Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 234

Rīgā 2020. gada 8. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 52 3. p.)
Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma
11. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā sistēmas dalībnieks sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ceturkšņa pārskatu par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru.

2. Noteikumi ir saistoši sistēmas dalībniekiem, uz kuriem attiecināmi Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumi un kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kas norādīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā;

3.2. profesionāls ieguldītājs – profesionāls klients atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 60. punktā noteiktajam;

3.3. nominālais konts – finanšu instrumentu konts, kurš atvērts personai, kas ir tiesīga sniegt finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumu, un kurā uzskaita šīs personas turējumā esošos finanšu instrumentus;

3.4. pārējo šajos noteikumos nedefinēto terminu lietojums atbilst Ieguldītāju aizsardzības likuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Pārskata sagatavošana un iesniegšana

4. Sistēmas dalībnieks sagatavo pārskatu par sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa apmēru (tālāk tekstā – pārskats) (2. pielikums) katra ceturkšņa mēneša pēdējā datumā un iesniedz to Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam. Ja 20. datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

5. Pārskatā neiekļauj informāciju par ieguldījumiem, kas:

5.1. pieder sistēmas dalībniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, privātajiem pensiju fondiem vai citiem ieguldītājiem, kuri darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji;

5.2. pieder personām, kuras ir vienā koncernā ar sistēmas dalībnieku;

5.3. pieder valstij un pašvaldībām;

5.4. pieder sistēmas dalībnieka valdes vai padomes locekļiem, revīzijas komisijas vadītājam vai šīs komisijas locekļiem, iekšējā revīzijas dienesta vadītājam vai šā dienesta darbiniekiem, citiem sistēmas dalībnieka darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti plānot, vadīt un kontrolēt sistēmas dalībnieka darbību un kuri ir atbildīgi par to, kā arī personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas vairāk nekā 5 procentus no sistēmas dalībnieka kapitāla;

5.5. pieder personām, kuras ir atbildīgas par sistēmas dalībnieka grāmatvedības dokumentu revīziju;

5.6. pieder personām, kuras ir šo noteikumu 5.4. un 5.5. punktā minēto personu pirmās pakāpes radinieki vai laulātie;

5.7. pieder personām, kuras darbojas šo noteikumu 5.5. punktā minēto personu vārdā;

5.8. atrodas nominālajos kontos, kurus pie sevis atvēris sistēmas dalībnieks un kuros tas uzskaita citu personu turējumā esošos finanšu instrumentus.

6. Ja attiecībā uz pārvaldībā nodotajiem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem turēšanas un pārvaldības pakalpojumu sniedz dažādi sistēmas dalībnieki, minētos finanšu instrumentus un naudas līdzekļus pārskatā iekļauj gan sistēmas dalībnieks, kurš veic to turēšanu, gan dalībnieks, kurš veic to pārvaldīšanu.

7. Pārskatu sagatavo, ievērojot šādas prasības:

7.1. pārskata 10. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:

7.1.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā nepārsniedz 20 000 euro (1., 3. un 5. ailē);

7.1.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam nepārsniedz 20 000 euro, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);

7.2. pārskata 11. pozīcijā norāda šādu informāciju katra kalendārā mēneša pēdējā datumā:

7.2.1. to ieguldītāju, kas nodevuši sistēmas dalībniekam finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, skaitu, kuru ieguldījumu apmērs katram ir tāds, kas 90 procentu apmērā pārsniedz 20 000 euro (1., 3. un 5. ailē);

7.2.2. ieguldījumu, kas 90 procentu apmērā katram ieguldītājam pārsniedz 20 000 euro, kopējo summu (2., 4. un 6. ailē);

7.3. sistēmas dalībnieks visus viena ieguldītāja ieguldījumus summē un uzskata par vienu ieguldījumu;

7.4. pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Ieguldījumi, kuru valūta nav Latvijas Republikas naudas vienība, tiek konvertēti pēc Eiropas Centrālās bankas kursa attiecīgā mēneša pēdējā datumā;

7.5. novērtējot sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfelī esošos finanšu instrumentus, par pamatu tiek ņemta finanšu instrumentu tirgus cena (vērtība) attiecīgā ceturkšņa katra mēneša pēdējā datumā;

7.6. ieguldījums, kuru veido atvasinātais instruments, tiek iekļauts ieguldījuma apmērā kopā ar attiecīgā atvasinātā instrumenta pārvērtēšanas rezultātu, izņemot, ja tas ir tāds atvasinātais instruments, kurš ir nodrošināts ar līdzekļiem, kas netiek turēti šķirti, atspoguļojot to sistēmas dalībnieka bilancē;

7.7. ja viena klienta ieguldījumu kopējā vērtība ir negatīva, to neiekļauj pārskatā;

7.8. ja sistēmas dalībniekam nav ieguldījumu, kuri būtu jāiekļauj pārskatā, to iesniedz ar nulles vērtībām.

