Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumus Nr. 740 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.204

Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 36.§)
Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas parka "Piejūra" (turpmāk - dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras piekrastes ekosistēmu kompleksa saglabāšanu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, un vienlaikus saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sabiedrības izglītošanai un atpūtai dabas parkā.

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas parka platība ir 4315 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēmas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

5. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm, ūdenstilpēm un takām, kas paredzētas aizsargājamās teritorijas apskatei un norādītas šo noteikumu 1.pielikumā.

6. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

7. Informāciju par dabas parka īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.8.2., 9.8.3., 12.16.3., 18.10., 18.15.1. un 22.4.2.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

9. Dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;

9.2. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, pajūgiem, mopēdiem un motorolleriem pa dabas parka teritoriju, ja tas nav saistīts ar īpašumu apsaimniekošanu un dabas parka apsaimniekošanu un uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

9.3. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot darbus, kas veicami skatu vietu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējas lietošanas ceļiem;

9.4. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus;

9.5. pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos saistībā ar dienesta pienākumu izpildi;

9.6. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.7. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

9.8. Bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

9.8.1. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai;

9.8.2. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

9.8.3. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

9.8.4. veikt arheoloģiskās izpētes darbus.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

10. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

10.1. dabas lieguma zona;

10.2. dabas parka zona;

10.3. neitrālā zona.

10.1 Visā dabas parka teritorijā valsts autoceļi un dzelzceļi to zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

11. Dabas lieguma zona izveidota dabisko biotopu un īpaši aizsargājamo sugu saglabāšanai.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

12.2. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

12.3. cirst kokus galvenajā cirtē;

12.4. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

12.4.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

12.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

12.4.3. apšu audzēm - 30 gadus;

12.5. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem, bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu un meža nekoksnes vērtību ieguvi;

12.6. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

12.7. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi;

12.8. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

12.9. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

12.10. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

12.11. veikt jaunu būvniecību, izņemot biotopu saglabāšanai un teritorijas labiekārtojumam nepieciešamo objektu (piemēram, telšu vietas, tualetes, atpūtas takas, soliņi) būvniecību, kas noteikta šo noteikumu 1.pielikumā vai tiek veikta Lilastes mežniecības 97.kvartāla 3., 4. un 6.nogabalā, 99.kvartāla 3., 4., 5., 6., 7., 13., 14. un 15.nogabalā, 100.kvartāla 2. un 3.nogabalā, kā arī zemesgabalos ar kadastra Nr. 80520021782, 80520020870, 80520020871, 80520021410 un 80520020001;

12.12. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790);

12.13. pārvietoties ar motorlaivām un airu laivām, izmantojot motoru, Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Ummja ezerā, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai;

12.14. nodarboties ar zemūdens medībām Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Ummja ezerā;

12.15. atrasties Ummja ezerā no 1.jūnija līdz 15.augustam;

12.16. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

12.16.1. ieaudzēt mežu un atjaunot mežaudzes sējot vai stādot, izņemot gadījumus, ja pēc sanitārās cirtes mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu;

12.16.2. veikt zinātniskos pētījumus;

12.16.3. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

12.16.4. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

12.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai tad, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas, un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

12.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas parka apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

13. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu jūras piekrastei raksturīgos biotopus, sugas un ainavu, kā arī lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sabiedrības izglītošanai un atpūtai dabas parkā.

14. Lai saglabātu mitrās lapu koku ieplakas, dabas parka zonā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā galvenajā cirtē aizliegts cirst mežaudzes, kurās valdošās ir lapu koku sugas.

15. Dabas parka zonā aizliegts:

15.1. cirst kokus kailcirtē;

15.2. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

15.2.1. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

15.2.2. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences);

15.2.3. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790);

15.3. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņēmums - augšanā atpalikušie, slimību inficētie, kaitēkļu invadētie vai citādi bojātie koki), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

15.3.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

15.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

15.3.3. apšu audzēm - 30 gadus;

15.4. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

16. Būvniecība dabas parka zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

17. Valsts aizsardzības kultūras piemineklī Daugavas grīvas krastu fortifikācijas būvju kompleksā Mangaļu pussalā būvniecība atļauta pēc atsevišķu objektu kultūrvēsturiskas izpētes.

18. Dabas lieguma un dabas parka zonā aizliegts:

18.1. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;

18.2. cirst dobumainus kokus;

18.3. cirst nokaltušus kokus, izņemot bīstamos kokus, kuru diametrs ir lielāks par 25 cm 1,3 m augstumā no sakņu kakla. Kaltušie un bīstamie koki pēc nociršanas atstājami mežaudzē;

18.4. izvākt kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm;

18.5. ierīkot asfaltētus vai cita veida cietā seguma velosipēdu celiņus, izņemot vienu asfaltētu vai cita veida cietā seguma velosipēdu celiņu maršrutā no Vecāķiem līdz Saulkrastiem;

18.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams šo noteikumu 12.11., 18.5., 18.10. un 18.15.1.apakšpunktā noteikto darbību veikšanai vai jaunu inženierkomunikāciju būvniecībai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;

18.7. celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus šo noteikumu 9.8.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā ierīkotām publiski pieejamām atpūtas vietām;

18.8. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

18.9. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;

18.10. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

18.11. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

18.12. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

18.13. nosusināt purvus;

18.14. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790);

18.15. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

18.15.1. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

18.15.2. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

19. Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību dabas parkā esošajās apdzīvotajās vietās.

20. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

21. Šie noteikumi attiecas arī uz šādiem dabas parkā esošajiem dabas pieminekļiem:

21.1. aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 kubikmetru un vairāk), un 10 metru plata josla ap tiem;

21.2. aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem);

21.3. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

22. Dabas pieminekļu teritorijā un 10 m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

22.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

22.2. iegūt derīgos izrakteņus;

22.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

22.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

22.4.1. veikt dabas pieminekļu apsaim­nie­košanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai;

22.4.2. veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

22.4.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

23. Papildus šo noteikumu 22.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo ģeo­loģisko un ģeomorfoloģisko dabas piemi­nekļu teritorijā aizliegts:

23.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

23.2. cirst kokus kailcirtē;

23.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

23.3.1. tīrīt dabas pieminekļus;

23.3.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

23.3.3. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790);

23.4. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790).

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

24. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

25. Papildus šo noteikumu 22.punktā noteiktajām prasībām 10 m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

25.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

25.2. apkraut aizsargājamos kokus;

25.3. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

25.4. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790);

25.5. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

25.6. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790).

25.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to nociršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un 10 metru platā joslā no tās.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

26. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

27. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

28. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

29. (Svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

30. Dabas lieguma zonā būvniecība ir atļauta, ja saņemta būvatļauja vai dokumenti būvatļaujas saņemšanai iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

31. Šo noteikumu 12.11.apakšpunktā, 16.punktā un 18.6.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi netiek piemēroti valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai nepieciešamo objektu būvniecībai Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.518 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.204
Dabas parka "Piejūra" funkcionālo zonu shēmas

01.JPG (131088 bytes)

02.JPG (105569 bytes)

03.JPG (125134 bytes)

04.JPG (120436 bytes)

05.JPG (87997 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.204
Dabas parka "Piejūra" funkcionālo zonu robežas

(Pielikums grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.790)

I. Dabas lieguma zonas robežu apraksts

1. Dabas lieguma zonas I daļa "Vakarbuļļi"

1.1. Dabas lieguma zonas I daļas "Vakarbuļļi" robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.1.1.

1-10

No punkta uz Lielupes austrumu krasta līnijas (koordināta X 495983, Y 318563) uz ziemeļaustrumiem pa Rīgas jūras līča ūdens līmeņa līniju līdz punktam uz Rīgas jūras līča ūdens līmeņa līnijas (koordināta X 496492, Y 318835)

1.1.2.

10-11

Uz dienvidaustrumiem līdz meža 1.kvartāla 3.nogabala rietumu stūrim (koordināta X 496604, Y 318677)

1.1.3.

11-18

Uz dienvidrietumiem pa meža 1.kvartāla 4., 8., 7.nogabala ziemeļrietumu malu un tālāk pa 1.kvartāla 11. un 22.nogabala rietumu malu līdz 1.kvartāla dienvidrietumu stūrim

1.1.4.

18-19

Uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu 1/6 līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090009 ziemeļrietumu stūrim

1.1.5.

19-21

Uz dienvidrietumiem pa zemesgabalu ar kadastra Nr. 01001090009, 01001090011, 01001090013, 01001090015, 01001090018, 01001090020, 01001090022, 01001092000 rietumu robežām līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001092000 dienvidrietumu stūrim

1.1.6.

21-22

Uz austrumiem pa zemesgabala ar kadastra Nr. 01001092000 dienvidu malu līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090025 ziemeļrietumu stūrim

1.1.7.

