Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 50/2013

2013. gada 30. oktobrī
Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai
Apstiprināts Salaspils novada domes sēdē
2013. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 28, 82. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Pašvaldības līdzfinansējums – Salaspils novada pašvaldības finansējums, ko piešķir Salaspils novada dome (turpmāk – dome) teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai, lai īstenotu pretendenta projekta pieteikumu;

1.2. Pašfinansējums – finansiālo līdzekļu apjoms, ko nodrošina pretendents sava pieteiktā projekta īstenošanai;

1.3. Dzīvojamā māja:

1) ēka, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā, tai piederīgās palīgēkas (būves), zeme, uz kuras tās atrodas, ja zeme kopā ar dzīvojamo māju veido vienotu nekustamo īpašumu vai ietilpst dzīvojamo māju veidojošo dzīvokļu īpašumu sastāvā;

2) vai ēka, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja, tai piederīgās ēkas (būves) un piesaistītais zemesgabals, uz kura tās atrodas, ja zeme kopā ar dzīvojamo māju neveido vienotu nekustamo īpašumu.

1.4. Individuālā dzīvojamā māja – individuālās ģimeņu mājas, arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja;

1.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar būves kadastrālās uzmērīšanas lietu ir trīs vai vairāk dzīvokļi;

1.6. Piesaistītais zemesgabals:

1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā vai nomā esošs publiski pieejams zemesgabals, uz kura uzcelta daudzdzīvokļu māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi un uz kura, saskaņā ar nomas līguma noteikumiem nomniekam ir tiesības veikt būvniecību;

2) individuālās dzīvojamās mājas īpašniekam piederošs vai nomā esošs, publiski pieejams zemesgabals, uz kura uzcelta individuālā dzīvojamā māja.

1.7. Pagalms – publiski pieejama ārtelpa māju apbūvē, kuru ierobežo, vai kuram piekļaujas brīvi stāvošas vai savienotas mājas un kas paredzēta šo māju iedzīvotāju rekreācijas un saimniecisko vajadzību nodrošināšanai;

1.8. Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

1.9. Iebrauktuve, piebrauktuve un caurbrauktuve – speciāli izbūvēts brauktuves posms, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no valsts vai pašvaldības ceļa (ielas) braucamās daļas līdz īpašumam, pagalmam to ceļiem un autostāvvietām;

1.10. Ietve – gājējiem paredzēts un atbilstoši izbūvēts cietā seguma celiņš, kas nodrošina piekļuvi mājas ieejām no ceļa (ielas) vai pagalma to ceļiem un autostāvvietām, nodrošina vides pieejamību māju ieejām, pilsētvides objektiem, kā arī veido savienojumu ar visiem funkcionāli nepieciešamajiem dzīvojamās vides infrastruktūras objektiem;

1.11. Zāliens – speciāli ierīkotas, regulāri koptas un pļautas apstādījumu platības, kas blīvi nosegtas ar zemu augošu zāliena augu zelmeni;

1.12. Dzīvžogs – kokaugu rindveida stādījums ar mērķi vizuāli vai fiziski norobežot teritoriju vai tās daļu;

1.13. Pretendents:

1) dzīvokļu īpašnieku kopība;

2) fiziska persona – individuālās dzīvojamās mājas īpašnieks.

1.14. Pretendenta pilnvarotā persona – fiziska vai juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki vai individuālās dzīvojamās mājas īpašnieks normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir pilnvarojuši pārstāvēt viņu intereses pilnvarojumā norādītajos jautājumos;

1.15. Projekta pieteikums – pretendenta iesniegtie dokumenti domei pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai;

1.16. Pretendentu apvienība – vairāki pretendenti (dzīvokļu īpašnieku kopības), kas iesniedz vienu kopēju projekta pieteikumu par vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar kopēju pagalmu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2015; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016)

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu, kas ir publiski pieejama, neiežogota teritorija, labiekārtošanas pasākumu īstenošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sakārtot pievedceļus un transporta kustību pagalmos, uzlabot apstādījumu kvalitāti, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt vides pieejamību.

4. Projekta pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām darbībām (aktivitātēm) var iesniegt ne biežāk kā reizi 10 (desmit) gados.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2015)

II. Atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs

5. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir šādām aktivitātēm:

5.1. Pievedceļu un pagalmu (iekškvartālu) ceļu izbūvei;

5.2. pagalmu (iekškvartālu) apgaismojuma izbūvei un ierīkošanai;

5.3. aktīvās atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai;

5.4. atkritumu konteineru laukumu, veļas žāvēšanas nojumes un citu saimniecības objektu izveidošanai un labiekārtošanai;

5.5. gājēju celiņu un ietvju izbūvei, nodrošinot vides pieejamības prasības;

5.6. apstādījumu zonu atjaunošanai pagalmos;

5.7. lietus ūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošanai vai izbūvei piesaistītajā zemesgabalā;

5.8. transportlīdzekļu autostāvvietu ierīkošanai pie dzīvojamās mājas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021; 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2022)

6. Neattiecināmās izmaksas:

6.1. (svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018);

6.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016);

6.3. (svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018);

6.4. (svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018);

6.5. (svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018);

6.6. Pretendenta pieteikuma un projekta dokumentācijas sagatavošana līdzfinansējuma saņemšanai.

6.7. izmaksas par aktivitātēm, kas nav minētas noteikumu 5. punktā, kā arī izmaksas, kas pārsniedz noteikumu 9. punktā norādīto limitu;

6.8. būvdarbu izmaksas, kas radušās pirms noteikumu 33. punktā minētā līguma noslēgšanas;

6.9. citas izmaksas, kas nav minētas noteikumu 7. punktā;

6.10. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2022).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022)

7. Attiecināmās izmaksas:

7.1. ja iesniegtais projekta pieteikums tiek atbalstīts un saskaņā ar domes lēmumu tam tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, pašvaldība 100 % apmērā finansē:

7.1.1. teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādes izmaksas, t.sk. aktualizēta topogrāfisko uzmērījumu plāna sagatavošanas un nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanas izmaksas;

7.1.2. autoruzraudzības izmaksas;

7.1.3. būvuzraudzības izmaksas.

7.2. būvdarbu izmaksas atbilstoši noteikumu 9. punktā noteiktajam līdzfinansējuma apmēram.

7.3. Ja iesniegtais projekta pieteikums tiek atbalstīts un saskaņā ar domes lēmumu tam tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, pašvaldība finansē teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafiskās dokumentācijas (būvprojekta minimālā sastāvā un labiekārtošanas darbu tāmes izstrādes izmaksas), kopā līdz 3000,00 euro ar PVN apmērā.

7.4. Lai pašvaldība finansētu Pretendenta veiktos izdevumus par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi, Pretendents ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc projekta realizācijas (objekta nodošana ekspluatācijā) iesniedz domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) vai nosūta uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@salaspils.lv šādus dokumentus:

7.4.1. iesniegumu par noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā pašvaldības finansējuma piešķiršanu, pievienojot rēķinu par finansējuma apmaksu;

7.4.2. apliecinātu kopiju pakalpojuma līgumam, kas noslēgts starp Pretendentu un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādātāju;

7.4.3. darba nodošanas-pieņemšanas akta apliecinātu kopiju par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi;

7.4.4. maksājuma veikšanu apliecinošus dokumentus (maksājuma uzdevums).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016; 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.41/2016; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

8. Pašvaldības līdzfinansējums teritorijas labiekārtošanai tiek piešķirts atbilstoši gadskārtējā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēram.

9. Pretendents var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas minētas noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā, bet ne vairāk kā 400,00 euro uz vienu iedzīvotāju, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu projekta pieteikuma iesniegumā norādītajā dzīvojamā mājā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 43/2014; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

10. Projekta īstenošanu uzsāk pēc tam, kad ir pieņemts domes lēmums par līdzfinansējuma apstiprināšanu un ir noslēgti līgumi ar domi, kas minēti šo noteikumu 31. un 33. punktā.

(Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 28/2018 redakcijā)

11. Gadījumā, ja zemesgabals, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, robežojas ar blakus esošu zemesgabalu, uz kura atrodas cita daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un šie zemesgabali veido kopēju pagalmu, vai to pašreizējā izmantošana citādi ir savstarpēji saistīta, pretendentiem ir iespēja vienoties par kopēju iesniegumu.

12. Iepirkumus par būvdarbu veikšanu, kas nepieciešami pieteiktā projekta īstenošanai, veic pašvaldība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, iepirkuma komisijā pieaicinot pretendenta pilnvaroto personu.

III. Pretendentiem izvirzāmās prasības

13. Uz pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja:

13.1. projekta pieteikuma iesniegšanas dienā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās parādsaistības par aprēķinātiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem pārsniedz 25 % no iepriekšējā gadā aprēķinātiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem;

13.2. individuālās dzīvojamās mājas īpašniekam ir nekustamā īpašuma nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro;

13.3. pretendents vai tā pilnvarotā persona ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā atrodas likvidācijas procesā;

13.4. pretendents vai tā pilnvarotā persona pieteikumā pašvaldībai ir sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar plānoto pasākumu īstenošanu;

13.5. ekspluatācijā dzīvojamā māja nodota mazāk kā pirms 10 gadiem.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

IV. Iesniegumu iesniegšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

14. Iesniegumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dome izsludina atbilstoši pašvaldības budžetā šim mērķim plānotajam finansējumam. Ja projektu iesniegumu atlases laikā netiek noslēgti līgumi par visu gadam pieejamo pašvaldības līdzfinansējumu, pašvaldība izsludina nākamās iesniegumu atlases kārtas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

15. Paziņojumu par iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dome izsludina pašvaldības bezmaksas izdevumā "Salaspils Vēstis" un pašvaldības mājas lapā internetā (www.salaspils.lv).

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā, kas grozīta ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

V. Reģistrācijas kārtība pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

16. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents vai tā pilnvarotā persona noteikumu 15. punktā minētā paziņojuma norādītajā termiņā iesniedz, ievērojot noteikumu 20. punktu, domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums).

(Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 28/2018 redakcijā, kas grozīta ar 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

16.1 Ja teritorijas labiekārtošanas projekta risinājumi ir saistīti ar koku ciršanu, personai pirms noteikumu 17., 18. un 30.3. punktā minēto dokumentu iesniegšanas ir jāsaņem pašvaldības Administrācijas Attīstības daļas vides inženiera saskaņojums.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

17. Ja pretendents ir juridiska persona, iesniegumam pievieno:

17.1. (svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018);

17.2. Sertificēta būvspeciālista izstrādātu teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafisko dokumentāciju (būvprojekts minimālā sastāvā), kas saskaņota ar tehnisko noteikumu izdevēju organizācijām, pašvaldības Administrācijas Tehniskās daļas ainavu arhitektu, Attīstības daļas vides inženieri un Būvvaldi;

17.3. Labiekārtošanas darbu tāmi, kuru izstrādājis būvspeciālists, atbilstoši 17.2. apakšpunktā minētajam labiekārtošanas projektam, un kura ir saskaņota ar domes administrācijas Tehniskās daļas vadītāju. Ja projektā ir paredzēti būvdarbi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ietilpst neattiecināmās izmaksās, pretendents iesniedz atsevišķu tāmi par attiecināmajām izmaksām un atsevišķu tāmi par neattiecināmajām izmaksām.

17.4. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (kopsapulces protokols vai balsošanas protokols, ja kopības lēmums pieņemts aptaujas kārtībā – nesasaucot kopsapulci), kas nav vecāks par 24 mēnešiem, ar pievienotiem lēmumu projektiem, kas izsniegti dzīvokļu īpašniekiem un saņemti atpakaļ ar dzīvokļu īpašnieku balsošanas atzīmēm, saskaņā ar 5. pielikumu.

