Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 24. novembra saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2015/12

Carnikavā 2015.gada 14.oktobrī
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 14.oktobra lēmumu
(prot. Nr.20, 1.§)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 30.oktobra lēmumu
(prot. Nr.22, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.1 daļu, 3.panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6, 3.1 daļu, 5.panta trešo daļu, 9.panta otro daļu
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/13)
I. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ēkas, kas konservētas būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, zemes vienības, kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR piemēro:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.1.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

2.1.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.janvārī plks.0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14)

2.1 Noteikumu 2.1.1.apakšpunktā minētajām fiziskajām personām, ja vismaz viena persona, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, objektā tiek deklarēta taksācijas gada laikā, ar nākamo mēnesi tiek piemērota nodokļa likme – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR.

(Carnikavas novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/3 redakcijā, kas grozīta ar 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14)

2.2 Noteikumu 2.1 punktā minētajā gadījumā, ja persona, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, taksācijas gada laikā tiek izdeklarēta no objekta, fiziskai personai ar nākamo mēnesi tiek piemērota nodokļa likme – 1,5 % no objekta kadastrālās vērtības.

(Carnikavas novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/3 redakcijā)

2.3 Noteikumu 2.1., 2.2., 17.2 un 17.3 punktos minētajos gadījumos pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

(Carnikavas novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/3 redakcijā, kas grozīta ar 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14)

3. Saistošo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

3.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

3.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

4. Ja Carnikavas novadā deklarētai personai pieder īpašums vai vairāki īpašumi novada administratīvajā teritorijā, tad NĪN jāmaksā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktā kārtībā.

5. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

6. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

7. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

8. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētas kadastrālās vērtības:

8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

8.2. būves kadastrālās vērtības.

9. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

10. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Būvvaldes lēmuma par saistošo noteikumu 8.punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu pieņemšanu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

12. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesis pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

12.1. būvei piekritīgas zemes kadastrālās vērtības;

12.2. būves kadastrālā vērtības.

12.1 Būvei, kuras būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kas nav pieņemta ekspluatācijā, kā rezultātā būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas termiņš, Noteikumu 12. punktā minēto paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi nepiemēro, ja starp nodokļa maksātāju un Būvvaldi ir noslēgta rakstiska vienošanās par citu būves ekspluatācijā nodošanas termiņu, bet ne ilgāk, kā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no vienošanās noslēgšanas dienas.

(Carnikavas novada domes 08.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/10 redakcijā)

12.2 Lai noslēgtu Noteikumu 12.1 punktā paredzēto vienošanos, nodokļa maksātājam jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām.

(Carnikavas novada domes 08.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/10 redakcijā)

12.3 Noteikumu 12.1 punktā paredzēto vienošanos pašvaldības vārdā slēdz Būvvaldes vadītājs.

(Carnikavas novada domes 08.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/10 redakcijā)

12.4 Būvvalde domes kārtējā sēdē ziņo domei par Noteikumu 12.3 punktā noslēgtajām vienošanām.

(Carnikavas novada domes 08.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/10 redakcijā)

13. Canikavas novada būvvalde apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatētas ēkas, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, statusu, un divas reizes gadā – līdz 25.janvārim un 25.jūlijam iesniedz nodokļu administrācijai.

14. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

15. Saistošo noteikumu 8. un 12.punktā minētajos gadījumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas no Būvvaldes. Minētā informācija ir pamats nodokļu administrācijai izsniegt maksāšanas paziņojumu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

16. Ja objekts atbilst vairākiem saistošo noteikumu 8. un 12.punktā minētajiem nosacījumiem, objektam piemēro lielāko nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

17. Tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai – personām ar I invaliditātes grupu.

17.1 Tiesības saņemt atvieglojumus, ievērojot Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām), izņemot par ēkas (ēku) daļu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

(Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/14 redakcijā, kas grozīta ar 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9; 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/14; grozījumi punktā par skaitļa "70" aizstāšanu ar skaitli "90" piemērojami ar 01.01.2020., sk. grozījumu 8. punktu)

17.2 Nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz 2017.gada 1.janvāri un iesniegumu atvieglojumu saņemšanai iesniedzis Noteikumu 26.punktā minētajā kārtībā līdz 1.februārim, Noteikumu 17.1 punktā minētie atvieglojumi tiek piemēroti ar 2017.gada 1.janvāri.

(Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/14 redakcijā)

17.3 Nodokļu maksātājam, kurš deklarē dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā pēc 2017.gada 1.janvāra, Noteikumu 17.1 punktā minētie atvieglojumi tiek piemēroti, sākot ar nākamo mēnesi pēc deklarēšanās un iesnieguma saņemšanas pašvaldībā.

(Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/14 redakcijā)

17.4 Pamata deklarētā dzīvesvieta Noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.

(Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 redakcijā)

18. Tiesības saņemt atvieglojumus 70 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, un ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir deklarējies nekustamajā īpašumā, ir sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

18.1. vientuļām personām ar II invaliditātes grupu, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku;

18.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku;

18.3. Personām par zemi (vai tās daļu), kura saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" atrodas dabas parka "Piejūra" šādās funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā;

18.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/13)

19. Tiesības saņemt atvieglojumus 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir juridiskām un fiziskām personām, kuras iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, radījušas ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas (saglabājot tās ne mazāk kā gadu), vienlaicīgi saglabājot esošās.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/13)

20. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu ir tiesības saņemt atvieglojumu 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

20.1 Tiesības saņemt atvieglojumus 90% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēku ir juridiskām un fiziskām personām, kuru īpašumā esoša ēka taksācijas gadā ir cietusi ugunsgrēka rezultātā. Atvieglojums tiek piemērots, sākot ar nākamo mēnesi no iesnieguma un Noteikumu 31.5. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas.

(Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/9 redakcijā)

20.2 Piemērojot Noteikumu 17.punktu, personai, kura ieguvusi nekustamo īpašumu uz mantojuma tiesību pamata un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā pieteikusies pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc mantojuma pieņemšanas un apstiprināšanas mantojuma tiesībās.

(Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 redakcijā)

21. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu (turpmāk – atvieglojumu pieprasītājs), atbilst vairākām Noteikumu 17., 17.1, 18., 19., 20. un 20.1 punktos minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieglojumi piemērojami par vienu no tām pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14; 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

22. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustami īpašumi, tad atvieglojumus piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles, izņemot Noteikumu 17.1 un 20.1 punktā paredzētajā gadījumā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14; 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

23. Noteikumu 22.punktā minētajā gadījumā atvieglojumus par vienu nekustamo īpašumu var piemērot Noteikumu 17., 18., 19., 20.punktā norādītajā apmērā, ja:

23.1. atvieglojumu pieprasītājs, izņemot Noteikumu 18.3.punktā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju, ir deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, vai atvieglojumu pieprasītājs saimniecisko darbību veic Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

23.2. īpašumā esošais nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nav iznomāts vai nodots lietošanā citām personām;

23.3. (svītrots ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14);

23.4. attiecībā uz nekustamo īpašumu netiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājums saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta otro daļu.

24. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemēro un pārrēķinu veic ar nākošo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas sekojošām nodokļu maksātāju kategorijām:

24.1. personām ar I invaliditātes grupu;

24.2. ģimenēm, kurās piedzimis trešais bērns.

24.1 Ja personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai pastāvējuši noteiktu laika periodu, atvieglojumu piešķir ar mēnesi, kurā persona atbilst šim statusam, vai arī ar mēnesi, kurā pastāv vai pastāvējuši apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, līdz mēnesim, ar kuru personai izbeidzas atbilstība statusam vai apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai.

(Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 redakcijā)

III. Kārtība, kādā tiek iesniegts pieprasījums atvieglojumu saņemšanai

25. Lai saņemtu atvieglojumus, atvieglojumu pieprasītājam, kas atbilst Noteikumu 17., 17.1, 18., 19., 20. un 20.1 punktā norādītajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, jāiesniedz pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā iesniegums, kas noformēts atbilstoši Noteikumu pielikumam, un tam jāpievieno Noteikumu IV nodaļā minētie dokumenti.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14; 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

26. Noteikumu 25. punktā minētais iesniegums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā līdz 31. decembrim, izņemot Noteikumu 20.1 punktā minētajā gadījumā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14; 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9; 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/14)

27. Iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi savas kompetences ietvaros veic pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki, par to izdarot atzīmes iesniegumā.

28. Iesniegums netiek izskatīts pēc būtības un pašvaldība sagatavo atbildi, ja atvieglojumu pieprasītājs:

28.1. iesniegumā nav norādījis visas ziņas, atbilstoši Noteikumu pielikumam, vai ir norādījis nepatiesas ziņas;

28.2. iesniegumam nav pievienojis visus dokumentus, atbilstoši Noteikumu IV nodaļai;

28.3. iesniegumu un/vai tam pievienojamos dokumentus iesniedzis pēc Noteikumu 26.punktā noteiktā termiņa.

29. Finanšu vadības nodaļas darbiniekiem, kuru kompetencē ir lēmuma sagatavošana, ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja papildu informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kas nepieciešama atvieglojumu pieprasītāja atbilstības nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām un citu ar atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacījumu izvērtēšanai. Atvieglojumu pieprasītājam ir pienākums sniegt ar atvieglojumu piemērošanu saistītu papildu informāciju.

