Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 239

Rīgā 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 4. §)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu,
Publisko iepirkumu likuma 20. panta trešo daļu un Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
23. panta trešo daļu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (turpmāk – būvnormatīvs).

2. Noteikumus piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

3. Būvprojektiem, kuri saskaņoti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"". Būvprojektiem, kuri tiek izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, vai būvatļaujām, kas izdotas no 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var piemērot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239
Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
1. Vispārīgie jautājumi

1. Būvnormatīvs nosaka:

1.1. būvizmaksu noteikšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā aprēķināmas būvniecības izmaksas visu veidu būvēm vai to kopumam (būves kopā ar tām piederošām teritorijām, palīgbūvēm, tehnoloģisko aprīkojumu un inženierkomunikācijām), atsevišķiem būvdarbiem, tai skaitā specializētajiem darbiem, projektēšanas un būvniecības līgumcenas noteikšanas stadijās;

1.3. tāmju veidlapu paraugus.

2. Būvnormatīvs piemērojams visu veidu būvēm, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Transporta būvju būvizmaksas nosaka saskaņā ar šā būvnormatīva 4. nodaļu.

3. Būvnormatīvā lietotie termini:

3.1. būvdarbu apjoms – veicamo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts būvprojekta dokumentācijā un ko pēc būvdarbu veikšanas var konstatēt uzmērījumu vai aprēķinu veidā;

3.2. darba samaksas likme – viena darbinieka vienas darba stundas samaksa (bruto), ietverot valsts noteiktos darba algas nodokļus un nodevas;

3.3. darbietilpība – konkrēta būvdarba izpildei saskaņā ar būvdarbu aprakstu (ar norādēm par veicamā darba raksturu, izpildes tehnoloģiju un metodēm, izmantotajiem galvenajiem būvizstrādājumiem, ražošanas procesa galaproduktu ar galveno ekspluatācijas īpašību norādēm) nepieciešamais laiks, izteikts cilvēkstundās;

3.4. mehānismu izmaksas – mehānismu, palīgierīču, instrumentu nomas vai ekspluatācijas un nolietojuma (amortizācijas) izmaksas būvdarbu veikšanai saskaņā ar attiecīgā darba aprakstu, kā arī būvizstrādājumu transporta (pārtransportēšanas) izdevumi būvlaukuma robežās;

3.5. tāme – būvspeciālista sastādīts būvprojekta īstenošanai paredzamo būvniecības izmaksu aprēķins;

3.6. tāmju izmaksu elementi – būvizstrādājumu, būvkonstrukciju, darba patēriņa, darba algas, būvniecības mašīnlaika un tā izmaksu kopums, kas noteikts atbilstošai būvniecības produkcijas mērvienībai un izteikts naturālos (fiziskos) lielumos vai to nosacītā formā (procentos);

3.7. tiešās izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi;

3.8. transporta būves – autoceļu, ielu un dzelzceļu būves;

3.9. virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas.

4. Būvizmaksas ietver būvizstrādājumu izmaksas, darba izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darbaspēka izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, virsizdevumus un peļņu, kā arī citas ar būvniecību saistītas izmaksas (piemēram, būvlaukuma atbrīvošana, komunikāciju pārnešana, atmīnēšana).

5. Būvnormatīvu piemēro būvprojekta būvdarbu izmaksu aprēķiniem un būvniecības līgumcenas noteikšanai šādos gadījumos:

5.1. pasūtītāji:

5.1.1. iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanai;

5.1.2. iepirkuma procedūras dokumentu (specifikāciju) sagatavošanai;

5.1.3. finanšu resursu un citu resursu plānošanai;

5.1.4. būvprojekta ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanai;

5.1.5. būvprojekta realizācijas uzraudzībai;

5.2. pretendenti un būvdarbu veicēji:

5.2.1. būvniecības piedāvājumam nepieciešamo būvizstrādājumu, darbaspēka un citu resursu aprēķināšanai;

5.2.2. līgumsaistībās starp galveno būvdarbu veicēju un atsevišķo būvdarbu veicējiem;

5.3. eksperti un valsts institūcijas – būvniecības cenu piedāvājuma izvērtēšanai, tai skaitā strīdu izskatīšanai;

5.4. būvspeciālisti, pretendenti – būvdarbu apjomu izcenošanai.

