Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 715

Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 19. §)
Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, izmantojot de minimis atbalsta uzskaites sistēmu (turpmāk – sistēma);

1.2. sistēmas saturu, sistēmas izveidošanas un uzturēšanas, sistēmas datu izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtību;

1.3. lietotāju lomas un tiesības sistēmā;

1.4. kārtību, kādā piešķir, bloķē un anulē sistēmas lietošanas tiesības;

1.5. lietotāju piekļuves kārtību sistēmai;

1.6. veidlapu paraugus.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. Sistēmā uzkrāj informāciju par Latvijā piešķirto de minimis atbalstu komercsabiedrībām atbilstoši šādām de minimis atbalsta regulām (turpmāk visas kopā – de minimis regulas):

2.1. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013);

2.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013);

2.3. Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014);

2.4. Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulai (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas regula Nr. 360/2012).

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. atbalsta pretendents – komercsabiedrība, kura pretendē uz de minimis atbalstu saskaņā ar kādu no de minimis regulām;

3.2. de minimis atbalsta programma – atbalsta programma, kuras ietvaros komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar kādu no de minimis regulām;

3.3. ekonomiska vienība – Komisijas regulas Nr. 360/2012 piemērošanas kontekstā savstarpēji saistītas komercsabiedrības, starp kurām pastāv funkcionāla, ekonomiska, juridiska vai cita saikne, tai skaitā akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums;

3.4. komercsabiedrība – atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta otrās daļas 5. punktam;

3.5. komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija – Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā noteiktajam kompetenču sadalījumam;

3.6. lēmums par de minimis atbalsta piešķiršanu – atbalsta sniedzēja pieņemtais lēmums, noslēgtais līgums vai cits dokuments, kurš piešķir atbalsta pretendentam likumīgas tiesības saņemt de minimis atbalstu;

3.6.1 nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde – iestāde vai tās struktūrvienība, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic nacionāla līmeņa auditu vai revīziju;

3.7. viens vienots uzņēmums – atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktam.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 565; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

4. Fiziskas personas datu apstrādes mērķis ir piešķirtā de minimis atbalsta uzskaite, kas izriet no de minimis regulu prasībām, pieejamības nodrošināšana datiem par komercsabiedrībām piešķirto de minimis atbalstu un sistēmas lietotāja tiesību pārvaldība.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

5. Šajos noteikumos noteikto pienākumu izpildei atbalsta sniedzējs, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija, nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde un sistēmas administrators apstrādā šādus fiziskas personas datus:

5.1. vārds, uzvārds;

5.2. personas kods;

5.3. citas ziņas, ja tas nepieciešams šo noteikumu 4. punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

6. Lai nodrošinātu sistēmas savietojamību ar citām saistītajām informācijas sistēmām, Finanšu ministrija normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos slēdz starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu ar attiecīgās valsts informācijas sistēmas pārzini, kurā nosaka datu apmaiņas kārtību, datu drošības nosacījumus un citas pušu tiesības un pienākumus.

II. Lietotāju lomas un tiesības sistēmā

7. Sistēmā ir šādas lietotāju lomas:

7.1. atbalsta pretendents;

7.2. atbalsta sniedzējs – atbalsta programmu ievadītājs;

7.3. atbalsta sniedzējs – datu ievadītājs;

7.4. atbalsta sniedzējs – datu apstiprinātājs;

7.5. komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija – datu pārlūkotājs;

7.6. komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija – datu rediģētājs;

7.6.1 nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde – datu pārlūkotājs;

7.7. sistēmas administrators.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

8. Atbalsta pretendentam sistēmā ir šādas tiesības:

8.1. apskatīt pieejamo informāciju par sevi;

8.2. sagatavot, precizēt un apstiprināt elektronisko veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai (turpmāk – veidlapa) (1. pielikums) viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskas vienības līmenī atbilstoši šo noteikumu 20. un 47. punktam.

9. Atbalsta sniedzējam – atbalsta programmu ievadītājam sistēmā ir tiesības ievadīt informāciju par tā kompetencē esošajām de minimis atbalsta programmām.