17.5. Teritorijas apsekošanas aktu (3. pielikums).

17.6. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādātāja izsniegtu cenas piedāvājumu par pilna būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām. Apliecinājumā jābūt norādītam, ka cenas piedāvājums ir spēkā vismaz 24 mēnešus no tā izsniegšanas dienas. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas pārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, šo izmaksu starpību sedz pats pretendents.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 43/2014; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016; 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2016; 30.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022)

17.1 Pirms būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas saskaņošanai administrācijas Tehniskās daļas ainavu arhitektam un Attīstības daļas vides inženierim, pretendents nodrošina dzīvokļu īpašnieku informēšanu, par būvprojektā paredzētajām darbībām un risinājumiem, publiski pieejamā vietā (mājas trepju telpa, mājas pagalms, u.c.,) izvietojot būvprojekta ģenerālplānu un paskaidrojošo rakstu drukātā formātā vai organizējot dzīvokļu īpašnieku informatīvo sanāksmi klātienē.

(Salaspils novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3/2022 redakcijā)

18. Ja pretendents ir fiziska persona (individuālās dzīvojamās mājas īpašnieks), iesniegumam pievieno:

18.1. Pilnvaru par tiesībām pārstāvēt pretendentu un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem, ja iesniegumu iesniedz pretendenta pilnvarotā persona;

18.2. Zemes īpašnieka rakstisku piekrišanu labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals atrodas īpašnieka (īpašnieku) nomā un nomas līgumā nav paredzētas tiesības veikt labiekārtošanas darbus iznomātajā zemesgabalā;

18.3. Nomas līguma kopiju, ja plānotie darbi tiek veikti uz zemesgabala, kurš nepieder pretendentam;

18.4. Sertificēta būvspeciālista izstrādātu teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafisko dokumentāciju (būvprojekts minimālā sastāvā), kas saskaņota ar tehnisko noteikumu izdevēju organizācijām, pašvaldības Administrācijas Tehniskās daļas ainavu arhitektu, Attīstības daļas vides inženieri un Būvvaldi;

18.5. Labiekārtošanas darbu tāmi, kuru izstrādājis sertificēts būvspeciālists, atbilstoši noteikumu 18.4. apakšpunktā minētajam labiekārtošanas būvprojektam, un kura ir saskaņota ar domes administrācijas Tehniskās daļas vadītāju. Ja projektā ir paredzēti būvdarbi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ietilpst neattiecināmās izmaksās, pretendents iesniedz atsevišķu tāmi par attiecināmajām izmaksām un atsevišķu tāmi par neattiecināmajām izmaksām.

18.6. Teritorijas apsekošanas aktu (3. pielikums).

18.7. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādātāja izsniegtu cenas piedāvājumu par pilna būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām. Apliecinājumā jābūt norādītam, ka cenas piedāvājums ir spēkā vismaz 12 mēnešus no tā izsniegšanas dienas. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas pārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, šo izmaksu starpību sedz pats pretendents.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 43/2014; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022)

18.1 Pretendents, kas iesniedz projekta pieteikumu tikai aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve" realizācijai, iesniegumam pievieno tikai noteikumu VI1 nodaļā noteiktos dokumentus.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

19. Pretendentam pilnvarojot personu komunikācijai ar pašvaldību par iesniegtā projekta pieteikuma realizāciju, pilnvarojumā jānosaka finansu līdzekļu izmaiņu apmērs, par kādu pilnvarotā persona ir tiesīga pārstāvēt pretendenta intereses pieteiktā projekta realizēšanā, ja izstrādājot būvprojektu, labiekārtošanas darbu izmaksas atšķirsies no projekta pieteikumā noteiktajām.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2016)

20. Projekta pieteikumu pievienojot būvprojekta dokumentāciju, kurā iekļauta grafiskā informācija identiska tai, kas ir saskaņota Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Projekta pieteikumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) vai nosūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā. Projekta pieteikumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt pašvaldībā, nosūtot uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@salaspils.lv.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

21. Ja projekta pieteikumu iesniedz personīgi, par iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldības zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

22. Ja pa pastu sūtītais projekta pieteikums ir nosūtīts līdz iesniegšanas beigu termiņam un saņemts pašvaldībā ne vēlāk kā piecas dienas pēc beigu termiņa, tiek uzskatīts, ka tas ir iesniegts termiņā.

23. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

23.1. Projekta pieteikumu iesniedz vienā eksemplārā;

23.2. Projekta pieteikumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību (ja kāds no iesnieguma pielikumiem ir kopija nevis oriģināls), projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta pieteikuma iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

24. Lai sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu, pretendentu pārstāvis ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms dokumentu iesniegšanas var konsultēties pie šādiem domes Administrācijas speciālistiem: 1) Tehniskās daļas vadītāja, 2) Tehniskās daļas ainavu arhitekta 3) Tehniskās daļas hidrotehnisko būvju inženiera, 4) Attīstības daļas vadītāja.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

24.1 Lai saņemtu 17.2., 17.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto speciālistu saskaņojumus, pretendentu pārstāvis ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas termiņa beigām iesniedz visus nepieciešamos dokumentus attiecīgajam domes administrācijas un Salaspils novada pašvaldības iestādes "Salaspils novada Būvvalde" darbiniekam, kuri trīs darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas tos izvērtē un saskaņo vai, ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi (kļūdas, neatbilstības, neprecizitātes), tos nesaskaņo un sagatavo rakstisku pārskatu par konstatētajiem trūkumiem, kuru nodod pretendentu pārstāvim. Šādā gadījumā pretendentu pārstāvim konstatētie trūkumi jānovērš un jāiesniedz uz atkārtotu saskaņošanu ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

(Salaspils novada domes 30.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 24/2017 redakcijā)

VI. Pieteikumu novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

25. Saņemtos projekta pieteikumus divu nedēļu laikā no to iesniegšanas sākotnēji izvērtē ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija no pašvaldības administrācijas speciālistiem atbilstoši šo noteikumu 28. punktā vai attiecīgi 30.8 punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas rezultātus iesniedz domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejai atzinuma sagatavošanai.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2015; 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2016; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

26. Domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja divu nedēļu laikā no domes administrācijas speciālistu vērtējumu saņemšanas sagatavo atzinumu domei par līdzfinansējuma piešķiršanu konkrēta projekta pieteikuma realizēšanai. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tā apmēriem un mērķiem teritorijas labiekārtošanā, pieņem dome.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016)

27. Saņemtos projekta pieteikumus vērtē atbilstoši noteikumu prasībām un noteikumu 28. punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

27.1 Projekta pieteikumu nevērtē un noraida, ja tas nav iesniegts noteiktajā termiņā vai iesniegtajā dokumentācijā 24.1 punktā noteiktajā laikā nav novērsti konstatētie trūkumi.

(Salaspils novada domes 10.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 21/2016 redakcijā)

28. Vērtēšanas kritēriji un attiecīgi iegūstamo punktu skaits:

28.1. kritērijs: Deklarēto iedzīvotāju skaits

par katru vienu deklarēto iedzīvotāju pretendents iegūst 0,03 punktus, bet maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 10

28.2. kritērijs: Projekta lietderība
 

Nr. p.k.Kritērija apraksts
 
Iegūtais punktu skaitsPiezīmes
1.Kompleksi risināta labiekārtojuma pārbūve visā zemes gabalā, kas ir projektu iesniedzēju īpašumā vai nomā:• projektā paredzētas vairākas aktivitātes. (neviena no aktivitātēm nevar būt mazāka par 3 % no projekta kopējām izmaksām, un katras aktivitātes īstenošanas izmaksas sastāda ne mazāk kā 3 % no projekta kopējām izmaksām);

• projektā aptverti vairāku māju piesaistāmie zemes gabali ar kopīgu pagalmu, ja projektu iesniedz vairāku māju īpašnieki;

• uzlabots funkcionālais plānojums un pagalma izmantošanas lietderība.
 

10 
2.Kompleksi risināta labiekārtojuma pārbūve daļā no zemes gabala, kas ir projektu iesniedzēju īpašumā vai nomā:• projektā paredzētas vairākas aktivitātes un katras aktivitātes īstenošanas izmaksas sastāda ne mazāk kā 3 % no projekta kopējām izmaksām);

• atrisinātas galvenās labiekārtojuma problēmas, pamatojot ar teritorijas pirmsprojekta apsekošanas aktu (3. pielikums).
 

5 
3.Projektā paredzēts atrisināt vienu – aktuālāko labiekārtošanas problēmu, veicot vienuaktivitāti (piemēram, uzlabot pagalma ceļu segumu kvalitāti, izbūvēt teritorijas apgaismojumu, veikt transportlīdzekļu stāvlaukuma vai trotuāra izbūvi, apstādījumu sakārtošanu, sporta zonas izveidi, u.c.).1 

28.3. kritērijs: Pašfinansējums (pretendenta līdzdalības apjoms):
 
Kritērija apraksts
 
Iegūtais punktu skaitsPiezīmes
Kompleksi risinātam labiekārtojuma projektam (ne mazāk kā 4 aktivitātes) maksimālais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 90 % no attiecināmajām izmaksām.Palielinot pretendenta pašfinansējuma daļu % no 10 līdz 50, par katru procentpunktu tiek papildus iegūti 0,5 punkti.
 
0 - 20 
Labiekārtojuma projektam, kurā paredzēts īstenot mazāk nekā 4 aktivitātes, maksimālais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 50 % no attiecināmajām izmaksām.Palielinot pretendenta pašfinansējuma daļu % no 50 līdz 70, par katru procentpunktu tiek papildus iegūti 0,5 punkti.
 
0 - 10 

28.4. kritērijs: Labiekārtojamās teritorijas platība
 
Projekta pieteikumā norādītā zemes gabala platība uz vienu deklarēto iedzīvotāju m2Iegūtais punktu skaitsPiezīmes
Virs 15010 
No 100 līdz 1507 
No 30 līdz 1005 
Līdz 303 

28.5. kritērijs: Kompleksa pieeja dzīvojamai mājai piederošā vai nomā esoša īpašuma sakārtošanā
 
Kritērija apraksts
 
Iegūtais punktu skaits(vienk.renov.karte Nr. 2)
Dzīvojamā mājā ir veikti kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (māja ir siltināta )10Iesniegumam pievienoti apliecinoši dokumenti (apliecinājuma karte)
Dzīvojamā mājā veikti daļēji energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vai teritorijas labiekārtošanas darbi, kas veikti par īpašnieku līdzekļiem iepriekšējos desmit gados3Iesniegumam pievienoti apliecinošus dokumentus – būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju, vai apliecinājuma karti

28.6. kritērijs: Īpašuma sakoptība

Punkti tiek piešķirti par iepriekšējos 5 gados iegūtām vietām konkursā "Par sakoptāko īpašumu Salaspils novadā" šādā apmērā:

1) par iegūto 1. vietu – 10 punkti;

2) par iegūto 2. vietu – 5 punkti;

3) par iegūto 3. vietu – 3 punkti.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.43/2014; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

29. Kopējais iegūto punktu skaits saskaņā ar noteikumu 28. punkta noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem veido no 0 līdz 70 punktus.

30. Kritēriju vērtēšanas secība:

30.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu prasībām, vai projekta pieteikums satur visu vērtēšanai nepieciešamo informāciju. Ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu prasībām, tā vērtēšanu neturpina;

30.2. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu prasībām, vērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 28. punktā vai attiecīgi 30.8 punktā noteiktajiem kritērijiem;

30.3. Dome, pamatojoties uz Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam ar lielāko punktu skaitu;

30.4. Domes lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu nosūta pretendentam vai tā pilnvarotai personai pa pastu desmit darbdienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas, kā arī publicē elektroniski pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv visu līdzfinansējuma saņēmēju nosaukumus (vārdus un uzvārdus, ja finansējuma saņēmēji ir fiziskas personas).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2015)

VI.1 Atsevišķi noteikumi aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve" realizācijai

(Nodaļa Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

30.1 Pretendents – dzīvokļu īpašnieku kopība – ir tiesīgs pieteikties aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve" realizācijai, ja pēdējo 10 (desmit) gadu laikā saskaņā ar attiecīgās dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu nav realizēts dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas projekts un saņemts tā realizācijai pašvaldības līdzfinansējums, t.sk., bērnu rotaļu un/vai jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūvei, vai pēdējo 10 (desmit) gadu laikā ar pašvaldības finansējumu nav izbūvēts bērnu rotaļu un/ vai jauniešu aktīvās atpūtas laukums.

Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve pieļaujama vietās, kur laukuma novietojums neatrodas tiešā atkritumu konteineru tuvumā (attālums nav mazāks par 30 metriem).

(Salaspils novada domes 30.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 24/2017 redakcijā)

30.2 Pieteikumu var iesniegt pretendenta vai pretendentu apvienības pilnvarotais pārstāvis.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

30.3 Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

30.3 1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurš nav vecāks par 24 mēnešiem un kurā ir lemts par to, ka:

30.3 1.1. dzīvokļu īpašnieki izsaka gribu izbūvēt viņiem kopīpašumā esošajā zemesgabalā bērnu rotaļu un/vai jauniešu aktīvās atpūtas laukumu;

30.3 1.2. dzīvokļu īpašnieki apņemas noslēgt beztermiņa līgumu ar pašvaldību par bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma uzturēšanu tehniskā kārtībā un kopšanu, kā arī publisku pieejamību, un nodrošināt ar saviem finanšu līdzekļiem tā kvalitatīvu un drošu funkcionēšanu.

30.3 2. (svītrots ar Salaspils novada domes 30.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017);

30.3 3. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pagalma fotofiksāciju, kurā redzams esošais stāvoklis vietai, kur plānots uzstādīt laukuma iekārtas;

30.3 4. informāciju par personu skaitu, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu attiecīgajā dzīvojamajā mājā;

30.3 5. iekārtu rasējumi, kas veikti uz aktualizēta daudzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma topogrāfijas plāna ar atzīmētu precīzu vietu, kur ir plānots uzstādīt bērnu rotaļu un/vai jauniešu aktīvās atpūtas iekārtas (Paskaidrojuma raksts), kas saskaņoti Salaspils novada Būvvaldē

30.3 6. bērnu rotaļu un/vai jauniešu aktīvās atpūtas laukumā uzstādāmo vēlamo iekārtu saraksts, kurā norādīts iekārtas nosaukums, aptuvenā tirgus cena un iekārtas vizualizācija (4. pielikums).

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā, kas grozīta ar 30.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021)

30.4 Pretendents vai pretendenta pilnvarotā persona pieteikumu un tam pievienotos dokumentu oriģinālus vai apliecinātas to kopijas iesniedz šajos noteikumos norādītajā kārtībā un vietā.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

30.5 Pretendents var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 90 % apmērā no bērnu rotaļu laukuma iegādes uz uzstādīšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 euro, ja pieteikumu iesniedz viens pretendents, vai līdz 40 000 euro, ja pieteikumu iesniedz pretendentu apvienība.

(Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 28/2018 redakcijā)

30.6 Ja pieteikumā norādīto vēlamo iekārtu cena un projekta realizācijas kopējās izmaksas pārsniedz noteikumu 30.5 punktā noteiktā finansējuma apjomu, starpību sedz pretendents vai tiek attiecīgi samazināts vēlamo uzstādāmo iekārtu skaits.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā, kas grozīta ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

30.7 Saņemtie pieteikumi tiek izvērtēti un lēmumi par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tiek pieņemti saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņiem.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

30.8 Vērtēšanas kritēriji:
 

N.p.k.Kritēriji*Piešķiramo punktu skaits
1.Deklarēto iedzīvotāju skaits vidēji uz vienu dzīvokli3,1 un vairāk – 6 punkti2,6 līdz 3,0 – 5 punkti

2,1 līdz 2,5 – 4 punkti

1,6 līdz 2 – 3 punkti

1,1 līdz 1,5 – 2 punkti

0,51 līdz 1,0 – 1 punkts

0 līdz 0,5 – 0 punkti
 

2.Pretendentu apvienībaParedzēta sadarbība:ar 3 un vairāk mājām – 8 punkti

ar 2 mājām – 4 punkti

ar 1 māju – 2 punkti

Nav paredzēta sadarbība – 0 punkti
 

3.Attālums līdz tuvākajam bērnu rotaļu un/ vai jauniešu aktīvās atpūtas laukumam, kurš ir izbūvēts par pašvaldības finansējumu un ir publiski pieejams.Attālums:Vairāk par 500m – 5 punkti

401 līdz 500 m – 4 punkti

301 līdz 400 m – 3 punkti

201 līdz 300 m – 2 punkti

101 līdz 200 m – 1 punkts

līdz 100 m – 0 punkti
 

4.(svītrots ar Salaspils novada domes 30.08.2017.saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017) 
5.Pretendenta pašfinansējuma apmērs:0-10 % – 0 punkti11-14 % – 1 punkts

15-20 % – 2 punkti

21-25 % – 3 punkti

26-30 % – 4 punkti

31-34 % – 5 punkti

35-40 % – 6 punkti

41-45 % – 7 punkti

46-50 % – 8 punkti

50 % un vairāk – 9 punkti
 

* Ja vairāki pieteikumi ir ieguvuši vienādu kopējo punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā nr. 5. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem kritērijā nr. 5 ir vienāds punktu skaits, tad priekšroka no šiem pretendentiem tiek dota tam, kurš ir ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā nr. 3.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā, kas grozīta ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

30.9 Aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve" realizācijai ir piemērojamas un attiecināmas visas šo noteikumu normas tiktāl, cik tās nav pretrunā ar noteikumu VI1 nodaļā iekļautajām normām.

(Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

VI.2 Atsevišķi noteikumi aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācijai

(Nodaļa Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

30.10 Pretendents – dzīvokļu īpašnieku kopība – vai šādu pretendentu apvienība ir tiesīga pieteikties aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūras" realizācijai, ja:

30.10 1. publiskās atpūtas infrastruktūras realizācija ir paredzēta vismaz trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgā pagalmā, kura kopējā neapbūvētā platība ir ne mazāka par 5000 m2;

30.10 2. attālums līdz tuvākajai publiskās atpūtas infrastruktūrai, kas ir izbūvēta šīs aktivitātes ietvaros ir ne mazāk kā 500 metri.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

30.11 Pieteikumu var iesniegt pretendenta vai pretendentu apvienības pilnvarotais pārstāvis. Pieteikumam pievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurš nav vecāks par 24 mēnešiem un kurā ir lemts par to, ka dzīvokļu īpašnieki izsaka gribu izbūvēt viņiem kopīpašumā esošajā zemesgabalā (kopīga pagalma teritorijā) publiskās atpūtas infrastruktūru. Iesniedzot pieteikumu, norāda pieteikuma (1.pielikums) 1., 2., 3. un 8. punktā prasīto informāciju.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā, kas grozīta ar 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022)

30.12 Pretendents var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 100 % apmērā no publiskās atpūtas infrastruktūras projektēšanas, izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksām. Pēc publiskās atpūtas infrastruktūras izbūves pašvaldība nodrošina būvprojekta ietvaros uzstādīto labiekārtojuma elementu tehnisku uzturēšanu (atpūtas soliņi, bērnu rotaļu iekārtas, aktīvās atpūtas iekārtas, apgaismojuma laternas, atkritumu urnas, velosipēdu turētāji u.c.), bet pretendents nodrošina izbūvētās infrastruktūras teritorijas uzturēšanu un sakopšanu.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā, kas grozīta ar 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022)

30.13 Saņemto pieteikumu izvērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņiem. Ja pieteikums tiek apstiprināts, būvprojekta, t.sk., būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi organizē pašvaldība saskaņojot to ar pretendentu apvienības pilnvaroto pārstāvi.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā, kas grozīta ar 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022)

30.14 Vērtēšanas kritēriji:
 

N.p.k.Kritērijs*Piešķiramo punktu skaits
1.Deklarēto iedzīvotāju skaits visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās kopā:Līdz 100 personām – 1. punktsNo 101 līdz 200 personām – 2. punkti

No 201 līdz 300 personām – 3. punkti

Vairāk par 300 personām – 4. punkti
 

2.Vismaz kādai no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vai saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas fasādes apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu veikti ēkas visas fasādes atjaunošanas darbi vismaz tai ēkas daļai, kas vērsta pret pašvaldības ielu.1 no 3 mājām – 3. punkti2 no 3 mājām – 5. punkti

3 no 3 mājām – 7. punkti

Vairāk par 3 mājām –9. punkti
 

3.Vismaz kādai no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajā zemesgabalā ir veikti teritorijas labiekārtošanas darbi saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.1 no 3 mājām – 2. punkti2 no 3 mājām – 4. punkti

3 no 3 mājām – 6. punkti

Vairāk par 3 mājām – 8. punkti
 

* Ja vairāki pieteikumi ir ieguvuši vienādu kopējo punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā nr. 2. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem kritērijā nr. 2 ir vienāds punktu skaits, tad priekšroka no šiem pretendentiem tiek dota tam, kurš ir ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā nr. 3.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

30.15 Realizējot aktivitāti "Publiskās atpūtas infrastruktūra" pašvaldības līdzfinansējumu turpmāko desmit gadu laikā nepiešķir aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve" realizācijai attiecīgās dzīvojamās mājas piesaistītajā zemesgabalā.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

30.16 Aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācija neierobežo tiesības turpmāk saņemt pašvaldības līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai attiecīgai dzīvojamai mājai piesaistītajā zemesgabalā, izņemot labiekārtošanas darbiem, kas saistīti ar bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izbūvi.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

30.17 Aktivitātes "Publiskās atpūtas infrastruktūra" realizācijai piemēro un attiecina visas šo noteikumu normas tiktāl, cik tās un nav pretrunā ar noteikumu VI2 nodaļā iekļautajām speciālajām normām.

(Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

VII. Līdzfinansējuma piešķiršanas un projekta realizācijas kārtība

31. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā no domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu saņemšanas, noslēgt ar domi līgumu par pieteiktā projekta realizēšanu saskaņā ar līguma paraugu (6. pielikums).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

32. pēc noteikumu 31. punktā minētā līguma noslēgšanas pašvaldība organizē iepirkuma procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2015; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

32.1 Ja iepirkuma procedūras rezultātā pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums projekta realizācijai ir nepietiekams, dome, atkārtoti izskatot iepirkuma procedūras rezultātus, ir tiesīga palielināt pašvaldības līdzfinansējumu, bet ne vairāk kā par 10 % no sākotnēji piešķirtā. Palielinoties pašvaldības līdzfinansējuma apjomam, atbilstoši projekta pieteikumā apstiprinātai proporcijai pieaug arī pretendenta pašfinansējuma apjoms.

(Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 43/2014 redakcijā)

32.2 Ja iepirkuma procedūras rezultātā projekta realizācijai nepieciešamais finansējums ir pieaudzis vairāk kā par 10 %, projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā no iepirkuma procedūras noslēguma dienas paziņo domei par turpmāko projekta realizāciju izvēloties vienu no šādiem variantiem:

32.2 1. pārskatīt (samazināt) projekta apjomus, saglabājot projekta pieteikumā uzrādīto komplekso pieeju un piekrītot atkārtotas iepirkuma procedūras veikšanai;

32.2 2. akceptēt iepirkuma procedūras rezultātus, palielinot pašfinansējuma apmēru projekta realizācijai nepieciešamā apjomā.

(Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 43/2014 redakcijā, kas grozīta ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.28/2018)

32.3 (Svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

33. Dome slēdz trīspusēju līgumu saskaņā ar līguma paraugu (7. pielikums) ar pretendentu un labiekārtošanas darbu veicēju, kas izraudzīts noteikumu 32. punktā minētās iepirkumu procedūras rezultātā.

(Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 28/2018 redakcijā)

VIII. Citi nosacījumi

(Nodaļa svītrota ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

34. (Svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

IX. Noslēguma jautājumi

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem domes 2011. gada 14. decembra Saistošos noteikumus Nr. 46/2011 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai".

36. Noteikumu 9. punktā un 13.2. apakšpunktā norādītās summas euro tiek piemērotas sākot ar euro ieviešanas dienu. Līdz euro ieviešanas dienai 2. punkts 12.2. apakšpunkts tiek piemērots, konvertējot norādītās summas euro uz latiem ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus. Līdz euro ieviešanas dienai noteikumu pielikumos ietvertās atsauces uz euro uzskatāmas par atsaucēm uz latiem.

37. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas domes bezmaksas izdevumā "Salaspils Vēstis".

38. Teritorijas labiekārtošanas projekti, kā arī aktivitātes "Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve", kuru realizācija saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar domi uzsākta līdz 2018. gada 31. oktobrim, pabeidzami saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 31. oktobrim.

(Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 28/2018 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
1. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums grozīts ar Salaspils novada domes 10.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2016; 30.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 41/2016; 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2021; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022; 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2022)

Projekta pieteikums par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu labiekārtošanas darbu veikšanai

1. Projekta nosaukums

 
 

2. Projekta iesniedzējs

Uzņēmuma nosaukums (juridiskai personai), vai
vārds, uzvārds (fiziskai personai)
 
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai
personas kods (fiziskai personai)
 
Juridiskā adresee (juridiskai personai),
vai deklarētā dzīves vietas adresee (fiziskai personai)
Iela, mājas nr.
Novads, pilsēta, ciemats
Pasta indekss
    
2.4. Projekta iesniedzēja pārstāvji:Tālrunis:Fakss:E-pasts:
Atbildīgā persona   
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona*:   
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas

3. Projekta īstenošanas vietaa

Adrese un kadastra numurs zemesgabalam (-iem), kur plānoti labiekārtošanas darbi 
Dzīvojamās mājas (-u) ekspluatācijā nodošanas gads (gadi, secīgi aiz komata)*: 
Dzīvokļu skaits dzīvojamā mājā 

* Uz pašvaldības līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai var pretendēt dzīvojamās mājas, kas kopā ar piegulošo teritoriju ekspluatācijā nodotas pirms desmit vai vairāk gadiem.

4. Pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts

N.p.k.DokumentsAtzīme par iesniegtā dokumenta atbilstību nolikuma prasībām
4.1.Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma apliecinātu kopiju (sapulces protokols) atbilstoši šo noteikumu 17.4. apakšpunktam (tikai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām) 
4.2.Zemes īpašnieka rakstiska piekrišana labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals ir iznomāts dzīvojamās mājas īpašniekam un nomas līgumā nav paredzētas tiesības veikt labiekārtošanas darbus iznomātajā zemesgabalā 
4.3.Nomas līguma kopija, ja plānotie darbi tiek veikti uz zemesgabala, kurš nepieder pretendentam 
4.4.Dzīvojamās mājas pārvaldnieka izziņa 
4.5.Sertificēta arhitekta vai sertificēta ceļu būvinženiera sadarbībā ar ainavu arhitektu izstrādāts teritorijas labiekārtošanas projekta ieceres grafiskā dokumentācija (būvprojekts minimālā sastāvā):

• satur piesaistītā ainavu arhitekta saskaņojumu, ja projektu izstrādājis sertificēts ceļu būvinženieris;

• izstrādāta uz aktuālā topogrāfiskā plāna;

• saskaņota ar pašvaldības Būvvaldes arhitektu.

 
4.6.Labiekārtošanas darbu tāme, kas saskaņota ar domes Tehniskās daļas galveno speciālistu būvniecības jautājumos, izstrādāta, pamatojoties uz saskaņotu labiekārtošanas projektu (būvprojekts minimālā sastāvā) 

5. Atbalstāmās aktivitātes, kurām tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums

N.p.k.Atbalstāmās aktivitātes*Projektā plānotās aktivitātes
(atzīmēt plānoto aktivitāti)
5.1.pievedceļu un pagalmu (iekškvartālu) ceļu izbūve 
5.2.pagalmu (iekškvartālu) apgaismojuma izbūvei un ierīkošana 
5.3.aktīvās atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu ierīkošana 
5.4.atkritumu konteineru laukumu, veļas žāvēšanas nojumes un citu saimniecības objektu izveidošana un labiekārtošana 
5.5.gājēju celiņu un ietvju izbūvei, nodrošinot vides pieejamības prasības; 
5.6.apstādījumu zonu atjaunošanai pagalmos 
5.7.lietusūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošanai vai izbūvei piesaistītajā zemesgabalā 
5.8.transportlīdzekļu autostāvvietu ierīkošanai pie dzīvojamās mājas 

* Par kompleksu projektu šo noteikumu izpratnē uzskatāms tāds teritorijas labiekārtošanas projekts, kurā ietvertas ne mazāk kā 4 aktivitātes.

6. Projekta apjoms

6.1. Dzīvojamā mājā deklarēto iedzīvotāju skaits – …….. ;

6.2. Kopējās projekta izmaksas (euro), saskaņā ar projektā paredzēto labiekārtošanas darbu tāmi –……. .

7. Finansējuma sadale

Finansējuma avotsProjekta izmaksas (euro)Finansējuma īpatsvars (%)
Pašfinansējums
neattiecināmās izmaksas (projekta iesniedzējs)
 Neaizpilda
Pašfinansējums
attiecināmās izmaksas (projekta iesniedzējs)
  
Līdzfinasējums
attiecināmās izmaksas (pašvaldība)
  
KOPĀ
(attiecināmās izmaksas)
  

8. Pilnvarotās personas apliecinājums

 

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja pilnvarotā persona
  ,
   projekta iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums un atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds (juridiskai personai)
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, 
   dd/mm/gggg
ir patiesi šādi fakti: 

8.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

8.1.1. projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta un saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

8.1.2. projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona projektā pašvaldībai nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar plānoto labiekārtošanas daru īstenošanu;

8.2. Projekta atbilstība:

8.2.1. projekta iesniedzējam nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana;

8.2.2. apņemos atmaksāt domei projekta ietvaros piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu gadījumā, ja projekts netiks realizēts pilnā apjomā 1 (viena) gada laikā no domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu apstiprinātajam projektam;

8.3. Esmu informēts, ka projekta pieteikums tiks vērtēts saskaņā ar noteikumiem un noteikumu 28. punktā paredzētajiem kritērijiem. Apzinos, ka pašvaldības līdzfinansējums var netikt piešķirts, ja projekta pieteikums nesaņems pietiekamu punktu skaitu, salīdzinājumā ar citiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem.

8.4. Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā var netikt piešķirts pašvaldības līdzfinansējums.

8.5. Apliecinu, ka projekta pieteikumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un pašvaldībā iesniegtie projekta pieteikuma eksemplāri (tajā skaitā elektroniskā versija) satur identisku informāciju un atbilst manā rīcībā esošajam projekta pieteikumam.

Dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona:

Atbildīgās personas amats (juridiskai personai): 
Vārds, uzvārds: 
* Datums :dd/mm/gggg
* Paraksts: 

* Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

2. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2018)

3. pielikums
Salaspils novada domes
2013. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums Salaspils novada domes 12.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 43/2014 redakcijā)

Teritorijas apsekošanas akts

(iesniedzams kopā ar grafisko daļu – apsekotās teritorijas plānu uz topogrāfiskās pamatnes)

Teritorijas apsekošanu un esošās situācijas analītisku novērtējumu veic pirmsprojekta stadijāprojektētājs – sertificēts arhitekts sadarbībā ar sertificētu ceļu projektēšanas inženieri, citiem speciālistiem unPretendenta pilnvaroto pārstāvi

Nr.p.k.
 
Vērtēšanas kritērijiVērtējums –
tehniskā stāvokļa apraksts
Fotofiksācija –
vizuālās kvalitātes novērtējums, piezīmes un paskaidrojumi
1.Esošoceļu stāvokļa un funkcionalitātes novērtējums (projekta teritorijā):

1. satiksmes organizācijas atbilstība normatīvu prasībām

2. Brauktuves

• Platumu atbilstība normatīvu prasībām

• ceļu segumu un apmaļu stāvoklis

• ceļu segumu materiāli

3. autostāvvietu skaita un plānojuma atbilstība normatīvu prasībām

4. gājēju celiņi

• funkcionalitāte (nepieciešamie virzieni)

• segumu un apmaļu stāvoklis

• segumu materiāli

5. Jaunu ceļu un autostāvvietu izbūves nepieciešamība

  
2.Lietusūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas:

• esošo inženiertīklu tehniskais stāvoklis

• jaunu lietus kanalizācijas risinājumu nepieciešamība

  
3.Apgaismojuma elementi:

1. Esošo laternu u.c. elementu- tehniskais stāvoklis

2. Jaunu apgaismojuma risinājumu nepieciešamība

  
4.Labiekārtojuma elementi:

1. soliņi;

2. atkritumu urnas;

3. velosipēdu novietnes;

4. norobežojošie elementi – barjeras, stabiņi transporta ierobežošanai;

5. žogi;

6. jaunu labiekārtojuma risinājumu nepieciešamība.

  
5.Saimniecības laukumi un elementi:

1. atkritumu konteineru laukumi – esošais stāvoklis;

2. veļas žāvēšanas nojumes – esošais stāvoklis;

3. Jaunu saimniecības zonu izbūves nepieciešamība

  
6.Sporta un rotaļu zonas (projekta teritorijā):

1. rotaļu iekārtas

2. sporta zonas aprīkojums

3. laukuma seguma stāvoklis

4. Jaunu sporta zonu vai atsevišķu iekārtu izbūves nepieciešamība

  
7.Esošo apstādījumu inventarizācija un novērtējums (projekta teritorijā):

1. Lapu un skuju koki

2. Dekoratīvie krūmi

3. Dzīvžogi

4. Puķu dobes

5. Jaunu apstādījumu risinājumu nepieciešamība (norobežojošie, dekoratīvie, u.c.)

Kokaugiem – suga, šķirne, estētiskās (fizisks defekts, bojājums – sašķiebies, noliecies un tml.) un bioloģiskās (bioloģisks bojājums – apsūnojis, nokaltis un tml.) kvalitātes novērtējums 
4. pielikums
Salaspils novada domes
2013. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums Salaspils novada domes 12.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 26/2015 redakcijā)

Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma iekārtu nosaukums, aptuvenā tirgus cena un iekārtas vizualizācija
Nr.p.k.NosaukumsCenaVizualizācija (attēls, shēma)
1   
2   
3   
   
5. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums Salaspils novada domes 30.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 24/2017 redakcijā)

Dzīvojamās mājas _________, Salaspilī,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
PROTOKOLS Nr.__
(paraugs)

Salaspilī, 20__. gada __.______

plkst. __:__

Kopsapulcē piedalās:

- dzīvokļu īpašnieki atbilstoši reģistrācijas sarakstam (pielikumā);

- dzīvojamās mājas ________, Salaspilī, pārvaldnieka SIA "_______", reģ,Nr._______ pārstāvis _____________

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizētājs konstatē, ka kopsapulcē piedalās __ (skaits vārdiem) dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv __ (skaits vārdiem) dzīvokļu īpašumus. Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību uzaicinājumi visiem dzīvokļu īpašniekiem nosūtīti 20__. gada __._________.

