Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 86

Rīgā 2021. gada 18. augustā (prot. Nr. 31, 30. §)
Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meža likuma
38.3 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.

2. Mārupītes mežaparka teritorijas robeža ir noteikta 1. pielikumā.

3. Mārupītes mežaparka infrastruktūras un funkcionālais plānojums ir noteikts 2. pielikumā.

4. Mārupītes mežaparka ierīkošanas nosacījumi ir noteikti 8. pielikumā.

5. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Mārupītes mežaparka estētiskās, ainaviskās, ekoloģiskās, vides, kultūrvēsturiskās, izglītojošās, rekreācijas un aktīvās atpūtas vērtības saglabāšanu.

II. Saglabājamās dabas vērtības un to saglabāšanas un aizsardzības noteikumi

6. Mārupītes mežaparka caurtekas un mitraines ir norādītas 6. pielikumā.

7. Mārupītes funkcionalitātes uzturēšanai nepieciešams:

7.1. regulāri pārbaudīt un tīrīt upes caurtekas, lai nekavētu ūdeņu noteci un netraucētu ūdens organismu migrāciju pa upi uz augšu un leju;

7.2. nepieļaut upes caurteci kavējošu koku aizbirumu un zaru sakopojumu veidošanos upē;

7.3. pavasarī no gultnes izvākt noteci traucējošos zaru un lapu sakopojumus;

7.4. upē iekritušos lielu dimensiju kokus novietot paralēli upes krastam tā, lai tie nekavētu ūdens noteci un neveidotu aiz tiem aizķērušos zaru un lapu nosprostojumus;

7.5. neaizbērt un nekā citādi neierobežot vecupes saistību ar Mārupīti;

7.6. Mārupītes gultnes dažādošanas un piekrastes zonas dabiskošanas pasākumus veikt ūdeņu biotopa eksperta uzraudzībā.

8. Noteces uz Mārupīti uzturēšanai nepieciešams:

8.1. reizi trijos gados attīrīt dabiskās notekas uz upi no dūņu un lapu materiāla, kas tajās uzkrājies, tā, lai netiktu kavēta ūdens notece, kā arī ūdens organismu migrācija;

8.2. regulāri atbrīvot no sanesumiem ceļa caurtekas, kas upi savieno ar kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa izbūves gaitā no tās atdalīto palu terases teritoriju, lai nekavētu ūdeņu noteci uz upi;

8.3. neveidot zaru un bluķu krāvumus pārmitro vietu šķērsošanai, nepieciešamības gadījumā šādās vietās papildus izveidot laipas.

9. Mārupītes mežaparka biotopi, īpaši aizsargājami koki un koku ciršanas plānojums ir noteikts 3. pielikumā.

10. Melnalkšņu staignāja meža biotopa saglabāšanai nepieciešams:

10.1. saglabāt biotopa aizsardzībai nepieciešamo platību un dabisko biotopa struktūru, kas nodrošina ar biotopu saistīto tipisko un reto sugu ilglaicīgu un stabilu pastāvēšanu;

10.2. saglabāt sausokņus un kritalas, kuru diametrs ir lielāks par 25 cm;

10.3. atstāt biotopā nozāģēto bīstamo koku stumbrus, kuru diametrs ir lielāks par 25 cm;

10.4. saglabāt biotopa un blakus teritoriju hidroloģisko režīmu;

10.5. neveikt jaunu grāvju būvniecību vai esošo rekonstrukciju;

10.6. neveikt būvdarbus, izņemot koka laipu un tiltiņu būvniecību;

10.7. neveikt grunts uzbēršanu, nemainīt grunts līmeni;

10.8. likvidēt invazīvos augus;

10.9. saglabāt jaunos melnalkšņus un krūmus, kas raksturīgi šai videi, lai biotopā notiktu paaudžu maiņa.

