Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 550

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 9. §)
Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (turpmāk – sistēma) pārziņa funkcijas un uzdevumus, tajā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, kā arī nosacījumus un kārtību piekļuves nodrošināšanai sistēmā;

1.2. kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojumi), un to saturu;

1.3. gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, kā arī sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu;

1.4. kārtību, kādā Finanšu izlūkošanas dienests nosūta Valsts ieņēmumu dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumus un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā.

2. Finanšu izlūkošanas dienests uztur un attīsta sistēmu, kā arī nodrošina sistēmas pārvaldību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lai novērstu iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai. Finanšu izlūkošanas dienests:

2.1. nodrošina likuma subjektiem un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3.1 pantā minētajām personām (turpmāk – citas personas) iespēju iesniegt ziņojumus un sliekšņa deklarācijas;

2.2. nodrošina informācijas apmaiņu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos gadījumos;

2.3. veic sistēmā esošās informācijas operatīvo un stratēģisko analīzi.

3. Finanšu izlūkošanas dienesta uzturētā tīmekļvietne (https://goaml.fid.gov.lv) (turpmāk – Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietne) ir sistēmas daļa. Tīmekļvietnē:

3.1. iespējams lejupielādēt XML (Extensible Markup Language) (turpmāk – XML) shēmas struktūru jeb XSD (XML Schema Definition) (turpmāk – XSD) ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai;

3.2. likuma subjekti un citas personas iesniedz ziņojumus;

3.3. likuma subjekti iesniedz sliekšņa deklarāciju;

3.4. tiek saņemti pieprasījumi vai cita veida informācija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā paredzētajos gadījumos, kā arī nosūtītas atbildes uz pieprasījumiem.

II. Sistēmas lietotāja tiesību iegūšana un pārvaldīšana

4. Likuma subjekts vai cita persona, vai viņu deleģēts pārstāvis (turpmāk – sistēmas lietotāja galvenais pārstāvis) piesaka sistēmas lietotāja tiesības Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, aizpildot elektronisku pieteikumu un pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības pārstāvēt likuma subjektu vai citu personu, ja vien pārstāvības tiesības neizriet no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas. Pieteikumā par likuma subjektu – fizisko personu – norāda šo noteikumu 15.5.1.2., 15.5.1.3., 15.5.1.4., 15.5.1.5., 15.5.1.6., 15.5.1.7., 15.5.1.8. un 15.5.1.12. apakšpunktā minēto informāciju. Pieteikumā par likuma subjektu – juridisko personu – norāda šo noteikumu 15.5.2.2., 15.5.2.4., 15.5.2.5., 15.5.2.6., 15.5.2.7. un 15.5.2.13. apakšpunktā minēto informāciju.

5. Pēc pieteikumā un pievienotajos dokumentos iekļautās informācijas pārbaudes sistēmā tiek aktivizēts sistēmas lietotāja konts, kas piesaistīts unikālam ziņotāja identifikatoram. Finanšu izlūkošanas dienests neaktivizē sistēmas lietotāja kontu, ja likuma subjekts nav reģistrēts uzraudzības un kontroles institūcijā.

6. Sistēmas lietotāja galvenais pārstāvis nodrošina citu sistēmas lietotāja pārstāvju tiesības lietot kontu, apstiprinot vai bloķējot to piekļuvi sistēmas lietotāja kontam.

7. Ja mainās sistēmas lietotāja galvenais pārstāvis, sistēmas lietotājs nodrošina sistēmas lietotāja konta pārvaldības pārņemšanu un nodošanu jaunam sistēmas lietotāja galvenajam pārstāvim.

III. Ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšana

8. Ziņojumus un sliekšņa deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē pieejamo tiešsaistes formu vai augšupielādējot XML datni, kas izveidota atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē publicētajai XSD. Citas personas ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam var iesniegt arī kā iesniegumu rakstveidā vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamās tiešsaistes formas.

9. Sliekšņa deklarāciju, kas nav iesniegta atbilstoši šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības nepieņemt, informējot par to likuma subjektu.

10. Ja Finanšu izlūkošanas dienests veic izmaiņas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā XSD, tad Finanšu izlūkošanas dienests publicē jauno XSD savā tīmekļvietnē, par to nosūtot paziņojumu likuma subjektiem sistēmā. Jaunā XSD stājas spēkā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tās publicēšanas vai pirms šī termiņa, ja Finanšu izlūkošanas dienests to saskaņojis ar uzraudzības un kontroles institūcijām.

11. Likuma subjekti šo noteikumu 14. punktā minētajos gadījumos reizi nedēļā iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju par katru iepriekšējā periodā veiktu darījumu starp likuma subjektu un viņa klientu vai veikto darbību. Likuma subjekts var apvienot vairākas sliekšņa deklarācijas vienā, iekļaujot tajā informāciju par vienu no šo noteikumu 14. punktā minēto darījumu vai darbību veidiem.

