Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 24. novembra saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā".
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 41/2019

Ādažu novadā 2019. gada 17. decembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1 daļu, trešo un ceturto daļu

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Ādažu novada dome,
iekļaujot tajā šādus saistošo noteikumu grozījumus,
kas nav publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":
Grozīti ar 25.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020

 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību" (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumus par nekustamo īpašumu, kas atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumos lietoti termini:

2.1. NĪN objekts – zeme, ēkas, t.sk., kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un inženierbūves;

2.2. dzīvojamā māja – dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, kā arī tajā esošas telpu grupas, kuru izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

2.3. maznodrošināta persona – persona, kurai saskaņā ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

2.4. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā ir deklarēta viena un tai nav laulātā, bērnu, apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums;

2.5. iedzīvotājs – fiziska persona, kura deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un kuras īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība;

2.6. saimnieciskās darbības veicējs – fiziska vai juridiska persona, kuras īpašums atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un tajā tiek veikta saimnieciskā darbība;

2.7. sabiedriskā labuma organizācija – biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, kurai likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.8. NĪN maksātājs – iedzīvotājs vai saimnieciskās darbības veicējs, kuram saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" ir pienākums maksāt NĪN.

3. NĪN maksātāju atbilstību noteikumu nosacījumiem, t.sk. komercdarbības jeb valsts atbalsta esamību un izņēmumu piemērošanas iespējamību, izvērtē un lēmumu par NĪN atvieglojumu (turpmāk – atvieglojumi (arī de minimis atbalsts)) piešķiršanu vai atteikumu (turpmāk – Lēmums) pieņem domes Grāmatvedības daļas vadītājs, vai izpilddirektors, vai dome viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Lēmumu nosūta NĪN maksātājam pa pastu, vai kā elektroniski parakstītu dokumentu, vai lēmumu paziņojot ar NĪN maksāšanas paziņojumu.

4. NĪN maksātāji var apstrīdēt izpilddirektora vai Grāmatvedības daļas vadītāja Lēmumu domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Minētās komisijas lēmumu un domes Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, likumā noteiktajā kārtībā.

5. Ja atvieglojumu piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulu Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013), tas uzliek par pienākumu veikt darbības, lai reģistrētu un apkopotu visu informāciju par šīs regulas piemērošanu. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktam, atvieglojuma saņēmējs datus par šo saņemto de minimis atbalstu glabā 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet dome – 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

II. Atvieglojumu piešķiršanas vispārīgi nosacījumi

6. Atvieglojumus piešķir iedzīvotājiem, ja īpašumos netiek veikta saimnieciskā darbība vai jebkuru citu ieņēmumu gūšana, t.sk., īpašuma vai tā daļas iznomāšana vai izīrēšana, kā arī saimnieciskās darbības veicējiem, ja īpašumos tiek veikta saimnieciskā darbība.

7. Atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam (atvieglojumi nesummējas).

8. Atvieglojumu kā de minimis atbalstu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus kārtējā un iepriekšējo divu fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, kas noteikta regulas 2. panta 2. punktā. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par NĪN nodokli izdošanas datumu. De minimis atbalstu ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 piešķir līdz tās 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

9. Atvieglojumus nepiešķir (neattiecas uz 12.1. apakšpunktu):

9.1. ja nekustamais īpašums ir atzīts par vidi degradējošu objektu:

9.2. ja uz zemes īpašuma atrodas ēkas vai būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un būvdarbi tiek veikti bez būvatļaujas, vai arī būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta;

9.3. ja gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi NĪN maksātāju par domes saistošo noteikumu neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu;

9.4. ja NĪN maksātājam ir parāds pret domi;

9.5. ja ir pārsniegts noteikumu 7. punktā minētais de minimis atbalsta apmērs.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 25.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020)

10. Atvieglojumus var piešķirt visu nozaru uzņēmumiem, izņemot:

10.1. uzņēmumiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a" apakšpunktā;

10.2. uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

10.3. uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē:

10.3.1. ja atbalsta summa ir noteikta, pamatojoties uz šādu produktu cenu vai daudzumu, ko uzņēmums iepircis no primāriem ražotājiem, vai laidis tirgū;

10.3.2. ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primāriem ražotājiem;

10.4. darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm, t.i. atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un tā darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām;

10.5. atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces.

