Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 37/2021

Ādažos 2021. gada 24. novembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 17 § 53)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.¹ daļu, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumus par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Noteikumos lietoti termini:

2.1. NĪN objekts – zeme, ēkas, t.sk. kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves;

2.2. dzīvojamā māja – dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, kā arī tajā esošas telpu grupas, kuru izmantošana saistīta ar dzīvošanu (garāžas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai;

2.3. maznodrošināta persona – persona, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss saskaņā ar Ādažu novada sociālā dienesta lēmumu;

2.4. vientuļa persona – persona, kura pamata dzīvesvietā deklarēta viena, tai nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku (laulātais, bērni), un nav noslēgts uztura līgums;

2.5. iedzīvotājs – fiziska persona, kura deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un kuras īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība;

2.6. saimnieciskās darbības veicējs – fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība;

2.7. sabiedriskā labuma organizācija – biedrība, nodibinājums vai organizācija, kurai likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un kuras juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.8. NĪN maksātājs – iedzīvotājs vai saimnieciskās darbības veicējs, kuram pienākums maksāt NĪN saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli";

2.9. pamata deklarētā dzīvesvieta – personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav iedzīvotāja papildu adrese minētā likuma izpratnē.

3. NĪN maksātāju atbilstību noteikumu nosacījumiem, t.sk. komercdarbības jeb valsts atbalsta esamību un izņēmumu piemērošanas iespējamību, izvērtē un lēmumu par NĪN atvieglojumu (turpmāk – atvieglojumi (arī de minimis atbalsts)) piešķiršanu vai atteikumu (turpmāk – Lēmums) pieņem pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļas vadītājs vai pašvaldības dome viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Lēmumu nosūta NĪN maksātājam pa pastu, vai kā elektroniski parakstītu dokumentu, vai paziņojot Lēmumu ar NĪN maksāšanas paziņojumu.

4. NĪN maksātāji var apstrīdēt Lēmumu pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Komisijas un domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Saimnieciskās darbības veicējs, kurš veic saimniecisko darbību nekustamā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums, noteikumos īpaši atrunātajos gadījumos piešķir NĪN atvieglojumu kā de minimis, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas 1407/20213 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par NĪN nodokli izdošanas datumu. De minimis atbalstu ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 piešķir līdz tās 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

5.1 Atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, saimnieciskās darbības veicējs datus par saņemto atbalstu glabā 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet Ādažu novada pašvaldība – 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas noteikumu ietvaros.

(Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 45/2021 redakcijā)

II. Atvieglojumu piešķiršanas vispārīgi nosacījumi

6. Atvieglojumus piešķir iedzīvotājiem, ja īpašumos netiek veikta saimnieciskā darbība vai jebkuru citu ieņēmumu gūšana, t.sk. īpašuma vai tā daļas iznomāšana vai izīrēšana, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem, ja īpašumos tiek veikta saimnieciskā darbība.

7. Ja nodokļu maksātajam saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" vai šo noteikumu vairāku punktu nosacījumiem ir tiesības saņemt vairāk nekā vienu atvieglojumu, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam (atvieglojumi nesummējas).

8. Šo noteikumu 7. punkts neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļu maksātājam pienākas arī atvieglojumi saskaņā ar 17.2. vai 17.8. apakšpunktu.

9. Atvieglojumus nepiešķir (neattiecas uz 17.3. apakšpunktu):

9.1. ja nekustamais īpašums ir atzīts par vidi degradējošu objektu:

9.2. ja uz zemes gabala atrodas būves, kurām pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu ilgums, par kurām piemērota paaugstinātā NĪN nodokļa likme;

9.3. ja ir pārsniegts 33.6. punktā minētais de minimis atbalsta apmērs.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2021)

10. Papildu 9. punktā noteiktajam NĪN nodokļa maksātājam, kuram atvieglojumi pienākas saskaņā ar 32.5. apakšpunktu, atvieglojumu nepiešķir, ja uz zemes īpašuma atrodas ēkas vai būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un būvdarbi tiek veikti bez būvatļaujas, vai arī būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta, kā arī uz Lēmuma pieņemšanas brīdi ir NĪN parāds pret pašvaldību.

