Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 122 "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2022. gadam".

Ministru kabineta rīkojums Nr. 576

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 51. §)

Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

1. Apstiprināt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai.

3. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām iestādēm koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu īstenošanu un ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot Finanšu sektora attīstības padomei par pasākumu ieviešanas gaitu atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām:

3.1. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu - par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija";

3.2. Finanšu ministrijai - par 3. rīcības virzienu "Uzraudzība" un 4. rīcības virzienu "Preventīvie pasākumi";

3.3. Tieslietu ministrijai - par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija";

3.4. Iekšlietu ministrijai - par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas";

3.5. Ārlietu ministrijai - par 11. rīcības virzienu "Masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas";

3.6. Finanšu izlūkošanas dienestam - par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana".

4. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām izstrādāt un līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem pēc 2022. gada 31. decembra.

5. Iekšlietu ministrijai apkopot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus un izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai pēc 2022. gada 31. decembra. Minētā plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2022. gada 15. septembrim.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 653 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 258. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 

(Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
rīkojums Nr. 576)

Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

Saīsinājumi

AM Aizsardzības ministrija
AMLD V 2018. gada 30. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES
ANO DP Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome
ASV Amerikas Savienotās Valstis
ĀM Ārlietu ministrija
DVI Datu valsts inspekcija

Egmont grupa

Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa
EM Ekonomikas ministrija
ES Eiropas Savienība
FATF Finanšu darījumu darba grupa
FID Finanšu izlūkošanas dienests
FKTK Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FM Finanšu ministrija
FSAP Finanšu sektora attīstības padome
ĢP Ģenerālprokuratūra
IAUI Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
IBS Ieguldījumu brokeru sabiedrības
IC Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IDB Iekšējās drošības birojs
IeM Iekšlietu ministrija
IeVP Ieslodzījuma vietu pārvalde
IFIT Starptautiskā finanšu izlūkošanas darba grupa
IKS Iekšējā kontroles sistēma
IO Efektivitātes rādītājs
IPS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
IS Informācijas sistēma
IT Informācijas tehnoloģijas
KL Krimināllikums
KM Kultūras ministrija
KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KPL Kriminālprocesa likums
LAS ABLV Likvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank"

Latvijas Vēstnesis

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
LB Latvijas Banka
LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija
LFNA Latvijas Finanšu nozares asociācija
LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Likuma subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti
LSMPAA Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija
LV portāls Latvijas Vēstneša portāls "Cilvēks. Valsts. Likums." (adrese: lvportals.lv)
LZAP Latvijas Zvērinātu advokātu padome
LZNP Latvijas Zvērinātu notāru padome
LZRA Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
MI/ENI Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
MK Ministru kabinets
MKD Maksātnespējas kontroles dienests
MONEYVAL Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja
MONEYVAL ziņojums 2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti
MP Militārā policija
NILL Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
NILLN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
NILLTF Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana
NILLTFN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana
NILLTPF Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
NILLTPFN Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana
NILLTPFNL Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
NKIM Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NNDP Noteiktās nefinanšu darbības un profesijas
NRA Nacionālais risku novērtējums
NVO Nevalstiskā organizācija
OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PF Proliferācijas finansēšana
Plāns Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam
PLG Patiesais labuma guvējs
PSDG Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa - ar Valsts policijas priekšnieka 2019. gada 7. janvāra pavēli Nr. 106 izveidotā darba grupa darba vadlīniju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju izstrādei
PTAC Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
SAB Satversmes aizsardzības birojs
TA Tiesu administrācija
TF Terorisma finansēšana
TIS Tiesu informācijas sistēma
TM Tieslietu ministrija
UKI Uzraudzības un kontroles institūcijas
UR Uzņēmumu reģistrs
VAS Valsts administrācijas skola
VDD Valsts drošības dienests
VID Valsts ieņēmumu dienests
VK Valsts kanceleja
VP Valsts policija
VRS Valsts robežsardze

I Kopsavilkums

Plāns ir izstrādāts, aktualizējot ar MK 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 653 apstiprināto "Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam". Plāna aktualizācija ir veikta pēc MONEYVAL Latvijas pēcpārbaudes ziņojuma publikācijas 2020. gada 22. janvārī un FATF 2020. gada februāra plenārsēdē apstiprinātā vērtējuma par Latvijas efektivitāti NILLTPFN. Ņemot vērā augšminētajos novērtējumos izteiktās rekomendācijas, tika veikti attiecīgie grozījumi plānā. Plāna aktualizācija tika veikta IeM vadībā, apkopojot par plāna rīcības virzienu īstenošanu atbildīgo institūciju sniegtos priekšlikumus. Lai plāna grozījumi būtu pārskatāmi, ņemot vērā plāna grozījumu skaitu, ir sagatavota jauna plāna redakcija.

Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai, kā arī Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019. gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTPFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 11 rīcības virzienos atbilstoši MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanā izmantotajiem FATF standartos nostiprinātajiem NILLTPFN sistēmas efektivitātes rādītājiem.

Plāna pielikumā atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai. Likums Par valsts budžetu 2020. gadam nosaka, ka līdzekļi 10 milj. EUR apmērā atbilstoši plānam pārdalāmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai.

II Esošās situācijas raksturojums

2020. gada 14. aprīļa MK sēdē tika izskatīts "Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā". Informatīvais ziņojums (turpmāk - Ziņojums) tika sagatavots atbilstoši MK 2019. gada 17. jūlija rīkojumam Nr. 360, kas paredz izveidot Latvijas Republikas delegāciju ar uzdevumu pārstāvēt Latvijas intereses MONEYVAL un FATF veiktajos novērtēšanas procesos, demonstrējot Latvijas panākto progresu, tai skaitā piedaloties 2019. gada decembra MONEYVAL plenārsēdē, FATF 2020. gada pirmajā plenārsēdē un citās sanāksmēs šo procesu ietvaros, un iesniegt MK ziņojumu par delegācijas uzdevuma izpildi.

Ziņojumā tika sniegta informācija, ka 2019. gada decembrī MONEYVAL plenārsēdē izskatīja Latvijas iesniegto tehniskās atbilstības progresa ziņojumu, kurā sniegta informācija un ekspertu novērtējums par Latvijas paveikto normatīvā ietvara pilnveidošanā, lai tas atbilstu FATF 40 rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 FATF tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 rekomendāciju izpilde novērtēta kā pilnībā atbilstoša un 33 kā lielākoties atbilstoša.

Lai gan Latvijas normatīvais ietvars kopumā novērtēts kā atbilstošs visām 40 FATF rekomendācijām, būtiski norādīt, ka Latvija joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā un Latvijai arī turpmāk jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem NILLTPFN pasākumu ieviešanā. Latvijai nākamā atskaite MONEYVAL ir jāiesniedz 2021. gada pirmajā plenārsēdē.

Savukārt 2020. gada februārī FATF plenārsēdē tika izskatīts Latvijas iesniegtais efektivitātes progresa ziņojums, kas atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu piemērošanu cīņā pret NILLTPF. Pēc efektivitātes ziņojuma izvērtēšanas eksperti apliecinājuši, ka visos desmit efektivitātes rādītājos, kas iepriekš vērtēti ar vērtējumu "zems" vai "vidējs", Latvija ir spējusi parādīt būtisku un pozitīvu rezultātu, kā arī demonstrējusi apņemšanos cīnīties ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, tādējādi stiprinot valsts drošību, labklājību, ilgtspēju un reputāciju.

Pateicoties Latvijas valdības, UKI, kā arī FID un tiesībaizsardzības iestāžu kopējiem centieniem un ieguldītajam darbam nepilnību novēršanā NILLTPFN jomā, FATF eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks iekļauta tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā".

Lai gan izvirzītais mērķis - sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un nodrošināt Latvijas NILLTPFN sistēmas atbilstību starptautiskajām prasībām, ir sasniegts, iesāktais darbs ir jāturpina, tajā skaitā attiecībā uz FATF ekspertu sniegtajām rekomendācijām un turpmāk veicamajām darbībām katrā no rīcības virzieniem. Vienlaikus īpaši uzsvērts, ka Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Plānā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

1) papildinot un aktualizējot vadlīnijas, tiks nodrošināts, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40. rekomendācijas prasībām;

2) 2022. gadā plānots organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā;

3) LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai paplašināts atbildīgo iestāžu loks ar FID, VP, VID, KNAB, VDD;

4) plānots izstrādāt vienotu tīmekļa vietni www.sankcijas.gov.lv personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;

5) plānots īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu;

6) par pieciem mēnešiem saīsināts izpildes termiņš uzdevumam visās izmeklēšanas iestādēs ieviest paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēmu;

7) precizēts, ka gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;

8) precizēts, ka gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju;

9) tiks veikts izvērtējums mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa;

10) tiks veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli;

11) precizējot pasākumu formulējumus, to plānotos darbības rezultātus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus, nodrošināta visos rīcības virzienos vienotāka virzība uz plāna kopējo mērķu sasniegšanu un skaidrāki pasākumu izpildes novērtēšanas kritēriji. Vienlaikus vairākiem pasākumiem mainītas atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes, vairāki pasākumi pārcelti uz tiem atbilstošāku rīcības virzienu.

Atsevišķi pasākumi ir jau izpildīti un tāpēc ir svītroti no plāna:

1) izstrādāta metodika ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai;

2) sagatavots un publicēts kopsavilkums par NVO NILLTPF risku novērtējumu, norādot tos faktorus, kas paaugstina iespēju NVO sektoru izmantot ļaunprātīgos nolūkos;

3) veikts izvērtējums par NVO iespējamo saistību ar TF riskiem.

Plāna izpildei ir nepieciešams papildus finansējums šādiem galvenajiem pasākumiem:

1) 83 000 euro 2021. gadā un 747 000 euro 2022. gadā FID starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdes organizēšanai Rīgā;

2) 111 950 euro 2021. gadā ĀM, lai izstrādātu vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam;

3) 64 643 euro 2021. gadā un 108 224 euro 2022. gadā un turpmāk ik gadu divu amata vietu izveidošanai DVI, kā arī auditoru pakalpojumiem, lai nodrošinātu klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšanu un monitorēšanu;

4) 116 955 euro 2020. gadā, 335 462 euro 2021. gadā un 2022. gadā FID, lai nodrošinātu NILLTPFN likuma prasībām atbilstošu kreditoru prasījumu izmaksas procesu LAS ABLV - 10 darbinieku piesaiste ziņojumu par aizdomīgajiem darījumiem analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm;

5) 55 774 euro 2021. gadā, 51 374 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu, lai stiprinātu MKD kapacitāti - 2 jaunu amata vietu izveidei;

6) 961 192 euro 2021. gadā, 934 696 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu VP, lai stiprinātu VP rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā - piešķirt finansējums 23 jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē;

7) 32 161 euro 2021. gadā, 29 937 euro 2022. gadā un turpmāk katru gadu zinātniskā asistenta/konsultanta amata vietai tiesā;

8) 23 492 euro 2020. gadā, 166 577euro 2021. gadā un 112 761euro 2022. gadā un turpmāk ik gadu jaunu amata vietu izveidošanai prokuratūrā - 2020. gadā 2 jaunas amata vietas un vēl 2 jaunas amata vietas 2021. gadā;

9) 365 100 euro 2021. gadā, 706 102 euro 2022. gadā, un 601 253 euro turpmāk ik gadu jaunu amata vietu izveidošanai KNAB - 2021. gadā 9 amata vietas un no 2022. gada 10 amata vietas;

10) 574 690 2021. gadā un 40 229 eur 2022. gadā VID, lai veiktu veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju;

11) 29 040 euro VK Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai 2020. gadā.

Kopumā plāna pasākumu finansējums ir:

1) samazināts par 383 080 euro 2020. gadā (precizētais 3 192 717 euro);

2) palielināts par 2 906 420 euro 2021. gadā (precizētais 7 857 192euro);

3) palielināts par 3 356 503 euro 2022. gadā (precizētais 8 227 953euro);

4) palielināts par 2 157 395 euro 2023. gadā (precizētais 6 107 951euro);

5) palielināts par 2 130 395 euro turpmāk katru gadu (precizētais 6 080 951euro).

Plāns balstās uz sekojošiem starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem:

1) "Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums";

2) "Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018. gadu" (papildināts 2019. gada jūlijā);

3) "Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";

4) "Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums" (2018. gada 22. jūnijs);

5) "Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018. gadu";

6) "Virtuālās valūtas. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski";

7) "Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums".

8) Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši saņemtajiem starptautisko organizāciju ieteikumiem, kas ietverti MONEYVAL ziņojumā, kā arī OECD un Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumos.

Tāpat plāns balstās uz Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem.

Turpinot jau iepriekšējo valdību uzsākto, MK A.K. Kariņa vadībā ir panācis turpmāku progresu Latvijas NILLTPFN sistēmas pilnveidošanā. Atbilstoši valdības deklarācijā un rīcības plānā noteiktajam īstenojot finanšu sektora reformas un nodrošinot caurskatāmu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību Latvijā, tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti finanšu sektora "kapitālā remonta" likumprojekti - "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" un "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", kas iezīmē nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora uzraudzības jomā. Ar šiem grozījumiem tika papildināts FKTK darbības mērķa tvērums, nostiprinot FKTK uzraudzības lomu un uzdevumus NILLTPFN jautājumos, kā arī mainīts FKTK pārvaldības modelis. Savukārt, Kredītiestāžu likumā tika precizētas tiesību normas, kas regulē kredītiestāžu likvidācijas procesu, pilnveidojot likvidācijas procesa uzraudzību un NILL kontroli. Tika izstrādāti un Saeimā 2019. gada 13. jūnijā pieņemti būtiski grozījumi NILLTPFNL, pārņemot AMLD V, kā arī veicot virkni būtiskus grozījumus ar mērķi pilnveidot NILTPFN sistēmu, tostarp paplašinot ziņojumu par aizdomīgu darījumu saturu, ieviešot likuma subjektu pienākumu iesniegt FID sliekšņa deklarācijas, kā arī precizējot ziņojumu veidlapu. Pamatojoties uz NILLTPFN likuma 31. pantu, 2019. gadā izstrādāti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kā arī pieņemti noteikumi, kas paredz MK deleģējumu noteikt gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Vienlaikus tika izstrādāts un Saeimā pieņemts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"", lai nodrošinātu MONEYVAL ziņojumā ietvertās rekomendācijas par vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju izpildi. Lai atslogotu tiesībaizsardzības iestāžu un prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu kopumā, sadarbībā ar Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisiju sagatavoti priekšlikumi grozījumiem KL, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un KPL. Minēto grozījumu mērķis ir noziedzīgu nodarījumu, īpaši tādu, kas saistīti ar NILL,TF un PF, izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai ieviestu MONEYVAL ziņojumā sniegtās rekomendācijas un turpinātu stiprināt Latvijas NILLTPFN sistēmu, FSAP kā atbildīgā institūcija pieņem lēmumus un koordinē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. FSAP tiekas regulāri, lai diskutētu par nepieciešamajiem risinājumiem, kā arī sekmētu to operatīvu īstenošanu. Lai reglamentētu kārtību, kādā notiek informācijas pieprasīšana un sniegšana no VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes, tika pieņemti attiecīgi MK noteikumi. FID sadarbībā ar VDD ir izstrādājis Nacionālo terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojumu. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību par UR reģistrētajām juridiskajām personām, tostarp to formālajiem un īstajiem īpašniekiem jeb tām fiziskajām personām, kas ir juridisko personu PLG, kā arī lai īstenotu MONEYVAL ziņojumā par Latviju sniegto rekomendāciju izpildi, atbilstoši grozījumiem NILLTPFNL UR ir tiesības, reģistrējot uzņēmumu vai organizāciju, prasīt papildu informāciju par PLG un lietot efektīvāku likvidācijas procedūru, ja tie netiek atklāti. Tāpat UR noteikts pienākums intensīvāk sadarboties ar privāto sektoru, lai apzinātu un ziņotu tiesībaizsardzības iestādēm par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par PLG. Panākta vienošanās par VID atbalstu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu UR komunikācijā ar uzņēmumiem, kuri nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu atklāt savus PLG un tiks pakļauti vienkāršotās likvidācijas procedūrai bez tiesas iesaistes. Pastiprināta krimināltiesiskā atbildība par NILL atbilstoši ES noteiktajiem standartiem par NILL apkarošanu, izstrādājot grozījumus KL un NILLTPFNL. Lai veicinātu finanšu sektora sakārtošanu un MONEYVAL rekomendāciju ieviešanu, ĀM sadarbībā ar vairāk nekā 30 institūcijām gan privātajā, gan publiskajā sektorā ir izstrādājusi būtiskus grozījumus starptautisko un nacionālo sankciju normatīvajā regulējumā, tai skaitā nodrošinot ANO DP rezolūcijās noteikto sankciju tūlītēju ieviešanu. Lai veicinātu komunikāciju un vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā sankciju jomā, MK ir izveidojis Sankciju koordinācijas padomi, kurā visas iesaistītās institūcijas dalās ar zināšanām sankciju jomā. ĀM regulāri rīko informatīvus seminārus par sankcijām, ik mēnesi izdod informatīvo biļetenu, kā arī, izmantojot īpaši izveidotu elektroniskā pasta adresi, atbild uz valsts iestāžu un privātpersonu jautājumiem par sankcijām un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Tāpat MK mājas lapā regulāri tiek publicēts informatīvais biļetens "Finanšu sektora jaunumi" informējot par aktualitātēm Latvijas finanšu sektorā un, jo īpaši NILLTPFN jomā gan Latvijas, gan starptautisko sabiedrību. Īstenojot MONEYVAL ziņojumā ietverto prasību izpildi, lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, notiek izmeklētāju un prokuroru apmācības par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem, izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā, kā arī apmācības specifisku TF noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai. Ciešākai Latvijas un ASV sadarbībai, lai veicinātu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu spēju efektīvi novērst un apkarot finanšu un ekonomiskos noziegumus, tostarp koruptīvās un NILL shēmas, izstrādāts līgumprojekts, paredzot tiesnešu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu speciālistu apmācības, kā arī seminārus un juridisko analīzi, lai noteiktu iespējas efektivizēt kriminālprocesu un stiprināt tiesiskumu. Tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes paaugstināšana ļauj samazināt arī pirmstiesas izmeklēšanas un iztiesāšanas laiku sarežģītu ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF, ir izveidotas trīs papildu darba vietas NKMP, izstrādāti un pieņemti grozījumi NILLTPFNL, paredzot jaunu likuma subjektu kategoriju - personas, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievedot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās. Veikti sektorālie risku novērtējumi visos regulētajos sektoros un izstrādāti ar risku pamatoti to uzraudzības rīcības plāni. Izstrādātas iekšējās kārtības un vadlīnijas likuma subjektu pārbaudēm, kā arī vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai.

Plāna pasākumi atbilst Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019. gadam horizontālajai prioritātei - finanšu sektora NILLTFN atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana.

Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" noteikumiem.

Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti vairākos citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir Saeimā 2019. gada 26. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija, ar MK 2018. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 90 apstiprinātais Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam, Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 2016. gada 10. jūnijā apstiprinātais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020. gadam, ar MK 2015. gada 16. jūlija rīkojumu Nr. 393 apstiprinātās Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam.

III Plāna mērķis un rīcības virzieni

Plāna mērķis Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILLTPF un uzraudzīt NILLTPFN režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILLTPF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.
Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i Paaugstināta Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitāte.

1. Rīcības virziens - riski, politika un koordinācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM - par pasākumiem, kas saistīti ar politikas plānošanu un tās īstenošanas koordināciju

FID - par pasākumiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa, FKTK, FM, LFNA, ĢP, IAUI, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKIM starpinstitūciju darba grupa, NKMP, PTAC, TM, Valsts valodas centrs, VDD, VID, VK, VP

Rīcības virziens RISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJA
Sasniedzamais mērķis NILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
1.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti. FATF 33. rekomendācija; MONEYVAL 8.2. rekomendācija. Ieviesta vienota prakse statistikas datu vākšanā un apkopošanā atbilstoši Statistikas darba grupas 2019. gada ziņojumā nolemtajam. Izveidots statistikas datu sniedzēju sadarbības mehānisms speciālistu līmenī. FID VP, VID, VDD, KNAB, ĢP, TM (kā TA uzraudzības iestāde), IeM (kā IC uzraudzības iestāde) 31.12.2020.
1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu. FATF IO 1 -1.1. pamatjautājums. Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski. 1. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2017.-2019. gadu. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM 31.12.2020.
2. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (t.sk. potenciālo draudu (emerging threats)) un ar tām saistīto NILLTPF risku novērtējums. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM, ĀM Reizi gadā līdz 1. jūlijam
3. Uzsākts darbs pie Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma izstrādes par 2020.-2022. gadu. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, VP, KNAB, VDD, ĢP, IeM, FM, TM 31.12.2022.
1.3. Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības. FATF IO 1 -1.6. pamatjautājums; MONEYVAL 1.3., 1.5. rekomendācija. Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu. 1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam organizēti semināri likuma subjektiem, kuros skaidroti risku novērtējumu secinājumi. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD Pastāvīgi
2. Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. FID   Ne retāk kā reizi gadā
3. Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD FID Pastāvīgi
4. Pilnveidota FID tīmekļa vietnē (publiski pieejama) un e-ziņošanas sadaļā (tikai reģistrētiem lietotājiem) esošā informācija par aktualitātēm attiecībā uz NILLTPF novēršanu. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD Pastāvīgi
5. Nodrošināta atgriezeniskā saite likuma subjektiem (balstoties uz risku novērtējumā balstītā pieejā) un UKI par aizdomīgu darījumu ziņošanu FID. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD Pastāvīgi
1.4. Balstoties uz veiktajiem sektoru un citiem NILLTPF risku novērtējumiem, aktualizēt vadlīnijas par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem, kā arī likuma subjektu risku novērtējumu veikšanu. FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.4., 1.5., 1.9. rekomendācija. Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus. Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   31.03.2021.
1.5. Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem. FATF 1., 6. un 7. rekomendācija;

MONEYVAL 1.10., 1.12. rekomendācija.

Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7.a pakšpunkts, 8. lpp.1;

Sektorālais NILLTPF risku novērtējums.

Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus, un tie tiek ieviesti saprātīgi mazinot toleranci pret likuma subjektu formālu pieeju atbilstībai. Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam aktualizēti kompetento iestāžu rīcības plāni. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, ĢP, VP, KNAB, FID   31.03.2021.
1.6. Atbilstoši Nacionālajam NILLTPF risku novērtējumam veikt nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. FATF 1., 6. un 7. rekomendācija; MONEYVAL 1.8., 1.11. rekomendācija. Nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tiek ņemti vērā identificētie NILLTPF riski. Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. FM, TM, IeM, ĀM, EM   31.12.2021.

1.7. Nodrošināt NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu ciešāku sadarbību. Papildinātais Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.2 NILLTPF novēršanā un apkarošanā iesaistīto kompetento iestāžu (FID, izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras) pastāvīga sadarbība - informācijas un prakses apmaiņa. Izveidota pastāvīga starpinstitūciju ekspertu (darba) grupa ciešākas sadarbības nodrošināšanai. NKIM starpinstitūciju darba grupa   Pastāvīgi
1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem. MONEYVAL 1.3. (1.1., 1.2., 1.4. (1.8., 1.11.), 1.5. (1.10.), 1.9.), 3.4., 4.1., 4.3., 6.1., 10.4. un 11.3. rekomendācija. Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).

Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.

Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem.

Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.

1. Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".

Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.

LV portāla sasniedzamā auditorija - vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600- 700 lietotāju ik mēnesi.

Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:

1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē;

2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos;

3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē;

4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu;

5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

6) multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.

TM Latvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM Pastāvīgi
2. Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā. TM Valsts valodas centrs Pastāvīgi
1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.   Iepirkti komunikācijas pakalpojumi Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas uzlabošanai, ko nav iespējams īstenot ar valsts pārvaldes iekšējiem resursiem. Regulāri sagatavots un nosūtīts finanšu sektora apkārtraksts angļu un latviešu valodā, pilnveidots apkārtraksta saturs, saņēmēju loks un izplatīšanas efektivitāte. Izstrādāts komunikācijas produkts, regulāri atjaunots un tulkots uz angļu vai latviešu valodu (atbildes uz jautājumiem angļu valodā un citi komunikācijas materiāli). VK Finanšu sektora komunikācijas koordinācijas grupa 31.12.2020.
1.10. Pilnveidot uz risku novērtējumu balstīto pieeju finanšu sektorā klientu sākotnējās izpētes procesā, lai novērstu finanšu pakalpojumu nepieejamību nepamatotas sadarbības uzsākšanas atteikumu gadījumos.   Nodrošināta labāka un adekvātāka risku pārvaldība, mazinot to personu skaitu, kuriem nav pieejami finanšu pakalpojumi tikai tādu normatīvo aktu prasību dēļ, kas paredz uz noteikumiem balstītu pieeju. Izdots normatīvais akts vai vadlīnijas. FKTK LFNA 01.07.2021.
1.11. Uzturēt mehānismu, kas nodrošina, ka visām UKI, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILLTPF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. Nodrošināt informācijas apmaiņu par NILLTPF riskiem.