11. Koku ciršanu veic saskaņā ar Mārupītes mežaparka biotopu, īpaši aizsargājamo koku un koku ciršanas plānojumu, kā arī ņemot vērā koku stāvokļa atkārtotu novērtējumu atbilstoši 20. punktam.

12. Īpaši aizsargājamo koku, koku ar lielām (vairāk nekā 50 cm diametrā) putnu ligzdām, liela apmēra dobumainu un bioloģiski vecu koku, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā ir lielāks par 2 m, saglabāšanai nepieciešams:

12.1. atbrīvot bioloģiski vecos kokus un īpaši aizsargājamos kokus no pameža, paaugas, 1. un 2. stāva jaunākiem kokiem 10 m rādiusā, skaitot no koka vainaga projekcijas ārējās malas;

12.2. saglabāt pameža grupas ap kokiem ar lielām (vairāk nekā 50 cm diametrā) putnu ligzdām;

12.3. saglabāt pameža grupas ap kokiem ar dzeņu veidotiem dobumiem.

13. Aizsargājamo putnu (vistu vanags (Accipiter gentilis) un vidējais dzenis (Dendrocopos medius)), kas sastopami aizsargājamo biotopu teritorijās, aizsardzībai piemēro 12. punktā noteiktos saglabāšanas pasākumus.

14. Aizsargājamo augu (laksis (Allium ursinum)), kas atrodas aizsargājamo biotopu teritorijās, aizsardzībai piemēro 10. punktā noteiktos saglabāšanas pasākumus.

III. Mārupītes mežaparka aizsardzības un infrastruktūras izbūves nosacījumi

15. Meža zemsedzes, pameža un paaugas saglabāšanai Mārupītes mežaparka teritorijā aizliegts nobraukt no ceļiem un takām un aizliegts pārvietoties pa mežaparka aizsargājamajiem biotopiem ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, elektriskajiem pārvietošanās līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, velorikšām un citiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar Mārupītes mežaparka apsaimniekošanu vai uzturēšanu (4.pielikums).

16. Mārupītes mežaparka infrastruktūras izbūvei nepieciešams izstrādāt apgaismojuma, Ozolplača, Mārupītes skulptūras dārza un laipu būvprojektus.

17. Mārupītes mežaparka infrastruktūras un labiekārtojuma būvprojektu izstrādē ņem vērā putnu sugu eksperta atzinumu.

18. Mārupītes mežaparka apgaismojuma būvprojekta izstrādē ņem vērā sikspārņu sugu eksperta atzinumu.

IV. Mārupītes mežaparka kopšana, apsaimniekošana un uzturēšana

19. Mārupītes mežaparka apsaimniekotājs nodrošina:

19.1. esošo zālienu un sausieņu pļavu saglabāšanu, apkopšanu un atjaunošanu;

19.2. kritušo lapu un zaru savākšanu infrastruktūras objektos, uz kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa un ierīkotajiem celiņiem un takām un līdz 2 m platā joslā gar tiem;

19.3. jauno stādījumu laistīšanu;

19.4. koku un krūmu vainagu sakopšanu;

19.5. virs kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa un ierīkotajiem celiņiem un takām koku un krūmu vainaga augstumu, kas nav mazāks par 2,5 m;

19.6. regulāru pameža kopšanu līdz 2 m platā joslā gar kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, ierīkotām takām u. c. infrastruktūras objektiem, ņemot vērā II nodaļā noteiktās prasības;

19.7. bīstamo koku novākšanu;

19.8. invazīvo sugu, kas noteiktas 5. pielikumā, un kaitēkļu ierobežošanu:

19.8.1. invazīvo sugu ierobežošanu sāk, tiklīdz parādījušies daži invazīvie augi, un to veic pirms sēklu nogatavošanās;

19.8.2. invazīvos augus izrauj vai pļauj vismaz trīs reizes sezonā;

19.8.3. izrautos un nopļautos augus izvāc no teritorijas;

