Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Apstiprināti
Ventspils pilsētas domē
2015.gada 28.janvārī (prot. Nr.2, 5.§)
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķināšanas un izmaksas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. dzīvokļa kompensējamā platība – platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, nosakot to vienistabas dzīvoklī – dzīvokļa kopējās platības apmērā, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī – rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

2.2. dzīvokļa pabalsts – pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas, pārvaldīšanas izdevumu un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai.

2.3. pilngadību sasniedzis bērns – šo Noteikumu izpratnē – bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai, ja Ventspils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

II. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

3.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) 5% apmērā no maksājuma summas mēnesī, bet ne vairāk kā 0.17 euro mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;

3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

3.2.1. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.07 m3 mēnesī vienai personai;

3.2.2. siltumenerģija apkures nodrošināšanai 5% apmērā no rēķina kopējās summas mēnesī, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;

3.2.3. ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.2 m3 mēnesī vienai personai;

3.2.4. kurināmā iegādei – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 7.50 euro kalendāra gadā vienai mājsaimniecībai, ja nesaņem Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā noteikto pabalstu;

3.2.5. asenizācijas pakalpojumiem – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 2.25 m3 kalendāra gadā vienai mājsaimniecībai;

3.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.88 euro kalendārajā gadā vienai personai;

3.2.7. elektroenerģijai, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 6.25 kWh mēnesī vienai mājsaimniecībai;

3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.13 m3 mēnesī vienai personai;

3.2.9. mājoklī ar gāzes balonu – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 1.5 m3 kalendāra gadā vienai personai.

4. Lai pieņemtu lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) pilngadību sasniegušam bērnam jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu, vai īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

5. Noteikumu 4. punktā minētais līgums nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti nav jāuzrāda, ja īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

6. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no Noteikumu 3.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu.

7. Pēc Noteikumu 4. punktā minēto dokumentu iesniegšanas un uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu.

8. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, un lēmums ir spēkā līdz pilngadību sasniegušā bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai.

9. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu dzīvokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

10. Dzīvokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita 10 darba dienu laikā no rēķina vai maksājumu uzdevuma saņemšanas dienas:

10.1. preču vai pakalpojumu sniedzējam, ja Sociālajā dienestā ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins;

10.2. pilngadību sasniegušam bērnam, ja Sociālajā dienestā iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments.

11. Dzīvokļa pabalsts netiek maksāts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni.

12. Sociālais dienests neizmaksā dzīvokļa pabalstu, ja konstatē, ka pakalpojumu, par kuru iesniegts Noteikumu 9. punktā minētais rēķins vai maksājumu apliecinošais dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai to izmantojusi cita persona.

13. Sociālā darba speciālists pieņem lēmumu atcelt piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

14. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušais bērns nav tiesīgs saņemt, ja īrē sociālo dzīvokli.

15. Saņemot dzīvokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns zaudē tiesības saņemt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3. panta 1., 2. un 5. punktā noteikto palīdzību un tiesības saņemt citus Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktos pabalstus dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

III. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

16. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam.

17. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
Saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"
paskaidrojuma raksts
SadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (turpmāk – Saistošie noteikumi) sagatavošana ir saistīta ar grozījumu stāšanos spēkā likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 2015. gada 1. janvārī, kuri paredz noteikt jaunu palīdzības veidu – dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – dzīvokļa pabalsts). Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, kurā noteikts, ka pašvaldībai domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā jāmaksā dzīvokļa pabalsts, nosakot izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos iekļauti lietoto terminu skaidrojumi, noteikti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi, dzīvokļa pabalsta saņemšanas kārtība un kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

Saistošie noteikumi paredz maksāt dzīvokļa pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu 5% apmērā no maksājuma summas mēnesī, bet ne vairāk kā 0.17 EUR mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;

2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, 5% apmērā no rēķina kopējās summas, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuIeviešot dzīvokļa pabalstu, 2015. gada budžetā tiek prognozēti izdevumi 5 129 EUR apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (21.01.2015.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (04.12.2014.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (01.12.2014. un 21.01.2015.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (23.01.2015.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (01.12.2014. un 21.01.2015.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 28.01.2015.Stājas spēkā: 11.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 10.02.2015. OP numurs: 2015/28.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
272085
11.02.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)