22-24

Uz dienvidiem un tālāk uz austrumiem pa zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090025 ārējo malu līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090025 dienvidaustrumu stūrim

1.1.8.

24-25

Uz dienvidiem līdz punktam blakusesošā ceļa dienvidu malā (koordināta X496323, Y317442)

1.1.9.

25-53

Uz austrumiem, tālāk dienvidaustrumiem pa ceļa dienvidu malu gar Vakarbuļļu apbūvi līdz punktam ceļa dienvidu malā (koordināta X 497113, Y 317186 )

1.1.10.

53-54

Uz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090078 dienvidaustrumu stūri

1.1.11.

54-60

Uz austrumiem un tālāk uz ziemeļaustrumiem pa 11.kvartāla dienvidu malu līdz meža 12.kvartāla dienvidu stūrim

1.1.12.

60-66

Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa meža 12.kvartāla 14. un 15.nogabala ziemeļu malu līdz kvartālstigai 12/13

1.1.13.

66-72

Uz ziemeļaustrumiem pa 13.kvartāla dienvidu robežu līdz 13.kvartāla 13.nogabala dienvidu stūrim (koordināta X 498110, Y 317847 )

1.1.14.

72-79

Uz ziemeļrietumiem un tālāk uz ziemeļaustrumiem pa 13.kvartāla 13.nogabala malu līdz kvartālstigai 13/9

1.1.15.

79-80

Uz dienvidaustrumiem pa kvartālstigu 13/9 līdz 9.kvartāla 21.nogabala ziemeļrietumu stūrim (koordināta X 498169, Y 318024)

1.1.16.

80-82

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem, pa 9.kvartāla 21.nogabala malu līdz punktam (koordināta X 498312, Y 317990)

1.1.17.

82-95

Uz dienvidiem līdz punktam uz Buļļupes austrumu krasta līnijas (koordināta X 498322, Y 317945) un tālāk pa Buļļupes austrumu krastu līdz punktam (koordināta X 498368, Y 317716 )

1.1.18.

95-219

Uz dienvidrietumiem pa Buļļupes krastu (ietverot saliņu) līdz Buļļupes iztekai no Lielupes

1.1.19.

219-1

Uz ziemeļiem pa Lielupes austrumu krasta līniju līdz sākumpunktam

1.2. Dabas lieguma zonas I daļas "Vakarbuļļi" koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

1.2.1.

1

496492

318835

1.2.2.

2

496604

318677

1.2.3.

3

496544

318637

1.2.4.

4

496504

318606

1.2.5.

5

496266

318451

1.2.6.

6

496220

318393

1.2.7.

7

496193

318109

1.2.8.

8

496180

318110

1.2.9.

9

496188

317745

1.2.10.

10

496257

317801

1.2.11.

11

496208

317579

1.2.12.

12

496197

317525

1.2.13.

13

496237

317520

1.2.14.

14

496229

317480

1.2.15.

15

496329

317458

1.2.16.

16

496323

317442

1.2.17.

17

496350

317443

1.2.18.

18

496374

317441

1.2.19.

19

496405

317434

1.2.20.

20

496430

317425

1.2.21.

21

496449

317413

1.2.22.

22

496467

317397

1.2.23.

23

496483

317384

1.2.24.

24

496498

317370

1.2.25.

25

496504

317365

1.2.26.

26

496549

317339

1.2.27.

27

496570

317326

1.2.28.

28

496594

317312

1.2.29.

29

496614

317302

1.2.30.

30

496627

317296

1.2.31.

31

496652

317287

1.2.32.

32

496694

317279

1.2.33.

33

496747

317273

1.2.34.

34

496799

317268

1.2.35.

35

496813

317263

1.2.36.

36

496836

317254

1.2.37.

37

496877

317240

1.2.38.

38

496931

317227

1.2.39.

39

496960

317219

1.2.40.

40

497015

317212

1.2.41.

41

497048

317205

1.2.42.

42

497087

317194

1.2.43.

43

497112

317186

1.2.44.

44

497113

317186

1.2.45.

45

497114

317199

1.2.46.

46

497178

317197

1.2.47.

47

497290

317191

1.2.48.

48

497363

317192

1.2.49.

49

497455

317209

1.2.50.

50

497486

317256

1.2.51.

51

497501

317318

1.2.52.

52

497531

317319

1.2.53.

53

497527

317360

1.2.54.

54

497651

317406

1.2.55.

55

497765

317460

1.2.56.

56

497782

317477

1.2.57.

57

497811

317579

1.2.58.

58

497863

317673

1.2.59.

59

497921

317725

1.2.60.

60

497967

317744

1.2.61.

61

497985

317745

1.2.62.

62

498056

317770

1.2.63.

63

498110

317847

1.2.64.

64

498102

317868

1.2.65.

65

498059

317914

1.2.66.

66

498044

317978

1.2.67.

67

498020

318019

1.2.68.

68

498026

318049

1.2.69.

69

498064

318090

1.2.70.

70

498084

318111

1.2.71.

71

498169

318024

1.2.72.

72

498217

318062

1.2.73.

73

498312

317990

1.2.74.

74

498322

317945

1.2.75.

75

498320

317926

1.2.76.

76

498325

317889

1.2.77.

77

498340

317875

1.2.78.

78

498344

317857

1.2.79.

79

498336

317843

1.2.80.

80

498332

317819

1.2.81.

81

498352

317803

1.2.82.

82

498361

317783

1.2.83.

83

498357

317769

1.2.84.

84

498362

317757

1.2.85.

85

498358

317732

1.2.86.

86

498368

317716

1.2.87.

87

498362

317700

1.2.88.

88

498333

317699

1.2.89.

89

498313

317686

1.2.90.

90

498292

317680

1.2.91.

91

498277

317671

1.2.92.

92

498277

317652

1.2.93.

93

498259

317621

1.2.94.

94

498250

317608

1.2.95.

95

498231

317600

1.2.96.

96

498221

317587

1.2.97.

97

498193

317577

1.2.98.

98

498187

317558

1.2.99.

99

498189

317551

1.2.100.

100

498193

317545

1.2.101.

101

498190

317541

1.2.102.

102

498185

317538

1.2.103.

103

498183

317530

1.2.104.

104

498181

317519

1.2.105.

105

498183

317509

1.2.106.

106

498184

317502

1.2.107.

107

498177

317498

1.2.108.

108

498168

317505

1.2.109.

109

498162

317509

1.2.110.

110

498151

317507

1.2.111.

111

498130

317521

1.2.112.

112

498123

317520

1.2.113.

113

498117

317516

1.2.114.

114

498114

317509

1.2.115.

115

498109

317506

1.2.116.

116

498093

317504

1.2.117.

117

498083

317497

1.2.118.

118

498074

317468

1.2.119.

119

498060

317453

1.2.120.

120

498060

317432

1.2.121.

121

498048

317413

1.2.122.

122

498050

317395

1.2.123.

123

498036

317381

1.2.124.

124

498029

317346

1.2.125.

125

498030

317331

1.2.126.

126

498023

317321

1.2.127.

127

498009

317325

1.2.128.

128

498007

317328

1.2.129.

129

498000

317338

1.2.130.

130

497996

317350

1.2.131.

131

497980

317355

1.2.132.

132

497956

317351

1.2.133.

133

497940

317344

1.2.134.

134

497915

317321

1.2.135.

135

497903

317306

1.2.136.

136

497900

317289

1.2.137.

137

497905

317278

1.2.138.

138

497909

317267

1.2.139.

139

497911

317247

1.2.140.

140

497882

317220

1.2.141.

141

497859

317208

1.2.142.

142

497835

317206

1.2.143.

143

497812

317207

1.2.144.

144

497779

317192

1.2.145.

145

497759

317196

1.2.146.

146

497743

317189

1.2.147.

147

497721

317190

1.2.148.

148

497687

317186

1.2.149.

149

497660

317201

1.2.150.

150

497620

317197

1.2.151.

151

497566

317193

1.2.152.

152

497532

317181

1.2.153.

153

497497

317176

1.2.154.

154

497472

317163

1.2.155.

155

497428

317161

1.2.156.

156

497407

317150

1.2.157.

157

497366

317149

1.2.158.

158

497351

317164

1.2.159.

159

497338

317169

1.2.160.

160

497324

317171

1.2.161.

161

497294

317167

1.2.162.

162

497246

317168

1.2.163.

163

497224

317167

1.2.164.

164

497203

317163

1.2.165.

165

497183

317170

1.2.166.

166

497135

317168

1.2.167.

167

497098

317179

1.2.168.

168

497077

317180

1.2.169.

169

497045

317190

1.2.170.

170

497000

317198

1.2.171.