19.8.4. alkšņu bīstamās baktērijas – Pseudomonas syringae ierobežošanai likvidē inficētos kokus un utilizē ārpus Mārupītes mežaparka teritorijas;

19.9. zāliena pļaušanu un pļavu uzturēšanu saskaņā ar 7. pielikumu, ievērojot, ka:

19.9.1. zāliena garums nedrīkst pārsniegt 20 cm 2 m platā joslā ap kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu un ierīkotajiem celiņiem un takām;

19.9.2. Ozolplacī, Mārupītes akmens skulptūru dārza zonās – Induļa Rankas skulptūru dārzā "Ulamula", Simpoziju skulptūru parkā un monumenta "Rīgai 800" laukumā zāliena garums nedrīkst pārsniegt 30 cm;

19.9.3. citas platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes pļaušanas sezonā;

19.9.4. Igora Dobičina kompozīciju parkā "Smagais ūdens" zāliens pļaujams vienu vai divas reizes gadā;

19.9.5. puķu pļavu sēšana veicama no augusta vidus līdz augusta beigām;

19.9.6. ik pēc trīs vai četriem gadiem puķu pļavai pavasarī veicama vertikulācija un sēklu piesēšana;

19.10. Mārupītes funkcionalitātes uzturēšanu;

19.11. noteces uz Mārupīti uzturēšanu;

19.12. kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa caurteku attīrīšanu no dūņu, augsnes, zaru un lapu materiālu sabirumiem;

19.13. labiekārtojuma elementu (rotaļlaukuma, āra trenažieru, suņu pastaigu un mācību laukuma iekārtas) uzturēšanu;

19.14. kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa no Dauguļu ielas līdz Brūkleņu ielai, no Brūkleņu ielas līdz Codes ielai, no Codes ielas līdz Tēriņu ielai seguma apsaimniekošanu:

19.14.1. rudens periodā tīrīšanu no sabirušajām lapām;

19.14.2. ziemas periodā tīrīšanu no sniega un smilts/grants materiāla kaisīšanu.

20. Mārupītes mežaparka koku atkārtota stāvokļa novērtēšanu veic, ievērojot šādas prasības:

20.1. koku atkārtota stāvokļa novērtēšanu veic ik pēc 10 gadiem vai pēc labiekārtošanas darbu veikšanas;

20.2. koku vizuālo novērtējumu veic regulāri, ja iestājas viens vai vairāki apstākļi, kas var mainīt koku stāvokli (vēja ātrums, kas ir lielāks par 17 m/s, virpuļvētra, apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega vai ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju, pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi);

20.3. koku kopšanas pasākumus veic arborists vai kokkopis.

21. Valsts un vietējas nozīmes īpaši aizsargājamos kokus atzīmē dabā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zīmi.

22. Aizliegts aizbērt gravas ar kompostējamiem materiāliem (lapām, zariem u. c.).

23. Koku ciršana veicama no 1. augusta līdz 1. martam.

24. Koku sakņu aizsardzību nodrošina, saglabājot esošos kokaugus.

25. Pie koka veicot rakšanas darbus jaunu inženierkomunikāciju būvniecībai, izmanto caurduršanas metodi vai rok vaļēju komunikāciju kanālu, izmantojot gaisa lāpstas metodi. Izmantojot gaisa lāpstas metodi, koka saknes aptin ar mitru kokosšķiedras materiālu, lai tās pasargātu no izžūšanas.

26. Koka sakņu un inženierkomunikāciju savstarpējai nodalīšanai izmanto sakņu barjeras, sakņu novirzītājus, sakņu attīstības sistēmas u. c.