6. Būvnormatīvu piemēro būvniecības līgumcenas prognozei būvprojektam minimālā sastāvā, ja pasūtītājs ir detalizēti sagatavojis informāciju par būvniecības ieceri.

7. Būvnormatīvs nenosaka šādas ar būvniecības ieceres īstenošanu un būves ekspluatāciju saistītas izmaksas:

7.1. zemes un esošo būvju iegādes izmaksas;

7.2. būvju uzturēšanas izdevumus pēc to nodošanas ekspluatācijā.

8. Piemērojot būvnormatīvu, lieto mērvienības un to saīsinājumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1186 "Mērvienību noteikumi". Papildus lieto šādas mērvienības un to saīsinājumus:

8.1. izstrādājumu skaita mērvienība gabals – gb;

8.2. izstrādājumu vai iekārtu komplekts– kpl;

8.3. darba maiņas mērvienība (8 stundas) – maiņa;

8.4. laika mērvienība diennakts – dnn;

8.5. cilvēkstunda – c/h;

8.6. mehānismu darba stunda vai maiņa (mašīnmaiņa) – h vai m/m;

8.7. darba samaksas likme – euro/h.

9. Būvprojekta tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.

2. Būvniecības tāmes būvprojekta sastāvā

10. Būvdarbu apjomi ir noteikti būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un būvizstrādājumu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā.

11. Būvniecības izmaksas grupē pēc būvdarbu veidiem (1. pielikums) vai būvdarbu un konstruktīvo elementu veidiem (2. pielikums).

12. Tāmes ietver šādas izmaksu grupas:

12.1. būvdarbu tiešās izmaksas;

12.2. virsizdevumus;

12.3. peļņu;

12.4. pārējās pasūtītāja izmaksas, kas saistītas ar būvniecību, bet nav būvdarbi. Šos izdevumus ietver kā atsevišķus izdevumu posteņus tikai pasūtītāja būvniecības koptāmē (3. pielikums).

13. Būvprojekta sastāvā ietver vienu tāmju komplektu (4. pielikums). Tāmju komplekts var sastāvēt no:

13.1. atsevišķas būves lokālajām tāmēm (5. pielikums);

13.2. kopsavilkuma aprēķiniem pa būvdarbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem (6. pielikums);

13.3. vienas vai vairākām būvniecības koptāmēm (7. pielikums).

14. Tāmēm pievieno skaidrojošo aprakstu ar šādu informāciju:

14.1. būvdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām;

14.2. būvdarbu organizācijas īss apraksts (būvdarbu izpildes kārtas, nepieciešamo galveno resursu raksturojums un cita informācija), ja šāda informācija nav iekļauta būvprojektā;

14.3. būvdarbu darbietilpība;

14.4. tāmes ekonomiskās bāzes nosacījumu norādes būvēm, kuru būvniecība ilgst vairāk par vienu gadu vai kuru būvniecības uzsākšana ir novirzīta par tādu pašu laikposmu.

15. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmei jābūt sastādītai atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām.

16. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs nav atbildīgs par tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu apjomu atbilstību būvprojekta rasējumiem.

3. Tāmju sastādīšana

17. Tāmju sastādīšanas pamatojums ir:

17.1. būvprojekts, tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas;

17.2. informācija par būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu raksturam, apjomiem un kvalitātes nosacījumiem;

17.3. tāmju izmaksu elementi attiecīgajiem būvdarbu veidiem.