8. Pārskatu sagatavo XML faila formātā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma shēmas aprakstam. Pārskatu iesniedz Komisijai atbilstoši Komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajiem noteikumiem Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi". XML faila sagatavošanai var lietot Komisijas mājaslapā publicēto konvertoru.

9. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

III. Noslēguma jautājums

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2011. gada 20. maija normatīvie noteikumi Nr. 79 "Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
08.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 234
XSD shēmas apraksts

1. Datu atribūti

Nr.NosaukumsDatu formāts (*)Vērtības

Atribūta kods

Mātes elements(-i)

1.Iestādes kods3(n) vai 6(n)FKTK piešķirtais iestādes kodsIestadesKodsSD_INSTR_PORT
2.Iesūtāmo datu fiksācijas datums10(x)Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DDDatuDatumsSD_INSTR_PORT
3.XML faila izveides datums10(x)Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DDIzveidesDatumsSD_INSTR_PORT
4.XML faila izveides laiks8(x)Starptautiskā standarta ISO 8601 laika formāts: HH:MM:SSIzveidesLaiksSD_INSTR_PORT
5.Aizpildītāja e-pasta adresex@x.xAizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XML failā
e-pasta adrese
EmailSD_INSTR_PORT
6.AizpildītājsMax200(x)Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XML failā vārds un uzvārdsExecutorSD_INSTR_PORT
7.Aizpildītāja tālruņa Nr.Max200(x)Tālruņa Nr. formātsPhoneNrSD_INSTR_PORT
8.XSD faila versija3(x)Fiksēta vērtība atkarībā no izmantotās XSD faila versijasXSDVersijaSD_INSTR_PORT
9.xmlns:xsi-http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instancexmlns:xsiSD_INSTR_PORT
10.xsi:noNamespaceSchemaLocation-fktk_sdfipp_v1_0.xsdxsi:noNamespaceSchemaLocationSD_INSTR_PORT

2. Datu elementi

Nr.NosaukumsLauka datu formāts (*)Elementu vērtībasElementa kodsMātes elements(-i)
2.Periodselements < Periods >SD_INSTR_PORT
2.1.Mēnesis1(n) vai 2(n)Mēneša kārtas numurs<Menesis>< Periods >
2.2.Ieguldījumi līdz kompensējamo ieguldījumu apmēramelements < IegLidzKompIegApm >< Periods >
2.2.1.Ieguldītāju skaitsMax12(n)Ieguldītāju skaits mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu 7.1.1. punktu< IegSkaits >< IegLidzKompIegApm >
2.2.2.Apmērs veselos euroMax12(d)Ieguldījumu apmērs veselos euro mēneša pēdējā datumā (līdz kompensējamo ieguldījumu apmēram) saskaņā ar noteikumu 7.1.2. punktu< IegApmers >< IegLidzKompIegApm >
2.3.Ieguldījumi virs kompensējamo ieguldījumu apmēraelements < IegVirsKompIegApm >< Periods >
2.3.1.Ieguldītāju skaitsMax12(n)Ieguldītāju skaits mēneša pēdējā datumā (virs kompensējamo ieguldījumu apmēra) saskaņā ar noteikumu 7.2.1. punktu< IegSkaits >< IegVirsKompIegApm >
2.3.2.Apmērs veselos euroMax12(d)Ieguldījumu apmērs veselos euro mēneša pēdējā datumā (virs kompensējamo ieguldījumu apmēra) saskaņā ar noteikumu 7.2.2. punktu< IegApmers >< IegVirsKompIegApm >

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
08.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 234

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfeļu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 234Pieņemts: 08.12.2020.Stājas spēkā: 15.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 14.12.2020. OP numurs: 2020/241.14
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
319414
15.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)