171

496979

317197

1.2.172.

172

496956

317207

1.2.173.

173

496931

317206

1.2.174.

174

496902

317218

1.2.175.

175

496876

317219

1.2.176.

176

496850

317237

1.2.177.

177

496824

317239

1.2.178.

178

496798

317242

1.2.179.

179

496789

317250

1.2.180.

180

496756

317254

1.2.181.

181

496749

317230

1.2.182.

182

496740

317212

1.2.183.

183

496751

317194

1.2.184.

184

496766

317195

1.2.185.

185

496777

317181

1.2.186.

186

496769

317174

1.2.187.

187

496784

317153

1.2.188.

188

496818

317137

1.2.189.

189

496822

317128

1.2.190.

190

496789

317107

1.2.191.

191

496772

317109

1.2.192.

192

496758

317116

1.2.193.

193

496749

317113

1.2.194.

194

496743

317118

1.2.195.

195

496747

317125

1.2.196.

196

496744

317132

1.2.197.

197

496717

317135

1.2.198.

198

496681

317134

1.2.199.

199

496671

317118

1.2.200.

200

496671

317104

1.2.201.

201

496636

317088

1.2.202.

202

496584

317076

1.2.203.

203

496553

317071

1.2.204.

204

496534

317074

1.2.205.

205

496443

317059

1.2.206.

206

496418

317051

1.2.207.

207

496382

317043

1.2.208.

208

496355

317041

1.2.209.

209

496303

317036

1.2.210.

210

496234

317030

1.2.211.

211

496187

317073

1.2.212.

212

496153

317131

1.2.213.

213

496115

317202

1.2.214.

214

496115

317235

1.2.215.

215

496115

317238

1.2.216.

216

496103

317258

1.2.217.

217

496096

317386

1.2.218.

218

496102

317429

1.2.219.

219

496095

317453

1.2.220.

220

496095

317521

1.2.221.

221

496115

317628

1.2.222.

222

496111

317662

1.2.223.

223

496112

317721

1.2.224.

224

496109

317756

1.2.225.

225

496114

317809

1.2.226.

226

496107

317885

1.2.227.

227

496113

317930

1.2.228.

228

496105

318001

1.2.229.

229

496106

318039

1.2.230.

230

496105

318092

1.2.231.

231

496102

318145

1.2.232.

232

496099

318194

1.2.233.

233

496095

318269

1.2.234.

234

496064

318343

1.2.235.

235

495970

318488

1.2.236.

236

495972

318524

1.2.237.

237

495983

318563

1.2.238.

238

496033

318604

1.2.239.

239

496090

318626

1.2.240.

240

496131

318626

1.2.241.

241

496170

318635

1.2.242.

242

496195

318649

1.2.243.

243

496236

318665

1.2.244.

244

496405

318780

1.2.245.

245

496479

318827

2. Dabas lieguma zonas II daļa

2.1. Dabas lieguma zonas II daļā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts:

Nr.
p.k.

Mežaudžu kvartāls

Nogabals

Kāpu mežniecība /Rīgas pašvaldība

2.1.1.

1.

9., 15., 16., 20.

2.1.2.

2.

15., 16., 17., 19., 20.

2.2. Dabas lieguma zonas II daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.2.1.

1

497746

319095

2.2.2.

2

497744

319073

2.2.3.

3

497825

319095

2.2.4.

4

497849

319083

2.2.5.

5

497705

318978

2.2.6.

6

497594

318926

2.2.7.

7

497508

318872

2.2.8.

8

497410

318803

2.2.9.

9

497329

318762

2.2.10.

10

497153

318651

2.2.11.

11

497141

318664

2.2.12.

12

497070

318619

2.2.13.

13

497126

318531

2.2.14.

14

497028

318514

2.2.15.

15

497011

318472

2.2.16.

16

496886

318433

2.2.17.

17

496834

318399

2.2.18.

18

496802

318433

2.2.19.

19

496707

318401

2.2.20.

20

496623

318408

2.2.21.

21

496574

318391

2.2.22.

22

496513

318391

2.2.23.

23

496479

318421

2.2.24.

24

496408

318384

2.2.25.

25

496415

318430

2.2.26.

26

496479

318472

2.2.27.

27

496565

318548

2.2.28.

28

496685

318619

2.2.29.

29

496824

318676

2.2.30.

30

496861

318668

2.2.31.

31

496913

318681

2.2.32.

32

497001

318730

2.2.33.

33

497030

318752

2.2.34.

34

497111

318779

2.2.35.

35

497155

318798

2.2.36.

36

497246

318833

2.2.37.

37

497334

318882

2.2.38.

38

497494

318965

2.2.39.

39

497533

318995

2.2.40.

40

497611

319036

3. Dabas lieguma zonas III daļa

3.1. Dabas lieguma zonas III daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.1.

1

497998

319468

3.1.2.

2

498023

319437

3.1.3.

3

497820

319294

3.1.4.

4

497477

319108

3.1.5.

5

497508

319144

3.1.6.

6

497553

319184

3.1.7.

7

497562

319213

3.1.8.

8

497594

319235

3.1.9.

9

497658

319250

3.1.10.

10

497795

319326

3.1.11.

11

497874

319402

4. Dabas lieguma zonas IV daļa

4.1. Dabas lieguma zonas IV daļā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts:

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

Kāpu mežniecība/ Rīgas pašvaldība

4.1.1.

1.

17.

4.2. Dabas lieguma zonas IV daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.2.1.

1

496474

318303

4.2.2.

2

496587

318269

4.2.3.

3

496650

318148

4.2.4.

4

496719

318114

4.2.5.

5

496690

318075

4.2.6.

6

496614

318112

4.2.7.

7

496506

318004

4.2.8.

8

496425

318072

4.2.9.

9

496395

318136

4.2.10.

10

496415

318239

5. Dabas lieguma zonas V daļa

5.1. Dabas lieguma zonas V daļā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts:

Nr.
p.k.

Meža kvartāls

Nogabals

Kāpu mežniecība/ Rīgas pašvaldība

5.1.1.

7.

10., 11.

5.1.2.

12.

2., 4., 6.

5.1.3.

13.

3., 4., 7.

5.2. Dabas lieguma zonas V daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

5.2.1.

1

497381

318011

5.2.2.

2

497427

318008

5.2.3.

3

497440

317937

5.2.4.

4

497504

317978

5.2.5.

5

497522

317957

5.2.6.

6

497575

317934

5.2.7.

7

497591

317924

5.2.8.

8

497614

317934

5.2.9.

9

497662

317903

5.2.10.

10

497683

317919

5.2.11.

11

497683

317962

5.2.12.

12

497739

318019

5.2.13.

13

497790

317978

5.2.14.

14

497777

317880

5.2.15.

15

497757

317865

5.2.16.

16

497739

317801

5.2.17.

17

497777

317765

5.2.18.

18

497747

317693

5.2.19.

19

497711

317747

5.2.20.

20

497634

317688

5.2.21.

21

497463

317668

5.2.22.

22

497386

317709

5.2.23.

23

497355

317750

5.2.24.

24

497307

317811

5.2.25.

25

497294

317844

5.2.26.

26

497274

317883

5.2.27.

27

497274

317929

5.2.28.

28

497248

317957

5.2.29.

29

497274

317988

6. Dabas lieguma zonas VI daļa

6.1. Dabas lieguma zonas VI daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

6.1.1.

1

498815

320153

6.1.2.

2

498896

320113

6.1.3.

3

498771

319991

6.1.4.

4

498712

319961

6.1.5.

5

498673

319910

6.1.6.

6

498624

319890

6.1.7.

7

498597

319858

6.1.8.

8

498612

319841

6.1.9.

9

498499

319770

6.1.10.

10

498487

319780

6.1.11.

11

498389

319716

6.1.12.

12

498386

319694

6.1.13.

13

498117

319503

6.1.14.

14

498092

319535

6.1.15.

15

498190

319637

6.1.16.

16

498543

319897

7. Dabas lieguma zonas VII daļa

7.1. Dabas lieguma zonas VII daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

7.1.1.

1

499594

320643

7.1.2.

2

499635

320612

7.1.3.

3

499610

320549

7.1.4.

4

499682

320548

7.1.5.

5

499695

320580

7.1.6.

6

499710

320617

7.1.7.

7

499763

320605

7.1.8.

8

499807

320590

7.1.9.

9

499749

320484

7.1.10.

10

499696

320405

7.1.11.

11

499644

320326

7.1.12.

12

499625

320251

7.1.13.

13

499621

320185

7.1.14.

14

499578

320189

7.1.15.

15

499575

320180

7.1.16.

16

499502

320185

7.1.17.

17

499445

320246

7.1.18.

18

499489

320270

7.1.19.