18. Būvdarbu tiešajās izmaksās ietver:

18.1. būvizstrādājumu, ar būvdarbu izpildi saistīto būvizstrādājumu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas to nogādei līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvizstrādājumu tirgus cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu;

18.2. būvdarbu izpildei nepieciešamās darbaspēka izmaksas;

18.3. valsts noteiktos būvdarbu veicēja nodokļus un nodevas, kas saistīti ar būvdarbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

18.4. būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

19. Tāmēs ietver bruto darbaspēka izmaksas – darba algu, ietverot valsts noteiktos darba algas nodokļus un nodevas.

20. Virsizdevumus un peļņu norāda arī procentos kā attiecību pret tiešajām izmaksām.

21. Pasūtītājs būvniecības būvprojekta izmaksu prognozi, kura sastāv no izvērsta kopsavilkuma aprēķina (6. pielikums) un koptāmes (3. pielikums), nosaka, izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu.

22. Būvniecības koptāmē ietver pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu nepieciešami veicamo darbu un sadārdzinājuma finansēšanai.

23. Ja pasūtītājs nesastāda koptāmi, finanšu rezervi neparedzētiem darbiem ietver kopsavilkuma aprēķinā (6. pielikums).

24. Projektētājs sastāda būvdarbu apjomu sarakstu (8. pielikums).

25. Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.

26. Tāmju elementu apjomu kvantitatīvos rādītājus tāmē norāda ar šādu precizitāti:

26.1. līdz mazākajai naudas vienībai – izmaksām;

26.2. ne mazāk par četriem zīmīgiem cipariem – pārējiem elementiem.

4. Būvizmaksu noteikšana transporta būvēm

27. Šo būvnormatīvu piemēro, nosakot projektu tehniski ekonomisko lietderību, plānojot finanšu resursus, izvērtējot būvprojekta, nodokļu vai citu izmaiņu ietekmi uz būvdarbu paredzamo līgumcenu, kā arī izvērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus un nosakot iepirkuma paredzamo līgumcenu.

28. Projektēšanas laikā būvizmaksas nosaka, ņemot vērā līdzīgu darbu izcenojumu citos noslēgtos būvdarbu līgumos, valsts attīstības makroekonomisko rādītāju prognozes, transporta būvju būvniecības tirgus izmaiņas un attīstības prognozes, paredzētos būvdarbu līguma nosacījumus un citu informāciju, ko līgumā noteicis būvprojekta pasūtītājs. Būvprojektā norāda izmantotos informācijas avotus un pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu aprēķins.

29. Ja kopš būvprojekta apstiprināšanas ir pagājis vairāk nekā viens gads, tad, nosakot projekta tehniski ekonomisko lietderību, plānojot finanšu resursus vai nosakot paredzamo būvdarbu līgumcenu, būvprojektā izmantoto informāciju pārskata un koriģē pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu aprēķins, atbilstoši tirgus izmaiņām.

30. Pretendents būvdarbu iepirkuma finanšu piedāvājumā iesniedz darbu apjomu sarakstu (turpmāk – saraksts) ar piedāvātajām cenām. Saraksta minimālais apjoms noteikts šā būvnormatīva 9. pielikumā. Pasūtītājs sarakstu pievieno iepirkuma nolikumam (ja nepieciešams, sarakstu papildina ar citu informāciju).

31. Pretendents katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsizdevumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).

32. Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu vai tā ir vairāk nekā par 20 % mazāka par paredzamo līgumcenu, pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām (10. pielikums).

33. Ja noslēgtajā būvdarbu līgumā nepieciešams noteikt būvprojekta, nodokļu vai citu izmaiņu ietekmi uz līguma cenu, būvdarbu veicējs sagatavo un pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz pasūtītājam izmaksu kalkulāciju (10. pielikums). Pasūtītājs var pieprasīt būvdarbu veicējam iesniegt kalkulācijā norādīto izmaksu pamatojumu, tajā skaitā līgumus ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, materiālu piegādes pavadzīmes, ziņas par darbu izpildē iesaistīto personu algām un darba devēja sociālā nodokļa samaksu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums 
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada  3. maija
noteikumiem Nr. 239)
Būvdarbu veidi

Nr.
p. k.