Nodrošināt informācijas apmaiņu, savstarpējo koordināciju un sadarbību UKI starpā.

FATF 1.4. pamatjautājums;

FATF 1.5. pamatjautājums;

FATF 2. rekomendācija

- Nodrošināta informācijas un labākās pieredzes apmaiņa par NILLTPF novēršanas uzraudzības praksi;

- Vienota izpratne par NILLTPF riskiem;

- UKI ir pieejama informācija par aktuālākajiem NILLTPF riskiem, tai skaitā analizētas jaunākās tendences.

1. Regulāri organizētas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA. MKD 10 reizes gadā
2. Veicināta vienota izpratne par NILLTPF riskiem, vienota pieeja uzraudzības un kontroles pienākumu izpildē, t.sk. izstrādāti vienoti FATF standartiem atbilstoši uzraudzības procesuālie dokumenti, vadlīnijas visās būtiskākajās uzraudzības jomās. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD FID Pastāvīgi
1.12. Atkārtoti izvērtēt un noteikt Latvijas riska profilu, lai atbilstoši aktuālajiem riskiem reaģētu uz situācijas izmaiņām un nodrošinātu NILL konfiskāciju un noteiktu prioritātes NILL izmeklēšanā. FATF 1.2. pamatjautājums;

FATF 1. rekomendācija.

Noteiktas NILL izmeklēšanas prioritātes un nodrošināta NILL konfiskācija atbilstoši Latvijas riska profilam. Aktualizēts Latvijas riska profils. FID ĢP, izmeklēšanas iestādes, TM, IeM 30.06.2021.
1.13. NILLTPF apkarošanā iesaistītajām institūcijām aktuālo izmeklēšanu ietvaros pēc iesaistītās institūcijas iniciatīvas sasaukt FID sadarbības koordinācijas grupu. FATF 2. rekomendācija. Turpināta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība.

Nodrošināta efektīvāka informācijas apmaiņa starp publisko un privāto sektoru.

Pastāvīgi turpinātas FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.

Regulāras FID sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes.

Dalība starptautiska mēroga publiskās - privātās partnerības formātos.

FID UKI, VP, VDD, VID, KNAB, VRS, IDB, MP, IeVP, ĢP un likuma subjekti, LFNA Reizi mēnesī

1 Saskaņā ar Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. apakšpunktu viens no faktoriem, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību, ir apstāklis, ka valsts politika NILLTFN jomā tiek veidota sadrumstaloti, ne vienmēr nodrošinot pietiekamu koordināciju iesaistīto institūciju vidū, kas savukārt kavē savlaicīgu esošo un nākotnes draudu un ievainojamības NILLTFN jomā apzināšanos un savlaicīgas novēršanas iespējas.

2 Saskaņā ar Papildinātā Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma 1.3.7. apakšpunktu viens no faktoriem, kas rada nozīmīgāko nacionālo ievainojamību, ir atšķirīga izpratne un prakse NILLTF apkarošanas jautājumos izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā, kas nedemonstrē prevencijas un soda neizbēgamības principu efektīvu īstenošanu.

2. Rīcības virziens - starptautiskā sadarbība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, ĢP, IAUI, IDB, IeVP, KNAB, KM, LB, LIAA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PTAC, TA, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens Starptautiskā sadarbība
Sasniedzamais mērķis Starptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
2.1. Organizēt regulāru sadarbību ar ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem IFIT ietvaros par LAS ABLV lietu. FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums. Nodrošināta operatīvās un stratēģiskas informācijas apmaiņa IFIT dalībnieku vidū par LAS ABLV lietas analīzes procesā konstatētajiem predikatīvajiem noziegumiem, tipoloģijām, iesaistītajām personām un naudas summām, uzsāktajiem kriminālprocesiem, kā arī naudas līdzekļiem un īpašumiem, ko potenciāli iespējams iesaldēt un konfiscēt. Ārvalstu finanšu izlūkošanas vienību skaits, kas piedalās IFIT un tās ietvaros organizētajās sanāksmēs. FID   Pastāvīgi
2.2. Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā. FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums. Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTFPN jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPFN jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības. 1. Dalība Egmont grupas, MONEYVAL un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos. FID   Pastāvīgi
2. Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā. FID   31.07.2022.
2.3. Stiprināt sadarbību nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanai starp Baltijas valstīm.   Uzlabota Baltijas valstu UKI starptautiskā sadarbība mākslas un antikvāro priekšmetu aprites jomā. 1. Noorganizēta starptautiskā tikšanās ar Baltijas valstu kultūras mantojuma institūcijām. NKMP KM 31.12.2020.
2. Panākta vienošanās par sadarbības modeli. NKMP KM 31.12.2022.
2.4. Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. MONEYVAL 2.1., 2.2., 2.3. rekomendācija. Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam. 1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits. VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
2.5. Nodrošināt, ka Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēma saistībā ar plānotajām izmaiņām TIS atbilst FATF 37. un 38. rekomendācijai. FATF 37. un 38. rekomendācija. Nodrošināta starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu vadības sistēmas funkcionēšana. Izstrādāti priekšlikumi Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas uzlabošanā. TM (TA), ĢP, VP   31.12.2022.
2.6. Nodrošināt, ka UKI, FID un izmeklēšanas iestādes var ātri, konstruktīvi un efektīvi nodrošināt visplašāko starptautisko sadarbību attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilstoši FATF 40. rekomendācijas prasībām. FATF 40. rekomendācija;

Latvia's First Enhanced Follow up Report - 73. un 75. rindkopa.

UKI, FID un izmeklēšanas iestāžu īstenotā starptautiskā sadarbība attiecībā uz NILL, saistītiem sākotnējiem noziedzīgajiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu atbilst FATF 40. rekomendācijas prasībām. Papildinātas un aktualizētas "Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju starptautiskajai sadarbībai", attiecinot tās arī uz FID un izmeklēšanas iestāžu īstenoto starptautisko sadarbību saskaņā ar FATF 40. rekomendācijas prasībām. TM VID, FKTK, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, FID, VP, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP 31.12.2020.
2.7. Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā. Egmont grupas iniciatīva. Stiprināta Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautiskā reputācija. Organizēta starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēde Rīgā. FID ĀM, LIAA 31.07.2022.

3. Rīcības virziens - uzraudzība

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: EM, FID, FKTK, LFNA, IAUI, KM, KNAB, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

Rīcības virziens UZRAUDZĪBA
Sasniedzamais mērķis UKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPFN prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu. MONEYVAL 3.1., 3.4., 4.1, 4.2., 4.3.,. 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;

sektorālie risku novērtējumi.

1. Pārbaudes NILLTPF novēršanas jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem. Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā:

- valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus;

- likuma subjekta riska profilu, tostarp, iekšējās kontroles sistēmu un tam piemītošos NILLTPF riskus;

- subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Katru gadu
2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes. Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaužu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Katru gadu
3. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Katru gadu
3.2. Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. MONEYVAL 3.5. rekomendācija. Stiprināta UKI kapacitāte. 1. Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP. NKMP KM 31.12.2020.
2. 1) Pilnveidots FKTK Atbilstības kontroles departamentā ieviestais IT risinājums, nodrošinot iespēju pēc nepieciešamības veikt pārbaudei izvēlēto klientu vai to darījumu skrīningu pret "Adverse media search" un politiski nozīmīgu personu sarakstiem;

2) nodrošināta IT speciālistu iesaiste gadījumos, kad NILLTPF pārbaudes ietvaros nepieciešams pārliecināties par iestādes IT risinājumu atbilstību NILLTPF jomas prasību izpildei;

3) SRSS (Structural Reform Support Service / Strukturālo reformu atbalsta dienests) un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) projektu ieviešana FKTK kapacitātes stiprināšanai.

FKTK   31.12.2020.
3. Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD. MKD TM 31.12.2020.
3.3. LAS ABLV kontrolēta pašlikvidācijas procesa nodrošināšana. 2018. gada 21. marta FSAP lēmums. Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPFN un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm. Regulāri vismaz reizi mēnesī par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu informēta FSAP, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai. FKTK, FID, VP, VID, KNAB VDD Pastāvīgi
3.4. Uzraudzīt kredītiestāžu biznesa modeļu maiņu, samazinot augsta riska klientu īpatsvaru, sasniedzot FKTK noteiktos mērķa lielumus nozarei kopumā. NRA. Risku būtisks samazinājums kredītiestāžu nozarē. 1. Regulāri par kredītiestāžu biznesa modeļu maiņas procesu un rezultātiem informēta FSAP. FKTK   Katru gadu
2. Regulāri sniegta informācija par izmaiņām riska līmenī. FKTK   Katru gadu
3.5. Izvērtēt klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem, nosakot iespējas tā pilnveidošanai. Sektorālais riska novērtējums 2017-2019. Pilnveidots klientu izpētes process par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumiem. Pilnveidotas prasības attiecībā uz video novērošanu. Sagatavots izvērtējums par klientu izpētes procesu par darījumu, kas atbilst NILLTPFN likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumiem, ietverot priekšlikumus tā pilnveidošanai, tai skaitā attiecībā uz video novērošanu. IAUI FM 31.12.2021.
3.6. Izvērtēt, vai kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, attiecībā uz NILLTPF riskiem būtu nepieciešams uzraudzīt FKTK, nevis PTAC.   Efektīvāka un vienota risku pārvaldība kredītiestāžu grupu ietvaros. Mazāks resursu patēriņš publiskajā un privātajā sektorā. Izvērtēts, vai ir nepieciešami grozījumi, kā arī sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas paredzētu kredītiestāžu meitas sabiedrības, kas sniedz līzinga pakalpojumu, uzraudzības maiņu no PTAC uz FKTK. Izvērtējums tiks veikts vienlaicīgi ar NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanu (piem., centralizāciju). EM PTAC, FKTK, LFNA 31.12.2020.
3.7. Izstrādāt grozījumus NILLTPFNL. (Pasākums izpildāms atbilstoši MONEYVAL novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē). FATF 10., 17., 26. un 28. rekomendācija. Nodrošināta pilnīga atbilstība FATF rekomendācijām, tai skaitā:

- noteikts pienākums identificēt juridisku veidojumu augstāko vadību;

- pilnveidots regulējums attiecībā uz klienta izpētei nepieciešamās informācijas atzīšanu un iegūšanu;

- izvērtētas iespējas pilnveidot klienta izpētes regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad piemērojama klienta privilēģija;

- noteiktas galvenās prasības ar risku pamatotai uzraudzībai.

Izstrādāti likumprojekti un iesniegti izskatīšanai MK. FM   01.09.2020.
3.8. Izstrādāt grozījumus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. FATF 26. rekomendācija Noteiktas reputācijas prasības reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku akcionāriem un vadībai. Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK. FM   30.06.2020.
3.9. Sagatavot priekšlikumus vienotai pieejai reputācijas izvērtēšanai attiecībā uz saistītām personām un to sodāmību. FATF 26. un 28. rekomendācija. Nodrošināta atbilstība FATF rekomendācijām. Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai FSAP. FM   01.09.2020.

4. Rīcības virziens - preventīvie pasākumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, DVI, EM, FID, FKTK, FSAP, IAUI, IC, IeM, KM, LB, LDDK, LFNA, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP

Rīcības virziens PREVENTĪVIE PASĀKUMI
Sasniedzamais mērķis Finanšu iestādes, NNDP un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls. MONEYVAL 4.15. rekomendācija. Ieviesta FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēma, vienkāršojot ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtību. Izbeigta paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas izmantošana. 1. Izstrādāts risinājums jeb koncepcija ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem kārtības vienkāršošanai, tai skaitā paredzot paralēlās aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmas izbeigšanu un informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanu FID un VID vienā kanālā, un jauns MK noteikumu projekts par ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijām iesniegts FM. FID IeM, FM, VID, LFNA 01.09.2020.
2. MK noteikumi stājušies spēkā 01.07.2021. FID datu saņemšanas un analīzes goAML sistēmas ieviešanai un paralēlās ziņošanas FID un VID atcelšanai. FM IeM, LFNA, FID, VID 01.07.2021.
3. FID nodrošina, ka tā tīmekļvietnē tiek publicētas aizdomīgu darījumu ziņojumu goAML sistēmā XML shēmas, atbilstoši 4.1.2. apakšpunktā minēto MK noteikumu projektam.