Ņemot vērā, ka kopējais dzīvokļu īpašumu skaits dzīvojamā mājā ir __, tad pārstāvēti ir vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ņemot vērā minēto, atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 19. panta trešajai daļai kopsapulce ir lemttiesīga.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas iniciators izsaka priekšlikumu ievēlēt kopsapulces vadītāju un kopsapulces protokolētāju un balsu skaitītāju

Dzīvokļu īpašnieku kopība ar: __ (skaits vārdiem) balsīm "Par"

__ (skaits vārdiem) balsīm "Pret"

NOLĒMA:

1. Par kopsapulces vadītāju ievēlēt______________________________________.

2. Par kopsapulces protokolētāju ievēlēt__________________________________.

3. Par balsu skaitītāju ievēlēt __________________________________________.

Darba kārtība:

1. par dzīvokļu īpašnieku piekrišanu veikt labiekārtošanas darbus attiecīgās dzīvojamās mājas teritorijā saskaņā ar SIA "________" reģ.Nr._________ izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā, norādot plānotos labiekārtošanas darbus un to izmaksas;

2. par dzīvokļu īpašnieku piekrišanu iesniegt un parakstīt projekta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai labiekārtošanas darbu veikšanai;

3. par projekta realizēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma un pretendenta pašfinansējuma apmēru procentuālo sadalījumu starp pašvaldības līdzfinansējumu un pašfinansējumu, kā arī paredzot pašfinansējuma iegūšanas avotus;

4. par pilnvarotās personas noteikšanu turpmākai komunikācijai ar pašvaldību par iesniegtā projekta pieteikuma realizāciju, paredzot tiesības parakstīt līgumu ar domi par pieteiktā projekta realizāciju un dodot pilnvarojumu piedalīties pašvaldības organizētajā iepirkumu komisijā. Pilnvarojumā ir jānosaka finanšu līdzekļu izmaiņu apmērs, par kādu pilnvarotā persona ir tiesīga pārstāvēt pretendenta intereses pieteiktā projekta realizēšanā, ja izstrādājot būvprojektu, labiekārtošanas darbu izmaksas atšķirsies no projekta pieteikumā noteiktajām (Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likuma 17. panta 3. daļu nepieciešams, lai "par" balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem).

Kopsapulces vadītājs noskaidro, vai ir darba kārtības papildinājumi, citi ierosinājumi.

Ierosinājumi, papildinājumi ir/nav.

1. Par dzīvokļu īpašnieku piekrišanu veikt labiekārtošanas darbus attiecīgās dzīvojamās mājas teritorijā saskaņā ar SIA "________" reģ. Nr._________ izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā, norādot plānotos labiekārtošanas darbus un to izmaksas.

Ziņo: _____________.

1. Situācijas izklāsts: obligāti jānorāda, ka dzīvokļu īpašnieki tiek iepazīstināti ar izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā un viņi piekrīt tajā paredzētajiem labiekārtošanas darbu veidiem un izmaksām (jānorāda labiekārtošanas darbu veidi saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 50/2013 1. pielikuma 6. punktā norādītajiem un plānotās izmaksas saskaņā ar būvprojekta minimālā sastāvā ietilpstošo tāmi).

Dzīvokļu īpašnieku kopība ar: __ (skaits vārdiem) balsīm "Par"

__ (skaits vārdiem) balsīm "Pret"

LĒMUMS:

 
 
 
 

2. Par dzīvokļu īpašnieku piekrišanu iesniegt un parakstīt projekta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai labiekārtošanas darbu veikšanai.

Ziņo: _____________.

2. Situācijas izklāsts: obligāti jānorāda, ka dzīvokļu īpašnieki piekrīt, ka tiek iesniegts projekta pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai labiekārtošanas darbu veikšanai.

Dzīvokļu īpašnieku kopība ar: __ (skaits vārdiem) balsīm "Par"

__ (skaits vārdiem) balsīm "Pret"

LĒMUMS:

 
 
 
 

3. Par projekta realizēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma un pretendenta pašfinansējuma apmēru procentuālo sadalījumu starp pašvaldības līdzfinansējumu un pašfinansējumu, kā arī paredzot pašfinansējuma iegūšanas avotus.

Ziņo: _____________.

3. Situācijas izklāsts: obligāti jānorāda:

1. Labiekārtošanas darbu kopējā summa ir _____ euro no kuras:

a) Pašvaldības finansējums ir ___ euro jeb ___%;

b) Pašfinansējums ir ___ euro jeb ___%.

2. Pašfinansējuma avots ir ___________________________________.

Dzīvokļu īpašnieku kopība ar: __ (skaits vārdiem) balsīm "Par"

__ (skaits vārdiem) balsīm "Pret"

LĒMUMS:

 
 
 
 

4. Par pilnvarotās personas noteikšanu turpmākai komunikācijai ar pašvaldību par iesniegtā projekta pieteikuma realizāciju, paredzot tiesības parakstīt līgumu ar domi par pieteiktā projekta realizāciju un dodot pilnvarojumu piedalīties pašvaldības organizētajā iepirkumu komisijā. Pilnvarojumā ir jānosaka finanšu līdzekļu izmaiņu apmērs, par kādu pilnvarotā persona ir tiesīga pārstāvēt pretendenta intereses pieteiktā projekta realizēšanā, ja izstrādājot būvprojektu, labiekārtošanas darbu izmaksas atšķirsies no projekta pieteikumā noteiktajām

Ziņo: _____________.

4. Situācijas izklāsts: obligāti jānorāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī finanšu līdzekļu izmaiņu apmērs _____ euro, par kādu pilnvarotā persona ir tiesīga pārstāvēt pretendenta intereses pieteiktā projekta realizēšanā, ja izstrādājot būvprojektu, labiekārtošanas darbu izmaksas atšķirsies no projekta pieteikumā noteiktajām.

Dzīvokļu īpašnieku kopība ar: __ (skaits vārdiem) balsīm "Par"

__ (skaits vārdiem) balsīm "Pret"

LĒMUMS:

 
 
 
 

Kopsapulce tiek slēgta plkst. __:__

Kopsapulces vadītājs / /
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 
Kopsapulces protokolētājs / /
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

Dzīvojamās mājas _____________, Salaspilī, 201_____. gada ___________ kopsapulcē klātesošo dzīvokļu īpašnieku reģistrācijas saraksts.
(paraugs)

Pielikums dzīvojamās mājas ____________, Salaspilī,

dzīvokļu īpašnieku 20__. gada __._____ kopsapulces protokolam Nr.__

Salaspilī, 20__. gada __.______

 

Dzīvokļa īpašuma
Nr.

 

Dzīvokļa īpašnieka vai pārstāvja
vārds, uzvārds,
personas kods
Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments un Nr.
Balsojums (PAR vai PRET)

 

Paraksts

 

1. jautājums
2. jautājums
3. jautājums
4. jautājums
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Reģistrāciju veica, personu un īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus pārbaudīja / /
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

paraugs

Dzīvojamās mājas ______________, Salaspilī
dzīvokļu īpašnieka
APTAUJAS LAPA
kopības lēmuma pieņemšanai nesasaucot kopsapulci
par labiekārtošanas darbu veikšanu kopīpašumā esošā nekustamā īpašumā ____________, Salaspilī

Vadoties no Dzīvokļu īpašuma likuma 20. panta trešās daļas, dzīvojamās mājas ____________, Salaspilī, pārvaldnieks – _________________________, vienotais reģistrācijas Nr., juridiskā adrese ________, organizē dzīvokļu īpašnieku aptauju kopības lēmuma pieņemšanai nesasaucot kopsapulci "Par labiekārtošanas darbu veikšanu kopīpašumā esoša nekustama īpašumā _________, Salaspilī"

Lūgums katram dzīvokļa īpašniekiem līdz 20____. gada ___.___________________ rakstveidā balsot "PAR" vai "PRET" tālāk minēto lēmumu pieņemšanu.

Pēc balsošanas periodā beigām aptaujas rīkotājs apkopos aptaujas rezultātus un atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām sagatavos balsošanas protokolu, kas piecu darba dienu laikā tiks izsniegts zināšanai dzīvokļu īpašniekiem.

Piezīmes par aptaujas lapas aizpildīšanu un nodošanu:

1) viedoklis jāizsaka par katru lēmumu kopumā. Balsot par atsevišķiem lēmumā ietvertajiem punktiem nevar.

2) ja esat par lēmuma pieņemšanu, ievelciet atzīmi "+" ailē "PAR"; ja esat pret lēmuma pieņemšanu, ievelciet "+" ailē "PRET"; savu atzīmi aplieciniet ar parakstu.

3) balsot un aizpildīt aptaujas lapu tiesīgs vienīgi dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarotā persona. Pilnvarnieks pievieno aptaujas lapai notariāli apliecinātu pilnvaru;

4) pēc aptaujas lapas aizpildīšanas, parakstiet to un līdz 20__. gada ___.________ nosūtiet pa pastu ________________, ________________, LV_______, vai iemetiet pārvaldnieka pastkastītē, kas atrodas ________________;

5) ja aizpildītu aptaujas lapu atpakaļ nenodosiet, tiks uzskatīts, ka esat balsojis pret visiem lēmumiem.

Norādiet savus datus:

Īpašnieka vārds, uzvārds: 
Personas kods: 
Dzīvokļa īpašuma Nr.: 

1. LĒMUMS

Ar mērķi labiekārtot dzīvojamai mājai piekrītošo teritoriju, apstiprināt šādu pasākumu veikšanas nepieciešamību:

1) Iesniegt pieprasījumu pašvaldības iestādē "Salaspils novada Būvvalde" izsniegt būvatļauju priekšdarbu veikšanai projekta izstrādei teritorijas labiekārtošanai;

2) pieprasīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par personu skaitu, kas deklarējušas savu dzīvesvietu šajā mājā skaitu;

3) izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu;

4) pieteikties Salaspils novada domes līdzfinansējumam teritorijas labiekārtošanai;

5) noslēgt visus nepieciešamos līgumus;

6) īstenot teritorijas labiekārtošanas projektu;

7) citi pasākumu (ar finansējuma saņemšanu un projekta izmaiņām saistītās darbības).

Balsošanas rezultāti: "par" ____ , "pret" ____ (pie vajadzīgā iezīmēt krustiņu – X)

2. LĒMUMS

Apstiprināt maksimālo izdevumu limitu teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādei un realizācijai _______ EUR (____________________________) apmērā ar nosacījumu, ka apmaksa tiek veikta no dzīvokļu īpašnieku veiktajiem maksājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumiem.

Balsošanas rezultāti: "par" ____ , "pret" _____( pie vajadzīgā iezīmēt krustiņu – X)

3. LĒMUMS

Pilnvarot pārvaldnieku ____________________, vienotais reģistrācijas Nr._________, dzīvokļa īpašnieka vārdā organizēt un nodrošināt kopīpašuma teritorijas labiekārtošanas darbu izpildi, tajā skaitā:

1) iesniegt pieprasījumu pašvaldības iestādē "Salaspils novada Būvvalde" būvatļaujas saņemšanai priekšdarbu veikšanai projekta izstrādei teritorijas labiekārtošanai;

2) pieprasīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par personu skaitu, kas deklarējušas savu dzīvesvietu mājā;

3) izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu;

4) pieteikties Salaspils novada domes līdzfinansējumam teritorijas labiekārtošanai;

5) noslēgt visus nepieciešamos līgumus;

6) nodrošināt teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanu.

Balsošanas rezultāti: "par" ____ , "pret" ____ (pie vajadzīgā iezīmēt krustiņu – X)

4. LĒMUMS

Pilnvarot ____________, personas kods ____________, dzīvokļu īpašnieku vārdā saskaņot teritorijas labiekārtošanas projektu un darba apjomus, kā arī izmaiņas tajos.

Balsošanas rezultāti: "par" ____ , "pret" ____ (pie vajadzīgā iezīmēt krustiņu – X)

Tālrunis informācijai: ______________________

Salaspilī, 20____.gada ___.___________________

Pārvaldnieks

     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
 

AIZPILDA DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKS

Aptaujas anketa aizpildīta un parakstīta Salaspilī, 20___. gada ______._________________

 
(īpašnieka paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Dzīvojamās mājas ______________, Salaspilī
Dzīvokļu īpašnieku
BALSOŠANAS PROTOKOLS
kopības lēmuma pieņemšanai
par labiekārtošanas darbu veikšanu kopīpašumā esošā nekustamā īpašumā ____________, Salaspilī

(paraugs)

Vadoties no Dzīvokļu īpašuma likuma 20. panta trešās daļas, dzīvojamās mājas ____________, Salaspilī, pārvaldnieks – _________________________, vienotais reģistrācijas Nr., juridiskā adrese ________, paziņo dzīvokļu īpašnieku aptaujas "Par labiekārtošanas darbu veikšanu kopīpašumā esoša nekustama īpašumā _________, Salaspilī" rezultātus.

Aptaujas lapas dzīvokļu īpašniekiem nosūtītas 20___. gada ______.____________________.

Balsošanai noteiktais termiņš (termiņš, līdz kuram aptaujas rīkotājam iesniedzamas aizpildītas aptaujas lapas): 20____. gada ____.________________________.