19

499404

320388

7.1.20.

20

499470

320467

8. Dabas lieguma zonas VIII daļa "Daugavgrīva"

8.1. Dabas lieguma zonas VIII daļas "Daugavgrīva" robežu apraksts:

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

8.1.1.

1-14

No punkta kāpu zonā uz Rīgas brīvostas robežas (koordināta X 500827, Y 323036) uz dienvidaustrumiem pa Rīgas brīvostas robežu līdz garāžu kooperatīva "Volna-2" robežai

8.1.2.

14-20

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa garāžu kooperatīva "Volna-2" robežu līdz Lēpju ielas ziemeļrietumu puses sarkanajai līnijai

8.1.3.

20-23

Uz dienvidrietumiem pa Lēpju ielas ziemeļrietumu puses sarkano līniju un tās turpinājumu līdz ceļam uz zemesgabalu ar kadastra Nr. 01001032055

8.1.4.

23-24

Uz ziemeļrietumiem pa ceļa austrumu malu līdz zemesgabalam ar kadastra Nr. 01001032055

8.1.5.

24-34

Uz ziemeļaustrumiem, ziemeļrietumiem, dienvidrietumiem, tālāk dienvidaustrumiem pa zemesgabala ar kadastra Nr. 01001032055 ārējo robežu, neiekļaujot tā teritoriju Daugavgrīvas dabas liegumā, līdz ceļam

8.1.6.

34-35

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa rietumu malu līdz krustpunktam ar Dzintara ielas ziemeļrietumu puses sarkano līniju

8.1.7.

35-41

Uz rietumiem pa Dzintara ielas sarkano līniju līdz punktam (koordināta X 500396, Y 321222)

8.1.8.

41-42

Uz ziemeļiem līdz garāžu kooperatīva "Rītabuļļi" dienvidaustrumu stūrim

8.1.9.

42-54

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa garāžu kooperatīva "Rītabuļļi" robežu līdz zemesgabala ziemeļrietumu stūrim (koordināta X 500144, Y 321385)

8.1.10.

54-59

Uz ziemeļrietumiem pa līniju gar zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090084 ziemeļaustrumu malu līdz punktam (koordināta X 499982, Y 321535) un tālāk līdz punktam jūras līča kāpu zonā (koordināta X 499960, Y 321564)

8.1.11.

59-60

Uz ziemeļaustrumiem pa krasta kāpu līniju līdz punktam (koordināta X 500293, Y 321869)

8.1.12.

60-61

Uz ziemeļaustrumiem pa krasta kāpu līniju līdz punktam (koordināta X 500441, Y 322306)

8.1.13.

61-62

Uz ziemeļaustrumiem pa krasta kāpu līniju līdz punktam (koordināta X 500582, Y 322634)

8.1.14.

62-1

Uz ziemeļaustrumiem pa krasta kāpu līniju līdz sākumpunktam

8.2. Dabas lieguma zonas VIII daļas "Daugavgrīva" koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

8.2.1.

1

500827

323036

8.2.2.

2

500835

323030

8.2.3.

3

500893

322984

8.2.4.

4

500894

322982

8.2.5.

5

501105

322842

8.2.6.

6

501058

322793

8.2.7.

7

501101

322754

8.2.8.

8

501143

322714

8.2.9.

9

501178

322682

8.2.10.

10

501188

322673

8.2.11.

11

501242

322622

8.2.12.

12

501310

322559

8.2.13.

13

501242

322487

8.2.14.

14

501481

322271

8.2.15.

15

501467

322253

8.2.16.

16

501464

322250

8.2.17.

17

501459

322255

8.2.18.

18

501445

322239

8.2.19.

19

501504

322174

8.2.20.

20

501637

322023

8.2.21.

21

501304

321748

8.2.22.

22

501110

321589

8.2.23.

23

500865

321404

8.2.24.

24

500798

321422

8.2.25.

25

500820

321490

8.2.26.

26

500645

321552

8.2.27.

27

500570

321520

8.2.28.

28

500537

321484

8.2.29.

29

500509

321387

8.2.30.

30

500638

321343

8.2.31.

31

500704

321358

8.2.32.

32

500723

321424

8.2.33.

33

500794

321410

8.2.34.

34

500797

321418

8.2.35.

35

500859

321399

8.2.36.

36

500791

321348

8.2.37.

37

500751

321324

8.2.38.

38

500706

321307

8.2.39.

39

500669

321294

8.2.40.

40

500533

321252

8.2.41.

41

500397

321222

8.2.42.

42

500392

321247

8.2.43.

43

500387

321270

8.2.44.

44

500385

321276

8.2.45.

45

500381

321303

8.2.46.

46

500378

321315

8.2.47.

47

500373

321322

8.2.48.

48

500371

321328

8.2.49.

49

500341

321321

8.2.50.

50

500326

321390

8.2.51.

51

500301

321395

8.2.52.

52

500299

321409

8.2.53.

53

500160

321380

8.2.54.

54

500144

321385

8.2.55.

55

500096

321438

8.2.56.

56

500037

321495

8.2.57.

57

500006

321512

8.2.58.

58

499982

321535

8.2.59.

59

499960

321564

8.2.60.

60

500293

321869

8.2.61.

61

500441

322306

8.2.62.

62

500582

322634

9. Dabas lieguma zonas IX daļa "Mīlestības sala"

9.1. Dabas lieguma zonas IX daļas "Mīlestības sala" robeža noteikta pa krasta līniju, ietverot līčus un salas.

9.2. Dabas lieguma zonas IX daļas "Mīlestības sala" koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

9.2.1.

1

502617

323108

9.2.2.

2

502630

323097

9.2.3.

3

502726

323005

9.2.4.

4

502821

322913

9.2.5.

5

502904

322827

9.2.6.

6

502987

322741

9.2.7.

7

503088

322631

9.2.8.

8

503189

322522

9.2.9.

9

503279

322426

9.2.10.

10

503370

322330

9.2.11.

11

503473

322206

9.2.12.

12

503609

322014

9.2.13.

13

503642

321950

9.2.14.

14

503654

321932

9.2.15.

15

503714

321815

9.2.16.

16

503715

321801

9.2.17.

17

503701

321802

9.2.18.

18

503662

321809

9.2.19.

19

503628

321779

9.2.20.

20

503592

321738

9.2.21.

21

503558

321734

9.2.22.

22

503448

321722

9.2.23.

23

503377

321728

9.2.24.

24

503292

321744

9.2.25.

25

503168

321766

9.2.26.

26

502992

321761

9.2.27.

27

502897

321779

9.2.28.

28

502856

321779

9.2.29.

29

502798

321784

9.2.30.

30

502741

321789

9.2.31.

31

502658

321793

9.2.32.

32

502592

321792

9.2.33.

33

502527

321791

9.2.34.

34

502519

321794

9.2.35.

35

502511

321797

9.2.36.

36

502508

321801

9.2.37.

37

502504

321818

9.2.38.

38

502520

321840

9.2.39.

39

502537

321862

9.2.40.

40

502576

321912

9.2.41.

41

502615

321962

9.2.42.

42

502635

321994

9.2.43.

43

502656

322027

9.2.44.

44

502693

322087

9.2.45.

45

502723

322139

9.2.46.

46

502751

322174

9.2.47.

47

502769

322219

9.2.48.

48

502784

322365

9.2.49.

49

502767

322449

9.2.50.

50

502732

322590

9.2.51.

51

502719

322650

9.2.52.

52

502691

322741

9.2.53.

53

502662

322832

9.2.54.

54

502628

322952

9.2.55.

55

502593

323071

9.2.56.

56

502593

323086

10. Dabas lieguma zonas X daļa

10.1. Dabas lieguma zonas X daļā ietilpstošo meža kvartālu, nogabalu un īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.
p.k.

Mež­audžu kvartāls

Nogabals

Kāpu mežniecība/ Rīgas pašvaldība

10.1.1.

157.

8., 11., 12., 13., 14., 18.nogabala daļas, kas atrodas dabas parkā "Piejūra"

10., 15., 16., 17., 19.

10.2.2.

158.

4., 5., 7., 9., 10.

10.2. Dabas lieguma zonas X daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

10.2.1.

1

503901

325109

10.2.2.

2

503913

325063

10.2.3.

3

503844

325003

10.2.4.

4

503888

324952

10.2.5.

5

503886

324881

10.2.6.

6

503735

324820

10.2.7.

7

503735

324792

10.2.8.

8

503687

324785

10.2.9.

9

503689

324811

10.2.10.

10

503716

324829

10.2.11.

11

503714

324883

10.2.12.

12

503578

324816

10.2.13.

13

503580

324764

10.2.14.

14

503621

324739

10.2.15.

15

503500

324608

10.2.16.