Ja XML shēma netiek publicēta noteiktajā termiņā, par nokavēto termiņu tiek pagarināts VID atvēlētais goAML sistēmas vienota ziņošanas kanāla pielāgošanas termiņš.

FID   31.10.2020.
4. FID nodrošinātas apmācības NILLTPFN likuma subjektiem par ziņošanu, izmantojot goAML sistēmu. FID   No 01.06.2021.
5. FID ir ieviesis goAML sistēmu, tostarp datu saņemšanu un analīzi. VID atbilstoši FID publicētajai XML shēmai ir ieviesis iespēju no FID goAML sistēmas saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. FID, VID FM, LFNA, IeM 01.07.2021.
4.2. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam. MONEYVAL 1.3., 10.4. rekomendācija. Vienkāršota informācijas pieejamība attiecībā uz sankciju jautājumiem. Izstrādāta funkcionējoša tīmekļa vietne www.sankcijas.gov.lv, kur publicēta:

1) informācija par personām saskaņā ar NILLTPFNL 4. panta 3. daļas prasībām;

2) informācija par piemērojamajām sankcijām atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma tvērumam.

ĀM, FID   Pastāvīgi
4.3. Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.

Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:

- likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;

- uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.

Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;

- visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.

Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:

- ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;

- ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;

- to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;

- ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.

Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildus riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā.

MONEYVAL 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.16., 7.3. rekomendācija;

sektorālie risku novērtējumi.

1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam, kā arī MONEYVAL rekomendācijās identificētajām nepilnībām aktualizēti normatīvie noteikumi un vadlīnijas likuma subjektiem. 1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   31.01.2022.
2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
2. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni. 2020. gadā organizētas 43 apmācības vai semināri, apmācītas 4505 personas;

2021. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas;

2022. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas.

FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD FID, VP, VDD 31.12.2022.
4.4. Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte. MONEYVAL 4.9. rekomendācija. Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām. Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu. FID, FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
4.5. Definēt indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. MONEYVAL 4.13., 4.14. rekomendācija; sektorālie risku novērtējumi. Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi"). FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
4.6. Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. MONEYVAL 4.17. rekomendācija;

Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.) kopsavilkuma ziņojums - 9. lpp. un 10. lpp.;

Virtuālo valūtu NILL un TF risku novērtējuma ziņojums 10.3. apakšpunkts (13. lpp.).

Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību licencēt augsta riska likuma subjektus (neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, nodokļu konsultantus, virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus). Sagatavots izvērtējums. VID FM 31.12.2022.
4.7. Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.   1. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums. 1. Izveidota darba grupa normatīvo aktu izstrādei. KM NKMP 31.12.2021.
2. Sagatavoti jaunu normatīvo aktu projekti:

1) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību";

2) sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā".

KM NKMP 31.12.2022.
2. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas. 1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai. KM NKMP 31.12.2022.
2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. KM NKMP 31.12.2022.
4.8. Zagto/zudušo kultūras priekšmetu datu bāzes digitalizācija un datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm.   Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras priekšmetu reģistrs nodots tiesībaizsardzības iestāžu, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" un Interpol rīcībā. Veikta datu apstrāde un ievadīšana jaunizveidotā IT rīkā. Veikta datu apmaiņa ar tiesībaizsardzības iestādēm, tai skaitā IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" pilnveidošanai, VID Muitas pārvaldi. KM NKMP, IeM, IC 31.12.2021.
4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.

Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.

  Nodrošināta aktuāla informācija un kontrole par darījumiem ar kultūras pieminekļiem, automatizēta iespēja analizēt datus atbilstoši definētiem riskiem, iespējama automatizēta norādījumu nosūtīšana kultūras pieminekļu īpašniekiem. Izstrādāts kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles IT risinājums. KM NKMP 31.12.2022.
4.10. Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai. MONEYVAL 4.6. rekomendācija. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei, kas ļautu likuma subjektiem izmantot klientu izpētes informāciju, ko ieguvuši citi likuma subjekti. 1. Sagatavoti priekšlikumi, nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izveidei, iesniegti izskatīšanai MK. FM LDDK

LFNA

31.12.2021.
2. Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana. DVI TM 31.12.2021.
4.11. Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu sniegtajai statistiskajai informācijai FKTK par NILLTPF risku, piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.1 pants).   Uzlabota valsts iestāžu savstarpējās informācijas apmaiņa, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus, veikt kvalitatīvāku uzraudzību, it īpaši Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem (OECD CRS) jomā. 1. Sagatavots vērtējums par apmainīšanos ar statistisko informāciju, kas palīdzētu labāk identificēt potenciālos riskus, darbības virzienus un veikt kvalitatīvāku uzraudzību. FID, FKTK, LFNA, VID

FM

01.12.2020.

2. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļautu apmainīšanos ar statistikas datiem konkrētu kredītiestāžu griezumā. FM FID, FKTK, LFNA, VID 01.04.2021.
4.12. Pārskatīt gadījumus un kārtību, kādā kredītiestādes sniedz neizpaužamās ziņas tiesībaizsardzības iestādēm (Kredītiestāžu likuma 63. pants), tostarp, paredzot kredītiestādes tiesības pašai izpaust šīs ziņas samērīgā apjomā finanšu stabilitātes nodrošināšanai, atbildot uz publiskā telpā esošiem pārmetumiem, kā arī precizēt kredītiestāžu darbinieku kriminālatbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valstij (piemēram, ja informācija sniegta plašāk nekā formāli pieprasīts).   Kredītiestādēm pašām dota iespēja atbildēt uz nepatiesām ziņām, līdz ar to stiprināt finanšu stabilitāti. Kriminālatbildības tvēruma kredītiestāžu darbiniekiem pārskatīšanas rezultātā valsts iegūst pilnīgāku informāciju, kā arī informācijas apmaiņa notiek raitāk. Kopumā uzlabota informācijas apmaiņa gan starp kredītiestādēm un valsti, gan starp kredītiestādēm un sabiedrību. Sagatavoti un MK iesniegti normatīvo aktu grozījumi. FM

FKTK, LFNA 31.12.2020.
4.13. Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu.   Radīti sistēmiski apstākļi saskaņotai un harmonizētai NILLTPFN režīma prasību īstenošanai. 1. Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem NILLTPFN uzraudzības funkciju pārskatīšanai (piemēram, centralizācijai). FM FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD, EM, LFNA 01.04.2021.
2. Pēc izvērtējuma rezultātiem pieņemts lēmums par atbildību par plāna 3. un 4. rīcības virziena koordināciju. FSAP   01.04.2021.
4.14. Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.   Noslēgts sadarbības līgums ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu, lai saņemtu tehnisko palīdzību ar mērķi pilnveidot NILLTPFN uzraudzību, stiprināt FID kapacitāti un pilnveidot NILLTPF izmeklēšanu. Veiktas nepieciešamās darbības, lai noslēgtu sadarbības līgumu ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu. FM FID 31.12.2020.

5. Rīcības virziens - juridiskās personas un veidojumi

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IeM, KM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, PTAC, UR, VID

Rīcības virziens JURIDISKĀS PERSONAS UN VEIDOJUMI
Sasniedzamais mērķis Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to PLG bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. MONEYVAL 5.3. rekomendācija;

Pasākumu plāna līdz 2019. gada 31. decembrim 4.10. un 5.9. pasākumu ietvaros veikto izvērtējumu rezultāts.

Nodrošināta bezmaksas piekļuve Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai. Latvijas Republikas UR bez maksas ikvienam nodrošina piekļuvi reģistru informācijai tiešsaistē. TM (UR)   Pastāvīgi
5.2. Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.   Izveidota vienota pieeja visos sektoros rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka UR iesniegtā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa. Ievērojot izstrādāto metodiku ziņošanai UR par gadījumiem, kad likuma subjekti, UKI konstatējušas, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, izstrādātas vai papildinātas jau esošās vadlīnijas rīcībai gadījumos, kuros konstatēts, ka noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai. FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD TM (UR) 01.10.2020.
5.3. Nodrošināt NVO sektora lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

MONEYVAL 8. rekomendācija.

Pilnveidots normatīvais regulējums, mazinot juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificētos NILLTPF un sankciju neizpildes riskus, nolūkā nodrošināt NVO sektora efektīvu uzraudzību, sekmējot to lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus. Tai skaitā papildināts gada pārskatu saturs, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu un uzlabotas NVO darbības jomu atklāšanas prasības. 1. Sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz juridisko personu/NVO risku novērtējumā identificēto NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu NVO sektorā. TM FM, KM, VID, FID 01.11.2020.
2. Ievērojot 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, sagatavots un noteiktajā kārtībā FSAP iesniegts ziņojums, ietverot priekšlikumus pasākumiem attiecībā uz NILLTPF un sankciju neizpildes risku mazināšanu sabiedrisko labuma organizāciju sektorā. FM TM, VID, FID 01.01.2021.
3. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi, tai skaitā, paredzot papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu. FM TM 31.03.2021.
4. Ievērojot arī 1. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajā ziņojumā secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, uzlabojot NVO darbības jomu atklāšanas prasības. TM KM, FM 31.03.2021.
5. Ievērojot 1. un 2. rezultatīvā rādītāja ietvaros izstrādātajos ziņojumos secināto, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi sabiedriskā labuma organizāciju regulējumā. FM TM 01.06.2021.
5.4. Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot PLG. MONEYVAL 3.1. un 5.4. rekomendācija. Stiprināts likuma subjektu (notāru) uzraudzības mehānisms, veidojot vienotu izpratni un uzlabojot mehānismus PLG noskaidrošanā. 1. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesais labuma guvējs". LZNP   01.07.2022.
2. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija PLG noskaidrošanai. LZNP   01.07.2022.
5.5. Nodrošināt UR reģistru modernizāciju, pilnveidojot uz risku novērtējumu balstīto pieeju attiecībā uz PLG informācijas pārbaudi reģistrācijas procesā. MONEYVAL 5.1. rekomendācija. Modernizēti UR vestie reģistri, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā uz risku novērtējumu balstītās pieejas automatizāciju UR reģistrācijai iesniegtās PLG informācijas pārbaudei. Modernizēti visi UR vestie reģistri, kas:

1. Visos UR reģistros nodrošina:

1. mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu,

2. uz risku novērtējumu balstītu pieeju, pārbaudot reģistrācijai iesniegto informāciju par PLG, maksimālu automatizāciju - risku izvērtējumu, kuriem iestājoties tiek ziņots kompetentajām iestādēm;

3. sadarbspēju ar UR informācijas izplatīšanas vidi;

4. datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.

2. Atbrīvo cilvēkresursus UR, radot iespēju veikt kvalitatīvāku funkciju izpildi, tai skaitā PLG reģistrācijai iesniegtās informācijas pārbaudi.

TM (UR)   Pakāpeniski līdz 31.12.2022., nodrošinot uzturēšanu arī turpmāk
5.6. Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. NILLTPF risku novērtējums;

sektorālie NILLTPF risku novērtējumi;

Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

TF/PF risku ziņojums;

MONEYVAL 5.4. rekomendācija.

Veiktas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tiem gadījumiem, kuros augsti riski saskatīti juridisko personu un NVO NILLTPF risku novērtējumā, sektorālajos NILLTPF risku novērtējumos, kā arī TF/PF risku ziņojumā, un nepieciešamo statistikas datu monitorings. 1. Atbilstoši TF/PF risku ziņojumam pilnveidotas UKI vadlīnijas attiecībā uz juridiskas personas, kā arī darījuma PLG noskaidrošanu. FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD   Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

31.12.2022.

2. Pārbaužu skaits, piemēroto soda sankciju/brīdinājumu skaits par PLG izpētes neveikšanu vai neatbilstošu veikšanu no UKI puses, tai skaitā, ja pārbaudes veiktas 3.1. pasākuma darbības rezultāta ietvaros. FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD   Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

31.12.2022.