11. Ja saimnieciskās darbības veicējs (atvieglojuma saņēmējs) darbojas arī nozarēs, kas minētas 10.1–10.3. apakšpunktā (t.i. regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā), tad tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā de minimis atbalsta.

III. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

12. Atvieglojumus par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas zemes gabalam, var piešķirt no kalendārajam gadam aprēķinātās NĪN summas:

12.1. personām, kurām saskaņā ar domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss – 70 % apmērā un par periodu, kurā personas atbilst maznodrošinātas personas statusam, ja to īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir NĪN objekts vai tā daļa;

12.2. vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 90 % no attiecīgā gadā 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – 70 % apmērā;

12.3. vientuļiem un atsevišķi dzīvojošām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti – 70 % apmērā;

12.4. personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šo personu vai viņu laulātā bērns – 50 % apmērā.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 25.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020)

13. Atvieglojumu no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas var piešķirt domes kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās domei piederošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50 % no to pamatkapitāla, ja tās veic pašvaldības autonomās funkcijas – 90 % apmērā.

14. Noteikumu 12. punkta atvieglojumi iedzīvotājiem tiek piešķirti tikai par to nekustamo īpašumu vai tā daļu, kurā persona ir deklarēta.

15. Noteikumu 12.3. un 12.4. apakšpunktā minētajām personām atvieglojumu piešķir ar invaliditātes noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr tām, vai to bērniem ir noteikta invaliditāte, bet ne ātrāk par tā kalendāra gada pirmo datumu, kurā ir iesniegts šo noteikumu 16. punktā minētais iesniegums.

16. Iesniegumu (1. pielikums, kapitālsabiedrībām – 4. pielikums) un noteikumos minētos dokumentus iesniedz domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā no 1. janvāra līdz 31. martam – lai saņemtu atvieglojumus visam taksācijas gadam, vai no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – lai saņemtu atvieglojums taksācijas gada otrajā pusgadā.

17. Šajā nodaļā, izņemot 13. punktā, noteiktajos gadījumos izpilddirektors izvērtē personu atbilstību noteikumu nosacījumiem un pieņem Lēmumu.

18. Noteikumu 13. punktā minētajos gadījumos domes Grāmatvedības daļas vadītājs izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu.

IV. Atvieglojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

19. Dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās bez domes finansējuma (izņemot energoaudita un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi) veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpildi apliecina akts par objekta nodošanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), piešķir atvieglojumu 50 % apmērā par dzīvokli 3 (trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk – EPC), skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. atvieglojumu piešķir dzīvokļu īpašniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

19.2. atvieglojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam, ja dzīvokļa īpašums atvieglojuma piemērošanas laikā tiek atsavināts;

19.3. ja atvieglojuma piemērošanas periodā dzīvokļa īpašnieks deklarē dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā, atvieglojumu piemēro par to kalendāro gadu, kurā īpašnieka deklarētā dzīvesvieta no 1. janvāra ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, bet ne ilgāk, kā par atlikušo periodu, kāds tas ir pārējiem tās pašas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.

20. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, kuri veic saimniecisku darbību, De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumā minēto informāciju un 1 mēneša laikā no akta par objekta nodošanu ekspluatācijā vai apliecinājuma kartes ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu (turpmāk – akts) parakstīšanas iesniedz domē sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai rakstiski norāda domei sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru. Šajā punktā noteiktās prasības neievērošanas gadījumā, dome nevērtēs atvieglojuma atbilstību Komisijas regulai Nr.  1407/2013 un dzīvokļa īpašnieks ir patstāvīgi atbildīgs par sekām, kas var iestāties par Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasību neievērošanu.

21. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvis (apsaimniekotājs, biedrības pārstāvis u.c.) 1 mēneša laikā no akta parakstīšanas iesniedz domē iesniegumu par NĪN atvieglojuma piešķiršanu ar apliecinājumu, ka tas ir informējis dzīvokļu īpašniekus par noteikumu 20. punktā norādītu prasību.

22. Šajā nodaļā noteiktajos gadījumos Lēmumu pieņem domes Grāmatvedības daļas vadītājs. Par atvieglojumu piešķiršanu Grāmatvedības daļas vadītājs paziņo, NĪN maksātājam nosūtot administratīvu aktu – NĪN maksāšanas paziņojumu.

V. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, sabiedriskā labuma darbība un ieguldījumi publiskā infrastruktūrā

23. Atvieglojumus no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas var piešķirt:

23.1. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā:

23.1.1. par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai – 25 % apmērā, par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

23.1.2. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām – 50 % apmērā, 3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

23.1.2.1. ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

23.1.2.2. ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā bija 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Apliecinājumu par minētā nosacījuma izpildi visā atvieglojuma piemērošanas periodā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz katru gadu līdz 31. janvārim;

23.1.3. par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru (turpmāk – Kadastrs), ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) – 50 % apmērā par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

23.1.4. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi – 70 % apmērā, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir:

23.1.4.1. "Sporta ēkas" (kods 1265) un "Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas" (kods 1274);

23.1.4.2. "Sporta laukumi" (kods 2411), "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) un "Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves" (kods 2420);

23.1.5. (zaudējis spēku ar 01.01.2022.; sk. 38. punktu);

23.2. saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu domes izglītības iestāžu telpās – 50 % apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām, un 25 % apmērā par zemi zem nomātajām telpām;

23.3. sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā – 90 % apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

23.4. zemes īpašniekiem:

23.4.1. uz kuru zemes gabala atrodas izglītības iestādes ēka, kurā tiek īstenotas licencētas izglītības programmas – 25 % apmērā no NĪN nodokļa par zemi;

23.4.2. uz kuru zemes gabala atrodas domei vai tās kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību – 25 % apmērā no NĪN par zemi, ja objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam noteiktajai funkcijai;

23.4.3. kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai – 90 % apmērā no NĪN par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā ir nepieciešama, vai pēc objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos;

23.5. nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos – 90 % apmērā no NĪN par visiem nodokļa maksātājam piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90 % no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam.

(Ādažu novada domes 23.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 11/2021 redakcijā)

24. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

24.1. ja saimnieciskās darbības veikšanai izmanto ēkas daļu vai telpu grupu, atvieglojums par zemi tiek piešķirts proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) daļas platībai;

24.2. šo noteikumu 23.1.–23.3. un 23.4.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos domes Grāmatvedības daļas vadītājs izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu;

24.3. šo noteikumu 23.4.2., 23.4.3. un 23.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos dome izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu;

24.4. šo noteikumu 23.2. un 23.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos atvieglojumu piešķir par laika periodu, kurā saimnieciskās darbības veicējs atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;

24.5. saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktu piešķirtais de minimis atbalsts vienam vienotam uzņēmuma attiecīgajā fiskālajā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nedrīkst pārsniegt 200 000 euro vai 100 000 euro, ja atbalsts piešķirts vienam vienotam kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam;

24.6. NĪN maksātajam piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus;

24.7. ja šo noteikumu 23.1.1.–23.1.3. apakšpunktā, 23.2. un 23.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu nākamajiem gadiem nav jāiesniedz. Šajā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs līdz nākamā kalendārā gada 1. februārim iesniedz domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruku vai rakstiski norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru.

25. Lai saņemtu atvieglojumu par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, personas iesniedz attiecīgu iesniegumu (2.5. pielikums), kā arī:

25.1. pirms iesnieguma iesniegšanas De minimis atbalsta uzskaites sistēmā persona sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumā minēto informāciju un iesniegumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;

25.2. ja noteikumu 23.1.2. apakšpunktā minētās personas iesniegumu iesniedz līdz 31. janvārim, tad atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāra gadu;

25.3. noteikumu 23.1.1. apakšpunktā norādītās personas iesniedz arī dokumentu, kas apliecina veikto investīciju apjomu un objekta nodošanu ekspluatācijā;

25.4. noteikumu 23.1.2. apakšpunktā norādītās personas iesniedz arī dokumentu par atbilstību NACE 2. redakcijas sadaļai "Apstrādes rūpniecība", kā arī rakstisku apliecinājumu, kas pamato vidējo nodarbināto skaitu un to atbilstību 23.1.2.2. apakšpunktā noteiktajam par deklarēto dzīvesvietu;

25.5. noteikumu 23.1.4. apakšpunktā norādītās personas iesniedz arī rakstisku apliecinājumu, ka nekustamais īpašums tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un ir publiski pieejams, un ka ēkas galvenais lietošanas veids atbilst 23.1.4.1. un 23.1.4.2. apakšpunkta nosacījumiem.