11. Atvieglojumus var piešķirt visu nozaru uzņēmumiem, izņemot:

11.1. uzņēmumiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a" apakšpunktā;

11.2. uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

11.3. uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē:

11.3.1. ja atbalsta summa noteikta pamatojoties uz šādu produktu cenu vai daudzumu, ko uzņēmums iepircis no primāriem ražotājiem, vai laidis tirgū;

11.3.2. ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primāriem ražotājiem;

11.4. darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm, t.i., atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un tā darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām;

11.5. atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces.

12. Ja saimnieciskās darbības veicējs (atvieglojuma saņēmējs) darbojas arī nozarēs, kas minētas 11.1.–11.3. apakšpunktā (t.i., regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā), tad tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā de minimis atbalsta.

III. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

13. Atvieglojumu par dzīvojamo māju piešķir NĪN maksātājam (īpašniekam), kurš deklarējis pamata dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00 – 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašumā sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām), izņemot par ēkas (ēku) daļu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

14. Šo noteikumu 13. punkta un 17.3. apakšpunkta atvieglojums tiek piešķirts uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot personas iesniegumu.

15. Piemērojot 13. punktu, personai, kura ieguvusi nekustamo īpašumu uz mantojuma tiesību pamata un normatīvajos aktos noteiktā termiņā pieteikusies pašvaldībā kā NĪN maksātājs, atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc mantojuma pieņemšanas, apstiprināšanās mantojuma tiesībās un dzīvesvietas deklarēšanas šajā nekustamajā īpašumā.

16. Ja uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00 NĪN maksātājs nav deklarēts savā nekustamajā īpašumā, 13. punktā noteikto atvieglojumu piemēro un pārrēķinu veic ar nākamo mēnesi, kad nekustamā īpašuma īpašnieks deklarējies nekustamajā īpašumā.

17. Atvieglojumus par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam, var piešķirt no kalendārajam gadam aprēķinātās NĪN summas:

17.1. personām (bijušie LR augstākās padomes deputāti), kuras balsojušas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – 90 % apmērā;

17.2. NĪN maksātājam, kura īpašumā esošā vienģimenes vai divģimenes dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja (to daļa) neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana ir cietusi ugunsgrēka rezultātā – 90 % apmērā;

17.3. personām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 70 % apmērā un par periodu, kurā personas atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, ja to īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir NĪN objekts vai tā daļa;

17.4. vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 90 % no attiecīgā gadā 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – 70 % apmērā;

17.5. personām ar pirmās grupas invaliditāti – 70 % apmērā;

17.6. vientuļām personām ar otrās grupas invaliditāti– 70 % apmērā;

17.7. Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem – 70 % apmērā;

17.8. NĪN maksātājiem par zemi (vai tās daļu), kas saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" atrodas dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā un dabas parka zonā – 70 % apmērā;

17.9. personām, kurām ir kopīga deklarētā pamata dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šo personu vai viņu laulātā bērns – 50 % apmērā.

18. Atvieglojumu no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas var piešķirt pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai piederošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50 % no to pamatkapitāla, ja tās veic pašvaldības autonomās funkcijas – 90 % apmērā.

19. Šo noteikumu 17. punkta atvieglojumus, izņemot 17.2. un 17.8. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, iedzīvotājiem piešķir tikai par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā personai deklarēta pamata dzīvesvieta.

20. Iesniegumu (1. pielikums, kapitālsabiedrībām – 4. pielikums) un šajos noteikumos noteiktos dokumentus iesniedz pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) vai Carnikavā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads), valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e adresi, vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-elektronisko pasta adresi dome@adazi.lv.

21. Papildu 20. punktā minētajam iesniegumam, nodokļu maksātājam jāiesniedz:

21.1. 17.2. apakšpunktā noteiktajām personām – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta kopija vai izziņa par dzīvojamā mājā notikušu ugunsgrēku;

21.2. 17.7. apakšpunktā noteiktajām personām – apliecības kopija vai dokuments, kas apliecina personas attiecīgo statusu.

22. Ja NĪN maksātājs atbilst 17.1., 17.4., 17.7. un 17.8. apakšpunktā noteiktajām nodokļa maksātāja kategorijām, nodokļa atvieglojumu piešķir:

22.1. no taksācijas gada sākuma, ja iesniegums un 21.2. apakšpunktā noteiktie dokumenti iesniegti taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

22.2. ar nākamo mēnesi, ja iesniegums un 21.2. apakšpunktā noteiktie dokumenti iesniegti taksācijas gadā pēc 31. marta.