3. Regulāri no likuma subjektiem iegūta informācija par gadījumu skaitu, kuros, nespējot veikt NILLTPFNL noteiktos klienta izpētes pasākumus, likuma subjekts ar klientu nav uzsācis darījuma attiecības vai nekavējoties tās izbeidzis (neatkarīgi no tā, vai ziņots FID). FKTK, VID, LB, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA, MKD   Regulāri (atskaites reizi ceturksnī) un līdz

31.12.2022.

5.7. Nodrošināt sadarbību un regulāru iesaistīto institūciju informēšanu par 5. rīcības virziena aktualitātēm. NILLTPF risku novērtējums;

Juridisko personu un NVO risku novērtējums.

Stiprināta kompetento institūciju izpratne par juridisko personu radītajiem draudiem. Sniegta informācija par 5. rīcības virziena atskaišu analīzi un aktualitātēm FID sadarbības koordinācijas grupā. TM   Reizi ceturksnī līdz

31.12.2022.

5.8. Ieviest sadarbības mehānismu starp UR un UKI, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu pašu NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošanu un atklāšanu UR vestajos reģistros. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu PLG atklāšanā.

Nodrošināta atbilstoša un efektīva NILLTPFN likuma subjektu PLG noskaidrošana un atklāšana. Izstrādāta kārtība kādā UR un UKI rīkojas, lai, savstarpēji apmainoties ar informāciju, nodrošinātu, ka UR tiek atbilstoši reģistrēta informācija par NILLTPFN likuma subjektu PLG. Gadījumi, kuros informācijas apmaiņa nepieciešama, nosakāmi ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, un mehānisms ieviešams UR informācijas sistēmā vienlaikus ar 5.5. pasākuma izpildi. Ja nepieciešams, sagatavojami priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. TM (UR) FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LB, LSMPAA, MKD 31.12.2020. un UR 5.5. pasākuma ietvaros
5.9. Izveidot procesu un noteikt procedūras metodoloģijā, lai izmeklēšanas iestādes efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūtu informāciju par juridiskajām personām un to patiesajiem labuma guvējiem. Juridisko personu un NVO risku novērtējums;

FATF labās prakses vadlīnijas juridisko personu patieso labuma guvēju atklāšanā.

Nodrošināts, ka izmeklēšanas iestādes ir pietiekami informētas un efektīvi iegūst juridisko personu pamatinformāciju un informāciju par to PLG. 1. Izstrādāta metodoloģija, kurā izskaidrots process un procedūras, kā izmeklēšanas iestādēm efektīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG. IeM TM 31.12.2020.
2. Izmeklēšanas iestāžu apmācībās ietvertas apmācības par iespējām iegūt informāciju par juridiskajām personām un to PLG. IeM TM 31.03.2021.

6. Rīcības virziens - finanšu izlūkošana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FID

Līdzatbildīgās institūcijas: FKTK, ĢP, IAUI, IDB, IeVP, KNAB, LB, LSMPAA, LZNP, LZAP, LZRA, MKD, MP, NKMP, PTAC, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens FINANŠU IZLŪKOŠANA
Sasniedzamais mērķis Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
6.1. Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā. MONEYVAL 6.2. rekomendācija. Organizētas regulāras tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības un diskusijas par finanšu izlūkošanas informācijas (financial intelligence) izmantošanu. Uzlabota paralēlās finanšu izmeklēšanas laikā sagatavoto materiālu kvalitāte. Apmācīti vismaz 40 tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki. FID VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, IDB, IeVP, VRS, MP Pastāvīgi
6.2. Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. MONEYVAL 6.3. rekomendācija. Nodrošināta iespēja FID pilnvērtīgi strādāt gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem un tendencēm NILLTPF novēršanas jomā. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs LAS ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā nodrošina atbalstu veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c. 1. Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021. gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas. FID   Pastāvīgi
2. Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana. FID   Pastāvīgi
3. Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli. FID FKTK, VID, LZNP, LZAP, LZRA, PTAC, LSMPAA,

IAUI, LB, NKMP, MKD

Pastāvīgi
4. FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām. FID   30.09.2021.
5. Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.). FID   31.12.2022.
6.3. Pilnveidot tipoloģijas un definēt indikatorus aizdomīgiem darījumiem, kas piemērojami gan visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. FATF 34. rekomendācija. FID apkopojis stratēģiskās analīzes rezultātus (tajā skaitā Nacionālo NILLTPFN risku novērtējumu) un informējis likuma subjektus un UKI, palielinot to informētību.

Balstoties uz izstrādātajiem NILLTPF risku novērtējuma ziņojumiem, aktualizētas tipoloģijas un definēti indikatori aizdomīgiem darījumiem.

Aktualizētas tipoloģijas. Papildināta un regulāri aktualizēta FID tīmekļa (t.sk. slēgtā daļa) vietne ar informāciju par aizdomīgiem darījumiem, ievērojot katra sektora specifiku. FID FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD Pastāvīgi

7. Rīcības virziens - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: AM, FID, FKTK, FM, ĢP, IDB, IeM, IeVP, KNAB, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, MP, PSDG, SAB, TA, Valsts policijas koledža, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens NOZIEDZĪGI IEGŪTU LIDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis NILL noziedzīgie nodarījumi un darbības tiek izmeklēti, vainīgie tiek saukti pie atbildības, un tiem piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
7.1. Ieviest vienotu pieeju paralēlajām finanšu izmeklēšanām, veicot predikatīvā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu. MONEYVAL 7.1. rekomendācija. Veiktas sistemātiskas paralēlās finanšu izmeklēšanas. 1. Visās izmeklēšanas iestādēs ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas veikšanas sistēma. VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP   01.08.2020.
2. Izstrādāts metodiskais materiāls par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu izmeklēšanas iestādē. ĢP VP, IDB, VID, KNAB, VRS, MP, VDD, IeVP 31.03.2021.
3. Izmeklēšanas iestādēs ieviesta vienota pieeja paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanai. VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP ĢP 31.12.2021.
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā. MONEYVAL 7.1. un 7.2. rekomendācija. Stiprināta izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas kapacitāte NILL lietās. 1. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē. VP   31.12.2021.
2. Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants. TM TA 31.12.2021.
3. Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā. ĢP   31.12.2021.
4. Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei KNAB. KNAB   31.12.2022.
7.3. Prakses vadlīniju vienotas pieejas nodrošināšanai NILL izmeklēšanā, pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai regulāra pilnveidošana. MONEYVAL 7.1. un 7.3. rekomendācija; Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp. Regulāri izvērtētas un aktualizētas vadlīnijas. Aktualizētas un pilnveidotas vadlīnijas, ietverot tajās praksē identificēto problēmjautājumu risinājumus, tostarp attiecībā par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un NILL izmeklēšanas institucionālo piekritību. PSDG

  Reizi gadā līdz katra gada 31. decembrim
7.4. Kontroles pastiprināšana pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL. Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp. Nodrošināta konsekventa un preventīva valsts apsūdzības (prokuroru) īstenotā sodu politika NILL lietās. Reizi pusgadā sagatavots pārskats par prokuroru izteikto viedokli tiesā, t.sk. iesniegtajiem protestiem un to izskatīšanas rezultātiem NILL lietās. ĢP   Pastāvīgi
7.5. Atbilstoši izstrādātajās vadlīnijās NILL lietu prioritizēšanā (uz risku novērtējumu balstīta pieeja) noteiktajiem principiem un kritērijiem atlasīt un prioritāri izmeklēt izskatāmās NILL lietas. MONEYVAL 7.2. rekomendācija. Virzītas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas divu gadu laikā. Divu gadu laikā nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai vismaz 5 Latvijas riska profilam atbilstošas NILL lietas. VP, VID, KNAB, VDD VRS, IDB, MP, IeVP 31.12.2021.
7.6. Lai nodrošinātu tiesībaizsardzības iestāžu sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, izveidot un pilnā apjomā ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli. MONEYVAL 7.1. rekomendācija;

Pasākumu plāns 2017.-2019. g.

3.9. pasākums.

Nodrošināta iespēja operatīvās darbības subjektiem operatīvi apmainīties ar viņu rīcībā esošo operatīvo informāciju. Izvērtētas iespējas piesaistīt ES strukturālo fondu IT sistēmas attīstības 2. kārtas finansējumu vienotas IT sistēmas izveidei. IeM FM, VID, ĢP, TM, KNAB, SAB 31.12.2022.
7.7. Apmācības NILL apkarošanā:

1. Organizēt un veikt izmeklētāju un prokuroru apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem.

MONEYVAL 7.1., 7.3., 7.4. rekomendācija;

Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.

1. Veicināta izpratne par kriptovalūtu izmantošanu NILL, iespējām tās identificēt un arestēt. 1. Apmācīti izmeklētāji un prokurori, tiesneši, FID darbinieki atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. TM (TA), VAS FKTK, VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID 31.12.2022.
2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā. 2. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija. 2. Apmācīti izmeklētāji un analītiķi atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. TM (TA), VAS VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP, FID 31.12.2022.
3. Izstrādāt un īstenot apmācību programmu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija pirmstiesas izmeklēšanas laikā)". 3. Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības ar aizdomās turēto, mantai, t.sk. ārvalstīs. 3. Apmācīti VP izmeklētāji un citas amatpersonas atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. Valsts policijas koledža   31.12.2022.
4. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku. 4. Izveidota vienota prakse NILL izmeklēšanā, personu saukšanā pie kriminālatbildības un atturošu sodu piemērošanā. 4. Apmācīti tiesneši, prokurori un izmeklētāji atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. TM (TA), ĢP, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, VAS VP, VID, KNAB, VDD, ĢP, VRS, IDB, MP, IeVP Pastāvīgi

8. Rīcības virziens - konfiskācija

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, ĢP, IDB, IeVP, KNAB, MP, NKIM starpinstitūciju darba grupa, TA, VAS, VDD, VID, VP, VRS

Rīcības virziens KONFISKĀCIJA
Sasniedzamais mērķis Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole. MONEYVAL 8.4. rekomendācija;

Nacionālais TF un PF risku ziņojums (17. lpp.);

FATF 32. rekomendācija

1. Nodrošināta efektīvāka skaidras naudas kontrole uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām. 1. Gadā uzsākti ne mazāk kā 10 kriminālprocesi par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju. VID   Pastāvīgi
2. Gadā ne mazāk kā 3 kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu un/vai legalizāciju. VID ĢP Pastāvīgi
2. Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos saistībā ar ES noteiktajām prasībām attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli. Ir ieviestas ES noteiktās prasības attiecībā uz ES teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli. FM VID, TM, IeM, FID 03.06.2021.
3. Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. Veikts darbs pie muitas IS pielāgošanas, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz Eiropas Komisijas Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Pretkrāpšanas informācijas sistēmas (Anti-Fraud Information System - AFIS) Muitas informācijas sistēmas (Customs Information System - CIS) datu bāzi. VID   03.06.2021.
8.2. Apmācības:

Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē.

Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp.;

MONEYVAL 8.1. rekomendācija.

1. Veicināta vienota izpratne par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un nodrošināta efektīvāka tā piemērošana praksē. 1. Apmācīti NILL lietās praktizējošie vai potenciāli praktizējošie izmeklētāji un prokurori atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. ĢP, VP VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP Pastāvīgi
Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi, ievērojot normatīvo regulējumu, kas stājās spēkā 2017. gada 1. augustā). 2. Vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu arestu un konfiskāciju. 2. Apmācīti izmeklētāji, prokurori un tiesneši atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. VAS, TM (TA) ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID 31.12.2022.
8.3. Pilnveidot (papildināt) vadlīnijas mantas īpašās konfiskācijas nodrošināšanai pirmstiesas kriminālprocesā. Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums, 1.3.7. apakšpunkts, 8. lpp. Izveidota vienota prakse mantas īpašās konfiskācijas piemērošanā. Pilnveidotas un izplatītas vadlīnijas. NKIM starpinstitūciju darba grupa   Pastāvīgi
8.4. Regulāri apkopot un analizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas statistikas datus. MONEYVAL 8.2. rekomendācija. Iegūti visaptveroši un pārskatāmi statistikas dati par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti. Sagatavots pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas piemērošanas efektivitāti un izdarīti secinājumi tās uzlabošanai. TM TA, ĢP, VP, VID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP Reizi gadā, pārskatu sagatavojot par iepriekšējo gadu līdz gada 1. martam
8.5. Veikt izvērtējumu mehānisma ieviešanai par mantas konfiskāciju ārpus kriminālprocesa. FSAP 10.09.2020. sēdes lēmums Izanalizēta iespēja veikt mantas konfiskāciju gadījumā, kad mantas likumisko izcelsmi noskaidrot nav iespējams. Sagatavots un iesniegts ziņojums izskatīšanai FSAP. TM FID, IeM 01.03.2021.