VI. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem

26. Personai, kurai noteikumu 12.1–12.4. apakšpunktā un 19. punktā paredzētajā kārtībā un apmērā piemēroti atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumu saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:

26.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs zaudē noteikumu 12.1.–12.4. apakšpunktā minēto statusu;

26.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta uz nākamā kalendārā gada 1. janvāri nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

26.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība (neattiecas uz 19. punktu);

26.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;

26.5. atvieglojuma saņēmējam uz nākamā kalendārā gada 1. janvāri ir parāds pret domi (neattiecas uz 12.1. apakšpunktu).

(Grozīts ar Ādažu novada domes 25.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020)

27. Gadījumā, ja dome konstatē, ka sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts, pēc noteikumu 23.1.4., 23.3. un 23.5. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķiršanas, tiek izmantots komerciālos nolūkos un tam vairs netiek nodrošināta publiska pieejamība, vai tas faktiski vairs nav izmantojams sākotnēji paredzētajam mērķim, NĪN maksātājs zaudē tiesības saņemt minētos piešķirtos atvieglojumus ar nākamo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas.

28. Gadījumā, ja kanalizācijas sūkņu stacija pēc noteikumu 23.4.3. apakšpunktā noteiktā atvieglojuma piešķiršanas tiek likvidēta, vai pārcelta ārpus īpašnieka zemes, atvieglojums netiek piemērots ar nākamo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas.

29. Ja tiek konstatēts, ka atvieglojums nākamajam kalendāra gadam pārsniedz noteikumu 7. punktā noteikto apmēru, de minimis atbalsts nākamajam kalendāra gadam netiek piešķirts, un tiesības uz atvieglojumu izbeidzas.

30. Ja šo noteikumu III nodaļā minēto iedzīvotāju nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība, atvieglojuma saņēmējs tiesības uz atvieglojumu zaudē ar nākamo mēnesi pēc attiecīga fakta konstatācijas.

31. Piešķirtais atvieglojums tiek anulēts, ja persona sniegusi nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojums tika piemērots.

32. Ja konstatēts, ka atvieglojums piemērots nepamatoti, domes NĪN administrators viena kalendārā gada ietvaros pārrēķina NĪN summu un nosūta maksāšanas paziņojumu atvieglojumu saņēmējam, kuram viena mēneša laikā jāatmaksā domei nepamatoti piemēroto atvieglojumu summa vai jāvēršas domē ar iesniegumu par tā sadalīšanu maksāšanas termiņos, kas kopā nav ilgāks par 12 mēnešiem.

33. Ja tiesības uz atvieglojumu izbeidzas pamatojoties uz noteikumu 26.5. apakšpunktā noteikto, atkārtoti atvieglojums tiek piemērots ar nākamo mēnesi pēc parādu apmaksas.

34. Ja de minimis atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, tam ir pienākums atmaksāt domei visu šo noteikumu ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

VII. Pārejas noteikumi

35. Noteikumi piemērojami ar 2020. gada 1. janvāri.

36. Ar noteikumu spēkā stāšanās spēku zaudē domes 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 44/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību".

37. Dzīvokļu īpašniekiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbiem bez pašvaldības finansējuma (izņemot energoaudita veikšanai un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādei), kas veikti pēc 2012. gada, atvieglojumu 50 % apmērā piešķir 3 (trīs) gadus no šo noteikumu spēkā stāšanas brīža, ja iestājas visi noteikumu nosacījumi.

38. Noteikumu 23.1.5. apakšpunkts piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Ādažu novada domes 23.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 11/2021 redakcijā)

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2019
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību"

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

  
(datums) 

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Vārds, uzvārds Personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs  

Lūdzu piemērot NĪN atvieglojumu par īpašumu, kurā neveic saimniecisko darbību (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• Esmu vientuļš (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) un nestrādājošs pensionārs, kuram pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 90 % no š.g. 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – atvieglojumu 70 % apmērā.

• Esmu vientuļš (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) un atsevišķi dzīvojoša persona ar pirmās un otrās grupas invaliditāti – atvieglojumu 70 % apmērā.

• Esmu persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir mans vai mana laulātā bērns – atvieglojumu 50 % apmērā.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (atzīmēt atbilstošo ar "X" un norādīt ziņas):

• cits dokuments (norādīt nosaukumu) ___________________________________________

Apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums, un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas.