29.1 Gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis konkrētu nodokļa maksātāju kategoriju, saskaņā ar kuru lūdz piešķirt atvieglojumu un atvieglojuma apjomu no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas, un nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Finanšu vadības nodaļa, pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu par visu taksācijas gadu atbilstoši nodokļa maksātāja norādītajai kategorijai un atvieglojuma apmēram, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.

(Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 redakcijā)

29.2 Ja nodokļa maksātājs, kas atbilst 17., 18. un 20. punktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai ir iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus un ir pieņemts lēmums par atvieglojuma piešķiršanu pirmstaksācijas gadā, tad taksācijas gadā iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti. Šajā punktā noteikto piemēro Noteikumu 17. punktā noteiktajai kategorijai ieskaitot mēnesi līdz kuram personai noteikta invaliditāte Labklājības ministrijas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņā. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.

(Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/14 redakcijā)

IV. Atvieglojumu saņemšanas pieprasījumam iesniedzamie dokumenti

30. Atvieglojumu pieprasītājam pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā ir jāiesniedz dokumentu par nekustamā īpašuma piederību kopijas (uzrādot oriģinālus).

31. Atvieglojumu pieprasītājam papildus Noteikumu 30.punktā norādītajiem dokumentiem jāiesniedz:

31.1. Noteikumu 17. un 18.1.punktā norādītajām personām – invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

31.2. Noteikumu 18.2.punktā norādītajām personām – pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

31.3. Noteikumu 18.4.punktā norādītajām personām – apliecība vai cits dokuments, kas apliecina personas noteikumu 18.4.punktā minēto statusu (uzrādot oriģinālu).

31.4. Noteikumu 19.punktā norādītajiem saimnieciskās darbības veicējiem – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un dokumentu, kas apliecina jaunu darba vietu izveidošanu;

31.5. Noteikumu 20.1 punktā minētajā gadījumā – Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta sastādīta akta kopija (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/9)

V. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem

32. Personai, kurai Noteikumu 17., 18., 19. un 20.punktā paredzētajā kārtībā un apmērā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumu saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:

32.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs zaudē Noteikumu 17.punktā, 18.1 – 18.4.apakšpunktos, 20.punktā minēto statusu;

32.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta nav Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

32.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība;

32.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;

32.5. sniegtas nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojumi piemēroti.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/14; 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/13)

32.1 Gadījumā, kad atvieglojumi piešķirti saskaņā ar Noteikumu 17.1 punktu, tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo mēnesi, ja nodokļu maksātājs izdeklarē savu dzīvesvietu no sava nekustamā īpašuma. Pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

(Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/14 redakcijā)

32.2 Šo saistošo noteikumu 18.1.–18.4. punktā minētās personas nāve šo saistošo noteikumu izpratnē ir uzskatāma par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamata zušanu.

(Carnikavas novada domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/13 redakcijā)

33. Atvieglojumu saņēmēja pienākums ir rakstveidā paziņot Domei par Noteikumu 32.punktā minēto apstākļu iestāšanos un/vai personas statusa izmaiņām (tostarp, statusa zaudēšanu, atkārtotu piešķiršanu, tā termiņa saīsināšanu vai pagarināšanu u.tml.), deklarētās dzīves vietas maiņu, saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā vai tā atsavināšanu, viena mēneša laikā no apstākļu iestāšanās vai personas statusa izmaiņu brīža.

34. Ja atvieglojumu saņēmējs neievēro Noteikumu 33.punkta prasības, Finanšu vadības nodaļa lemj par tiesību zaudēšanu uz atvieglojumiem un atteikumu atvieglojumu piemērošanai ar Noteikumu 32.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdi.

35. Finanšu vadības nodaļa aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piemēroto atvieglojumu apmērā, aprēķināto nodokļa summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos.

36. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

V.1 Īpašā kārtība atvieglojumu piešķiršanai krīzes skarto nozaru komersantiem ārkārtējā situācijā

(Nodaļa Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/1 redakcijā)

36.1 2021. gadā tiesības saņemt atvieglojumus 90 % apmērā, ievērojot Noteikumu 36.2 punktā minēto, ir komersantiem un fiziskajām personām, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst visiem 36.11.–36.14. apakšpunktiem, kā arī vienam no 36.15. un 36.16. apakšpunktu nosacījumiem:

36.1 1. kuru juridiskā adrese (komersantiem) un fiziskās personas saimnieciskās darbības veikšanas vieta (saimnieciskās darbības veicējiem) reģistrēta Carnikavas novadā;

36.1 2. kuri veic saimniecisko darbību Carnikavas novada administratīvajā teritorijā,

36.1 3. kuri nodarbina vismaz 1 (vienu) darbinieku (fiziskā persona - saimnieciskās darbības veicējs) un vismaz 2 (divus) darbiniekus (komersants),

36.1 4. kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.