Līdz balsošanai noteiktajam termiņam aptaujas rīkotājs saņēma _____ dzīvokļu īpašnieku aizpildītas aptaujas lapas.

Pēc saņemto aptaujas lapu apkopošanas, aptaujas rīkotājs paziņo, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi šādus lēmumus:

5. LĒMUMS

Ar mērķi labiekārtot dzīvojamai mājai piesaistīto teritoriju, apstiprināt šādu pasākumu veikšanas nepieciešamību:

1) iesniegt pieteikumu pašvaldības iestādē "Salaspils novada Būvvalde" būvatļaujas saņemšanai priekšdarbu veikšanai projekta izstrādei teritorijas labiekārtošanai;

2) iesniegt pieprasījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par personu skaitu, kas deklarējušas savu dzīvesvietu dzīvojamā mājā;

3) izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu;

4) pieteikties Salaspils novada domes līdzfinansējumam teritorijas labiekārtošanai;

5) noslēgt visus nepieciešamos līgumus;

6) īstenot teritorijas labiekārtošanas projektu;

7) citi pasākumu (ar finansējuma saņemšanu un projekta izmaiņām saistītās darbības).

Balsošanas rezultāti: "par" ____ balsis, "pret" ____ balsis.

Lēmums pieņemts /nav pieņemts – vajadzīgo pasvītrot.

6. LĒMUMS

Apstiprināt maksimālo izdevumu limitu teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādei un realizācijai _______ EUR (____________________________) apmērā ar nosacījumu, ka apmaksa tiek veikta no dzīvojamās mājas uzkrājumiem.

Balsošanas rezultāti: "par" ____ balsis, "pret" _____ balsis.

Lēmums pieņemts /nav pieņemts – vajadzīgo pasvītrot.

7. LĒMUMS

Pilnvarot pārvaldnieku ____________________, vienotais reģistrācijas Nr._________, dzīvokļa īpašnieka vārdā organizēt un nodrošināt kopīpašuma teritorijas labiekārtošanas darbu izpildi, tajā skaitā:

1) pieprasīt pašvaldības iestādē "Salaspils novada būvvalde" būvatļauju priekšdarbu veikšanai projekta izstrādei teritorijas labiekārtošanai;

2) pieprasīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus personu skaitu, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu šajā mājā;

3) izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu;

4) pieteikties Salaspils novada domes līdzfinansējumam teritorijas labiekārtošanai;

5) noslēgt visus nepieciešamos līgumus;

6) īstenot teritorijas labiekārtošanas projektu;

Balsošanas rezultāti: "par" ____ balsis, "pret" ____ balsis.

Lēmums pieņemts /nav pieņemts – vajadzīgo pasvītrot.

8. LĒMUMS

Pilnvarot ____________, personas kods ____________, dzīvokļu īpašnieku vārdā saskaņot teritorijas labiekārtošanas projektu un darba apjomus, kā arī izmaiņas tajos.

Balsošanas rezultāti: "par" ____ balsis, "pret" ____ balsis.

Lēmums pieņemts/nav pieņemts – vajadzīgo pasvītrot

Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likuma 16. panta trešo daļu, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam.

Šis balsošanas protokols sastādīts Salaspilī, 20____. gada _____._______________.

     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
6. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

Līguma paraugs

Par teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanu

Salaspilī 20__. gada ___. ____

Salaspils novada dome, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. 90000024008, adrese Līvzemes iela 8, Salaspils, tās __________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz Salaspils novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2009 "Salaspils novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā – Dome, no vienas puses, un __________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese _________, tās _________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Projekta iesniedzējs, no otras puses, Dome un Projekta iesniedzējs, turpmāk tekstā kopā – Puses,

pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr. 50/2013), Projekta iesniedzēja 20__. gada ________ Domē iesniegto projekta pieteikumu un Salaspils novada domes 20___. gada ____________ pieņemto lēmumu "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (prot. Nr. __, __.§.), noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Projekta iesniedzējs sadarbībā ar Domi apņemas realizēt teritorijas labiekārtošanas projektu "______________", turpmāk – Projekts, atbilstoši SIA "_______" izstrādātam un Salaspils novada būvvaldē 20__--.__. gada __________ saskaņotam būvprojektam minimālā sastāvā, kuram izsniegta būvatļauja.

2. Finansējuma apmērs un norēķinu kārtība

Līguma 1. punktā minētā Projekta realizēšanai Dome nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu Saistošo noteikumu Nr.50/2013 noteiktajā kārtībā un Domes 20___. gada _________ lēmumā "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" (prot. Nr. __, __. §.) noteiktajā apmērā.

3. Pušu saistības

3.1. Projekta iesniedzēja pienākumi:

3.1.1. nodrošināt Projekta realizācijai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru Saistošo noteikumu Nr. 50/2013 noteiktajā kārtībā;

3.1.2. Projekta realizācijas laikā sniegt nepieciešamos saskaņojumus būvprojekta izstrādei un Projekta realizācijai nepieciešamajiem būvdarbiem. Saskaņojumu vai pamatotu atteikumu saskaņot Projekta iesniedzējs sniedz rakstveidā, saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā būvprojekta autora, būvdarbu veicēja vai Domes noteiktajos termiņos;

3.1.3. slēgt trīspusēju līgumu starp:

3.1.3.1. Domi, Projekta iesniedzēju un projektētāju;

3.1.3.2. Domi, Projekta iesniedzēju un būvuzraugu;

3.1.3.3. Domi, Projekta iesniedzēju un iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto būvdarbu veicēju par Projektā paredzēto labiekārtošanas darbu veikšanu;

3.1.4. pēc Projekta realizēšanas (būvobjekta nodošanas ekspluatācijā) pārņemt savā pārziņā labiekārtoto teritoriju, t.sk., izbūvētos un ierīkotos labiekārtojuma elementus un nodrošināt to turpmāku uzturēšanu un apkopi par saviem līdzekļiem;

3.1.5. neierobežot labiekārtotās teritorijas (publiskās ārtelpas) pieejamību sabiedrībai;

3.1.6. Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos atmaksāt Domei izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši Domes sagatavotajam rēķinam.

3.2. Projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Domes rakstisku informāciju par Projekta realizācijas gaitu.

3.3. Domes pienākumi:

3.3.1. Projekta realizēšanai, pēc būvprojekta sagatavošanas un saskaņošanas būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizēt iepirkuma procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, pieaicinot iepirkuma komisijas sastāvā Projekta iesniedzēja pārstāvi;

3.3.2. pēc rakstiska apliecinājuma saņemšanas no Projekta iesniedzēja par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra pieejamību, slēgt trīspusēju līgumu ar būvdarbu veicēju, kas izraudzīts iepirkumu procedūras rezultātā, par Projektā paredzēto labiekārtošanas darbu veikšanu;

3.3.3. pēc Projekta realizēšanas (būvobjekta nodošanas ekspluatācijā) nodot Projekta iesniedzēja pārziņā labiekārtoto teritoriju, t.sk., izbūvētos un ierīkotos labiekārtojuma elementus.

3.4. Domei ir tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos pieprasīt Projektu iesniedzējam atmaksāt izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu.

4. Pušu atbildība

4.1. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Projekta iesniedzējs atsakās no Projekta turpmākas realizācijas vai nesniedz Līguma 3.1.2. punktā minētos saskaņojumus vai pamatotus atteikumus saskaņot, Projekta iesniedzējs atmaksā Domei visu izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 50/2013 7. punktā noteiktajām attiecināmām izmaksām. Pienākums atmaksāt izlietoto pašvaldības līdzfinansējumu Projekta iesniedzējam iestājās arī tādā gadījumā, ja Projekta realizācijas laikā tiek konstatēts, ka Projekta iesniedzēja iesniegtie dokumenti ir viltoti.

4.2. Ja Projekta iesniedzējs pārkāpj Līguma 3.1.5. punktā noteikto, Projekta iesniedzējs atmaksā Domei saņemto līdzfinansējumu pilnā apmērā. Šim punktam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

4.3. Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem tām piešķirts.

5. Līguma darbības termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Pilnīgu saistību izpildi apliecina parakstīts objekta nodošanas – pieņemšanas akts, kuru Puses paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta realizēšanas (objekta nodošanas ekspluatācijā).

6. Force majeure

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – dabas stihijas Projekta realizācijas teritorijās, kur būvdarbu veicējam ir jāveic labiekārtošanas darbi, likumdevēja, valsts institūciju, tiesu iestāžu darbība un to pieņemtie akti, Domes lēmumi, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

6.3. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no to iestāšanās, par tiem paziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

6.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no šādu pārrunu sākuma, strīdi tiek risināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Noslēguma jautājumi

8.1. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai ar Pušu rakstveida vienošanos, ko parakstījušas abas Puses. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami kā Līguma pielikumi un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katrai Pusei.

8.4. Kontaktpersona no Domes puses: _______, tālr. ______, e-pasts: ___.

8.5. Kontaktpersona no Projekta iesniedzēja puses: _______, tālr. ______, e-pasts: ___.

9. Pušu rekvizīti

Dome:

Salaspils novada dome

Reģ. Nr. 90000024008

Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7

_____________________ /................... /

 

Projekta iesniedzējs:

___________________

Reģ. Nr. ____________________

Adrese_____________________

Banka: _____________________

Konts: _____________________

___________________ /...................  /

 

7. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 50/2013

(Pielikums Salaspils novada domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 22/2021 redakcijā)

Līguma paraugs
Salaspilī20__. gada ___. ______

Salaspils novada dome, reģ. Nr. 90000024008, adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (atsevišķi turpmāk – Dome), tās ___________ personā, kas darbojas saskaņā ar Salaspils novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17/2009 "Salaspils novada pašvaldības nolikums", no vienas puses,

SIA "________", reģ. Nr. ________, juridiskā adrese: ______________________ (atsevišķi turpmāk – Sabiedrība), tās ___________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz __________, no otras puses,

Dome un Sabiedrība kopā turpmāk – Pasūtītāji, un

SIA "___________", reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: ______________________ (turpmāk – Izpildītājs), tās ________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _________, no trešās puses,

Pasūtītāji un Izpildītājs kopā/ atsevišķi turpmāk – Puses, Puse,

pamatojoties uz iepirkuma "____________","____________", identifikācijas Nr. SND _______ (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Salaspils novada domes _________ lēmumu "______________" (prot. Nr. __, _.§), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītāji uzdod un Izpildītājs par samaksu ar saviem darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku un materiāliem apņemas veikt _____________ Salaspilī, Salaspils novadā (turpmāk – Objekts), teritorijas labiekārtošanas darbus, tajā skaitā nodrošināt Objekta nodošanu ekspluatācijā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāju apstiprināto tehnisko specifikāciju, Iepirkuma nolikumu, Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu, būvniecības dokumentāciju (turpmāk – Darbi).

1.2. Pasūtītāji un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.1. punktā (turpmāk – tehniskā dokumentācija) minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem, un ka tajos nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu vai samazinātu Darbu apjomus un izmaksas.

1.3. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas pieņemami Pasūtītājam.

2. Līgumcena un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu par Līgumā noteikto Darbu atbilstošu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi tiek noteikta _______ EUR (summa vārdiem), neietverot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Līgumcena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Ievērojot starp Pasūtītājiem 20___. gada ___. ____________ noslēgto līgumu Nr. _______par teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanu, Līgumcenas samaksa Izpildītām tiek noteikta šādi:

2.2.1. Dome maksā Izpildītājam ________ EUR (summa vārdiem), kas ir ________ % no Līgumcenas un

2.2.2. Sabiedrība maksā Izpildītājam _______ EUR (summa vārdiem), kas ir ____% no Līgumcenas.

2.3. Ikvienu maksājumu par Līguma izpildi Pasūtītāji apmaksā proporcionāli Līguma 2.2. punktā noteiktajai proporcijai. Izpildītājs par ikvienu maksājumu izraksta divus rēķinus, ņemot vērā maksājumu proporciju un Pasūtītāju rekvizītus.