12. Iepriekšējais periods šo noteikumu 11. punkta izpratnē ir periods no iepriekšējās sliekšņa deklarācijas iesniegšanas dienas.

13. Likuma subjekti iesniedz sliekšņa deklarāciju par katru darījumu un darbību, kas atbilst šo noteikumu 14. punktā minētajai summai euro vai tās ekvivalentam citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto jaunāko valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

14. Likuma subjekti iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju šādos gadījumos:

14.1. attiecībā uz likuma subjektiem, kas sniedz maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, kuri saistīti ar skaidras naudas darījumiem vai pārrobežu maksājumiem:

14.1.1. klients veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 7000 euro vai vairāk, izņemot gadījumu, ja inkasācijas pakalpojuma ietvaros skaidra nauda tiek ieskaitīta vai izņemta no pakalpojuma sniedzēja klienta konta kredītiestādē vai finanšu iestādē;

14.1.2. klients nosūta vai saņem pārrobežu maksājumu, kura apmērs ir ekvivalents 500 000 euro vai vairāk;

14.2. attiecībā uz apdrošināšanas komersantiem un starpniekiem, ciktāl tie veic vai sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, – izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības vai atpirkumu summa ir ekvivalenta 100 000 euro vai vairāk;

14.3. attiecībā uz privātajiem pensiju fondiem – izmaksātā papildpensijas kapitāla summa ir ekvivalenta 100 000 euro vai vairāk;

14.4. attiecībā uz kapitālsabiedrībām un kredītiestādēm, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – darījums, kurā klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā, ja tā apmērs ir ekvivalents 5000 euro vai vairāk;

14.5. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem – darījums, kura apmērs ir ekvivalents 2000 euro vai vairāk un kurā klientam izmaksā laimestu vai veic norēķinus ar klientu, kā arī ja klients pērk, pārdod vai maina spēles dalības līdzekļus vai šajā nolūkā maina valūtu, papildina interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu kontu vai no tā izņem līdzekļus apmērā, kas ir ekvivalents 2000 euro vai vairāk;

14.6. attiecībā uz personām, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, – darījuma apmērs ir ekvivalents 50 000 euro vai vairāk;

14.7. attiecībā uz zvērinātiem notāriem – mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tai skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 euro.

IV. Ziņojuma un sliekšņa deklarācijas saturs

15. Ziņojumā un sliekšņa deklarācijā atbilstoši XSD prasībām iekļauj vismaz šādu informāciju:

15.1. ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas reģistrācijas datus;

15.2. Eiropas Savienības vienotās valūtas kodu;

15.3. informāciju par sistēmas lietotāju un sistēmas lietotāja galveno pārstāvi vai sistēmas lietotāja pārstāvi, norādot šo noteikumu 15.5.1.2., 15.5.1.3., 15.5.1.4., 15.5.1.5., 15.5.1.6., 15.5.1.7., 15.5.1.8. un 15.5.1.12. apakšpunktā vai 15.5.2.2., 15.5.2.4., 15.5.2.5., 15.5.2.6., 15.5.2.7. un 15.5.2.13. apakšpunktā minēto informāciju;

15.4. pazīmes kodu atbilstoši klasifikatoru vērtībām:

15.4.1. sliekšņa deklarācijai – atbilstoši šo noteikumu 14. punktā minētajiem gadījumiem;

15.4.2. ziņojumam – informāciju par iespējamo noziedzīgo nodarījumu vai nodarījumiem un vismaz vienu tipoloģijas pazīmi;

15.4.3. norādi, ka ziņojums iesniegts par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā un nosūtāms Valsts ieņēmumu dienestam;

15.4.4. ja nepieciešams, citas pazīmes, kas raksturo ziņojumu;

15.5. informāciju par darījuma dalībniekiem un ar viņiem saistītajām personām:

15.5.1. par fizisko personu, ja attiecināms un informācija ir zināma:

15.5.1.1. norāde, vai persona ir sistēmas lietotāja klients;

15.5.1.2. vārds, uzvārds, dzimšanas datums;

15.5.1.3. ārvalstu fiziskajām personām – sociālās apdrošināšanas numurs;

15.5.1.4. Latvijas Republikā piešķirtais personas kods;

15.5.1.5. fiziskas personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs, ja tāds ir piešķirts;

15.5.1.6. valstiskā piederība;

15.5.1.7. faktiskā un (vai) deklarētā dzīvesvietas adrese;

15.5.1.8. tālrunis un (vai) elektroniskā pasta adrese;

15.5.1.9. personu apliecinoša dokumenta veids, dokumenta numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš, izdevējiestāde, izdevējvalsts;

15.5.1.10. norāde par personas miršanas faktu un datumu;

15.5.1.11. norāde par personas labklājības avotu;

15.5.1.12. cita papildu informācija par fizisko personu;

15.5.2. par juridisko personu, ja attiecināms un informācija ir zināma:

15.5.2.1. norāde, vai persona ir sistēmas lietotāja klients;

15.5.2.2. nosaukums un reģistrācijas numurs;