Kods

Būvdarbu veids

1. Vispārējie būvdarbi

1.

01-00000

Mašīnu un mehānismu noma

2.

02-00000

Demontāžas darbi

3.

03-00000

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

4.

04-00000

Pāļu darbi

5.

05-00000

Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi

6.

06-00000

Akmens, ķieģeļu, bloku, kamīnu un krāšņu mūrēšana

7.

07-00000

Metāla konstrukciju montāža

8.

08-00000

Namdaru darbi

9.

09-00000

Jumiķu darbi

10.

10-00000

Iekšējie apdares darbi

11.

11-00000

Restaurācijas darbi

12.

12-00000

Stiklotās sistēmas un stiklinieku darbi

13.

13-00000

Izolācijas darbi

2. Iekšējie specializētie darbi

14.

14-00000

Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums

15.

15-00000

Iekšējie gāzes vadi un to aprīkojums

16.

16-00000

Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums

17.

17-00000

Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

18.

18-00000

Iekšējie elektrotehniskie darbi

19.

19-00000

Iekšējie vājstrāvas darbi

20.

20-00000

Lifti, eskalatori un šahtas

3. Ārējie apdares darbi un inženiertīkli

21.

21-00000

Ārējie apdares darbi

22.

22-00000

Ārējie elektrības tīkli

23.

23-00000

Ārējie vājstrāvas tīkli

24.

24-00000

Ārējie siltumtīkli

25.

25-00000

Ārējie gāzes tīkli

26.

26-00000

Naftas produktu tīkli

27.

27-00000

Ārējais ūdensvads un kanalizācija

4. Dažādi darbi

28.

28-00000

Baseini un to aprīkojums

29.

29-00000

Vides aizsardzības projekti – komunālo atkritumu izgāztuves, attīrīšanas ietaišu un ūdens atdzelžošanas stacijas

30.

30-00000

Tehnoloģisko iekārtu montāža

31.

31-00000

Labiekārtošanas darbi

32.

32-00000

Žogi un vārtiņi

5. Speciālie darbi un būves

33.

33-00000

Spridzināšanas darbi

34.

34-00000

Tilti un caurtekas

35.

35-00000

Ceļi un laukumi

36.

36-00000

Sliežu ceļi

37.

37-00000

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

38.

38-00000

Spiedtrauki un rezervuāri
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums 
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada  3. maija
noteikumiem Nr. 239)
Būvdarbu un konstruktīvo elementu veidi

Nr.
p. k.

Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

1. Vispārējie būvdarbi

1.Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1.1.demontāžas darbi
1.2.pagaidu būves
2.Zemes darbi
2.1.ūdenslīmeņa pazemināšana un nosusināšana
2.2.drenāžas sistēmu izbūve
2.3.grunts izstrāde
3.Pamati un pamatnes
3.1.pāļu pamati
3.2.dzelzsbetona pamati
3.3.iegremdējamās akas, kesoni
3.4.atbalsta sienas
3.5.izolācijas darbi
4.Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas
4.1.mūra
4.2.koka
4.3.dzelzsbetona
4.4.metāla
4.5.sienu, karkasu izolācijas darbi
5.Starpsienas
5.1.mūra
5.2.koka
5.3.dzelzsbetona
5.4.atvieglotu konstrukciju
5.5.starpsienu izolācijas darbi
6.Pārsegumi
6.1.koka
6.2.dzelzsbetona
6.3.metāla
6.4.pārsegumu siltumizolācija
7.Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi
7.1.koka
7.2.dzelzsbetona
7.3.metāla
7.4.jauktu konstrukciju
8.Grīdu pamatnes, segumi
8.1.koka
8.2.betona, dzelzsbetona
8.3.atvieglotu konstrukciju
8.4.speciālie segumi
8.5.grīdu konstrukciju siltumizolācija
8.6.zemgrīdas kanāli
9.Jumti, segumi
9.1.nesošo konstrukciju izbūve
9.2.jumta klāji, pamatnes
9.3.segumi no mīkstiem ruļļu materiāliem
9.4.segumi no bitumenizētiem materiāliem
9.5.metāla plānlokšņu segumi
9.6.dakstiņu jumtu segumi
9.7.izolācijas ierīkošanas darbi
10.Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes
10.1.logu ailas
10.2.durvju ailas
10.3.fasāžu konstrukcijas
11.Krāsnis, kamīni, citas apkures ierīces
12.Dūmeņi, to pamatnes
13.Apdares darbi
13.1.iekšējie apdares darbi
13.1.1.virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai
13.1.2.virsmu krāsošana
13.1.3.flīzēšanas darbi, virsmu apdares ar akmens plātnēm
13.1.4.tapešu darbi
13.1.5.veidojumi, to apstrāde
13.1.6.metālkalumi, plānlokšņu sienu apdares
13.1.7.virsmu speciālā apstrāde
13.2.ārējie apdares darbi
13.2.1.virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai
13.2.2.virsmu krāsošana
13.2.3.flīzēšanas darbi, virsmu apdare ar akmens plātnēm
13.2.4.apdare no metāla plānlokšņu materiāliem
13.2.5.veidojumi, to apstrāde
13.2.6.metālkalumi, plānlokšņu fasādes apdare
13.2.7.virsmu speciālā apstrāde
14.Ieejas lieveņi, kāpnes, terases, uzjumteņi
14.1.lieveņi
14.2.kāpnes
14.3.terases
14.4.uzjumteņi
15.Žogi, nožogojumi, vārti un vārtiņi
15.1.žogi, nožogojumi
15.2.vārti un vārtiņi
16.Ceļi un laukumi
17.Apzaļumošanas darbi
18.Dažādi darbi
19.Restaurācijas darbi
19.1.konstruktīvo elementu restaurācija
19.2.konstruktīvo elementu virsmu restaurācija
19.3.virsmu dekoratīvā apdare
19.4.veidojumi, to atjaunošana
19.5.speciālā virsmu apstrāde

2. Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas

20.Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
20.1.kabeļi, vadi
20.2.sadales
20.3.apgaismes ķermeņi
20.4.automātiskās kontroles, vadības sistēmas
21.Iekšējās apkures sistēmas
21.1.cauruļvadi, armatūra
21.2.apkures katli, mēraparatūra
21.3.siltummezgli, spiedtrauki
21.4.sildķermeņi
21.5.izolācijas, pārbaudes darbi
22.Vēdināšana, gaisa kondicionēšana
22.1.gaisvadi, izvadi, jumtiņi
22.2.gaisa plūsmas sadalītāji, regulējošās iekārtas
22.3.iekārtas, aprīkojums
22.4.automātiskās vadības sistēmas
22.5.izolācijas, pārbaudes darbi
23.Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums
23.1.cauruļvadi, armatūra
23.2.sprinkleru sistēmas
23.3.tehniskais aprīkojums
23.4.izolācijas, pārbaudes darbi
24.Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums
24.1.stāvvadi un pievadi
24.2.tehniskais aprīkojums
24.3.izolācijas, pārbaudes darbi
25.Iekšējie gāzes vadi
25.1.cauruļvadi, armatūra
25.2.iekārtas, aprīkojums
26.Vājstrāvas tīkli
26.1.apsardzes signalizācija
26.2.apsardzes sistēmas
26.3.ugunsdzēsības signalizācija
26.4.videonovērošana, ieskaitot teritoriju
26.5.datortīkli, ieskaitot datu pārraides
26.6.telefona tīkli, ieskaitot centrāles
26.7.televīzijas sistēmas
26.8.vienotās kontroles, vadības sistēmas
26.9.izziņošanas, apskaņošanas sistēmas
27.Lifti, liftu šahtas
27.1.liftu iekārtas, pacēlāji
27.2.šahtas
28.Tehnoloģiskais aprīkojums