36.1 5. kuram 2020. gada decembrī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram 2020. gada decembrī) apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu attiecīgi 2019. gada decembrī;

36.1 6. kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram 2020. gada decembrī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/1 redakcijā)

36.2 2021. taksācijas gadā atvieglojumus piešķir no 2021. gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/1 redakcijā)

36.3 Atvieglojums tiek piemērots nekustamajam īpašumam (zemei un/vai ēkām) Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kas pieder komersantam/fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam, tajā daļā – kuru komersants/fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs izmanto saimnieciskajai darbībai. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustami īpašumi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kuri tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, tad atvieglojumus piemēro par visiem atvieglojumu pieprasītāja nekustamiem īpašumiem (zeme un/vai ēkas vai to daļas, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai).

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/1 redakcijā)

36.4 Lai saņemtu Noteikumu 36.1 punktā minētos atvieglojumus, atvieglojumu pieprasītājam, kas atbilst Noteikumu 36.punktā norādītajai nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai, jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām un iesniegumam jāpievieno apgrozījuma samazināšanos apliecinošs izraksts no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/1 redakcijā)

36.5 Gadījumā, ja komersants/fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs, pirms šo noteikumu spēkā stāšanās jau ir samaksājis nekustamā īpašuma nodokli vai tā daļu par 2021. gadu, tas netiek pārrēķināts un/vai atmaksāts.

(Carnikavas novada domes 27.01.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/1 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

37. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram.

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 2009.gada 25.novembra saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā".

VII. Pārejas noteikums

(Sadaļa Carnikavas novada domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/3 redakcijā)

40. Gadījumos, kad vismaz vienas personas, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, dzīvesvieta objektā deklarēta pēc taksācijas gada 1.janvāra plkst.0.00, bet līdz Carnikavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.SN/2016/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"" spēkā stāšanās, nekustamā īpašuma nodoklis fiziskai personai Noteikumu 2.1 punktā minētajā kārtībā tiek aprēķināts, sākot ar nākamo mēnesi pēc Carnikavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.SN/2016/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2015.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"" spēkā stāšanās.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Carnikavā 2015.gada 30.oktobrī

Pielikums

Carnikavas novada domes
2015.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/12
"Par nekustamā īpašuma nodokli
un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Carnikavas novadā"

(Pielikums Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/14 redakcijā)

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
  

(dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums)

 
  
(datums)

Carnikavas novada domei

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:

Vārds, uzvārds  , personas kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese   

Ziņas par vienu nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 

Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu , atzīmēt atbilstošo ar X):

īpašnieks deklarēts Carnikavas novadā savā īpašumā

pirmās grupas invalīds

vientuļš otrās grupas invalīds, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku

nestrādājošs vientuļš pensionārs, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku

personām par zemi, (vai tās daļu), kura saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" atrodas dabas parka "Piejūra" funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā

juridiska vai fiziska persona, kura iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, radījusi ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas, vienlaicīgi saglabājot esošās (lūdzu, pasvītrot atbilstošo)

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks

Iesniegumam, atbilstoši Noteikumu 4. nodaļai, pievienoju šādus dokumentus: (lūdzu, atzīmēt atbilstošo ar X un norādīt ziņas)

invalīda apliecību (kopija), izdota ________________, derīga ___________________

pensionāra apliecību (kopija), izdota _________________, derīga ________________

uzņēmuma reģistrācijas apliecību (kopija)_____________________________________

dokumentu, kas apliecina jaunu darba vietu izveidošanu_________________________

 
 

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas

____________________________________
(paraksts)

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās

____________________________________
(paraksts)

 

/Aizpilda Domes Teritorijas plānotājs/

Ziņas par nekustamā īpašuma atrašanos dabas parka "Piejūra" teritorijā

Nekustamā īpašuma adrese   
Kadastra numurs  , platība 
Dabas parka "Piejūra" teritorijā   
Informāciju apliecinu: Teritorijas plānotājs: 
 /paraksts/ Datums: 
 

Slēdziens par atvieglojumu piemērošanu:

Nekustamā īpašuma nodokļa inspektore 

Datums __________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2015/12Pieņemts: 14.10.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 28.12.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 226, 30.10.2015.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
277535
{"selected":{"value":"15.06.2021","content":"<font class='s-1'>15.06.2021.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.06.2021","iso_value":"2021\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2021.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2021","iso_value":"2021\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2021.-14.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2020","iso_value":"2020\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2020.-04.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2019","iso_value":"2019\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2019.-05.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2018","iso_value":"2018\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2018.-31.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-03.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2017","iso_value":"2017\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-03.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2016","iso_value":"2016\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-22.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.06.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)