23. Ja 22. punktā noteiktais NĪN maksātājs vienreiz ir iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, un ir pieņemts Lēmums, tad iesniegums un dokumenti, kas bija par pamatu Lēmuma pieņemšanai, atkārtoti nav jāiesniedz.

24. Nodokļu atvieglojumu 17.2. apakšpunktā noteiktajiem NĪN maksātājiem piemēro 3 (trīs) gadus, sākot ar nākamo mēnesi no iesnieguma un 21.1. apakšpunktā noteiktu dokumentu saņemšanas, ja no ugunsgrēka nav pagājuši vairāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

25. Atvieglojumu 17.5., 17.6. un 17.9. apakšpunktā noteiktajām personām piešķir ar invaliditātes noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr tām vai to bērniem ir noteikta invaliditāte, bet ne ātrāk par tā kalendāra gada mēneša pirmo datumu, kurā ir iesniegts 20. punktā noteiktais iesniegums.

26. Šajā nodaļā noteiktajos gadījumos, izņemot 13. punktu, pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļas vadītājs izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu.

27. Par atvieglojumiem, kas piešķirti atbilstoši 13. punktam, pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa administrators paziņo NĪN maksātājam, nosūtot administratīvu aktu – NĪN maksāšanas paziņojumu.

IV. Atvieglojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

28. Dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās bez pašvaldības finansējuma (izņemot energoaudita un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi) veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (to izpildi apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), piešķir atvieglojumu 50 % apmērā par dzīvokli 3 (trīs) gadus vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk – EPC), skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, ievērojot šādus nosacījumus:

28.1. atvieglojumu piešķir dzīvokļu īpašniekiem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

28.2. atvieglojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam, ja dzīvokļa īpašums tiek atsavināts atvieglojuma piemērošanas laikā;

28.3. ja atvieglojuma piemērošanas periodā dzīvokļa īpašnieks deklarē dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, atvieglojumu piemēro par to kalendāro gadu, kurā īpašnieka deklarētā pamata dzīvesvieta no 1. janvāra ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, bet ne ilgāk, kā par atlikušo periodu kāds tas ir pārējiem tās pašas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.

29. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki – saimnieciskās darbības veicēji, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumā minēto informāciju un 1 (viena) mēneša laikā no akta par objekta nodošanu ekspluatācijā vai apliecinājuma kartes ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu (turpmāk – akts) parakstīšanas iesniedz pašvaldībai sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai rakstiski paziņo pašvaldībai sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru. Šajā punktā noteiktās prasības neievērošanas gadījumā pašvaldība NĪN atvieglojumus nepiešķirs.

(Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 45/2021 redakcijā)

29.1 Ādažu novada pašvaldība pārbaudīs personas de minimis iesniegto veidlapu, apstiprinās to un vienas darba dienas laikā pēc piešķiršanas (lēmuma pieņemšanas) reģistrēs de minimis uzskaites sistēmā piešķirto atbalstu.

(Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 45/2021 redakcijā)

30. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvis (apsaimniekotājs, biedrības pārstāvis, u.c.) 1 (viena) mēneša laikā no akta parakstīšanas iesniedz pašvaldībai iesniegumu par NĪN atvieglojuma piešķiršanu ar apliecinājumu, ka tas ir informējis dzīvokļu īpašniekus par 29. punktā noteikto prasību.

31. Šajā nodaļā noteiktajos gadījumos Lēmumu pieņem pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļas vadītājs. Par atvieglojumu piešķiršanu Grāmatvedības nodaļas vadītājs paziņo, nosūtot NĪN maksātājam administratīvu aktu – NĪN maksāšanas paziņojumu.

V. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, sabiedriskā labuma darbība un ieguldījumi publiskā infrastruktūrā

32. Atvieglojumus no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas var piešķirt:

32.1. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā:

32.1.1. par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai – 25 % apmērā, par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

32.1.2. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām – 50 % apmērā, 3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

32.1.2.1. ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

32.1.2.2. ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā bija 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1. janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Apliecinājumu par minētā nosacījuma izpildi visā atvieglojuma piemērošanas periodā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz katru gadu līdz 31. janvārim;

32.1.3. par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru (turpmāk – Kadastrs), ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) – 50 % apmērā par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

32.1.4. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi – 70 % apmērā, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir:

32.1.4.1. "Sporta ēkas" (kods 1265) un "Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas" (kods 1274);

32.1.4.2. "Sporta laukumi" (kods 2411), "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) un "Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves" (kods 2420);

32.2. saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu pašvaldības izglītības iestāžu telpās – 50 % apmērā par nomātajām telpām izglītības iestādēs, un 25 % apmērā par zemi zem nomātajām telpām;

32.3. sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no pašvaldības nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā – 90 % apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

32.4. zemes īpašniekiem:

32.4.1. uz kuru zemes gabala atrodas izglītības iestādes ēka, kurā tiek īstenotas licencētas izglītības programmas – 25 % apmērā no NĪN nodokļa par zemi;

32.4.2. uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību – 25 % apmērā no NĪN par zemi, ja objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam noteiktajai funkcijai;

32.4.3. kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai – 90 % apmērā no NĪN par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar pašvaldību attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā ir nepieciešama, vai pēc objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos;

32.5. nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos – 90 % apmērā no NĪN par visiem nodokļa maksātājam piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar pašvaldību attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90 % no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendāra gadam.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2021)

33. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

33.1. ja saimnieciskās darbības veikšanai izmanto ēkas daļu vai telpu grupu, atvieglojumu par zemi piešķir proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) daļas platībai;

33.2. 32.1.–32.3. un 32.4.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pašvaldības Grāmatvedības daļas vadītājs izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu;

33.3. 32.4.2., 32.4.3. un 32.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pašvaldības dome izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu;

33.4. 32.1.4., 32.2., 32.3., 32.4.1. un 32.4.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos atvieglojumus piešķir:

33.4.1. no taksācijas gada sākuma, ja iesniegums un dokumenti iesniegti taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

33.4.2. ar nākamo mēnesi, ja iesniegums un dokumenti iesniegti taksācijas gadā pēc 31. marta;

33.5. 32.2. un 32.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos atvieglojumu piešķir par laika periodu, kurā saimnieciskās darbības veicējs atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;

33.6. saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktu piešķirtais de minimis atbalsts vienam vienotam uzņēmuma attiecīgajā fiskālajā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nedrīkst pārsniegt 200 000 euro vai 100 000 euro, ja atbalsts piešķirts vienam vienotam kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

33.7. NĪN maksātajam piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus. Šajā gadījumā atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto/piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;

33.8. ja 32.1.1.–3 2.1.3., 32.2., 32.3. un 32.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu nākamajiem gadiem nav jāiesniedz. Šajā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs līdz nākamā kalendāra gada 1. februārim iesniedz 20. punktā noradītajā kārtībā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku vai rakstiski norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2021)

34. Lai saņemtu atvieglojumu par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, personas iesniedz attiecīgu iesniegumu (2.5. pielikums), kā arī:

34.1. pirms iesnieguma iesniegšanas de minimis atbalsta uzskaites sistēmā persona sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumā minēto informāciju un iesniegumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;

34.2. ja 32.1.2. apakšpunktā noteiktās personas iesniedz iesniegumu līdz 31. janvārim, tad atvieglojumu piemēro par visu kalendāro gadu;

34.3. 32.1.1. apakšpunktā noteiktās personas iesniedz arī dokumentu, kas apliecina veikto investīciju apjomu un objekta nodošanu ekspluatācijā;

34.4. 32.1.2. apakšpunktā noteiktās personas iesniedz arī dokumentu par atbilstību NACE 2. redakcijas sadaļai "Apstrādes rūpniecība", kā arī rakstisku apliecinājumu, kas pamato vidējo nodarbināto skaitu un to atbilstību 32.1.2.2. apakšpunktā noteiktajam par deklarēto dzīvesvietu;

34.5. 32.1.4. apakšpunktā noteiktās personas iesniedz arī rakstisku apliecinājumu, ka nekustamais īpašums tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, ir publiski pieejams, un ka ēkas galvenais lietošanas veids atbilst 32.1.4.1. un 32.1.4.2. apakšpunkta noteikumiem.