9. Rīcības virziens - terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, VDD

Rīcības virziens TERORISMA FINANSĒŠANAS IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA
Sasniedzamais mērķis Tiek izmeklēti TF nodarījumi un darbības, un personas, kas finansē terorismu, tiek sauktas pie atbildības, un tām piemēro efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
9.1. Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.   Plašāka izpratne par TF jomu pretterorisma jomā iesaistīto valsts institūciju vidū. Katras Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmes darba kārtībā iekļaut informatīvu punktu par aktualitātēm TF novēršanas jomā. VDD   Saskaņā ar sanāksmju grafiku (ne retāk kā 2 reizes gadā)
9.2. Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā.   Globālām un reģionālām aktualitātēm atbilstoša izpratne par starptautisko praksi un intensīvāka informācijas apmaiņa ar ārvalstu partneriem. 1. Dalība kopīgajās starpvalstu izmeklēšanas grupās (Joint Investigation Teams). VDD   Pēc uzaicinājuma
2. Dalība starptautiska līmeņa darba grupās un semināros par TF izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. VDD FID Pēc uzaicinājuma
9.3. Paaugstināt izmeklēšanas iestāžu darbinieku kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā.   Izmeklēšanas iestāžu darbinieki apmācīti sadarbībā ar ārvalstu partneru dienestiem, starptautiska līmeņa semināros un citās apmācībās. Pastāvīgi paaugstināta kvalifikācija un kompetence. Katrā izmeklēšanas iestādē ir vairāki izmeklētāji, kuri specializējušies un paaugstinājuši kvalifikāciju ar TF saistītu noziegumu izmeklēšanā. VDD   Pastāvīgi

10. Rīcības virziens - terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: IeM

Līdzatbildīgās institūcijas: ĀM, FID, FKTK, IAUI, KM, Komunikācijas darba grupa, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens TERORISMA FINANSĒŠANAS PREVENTĪVIE PASĀKUMI UN FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
10.1. Nodrošināt, lai UKI un likuma subjektiem ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.   UKI un likuma subjektiem zināmi un pieejami materiāli un informācijas avoti. Izvērtētas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas, tostarp ņemot vērā aktuālo ārvalstu pieredzi un starptautisko organizāciju jaunākās rekomendācijas. Vadlīnijās iekļautas terorisma finansēšanas tipoloģijas un to apraksti. FID VDD, UKI Vismaz reizi gadā
10.2. Paaugstināt sabiedrības un likuma subjektu izpratni par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un iesaistes šādos darījumos sekām.   Paaugstināta plašākas sabiedrības informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem un veicināta pastarpināta iesaiste to novēršanā.

Paaugstināta likuma subjektu informētība par terorisma un proliferācijas finansēšanas draudiem.

1. Izstrādāts publisks informatīvs e-buklets ar vispārīgu, sabiedrībai saprotamu informāciju par terorismu un terorisma finansēšanu. FID VDD 01.07.2020.
2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām, ko izmantot, sniedzot intervijas/

informāciju masu medijiem, kā arī veicot publikācijas sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs.

Komunikācijas darba grupa   Pastāvīgi
10.3. Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu nebanku sektorā. TF/PF risku ziņojums. Ieviesti atbilstoši tehnoloģiskie un citi risinājumi, kā arī apmācīti attiecīgie likuma subjekti par TF novēršanu un PF novēršanu. 1. Nodrošinātas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
2. Nebanku sektora UKI un likuma subjektu apmācības par TF novēršanu un PF novēršanu atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD VDD 31.08.2020.
10.4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu ieviešanas pasākumi.   Palielināta sabiedrības informētība un atbilstoši regulēta kultūras priekšmetu ievešana. Minimizēta iespēja nelikumīgi ievest ES kultūras priekšmetus. Organizēta informācijas izplatīšanas kampaņa, kas uzlabo cilvēku zināšanas par EK importa regulu un tās noteikumiem. NKMP KM 31.12.2022.
10.5. Apmācības dažādām mērķauditorijām par kultūras priekšmetu atpazīšanu.   Veicināta dažādu mērķauditoriju izpratne par apdraudētajiem kultūras priekšmetiem un pieminekļiem, tā pazeminot risku, ka šādi priekšmeti varētu parādīties Latvijas tirgū vai Latvija varētu kļūt par to tranzītvalsti. Organizētas apmācības un semināri:

1) pastam un tiesībaizsardzības iestādēm - muitai, VP, VRS;

2) mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem;

3) valsts un privāto muzeju darbiniekiem.

NKMP KM 31.12.2022.
10.6. UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.   Veicināta starptautiskā sadarbība un izpratne ar valstīm, kurām ir dažāds pieredzes līmenis NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā, pieaicinot starptautiski atzītus ekspertus un pārstāvjus no UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm. 1. Noorganizēta starptautiska konference kultūras mantojuma nelikumīgas aprites novēršanas jomā, kas ir veicinājusi pieredzes apmaiņu un sadarbību starp UNESCO 1970. gada konvencijas dalībvalstīm, nostiprinot tiešāku savstarpējo tīkla izveidošanu. NKMP KM 31.12.2020.
2. Starptautiskajā konferencē iegūtā pieredze un kontakti nodrošina darbības kvalitāti NILLTPF un sankciju neizpildes novēršanas jomā gan Latvijai, gan arī citām konferences dalībvalstīm. NKMP KM 31.12.2022.
10.7. Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu.   Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un samazināts neapzināti veiktas kultūras priekšmetu nelegālas aprites gadījumu skaits. Noorganizēta informatīvā kampaņa par kultūras priekšmetu nelegālo apriti un tās novēršanu. NKMP KM 31.12.2021.
10.8. Likuma subjektu informēšana par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā.   Pieaugusi likuma subjektu informētība un spējas atpazīt sankciju pārkāpšanas un apiešanas gadījumus. Informēšanas pasākumu skaits atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD   Pastāvīgi
10.9. Veikt radikalizācijas novēršanas pasākumus, lai ierobežotu radikalizētu personu skaitu, kuras varētu iesaistīties TF. TF/PF risku ziņojums. Radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu paaugstināta informētība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. 1. Veikta radikalizācijai visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām tuvu stāvošu profesionālo grupu apmācība par radikalizācijas pazīmēm un novēršanu. VDD   Pastāvīgi
2. Radikalizācijas novēršanas starpinstitūciju darba grupas PREVENT sanāksmēs izvērtēta jaunu profesionālo grupu, tostarp NVO, apmācība un iesaiste radikalizācijas novēršanas pasākumos. VDD   Saskaņā ar sanāksmju grafiku
10.10. Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. TF/PF risku ziņojums. Minimizēti anonimitātes un krāpniecības riski neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. Veiktas konsultācijas un likuma subjektu apmācības IKS uzlabošanai atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam. FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, LSMPAA, MKD Likuma subjekti Vismaz reizi gadā
10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem. TF/PF risku ziņojums. Pastiprināta un plašāka NVO uzraudzība, kā arī ziņojumi FID par ar TF riskiem saistīto NVO darījumiem, tostarp ziedojumu saņemšanu. Ar TF riskiem saistīto NVO saraksts regulāri aktualizēts. VID FID, VDD Reizi pusgadā
10.12. Izstrādāt un ieviest kritērijus kredītiestāžu sankciju risku vērtēšanai.   Ieviesti vienoti kritēriji kredītiestāžu riska vērtēšanai sankciju atbilstības jomā. Izstrādāti un ieviesti kritēriji. FKTK   31.12.2020.
10.13. Pilnveidot kārtību, kas paredz sankciju riska ņemšanu vērā, nosakot kredītiestādes riska klasifikāciju.   Nodrošināta sankciju riska ietekme kredītiestādes riska klasifikācijā. Pilnveidota kredītiestāžu risku klasifikācija. FKTK   31.12.2020.
10.14. Pilnveidot sankciju atbilstības uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību, pamatojoties uz sankciju riska vērtējumu.   Attīstīta ar risku pamatota uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtība. Veikti grozījumi uzraudzības pasākumu plānošanas un izpildes kārtību reglamentējošos dokumentos. FKTK   31.12.2020.
10.15. Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem. TF/PF risku ziņojums. Nodrošināta privātā sektora intensīvāka iesaistīšana TF novēršanā. Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam izstrādāti publiski informatīvi materiāli un notiek regulāras privātā sektora informēšanas kampaņas par aktuālajiem sankciju režīmiem. FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD, VDD, ĀM   Pastāvīgi

11. Rīcības virziens - masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas

Par rīcības virzienu atbildīgā institūcija: ĀM

Līdzatbildīgās institūcijas: FID, FKTK, FM, IAUI, IeM, LB, LSMPAA, LZAP, LZNP, LZRA, MKD, NKMP, PTAC, VDD, VID

Rīcības virziens MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČU FINANŠU SANKCIJAS
Sasniedzamais mērķis Saskaņā ar attiecīgajām ANO DP rezolūcijām personām un organizācijām, kas iesaistītas masveida iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus.
Nr. P.k. Pasākums Pamatojums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš
11.1. Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā. FATF standartu izpilde. Stiprināta ar risku pamatota uzraudzība. Atbilstoši atbildīgās institūcijas ikgadējam plānam veiktas mērķtiecīgas pārbaudes sankciju ievērošanas un PF novēršanas jomā atbilstoši risku izvērtējumam. FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD   31.12.2022.
11.2. Stiprināt prevenciju PF novēršanas jomā. FATF standartu izpilde. Paaugstināta preventīvo pasākumu efektivitāte. 1. Pilnveidoti informatīvie materiāli, vadlīnijas un saistošie noteikumi par sankciju un PF riskiem atbilstoši aktuālākajai informācijai. FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD   Reizi pusgadā
2. Izveidotas specializētas apmācību programmas par sankciju un PF jautājumiem. FKTK, PTAC, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, LSMPAA, MKD ĀM, FID, VDD Pastāvīgi
11.3. Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.   Stiprināta Latvijas finanšu sektora reputācija. 1. Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos. ĀM IeM, FM, FID Pastāvīgi
2. Organizēta starptautiska līmeņa konference Rīgā par PF un sankciju apiešanas apkarošanas jautājumiem. FID ĀM, IeM, FM, FKTK, VDD Reizi gadā

IV Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Uzdevums Pasākums Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums Nepieciešamais papildu finansējums Iekšlietu ministrijai* un plānotais finansējums Ārlietu ministrijai Nepieciešamais finansējums atbilstoši plānam Pasākuma īstenošanas gads (ja pasākuma īstenošana ir terminēta)
*Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums
(pārdale no budžeta resora "74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"").
(2020.-2022. gadā plānotais finansējums budžeta resora 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana"
10 000 000 euro apmērā ik gadu) Finansējums atbilstoši MK lēmumiem tiek pārdalīts attiecīgajām institūcijām.
turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Finansējums plāna realizācijai kopā
(ar korekciju -1 200 002 euro)
    221 000 249 050 249 050 3 192 717 7 857 192 8 227 953 27 000 6 080 951 x
Saskaņā ar MK 2019. gada 8. oktobra sēdē nolemto (prot. Nr. 46 28. paragr.)
Tieslietu ministrija
          -1 200 002         x
Finansējums plāna realizācijai kopā     221 000 249 050 249 050 4 392 719 7 857 192 8 227 953 27 000 6 080 951 x
Iekšlietu ministrija   02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"       0 28 520 0 0 0 x
Iekšlietu ministrija   06.01.01 "Valsts policija"       0 961 192 934 696 0 934 696 x
Iekšlietu ministrija   09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"       0 110 836 157 681 0 157 681 x
Iekšlietu ministrija   43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       2 362 691 2 169 219 3 166 101 0 1 691 287 x
Iekšlietu ministrija   71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" 0 150 000 150 000            
Kultūras ministrija   21.00.00 "Mantojums"       73 807 171 607 62 407 0 62 407 x
Ārlietu ministrija   97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 221 000 99 050 99 050 24 287 138 936 26 986 0 26 986 x
Tieslietu ministrija   03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"       0 32 161 29 937 0 29 937 x
Tieslietu ministrija   06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"       1 200 002 1 876 589 1 931 341 0 1 391 002 x
Tieslietu ministrija   06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"       0 55 774 51 374 0 51 374 x
Tieslietu ministrija   09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"       48 649 48 649 48 649 0 48 649 x
Tieslietu ministrija   09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"       0 64 643 108 224 0 108 224 x
Tieslietu ministrija   09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"       48 041 48 041 48 041 0 48 041 x
Finanšu ministrija   33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"       555 710 1 592 348 816 653 0 816 653 x
Finanšu ministrija   97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana"       27 000 27 000 27 000 27 000 0 x
Valsts kanceleja   01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"       29 040 0 0     x
Prokuratūra   01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"       23 492 166 577 112 761 0 112 761 x
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs   01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"       0 365 100 706 102 0 601 253 x
1. rīcības virziens: riski, politika un koordinācija
  1.1. pasākums Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       5 000         2020
  1.2. pasākums Veikt nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       4 500 50 000 50 000     2022
  1.3. pasākums Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.
1.3. (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       42 100 42 100 42 100 0 42 100 x
  1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.
1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".

Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.

  Tieslietu ministrija 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"       48 041 48 041 48 041 0 48 041 x
  1.8. pasākums Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.
1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.
  Tieslietu ministrija 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"       48 649 48 649 48 649 0 48 649 x
  1.9. pasākums Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.
  Valsts kanceleja 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"       29 040          
2. rīcības virziens: starptautiskā sadarbība
  2.2. pasākums Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       35 000 69 200 69 200 0 69 200 x
  2.7. pasākums Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"         83 000 747 000 0 0 2022.
3. rīcības virziens: uzraudzība
  3.1. pasākums Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.
  Finanšu ministrija 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"       115 538 30 247 30 247   30 247 x
  3.2. pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.
3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP.
  Kultūras ministrija 21.00.00 "Mantojums"       56 807 53 607 53 607 0 53 607 x
  3.2. pasākums Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.
3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.
  Tieslietu ministrija 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"       0 55 774 51 374   51 374  
4. rīcības virziens: preventīvie pasākumi
  4.1. pasākums Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       0 28 000 8 000 0 3 000 uzturēšana pastāvīgi
  Finanšu ministrija 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"       0 173 006 12 110 0 12 110 uzturēšana pastāvīgi
  4.2. pasākums Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.
  Ārlietu ministrija 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 221 000 99 050 99 050 0 111 950 0     uzturēšana pastāvīgi (plānots VB)
  4.7. pasākums Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Normatīvā regulējuma izstrāde kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.
4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.
  Kultūras ministrija 21.00.00 "Mantojums"       0 20 000 2 000 0 2 000 IT risinājums 2022
uzturēšana pastāvīgi
  4.9. pasākums Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.

Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.

  Kultūras ministrija 21.00.00 "Mantojums"       0 68 000 6 800 0 6 800 IT risinājums 2022
uzturēšana pastāvīgi
  4.10. pasākums Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.
  Tieslietu ministrija         0 64 643 108 224 0 108 224  
  4.14. pasākums Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.
  Finanšu ministrija 97.00.00 'Nozaru vadība un politikas plānošana"       27 000 27 000 27 000 27 000 0 2023
5. rīcības virziens: juridiskās personas un veidojumi
  5.1. pasākums Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.
  Tieslietu ministrija 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"       1 200 002 1 200 002 1 200 002 0 1 200 002 x
  5.2. pasākums Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.
  Tieslietu ministrija 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"       0 676 587 731 339 0 191 000 x
6. rīcības virziens: finanšu izlūkošana
  6.1. pasākums Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       80 000 60 000 40 000 0 40 000 x
  6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021 .gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       82 513 195 365 390 729 0 390 729 x
  6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.
  Iekšlietu ministrija 71.06.00 "Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti"
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.2021 gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros Finanšu izlūkošanas dienests īstenos projektu "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"
Kopējās projekta izmaksas 450 000 euro
projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši (sadalījums pa gadiem var tikt precizēts
0 150 000 150 000            
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       122 148 103 708 103 708 0 57 708 x
  6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       1 044 250 673 568 683 668 0 572 316 x
  6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       9 075 308 816 516 234 0 516 234 x
  6.2. pasākums Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).
  Iekšlietu ministrija 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"       938 105 555 462 515 462 0 0 2022
7. rīcības virziens: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  7.2. pasākums Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.
  Finanšu ministrija 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"       0 414 687 408 887 0 408 887 x
  Iekšlietu ministrija 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"         28 520   0 0 2021
  Iekšlietu ministrija 06.01.00 "Valsts policija"         961 192 934 696   934 696 x
  Iekšlietu ministrija 09.00.00 ""Valsts drošības dienesta darbība"       0 110 836 157 681 0 157 681 x
  Prokuratūra 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"       23 492 166 577 112 761 0 112 761 x
  Tieslietu ministrija 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas"         32 161 29 937 0 29 937 x
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"       0 365 100 706 102 0 601 253 x
8. rīcības virziens: konfiskācija
  8.1. pasākums Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.
  Finanšu ministrija 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"       404 677 891 587 357 126 0 357 126 x
10. rīcības virziens: terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  10.6. pasākums UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas 25-gadei veltīta starptautiska konference.
  Kultūras ministrija 21.00.00 "Mantojums"       17 000         2020
  10.7. pasākums Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu.
  Kultūras ministrija 21.00.00 "Mantojums"         30 000       2021
  10.11. pasākums Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.
  Finanšu ministrija 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"       35 495 82 821 8 283 0 8 283 x
11. rīcības virziens: masveida iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
  11.3. pasākums Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.
11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.
  Ārlietu ministrija 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"       24 287 26 986 26 986 0 26 986 x

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 

Pielikums
Pasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai
laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

1. tabula

Finanšu izlūkošanas dienestam
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība"

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:   2 362 691 2 169 219 3 166 101 1 691 287  
EKK 1000 Atlīdzība   199 468 530 827 726 191 390 729  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   1 620 605 1 401 483 2 274 931 1 252 134  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   503 931 188 485 116 555 0  
EKK 7000 Transferti, starptautiskā sadarbība   38 687 48 424 48 424 48 424  
1.1. Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un pasākumu efektivitāti un produktivitāti.
    1.1. KOPĀ: 5 000 0 0 0  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   5 000        
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   5 000        
  IT infrastruktūra statistikas datu vienotai apstrādei Darba grupas tehniskais nodrošinājums 5 000        
1.2. Veikt Nacionālo NILLTPF risku novērtējumu par 2017.-2019. un 2020.-2022. gadu (izdevumi nepieciešamajiem papildu pētījumiem un tulkojumiem).
    1.2. KOPĀ: 4 500 50 000 50 000 0  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   4 500 50 000 50 000    
EKK 2232 Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem   4 500 50 000 50 000    
  Nacionālo risku izvērtējuma nodrošināšanai nepieciešamo pētījumu veikšana 1 pētījums 2021. gadā un
1 pētījums 2022. gadā
0 45 500 45 500    
  Ar nacionālo risku novērtējumu saistīto dokumentu tulkošana no latviešu valodas uz angļu valodu un no angļu valodas uz latviešu valodu 7,50 EUR x 600 lpp. gadā 4 500 4 500 4 500    
1.3. Nodrošināt likuma subjektu un atbildīgo institūciju izpratni par likuma subjektu darbībai piemītošiem NILLTPF riskiem, informācijas sniegšanu un apmācības.
1.3 (3) Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, - nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.
    1.3. KOPĀ: 42 100 42 100 42 100 42 100  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   42 100 42 100 42 100 42 100 Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt uzraudzības un kontroles iestāžu darbinieku apmācības pasākumus
EKK 2231 Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai   42 100 42 100 42 100 42 100  
  Veikta specializētā apmācība noteiktām likuma subjektu grupām par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, -nodrošinot likuma subjektu informēšanu par nacionālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek implementēti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus 3-4 pasākumi gadā x 4000 -5000 EUR 16 000 16 000 16 000 16 000  
  Organizētas Naudas likumu dienas kā izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. Satura sagatavošana, vizualizācija, izvietošana un sociālo mēdiju aktivitātes (2 nedēļas) 26 100 26 100 26 100 26 100  
2.2. Nodrošināt FID pārstāvību Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.
    2.2. KOPĀ: 35 000 69 200 69 200 69 200  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   30 000 61 200 61 200 61 200 FID jānodrošina pastāvīga pārstāvniecība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs, MONEYVAL, kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā
EKK 2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   25 200 61 200 61 200 61 200  
  Dalība Moneyval organizētajās sēdēs un darba sanāksmēs 2020. gadā 10 x 1 500 EUR, 2021. gadā un turpmāk 24 komandējumi x 1 500 EUR 15 000 36 000 36 000 36 000  
  Dalība Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupas sanāksmēs 2020. gadā 1 pasākums x 2 cilvēki 2500 EUR, 2021. gadā un turpmāk 2 pasākumi x 2-3 cilvēki x 3 300 EUR 5 000 20 000 20 000 20 000  
  Dalība ES finanšu izlūkošanas dienestu platformā 4 komandējumi x 1 300 EUR 5 200 5 200 5 200 5 200  
EKK 2231 Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai   4 800 0 0 0  
  Dalība Egmont grupas labākās analītiskās lietas balvas konkursā. Konkursa lietas video ilustrācijas sagatavošana 4 800        
EKK 7700 Starptautiskā sadarbība   5 000 8 000 8 000 8 000  
EKK 7710 Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās Iemaksa dalībai Egmont finanšu izlūkošanas dienestu grupas darbā, saskaņā ar ikgadēji apstiprināmo kontribūcijas matricu:
2020. gadā - 5 000 EUR (pēc fakta)
2021. gadā un turpmāk ik gadu - 8 000 EUR (pieaugums pēc prognozes 2019./2020. gada izmaiņām)
5 000 8 000 8 000 8 000  
2.7. Organizēt starptautiska līmeņa Egmont grupas plenārsēdi Rīgā.
    2.7. KOPĀ:   83 000 747 000    
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     83 000 747 000    
EKK 2231 Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai     83 000 747 000    
  Egmont grupas plenārsēdes rīkošana Latvijā. 5 dienu augstāka līmeņa pasākuma organizēšana ar vidēji 450-500 dalībniekiem. Izmaksas aplēstas pēc līdzīgo pasākumu izmaksām 2018. (Austrālija) un 2019. gados (Nīderlande). 2021. gadā 10% pakalpojuma izpildes nodrošināšanai.   83 000 747 000    
4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.
    4.1. KOPĀ:   28 000 8 000 3 000  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     3 000 3 000 3 000 Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo IT sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešama nepārtraukta tās uzturēšana visā tās izmantošanas laikā
EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     3 000 3 000 3 000  
  VID un FID vienotās ziņošanas kanāla uzturēšana 2021. gadā un turpmāk - 250 EUR x 12 mēn   3 000 3 000 3 000  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana     25 000 5 000    
EKK 5120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības     25 000 5 000    
  VID un FID vienotās ziņošanas kanāla izstrāde 2021. gadā 50 EUR x 500 h 2022. gadā un turpmāk 50 EUR x 100 h - funkcionalitātes atjaunošanas pakalpojumi   25 000 5 000    
6.1. Stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti paralēlās finanšu izmeklēšanas jomā.
    6.1. KOPĀ: 80 000 60 000 40 000 40 000  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   80 000 60 000 40 000 40 000  
EKK 2231 Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai   80 000 60 000 40 000 40 000  
  Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu un konferenču organizēšana tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par aktuālajām NILLTPFN tēmām, t.sk. piesaistot augsta līmeņa ārvalstu ekspertus. 10-20 apmācību pasākumu organizēšana x 4 000 - 5 000 EUR 80 000 60 000 40 000 40 000 Aktivitāti nepieciešams turpināt pēc 2022. gada, jo, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN sistēmas funkcionalitāti nepieciešamas regulāri veikt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības pasākumus
6.2. Stiprināt FID kapacitāti gan stratēģiskās analīzes, gan operacionālās analīzes jomā.
    6.2. KOPĀ: tajā skaitā: 2 196 091 1 836 919 2 209 801 1 536 987  
6.2. (1) Līdz 2022. gadam nodrošinātas papildus 8 amata vietas FID funkciju efektīvai izpildei, stratēģiskās un operacionālās analīzes stiprināšanai - 2020. gadā izveidotas 2 jaunas štata vietas, 2021.gadā - vēl 2 jaunas štata vietas, 2022. gadā - vēl 4 jaunas štata vietas.
    6.2.(1) KOPĀ: 82 513 195 365 390 729 390 729  
EKK 1000 Atlīdzība   82 513 195 365 390 729 390 729  
EKK 1100 Atalgojums   63 450 151 250 302 500 302 500  
EKK 1110 Mēnešalga   54 000 132 000 264 000 264 000  
  FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti analītiķu alga 2800 EUR apmērā un IT speciālista alga 2600 EUR apmērā. 2020. gadā - 2 800 EUR × 10 mēn. x 1 amata vieta + 2 600 EUR x 10 mēn. x 1 amata vieta 2021. gadā -
2 800 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 1 amata vieta 2022. gadā - 2 800 EUR × 12 mēn. x 6 amata vietas + 2 600 EUR x 12 mēn. x 2 amata vietas
54 000 132 000 264 000 264 000 2019. gada pirmajos 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada (pilna gada - 12 mēnešu) darba rezultātiem, FID analītiķu kopējais FID pārbaužu ietvaros izmeklēšanas iestādēm sniegtās informācijas apjoms pieaudzis par 412% jeb par 316% uz vienu analītiķi, kopējais izdodot iesaldēšanas rīkojumu skaits palielinājies par 60% jeb par 30% uz vienu analītiķi, savukārt kopējais iesaldēto līdzekļu apjoms ir pieaudzis par 216% jeb par 157% uz vienu analītiķi. Ņemot vērā augstāk minētos rādītājus, FID, lai nodrošinātu tam likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī ilgtspējīgu un kvalitatīvu funkciju veikšanu, nepieciešams izveidot papildu analītiķu amata vietas. 2020. gadā plānots izveidot 1 jaunu analītiķu amata vietu, 2021. gadā - 2 un 2022. gadā 3 jaunas amata vietas.

