Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Ventspilī 2019. gada 14. martā (prot. Nr. 6; 10. §)
Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Ventspils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegtos materiālā atbalsta veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – Bārenis) un audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene).

2. Saistošajos noteikumos paredzēto materiālo atbalstu ir tiesības saņemt Bāreņiem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Ventspils pilsētas bāriņtiesa.

3. Saistošajos noteikumos paredzēto materiālo atbalstu piešķir un izmaksā pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Lai saņemtu Saistošajos noteikumos paredzēto materiālo atbalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kam atbilstoši Saistošajiem noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienoti attiecīgie dokumenti, ja tādi nepieciešami.

5. Saistošajos noteikumos noteiktā materiālā atbalsta piešķiršanas izvērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par pabalsta pieprasītāju un viņa ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām.

6. Saistošo noteikumu 3.5., 3.6. un 3.7. apakšnodaļā noteikto materiālo atbalstu, kas tiek piešķirts nepilngadīgam Bārenim, kurš ievietots audžuģimenē, pieprasa un to izmaksā audžuģimenei.

7. Saistošo noteikumu 3.5., 3.6. un 3.7. apakšnodaļā noteiktais materiālais atbalsts tiek izmaksāts viena mēneša laikā no pēdējās Sociālā dienesta noteiktās pabalsta izmaksas dienas, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

8. Materiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

9. Pabalsta pieprasītāja iesniegumu izskata un lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo atbalstu pieņem Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 10 darbdienu laikā pēc Saistošo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

2. Materiālā atbalsta veidi

10. Pašvaldība nodrošina Bāreņiem sekojošu materiālo atbalstu:

10.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

10.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

10.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

10.4. dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam;

10.5. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

10.6. pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem;

10.7. pabalsts uz Ziemassvētkiem;

10.8. braukšanas maksas atvieglojumi Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos.

11. Pašvaldība nodrošina audžuģimenēm sekojošu materiālo atbalstu:

11.1. pabalsts bērna uzturam;

11.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

11.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu:

11.3.1. pašvaldības pabalsts – atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu;

11.3.2. valsts noteiktā atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu.

3. Materiālais atbalsts Bāreņiem
3.1. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

12. Pēc pilngadības sasniegšanas Bārenim izmaksā vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

13. Pabalsts ir noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

3.2. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

14. Pēc pilngadības sasniegšanas Bārenim piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

15. Pabalsts ir noteikts Ministru kabineta noteikumos paredzētajā apmērā.

3.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

16. Pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā pilngadību sasniegušam Bārenim, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un sekmīgi apgūst izglītības programmu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

17. Pabalsts ir noteikts viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

18. Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

3.4. Dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam

19. Dzīvokļa pabalsts Bāreņiem tiek piešķirts saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, kuros noteikta kārtība, kādā aprēķināms un izmaksājams dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam.

3.5. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

20. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, vienu reizi gadā ir tiesības saņemt Bāreņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un Bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

21. Pabalstu piešķir šādā apmērā:

21.1. Bāreņiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu – 43,00 euro;

21.2. Bāreņiem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē – 43,00 euro;

21.3. Bāreņiem, kuri mācās profesionālās vidējās izglītības iestādē – 62,00 euro;

21.4. Bāreņiem, kuri uzsāk vai sekmīgi turpina studijas koledžā vai augstskolā – 121,00 euro.

22. Lai saņemtu 21.4. apakšpunktā noteikto pabalstu, Bāreņiem jāiesniedz izziņa par uzņemšanu mācību iestādē vai par pēdējās sesijas rezultātiem.

23. Pabalstu var saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

24. Pabalstu nepiešķir Bāreņiem, kuri iegūst izglītību tālmācībā.

25. Pabalstu piešķir Bāreņiem, kuri uzsākot attiecīgo mācību gadu nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" 7.9. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

3.6. Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem

26. Vienreizēju pabalstu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem uz izlaidumu ir tiesības saņemt Bāreņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un Bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

27. Pabalsta apmērs ir 43,00 euro.

28. Pabalstu var saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

29. Pabalstu nepiešķir Bāreņiem, kuri izglītību ieguvuši tālmācībā.

30. Pabalstu piešķir Bāreņiem, kuri nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" 7.11. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

3.7. Pabalsts uz Ziemassvētkiem

31. Pabalstu uz Ziemassvētkiem bez ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanas ir tiesības saņemt nepilngadīgiem Bāreņiem.

32. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā – decembrī – 43,00 euro apmērā.

33. Pabalstu piešķir Bāreņiem, kuri nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" 184.1. vai 184.5. apakšpunktā noteikto pabalstu.

3.8. Braukšanas maksas atvieglojumi Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos

34. Braukšanas maksas atvieglojumi Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos Bāreņiem tiek piešķirti saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, kuros noteikta kārtība, kādā var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos.

4. Materiālais atbalsts audžuģimenēm
4.1. Pabalsts bērna uzturam

35. Pabalstu bērna uzturam piešķir audžuģimenei, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajai kārtībai.

36. Pabalsta apmērs ir:

36.1. bērnam vecumā no 0 līdz 6 gadu vecumam – 220,00 euro mēnesī;

36.2. bērnam vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

37. Pabalstu izmaksā audžuģimenei līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

38. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz nepilnu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot Saistošo noteikumu 36. punktā noteikto pabalsta apmēru.