16

503506

324598

10.2.17.

17

503549

324561

10.2.18.

18

503513

324546

10.2.19.

19

503391

324421

10.2.20.

20

503241

324266

10.2.21.

21

503200

324297

10.2.22.

22

503156

324263

10.2.23.

23

503137

324281

10.2.24.

24

503027

324185

10.2.25.

25

502980

324138

10.2.26.

26

502896

324168

10.2.27.

27

502877

324143

10.2.28.

28

502861

324150

10.2.29.

29

502844

324123

10.2.30.

30

502410

324351

10.2.31.

31

502379

324465

10.2.32.

32

502413

324524

10.2.33.

33

502466

324573

10.2.34.

34

502450

324599

10.2.35.

35

502418

324585

10.2.36.

36

502382

324574

10.2.37.

37

502368

324579

10.2.38.

38

502349

324570

10.2.39.

39

502335

324621

10.2.40.

40

502471

324662

10.2.41.

41

502498

324643

10.2.42.

42

502654

324676

10.2.43.

43

502653

324722

10.2.44.

44

502753

324756

10.2.45.

45

502869

324715

10.2.46.

46

502903

324693

10.2.47.

47

502980

324702

10.2.48.

48

502963

324757

10.2.49.

49

502924

324808

10.2.50.

50

502923

324820

10.2.51.

51

502925

324823

10.2.52.

52

502942

324835

10.2.53.

53

502970

324836

10.2.54.

54

502992

324817

10.2.55.

55

503009

324815

10.2.56.

56

503042

324827

10.2.57.

57

503048

324852

10.2.58.

58

503126

324868

10.2.59.

59

503185

324844

10.2.60.

60

503194

324849

10.2.61.

61

503185

324870

10.2.62.

62

503197

324875

10.2.63.

63

503292

324873

10.2.64.

64

503369

324890

10.2.65.

65

503700

324989

10.2.66.

66

503710

325036

11. Dabas lieguma zonas XI daļa

11.1. Dabas lieguma zonas XI daļā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts:

Nr.
p.k.

Mežniecība/pašvaldība/ apsaimniekotājs

Mežaudžu kvartāls

Nogabals

11.1.1.

Lilastes mežniecība/Carnikavas pagasts/valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

10.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

11.1.2.

Lilastes mežniecība/Carnikavas pašvaldība/valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

11.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 36.

11.1.3.

Lilastes mežniecība/Carnikavas pašvaldība/valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

12.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50.

11.2. Dabas lieguma zonas XI daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

11.2.1.

1

513835

332343

11.2.2.

2

514073

332160

11.2.3.

3

514135

332104

11.2.4.

4

514514

331781

11.2.5.

5

514549

331751

11.2.6.

6

514506

331715

11.2.7.

7

514445

331668

11.2.8.

8

514398

331626

11.2.9.

9

514373

331606

11.2.10.

10

514315

331557

11.2.11.

11

514280

331528

11.2.12.

12

514232

331488

11.2.13.

13

514126

331369

11.2.14.

14

513955

331186

11.2.15.

15

513951

331173

11.2.16.

16

513944

331150

11.2.17.

17

513938

331129

11.2.18.

18

513937

331125

11.2.19.

19

513910

331089

11.2.20.

20

513886

331056

11.2.21.

21

513868

331032

11.2.22.

22

513860

331021

11.2.23.

23

513844

331012

11.2.24.

24

513841

331011

11.2.25.

25

513821

331000

11.2.26.

26

513796

330986

11.2.27.

27

513780

330978

11.2.28.

28

513759

330968

11.2.29.

29

513738

330956

11.2.30.

30

513731

330958

11.2.31.

31

513720

330950

11.2.32.

32

513608

330821

11.2.33.

33

513571

330828

11.2.34.

34

513526

330850

11.2.35.

35

513418

330728

11.2.36.

36

513371

330791

11.2.37.

37

513282

330728

11.2.38.

38

513188

330569

11.2.39.

39

513135

330616

11.2.40.

40

512914

330411

11.2.41.

41

512741

330593

11.2.42.

42

512242

330150

11.2.43.

43

512184

330276

11.2.44.

44

512178

330270

11.2.45.

45

512170

330262

11.2.46.

46

512174

330198

11.2.47.

47

512113

330166

11.2.48.

48

512044

330184

11.2.49.

49

512017

330158

11.2.50.

50

512278

329602

11.2.51.

51

512069

329338

11.2.52.

52

512041

329337

11.2.53.

53

512020

329341

11.2.54.

54

512023

329349

11.2.55.

55

512027

329361

11.2.56.

56

512028

329364

11.2.57.

57

512032

329377

11.2.58.

58

512036

329386

11.2.59.

59

512040

329392

11.2.60.

60

512046

329401

11.2.61.

61

512053

329409

11.2.62.

62

512058

329413

11.2.63.

63

512074

329430

11.2.64.

64

512085

329442

11.2.65.

65

512103

329453

11.2.66.

66

512091

329464

11.2.67.

67

512091

329473

11.2.68.

68

512114

329528

11.2.69.

69

512142

329596

11.2.70.

70

512161

329679

11.2.71.

71

512155

329770

11.2.72.

72

512149

329791

11.2.73.

73

512140

329805

11.2.74.

74

512133

329820

11.2.75.

75

512119

329849

11.2.76.

76

512088

329914

11.2.77.

77

512054

329962

11.2.78.

78

512014

329984

11.2.79.

79

512000

329972

11.2.80.

80

511979

329959

11.2.81.

81

511951

329942

11.2.82.

82

511890

330012

11.2.83.

83

511855

329985

11.2.84.

84

511838

329972

11.2.85.

85

511829

329966

11.2.86.

86

511715

329888

11.2.87.

87

511688

329914

11.2.88.

88

511644

329902

11.2.89.

89

511632

329873

11.2.90.

90

511608

329849

11.2.91.

91

511588

329830

11.2.92.

92

511618

329801

11.2.93.

93

511627

329793

11.2.94.

94

511616

329779

11.2.95.

95

511596

329754

11.2.96.

96

511590

329737

11.2.97.

97

511573

329704

11.2.98.

98

511546

329716

11.2.99.

99

511527

329727

11.2.100.

100

511507

329710

11.2.101.

101

511496

329698

11.2.102.

102

511492

329692

11.2.103.

103

511473

329655

11.2.104.

104

511415

329652

11.2.105.

105

511410

329654

11.2.106.

106

511403

329667

11.2.107.

107

511384

329704

11.2.108.

108

511360

329755

11.2.109.

109

511338

329799

11.2.110.

110

511325

329828

11.2.111.

111

511418

329919

11.2.112.

112

511441

329938

11.2.113.

113

511473

329971

11.2.114.

114

511539

330023

11.2.115.

115

511618

330086

11.2.116.

116

511804

330260

11.2.117.

117

511970

330427

11.2.118.

118

512193

330629

11.2.119.

119

512422

330850

11.2.120.

120

512539

330959

11.2.121.

121

512715

331128

11.2.122.

122

512973

331402

11.2.123.

123

513125

331555

11.2.124.

124

513443

331884

11.2.125.

125

513743

332235

12. Dabas lieguma zonas XII daļa

12.1. Dabas lieguma zonas XII daļā ietilpstošo īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Kadastra Nr.

12.1.1.

Carnikavas pašvaldība

80520040822

12.2. Dabas lieguma zonas XII daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

12.2.1.

1

516008

335113

12.2.2.

2

516057

335098

12.2.3.

3

516068

335076

12.2.4.

4

516070

335056

12.2.5.

5

516058

335039

12.2.6.

6

516061

335026

12.2.7.

7

516088

334999

12.2.8.

8

516094

334975

12.2.9.

9

516108

334952

12.2.10.

10

516149

334922

12.2.11.

11

516202

334908

12.2.12.

12

516229

334891

12.2.13.

13

516217

334866

12.2.14.

14

516220

334860

12.2.15.

15

516259

334847

12.2.16.

16

516283

334832

12.2.17.

17

516318

334784

12.2.18.

18

516333

334742

12.2.19.

19

516390

334650

12.2.20.

20

516431

334595

12.2.21.

21

516472

334548

12.2.22.

22

516465

334545

12.2.23.

23

516441

334542

12.2.24.

24

516431

334542

12.2.25.

25

516351

334507

12.2.26.

26

516303

334540

12.2.27.

27

516194

334606

12.2.28.

28

516173

334616

12.2.29.

29

516152

334626

12.2.30.

30

516136

334636

12.2.31.

31

516131

334638

12.2.32.

32

516122

334640

12.2.33.

33

516109

334638

12.2.34.

34

516103

334640

12.2.35.

35

516093

334642

12.2.36.

36

516081

334643

12.2.37.

37

516048

334657

12.2.38.

