Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 76

Rīgā 2020. gada 18. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 25 2. p.)
Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā, lietojot Datu ziņošanas sistēmu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) tiek nosūtīti elektroniski sagatavotie pārskati un cita informācija.

2. Noteikumi ir saistoši šādiem tirgus dalībniekiem:

2.1. Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, privātajiem pensiju fondiem, regulētā tirgus organizētājiem un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem;

2.2. dalībvalstīs (ārvalstīs) reģistrēto kredītiestāžu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un dalībvalstīs reģistrēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu, elektroniskās naudas iestāžu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku un finanšu iestāžu filiālēm Latvijā;

2.3. Latvijas Republikā vai dalībvalstīs reģistrētiem un Latvijas Republikā pakalpojumus sniedzošiem datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem.

3. Personas, kuras nav minētas šo noteikumu 2. punktā un izvēlas izmantot Datu ziņošanas sistēmu informācijas iesniegšanai Komisijai, ievēro šajos noteikumos noteiktās prasības.

II. Pārskatu tehniskā sagatavošana un nosūtīšana

4. Tirgus dalībnieks Komisijai elektroniski iesniedzamos pārskatus un informāciju sagatavo atbilstoši Komisijas noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos, kas reglamentē attiecīgā pārskata sagatavošanu, vai Komisijas pieprasījuma vēstulē noteiktajam formātam un Datu ziņošanas sistēmā vai Komisijas tīmekļa vietnē publicētajām tehniskajām prasībām.

5. Lai nodrošinātu datu integritātes kontroli, tirgus dalībnieks pēc faila augšupielādes Datu ziņošanas sistēmā var saglabāt Datu ziņošanas sistēmas sagatavoto faila pasi, kas ietver aprēķināto unikālo kontrolvērtību.

6. Tirgus dalībnieks atbilstoši Datu ziņošanas sistēmas tehniskajām prasībām ir tiesīgs ieviest automatizētu failu augšupielādi.

7. Ja iesniegtais pārskats neatbilst Komisijas noteikumu vai Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, kas reglamentē attiecīgā pārskata sagatavošanu, prasībām, tas tiek uzskatīts par kļūdainu un Komisija par to nekavējoties informē tirgus dalībnieku. Šādā gadījumā tirgus dalībnieks pārskatu sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Ja Komisijas noteikumos nav paredzēts cits pārskatu iesniegšanas termiņš vai ar Komisiju nav panākta vienošanās par citu iesniegšanas termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

III. Datu ziņošanas sistēmas lietotāji

8. Reģistrēti lietotāji (tālāk tekstā arī – Lietotāji) Datu ziņošanas sistēmā ir tiesīgi nosūtīt tirgus dalībnieka sagatavotos pārskatus un informāciju.

9. Datu ziņošanas sistēmā var būt šādi Lietotāju veidi:

9.1. Datu ziņošanas sistēmas galvenais lietotājs. Galvenajam lietotājam Datu ziņošanas sistēmā ir tiesības iesniegt pārskatus un informāciju vai reģistrēt šo noteikumu 9.2. vai 9.3. punktā noteiktos lietotājus. Katrs tirgus dalībnieks reģistrē vismaz vienu galveno lietotāju. Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanai tirgus dalībnieks iesniedz Komisijai paraksta tiesīgās personas parakstītu iesniegumu par Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanu (1. pielikums). Galvenais lietotājs pastāvīgi aktualizē šo noteikumu 9.2. un 9.3. punktā minēto lietotāju informāciju un nepieciešamības gadījumā nekavējoties anulē lietotāju piekļuves tiesības. Lai nodrošinātu Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja tiesību anulēšanu, tirgus dalībnieka paraksta tiesīgā persona iesniedz parakstītu iesniegumu par Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja tiesību anulēšanu (2. pielikums). Ja ir nepieciešamas izmaiņas galvenā lietotāja autentifikācijas datos (e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs), tās veic cits tirgus dalībnieka galvenais lietotājs vai arī tirgus dalībnieks iesniedz Komisijā Datu ziņošanas sistēmas galvenā lietotāja reģistrēšanas pieteikumu (1. pielikums);

9.2. Datu ziņošanas sistēmas lietotājs. Datu ziņošanas sistēmas lietotāji var būt vairāki, un tiem visiem ir vienādas lietotāja tiesības. Datu ziņošanas sistēmas lietotāju Datu ziņošanas sistēmā reģistrē vai anulē galvenais lietotājs. Komisija divu darba dienu laikā pēc lietotāja reģistrēšanas aktivizē jauno lietotāju vai motivēti noraida lietotāja aktivizāciju;

9.3. automatizētais Datu ziņošanas sistēmas lietotājs. Ja nepieciešams nodrošināt iespēju nosūtīt pārskatus un informāciju automatizētā veidā, tirgus dalībnieka galvenais lietotājs reģistrē automatizēto Datu ziņošanas sistēmas lietotāju Datu ziņošanas sistēmā un nodrošina savienojuma darbību atbilstoši Datu ziņošanas sistēmas lietošanas instrukcijai, kas pieejama Datu ziņošanas sistēmā. Komisija piecu darba dienu laikā pēc automatizētā lietotāja reģistrēšanas sagatavo pieslēgumam nepieciešamo informāciju un veic nepieciešamos konfigurācijas darbus.