10. Atbalsta sniedzējam – datu ievadītājam sistēmā ir šādas tiesības:

10.1. pārbaudīt atbalsta pretendenta veidlapā ietverto informāciju un atbilstību citiem attiecīgajā de minimis regulā iekļautajiem nosacījumiem;

10.2. pārbaudīt, vai atbalsta pretendenta kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts kopā ar plānoto nepārsniedz attiecīgajā Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto kopējo de minimis atbalsta summu un, ja attiecināms, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 pielikumos nacionālā līmenī noteikto de minimis atbalsta slieksni, vienlaikus ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus;

10.3. rezervēt atbalsta pretendentam plānoto de minimis atbalsta summu;

10.4. atcelt šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minēto rezervāciju;

10.5. reģistrēt atbalsta pretendentam piešķirto de minimis atbalsta summu;

10.6. ievadīt datus par reģistrētā de minimis atbalsta summas grozījumiem vai reģistrēt datu izmaiņas citos reģistrētā de minimis atbalsta datos;

10.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavot pārskatu par komercsabiedrībām piešķirto de minimis atbalstu.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 565)

11. Atbalsta sniedzējam – datu apstiprinātājam papildus šo noteikumu 10. punktā minētajām tiesībām sistēmā ir šādas tiesības:

11.1. ja tiek veikti šo noteikumu 10.6. apakšpunktā minētie reģistrētā de minimis atbalsta summas grozījumi, pārbaudīt atbalsta sniedzēja – datu ievadītāja sistēmā ievadīto de minimis atbalsta summas grozījumu pareizību un, apstiprinot tos, reģistrēt izmaiņas;

11.2. veikt datu importu sistēmā par piešķirto de minimis atbalstu.

12. Atbalsta sniedzēja vienam un tam pašam ierēdnim vai darbiniekam nedrīkst vienlaikus piešķirt šo noteikumu 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās lietotāju lomas.

13. Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai ar šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto lietotāja lomu, veicot uzraudzības funkciju, un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādei ar šo noteikumu 7.6.1 apakšpunktā minēto lietotāja lomu sistēmā ir šādas tiesības:

13.1. apskatīt pieejamo informāciju par komercsabiedrībām piešķirto de minimis atbalstu;

13.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavot pārskatu par komercsabiedrībām piešķirto de minimis atbalstu.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

14. Finanšu ministrijai kā komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijai – datu rediģētājam, veicot uzraudzības funkciju, papildus šo noteikumu 13. punktā minētajām tiesībām sistēmā ir šādas tiesības:

14.1. aktualizēt informāciju, kas iekļauta sistēmas klasifikatoros;

14.2. veikt izmaiņas sistēmā ievadītajos datos pēc atbalsta sniedzēja pieprasījuma, ja sistēmā noteikto ierobežojumu dēļ atbalsta sniedzējs pats nevar veikt nepieciešamās izmaiņas;

14.3. koriģēt sistēmā reģistrētā de minimis atbalsta summu un ievadīt citus datus atbalsta sniedzēja vietā, ja atbalsta pretendents veidlapā norādījis, ka komercsabiedrība ir sadalīta divās vai vairāk komercsabiedrībās un nepieciešams veikt piešķirtā de minimis atbalsta summas korekciju, bet sākotnējais de minimis atbalsta sniedzējs vairs neeksistē (pēc likvidācijas vai reorganizācijas) un tam nav saistību pārņēmēja;

14.4. īstenot sistēmas lietošanas rokasgrāmatā citas noteiktās tiesības.

15. Zemkopības ministrijai kā komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijai – datu rediģētājam papildus šo noteikumu 13. punktā noteiktajam ir tiesības aktualizēt informāciju, kas iekļauta sistēmas klasifikatoros par Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 pielikumos nacionālā līmenī noteikto de minimis atbalsta slieksni.

16. Komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijas vienam ierēdnim vai darbiniekam nedrīkst vienlaikus piešķirt šo noteikumu 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētās lietotāju lomas.

17. Atbalsta sniedzējs un komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija, ja nepieciešams, izstrādā iekšējo kārtību, kurā detalizētāk nosaka savai iestādei vai institūcijai atbilstošās lietotāju lomas, kā arī lietotāju tiesības un pienākumus.