38

516032

334661

12.2.39.

39

516011

334666

12.2.40.

40

515994

334671

12.2.41.

41

515977

334675

12.2.42.

42

515963

334678

12.2.43.

43

515947

334686

12.2.44.

44

515926

334697

12.2.45.

45

515910

334704

12.2.46.

46

515897

334705

12.2.47.

47

515857

334705

12.2.48.

48

515850

334707

12.2.49.

49

515838

334711

12.2.50.

50

515821

334722

12.2.51.

51

515793

334749

12.2.52.

52

515565

334801

12.2.53.

53

515627

334864

12.2.54.

54

515654

334886

12.2.55.

55

515713

334898

12.2.56.

56

515749

334912

12.2.57.

57

515750

334914

12.2.58.

58

515772

334929

12.2.59.

59

515784

334939

12.2.60.

60

515820

334977

12.2.61.

61

515841

334995

12.2.62.

62

515908

335032

12.2.63.

63

515944

335040

12.2.64.

64

515954

335051

12.2.65.

65

516001

335105

13. Dabas lieguma zonas XIII daļa

13.1. Dabas lieguma zonas XIII daļā ietilpstošo meža kvartālu, nogabalu un īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.
p.k.

Mežniecība/pašvaldība

Mežaudžu kvartāls

Nogabals, kadastra Nr.

13.1.1.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

147.

7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24., 25., 28., 32., 33.

13.1.2.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

190.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

13.1.3.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

191.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

13.1.4.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

192.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

13.1.5.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

193.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.

13.1.6.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

194.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

13.1.7.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

195.

31., 33.nogabala daļa, kas atrodas dabas parka "Piejūra" teritorijā, 34.

13.1.8.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

196.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

13.1.9.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

197.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

13.1.10.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

198.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

13.1.11.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

199.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.

13.1.12.

Lilastes mežniecība/ Carnikavas pašvaldība

200.

1., 2., 3., 6.nogabala daļa, kas neietilpst neit­rālajā zonā Nr.7

13.1.13.

Carnikavas pašvaldība

Garezeram piegulošo zemesgabalu ar kadastra Nr. 80520010003, 80520010009 daļas, kas neietilpst neitrālajā zonā Nr.7

13.2. Dabas lieguma zonas XIII daļas koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

13.2.1.

1

519718

338277

13.2.2.

2

520069

337981

13.2.3.

3

520088

338003

13.2.4.

4

520117

338013

13.2.5.

5

520158

338013

13.2.6.

6

520200

338010

13.2.7.

7

520241

338012

13.2.8.

8

520282

338032

13.2.9.

9

520302

338053

13.2.10.

10

520324

338074

13.2.11.

11

520357

338108

13.2.12.

12

520407

338077

13.2.13.

13

520439

338150

13.2.14.

14

520500

338132

13.2.15.

15

520525

338169

13.2.16.

16

520536

338197

13.2.17.

17

520511

338226

13.2.18.

18

520516

338242

13.2.19.

19

520629

338259

13.2.20.

20

520643

338176

13.2.21.

21

520644

338160

13.2.22.

22

520685

338110

13.2.23.

23

520700

338092

13.2.24.

24

520687

338036

13.2.25.

25

520640

337970

13.2.26.

26

520469

337845

13.2.27.

27

520323

337753

13.2.28.

28

520327

337758

13.2.29.

29

520327

337764

13.2.30.

30

520273

337759

13.2.31.

31

520220

337754

13.2.32.

32

520216

337753

13.2.33.

33

520131

337748

13.2.34.

34

520123

337773

13.2.35.

35

520051

337781

13.2.36.

36

519961

337794

13.2.37.

37

519894

337760

13.2.38.

38

519890

337758

13.2.39.

39

519887

337756

13.2.40.

40

519905

337727

13.2.41.

41

519948

337704

13.2.42.

42

520018

337722

13.2.43.

43

520019

337716

13.2.44.

44

520055

337720

13.2.45.

45

520062

337633

13.2.46.

46

520068

337627

13.2.47.

47

520074

337622

13.2.48.

48

520084

337616

13.2.49.

49

520096

337613

13.2.50.

50

520108

337613

13.2.51.

51

519982

337530

13.2.52.

52

519967

337520

13.2.53.

53

519950

337512

13.2.54.

54

519867

337634

13.2.55.

55

519703

337392

13.2.56.

56

519799

337352

13.2.57.

57

519779

337328

13.2.58.

58

519741

337265

13.2.59.

59

519688

337171

13.2.60.

60

519673

337118

13.2.61.

61

519657

337064

13.2.62.

62

519641

337001

13.2.63.

63

519640

336991

13.2.64.

64

519657

336986

13.2.65.

65

519603

336892

13.2.66.

66

519525

336722

13.2.67.

67

519491

336658

13.2.68.

68

519433

336549

13.2.69.

69

519326

336355

13.2.70.

70

519315

336336

13.2.71.

71

519281

336278

13.2.72.

72

519234

336190

13.2.73.

73

519216

336158

13.2.74.

74

519179

336087

13.2.75.

75

519163

336057

13.2.76.

76

519135

336003

13.2.77.

77

519106

335942

13.2.78.

78

519051

335860

13.2.79.

79

519018

335810

13.2.80.

80

518877

335588

13.2.81.

81

518819

335458

13.2.82.

82

518725

335236

13.2.83.

83

518656

335116

13.2.84.

84

518557

334938

13.2.85.

85

518496

334827

13.2.86.

86

518463

334767

13.2.87.

87

518365

334589

13.2.88.

88

518324

334515

13.2.89.

89

518283

334442

13.2.90.

90

518237

334481

13.2.91.

91

518199

334516

13.2.92.

92

518192

334523

13.2.93.

93

517792

334876

13.2.94.

94

517726

334934

13.2.95.

95

517593

334855

13.2.96.

96

517459

334776

13.2.97.

97

517430

334821

13.2.98.

98

517439

334887

13.2.99.

99

517436

334890

13.2.100.

100

517398

334942

13.2.101.

101

517376

334969

13.2.102.

102

517346

335017

13.2.103.

103

517283

334962

13.2.104.

104

517264

334980

13.2.105.

105

517243

335001

13.2.106.

106

517211

334993

13.2.107.

107

517174

334965

13.2.108.

108

517041

335059

13.2.109.

109

516935

335123

13.2.110.

110

516889

335085

13.2.111.

111

516863

335077

13.2.112.

112

516824

335062

13.2.113.

113

516790

335070

13.2.114.

114

516775

335094

13.2.115.

115

516765

335121

13.2.116.

116

516867

335211

13.2.117.

117

516954

335302

13.2.118.

118

516921

335355

13.2.119.

119

517087

335554

13.2.120.

120

517020

335619

13.2.121.

121

516969

335672

13.2.122.

122

516919

335726

13.2.123.

123

516809

335828

13.2.124.

124

516870

335865

13.2.125.

125

516988

335949

13.2.126.

126

517048

335982

13.2.127.

127

517068

335994

13.2.128.

128

517105

336018

13.2.129.

129

517152

336049

13.2.130.

130

517164

336060

13.2.131.

131

517225

336118

13.2.132.

132

517240

336132

13.2.133.

133

517317

336173

13.2.134.

134

517387

336210

13.2.135.

135

517419

336235

13.2.136.

136

517519

336316

13.2.137.

137

517531

336326

13.2.138.

138

517606

336393

13.2.139.

139

517654

336435

13.2.140.

140

517707

336476

13.2.141.

141

517828

336570

13.2.142.

142

517851

336588

13.2.143.

143

517912

336632

13.2.144.

144

517952

336661

13.2.145.

145

518119

336799

13.2.146.

146

518254

336921

13.2.147.

147

518361

337003

13.2.148.

148

518485

337110

13.2.149.

149

518582

337204

13.2.150.

150

518705

337309

13.2.151.

151

518710

337313

13.2.152.

152

518767

337366

13.2.153.

153

518829

337424

13.2.154.

154

518967

337560

13.2.155.

155

519091

337677

13.2.156.

156

519166

337739

13.2.157.

157

519273

337867

13.2.158.

158

519343

337920

13.2.159.

159

519392

337975

13.2.160.

160

519441

338031

13.2.161.

161

519494

338078

14. Dabas lieguma zonas XIV daļa "Ummis"

14.1. Dabas lieguma zonas XIV daļas "Ummis" robežas apraksts:

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

14.1.1.

1-9

No 201.kvartāla 8.nogabala ziemeļu stūra uz dienvidaustrumiem pa bijušo tanku ceļu līdz krustojumam ar ceļu 206.kvartāla 1.nogabalā

14.1.2.

9-16

Uz rietumiem pa ceļu (šķērsojot 206.kvartāla 1.nogabalu) līdz 201.kvartāla 9. un 10.nogabala robežai

14.1.3.

