Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 10

Rīgā 2023. gada 10. janvārī (prot. Nr. 1 5. §)
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" (turpmāk – atbalsta programma) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā:

1.1. atbalsta programmai pieejamo finansējumu un sasniedzamos rādītājus;

1.2. atbalstāmās un neatbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.3. iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atbalsta pieteikums – dokumentu kopums, ko gala labuma guvējs iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai;

2.2. digitālās attīstības ceļa karte – Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par gala labuma guvējam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai;

2.3. Eiropas digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas digitālās inovācijas centra izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu ES Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu 2015/2240 (turpmāk – regula Nr. 2021/694), un tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar regulas Nr. 2021/694 16. pantu;

2.4. gala labuma guvējs – sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants, biedrība un nodibinājums, kas apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija;

2.5. investīciju projekts – atbalsta programmas ietvaros gala labuma guvēja realizējamais digitālās transformācijas darbību kopums, kam piešķirts finansējums pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apstiprināta gala labuma guvēja atbalsta pieteikuma;

2.6. lielais komersants – komersants, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 24. punktam;

2.7. otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par gala labuma guvēja esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc atbalsta saņemšanas gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, un Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta atzinums par investīciju projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajām prasībām;

2.8. projekta iesniegums – dokumentu kopums, kas sastāv no aizpildītas veidlapas, tās pielikumiem un citiem dokumentiem, ko aizpilda un iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma), lai saņemtu investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu;

2.9. sākotnējais digitālā brieduma tests – novērtējums par gala labuma guvēja esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, lai noteiktu gala labuma guvēja digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;

2.10. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 2. pantam;

2.11. vaučers – instruments, kurš jāpieņem kā atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.

3. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanu ar mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu augstākas pievienotās vērtības radīšanai komersantu darbības procesos, kas veicinātu Latvijas konkurētspējas priekšrocības.

4. Atbalsta programmas sasaiste un ietekme uz īstenojamo reformu – atbalsta programma īsteno reformu 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu", kuras mērķis ir izveidot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu komercdarbības digitālās transformācijas veicināšanai, sekmējot komersantu konkurētspēju.

5. Kopējais attiecināmais finansējums atbalsta programmai ir 40 140 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 40 000 000 euro un valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai – ne vairāk kā 140 000​​​​​​​ euro.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums ir pieejams līdz 2026. gada 30. jūnijam.

7. Atbalsta programmas ietvaros ir šādi:

7.1. mērķi:

7.1.1. līdz 2024. gada 30. jūnijam to uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 80;

7.1.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam to uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 200;

7.2. uzraudzības rādītāji:

7.2.1. līdz 2023. gada 30. jūnijam to uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 40;

7.2.2. līdz 2025. gada 31. decembrim to uzņēmumu skaits, kam sniegts atbalsts, lai digitalizētu komercdarbības procesus, un kam pēc granta saņemšanas un projekta īstenošanas uzlabojās digitālā brieduma testa rezultāts, salīdzinot ar iepriekšējo testa rezultātu, – 140;

7.3. kopējie rādītāji: 

7.3.1. uzņēmumi, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai;

7.3.2. uzņēmumi, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus savu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai (mazie, tai skaitā mikro, uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);

7.3.3. atbalstītie uzņēmumi (mazie, tai skaitā mikro, uzņēmumi, vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi).

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra īsteno atbalsta programmu un piešķir atbalstu gala labuma guvējiem saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

9. Atbalsta veids ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsniegts grants vaučera formā gala labuma guvēja investīciju projekta finansēšanai.

10. Investīcijas ietvaros tiks īstenots stratēģiski svarīgs projekts, ko īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un kura komunikācijas pasākumi tiek veikti saskaņā ar šo noteikumu 25.15. apakšpunktu.