15.5.2.3. reģistrācijas datums;

15.5.2.4. komercdarbības formas kods;

15.5.2.5. reģistrācijas valsts;

15.5.2.6. juridiskā adrese un (vai) saimnieciskās darbības veikšanas adrese;

15.5.2.7. tālrunis, elektroniskā pasta adrese un tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir;

15.5.2.8. saimnieciskās darbības veids saskaņā ar NACE 2 klasifikatoru;

15.5.2.9. norāde par uzņēmuma likvidācijas faktu un datumu;

15.5.2.10. ārvalstu juridiskajām personām – nodokļu maksātāja numurs;

15.5.2.11. par personām, kas saistītas ar juridisko personu, papildus šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktā ietvertajiem datiem par fizisku personu norāda informāciju par fiziskās personas lomu;

15.5.2.12. interneta adrese (URL);

15.5.2.13. cita papildu informācija par juridisko personu;

15.6. ziņojumā vai sliekšņa deklarācijā iekļauto personas konta informāciju, ja tā ir zināma. Sistēmā attiecībā uz konta informāciju ietverti šādi lauki:

15.6.1. norāde, vai konts atvērts sistēmas lietotāja iestādē;

15.6.2. tās iestādes nosaukums, kurā atvērts konts;

15.6.3. konta atvēršanas iestādes dati:

15.6.3.1. iestādei, kurai piešķirts SWIFT kods, – SWIFT kods;

15.6.3.2. iestādei, kurai nav piešķirts SWIFT kods, – reģistrācijas numurs;

15.6.4. norāde, vai attiecīgais konts atvērts iestādē, kura nav kredītiestāde;

15.6.5. konta numurs;

15.6.6. apakškonta numurs;

15.6.7. konta pamata valūtas kods;

15.6.8. konta veids;

15.6.9. konta atvēršanas datums;

15.6.10. konta slēgšanas datums;

15.6.11. konta stāvoklis;

15.6.12. konta atlikums un konta atlikuma aprēķināšanas datums;

15.6.13. informācija par konta turētāju vai pilnvaroto fizisko personu atbilstoši šo noteikumu 15.5.1. apakšpunktam;

15.6.14. informācija par konta turētāju – juridisko personu – atbilstoši šo noteikumu 15.5.2. apakšpunktam;

15.6.15. cita papildu informācija par kontu;

15.7. darījuma informāciju, iekļaujot darījuma summu. Ja darījums veikts ārvalstu valūtā, papildus norāda darījuma summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā un valūtas konvertēšanas kursu.

16. Ziņojumā atbilstoši XSD prasībām papildus šo noteikumu 15. punktā minētajām ziņām norāda:

16.1. ziņojuma iesniegšanas pamatojumu;

16.2. informāciju par sistēmas lietotāja veiktajām darbībām saistībā ar ziņojumā minēto informāciju;

16.3. IP adresi vai IP adreses, kas izmantotas darījumā, ja tās ir nosakāmas;

16.4. informāciju par darījumā iesaistītajiem citu veidu līdzekļiem, precēm vai pakalpojumiem, ja tādi ir.

17. Sliekšņa deklarācijai un ziņojumam jāsatur informācija vismaz par vienu darījumu vai darbību. Sliekšņa deklarācijā un ziņojumā ir iespējams norādīt divu veidu darījumus:

17.1. divu dalībnieku darījumu, kurā norādīts naudas sūtītājs un saņēmējs;

17.2. viena vai vairāku dalībnieku darījumu, kurā norādīta darījuma persona vai personas un to loma.

18. Iesniedzot ziņojumu vai sliekšņa deklarāciju, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē pieejamo tiešsaistes formu, šo noteikumu 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētie dati tiek ģenerēti automātiski.

V. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā un sliekšņa deklarācijas nosūtīšana Valsts ieņēmumu dienestam

19. Finanšu izlūkošanas dienestam ir pienākums nekavējoties elektroniski pārsūtīt reģistrēto ziņojumu un sliekšņa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam ar visiem ziņojumam un sliekšņa deklarācijai pievienotajiem pielikumiem šādos gadījumos:

19.1. likuma subjekts iesniedzis ziņojumu, veicot attiecīgu atzīmi atbilstoši šo noteikumu 15.4.3. apakšpunktam;

19.2. zvērināts notārs iesniedzis sliekšņa deklarāciju par šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minēto darbību.

20. Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina datu nodošanas un Valsts ieņēmumu dienests nodrošina datu saņemšanas kanālu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju saņemšanai neizmainītā veidā.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas procesā, kas uzsākts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ziņojumu var iesniegt elektroniski sistēmā, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv), augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni vai aizpildot Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē pieejamo tiešsaistes formu.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

22.1. Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 182. nr.);

22.2. Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 407 "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 182. nr.);

22.3. Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumus Nr. 162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 59., 149., 251. nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 550Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 19.08.2021. OP numurs: 2021/159.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
325463
01.10.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"