VI. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem

35. Personai, kurai 13., 17. un 28. punktā paredzētajā kārtībā un apmērā piemēroti atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumu saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:

35.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs zaudē 17.3., 17.5., 17.6. un 17.9. apakšpunktā noteikto statusu;

35.2. šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atvieglojuma saņēmēja deklarētā pamata dzīves vieta nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Šajā gadījumā pārrēķinu veic ar nākamo mēnesi, kad nekustamā īpašuma īpašnieks ir izdeklarējies no nekustamā īpašuma;

35.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība (neattiecas uz 29. punktu);

35.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;

36. Gadījumā, ja pašvaldība konstatē, ka sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts, pēc 32.1.4., 32.3. un 32.5. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķiršanas tiek izmantots komerciālos nolūkos un tam vairs netiek nodrošināta publiska pieejamība vai tas faktiski vairs nav izmantojams sākotnēji paredzētajam mērķim, NĪN maksātājs zaudē tiesības saņemt piešķirtos atvieglojumus.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2021)

36.1 36. punktā noteiktajos gadījumos NĪN maksātājs zaudē tiesības saņemt piešķirtos atvieglojumus ar nākamo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas, izņemot gadījumos, kad objekts tiek izmantots komerciālos nolūkos. Šajā gadījumā atvieglojuma saņēmējs tiesības uz atvieglojumu zaudē ar saimnieciskās darbības uzsākšanas brīdi un NĪN nodoklis tiek pārrēķināts atbilstoši Noteikumu 41. punktam.

(Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 45/2021 redakcijā)

37. Ja kanalizācijas sūkņu stacija pēc 32.4.2. apakšpunktā noteiktā atvieglojuma piešķiršanas tiek likvidēta vai pārcelta ārpus īpašnieka zemes, atvieglojums netiek piemērots ar nākamo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas.

38. Ja tiek konstatēts, ka atvieglojums nākamajam kalendāra gadam pārsniedz 33.6. punktā noteikto apmēru, de minimis atbalsts nākamajam kalendāra gadam netiek piešķirts un tiesības uz atvieglojumu izbeidzas.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2021)

39. Ja III nodaļā noteikto iedzīvotāju nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība, atvieglojuma saņēmējs tiesības uz atvieglojumu zaudē ar saimnieciskās darbības uzsākšanas brīdi un šajā gadījumā NĪN nodoklis tiek pārrēķināts atbilstoši Noteikumu 41. punktam.

(Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 45/2021 redakcijā)

40. Piešķirto atvieglojumu anulē, ja persona sniegusi nepatiesas ziņas, pamatojoties uz ko atvieglojums tika piemērots.

41. Ja atvieglojums tika piemērots nepamatoti, pašvaldības NĪN administrators viena kalendāra gada ietvaros pārrēķina NĪN summu un nosūta maksāšanas paziņojumu atvieglojumu saņēmējam, kuram viena mēneša laikā jāatmaksā pašvaldībai nepamatoti piemēroto atvieglojumu summa, vai jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu par tā sadalīšanu maksāšanas termiņos, kas kopā nav ilgāks par 12 mēnešiem.

42. Ja tiek konstatēts Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu Projekta ietvaros saņemto līdzfinansējumu komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(Ādažu novada domes 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 45/2021 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

43. Šie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās spēku zaudē:

44.1. Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 41/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību";

44.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā"

Ādažu novada pašvaldībai
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag.
Ādažu nov., LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

 
(datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Vārds, uzvārds Personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs  

Lūdzu piemērot NĪN atvieglojumu par īpašumu, kurā neveic saimniecisko darbību (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

Esmu persona (bijušais LR augstākas padomes deputāts), kura balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – atvieglojumu 90 % apmērā.

Esmu persona, kuras īpašumā esošā dzīvojamā māja cietusi ugunsgrēkā – atvieglojumu 90 % apmērā.

Esmu vientuļš (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) un nestrādājošs pensionārs, kuram pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 90 % no š.g. 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – atvieglojumu 70 % apmērā.

Esmu persona ar pirmās grupas invaliditāti – atvieglojumu 70 % apmērā.

Esmu vientuļš (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) persona ar otrās grupas invaliditāti – atvieglojumu 70 % apmērā.

Esmu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks – atvieglojumu 70 % apmērā.

Esmu NĪN maksātājs, kuram saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" īpašums atrodas dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā un dabas parka zonā – 70 % apmērā.