11. Vienošanās par šo noteikumu 5. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Vadības informācijas sistēmā tiek noslēgta starp Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 

12. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra divas reizes gadā nodrošina šo noteikumu 7. punktā minēto uzraudzības rādītāju un mērķu uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto uzraudzības rādītāju un mērķu pamatojošo dokumentu iesniegšanu Vadības informācijas sistēmā līdz šo noteikumu 7. punktā norādītajiem termiņiem.

13. Šo noteikumu 11. punktā minētā vienošanās iekļauj pušu saistības par:

13.1. darbībām, kuras veic Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, lai atbalsta programmas īstenošanas laikā novērstu korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta principus saskaņā ar Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2018/1046), 61. pantu un dubultfinansējuma risku arī gala labuma guvēja līmenī;

13.2. mērķus pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, tai skaitā par datu ticamības pārbaudēm Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras gala labuma guvēju sniegtajā informācijā.

14. Ekonomikas ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās šādos gadījumos:

14.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nepilda vienošanos, tai skaitā ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;

14.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalsta programmas īstenošanas laikā apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju;

14.3. tiek konstatēta korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta principu neievērošana saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu un dubultfinansējuma pārkāpumi;

14.4. citos gadījumos, ko paredz vienošanās.

II. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

15. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanai.

16. Gala labuma guvējs var veikt ieguldījumus šādu komercdarbības procesu uzlabošanā:

16.1. administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība;

16.2. personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija;

16.3. pārdošanas procesi – klientu piesaiste un darījumu vadības automatizācija, pārdošana un darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, klientu attiecību pārvaldība (Customer relationship management – CRM);

16.4. resursu pārvaldības procesi – resursu vadība (Enterprise resource planning  ERP, noliktavu pārvaldības sistēmas), energoresursu pārvaldība, efektīvāka izmantošana;

16.5. datu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra;

16.6. transports un loģistikas procesi – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings;

16.7. ražošanas un kvalitātes kontroles procesi –  ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika;

16.8. operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija;

16.9. stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija;

16.10. citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana.

17. Neatbalstāmās darbības ir:

17.1. standarta biroja tehnikas un datortehnikas iegāde, kas ir nepieciešama pamata iekšējo funkciju nodrošināšanai un procesu kopumam, kuru gala labuma guvējs veic neatkarīgi no darbības jomas;

17.2. esošas programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts, izņemot drošības testus;

17.3. esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

17.4. lietotāja dokumentācijas sagatavošana;

17.5. jau veikti ieguldījumi iekšējās funkcijās un procesos;

17.6. nekustamā īpašuma iegāde;

17.7. esošās programmatūras pielāgošana, izņemot drošības pilnveidojumu īstenošanu un jaunu programmatūru sinhronizēšanu atbalsta programmas mērķu īstenošanai komercdarbībā;

17.8. darbības, kas jau ir pabeigtas brīdī, kad tiek noslēgts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līgums ar gala labuma guvēju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vienošanās ar Ekonomikas ministriju.

III. Attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem 

18. Atbalsta programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai:

18.1.1. personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas;

18.1.2. darba vietas nodrošināšanas izmaksas;

18.1.3. informatīvo pasākumu izmaksas;

18.1.4. ar gala labuma guvēju datu pārbaudi saistītās izmaksas (datubāzes abonēšanas maksa uz laiku, kamēr tiek īstenota atbalsta programma);

18.1.5. informācijas sistēmai "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv) nepieciešamās funkcionalitātes izstrādes, iteratīvas attīstības un atkļūdošanas izmaksas, ciktāl tas attiecas uz atbalsta programmu;

18.2. gala labuma guvējam:

18.2.1. gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas;

18.2.2. konsultāciju izmaksas sīkajam (mikro), mazajam, vidējam un lielajam komersantam, biedrībai un nodibinājumam, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktam, par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā, ievērojot šo noteikumu 19. un 41. punkta nosacījumus.

19. Šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētās konsultāciju izmaksas nav pastāvīga vai periodiska darbība, tās nav saistītas ar komersanta parastajām darbības izmaksām, piemēram, kārtējiem nodokļu konsultāciju pakalpojumiem, regulāriem juridiskajiem pakalpojumiem vai reklāmas pakalpojumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. panta 4. punktu.

20. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas ar 2022. gada 1. augustu.

21. Gala labuma guvējs investīciju projekta atbalstāmās darbības var uzsākt tikai pēc atbalsta pieteikuma iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Ja atbalsta pieteikums netiek apstiprināts, gala labuma guvējs visas investīciju projekta izmaksas sedz no saviem līdzekļiem. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. un 18. panta nosacījumiem, to var piešķirt, ja tiek ievērots stimulējošās ietekmes nosacījums atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. pantam, tai skaitā ja atbalsta pieteikums satur vismaz Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punktā noteikto informāciju.

22. No Atveseļošanas fonda līdzekļiem netiek segtas šādas izmaksas:

22.1. pievienotās vērtības nodoklis;

22.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu un kas ietver arī konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

22.3. kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegādes izmaksas.

23. Pievienotās vērtības nodokli sedz no valsts budžeta līdzekļiem šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.5. apakšpunktā minētajām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras attiecināmajām izmaksām. Pievienotās vērtības nodokli Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sedz no valsts budžeta līdzekļiem tikai tādā gadījumā, ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nevar atgūt pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Īstenošanas un uzraudzības nosacījumi

24. Ekonomikas ministrijas pienākumi:

24.1. nosūtīt uzaicinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniegt projekta iesniegumu 15 darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas;

24.2. 15 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas izvērtēt iesniegto projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu prasībām un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras neatbilstību izslēgšanas kritērijiem, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 2018/1046 136. pantā, un, ja nepieciešams, lūgt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru veikt projekta iesnieguma veidlapā iesniegtās informācijas papildinājumus un precizējumus, bet ne vairāk kā divas reizes, nosakot arī termiņus precizējumu un papildinājumu iesniegšanai. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra projekta iesniegumu ir iesniegusi atbilstoši šo noteikumu prasībām un neatbilst izslēgšanas kritērijiem, un nepieciešamības gadījumā precizējusi projekta iesniegumu atbilstoši Ekonomikas ministrijas noteiktajām prasībām, izpildot šajā apakšpunktā minētos nosacījumus, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un vienošanās noslēgšanu par Atveseļošanas fonda finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas un uzraudzības kārtību;

24.3. pieņemt lēmumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrēto izmaksu atbilstību šiem noteikumiem un prasībām, ko nosaka vienošanās;

24.4. pārliecināties par sasniedzamā mērķa un rādītāju izpildi pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras iesniegtās informācijas Vadības informācijas sistēmā;

24.5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību laikus sniegt informāciju Vadības informācijas sistēmā par atbalsta programmas īstenošanas progresu Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, ņemot vērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ievadīto informāciju Vadības informācijas sistēmā;

24.6. sniegt sabiedrībai informāciju par atbalsta programmas ieviešanas progresu un rezultātiem;

24.7. nodrošināt korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta novēršanas principu pārbaudes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanas un sasniegto mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes izlases veidā, tai skaitā datu ticamības pārbaudes.

25. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pienākumi:

25.1. 15 darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža iesniegt projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā;

25.2. nodrošināt atbalsta programmas īstenošanu, atbalsta piešķiršanu un uzraudzību, tai skaitā par gala labuma guvējiem piešķirtā finansējuma izlietojumu, saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un vienošanos, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēdz ar Ekonomikas ministriju;

25.3. pēc vienošanās noslēgšanas ar Ekonomikas ministriju datu apmaiņai ar Ekonomikas ministriju izmantot Vadības informācijas sistēmā esošās datu ievades formas atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam;

25.4. pēc vienošanās noslēgšanas ar Ekonomikas ministriju iesniegt Vadības informācijas sistēmā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, paredzot iesniegt maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā, un iepirkumu plānu par plānotajiem iepirkumiem, kur paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu;