39. Par pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu pabalstu izmaksā ģimenei, kurai ar Ventspils pilsētas bāriņtiesas lēmumu bērns ir nodots aprūpē un uzraudzībā.

4.2. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

40. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā audžuģimenei, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajai kārtībai.

41. Pabalsta apmērs ir 107,00 euro.

42. Pabalstu izmaksā vienu reizi 12 mēnešu periodā.

43. Pārskatu par pabalsta izlietojumu audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā mēneša laikā pēc pabalsta pilnīgas vai daļējas izlietošanas.

44. Gadījumā, ja audžuģimene pabalstu nav izlietojusi Saistošo noteikumu 40. punktā paredzētajam mērķim, audžuģimene pabalstu atmaksā Pašvaldībai.

4.3. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu
4.3.1. Pašvaldības pabalsts – atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu

45. Pašvaldības pabalstu – atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu (turpmāk – atlīdzība) – izmaksā katru mēnesi par katru audžuģimenē ievietoto bērnu.

46. Atlīdzību izmaksā papildu Ministru kabineta noteikumos noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu veikšanu.

47. Atlīdzība noteikta sekojošā apmērā:

47.1. par pirmo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 215,00 euro;

47.2. par katru nākamo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 107,50 euro.

48. Atlīdzības piešķiršanas pamats ir Pašvaldības un audžuģimenes līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

49. Atlīdzību izmaksā audžuģimenei līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

50. Atlīdzību piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

51. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz nepilnu mēnesi, atlīdzību izmaksā proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot Saistošo noteikumu 47. punktā noteikto pabalsta apmēru.

52. Atlīdzību izmaksā tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis ar Pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

53. Atlīdzības izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa.

4.3.2. Valsts noteiktā atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu

54. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Pašvaldība izmaksā audžuģimenei, ja bērns tiek ievietots audžuģimenē uz nepilnu mēnesi.

55. Atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības apmēru mēnesī, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem noteicis Ministru kabinets.

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

56. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam lēmumā norādītajā termiņā.

57. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājums

58. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām"" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2019.gada 14. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1.  Projekta nepieciešamības pamatojumsPašlaik pašvaldības nodrošināto materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, to apmērus un saņemšanas nosacījumus nosaka Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošie noteikumi Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 1), Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības", Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 5  "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos".

Pēdējo gadu laikā ir mainījies valsts normatīvo aktu regulējums un veidojusies vienota izpratne par sociālās palīdzības pabalstiem un citiem pašvaldību sniegtajiem materiālā atbalsta veidiem iedzīvotājiem. Līdz ar to nepieciešama noteikumu aktualizēšana, pilnveidošana un sistematizācija.

Jauno saistošo noteikumu projektā ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm pašvaldībā pieejamā materiālā atbalsta apvienošana vienos Saistošajos noteikumos būtiski atvieglos nepieciešamās informācijas iegūšanas iespējas.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas, izdalot materiālā atbalsta veidus katrai no šīm grupām atsevišķās Saistošo noteikumu nodaļās.

Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, to apmēru un saņemšanas kārtību, nedublējot Ministru kabineta noteikumos par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm ietverto regulējumu.

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek noteikts jauns materiālā atbalsta veids audžuģimenēm. Papildu Ministru kabineta noteikumos noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu veikšanu, Saistošie noteikumi paredz pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu sekojošā apmērā:

1. par pirmo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 215,00 euro mēnesī;

2. par katru nākamo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 107,50 euro mēnesī.

Atsevišķiem pabalstu veidiem ir paredzēti labvēlīgāki nosacījumi to saņemšanai. Piemēram, līdz šim pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas mācās vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs, varēja saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), taču turpmāk šo pabalstu varēs saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Tāds pats nosacījums attieksies arī uz pabalstu bāreņiem – 9. un 12. klašu absolventiem.

Tāpat izmainīti ir brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērmiem uz Ziemassvētkiem, kā arī pabalstu mācību līdzekļu iegādei un pabalstu vispārējo izglītības iestāžu absolventiem saņemšanas nosacījumi. Turpmāk šos pabalstus būs tiesības saņemt tiem bāreņiem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Ventspils pilsētas bāriņtiesa, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Līdz šim šos pabalstus varēja saņemt tikai tie bāreņi, kuri bija deklarēti Ventspils pilsētā, liedzot iespēju palīdzību saņemt tiem Ventspils pilsētas bāreņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta citās pilsētās.

Līdz ar to turpmāk Bāreņiem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Ventspils pilsētas bāriņtiesa un kuri dzīvo citās pašvaldībās būs labvēlīgāki nosacījumi, jo Saistošajos noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus būs iespējams saņemt neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos iekļautais materiālais atbalsts bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm tiks nodrošināts pieejamo budžeta resursu ietvaros. Papildus izdevumi pašvaldības budžetā ir saistīti ar jaunā materiālā atbalsta – atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu – noteikšanu.

2019. gadā pašvaldības budžetā nepieciešams papildu finansējums 35 475 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests".

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" funkcijas un uzdevumus.

Personas Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (14.01.2019.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā, izvērtējot lietderības apsvērumus, ņemti vērā arī Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošie noteikumi izskatīti arī Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (24.01.2019.), Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (26.02.2019.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (07.03.2019.). Saistošie noteikumi un pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde/Domes lēmumi, kā arī pieejams Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36 un Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 14.03.2019.Stājas spēkā: 06.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 05.04.2019. OP numurs: 2019/69.16
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306036
06.04.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)