27. Detalizēti apsaimniekošanas pasākumi konkrētajam Mārupītes mežaparka nogabalam noteikti 8. pielikumā.

28. Mārupītes mežaparka apsaimniekotājs izsniedz atļauju transportlīdzekļa iebraukšanai un stāvēšanai Mārupītes mežaparka teritorijā (turpmāk – atļauja), kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana ir ierobežota ar ceļa zīmēm, papildinot tās ar zīmi Nr. 842 "Papildinformācija" ("Izņemot ar atļaujām"):

28.1. gadījumos, kad teritorijā nepieciešams nokļūt, lai tur veiktu labiekārtojuma darbus, būvdarbus vai apkopi;

28.2. ja iebraukšana saistīta ar publiska pasākuma norises tehnisko nodrošināšanu vai komercdarbības veikšanu.

29. Atļaujas saņemšanai persona iesniedz Mārupītes mežaparka apsaimniekotājam iesniegumu, kurā norāda:

29.1. ziņas par iesniedzēju (fiziskai personai – vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese);

29.2. iemeslu, kādēļ iesniedzējam nepieciešama atļauja, pievienojot iebraukšanas nepieciešamību pamatojošus dokumentus un norādot laika periodu, uz kādu atļauja nepieciešama.

30. Mārupītes mežaparka apsaimniekotājs lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai pamatotu atteikumu izsniegt atļauju pieņem trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Steidzamos gadījumos iesniegumu izskata un lēmumu pieņem nekavējoties vai vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

31. Mārupītes mežaparka apsaimniekotājs atļaujā norāda:

31.1. atļaujas izsniedzēju, izdošanas datumu un reģistrācijas numuru;

31.2. personu, kurai atļauja izsniegta;

31.3. mērķi, kādam atļauja izsniegta;

31.4. atļaujas derīguma termiņu;

31.5. individuālo maršrutu, kādā personai ar atļauju ir tiesības pārvietoties (izņemot, ja atļauja tiek izsniegta, lai nodrošinātu Mārupītes mežaparka teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu).

32. Informatīvo, reklāmas un jebkuru citu veidu rakstisko un vizuālo materiālu izvietošana Mārupītes mežaparka teritorijā atļauta tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar tiesisko valdītāju un Mārupītes mežaparka apsaimniekotāju.

33. Mārupītes mežaparka apsaimniekotāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 86 "Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.

Saistošajos noteikumos noteiktas Mārupītes mežaparka teritorijas robežas un zonējums, nosacījumi Mārupītes mežaparka teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, tai skaitā aizsardzības nosacījumi Mārupītes mežaparkā sastopamo aizsargājamo vērtību saglabāšanai, nosacījumi Mārupītes mežaparka teritorijas kopšanai, atkritumu savākšanai, kā arī citi nosacījumi Mārupītes mežaparka teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai.

Lai nodrošinātu Mārupītes mežaparka teritorijas aizsardzību, Mārupītes mežaparkā tiek ierobežota mehānisko transportlīdzekļu satiksme, tāpēc saistošie noteikumi nosaka arī kārtību, kādā Mārupītes mežaparka apsaimniekotājs izsniedz atļaujas mehānisko transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai Mārupītes mežaparka teritorijā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Meža likuma 38.3 panta pirmā daļa paredz, ka mežaparku izveido vietējā pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus par konkrēta parka vai mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību. Tā kā par Mārupītes mežaparka teritorijas apsaimniekošanu un aizsardzību saistošie noteikumi Rīgas pilsētas pašvaldībā nebija pieņemti, saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Mārupītes mežaparka teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties pie Mārupītes mežaparka apsaimniekotāja vai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

2019. gada februārī notikusi sabiedriskā apspriešana. 2021. gada aprīlī saistošo noteikumu projekts tika nosūtīts saskaņošanai nodibinājumam "Latvijas Dabas fonds".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
1. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
2. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
3. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
4. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
5. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
6. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
7. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
8. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 86
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 18.08.2021.Stājas spēkā: 11.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 10.09.2021. OP numurs: 2021/175.13
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
326000
{"selected":{"value":"11.09.2021","content":"<font class='s-1'>11.09.2021.-02.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"03.10.2023","iso_value":"2023\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"11.09.2021","iso_value":"2021\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2021.-02.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.09.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)