18. Sistēmas administratoram sistēmā ir šādas tiesības:

18.1. piešķirt un anulēt lietotāju tiesības atbalsta sniedzējiem un komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijai;

18.2. bloķēt un atbloķēt lietotāju tiesības sistēmas lietotājiem;

18.3. pēc nepieciešamības veikt sistēmas auditācijas pierakstu apstrādi.

III. Sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, datu izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtība

19. Atbalsta sniedzējs – atbalsta programmu ievadītājs 10 darbdienu laikā pēc tā kompetencē esošās de minimis atbalsta programmas spēkā stāšanās vai pēc šo noteikumu 19.4. apakšpunktā noteiktās informācijas pieejamības sistēmā ievada un reģistrē, saglabājot ar unikālo kodu, šādu informāciju:

19.1. de minimis atbalsta programmas nosaukumu;

19.2. tā normatīvā akta nosaukumu un datumu, kurā ietverti attiecīgās de minimis atbalsta programmas nosacījumi;

19.3. de minimis atbalsta programmas spēkā esības periodu;

19.4. atbalsta sniedzējus, kuriem ir tiesības piešķirt de minimis atbalstu attiecīgās de minimis atbalsta programmas ietvaros.

20. Atbalsta pretendents pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam de minimis atbalsta saņemšanai sistēmā sagatavo un apstiprina šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju.

21. Atbalsta pretendents, iesniedzot atbalsta sniedzējam pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, pieteikumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

22. Atbalsta pretendents ir atbildīgs par veidlapā sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.

23. Atbalsta sniedzējs pārliecinās par atbalsta pretendenta sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās. Ja atbalsta pretendenta sniegtā informācija ir nepilnīga, atbalsta sniedzējs lūdz atbalsta pretendentu precizēt veidlapā sniegto informāciju un atbalsta sniedzēja noteiktajā termiņā iesniegt precizētu veidlapu.

24. Ja atbalsta sniedzējs konstatē, ka saskaņā ar atbalsta pretendenta veidlapā norādīto informāciju atbalsta pretendentam plānotais de minimis atbalsts kopā ar kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniegtu attiecīgajā Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto kopējo de minimis atbalsta summu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 pielikumos nacionālā līmenī noteikto de minimis atbalsta slieksni, vienlaikus ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus, jaunu de minimis atbalstu nepiešķir.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 565)

25. Atbalsta sniedzējam, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ir pienākums pārbaudīt šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minēto informāciju.

26. Ne vēlāk kā nākamās darbdienas laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētās pārbaudes un lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu atbalsta sniedzējs sistēmā ievada un reģistrē vismaz šādu informāciju:

26.1. atbalsta pretendenta – juridiskas personas reģistrācijas numuru un nosaukumu vai atbalsta pretendenta – fiziskas personas personas kodu, vārdu un uzvārdu;

26.2. atbalsta veidu (vai atbalsts piešķirts projektam atbalsta programmas ietvaros vai kā individuāls atbalsts);

26.3. atbalsta programmas nosaukumu, ja atbalsts piešķirts atbalsta programmas ietvaros;

26.4. normatīvo aktu, saskaņā ar kuru piešķirts de minimis atbalsts;

26.5. projekta identifikatoru (piemēram, atbalsta sniedzēja piešķirto projekta numuru un projekta nosaukumu);

26.6. Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. redakcija) kodu nozarei, kurā piešķirts de minimis atbalsts;

26.7. atbalsta instrumentu;

26.8. atbalsta nominālo summu;

26.9. atbalsta bruto dotācijas ekvivalentu;

26.10. datumu, kurā pieņemts lēmums par de minimis atbalsta piešķiršanu;

26.11. de minimis regulu, saskaņā ar kuru piešķirts de minimis atbalsts;

26.12. informāciju par atbalsta pretendenta noslēgto līgumu par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu, ja atbalsta pretendents pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 360/2012.

27. Ja atbalsta sniedzējs pēc pieteikuma saņemšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu sistēmā veic de minimis atbalsta rezervāciju, atbalsta sniedzējs sistēmā ievada informāciju, kas norādīta šo noteikumu 26. punktā. De minimis atbalsta rezervācijas gadījumā var neievadīt šo noteikumu 26.6., 26.9. un 26.10. apakšpunktā norādīto informāciju.