25.5. iesniegt noslēguma maksājuma pieprasījumu Vadības informācijas sistēmā līdz 2026. gada 30. jūnijam; 

25.6. izstrādāt gala labuma guvēju iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritērijus un kārtību, kādā gala labuma guvējam tiek izsniegts vaučers, tiek nodrošināta vaučera aprite un izmantošanas uzraudzība, un mēneša laikā pēc atbalsta programmas nosacījumu stāšanās spēkā saskaņot to ar Ekonomikas ministriju;

25.7. izveidot vērtēšanas komisiju un nodrošināt gala labuma guvēju iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasībām un šo noteikumu nosacījumiem;

25.8. noslēgt līgumus ar gala labuma guvējiem, iekļaujot pienākumu gala labuma guvējam veikt otrreizējo digitālā brieduma testu un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Eiropas digitālās inovācijas centra novērtējumu par gala labuma guvēja digitālo un inovāciju briedumu un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei (turpmāk – atzinums);

25.9. pakalpojumu sniegšanā gala labuma guvējiem nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas ES Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2021/241), 2. panta 6. punktu un 5. panta 2. punktu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras līgumā ar gala labuma guvēju iekļaut informāciju par būtisku kaitējumu nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu;

25.10. izveidot konsultatīvo padomi un nodrošināt sēžu norisi reizi sešos mēnešos;

25.11. izlases veidā veikt pārbaudes gala labuma guvēju līmenī un nodrošināt korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta novēršanas principu ievērošanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu un sasniegtos mērķus pamatojošās dokumentācijas pārbaudes, tai skaitā datu ticamības pārbaudes;

25.12. divas reizes gadā iesniegt Vadības informācijas sistēmā līgumus, kas noslēgti starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un gala labuma guvējiem, kā arī otrreizējā digitālā brieduma testus, kas apliecina procesu uzlabojumus;

25.13. divas reizes gadā iesniegt Vadības informācijas sistēmā šo noteikumu 25.12. apakšpunktā minēto līgumu sarakstu;

25.14. publicēt savā tīmekļvietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam;

25.15. nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu, nodrošinot ne mazāk kā vienu informatīvu pasākumu šo noteikumu 10. punkta īstenošanai;

25.16. informāciju par atbalsta pieteikumu iesniegšanu publicēt informācijas sistēmā "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv);

25.17. nodrošināt komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem;

25.18. nodrošināt atsevišķu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā noteikto izmaksu, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu, uzskaiti un nodalīšanu;

25.19. pirms finansējuma saņemšanas pievienotās vērtības nodokļa izmaksu apmērā sniegt apliecinājumu Ekonomikas ministrijai, ka minētās summas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā. 

26. Lai nodrošinātu atbalstāmo darbību atbilstību šiem noteikumiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju no Eiropas digitālās inovācijas centra. 

27. Šo noteikumu 5. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros atbalsts 1 000 000 euro apmērā pieejams sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem šajos noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām digitālās transformācijas un Latvijas reģionu attīstības veicināšanai.

28. Maksimāli pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums šo noteikumu 27. punktā minētajam vienam komersantam ir 5000 euro, un var tikt iesniegti vairāki atbalsta pieteikumi.

29. Šo noteikumu 5. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros atbalsts 500 000 euro apmērā pieejams biedrībām un nodibinājumiem šajos noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām.

30. Šo noteikumu 5. punktā minētā Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros atbalsts 36 000 000 euro apmērā ir pieejams sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām šajos noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām.

31. Šo noteikumu 29. un 30. punktā minētais maksimāli pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums vienam gala labuma guvējam nepārsniedz 100 000 euro, un var tikt iesniegti vairāki atbalsta pieteikumi.

32. Šo noteikumu 5. punktā minētais Atveseļošanas fonda finansējums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nepārsniedz 2 500 000 euro.

33. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šo noteikumu 27. punktā minētā gala labuma guvēja līguma nosacījumos ietver pienākumu gala labuma guvējam nodrošināt labās prakses pārņemšanu un informācijas pieejamību par sasniegto risinājumu citiem sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem.

34. Šo noteikumu izpratnē Atveseļošanas fonda finansējumu var saņemt gala labuma guvējs, kas uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst vienai no šādām juridiskajām formām un nosacījumiem:

34.1. komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai pētniecības un izplatīšanas organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā un:

34.1.1. tas atbilst sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam;

34.1.2. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

34.1.3. tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta nosacījumiem, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem;

34.1.4. uz to nav attiecināmi Komisijas regulas Nr. 2018/1046 136. pantā noteiktie izslēgšanas kritēriji;

34.1.5. uz to neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam;

34.2. ir Latvijas Republikā reģistrēta biedrība un nodibinājums un:

34.2.1. darbojas vismaz trīs gadus no dibināšanas brīža un tajā ir apvienojušies vismaz desmit biedrības biedri vai nodibinājuma dibinātāji, kuru vidū ir vismaz pieci komersanti;

34.2.2. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

34.2.3. uz to nav attiecināmi Komisijas regulas Nr. 2018/1046 136. pantā noteiktie izslēgšanas kritēriji.

35. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, atbalsta saņemšanai gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniedz:

35.1. aizpildītu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādāto pieteikuma formu atbalsta saņemšanai;

35.2. deklarāciju par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

35.3. sākotnējo digitālā brieduma testu;

35.4. digitālās attīstības ceļa karti;

35.5. informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša investīciju projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;

35.6. apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā;

35.7. apliecinājumu, ka tas šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc šo darbību īstenošanas iesniegs Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatus par inovāciju izmaksām Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajos termiņos un formā.

36. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014), vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), atbalsta saņemšanai gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniedz:

36.1. aizpildītu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādāto pieteikuma formu atbalsta saņemšanai;

36.2. biedru sarakstu un dibinātāju lēmumu (attiecināms uz biedrībām un nodibinājumiem);

36.3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās izdrukas veidlapu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

36.4. deklarāciju par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam;

36.5. sākotnējo digitālā brieduma testu;

36.6. digitālās attīstības ceļa karti;

36.7. apliecinājumu, ka tas šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc to īstenošanas iesniegs Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatus par inovāciju izmaksām Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajos termiņos un formā.

37. Šo noteikumu 35. un 36. punktā ​​​​​​​minētos dokumentus gala labuma guvējs iesniedz, izmantojot informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" (www.business.gov.lv).

38. Šo noteikumu 16. punktā minēto darbību īstenošanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra gala labuma guvējam izsniedz vaučeri investīciju projekta īstenošanai. Vaučerī tiek norādīts tā numurs, derīguma termiņš, summa, atbalsta intensitāte, vaučera izmantošanas mērķis un gala labuma guvējs, kam tas izsniegts. 

39. Gala labuma guvējs preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru. 

40. Šo noteikumu 27. punktā minētais gala labuma guvējs ir tiesīgs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsniegto vaučeri izmantot, izvēloties pakalpojuma sniedzēju gala labuma guvēja investīciju projekta īstenošanai no Eiropas digitālās inovācijas centra izveidotā Latvijā pieejamu standartizētu digitālās transformācijas risinājumu kataloga. Veicot pakalpojuma sniedzēja izvēli no kataloga, gala labuma guvējam vienlaikus ir jāievēro publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu prasības.

41. Šo noteikumu 38. punktā minēto vaučeri gala labuma guvējs nevar pilnībā izmantot tikai konsultāciju pakalpojumiem. 

42. Gala labuma guvējs katru nākamo atbalsta pieteikumu šo noteikumu 16. punktā minēto darbību īstenošanai var iesniegt, ja ir īstenots iepriekšējais apstiprinātais atbalsta pieteikums, pieņemts lēmums par iepriekšējā atbalsta pieteikuma noraidīšanu vai sniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atzinums par to, ka lēmumā par atbalsta pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti.