10. Komisijai ir tiesības bloķēt vai anulēt Lietotāja pieeju Datu ziņošanas sistēmai pēc savas iniciatīvas, ja attiecīgais Lietotājs veic darbības, kas traucē Datu ziņošanas sistēmas darbībai.

IV. Noslēguma jautājumi

11. Kredītiestādes Datu ziņošanas sistēmas galvenos lietotājus reģistrē līdz 30.09.2020. un uzsāk pārskatu un informācijas iesniegšanu, lietojot Datu ziņošanas sistēmas otro versiju (https://dzs.fktk.lv), ne vēlāk kā 15.10.2020.

12. Tirgus dalībnieki, kas nav minēti šo noteikumu 11. punktā, Datu ziņošanas sistēmas galvenos lietotājus reģistrē līdz 30.11.2020. un uzsāk pārskatu un informācijas iesniegšanu, lietojot Datu ziņošanas sistēmas otro versiju (https://dzs.fktk.lv), ne vēlāk kā 15.12.2020.

13. Tirgus dalībnieki līdz 28.02.2021. nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja nav tehniski pieejama Datu ziņošanas sistēmas otrā versija) var lietot Datu ziņošanas sistēmas pirmo versiju (https://dati.fktk.lv). Datu ziņošanas sistēmas pirmās versijas Lietotāju pieteikumu pieņemšana un anulēšana notiek, tirgus dalībnieka paraksta tiesīgajai personai iesniedzot parakstītu iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu. Ja viens pārskats tiek iesniegts, lietojot abas Datu ziņošanas sistēmas versijas (https://dati.fktk.lv un https://dzs.fktk.lv), par iesniegtu tiek uzskatīta vēlāk iesūtītā pārskata vai informācijas versija. Sākot ar 01.03.2021., adrese https://dati.fktk.lv tiek novirzīta uz Datu ziņošanas sistēmas otrās versijas adresi https://dzs.fktk.lv.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada 14. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
18.06.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 76

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Kungu ielā 1
Rīgā, LV-1050

[gads]. gada [datums]. [mēnesis]

IESNIEGUMS PAR datu ziņošanas sistēmas GALVENĀ(-O) LIETOTĀJA(-U) REĢISTRĒŠANU

[Tirgus dalībnieka nosaukums] lūdz reģistrēt tālāk minēto(-ās) personu(-as) par Datu ziņošanas sistēmas galveno(-ajiem) lietotāju(-iem):

VārdsUzvārdsE-pasta adrese (kas būs arī lietotājvārds), uz kuru sūtīt autentifikācijas saitiMobilā tālruņa numurs, uz kuru sūtīt autentifikācijas īsziņuKontakttālrunis
     
...    

Minētā(-ās) persona(-as) ir tiesīga(-as) [tirgus dalībnieka nosaukums] vārdā nosūtīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatus un citu informāciju elektroniskā veidā.

..........................................
(vārds, uzvārds)

..........................................
(amats)

............................
(paraksts)

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
18.06.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 76

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Kungu ielā 1
Rīgā, LV-1050

[gads]. gada [datums]. [mēnesis]

IESNIEGUMS PAR DATU ZIŅOŠANAS SISTĒMAS GALVENĀ(-O) LIETOTĀJA(-U) TIESĪBU ANULĒŠANU

[Tirgus dalībnieka nosaukums] lūdz izslēgt tālāk minēto(-ās) personu(-as) no Datu ziņošanas sistēmas galveno lietotāju saraksta.

VārdsUzvārdsE-pasta adrese (kas ir arī lietotājvārds)
   
...  

..........................................
(vārds, uzvārds)

..........................................
(amats)

............................
(paraksts)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 76Pieņemts: 18.06.2020.Stājas spēkā: 26.06.2020.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 25.06.2020. OP numurs: 2020/120.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
315619
{"selected":{"value":"05.07.2022","content":"<font class='s-1'>05.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2022","iso_value":"2022\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2020","iso_value":"2020\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2020.-04.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)