28. Ja atbalsta sniedzējs nav ievērojis šo noteikumu 26. punktā minēto termiņu un citos gadījumos, kad atbalsta sniedzēja reģistrējamā de minimis atbalsta summa kopā ar citu sistēmā jau reģistrētu de minimis pārsniedz Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto kopējo de minimis atbalsta summu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 pielikumos nacionālā līmenī noteikto de minimis atbalsta slieksni, vienlaikus ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus, atbalsta sniedzējs:

28.1. atceļ lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ja visa atbalsta pretendentam piešķirtā de minimis atbalsta summa pārsniedz Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto kopējo de minimis atbalsta summu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 pielikumos nacionālā līmenī noteikto de minimis atbalsta slieksni, vienlaikus ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus;

28.2. samazina lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norādīto de minimis atbalsta summu vai atceļ lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ja daļa no atbalsta pretendentam piešķirtās de minimis atbalsta summas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto kopējo de minimis atbalsta summu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 pielikumos nacionālā līmenī noteikto de minimis atbalsta slieksni, vienlaikus ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus;

28.3. nodrošina de minimis atbalsta atgūšanu, ja de minimis atbalsts jau ir izmaksāts.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 565)

29. De minimis atbalsta rezervāciju vai reģistrēšanu sistēmā nevar uzskatīt par lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, tā nedod tiesības atbalsta pretendentam pieprasīt de minimis atbalstu no atbalsta sniedzēja un nerada pienākumu atbalsta sniedzējam piešķirt atbalsta pretendentam de minimis atbalstu.

30. Atbalsta sniedzējs un komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc Eiropas Komisijas, audita vai revīzijas iestādes vai citas iestādes vai institūcijas pieprasījuma sagatavo pārskatu par komercsabiedrībām piešķirto de minimis atbalstu un iesniedz to iestādē vai institūcijā, kas to pieprasīja. Nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādēm var piešķirt šo noteikumu 7.6.1 apakšpunktā minēto lietotāju lomu, lai īstenotu šo noteikumu 13. punktā minētās tiesības.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

31. Finanšu ministrija nodrošina sistēmā reģistrēto datu publisku pieejamību par komercsabiedrībām kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu.

32. Zemkopības ministrija kā komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija – datu rediģētājs aktualizē sistēmā šo noteikumu 15. punktā minēto informāciju vienas darbdienas laikā no attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas.

IV. Sistēmas izveidošana un uzturēšana

33. Sistēmas turētājs un pārzinis ir Finanšu ministrija.

34. Finanšu ministrija nodrošina sistēmas lietošanas rokasgrāmatas izstrādi un aktualizēšanu.

35. Finanšu ministrija plāno sistēmas uzturēšanas izmaksas, organizē izmaiņu pieprasījumus, kā arī veic citas darbības, lai nodrošinātu sistēmas ilgtspēju.

36. Finanšu ministrija sistēmā ievadītos datus par piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 gadus no individuālā de minimis atbalsta piešķiršanas dienas vai no pēdējā de minimis atbalsta piešķiršanas dienas attiecīgās de minimis programmas ietvaros.

V. Sistēmas lietošanas tiesību piešķiršana un sistēmas lietotāju piekļuves kārtība

37. Lai piekļūtu sistēmai, atbalsta pretendents izmanto Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Fiziskas personas identitātes pārbaudi elektroniskajā vidē veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā identificē personas, kas iesniedz elektronisko dokumentu.

38. Sistēmas lietošanas tiesības atbalsta sniedzējiem, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijām un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādēm piešķir Finanšu ministrija.

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

39. Lai saņemtu vai anulētu sistēmas lietošanas tiesības, atbalsta sniedzējs, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde iesniedz Finanšu ministrijā iesnieguma veidlapu (2. pielikums).

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

40. Sistēmas administrators triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39. punktā minētās iesnieguma veidlapas saņemšanas izskata to, piešķir vai anulē lietotāju tiesības vai iesnieguma izpildi atsaka, norādot pamatojumu atteikumam.

41. Atbalsta sniedzējs, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija vai nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde triju darbdienu laikā no iestādes vai institūcijas lietotāja amata vai darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas iesniedz Finanšu ministrijā šo noteikumu 39. punktā minēto iesniegumu lietotāju tiesību anulēšanai. Sistēmas administrators pēc iesnieguma saņemšanas anulē sistēmas lietošanas tiesības attiecīgajam atbalsta sniedzēja, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijas vai nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādes lietotājam.

(MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

41.1 Sistēmas lietotājiem – Finanšu ministrijas darbiniekiem un ierēdņiem – sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanas un anulēšanas kārtību, kā arī pieslēgšanās kārtību sistēmai nosaka Finanšu ministrija.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

41.2 Sistēmas lietotājs – atbalsta sniedzējs, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde – sistēmai pieslēdzas, izmantojot vienotās pieteikšanās moduli.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

42. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

43. (Svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 570)

VI. Noslēguma jautājumi

44. Ar 2019. gada 1. jūliju atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

44.1. Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumus Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 251. nr.; 2016, 24. nr.);

44.2. Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumus Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 199. nr.; 2016, 73. nr.; 2017, 119. nr.);

44.3. Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumus Nr. 558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 199. nr.; 2016, 73. nr.; 2017, 119. nr.);

44.4. Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumus Nr. 741 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 251. nr.).

45. Šo noteikumu III un IV nodaļa stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

46. Atbalsta sniedzējs – atbalsta programmu ievadītājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45. punktā minētā datuma ievada sistēmā šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju par tā kompetencē esošām de minimis atbalsta programmām, kuru ietvaros de minimis atbalstu varēja piešķirt, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, ja minētā informācija nav ievadīta sistēmā.

47. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 1. pielikumā minēto veidlapu aizpilda sistēmā līdz 2021. gada 31. decembrim, tas norāda arī kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī vai, ja atbalsta pretendents saņēmis de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 360/2012, – ekonomiskas vienības līmenī.

48. Atbalsta pretendents, piesakoties de minimis atbalstam līdz 2021. gada 31. decembrim, sistēmā pārbauda, vai tajā ir iekļauti dati par tam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu. Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst atbalsta pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, atbalsta pretendents, sagatavojot šo noteikumu 1. pielikumā minēto veidlapu sistēmā, tai pievieno (augšupielādē) atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

49. Sistēmas datiem par atbalsta pretendentam līdz 2019. gada 30. jūnijam piešķirto de minimis atbalstu ir informatīva nozīme.

50. Līdz 2021. gada 31. decembrim atbalsta sniedzējs, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, pārbauda vismaz publiskajās informācijas sistēmās un atbalsta pretendenta sagatavotajā šo noteikumu 1. pielikumā minētajā veidlapā sistēmā norādīto informāciju par kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu.

51. Finanšu ministrija nodrošina šo noteikumu 31. punktā norādīto datu publisku pieejamību ar 2020. gada 1. janvāri.

51.1 Līdz 2022. gada 31. janvārim sistēmas lietotājam – atbalsta sniedzējam, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcijai un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestādei – sistēmas administrators piešķir lietotājvārdu un paroli. Līdz 2022. gada 31. decembrim minētais sistēmas lietotājs sistēmai pieslēdzas, izmantojot tam piešķirto lietotājvārdu un paroli vai vienotās pieteikšanās moduli atbilstoši šo noteikumu 41.2 punktam. No 2023. gada 1. janvāra  sistēmas lietotājs sistēmai pieslēdzas tikai atbilstoši šo noteikumu 41.2 punktā noteiktajai kārtībai.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

51.2 Šo noteikumu 51.1 punktā minētais sistēmas lietotājs līdz 2022. gada 31. decembrim sistēmā ievada savu personas kodu, lai nodrošinātu pieslēgšanos sistēmai atbilstoši šo noteikumu  41.2 punktā noteiktajai kārtībai. Ja noteiktajā termiņā šo noteikumu 51.1 punktā minētais sistēmas lietotājs nav ievadījis sistēmā savu personas kodu, tas, lai piekļūtu sistēmai, Finanšu ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu (2. pielikums).

