma novadu;

77.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas NUTS 3. līmeņa reģionā (atbilstoši 2021. gada datiem), tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā, – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 % (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem).

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

78. Šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 74. punktā minētajiem gala labuma guvējiem ir 50 %.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

78.1 Ja projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijas Republikā divos vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos, piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:

78.11. katram NUTS 3. līmeņa reģionam (atbilstoši 2021. gada datiem) piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3. līmeņa reģiona (atbilstoši 2021. gada datiem) atbalsta intensitāti;

78.12. ja no sākotnējiem ieguldījumiem (neatkarīgi no to atrašanās vietas) komersants gūst labumu vienā vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos (atbilstoši 2021. gada datiem), visam projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti starp atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģioniem (atbilstoši 2021. gada datiem), kuros komersants gūst labumu no projekta īstenošanas.

(MK 15.08.2023. noteikumu Nr. 449 redakcijā)

79. Atbalstu šo noteikumu 74. punktā minētajos gadījumos nepiešķir šādām nozarēm un investīciju projektā paredzētajām darbībām:

79.1. nozarēm un darbībām, ievērojot Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbību ierobežojumus, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831;

79.2. Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1408/2013;

79.3. šo noteikumu 60. un 60.1 punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm un investīciju projektā paredzētajām darbībām, izņemot šo noteikumu 60.1. un 60.5. apakšpunktā minētos gadījumus.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

80. Ja gala labuma guvējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajās nozarēs, Komisijas regulas Nr.  1408/2013 1. pantā noteiktajās nozarēs un šo noteikumu 60.2., 60.3., 60.4., 60.6., 60.7. un 60.8. apakšpunktā minētajās neatbalstāmajās nozarēs un 60.1 punktā minētajās darbībās, atbalstu tas var saņemt, ja gala labuma guvējs nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  2023/2831 1. panta 2. punktu vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 1. panta 2. punktu darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

81. Pirms de minimis atbalsta piešķiršanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pārbauda šādus nosacījumus:

81.1. vai plānotais atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

81.1.1 vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados no atbalsta piešķiršanas dienas piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta maksimālo apmēru, ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

81.2. gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

81.3. gala labuma guvēja atbilstība šo noteikumu 79. punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

82. Ja atbilstoši šo noteikumu 81.1. apakšpunktam gala labuma guvējam nav pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apmērs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1408/2013 5. pantam var sniegt de minimis atbalstu tikai tādā gadījumā, ja gala labuma guvējam ar šo noteikumu ietvaros plānoto atbalstu netiks pārsniegts arī Komisijas regulas Nr.  2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktais maksimālais de minimis atbalsta apmērs.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

83. De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

84. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

85. (Svītrots ar MK 09.07.2024. noteikumiem Nr. 443)

86. Gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta un šo noteikumu nosacījumiem var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu gala labuma guvējs var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

87. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 2023/2831 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 nosacījumi, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai investīciju projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

88. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no gala labuma guvēja saņemto de minimis atbalstu ieskaita valsts budžetā.

89. Atbalstu, kas atbalsta programmas ietvaros gala labuma guvējam piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 vai Komisijas regulu Nr.  1408/2013, var kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī var apvienot ar citas atbalsta programmas vai ad hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

90. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 3. punktam informācijas uzglabāšana tiek nodrošināta šādā veidā:

90.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem;

90.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem.

(MK 09.07.2024. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 10.01.2023.Stājas spēkā: 14.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 13.01.2023. OP numurs: 2023/10.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
338779
{"selected":{"value":"11.07.2024","content":"<font class='s-1'>11.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.07.2024","iso_value":"2024\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2023","iso_value":"2023\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2023.-10.07.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2023","iso_value":"2023\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2023.-17.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"