2.4. Samaksa par Darbu izpildi var tikt sadalīta daļās:

2.4.1. avanss 20 % no Līgumcenas;

2.4.2. galīgais norēķins (ņemot vērā samaksāto avansu).

2.5. Pušu parakstītais Līgums un Līguma 9.1.1. apakšpunkta izpilde ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa samaksu.

2.6. Galīgais norēķins tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

2.7. Visi Līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina un attiecīgo dokumentu saņemšanas dienas.

2.8. Izpildītājam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Puses ir iepazinušās iepriekš. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies materiālu cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

2.9. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

2.10. Izpildītājs apliecina, ka Iepirkuma procedūrā iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai.

2.11. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru ietur no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

3. Darbu uzsākšana un Darbu izpildes termiņš

3.1. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu pilnīgu izpildi.

3.2. Šis Līgums stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Darbu izpildes termiņš ir 20__. gada__. _______.

3.3. Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līgumā minētais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvdarbiem, un nodots Pasūtītājam ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.4. Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kuru Būvuzraugs fiksē būvdarbu žurnālā un par ko attiecīgi tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā Puses vienojas par Darbu atsākšanas dienu. Tehnoloģiskais pārtraukums ir Darbu pārtraukšana tādu apstākļu dēļ, kurus nevar novērst vai to novēršana ir tehniski – ekonomiski nepamatota, lai veiktu Darbus atbilstoši noteiktajai tehnoloģijai. Par šādiem apstākļiem uzskatāma, piemēram, zema gaisa temperatūra, kurā nav iespējams veikt asfaltēšanas, betonēšanas un apzaļumošanas darbus.

3.5. Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, Izpildītāja tehnikas atkārtotu mobilizāciju Objektā, Objekta atgriešanu iepriekšējā stāvoklī, kāds tas bija pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, Objekta sagatavošanu Darbu veikšanai pēc tehnoloģiskā pārtraukuma sedz Izpildītājs.

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Ja Izpildītājs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītāji. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes vai apturēt Darbu izpildi Objektā.

4.2. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, ieceļ/norīko sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un, ja nepieciešams, to palīgus, atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāju rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāju rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītājiem attiecīgā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru. Izpildītāja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai.

4.3. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visu darba dienas laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī Izpildītājs garantē, ka tā Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs realizēs izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam.

4.4. Objektiem piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā, tiek pieņemti Izpildītāja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

4.5. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir noteikti Darbu veikšanas projektā, tehniskajā dokumentācijā, Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītājiem, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Būvuzraugu un Pasūtītājiem, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei. Būvuzrauga un Pasūtītāju norādījumi Izpildītājam ir saistoši.

4.6. Izpildītājs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu (testus) ekspluatācijā.

4.7. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Izpildītājs.

4.8. Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu trokšņa līmeni un ir veicami laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, veic tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītājiem.

4.9. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertīklu pieslēgumu par saviem līdzekļiem nodrošina Izpildītājs.

4.10. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.

4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāju pārstāvjiem un Būvuzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Izpildītājam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāju norādīto personu brīva piekļūšana Objektam.

4.12. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.

4.13. Ja pēc Pasūtītāju vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.

4.14. Izpildītājs ar Pasūtītāju rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami, sastādot par to aktu un izslēdzamo darbu tāmi Līguma 13.5. punktā noteiktajā kārtībā.

4.15. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darbdienu, bet par segto Darbu un nozīmīgu konstrukciju elementu uzrādīšanu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš brīdina Būvuzraugu, nosūtot uzaicinājumu uz e-pastu: _____________.

4.16. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Izpildītājs.

4.17. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājiem saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.18. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājiem Objekts tīrs un sakārtots.

4.19. Izpildītājam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles iestādes saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājiem visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājiem un pieņemšanai ekspluatācijā.

4.20. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, tehniskās dokumentācijas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Darbu drošība un atbildība

5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājiem, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.

5.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, darba aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

5.4. Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

5.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāju pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).

6. Darbu sanāksmes

6.1. Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā, tās nodrošina Izpildītājs un tajās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāji, Būvuzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāju un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic Būvuzraugs, bet par lēmumu izpildi ir atbildīgs Izpildītājs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāju un Izpildītāja pārstāvji, un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli kļūst saistoši Pusēm.

7. Standarti un kvalitāte

7.1. Darbiem jābūt izpildītiem kvalitatīvi un tie ir izpildīti saskaņā ar Iepirkuma nosacījumiem, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, tehnisko dokumentāciju, Līguma noteikumiem, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām un Pasūtītāju, Autoruzrauga vai Būvuzrauga norādījumiem. Izpildītājs garantē, ka Darbos, izmantotajos materiālos un iekārtās nav defektu. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājiem nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.

7.2. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

8. Pasūtītāju pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājiem ir pienākums:

8.1.1. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) dienu laikā izsniegt Izpildītājam Līguma 1.1. punktā norādīto projektu dokumentāciju;

8.1.2. veikt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;

8.1.3. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izsniegt Izpildītājam pilnvaru visu tehnisko vai speciālo noteikumu saskaņošanai, ja to ir pieprasījis tehnisko vai speciālo noteikumu izsniedzējs, un pilnvaru, lai Izpildītājs organizētu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

8.1.4. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Pasūtītāji un Būvuzraugs iepriekš pārbaudījuši un atzinuši Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Sabiedrībai ir pienākums izsniegt būvatļaujas kopiju (paskaidrojuma rakstu) Izpildītājam, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir izpildījis Līguma 9.1.1. apakšpunktā noteiktos pienākumus.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības:

8.3.1. nodrošināt Darbu būvuzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

8.3.2. pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai;

8.3.3. jebkurā laikā veikt kvalitātes pārbaudes materiāliem vai izpildītiem būvdarbiem objektā;

8.3.4. prasīt no Izpildītāja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, atbilstoši Līguma 13. punktam un Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL).

8.4. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.5. Pasūtītāji vienojas, ka nesaskaņu vai pretrunu gadījumā, Izpildītājam ir saistoši Domes norādījumi un/vai viedoklis.

9. Izpildītāja pienākumi un tiesības

9.1. Izpildītājam ir pienākums:

9.1.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājiem Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei šādus dokumentus:

9.1.1.1. būvdarbu žurnālu (cauršūtu un aizpildītu);

9.1.1.2. rīkojumu par nozīmēto atbildīgo būvdarbu vadītāju;

9.1.1.3. būvuzņēmēja un atbildīgā/-o būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas (jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku);

9.1.1.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

9.1.2. pirms Darbu uzsākšanas:

9.1.2.1. pieņemt Objektu, sagatavot un sastādīt Objekta pieņemšanas aktu (veikt Objekta foto fiksāciju un iesniegt Pasūtītājiem) un veikt iedzīvotāju apziņošanu par Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņu, Objekts no Izpildītāja tiek pieņemts ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktus paraksta Pasūtītāju pārstāvis un Izpildītāja pārstāvis. No Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad tiek parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts, Izpildītājs ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu;

9.1.2.2. saņemt rakšanas darbu atļaujas un saskaņojumus darbu veikšanai Objektā no institūcijām, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;

9.1.2.3. saskaņot būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

9.1.2.4. uzstādīt Objektā būvtāfeli – 1 gab., ar minimālo izmēru 1x2m (pirms uzstādīšanas saskaņot vietu un noformējumu ar Pasūtītāju);

9.1.2.5. veikt būvdarbu sagatavošanas darbus;

9.1.3. veikt izpildīto Darbu izpilduzmērījumus digitālā formātā un papīra formātā saskaņot tos PI "Salaspils novada Būvvalde".

9.1.4. veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos, apjomos un kārtībā;

9.1.5. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu, kas pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumam, Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.1.6. Darbu izpildei Izpildītājs drīkst mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju tikai pēc rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītājiem;

9.1.7. pielaist Būvuzraugu pie būvuzraudzības veikšanas, ja Pasūtītāji tos pieaicina;

9.1.8. ievērot visus Pasūtītāju un Būvuzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus Objektā viņu norādītajos termiņos, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;

9.1.9. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, Objekta sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienai;

9.1.10. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā;

9.1.11. atlīdzināt Pasūtītājiem visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;

9.1.12. nodrošināt sava pārstāvja, atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Darbu sanāksmēs;

9.1.13. izpildot Darbus, atbildēt par darba un drošības normu ievērošanu objektā (arī par iesaistīto apakšuzņēmēju);

9.1.14. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos, sakārtot Objektu katras darba dienas beigās, nodrošināt drošu piekļuvi iedzīvotājiem pie īpašumiem vai operatīvajiem dienestiem;

9.1.15. rakstiski informēt Pasūtītājus par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar Objektu un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītāji var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ, Līguma 4.1. punktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 3.2.  punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām;

9.1.16. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā, brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

9.1.17. segt izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

9.1.18. pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas veikt šādus darbus:

9.1.18.1. sakārtot būvlaukumus un būves (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku, aprīkojumu, darba rīkus u.c. Izpildītājam piederošu mantu);

9.1.18.2. nodot Pasūtītājiem visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju;

9.1.18.3. saņemt atzinums no tehnisko un īpašo noteikumu izsniedzējiem;

9.1.18.4. nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā (sagatavot iesniegumu PI "Salaspils novada Būvvalde" un saņemt aktu par Objekta pieņemšanas ekspluatācijā), dokumentus nodot Pasūtītājam;

9.1.19. ievērot Līguma 8.5. punktā noteikto.

9.2. Izpildītājam ir tiesības:

9.2.1. saņemt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;

9.2.2. dalīt savu risku par Objektu un personālu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;

9.2.3. piesaistīt Darbu izpildē apakšuzņēmējus;

9.2.4. neveikt Darbus, ja ir pieļautas būtiskas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt Objektu, tā drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību, informējot par to Pasūtītājus un visas Objektā ieinteresētās personas;

9.2.5. ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju tikai gadījumos, ja projekta risinājumus nav iespējams realizēt ņemot vērā dabā esošo situāciju un pamatojoties uz tehniskās apsekošanas, izpētes un uzmērījumu veikšanas rezultātiem, un ja tiek pielietots ekvivalents materiāls, kas netika norādīts projekta dokumentācijā. Visas Darbu tehniskās izmaiņas saskaņot ar Būvuzraugu, ja izmaiņas projektā skar Darbu apjomu izmaiņas un to ietekmē ir nepieciešams papildus finansējums, izmaiņas projektā rakstiski saskaņot ar Pasūtītājiem. Ja Darbu tehniskās izmaiņas tiek veiktas bez šajā apakšpunktā minētajiem saskaņojumiem, tad to izbūvēšanu atbilstoši saskaņotajam risinājumam veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

10. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa

10.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītājus, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāju rakstveida piekrišanu, ņemot vērā, ka maiņai piedāvātajam personālam pilnībā jāatbilst Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām, kā arī ņemot vērā PIL 62. pantu.

10.2. Izpildītājs Darbus nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus, kas nepieciešami uzticētā Darba veikšanai.

10.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājiem Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja dati. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmējam uzticēto Darba daļu nenodošanu tālāk.

10.5. Darbu laikā Pasūtītājiem ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro Latvijas Republikas spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.6. Ja Izpildītāja neievēro Līguma 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.4. punktā minēto, Pasūtītāji var apturēt Darbu izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1. Jebkurus Līgumā paredzētos un izpildītos Darbus Izpildītājs nodod Pasūtītājiem, noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas-nodošanas akts jāizskata 10 (desmit) darbdienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītāji konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Puses paraksta Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi, kuri Izpildītājam ir jānovērš Pasūtītāju noteiktajā termiņā. Izdevumi par defektu novēršanas darbiem jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāju un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvuzraugs.

11.2. Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu novēršanas Izpildītājam par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jāinformē Pasūtītājs.