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

51.3 Sistēmas lietotājs – atbalsta sniedzējs, komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija un nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde –, kuram sistēmas administrators sistēmas lietotāja tiesības piešķir no 2022. gada 1. februāra, sistēmai pieslēdzas atbilstoši šo noteikumu 41.2 punktā noteiktajai kārtībai.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

52. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 715
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai
Veidlapas sagatavošanas datums 
Veidlapas identifikācijas numurs 

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu

1.1. Vispārīga informācija1

Nosaukums/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/personas kods (ja personas kods ir mainīts, jānorāda arī iepriekšējais personas kods) 

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai2

Saistītās komercsabiedrības nosaukumsSaistītās komercsabiedrības reģistrācijas numursAtbilstība kritērijiem (atbalsta pretendentam jāatbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem)
  

de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums pretendenta komercsabiedrībā

de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības iecelt vai atlaist pretendenta komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu

de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz citu komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem, vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz pretendenta komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem

de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, vai kāda cita komercsabiedrība, kas ir vēl kādas citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības pretendenta komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem pretendenta komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem

de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem (autonoma komercsabiedrība)

1.3. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību ekonomiskās vienības definīcijai (ja de minimis atbalsta pretendents pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 360/2012)

Saistītās komercsabiedrības nosaukumsSaistītās komercsabiedrības reģistrācijas numursAtbilstība kritērijiem (atbalsta pretendentam jāatbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem)
  

de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums pretendenta komercsabiedrībā

de minimis atbalsta pretendentam ir funkcionāla, ekonomiska, juridiska vai cita saikne ar citu komercsabiedrību

de minimis atbalsta pretendents neatbilst iepriekš minētajam kritērijam (autonoma komercsabiedrība)

1.4. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskas vienības līmenī, ja pēdējo triju gadu laikā de minimis atbalsta pretendents ir apvienots, iegādāts vai sadalīts

  Izmaiņas pēdējo triju gadu laikā nav notikušas 
  Atbalsta pretendenta sadalīšanās 
 Sadalīšanās datums  
 Komercsabiedrība pirms sadalīšanās 
 Komercsabiedrības nosaukumsKomercsabiedrības reģistrācijas numurs 
    
 Komercsabiedrības pēc sadalīšanās 
 Komercsabiedrības nosaukumsKomercsabiedrības reģistrācijas numurs 
    
    
   
  Atbalsta pretendenta apvienošanās, atbalsta pretendents ir iegādāts vai iegādājies citu komercsabiedrību 
 Apvienošanās vai iegādes datums  
 Komercsabiedrības pirms apvienošanās vai iegādes 
 Komercsabiedrības nosaukumsKomercsabiedrības reģistrācijas numurs 
    
    
 Komercsabiedrība pēc apvienošanās vai iegādes 
 Komercsabiedrības nosaukumsKomercsabiedrības reģistrācijas numurs 
    
   

2. De minimis atbalsta pretendenta saņemtais de minimis atbalsts autonoma uzņēmuma3, viena vienota uzņēmuma vai ekonomiskas vienības līmenī4

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentam kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 autonoma uzņēmuma vai viena vienota uzņēmuma līmenī vai kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012 autonoma uzņēmuma vai ekonomiskas vienības līmenī

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanu
Komercsabiedrības reģistrācijas numursKomercsabiedrības nosaukumsDe minimis atbalsta sniedzējsEiropas Savienības regulējums, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirts5Atbalsta instrumentsPiešķirtā de minimis atbalsta nominālā summa (euro)Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)
        

2.2. Piešķirtās de minimis atbalsta summas sadalījums pa komercsabiedrībām, ja ir notikusi atbalsta pretendenta sadalīšanās (ja de minimis atbalsta summu nav iespējams noteikt katrai jaunajai komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās komercsabiedrības pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā)

2.2.1. Komercsabiedrībai piešķirtais atbalsts pirms sadalīšanās
Komercsabiedrības nosaukumsKomercsabiedrības reģistrācijas numursEiropas Savienības regulējums, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirts6Piešķirtā de minimis atbalsta nominālā summa (euro)Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)
     
2.2.2. Uz komercsabiedrībām attiecināmais de minimis atbalsts pēc sadalīšanās
Komercsabiedrības nosaukumsKomercsabiedrības reģistrācijas numursEiropas Savienības regulējums, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirts7Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)
    
    

2.3. Informācija par plānoto vai saņemto citu valsts atbalstu tam pašam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām

Vai plānota de minimis atbalsta kumulācija
Atbalsta saņēmējsAtbalsta sniedzējsNormatīvais akts, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirtsAtbalsta instrumentsAtbalsta piešķiršanas datums8Atbalsta summa tām pašām attiecināmajām izmaksām (nominālā) (euro)Bruto subsīdijas ekvivalentsAtbalsta intensitāte (%)
        
        

Piezīmes.
1 Norādiet informāciju par sevi. Ja esat fiziska persona, kura plāno veikt vai veic saimniecisko darbību, norādiet vārdu, uzvārdu un personas kodu.
2 Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu komercsabiedrību starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu uzņēmumu. Norādiet visas komercsabiedrības, kuru starpā pastāv vismaz viena no šādām attiecībām (arī ar vienas vai vairāku citu komercsabiedrību starpniecību).
3 Aizpilda autonoma uzņēmuma līmenī, ja atbalsta pretendentam nav saistīto uzņēmumu atbilstoši šā pielikuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.
4 Ar 2022. gada 1. janvāri sistēmā ir pilnīga informācija par iepriekš piešķirto de minimis atbalstu, kas nepieciešama uzskaites nodrošināšanai un limitu pārbaudei, un atbalsta pretendentam šī pielikuma sadaļa nav jāaizpilda.
5 Norādiet: Regula Nr. 1408/2013, Regula Nr. 717/2014, Regula Nr. 1407/2013 vai Regula Nr. 360/2012
6 Norādiet: Regula Nr. 1408/2013, Regula Nr. 717/2014, Regula Nr. 1407/2013 vai Regula Nr. 360/2012.
7 Norādiet: Regula Nr. 1408/2013, Regula Nr. 717/2014, Regula Nr. 1407/2013 vai Regula Nr. 360/2012.
8 Ja atbalstu tikai plānots saņemt, informācija nav jāsniedz.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 715

(Pielikums MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

Iesnieguma veidlapa de minimis atbalsta uzskaites sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanai un anulēšanai
Informācija par iestādi, kura pieprasa lietotāja tiesību piešķiršanu/anulēšanu
Iestādes nosaukums 
 
Adrese 
 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds* 
 
Amats 
 
Tālrunis E-pasts 
 

 

Informācija par lietotāju, kuram nepieciešams piešķirt/anulēt tiesības sistēmā
Vārds, uzvārds 
 
Personas kods 
 
Iestādes nosaukums 
 
Amats 
 
Tālrunis E-pasts 
 
 Lietotāja lomaPiešķirtAnulēt
 atbalsta sniedzējs – atbalsta programmu ievadītājs
 atbalsta sniedzējs – datu ievadītājs
 atbalsta sniedzējs – datu apstiprinātājs
 komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija – datu pārlūkotājs
 komercdarbības atbalsta uzraudzības institūcija – datu rediģētājs
 nacionālā līmeņa audita vai revīzijas iestāde – datu pārlūkotājs
 

Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona ar parakstu apliecina, ka:

1) lietotājs ir informēts par viņa personas datu nodošanu Finanšu ministrijai un iespēju iepazīties ar savu personas datu apstrādi Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv;

2) sniegtā informācija ir patiesa un lietotājs ir iepazinies ar sistēmas lietošanas un drošības noteikumiem un apņemas tos ievērot;

3) piešķirtās lietotāja tiesības sistēmā ir nepieciešamas amata vai darba pienākumu izpildei, kas saistīti ar de minimis atbalsta piešķiršanu un uzraudzību.

Iestādes vadītājs/ pilnvarotā persona**   
 Vārds, uzvārds, paraksts Datums

Piezīmes.

1. Personas datu pārzinis ir Finanšu ministrija, personas datu apstrādes nolūks – lietotāja tiesību pārvaldība.

2. * Aizpilda, ja iestādei ir noteikta persona, kas atbild par lietotāja tiesību pieprasījumiem.

3. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 715Pieņemts: 21.11.2018.Stājas spēkā: 01.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 07.12.2018. OP numurs: 2018/241.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303512
{"selected":{"value":"29.01.2022","content":"<font class='s-1'>29.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.01.2022","iso_value":"2022\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2021","iso_value":"2021\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-28.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2019","iso_value":"2019\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-27.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2019","iso_value":"2019\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2019.-28.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"