43. Gala labuma guvējs iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ieguldījumus pamatojošo dokumentāciju kopā ar otrreizējo digitālā brieduma testu un atzinumu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra savstarpēji salīdzina sākotnējo digitālā brieduma testu un otrreizējo digitālā brieduma testu. Salīdzinājuma rezultātā jābūt vērojamam uzlabojumam kopējā digitalizācijas līmenī. Gala labuma guvējam izmaksas tiek attiecinātas tikai pēc izmaksas pamatojošās dokumentācijas, otrreizējā digitālā brieduma testa un atzinuma pārbaudes, ko veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Otrreizējā digitālā brieduma tests un atzinums jāiesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā 30 dienu laikā pēc investīciju projekta īstenošanas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra otrreizējo digitālā brieduma testu,atzinumu un izmaksas pamatojošos dokumentus izskata 30 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

44. Gala labuma guvējam ir tiesības veikt atkārtotu digitālā brieduma testu, ja otrreizējais digitālā brieduma tests norāda, ka kopējā digitalizācijas līmenī nav uzlabojumu. Gan pēc otrreizējā, gan atkārtotā digitālā brieduma testa veikšanas Eiropas digitālās inovācijas centrs izvērtē rezultātus. Ja Eiropas digitālās inovācijas centra veiktā izvērtējuma rezultāti norāda, ka kopējā digitalizācijas līmenī ir uzlabojumi, Eiropas digitālās inovācijas centrs izsniedz pozitīvu atzinumu. Ja izvērtējuma rezultāti neuzrāda uzlabojumus kopējā digitalizācijas līmenī, Eiropas digitālās inovācijas centrs izsniedz negatīvu atzinumu un izmaksas gala labuma guvējam no Atveseļošanas fonda finansējuma netiek attiecinātas.

45. Gala labuma guvējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu vai atbilstoši prasībām, kas noteiktas gala labuma guvēja līgumā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

46. Šo noteikumu 25.10. apakšpunktā minētās konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no:

46.1. biedrības "Latvijas Digitālais akselerators";

46.2. biedrības "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris";

46.3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;

46.4. Ekonomikas ministrijas.

47. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības konsultatīvajā padomē pieaicināt arī citus pārstāvjus no zinātniskajām institūcijām, nozares biedrībām un nodibinājumiem.

48. Konsultatīvās padomes pienākumi:

48.1. izvērtēt sešu mēnešu progresa pārskatos norādāmo informāciju par atbalsta programmas rezultātu;

48.2. apzināt un izvērtēt iespējamos riskus, kas ietekmē vēlamo atbalsta programmas rezultātu un mērķa sasniegšanu.

49. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams atbalsta programmas īstenošanai un atbalsta sniegšanai gala labuma guvējiem atbilstoši šiem noteikumiem.

50. Atbalsta programmas ieviešanas progresa un datu pieejamība un to apstrāde tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību.

51. Avansa maksājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra var saņemt 30 % apmērā no šo noteikumu 5. punktā minētā finansējuma, ja ir izstrādāta un ar Ekonomikas ministriju saskaņota šo noteikumu 25.6. apakšpunktā minētā kārtība. Nākamos starpposma maksājumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra var pieprasīt, ja iepriekšējie maksājumi ir izlietoti pilnā apmērā. Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no šo noteikumu 5. punktā minētā finansējuma.

52. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no atbalsta programmas kopējām attiecināmajām izmaksām ir 100 %.

53. Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izmaksu atbilstību šiem noteikumiem un prasībām, ko nosaka vienošanās.

V. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014

54. Atbalsts tiek sniegts šo noteikumu 30. punktā minētajiem gala labuma guvējiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām un saskaņā ar 18. pantu – šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja gala labuma guvējs ir sīkais (mikro), mazais, vidējais komersants vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kas neatbilst lielā komersanta statusam.

55. Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām lielajam komersantam un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai, kas atbilst lielā komersanta statusam.

56. Gala labuma guvējs iesniedz apliecinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā ietvertā nosacījuma ievērošanu.

57. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina, ka ar Komisijas regulu Nr.  651/2014 piešķiramais atbalsts nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "a" un "d" apakšpunktā noteiktās robežvērtības.

58. Gala labuma guvējam attiecināmas ir izmaksas par ieguldījumiem materiālajos aktīvos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu un nemateriālajos aktīvos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​14. pantu, ievērojot šādus nosacījumus:

58.1. attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;

58.2. sākotnējiem ieguldījumiem jāpaliek Latvijas Republikā kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (turpmāk – NUTS) attiecīgajā 3. līmeņa reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts vismaz piecus gadus lielajiem komersantiem vai trīs gadus sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 5. punktam;

58.3. aktīvi ir jauni, izņemot gadījumu, ja aktīvus iegādājas sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta otrajā daļā;

58.4. aktīvi, kas saistīti ar modernizācijas procesu, atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā noteiktajām prasībām;

58.5. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem, ievērojot ierobežojumu lielajiem komersantiem, kas noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​14. panta 8. punkta otrajā daļā;

58.6. pēc investīciju projekta īstenošanas veiktie ieguldījumi tiek iekļauti finanšu pārskatos ilgtermiņa ieguldījumu sadaļā.

59. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 13. punktam ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3. līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir liels ieguldījumu projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​2. panta 52. punktu, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz lieliem ieguldījumu projektiem noteikto koriģēto atbalsta summu.

60. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

60.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā, 3. punktā un 13. panta "a", "b", "c", "d" apakšpunktā noteiktajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām;

60.2. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (turpmāk – NACE 2. red.), grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

60.3. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

60.4. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos").

61. Ja gala labuma guvējs darbojas kādā no šo noteikumu 60. punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm vai veic neatbalstāmās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktu.

62. Ja atbalstu nevar sniegt saskaņā ar šo noteikumu 54. un 55. punktu, tad atbalstu sniedz šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām izmaksām kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013

63. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu, ir:

63.1. Rīgā un Pierīgas NUTS 3. līmeņa reģionā – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 % (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem); 

63.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā – 40 % (lielajiem komersantiem), 50 % (vidējiem komersantiem) vai 60 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem).

64. Gala labuma guvējs atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, kuras tiek atbalstītas ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, izmantojot paša līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu vai finanšu līzingu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

65. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 18. pantu, sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem komersantiem un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, kas neatbilst lielā komersanta statusam, ir 50 %.

66. Gala labuma guvēja lielumu un to, vai gala labuma guvējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta nosacījumiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vērtē uz brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

67. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu gala labuma guvējam uzskatāma diena, kad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

68. Gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu gala labuma guvējs var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

69. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punkta nosacījumiem var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam, bet attiecībā uz komercdarbības atbalstu, kas tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, – līdz 2023. gada 31. decembrim.

70. Atbalstu, kas gala labuma guvējam piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. un 18. pantu, var apvienot ar citas atbalsta programmas vai ad hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka atbilstoši šiem noteikumiem piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai ad hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta un konsultāciju atbalsta intensitāti, kas attiecīgi noteikta šo noteikumu 63. un 65. punktā.

71. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai investīciju projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

72. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no gala labuma guvēja saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu ieskaita valsts budžetā.

73. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam informācijas uzglabāšana tiek nodrošināta šādā veidā:

73.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem;

73.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem.

VI. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013

74. Šo noteikumu 27. punktā minētajam sīkajam (mikro) un mazajam komersantam un šo noteikumu 29. punktā minētajai biedrībai un nodibinājumam atbalsts šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām izmaksām tiek sniegts tikai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013.

75. Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013 šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja sīkajam (mikro), mazajam, vidējam, lielajam komersantam, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijai atbalsts ir nepieciešams ieguldījumiem virs 5000 euro, ievērojot šo noteikumu 62. punktā ​​​​​​​minēto nosacījumu.

76. Šo noteikumu 74. punktā minētajam sīkajam (mikro) un mazajam komersantam šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām ir 100 %.

77. Šo noteikumu 74. punktā minētajai biedrībai un nodibinājumam un šo noteikumu 75. punktā ​​​​​​​minētajiem gala labuma guvējiem šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā ​​​​​​​minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām ir:

77.1. Rīgā un Pierīgas NUTS 3. līmeņa reģionā – 30 % (lielajiem komersantiem), 40 %  (vidējiem komersantiem) vai 50 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem);

77.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā – 40 % (lielajiem komersantiem), 50 % (vidējiem komersantiem) vai 60 % (sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem).

78. Šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 77. punktā minētajiem gala labuma guvējiem, kas neatbilst lielā komersanta statusam, ir 50 %.

79. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz nozarēm un darbībām:

79.1. ja gala labuma guvējs piesakās atbalstam Komisijas regulas Nr. 1407/2013 ietvaros, tam ir jāatbilst minētās regulas 1. panta 1. punkta nosacījumam;

79.2. ja gala labuma guvējs piesakās atbalstam Komisijas regulas Nr. 717/2014 ietvaros, tam ir jāatbilst minētās regulas 1. panta 1. punkta nosacījumam;

79.3. ja gala labuma guvējs piesakās atbalstam Komisijas regulas Nr. 1408/2013 ietvaros, tam ir jāatbilst minētās regulas 1. panta 1. punkta nosacījumam;

79.4. atbalstu nepiešķir, ja gala labuma guvējs darbojas ieroču un munīcijas tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

79.5. atbalstu nepiešķir, ja gala labuma guvējs darbojas azartspēļu un derību nozarē (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības").

80. Ja gala labuma guvējs darbojas kādā no šo noteikumu 79. punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm vai veic neatbalstāmās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 ​​​​​​​1. panta 2. un 3. punktu.

81. Pirms de minimis atbalsta piešķiršanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pārbauda šādus nosacījumus:

81.1. atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota komersanta līmenī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 ​​​​​​​2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 ​​​​​​​2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

81.2. gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

81.3. gala labuma guvēja atbilstība šo noteikumu 79. punktā minētajiem nosacījumiem.

82. Ja atbilstoši šo noteikumu 81.1. apakšpunktam gala labuma guvējam nav pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apmērs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra var sniegt de minimis atbalstu tikai tādā gadījumā, ja gala labuma guvējam ar šo noteikumu ietvaros plānoto atbalstu netiks pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apmērs.

83. De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

84. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam var piešķirt šādos termiņos:

84.1. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu – līdz 2024. gada 30. jūnijam;

84.2. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu – līdz 2023. gada 30. jūnijam;

84.3. saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu – līdz 2028. gada 30. jūnijam.

85. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu gala labuma guvējam uzskatāma diena, kad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

86. Gala labuma guvējs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta un šo noteikumu nosacījumiem var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu gala labuma guvējs var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

87. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 vai Komisijas Regulas Nr. 717/2014, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai visu investīciju projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

88. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no gala labuma guvēja saņemto de minimis atbalstu ieskaita valsts budžetā.

89. Atbalstu, kas atbalsta programmas ietvaros gala labuma guvējam piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.  717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, var kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 ​​​​​​​3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī var apvienot ar citas atbalsta programmas vai ad hoc atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

90. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 ​​​​​​​6. panta 4. punktam informācijas uzglabāšana tiek nodrošināta šādā veidā:

90.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem;

90.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas uzglabāšanu 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 10.01.2023.Stājas spēkā: 14.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 13.01.2023. OP numurs: 2023/10.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
338779
14.01.2023
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)