Esmu persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir mans vai mana laulātā bērns – atvieglojumu 50 % apmērā.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (atzīmēt atbilstošo ar "X" un norādīt ziņas):

cits dokuments (norādīt nosaukumu)_________________________________________________________

Apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums, un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas.

Neiebilstu, ka iesniegumā norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164). Personas datu apstrādes mērķis ir šī iesnieguma izskatīšana. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika".

  

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā"

Ādažu novada pašvaldībai
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā "Apstrādes rūpniecība"

 
(datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese 
NACE kods sadaļai "Apstrādes rūpniecība" 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  
Ja saimnieciskā darbība tiek veikta atsevišķās telpu grupās (norādīt telpu grupas) 

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

veiktas investīcijas esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm – atvieglojumu 25 % apmērā uz 3 (trīs) gadiem, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti ražošanas vajadzībām – atvieglojumu 50 % apmērā uz 3 (trīs) gadiem pēc kārtas. Darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa) un gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā ir 10 vai vairāk un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1. janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

akts par objekta nodošana ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu;

cits dokuments (norādīt nosaukumu)_________________________________________________________

Apliecinu, ka gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā ir 10 vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1. janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldībās rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā"

Ādažu novada pašvaldībai
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag.,
Ādažu nov., LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

 
(datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

par jaunizbūvētu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un objekts ir nodots ekspluatācijā – atvieglojumu 50 % apmērā ēkai uz 3 (trīs) gadiem pēc kārtas, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

akts par objekta nodošanu ekspluatācijā;

cits dokuments (norādīt nosaukumu)_________________________________________________________

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

4. pielikums
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā"

Ādažu novada pašvaldībai
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag.
Ādažu nov., LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai sporta ēkām un būvēm, kuras ir publiski pieejamas un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un īpašumos, kuros tiek veikta sabiedriskā labuma darbība

 
(datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums/vai sabiedriskā labuma organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo/ajiem īpašumu/iem, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  
Nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem 
Ja darbība tiek veikta atsevišķās telpu grupās (norādīt telpu grupas) 

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

saimnieciskās darbības veicējam par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un tā galvenais lietošanas veids, saskaņā ar Kadastra datiem, ir "Sporta ēkas" (kods 1265), "Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas" (kods 1274), inženierbūves "Sporta laukumi" (kods 2411), "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) un "Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves" (kods 2420) – atvieglojumu 70 % apmērā;

sabiedriskā labuma organizācijai, kuras īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā – atvieglojumu 90 % apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai piederošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50 % no to pamatkapitāla, ja tās veic pašvaldības autonomās funkcijas – 90 % apmērā.

Iesniedzēja statusa apliecinājumi (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

Apliecinu, ka nekustamais īpašums tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

Apliecinu, ka nekustamais īpašums ir publiski pieejams un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām.

Apliecinu, ka īpašumi tiek izmantoti pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai.

Iesniegumam pievienots dokuments (norādīt nosaukumu) _______________________________________________

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

5. pielikums
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā"

Ādažu novada pašvaldībai
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

 
(datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums/vai fiziskās personas vārds, uzvārds Reģistrācijas numurs/ vai personas kods 
Juridiskā adrese/ vai deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  
Vienošanās starp nekustamā īpašuma īpašnieku un pašvaldību, kas noslēgta pirms objekta būvniecības, ierīkošanas vai maģistrālo koplietošanas inženierbūvju izbūves (datums un numurs) 

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

zemes gabals tiek izmantots publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai – atvieglojumu 90 % par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta būvniecības vai ierīkošanas uzsākšanas ir noslēgta vienošanās starp zemes gabala īpašnieku un pašvaldību un objekts ir nodots ekspluatācijā.

par saviem līdzekļiem izbūvētas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļa publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.) vai jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, publiskas pludmales labiekārtošana, u.tml.), kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos – atvieglojumu 90 % apmērā. Ja atvieglojuma apmērs kalendāra gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendāra gadam.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

akts par objekta nodošana ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu;

cits dokuments (norādīt nosaukumu)_________________________________________________________

Apliecinu, ka objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164). Personas datu apstrādes mērķis ir šī iesnieguma izskatīšana. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika".

  

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 28.12.2021.Piemērojams ar: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 27.12.2021. OP numurs: 2021/249.45
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328743
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2021","iso_value":"2021\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"