16-17

Uz ziemeļiem pa 201.kvartāla 9. un 10.nogabala robežu līdz ceļam (5. un 6.nogabala robežai)

14.1.4.

17-1

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu līdz sākumpunktam

14.2. Dabas lieguma zonas XIV daļas "Ummis" koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

14.2.1.

1

519933

336639

14.2.2.

2

520312

336285

14.2.3.

3

520380

336282

14.2.4.

4

520421

336233

14.2.5.

5

520439

336177

14.2.6.

6

520608

336001

14.2.7.

7

520627

335963

14.2.8.

8

520615

335900

14.2.9.

9

520544

335791

14.2.10.

10

520431

335773

14.2.11.

11

520335

335753

14.2.12.

12

520186

335696

14.2.13.

13

520115

335690

14.2.14.

14

520027

335751

14.2.15.

15

519911

335792

14.2.16.

16

519715

335785

14.2.17.

17

519691

336163

II. Neitrālās zonas robežu apraksts

15. Neitrālās zonas 1.daļa (1N)

15.1. Neitrālās zonas 1.daļas (1N) robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

15.1.1.

1-3

No zemesgabala ar kadastra Nr. 01001092000 ziemeļrietumu stūra pa rietumu malu uz dienvidiem un tālāk uz austrumiem līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090025 ziemeļrietumu stūrim

15.1.2.

3-5

Uz dienvidiem un tālāk uz austrumiem pa zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090025 ārējo malu līdz tā dienvidaustrumu stūrim

15.1.3.

5-6

Uz dienvidiem līdz punktam blakusesošā ceļa dienvidu malā (koordināta X 496323, Y 317442)

15.1.4.

6-34

Uz austrumiem pa ceļa dienvidu malu gar Vakarbuļļu apbūvi līdz punktam ceļa dienvidu malā (koordināta X 497113, Y 317186)

15.1.5.

34-35

Uz ziemeļiem līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090078 dienvidaustrumu stūrim

15.1.6.

35-37

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa zemesgabala ar kadastra Nr. 01001092078 ārējo robežu līdz zemesgabalam ar kadastra
Nr. 01001090044

15.1.7.

37-43

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090044 ārējo malu un turpinājumā uz ziemeļrietumiem pa zemesgabalu ar kadastra Nr. 01001090043, 01001090042, 01001090006, 01001090040, 01001090039, 01001090038, 01001090036, 01001090037, 01001090034, 01001090033 ziemeļu robežu līdz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090033 ziemeļrietumu stūrim

15.1.8.

43-44

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu līdz punktam (koordināta X 496555, Y 317467)

15.1.9.

44-53

Uz rietumiem pa 6.kvartāla dienvidu malu, apejot asfaltēto laukumu, līdz punktam (koordināta X 496431, Y 317539)

15.1.10.

53-54

Uz dienvidiem līdz punktam uz zemesgabala ar kadastra Nr. 01001090210 ārējās ziemeļu malas (koordināta X 496428, Y 317534)

15.1.11.

54-1

Uz rietumiem pa zemesgabalu ar kadastra Nr. 01001090210, 01001092000 ziemeļu ārējo malu līdz sākumpunktam

15.2. Neitrālās zonas 1.daļas (1N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

15.2.1.

1

496208

317579

15.2.2.

2

496355

317553

15.2.3.

3

496365

317551

15.2.4.

4

496428

317534

15.2.5.

5

496431

317539

15.2.6.

6

496535

317498

15.2.7.

7

496542

317512

15.2.8.

8

496560

317507

15.2.9.

9

496566

317496

15.2.10.

10

496562

317485

15.2.11.

11

496566

317481

15.2.12.

12

496564

317475

15.2.13.

13

496557

317477

15.2.14.

14

496555

317467

15.2.15.

15

496581

317454

15.2.16.

16

496645

317423

15.2.17.

17

496832

317335

15.2.18.

18

496902

317314

15.2.19.

19

496994

317287

15.2.20.

20

497084

317257

15.2.21.

21

497081

317239

15.2.22.

22

497117

317235

15.2.23.

23

497114

317199

15.2.24.

24

497113

317186

15.2.25.

25

497112

317186

15.2.26.

26

497087

317194

15.2.27.

27

497048

317205

15.2.28.

28

497015

317212

15.2.29.

29

496960

317219

15.2.30.

30

496931

317227

15.2.31.

31

496877

317240

15.2.32.

32

496836

317254

15.2.33.

33

496813

317263

15.2.34.

34

496799

317268

15.2.35.

35

496747

317273

15.2.36.

36

496694

317279

15.2.37.

37

496652

317287

15.2.38.

38

496627

317296

15.2.39.

39

496614

317302

15.2.40.

40

496594

317312

15.2.41.

41

496570

317326

15.2.42.

42

496549

317339

15.2.43.

43

496504

317365

15.2.44.

44

496498

317370

15.2.45.

45

496483

317384

15.2.46.

46

496467

317397

15.2.47.

47

496449

317413

15.2.48.

48

496430

317425

15.2.49.

49

496405

317434

15.2.50.

50

496374

317441

15.2.51.

51

496350

317443

15.2.52.

52

496323

317442

15.2.53.

53

496329

317458

15.2.54.

54

496229

317480

15.2.55.

55

496237

317520

15.2.56.

56

496197

317525

16. Neitrālās zonas 2.daļa (2N)

16.1. Neitrālās zonas 2.daļas (2N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

16.1.1.

1

497979

319569

16.1.2.

2

498019

319522

16.1.3.

3

498068

319460

16.1.4.

4

498079

319439

16.1.5.

5

498038

319418

16.1.6.

6

498023

319437

16.1.7.

7

497998

319468

16.1.8.

8

497941

319537

17. Neitrālās zonas 3.daļa (3N)

17.1. Neitrālās zonas 3.daļas (3N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

17.1.1.

1

498057

319579

17.1.2.

2

498092

319535

17.1.3.

3

498117

319503

17.1.4.

4

498142

319472

17.1.5.

5

498092

319446

17.1.6.

6

498081

319468

17.1.7.

7

498030

319532

17.1.8.

8

498019

319543

18. Neitrālās zonas 4.daļa (4N)

18.1. Neitrālās zonas 4.daļas (4N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

18.1.1.

1

499940

321107

18.1.2.

2

499981

320989

18.1.3.

3

500022

320959

18.1.4.

4

499961

320874

18.1.5.

5

499951

320856

18.1.6.

6

499892

320841

18.1.7.

7

499889

320815

18.1.8.

8

499839

320809

18.1.9.

9

499827

320747

18.1.10.

10

499763

320605

18.1.11.

11

499710

320617

18.1.12.

12

499695

320580

18.1.13.

13

499682

320548

18.1.14.

14

499610

320549

18.1.15.

15

499635

320612

18.1.16.

16

499675

320718

18.1.17.

17

499648

320750

18.1.18.

18

499581

320766

18.1.19.

19

499317

320500

18.1.20.

20

499236

320394

18.1.21.

21

499189

320437

18.1.22.

22

499201

320523

18.1.23.

23

499264

320579

18.1.24.

24

499291

320698

18.1.25.

25

499552

320949

18.1.26.

26

499609

320915

18.1.27.

27

499670

320979

18.1.28.

28

499745

320919

19. Neitrālās zonas 5.daļa (5N)

19.1. Neitrālās zonas 5.daļā (5N) ietilpstošo īpašumu saraksts:

Nr.
p.k.

Pašvaldība, vietas nosaukums

Zemes īpašuma kadastra numurs

19.1.1.

Rīgas pašvaldība, Daugavgrīva

Nr. 01001032055, piebraucamais ceļš

19.2. Neitrālās zonas 5.daļas (5N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

19.2.1.

1

500645

321552

19.2.2.

2

500820

321490

19.2.3.

3

500798

321422

19.2.4.

4

500865

321404

19.2.5.

5

500859

321399

19.2.6.

6

500797

321418

19.2.7.

7

500794

321410

19.2.8.

8

500723

321424

19.2.9.

9

500704

321358

19.2.10.

10

500638

321343

19.2.11.

11

500509

321387

19.2.12.

12

500537

321484

19.2.13.

13

500570

321520

20. Neitrālās zonas 6.daļa (6N)

20.1. Neitrālās zonas 6.daļas (6N) robežu apraksts

Nr.
p.k.

Pašvaldība, vietas nosaukums

Robežu apraksts

20.1.1.

Rīgas pašvaldība, Mangaļu pussala

Mangaļsalas ielas un Saivas ielas krustojumam ziemeļos piegulošās nemeža zemes

20.2. Neitrālās zonas 6.daļas (6N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

20.2.1.