Neiebilstu, ka iesniegumā norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  
(paraksts)(vārds, uzvārds)

 

2. pielikums
Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2019
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību"

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā "Apstrādes rūpniecība"

  
(datums) 

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese 
NACE kods sadaļai "Apstrādes rūpniecība" 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  
Ja saimnieciskā darbība tiek veikta atsevišķās telpu grupās (norādīt telpu grupas) 

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• veiktas investīcijas esošas būves un/vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm – atvieglojumu 25 % apmērā uz 3 (trīs) gadiem, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

• par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti ražošanas vajadzībām – atvieglojumu 50 % apmērā uz 3 (trīs) gadiem pēc kārtas. Darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa) un gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā ir 10 vai vairāk un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1. janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• akts par objekta nodošana ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu;

• cits dokuments (norādīt nosaukumu)__________________________________________

Apliecinu, ka gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā ir 10 vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1. janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldībās rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  
(paraksts)(vārds, uzvārds)

 

3. pielikums
Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2019
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību"

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

  
(datums) 

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• par jaunizbūvētu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un objekts ir nodots ekspluatācijā – atvieglojumu 50 % apmērā ēkai uz 3 (trīs) gadiem pēc kārtas, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• akts par objekta nodošanu ekspluatācijā;

• cits dokuments (norādīt nosaukumu)_____________________________________

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  
(paraksts)(vārds, uzvārds)

 

4. pielikums
Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2019
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību"

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai sporta ēkām un būvēm, kuras ir publiski pieejamas un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un īpašumos, kuros tiek veikta sabiedriskā labuma darbība

  
(datums) 

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums/vai sabiedriskā labuma organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo/ajiem īpašumu/iem, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  
Nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem 
Ja darbība tiek veikta atsevišķās telpu grupās (norādīt telpu grupas) 

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

saimnieciskās darbības veicējam par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un tā galvenais lietošanas veids, saskaņā ar Kadastra datiem, ir "Sporta ēkas" (kods 1265), "Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas" (kods 1274), inženierbūves "Sporta laukumi" (kods 2411), "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) un "Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves" (kods 2420) – atvieglojumu 70 % apmērā;

sabiedriskā labuma organizācijai, kuras īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā – atvieglojumu 90 % apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

• domes kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās domei piederošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50 % no to pamatkapitāla, ja tās veic pašvaldības autonomās funkcijas – 90 % apmērā.

Iesniedzēja statusa apliecinājumi (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

Apliecinu, ka nekustamais īpašums tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

Apliecinu, ka nekustamais īpašums ir publiski pieejams un tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām.

Apliecinu, ka īpašumi tiek izmantoti pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai.

Iesniegumam pievienots dokuments (norādīt nosaukumu) 
  

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  
(paraksts)(vārds, uzvārds)

 

5. pielikums
Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2019
"Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību"

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

  
(datums) 

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums/vai fiziskās personas vārds, uzvārds Reģistrācijas numurs/ vai personas kods 
Juridiskā adrese/ vai deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tālrunis, e-pasts 

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese 
Kadastra numurs (i)  
Vienošanās starp nekustamā īpašuma īpašnieku un pašvaldību, kas noslēgta pirms sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecības, ierīkošanas vai maģistrālo koplietošanas inženierbūvju izbūves (vienošanās datums un numurs) 

Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• zemes gabals vai tā daļa tiek izmantota publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai – atvieglojumu 90 % par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta būvniecības vai ierīkošanas uzsākšanas ir noslēgta vienošanās starp zemes gabala īpašnieku un pašvaldību un objekts ir nodots ekspluatācijā.

• par saviem finanšu līdzekļiem izbūvētas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļa publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.) vai investēti savi līdzekļi jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, publiskas pludmales labiekārtošana, u.tml.), kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos – atvieglojumu 90 % apmērā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemērot līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar "X"):

• akts par objekta nodošana ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu;

• cits dokuments (norādīt nosaukumu)_________________________________________

Apliecinu, ka objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

  
(paraksts)(vārds, uzvārds)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41/2019Pieņemts: 17.12.2019.Stājas spēkā: 16.01.2020.Zaudē spēku: 28.12.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Ādažu Vēstis, 221, 15.01.2020.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322320
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2021","iso_value":"2021\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2020","iso_value":"2020\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2020.-12.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)