3. Specializētie darbi – ārējie tīkli, sistēmas

29.Ārējie elektrotīkli, apgaismojums. Maģistrālās elektrolīnijas
29.1.transformatoru apakšstacijas, elektropārvades kabeļtīkli
29.2.elektropārvades gaisvadu līnijas
29.3.ārējais apgaismojums, ieskaitot ēku fasādes
30.Ārējie siltumtīkli
31.Ārējie ūdensvada tīkli
32.Ārējie kanalizācijas tīkli. Attīrīšanas ietaises
33.Lietusūdens kanalizācijas tīkli
34.Ārējie gāzesvadi, ievadi
35.Naftas produktu cauruļvadi
36.Tehnoloģiskais aprīkojums

4. Speciālās būves

37.Urbumi
37.1.spridzināšanas darbi
38.Sliežu ceļi
39.Tilti, caurtekas. Krasta stiprinājumu konstrukcijas
39.1.dzelzsbetona, betona tiltu konstrukcijas
39.2.metāla tiltu konstrukcijas
39.3.caurtekas
40.Hidrotehniskās un meliorācijas būves. Ūdenslīdēju darbi
40.1.ūdens noteces un līmeņu regulēšanas būves (ūdenskrātuves, dīķi, aizsprosti, novadbūves)
40.2.ūdens resursu izmantošanas būves (hidroelektrostacijas, ūdensdzirnavas, sūkņu stacijas)
40.3.ūdensteču ūdens līmeņu savienošanas būves (straujtekas, kritņi)
40.4.apkārtējās teritorijas aizsardzības būves (aizsargdambji)
40.5.ūdensteču pārvades būves (zemtekas, akvedukti)
40.6.krastu nostiprināšanas un straumes regulēšanas būves (dambji, būnas, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, krastmalas)
40.7.zivju migrācijas un aizsardzības būves (zivju ceļi, zivju aizsardzības ietaises)
40.8.kuģu piestātnes
40.9.ūdenslīdēju darbi
40.10.meliorācijas sistēmas
41.Tuneļi, rezervuāri
42.Aprīkojums. Iekārtas
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr.  239)

APSTIPRINU

  
 

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.

 

____. gada __. ______________

Paredzamās līgumcenas koptāme

Objekta nosaukums 
Būves nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 

Tāme sastādīta _____. gada ___. ___________

Nr.
p. k.

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas
(euro)

   
   
   
 

Kopā

 
   
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem  (% ) 
 PVN(% ) 

Pavisam būvniecības izmaksas

 
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi: 
 būvuzraudzība 
 būvprojekta autoruzraudzība 
 izpētes un projektēšanas darbi 
 būvprojekta ekspertīze 

Kopā

 
  
Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.  
Pārbaudīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.  
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums 
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)
Tāmju komplekta sastāvs

Nr.
p.k.

Prognozēto būvizmaksu apmērs

Tāmes nosaukums

Noformējums

Piezīmes

1

2

3

4

5

1.Mazāk par 71 150 euroLokālā tāme (5. pielikums)Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

Tāmēm pievieno būvdarbu apjomu sarakstu

Tāmju dokumentācijas sastāvā var iekļaut koptāmi
2.No 71 150 euro līdz 142 290 euro1) Lokālās tāmes (5. pielikums)

2) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums)

Lokālo tāmju beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu, izņemot piezīmēs noteiktos gadījumusJa būvprojekts paredz vairāku būvdarbu veidu izpildi, tāmju sastāvā iekļauj kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums)
3.Vairāk par 142 290 euro1) Lokālās tāmes (5. pielikums)

2) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums)

3) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums)

Atbilstoši noteikumiem

4.Objekta sastāvā ietilpst vairākas atsevišķas būves1) Lokālās tāmes (5. pielikums)

2) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums)

3) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums)

Katrai atsevišķai būvei piemēro attiecīgos tāmju veidus (3.aile) un apvieno objekta koptāmēPieļaujams veidot koptāmi katrai atsevišķai būvei un apvienot objekta koptāmē
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
5. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada  3. maija
noteikumiem Nr. 239)
Lokālā tāme Nr.____
   
 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 
Objekta nosaukums 
Būves nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________

Nr. p. k.