1

503200

324297

20.2.2.

2

503241

324266

20.2.3.

3

503015

324033

20.2.4.

4

503014

324034

20.2.5.

5

502844

324123

20.2.6.

6

502861

324150

20.2.7.

7

502877

324143

20.2.8.

8

502896

324168

20.2.9.

9

502980

324138

20.2.10.

10

503027

324185

20.2.11.

11

503137

324281

20.2.12.

12

503156

324263

21. Neitrālās zonas 7.daļa (7N)

21.1. Neitrālās zonas 7.daļas (7N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

21.1.1.

1

503724

324628

21.1.2.

2

503799

324501

21.1.3.

3

503704

324443

21.1.4.

4

503618

324578

22. Neitrālās zonas 8.daļa (8N)

22.1. Neitrālās zonas 8.daļā (8N) ietilpstošo īpašumu saraksts:

Nr.
p.k.

Pašvaldība, vietas nosaukums

Zemes īpašuma kadastra numurs

22.1.1.

Rīgas pašvaldība, Mangaļu pussala

01001201387
01001201389

22.2. Neitrālās zonas 8.daļas (8N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

22.2.1.

1

505515

325742

22.2.2.

2

505574

325745

22.2.3.

3

505634

325734

22.2.4.

4

505607

325709

22.2.5.

5

505585

325666

22.2.6.

6

505549

325599

22.2.7.

7

505447

325343

22.2.8.

8

505428

325317

22.2.9.

9

505456

325297

22.2.10.

10

505415

325285

22.2.11.

11

505303

325284

22.2.12.

12

505234

325555

22.2.13.

13

505218

325563

22.2.14.

14

505156

325529

22.2.15.

15

505082

325560

22.2.16.

16

505074

325589

22.2.17.

17

505084

325621

22.2.18.

18

505196

325651

22.2.19.

19

505232

325567

22.2.20.

20

505282

325599

22.2.21.

21

505444

325704

23. Neitrālās zonas 9.daļa (9N)

23.1. Neitrālās zonas 9.daļas (9N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

23.1.1.

1

506382

326414

23.1.2.

2

506414

326359

23.1.3.

3

506403

326329

23.1.4.

4

506333

326278

23.1.5.

5

506283

326356

24. Neitrālās zonas 10.daļa (10N)

24.1. Neitrālās zonas 10.daļas (10N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

24.1.1.

1

506586

326527

24.1.2.

2

506630

326461

24.1.3.

3

506506

326384

24.1.4.

4

506454

326459

25. Neitrālās zonas 11.daļa (11N)

25.1. Neitrālās zonas 11.daļas (11N) robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Pašvaldība, vietas nosaukums

Robežu apraksts

25.1.1.

Carnikavas pašvaldība

Teritorija starp dzelzceļu (Rīga-Aloja) un valsts autoceļu P 21 posmā Garciems-Silzemnieki

25.2. Neitrālās zonas 11.daļas (11N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

25.2.1.

1

514450

329985

25.2.2.

2

514517

329953

25.2.3.

3

514202

329773

25.2.4.

4

513955

329628

25.2.5.

5

513746

329502

25.2.6.

6

513561

329392

25.2.7.

7

513313

329250

25.2.8.

8

513130

329146

25.2.9.

9

512784

328950

25.2.10.

10

512763

328994

25.2.11.

11

512954

329110

25.2.12.

12

513337

329327

25.2.13.

13

513526

329433

25.2.14.

14

513716

329545

25.2.15.

15

513732

329555

25.2.16.

16

513948

329675

25.2.17.

17

514084

329756

25.2.18.

18

514308

329889

25.2.19.

19

514371

329928

25.2.20.

20

514433

329976

26. Neitrālās zonas 12.daļa (12N)

26.1. Neitrālās zonas 12.daļas (12N) robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Pašvaldība, vietas nosaukums

Robežu apraksts

26.1.1.

Carnikavas pašvaldība

Zemes īpašumu ar kadastra
Nr.
80520010003, 80520010009 dienvid­austrumu daļas, kuras no dabas lieguma zonas norobežo līnija starp koordinātu punktiem Nr.2 un Nr.3

26.2. Neitrālās zonas 12.daļas (12N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

26.2.1.

1

519867

337634

26.2.2.

2

519950

337512

26.2.3.

3

519939

337496

26.2.4.

4

519909

337476

26.2.5.

5

519888

337460

26.2.6.

6

519864

337439

26.2.7.

7

519844

337414

26.2.8.

8

519840

337410

26.2.9.

9

519824

337395

26.2.10.

10

519814

337379

26.2.11.

11

519799

337352

26.2.12.

12

519703

337392

27. Neitrālās zonas 13.daļa (13N)

27.1. Neitrālās zonas 13.daļas (13N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

27.1.1.

1

520516

338977

27.1.2.

2

520536

338955

27.1.3.

3

520633

338913

27.1.4.

4

520648

338896

27.1.5.

5

520687

338909

27.1.6.

6

520691

338890

27.1.7.

7

520732

338889

27.1.8.

8

520805

338804

27.1.9.

9

520872

338750

27.1.10.

10

520897

338742

27.1.11.

11

520945

338733

27.1.12.

12

521051

338726

27.1.13.

13

521230

338878

27.1.14.

14

521346

338986

27.1.15.

15

521475

339101

27.1.16.

16

521500

339201

27.1.17.

17

521515

339182

27.1.18.

18

521513

339096

27.1.19.

19

521478

339067

27.1.20.

20

521485

339037

27.1.21.

21

521471

339013

27.1.22.

22

521402

338974

27.1.23.

23

521361

338945

27.1.24.

24

521325

338912

27.1.25.

25

521240

338831

27.1.26.

26

521207

338799

27.1.27.

27

521170

338748

27.1.28.

28

521161

338772

27.1.29.

29

521137

338733

27.1.30.

30

521109

338739

27.1.31.

31

521095

338727

27.1.32.

32

521070

338703

27.1.33.

33

521057

338663

27.1.34.

34

521051

338645

27.1.35.

35

521016

338607

27.1.36.

36

520759

338624

27.1.37.

37

520504

338641

27.1.38.

38

520504

338641

27.1.39.

39

520505

338649

27.1.40.

40

520508

338666

27.1.41.

41

520510

338690

27.1.42.

42

520512

338704

27.1.43.

43

520512

338719

27.1.44.

44

520509

338737

27.1.45.

45

520497

338759

27.1.46.

46

520479

338784

27.1.47.

47

520463

338798

27.1.48.

48

520449

338808

27.1.49.

49

520440

338817

27.1.50.

50

520433

338829

27.1.51.

51

520432

338834

27.1.52.

52

520432

338850

27.1.53.

53

520437

338870

27.1.54.

54

520450

338896

27.1.55.

55

520467

338924

27.1.56.

56

520485

338945

28. Neitrālās zonas 14.daļa (14N)

28.1. Neitrālās zonas 14.daļas (14N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

28.1.1.

1

521273

339351

28.1.2.

2

521330

339272

28.1.3.

3

521210

339107

28.1.4.

4

521121

338984

28.1.5.

5

521012

338879

28.1.6.

6

520977

338919

29. Neitrālās zonas 15.daļa (15N)

29.1. Neitrālās zonas 15.daļas (15N) koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

29.1.1.

1

504307

324637

29.1.2.

2

504360

324553

29.1.3.

3

504276

324498

29.1.4.

4

504223

324583

30. Neitrālajā zonā ietilpst valsts autoceļi un dzelzceļi to zemes nodalījuma joslas platumā.

III. Dabas parka zona

Dabas parka zonā ietilpst pārējā dabas parka teritorija, izņemot dabas lieguma zonu un neitrālo zonu.

Piezīme.

Meža kvartālu un nogabalu numerācijai izmantoti šādi mežierīcības dati:

1) Lilastes mežniecība - 1987.gads, kvartālu numerācija atbilst Meža valsts reģistra datiem uz 01.11.2004. (izņemot Rīgas Meža aģentūras Garkalnes mežniecību);

2) Saulkrastu mežniecība - 1988.gads;

3) Rīgas pilsētas meža apsaimniekošanas projekts 1997.-2006.gadam;

4) Rīgas Meža aģentūras Garkalnes mežniecības mežierīcība - 2000.gads;

5) Valsts zemes dienesta kadastrālā informācija - 2002.gads.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.204
Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

(Pielikums MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.204
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 20.11.2012. noteikumu Nr.790 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 204Pieņemts: 14.03.2006.Stājas spēkā: 23.03.2006.Zaudē spēku: 11.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
130918
{"selected":{"value":"23.11.2012","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-10.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-10.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2011","iso_value":"2011\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2011.-22.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2006","iso_value":"2006\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2006.-06.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.11.2012
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"