11.3. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus saskaņā ar Līguma 11.1. punktu un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājiem, tad Pasūtītājiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu vai veikt laboratorijas pārbaudes. Ekspertīzes atzinums vai laboratorijas pārbaudes rezultāts ir Pusēm saistošs. Ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītāji. Ja ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes izdevumus pilnā apmērā sedz Izpildītājs un tie tiek ieturēti no nākamā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

11.4. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus arī pēc ekspertīzes vai laboratorijas pārbaudes veikšanas atbilstoši 11.3. punktam, tad Pasūtītājiem ir tiesības lauzt Līgumu un ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no Līgumcenas.

11.5. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski par to paziņo Pasūtītājiem. Izpildītājs nodrošina, ka Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā līdz Līguma 3.2. punktā minētajam termiņam, un veic Darbu nodošanu atbilstoši Līguma 11.1. punktam, sagatavojot gala pieņemšanas-nodošanas aktu.

11.6. Pasūtītāji izsniedz Izpildītājam pilnvaru Līguma 8.1.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, lai Izpildītājs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, sedz Izpildītājs.

11.8. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā akta parakstīšanas dienai Izpildītājs nodrošina veikto Darbu un Objekta uzturēšanu un saglabāšanu. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā nodod Objektu Pasūtītājiem ar Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

11.9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 11.1.–11.6. punktiem.

11.10. Visus papildu izdevumus par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājiem vai pieņemšanu ekspluatācijā sedz Izpildītājs.

11.11. Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītāji un Būvuzraugs.

11.12. Ne akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī gala pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

11.13. Pasūtītājiem ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāju norādītajā termiņā. Šāda trūkumu novēršana nerada tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

12. Garantijas

12.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad PI "Salaspils novada Būvvalde" vai Būvniecības valsts kontroles birojs ir veicis atzīmi aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.2. Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē Darbu kvalitāti, atbilstību Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un Objekta drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par Objekta nepilnībām un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies Objektam.

12.3. Izpildītāja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāju zaudējumus.

12.4. Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam radījuši Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi.

12.5. Ja Pasūtītāji garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāju noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekš minētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).

12.6. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītāji ir tiesīgi sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.

12.7. Ja Izpildītājs Pasūtītāju noteiktā termiņā neierodas parakstīt defektu aktu un neuzsāk defektu novēršanu Objektā un/ vai neveic Pasūtītāju norādītajā termiņā, Pasūtītājiem ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu.

12.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītāji ir tiesīgi defektu novēršanai pieaicināt trešo personu un visus defekta novēršanas izdevumus piedzīt no Izpildītāja.

13. Līguma izmaiņas

13.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek veikti tikai Pusēm rakstiski vienojoties un pēc parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Darbu veikšanas laikā Puses, piedaloties Būvuzraugam (nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus), Līgumā noteiktajā kārtībā ir fiksējušas nepieciešamību pēc papildus darbiem, kas konstatēti, atklājoties apstākļiem, kurus nebija iespējams paredzēt būvprojekta izstrādes procesā, vai Darbu izslēgšanas, Pasūtītāji ir tiesīgi palielināt vai samazināt nepieciešamo Darbu apjomu.

13.3. Darbu apjomu palielināšanas kārtība:

13.3.1. Izpildītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Iekļaujamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

13.3.2. pēc visu Līguma 13.3.1. apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Iekļaujamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājiem;

13.3.3. Pasūtītāji un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

13.3.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītāji noslēdz rakstisku vienošanas par Iekļaujamo darbu aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.4. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.

13.5. Darbu apjomu samazināšanas kārtība:

13.5.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Izslēdzamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

13.5.2. pēc visu Līguma 13.5.1. apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājiem;

13.5.3. Pasūtītāji un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

13.5.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītāji noslēdz rakstisku vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.6. Darbu aizvietošanas kārtība:

13.6.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Aizvietojamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītājiem un Būvuzraugu;

13.6.2. pēc visu Līguma 13.6.1. apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Aizvietojamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājiem;

13.6.3. Pasūtītāji un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu.

13.6.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītāji noslēdz rakstisku vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.7. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksu izcenošanas principi:

13.7.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

13.7.2. ja Līgumcenas ietvaros izmainītajos darbu apjomos ir iekļauti Līguma tāmei ekvivalenti darbu veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

13.7.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmas kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājiem vismaz 3 (trīs) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai (izņemot, ja šādus pakalpojumus/darbus veic mazāks skaits ražotāju/piegādātāju). Pasūtītāju pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas Puses, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, par ko puses vienojas rakstiski. Vienību cenas saskaņošanai nepieciešamais laiks netiks uzskatīts par iemeslu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.

13.8. Līguma 13.3.1., 13.5.1. un 13.6.1. apakšpunktā minētie akti tiek sagatavoti 3 (trīs) eksemplāros. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam, trešo glabā uzraudzības dokumentos.

13.9. Izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, ja Darbu izmaiņas paredz:

13.9.1. jaunu darbu veikšanu;

13.9.2. ietekmi uz Objekta ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu;

13.9.3. Objekta robežu izmaiņas;

13.9.4. Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

13.10. Darbu izmaiņu kopējā summa bez PVN nedrīkst pārsniegt PIL 61. panta piektās daļas 2. apakšpunktā un 61. panta ceturtajā daļā noteiktās procentuālās robežas.

14. Pušu atbildība

14.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

14.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

14.3. Būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.4. Ja Izpildītājs nokavē Darbu izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājiem līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas.

14.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu, ja:

14.5.1. Izpildītājs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāju informācijas pieprasījumu Līgumā norādītajos termiņos;

14.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas uz Līgumā noteiktajām Darbu sanāksmēm, vai uz jebkuru aktu, kas minēti Līgumā, sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas, uzaicinājumā norādītajā laikā;

14.5.3. atbildīgais būvdarbu vadītājs neatrodas Objektā;

14.5.4. Izpildītājs sniedz Pasūtītājiem nepatiesu informāciju.

14.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.1.apakšpunktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, tas maksā Pasūtītājiem līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā.

14.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.4., 9.1.6., 9.1.14. un/ vai 9.1.18.1. apakšpunktā noteikto, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

14.8. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 9.1.15. apakšpunktā noteikto, viņš ir atbildīgs par iespējamām sekām un to novēršanu veic uz sava rēķina, ko saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un Pasūtītājiem.

14.9. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs lauž Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas apstākļu iestāšanās dēļ, Izpildītājs maksā līgumsodu 20 % apmērā no Līgumcenas.

14.10. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās maksājuma summas bez PVN.

14.11. Ja Pasūtītājs secina, ka Līguma 11.2. punktā minētie defekta novēršanas darbi nav lietderīgi, tad Pasūtītājiem ir tiesības piemērot šādus preventīvus pasākumus, kas var tikt piemēroti visi kopā vai jebkurā to kombinācijā, vai tikai viens no tiem: noteikt Darbam samazinātu cenu atbilstoši Objekta vērtības un ilgmūžības samazinājumam (samazinājums tiek veikts proporcionāli un neizpildītā apjoma izmaksām piemērojot koeficientu 1,2) noteikt Objekta defekta posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas laika garantiju par pilnu defekta novēršanas vērtību, noteikt defekta posmam veicamo pasākumu kopumu kā papildu garantijas saistības, kas Izpildītājam jāveic, neatkarīgi no defektu rašanās cēloņa.

15. Līguma laušana

15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

15.2. Līgumu var lauzt Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.3. Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana, par kuriem Puses vienojušās Līguma daļā "Līguma priekšmets". Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.

15.4. Pasūtītāji ir tiesīgi vienpusēji lauzt Līgumu, par to Izpildītājam paziņojot rakstveidā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:

15.4.1. ja Izpildītājs kavē 9.1.1. noteikto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas;

15.4.2. ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes beigu termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

15.4.3. ja Izpildītājs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

15.4.4. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas būvnormatīviem;

15.4.5. ja Izpildītāja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs nav ieradies Pušu noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes;

15.4.6. ja Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

15.4.7. ja Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra.

15.5. Līguma laušana no Pasūtītāju puses neatbrīvo Izpildītāju no avansa atmaksas, daļā, kas pārsniedz izpildīto darbu vērtību (Līguma 15.8. punkts), līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.

15.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājiem vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:

15.6.1. ja Pasūtītāji kavē Līgumā noteiktā avansa samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas un 10 (desmit) dienu laikā pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas nenovērš šo pārkāpumu;

15.6.2. ja Pasūtītāji kavē vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām Līguma 8.1.1. vai 8.1.2. apakšpunkta izpildi.

15.7. Līguma laušana no Izpildītāja Puses neatbrīvo Pasūtītājus no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem, kuru izpildi ir rakstveidā saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītāji.

15.8. Ja kāda no Pusēm izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību un Pasūtītāji veic norēķinu ar Izpildītāju, ņemot vērā samaksāto avansu atbilstoši Pušu parakstītajam aktam, ieturot līgumsodus, ja tādi piemērojami.

15.9. Līguma laušanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Nepārvaramas varas apstākļi

16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

16.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – vispārēja avārija vai dabas stihija Darbu veikšanas vietā, kā rezultātā Darbu veikšanas vieta kļūst neizmantojama Līgumā paredzēto darbu veikšanai, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.

16.3. Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājiem rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir paredzams. Ja Pasūtītāji rakstiski nav norādījuši savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvarama varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

16.4. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

16.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

16.6. Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

17. Personas datu aizsardzība

17.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), Puses apņemas:

17.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

17.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.

17.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

17.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

17.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

18. Strīdu atrisināšana

18.1. Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(-s) sertificētu(-s) ekspertu(-s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.

18.2. Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.

18.3. Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai Latvijas Republikas tiesā.

19. Pušu atbildīgās personas Līguma darbības laikā

19.1. Atbildīgās personas:

19.1.1. no Pasūtītāju puses:

19.1.1.1. Domes /amats, vārds, uzvārds/, tālr. ____________, e-pasts: _____________,_____________, un

19.1.1.2. Sabiedrības /amats, vārds, uzvārds/, tālr.. ____________, e-pasts: ________________;

19.1.2. no Izpildītāja puses: ___________, tālr. __________, e-pasts: _______________.

19.2. Darbu nodošanas-pieņemšanas aktus paraksta:

19.2.1. no Pasūtītāja puses: Domes /amats, vārds, uzvārds/, un Sabiedrības /amats, vārds, uzvārds/;

19.2.2. no Izpildītāja puses: /amats, vārds, uzvārds/,.

19.3. Pusēm ir tiesības nomainīt atbildīgās personas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru Pusi.

19.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītājiem pienākums ir nosūtīt šādu informāciju Izpildītājam uz Līgumā norādīto pasta adresi, faksu vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, ja Līgumā nav atrunāts citādi. Visi paziņojumi un Pasūtītājiem sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Domē (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā), Līvzemes ielā 8, Salaspilī, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāma uz Domes oficiālo e-pasta adresi: dome@salaspils.lv, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Puses apņemas sniegt rakstveida atbildi 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.

20. Citi noteikumi

20.1. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

20.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20.3. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.

20.4. Līgumam ir pievienots šādi pielikumi:

20.4.1. Finanšu piedāvājums;

20.4.2. Tehniskais piedāvājums.

20.5. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Pasūtītājam, viens – Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

21. Pušu rekvizīti

Pasūtītāji:Izpildītājs:
Salaspils novada dome

Reģ. Nr. 90000024008

Līvzemes iela 8, Salaspils LV-2169

AS "SEB banka"

Konts: LV58UNLA00333001306

__________________/__. ____________/

SIA "_________________"

Reģ. Nr. _________________

Adrese ____________________

Banka ___________________

Konts: _____________________

_______________________/__. _________/

SIA "_________________"

Reģ. Nr. _________________

Adrese ____________________

Banka ___________________

Konts: _____________________

____________/__. ____________/

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 50/2013Pieņemts: 30.10.2013.Stājas spēkā: 21.12.2013.Publicēts: Salaspils Vēstis, 24 (574), 20.12.2013.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326048
{"selected":{"value":"19.01.2023","content":"<font class='s-1'>19.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.01.2023","iso_value":"2023\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2022","iso_value":"2022\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2022.-18.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2021","iso_value":"2021\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2021.-25.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.01.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"