Kods*

Būvdarbu

nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h)

darba samaksas likme* (euro/h)

darba alga

būvizstrādājumi

mehānismi

kopā

darbietilpība (c/h)

darba alga

būvizstrādājumi

mehānismi

summa

                
                
                
                
                
                
                
 

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)

     

Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.

Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________ 
Pārbaudīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.  
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
6. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada  3. maija
noteikumiem Nr. 239)
Kopsavilkuma aprēķins Nr.
   
 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 
Objekta nosaukums 
Būves nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 
 Par kopējo summu (euro)_______________
 Kopējā darbietilpība (c/h)_______________

Nr.

p. k.

Kods,

tāmes Nr.

Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tāmes izmaksas

Tai skaitā

Darb-

ietilpība

(c/h)

darba alga

būvizstrādājumi

mehānismi

        
        
        
        

Kopā

  

Virsizdevumi ( _____%)

 

t. sk. darba aizsardzība

 

Peļņa ( _____%)

 

Pavisam kopā

 
  
Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________

 
Pārbaudīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.  
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
7. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada  3. maija
noteikumiem Nr.  239)

APSTIPRINU

  
 

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.

 

____. gada __. ______________

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums 
Būves nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 

 

Nr.
p. k.

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas
(euro)

   
   
   
   
   
   
 

Kopā

 
   
PVN (____%) 
  
Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.  

Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
8. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)
Būvdarbu apjomu saraksts
   
 

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 
Objekta nosaukums 
Būves nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Nr.
p. k.

Būvdarbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

    
    
  

Kopā

 
    
Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.  
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
9. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada  3. maija
noteikumiem Nr.  239)
Darbu apjomu saraksts
Objekta nosaukums 

 

Pozīcijas numurs

Darba nosaukums

Mērvienība

Apjoms

Vienības cena (euro)

Kopējā cena (euro)

      
      
      
      
      
      
  

Kopā

 
  

PVN(___%)

 
  

Pavisam kopā

 
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
10. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr.  239)
Izmaksu kalkulācijas veidlapa

Darbu apjomu saraksta pozīcijas numurs

Darbu apjomu saraksta pozīcijas nosaukums

Mērvienība

Daudzums

    

Materiāli

Materiāla nosaukums

Mērvienība

Vienības cena

Daudzums pozīcijas vienā vienībā

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

      
      
   

Kopā

  

Transports

Transporta veids

Materiāla apjoms kravā
(t vai m3)

Vienības cena (euro/km vai euro/h)

Reisa garums (km) vai ilgums (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

      
      
   

Kopā

  

Mehānismi

Nosaukums

Vienības cena (euro/h)

Patēriņš vienai pozīcijas vienībai (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

     
     
  

Kopā

  

Darbaspēks

Darbinieka kategorija

Darba samaksas likme (euro/h)

Vienas pozīcijas vienības darbietilpība (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

     
     
  

Kopā

  
     

Tiešās izmaksas kopā

  
 

Izmaksu raksturojums

% no tiešajām izmaksām

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Pieskaitāmās izmaksas   
Citas (finanšu izmaksas, apdrošināšana)   
Plānotā peļņa   

Citu darbu izmaksas, kas iekļautas darba cenā

Citu izmaksu apraksts  

Viss kopā

  
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 239Pieņemts: 03.05.2017.Stājas spēkā: 27.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 26.05.2017. OP numurs: 2017/103.1
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291029
27.05.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"