Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils pilsētas domes 2023. gada 13. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību".
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1

Ventspilī 2021. gada 5. augustā (prot. Nr. 6; 5. §)
Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā
I. Noteikumos lietotie termini

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

Atsevišķas situācijas – dažādas situācijas un izveidojušies apstākļi, kuru dēļ mājsaimniecība nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Inkontinences līdzekļi – autiņbiksītes un ieliktņi, kas paredzēti urīna nesaturēšanas gadījumos.

Izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts pašvaldības sociālo pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa.

Medikamenti – zāles, kas sagatavotas noteiktam ievadīšanas veidam konkrētā formā un kas tiek izplatītas ar konkrētu nosaukumu konkrētā iepakojumā.

Pašvaldības sociālie pabalsti – šo saistošo noteikumu izpratnē – pabalsti, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

Pensija – šo saistošo noteikumu izpratnē Latvijas vai citas valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, apgādnieka zaudējuma pensija, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei, kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa apgādībā bijušai personai.

Pensionārs – šo saistošo noteikumu izpratnē persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai vai kurai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir piešķirta izdienas pensija.

Stomas aprūpes preces – stomas maisiņi un to piederumi, stomas pacientu ādas aizsardzības, kopšanas un tīrīšanas līdzekļi.

Sociālās vajadzības – sociālo prasību kopums, kas nepieciešams indivīda, mājsaimniecības sociālās grupas funkcionēšanas nodrošināšanai – mājoklis (pajumte, dzīvoklis), pārtika, sadzīves priekšmeti (apģērbs, pārvietošanās iespējas, mājturības priekšmeti), izglītības un audzināšanas iespējas, veselības un sociālās aprūpes iespējas.

Sociālais dienests - Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests".

II. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālo pabalstu, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldības sociālo pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un mājsaimniecībām, kuru ienākumi nepārsniedz šajos Noteikumos noteikto ienākumu līmeni, kā arī mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

3. Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Lai saņemtu pašvaldības sociālos pabalstus palīdzības pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kam atbilstoši šiem Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienoti attiecīgie dokumenti, ja tādi nepieciešami.

5. Pieprasot pašvaldības sociālos pabalstus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

6. Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par palīdzības pieprasītāju un viņa mājsaimniecību pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām.

7. Persona ar pārvietošanās grūtībām var informēt Sociālo dienestu par nepieciešamību iesniegt 4. punktā minēto iesniegumu.

8. Pēc šo Noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 5 darba dienu laikā apmeklē personu dzīvesvietā, aizpilda iesniegumu un to reģistrē.

9. (Svītrots ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

10. Pašvaldības sociālie pabalsti netiek piešķirti personām:

10.1. kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, izņemot šo Noteikumu 127.3 un 127.5. apakšpunktā noteiktos pabalstus;

10.2. kuras atrodas ieslodzījumā.

11. (Svītrots ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

12. Ja mājsaimniecības ienākumi pārsniedz šajos Noteikumos noteikto ienākumu līmeni pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, vai arī nav ievērotas citas šajos Noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības sociālos pabalstus vai pārtraukt šo pabalstu izmaksu.

13. Palīdzības pieprasītājam, kas ir vecāks par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē, vai ir pilna laika klātienes studējošais koledžā vai augstskolā, ir pienākums iesniegt izziņu no mācību iestādes. Ja palīdzības pieprasītājs izglītību iegūst Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu no mācību iestādes pieprasa Sociālais dienests.

14. Lēmuma pieņemšanai par sociālo pabalstu piešķiršanu mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

15. Pašvaldības sociālo pabalstu veidi:

15.1. Pabalsts krīzes situācijā;

15.2. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām;

15.3. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;

15.4. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

15.5. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā;

15.6. Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem;

15.7. Bērna piedzimšanas pabalsts;

15.8. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai;

15.9. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai;

15.10. Pabalsts aprūpei mājās;

15.11. Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

15.12. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai;

15.13. Pabalsts bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai;

15.14. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei;

15.15. Pabalsts bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu;

15.16. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

15.17. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām;

15.18. Ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām;

15.19. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

III. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

16. Sociālais dienests, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, var piešķirt mājsaimniecībai pabalstu krīzes situācijā, ja mājsaimniecība katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

17. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

18. Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, krīzes situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

19. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, Sociālais dienests izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamās palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

19.1. palīdzības pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas;

19.2. palīdzības pieprasītāja materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;

19.3. palīdzības pieprasītāja īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

19.1 Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 17. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

20. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 euro apmērā vienai mājsaimniecībai.

21. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo Noteikumu 20. punktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

22. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 75,00 euro, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

IV. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

23. Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru mājsaimniecībām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils valstspilsētā vai Ventspils novadā.

24. Lai saņemtu pabalstu skolēnu brīvpusdienām, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

25. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

26. Skolēnam, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, daļēji izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, brīvpusdienas var piešķirt ar attiecīgās skolas direktora rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam par brīvpusdienu piešķiršanu skolēnam, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt skolēna vecāki vai aizbildnis, vai arī skolas sociālais pedagogs.

27. Paredzētā summa viena skolēna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" vai Ventspils novada pašvaldības noteikto ēdināšanas maksu.

28. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu, kuram pievienota mācību iestādes izziņa par skolēna, kuram atbilstoši šiem Noteikumiem ir piešķirtas brīvpusdienas, apmeklējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksājamā mēnesī, ar noteikumu, ka:

28.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs noslēdzis trīspusēju līgumu par skolēnu ēdināšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ar Sociālo dienestu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde";

28.2. Ventspils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par skolēnu ēdināšanu Ventspils novada vispārējās izglītības iestādēs.

V. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

29. Ikmēneša pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt:

29.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 100% apmērā;

29.2. bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, kas nav minētas šo Noteikumu 29.1. apakšpunktā, ēdināšanas izdevumu segšanai 90% apmērā;

29.3. bērniem no maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, kas nav minētas šo Noteikumu 29.1. apakšpunktā, ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā;

29.4. bērniem, kuru izmitināšanas vieta vai dzīvesvieta atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, ēdināšanas izdevumu segšanai līdz 2022. gada 31. augustam 100 % apmērā. No 2022. gada 1. septembra, ikmēneša pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts saskaņā ar Noteikumu V. Nodaļā noteikto vispārējo kārtību.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

30. Lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

31. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

32. Pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā var piešķirt ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam par pabalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

33. Paredzētā summa viena bērna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" noteikto ēdināšanas maksu.

34. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde", pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" Sociālajam dienestam iesniegto rēķinu, kam pievienots apmaksājamā mēneša pirmsskolas izglītības iestādes bērna, kurš saņem šo pabalstu, apmeklējumu saraksts.

VI. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

35. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

36. Pabalstu Sociālais dienests piešķir 30,00 euro apmērā par katru bērnu.

37. Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka izglītojamais, sākoties mācību gadam, nestrādā.

38. Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri uzsākot attiecīgo mācību gadu nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.5. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

39. Pabalstu nepiešķir izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai iegūst izglītību tālmācībā.

40. Pabalsts var tikt piešķirts iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā.

VII. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

41. Tiesības saņemt pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā ir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērns(-i) mācās Ventspils Mūzikas vidusskolas 1.–9. klasē.

42. Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no Ventspils Mūzikas vidusskolas noteiktās mācību maksas vienam audzēknim.

43. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

44. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests Ventspils Mūzikas vidusskolā pārliecinās par iesniegto ziņu atbilstību un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

45. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils Mūzikas vidusskolai, saskaņā ar Sociālajā dienestā iesniegto rēķinu, kam pievienots attiecīgā mēneša Ventspils Mūzikas vidusskolu apmeklējušo trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību audzēkņu saraksts.

VIII. Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

46. Vienreizēju pabalstu vispārējo izglītības iestāžu 9. un12. klašu absolventiem uz izlaidumu var saņemt bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām – 36,00 euro apmērā.

47. Tiesības uz pabalstu ir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem vecumā līdz 20 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumu, ka absolvents nestrādā.

48. Pabalstu nepiešķir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem, kuri izglītību ieguvuši tālmācībā.

49. Pabalstu piešķir absolventiem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.6. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

IX. Bērna piedzimšanas pabalsts

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

50. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts nolūkā sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai.

51. Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu ir mājsaimniecībām, kurās bērna pirmā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā un vismaz vienam no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā.

52. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā.

53. Pabalstu var pieprasīt līdz bērna 6 mēnešu vecumam (ieskaitot).

54. Persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, pabalstu var pieprasīt līdz bērna 12 mēnešu vecumam (ieskaitot), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

55. Pabalsta izmaksu var atteikt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas rakstisku lēmumu. Pabalstu 53.punktā noteiktajā termiņā var saņemt, pamatojoties uz atkārtotu bāriņtiesas rakstisku lēmumu par to, ka bērna vecāki vai cita persona par bērnu rūpējas un audzina.

56. Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 300 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 400 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 euro par katru bērnu. Pabalstu šajā punktā norādītajā apmērā piešķir:

56.1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā;

56.2. ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā;

56.3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks ir miris;

56.4. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks dzīvesvietu deklarē Ventspils valstspilsētā līdz pabalsta pieprasīšanas dienai.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 10.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

56.1 Ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, un neatbilst Noteikumu 56.2., 56.3. un 56.4. apakšpunktā uzskaitītajiem nosacījumiem, pabalsta apmērs tiek piešķirts 50 % apmērā no 56. punktā noteiktā apmēra.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 10.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

57. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

58. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

58.1 Pabalsts, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 euro par katru bērnu tiek piešķirts ar Ventspils valststpilsētas pašvaldības domes lēmumu.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 10.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

X. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

59. Vienu reizi gadā pensionāri un personas ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki, politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai.

60. Pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja Sociālajā dienestā iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet kopsummā ne vairāk kā 70,00 euro gadā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

61. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums, kam pievienots kārtējā gadā izsniegts izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu. Izdevumus apliecinošajam dokumentam par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu ir jābūt izsniegtam periodā, kad mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

62. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un šo Noteikumu 61. punktā minēto dokumentu iesniegšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

XI. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

63. Pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai var saņemt:

63.1. mājsaimniecības, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

63.2. mājsaimniecības, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438,00 euro mēnesī.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

64. Pabalstu piešķir pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils valstspilsētā, kurām ir noslēgts līgums ar Veselības ministrijas padotības iestādi "Nacionālais veselības dienests".

65. Pabalsta apmērs ir:

65.1. par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu – 1,00 euro;

65.2. par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu – 4,00 euro;

65.3. par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu – 7,00 euro dienā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

66. Lai pieprasītu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

67. Lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai Sociālais dienests pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.

67.1 Sociālais dienests, pieņemot lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai, izsniedz palīdzības pieprasītājam apliecinošu izziņu.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

68. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ārstniecības iestādē jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.

69. Piešķirtā pabalsta summa palīdzības pieprasītājam tiek noteikta, izmantojot ģimenes ārsta, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta vai ārstniecības iestādes Sociālajam dienestam iesniegtās pacientu apmeklējumu uzskaites lapas. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina.

70. Pabalsts Noteikumu 63.1. punktā minētajām mājsaimniecībām tiek piešķirts uz laiku, kurā mājsaimniecībai ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

71. Pabalsts Noteikumu 63.2. punktā minētajām mājsaimniecībām tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

72. Ja palīdzības pieprasītājs saņem veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, un ir pilnībā vai daļēji atbrīvots no pacienta iemaksas un/vai līdzmaksājuma, palīdzības pieprasītājs nav tiesīgs saņemt pabalstu pacienta iemaksas daļējai kompensācijai saskaņā ar šo Noteikumu 63. punktu.

XII. Pabalsts aprūpei mājās

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

73. Ikmēneša pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

73.1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438,00 euro mēnesī;

73.2. kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt;

73.3. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

73.3.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

73.3.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

74. Pabalsta apmērs vienai personai tiek noteikts atkarībā no nepieciešamā pakalpojumu veida un apjoma:

74.1. ja persona sevi daļēji aprūpē – 42,00 euro mēnesī;

74.2. ja persona nevar sevi aprūpēt – 60,00 euro mēnesī.

75. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

76. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

77. Sociālajam dienestam, izņēmuma gadījumos ir tiesības piešķirt pabalstu aprūpei mājās personām, kuras neatbilst kādam no 73. punkta nosacījumiem un kurām veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama aprūpe mājās, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos sociālā darba speciālists lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils valstspilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

78. Ja persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās saskaņā ar šo Noteikumu 77. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

79. Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

80. Pabalsts aprūpei mājās netiek piešķirts personām, kuras saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 12.1 pantu un Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka pabalsta apmēru personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana, šī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana.

XIII. Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

81. Ikmēneša pabalstu uz vienu gadu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

81.1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 495,00 euro mēnesī;

81.2. dzīvesvieta ir deklarēta un persona pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;

81.3. neviens no mājsaimniecības veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;

81.4. nevienam no mājsaimniecības nav Civillikumā noteikto apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

81.4.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

81.4.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

82. Pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām.

83. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums, kam jāpievieno ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju.

84. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

85. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, pēc Sociālajā dienestā iesniegtā rēķina un veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas.

86. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt pabalstu personām, kuras neatbilst kādam no Noteikumu 81.punktā minētajiem nosacījumiem un kuras veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos Sociālais dienests lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

87. Ja persona, kurai piešķirts pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saskaņā ar šo Noteikumu 86. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

88. Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

XIV. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

89. Tiesības saņemt pabalstu ir tām krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

90. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

91. Pabalstu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli, ienākumus un sociālo situāciju.

92. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta saņemšanas ilgumu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

93. Pabalstu izsniedz, piešķirot palīdzības pieprasītājam noteikta parauga talonus, kas paredzēti zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniegšanas vietā. Atsevišķos gadījumos, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, pabalsts var tikt izsniegts pārtikas produktu veidā.

XV. Pabalsts bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

94. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt bērniem ar invaliditāti no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

95. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro gadā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

96. Pabalsts paredzēts:

96.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

96.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;

96.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai;

96.4. izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

97. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna ar invaliditāti vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču vai arī saņemtā rehabilitācijas pakalpojuma nosaukums.

98. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai vai izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai kompensēšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces, vai nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem.

99. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 97. punktā un, ja nepieciešams, 98. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

XVI. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

100. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

101. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro gadā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

102. Pabalsts paredzēts:

102.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

102.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;

102.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai.

103. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču nosaukums.

104. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.

105. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 103. punktā un, ja nepieciešams, 104. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

XVII. Pabalsts bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

106. Pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu ir tiesības saņemt par bērnu vecumā līdz trīs gadiem, ja bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta vakcinācijas dienā deklarēta Ventspils valstspilsētā.

107. Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no maksas par vakcīnu pret ērču encefalītu SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Ventspils valstspilsētā.

108. Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", kur:

108.1. jāiesniedz ģimenes ārsta nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u), ne vecāks par septiņām kalendāra dienām, kurā ietvertas sekojošas ziņas:

108.1.1. atzīme, ka bērnam nav alerģijas pret olbaltumvielām;

108.1.2. bērns ir somatiski vesels;

108.1.3. apliecinājums, ka pēdējo divu mēnešu laikā bērnam nav veikta jebkāda veida profilaktiskā vakcinācija;

108.2. jāuzrāda bērna potēšanas pase, kurā tiek izdarīta atzīme par veikto vakcināciju;

108.3. jāiesniedz dokuments, kurā norādīta bērna un viena no viņa vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta Ventspils valstspilsētā.

109. Pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu un veic vakcināciju.

110.  SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" ir tiesības atteikt bērna vakcināciju pret ērču encefalītu, ja nav iesniegti un uzrādīti visi 108. punktā norādītie dokumenti, vai ir pamatotas aizdomas, ka bērna veselības stāvoklis nepieļauj vakcināciju.

111. Sociālais dienests pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu pārskaita SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" pēc iesniegta rēķina.

XVIII. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

112. Ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt:

112.1. nestrādājošiem pensionāriem un 3. grupas personām ar invaliditāti nestrādājošām, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

112.2. darbspējas vecumā esošām nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

112.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) un kuri vecāki par 80 gadiem – 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

113. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

114. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

115.1 Sociālais dienests, pieņemot lēmumu par tiesībām saņemt ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos, izsniedz palīdzības pieprasītājam apliecinošu izziņu.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

116. Palīdzības pieprasītājam, iegādājoties mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā norādīts piešķirtās kompensācijas apmērs.

117. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina, kam pievienots personu saraksts, kuras iegādājušās mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, izmantojot piešķirto atlaidi.

XIX. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

118. Vienreizēju pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu.

119. Vienreizējais pabalsts noteikts 1000,00 euro apmērā vienai personai.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

120. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

121. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Sociālais dienests.

XX. Ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

122. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu ir personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

123. Ikmēneša pabalsts noteikts 50,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

124. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

125. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Sociālais dienests.

XXI. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

126. Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situāciju risināšanai – pārtikas iegādei un pamatvajadzību apmierināšanai –, izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli un ienākumus, vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, izņemot situācijas un apstākļus, kas noteikti šo Noteikumu 3. nodaļā.

127. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt:

127.1. trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ar bērnu (-iem) – vienu reizi gadā decembrī – 30,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

127.2. trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, – divas reizes gadā:

127.2.1. gada pirmajā pusē – maijā – 15,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

127.2.2. gada otrajā pusē – decembrī – 30,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu.

127.3. nestrādājošām politiski represētām personām – vienu reizi gadā – novembrī – 43,00 euro apmērā;

127.4. nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā:

127.4.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 euro;

127.4.2. gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 euro.

127.5. pensionāriem un personām ar invaliditāti un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā:

127.5.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 euro apmērā;

127.5.2. gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 30.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

128. Novērtējot ienākumus šo Noteikumu 127. punktā noteikto pabalstu saņemšanai tām personām, kuras vienlaicīgi saņem vairākus pensiju veidus, par pamatu ienākumu novērtēšanai tiek ņemta vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

129.  Šo Noteikumu 127. punktā noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot iesniegumu.

130. Noteikumu 127.1. vai 127.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir bērniem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.7. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

131. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

132. Noteikumu 127. punktā noteiktie pabalsti atsevišķu situāciju risināšanai tiek izmaksāti viena mēneša laikā pēc pēdējās Sociālā dienesta iesnieguma pieņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

133. Krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, papildus Noteikumu 127. punktā minētajiem gadījumiem, ir tiesības saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai, ja tas nepieciešams mājsaimniecības sociālo vajadzību apmierināšanai, šādā kārtībā:

133.1. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atsevišķās situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

133.2. Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, atsevišķo situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

133.3. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamo palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

133.3.1. krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas sociālās vajadzības;

133.3.2. palīdzības pieprasītāja Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (ja tādi ir) spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja sociālo vajadzību apmierināšanai;

133.3.3. krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja konkrētās sociālās vajadzības nozīmīgumu šīs personas (ģimenes) pilnvērtīgas sociālās funkcionēšanas nodrošināšanā.

133.4. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 euro apmērā vienai mājsaimniecībai.

133.5. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo Noteikumu 133.4. apakšpunktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

133.6. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 75,00 euro, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

133.1 Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 133.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām piešķiršanu vai atteikumu.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

134. Šo Noteikumu 127.2.1. un 127.2.2. apakšpunktā noteiktie pabalsti var tikt piešķirti iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā.

XXII. Sociālā dienesta lēmuma par pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

135. Sociālā dienesta lēmums par pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts administratīvā procesa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

136. Sociālais dienests informē palīdzības pieprasītāju par pieņemtajiem lēmumiem par sociālā pabalsta piešķiršanu un piešķirtā pabalsta apmēru. Par lēmumu atteikt piešķirt pabalstu, sociālās palīdzības pieprasītāju informē rakstveidā, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

137. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā darba speciālists vai Sociālā dienesta vadītājs. Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā sociālā darba speciālista lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Ja apstrīdēšanas rezultātā pieņemtais lēmums adresātu neapmierina, to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

138. (Svītrots ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

XXIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

139. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

140. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā".

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 05.08.2021.Stājas spēkā: 24.08.2021.Zaudē spēku: 12.05.2023.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 23.08.2021. OP numurs: 2021/161.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325547
{"selected":{"value":"17.01.2023","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-11.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.01.2023","iso_value":"2023\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2023.-11.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2022","iso_value":"2022\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2022.-16.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-08.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.03.2022","iso_value":"2022\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2022.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2021","iso_value":"2021\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2021.-21.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2021","iso_value":"2021\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2021.-15.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)