Ņemot vērā, ka liela nozīme analītiskās kapacitātes stiprināšanā ir IT resursu nodrošinājumam, FID analītisko operāciju atbalsta nodrošināšanai nepieciešamas ar 2 jaunas IT speciālistu amata vietas. 2020. gadā - vienu jaunu programmētāja amata vietu. Speciālists nodrošinātu FID sistēmu integrāciju ar dažādiem datu avotiem, tajā skaitā no ārējām datu bāzēm, kā arī FID analītiskās kapacitātes stiprināšanu, ieviešot un uzturot lielo datu apstrādes un mākslīgā intelekta risinājumus. 2022. gadā plānots izveidot vienu Informācijas sistēmu drošības administratora amata vietu, kas nodrošinātu sistēmas notikumu un incidentu pārvaldības (SIEM) sistēmas darbību un reaģētu uz tās fiksētajiem notikumiem. Šis speciālists arī veiktu pētniecību un konsultācijas par IT drošības attīstības tendencēm, kā arī tādiem jautājumiem kā DarkWeb, tāpat speciālists palīdzētu analītiķiem veikt izpēti attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar elektronisko norēķinu sistēmām, internetveikaliem, domēnu izpēti un citiem e-komercijas jautājumiem.

EKK 1140 Piemaksas prēmijas un naudas balvas   9 450 19 250 38 500 38 500  
    2020. gadā -
(2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta +
(2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta
2021. gadā -
(2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 3 amata vietas +
(2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 1 amata vieta
2022. gadā -
(2 800 EUR × 1 naudas balva + 2 800 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 6 amata vietas +
(2 600 EUR × 1 naudas balva + 2 600 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija) x 2 amata vieta
9 450 19 250 38 500 38 500  
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   19 063 44 115 88 229 88 229  
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   15 936 37 761 75 522 75 522  
    Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK 15 936 37 761 75 522 75 522  
EKK 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi   3 127 6 354 12 707 12 707  
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2020. gadā -
2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta +
2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta
2021. gadā -
2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +
2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 1 amata vieta
2022. gadā -
2 800 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 6 amata vietas +
2 600 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts) x 2 amata vietas
2 700 5 500 11 000 11 000  
EKK 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 2020. gadā -
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 2 amata vietas = 427 EUR
2021. gadā -
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 4 amata vietas = 854 EUR
2022. gadā -
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 8 amata vietas = 1 707 EUR
427 854 1 707 1 707  
6.2. (2) Nodrošināta pastāvīga FID darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.
    6.2.(2) KOPĀ: 122 148 103 708 103 708 57 708  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   122 148 103 708 103 708 57 708 Nepieciešamība pastāvīgi uzturēt FID darbinieku stratēģisko un analītisko kapacitāti, pilnveidot profesionālās zināšanas un iemaņas efektīvai darba veikšanai aizvien mainīgu NILLTPFN risku un to pārvaldības iespēju un risinājumu apstākļos
EKK 2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   27 000 37 500 37 500 31 500  
  Apmācības analītisko IT risinājumu izmantošanā 6 pasākumi x 1 500 EUR 9 000 9 000 9 000 9 000  
  Apmācības stratēģiskās analīzes kapacitātes stiprināšanai 2020. gadā 10 pasākumi x 1200 EUR

2021. un turpmākos gados 15 (pēc 2022. gada 11) komandējumi x 1 500 EUR

12 000 22 500 22 500 16 500  
  Apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā 4 pasākumi x 1 500 EUR 6 000 6 000 6 000 6 000  
EKK 2235 Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem   55 148 26 208 26 208 26 208  
  Apmācības IT jomā 4 mācību pasākumi x 1 500 EUR

1 mācību pasākums x 2 000 EUR

8 000 8 000 8 000 8 000  
  Apmācības analītisko IT rīku izmantošanā 6 personas x 743 EUR un papildus 2020.gadā 29 040 EUR un turpmāk 7 500 EUR specializētas apmācības 33 498 11 958 11 958 11 958  
  Vispārējā darbinieku kvalifikācijas celšana 30-50 mācību pasākumi gadā x 125 - 200 EUR un 2020. gadā viens vispārējs 7 400 EUR 13 650 6 250 6 250 6 250  
EKK 2239 Pārējie neklasificētie pakalpojumi   40 000 40 000 40 000 0  
  Ārējā eksperta piesaiste konsultācijām īpaši komplicētos jautājumos, t.sk. ABLV pašlikvidācijas pārraudzībā 10 konsultācijas x 4 000 EUR 40 000 40 000 40 000    
6.2. (3) Stiprināta FID programmnodrošinājuma efektivitāte, regulāri veikti nepieciešamie uzlabojumi datu apstrādē un analīzē, pilnveidoti un papildināti FID digitālie informācijas resursi un datu apmaiņas kanāli.
    6.2.(3) KOPĀ: 1 044 250 673 568 683 668 572 316  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   524 982 519 659 531 689 531 892  
EKK 2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana   6 500 6 500 6 500 6 500  
  Biroja IT inventāra apkopes un remonti Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi 6 500 6 500 6 500 6 500 Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi
EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi   507 383 508 159 520 189 520 189  
  LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām 2020. gadā -
IT sistēmu darbības nodrošināšanai 101 717 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 86 500 EUR, 2021. gadā -
IT sistēmu darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām -
4 000 EUR
2022. gadā un turpmāk ik gadu -
IT sistēmu darbības nodrošināšanai 89 576 EUR, specializētas programmatūras vajadzībām - 83 000 EUR, Sankcijas.gov.lv izvietošanas vajadzībām - 4 000 EUR
188 217 176 576 176 576 176 576 Ikgadēji maksājumi par FID IT risinājumiem nepieciešamās infrastruktūras izmantošanu, kas turpinās visu konkrēto IT sistēmu un risinājumu izmantošanas laiku
  FID IT sistēmu uzturēšana, t.sk. ikgadējie maksājumi par IT programmu licenču izmantošanu 2020. gadā -
Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 253 755 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 46 704 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR
2021. gadā -
Lietvedības sistēmas uzturēšana - 5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 237 543 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 71 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana - 3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR
2022. gadā un turpmāk ik gadu -
Lietvedības sistēmas uzturēšana -5 082 EUR, specializētas programmatūras uzturēšana - 269 573 EUR, IT drošības risinājumu uzturēšana - 51 504 EUR, datu apstrādes risinājumu uzturēšana -
3 630 EUR, IT risinājumu vispārējās darbības nodrošināšana - 7 260 EUR
316 431 325 019 337 049 337 049 Ikgadēja IT sistēmu un iegādātās programmatūras uzturēšana visu to lietderīgās lietošanas laiku
  FID tīmekļvietnes uzturēšana 2020. gadā -
uzturēšana - 547 EUR x 5 mēneši,
2021. un 2022. gadā -
uzturēšana - 547 EUR x 12 mēneši
2 735 6 564 6 564 6 564 Ikgadēja tīmekļvietnes IT risinājumu uzturēšana tās funkcionalitātes nodrošināšanai visā mājaslapas darbības laikā
EKK 2312 Inventārs   11 099 5 000 5 000 5 203  
  IT biroja inventārs IT biroja inventārs 11 099 5 000 5 000 5 203 Ikgadējie biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   485 581 113 485 111 555 0  
EKK 5120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības   366 081 113 485 111 555 0  
  FID darbības nodrošināšanai nepieciešamo programmatūru licenču iegāde 2020. gads - Specializētās programmatūras licences - 280 815 EUR, vispārējo IT risinājumu licences - 43 266 EUR
2021. gads - Specializētās programmatūras licences - 100 055 EUR, vispārējo IT risinājumu licences -
7 430 EUR
2022. gads -Specializētās programmatūras licences - 100 555 EUR, vispārējo IT risinājumu licences -
5 000 EUR
324 081 107 485 105 555    
  FID mājaslapas pilnveidošana FID mājaslapas pilnveidošana 35 000 4 000 4 000 0  
  Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde Sankcijas.gov.lv FID sadaļas izstrāde 7 000 2 000 2 000 0  
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   119 500        
  FID nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegāde Serveri rezerves darbību nodrošināšanai 63 500 EUR, datu glabātuves un lenšu bibliotēka 40 000 EUR, komutatori 16 000 EUR 119 500        
EKK 7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība   33 687 40 424 40 424 40 424  
EKK 7131 Valsts budžeta transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   33 687 40 424 40 424 40 424  
  LVRTC infrastruktūras izmantošana FID informācijas sistēmām
IT sistēmu darbības nodrošināšanai
33 687 40 424 40 424 40 424  
6.2. (4) FID darbinieki uzsākuši darbu telpās, kas atbilst MK 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" un MK 2016. gada 12. jūlija ieteikumos Nr. 2 "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām" noteiktajām prasībām.
    6.2.(4) KOPĀ: 9 075 308 816 516 234 516 234  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   9 075 258 816 516 234 516 234  
EKK 2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     12 100 48 400 48 400  
  Izdevumi par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju 2021. gadā - 12 100 EUR

2022. gadā un turpmāk ik gadu - 48 400 EUR (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās)

  12 100 48 400 48 400 Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi
EKK 2232 Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem   9 075 9 075      
  Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana 2020. un 2021. gadā vidēji 72,60 EUR x 45 h konsultāciju sniegšana, 217,80 EUR x 15h dalība sanāksmēs projekta ietvaros un 2 541 EUR dokumentācijas izvērtēšana 9 075 9 075      
EKK 2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana     51 892 207 572 207 572  
  Telpu uzkopšana 2021. gadā 2 227 EUR x 3 mēneši

2022. gadā un turpmāk ik gadu - 2 227 EUR x 12 mēneši (pamatojoties uz sniegto informāciju par aptuvenajiem ikgadējiem maksājumiem par telpu uzkopšanas pakalpojumiem potenciāli izraudzītajās FID biroja telpās, ja pakalpojuma sniedzējam ir industriālais drošības sertifikāts)

  6 680 26 724 26 724 Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi
  Apsardzes pakalpojumi (pakalpojuma sniedzējs ar industriālās drošības sertifikātu)
2021. gadā 3 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 200 EUR

2022. gadā un turpmāk ik gadu - 12 mēneši x 15 004 EUR, apsardzes tehnisko sistēmu uzturēšana - 800 EUR

  45 212 180 848 180 848 Ikgadējie biroja telpu uzturēšanas izdevumi
EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi   0 5 000 5 000 5 000  
  Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana Specializētas datortehnikas slepenības režīma nodrošināšanai uzturēšana   5 000 5 000 5 000 Ikgadējie specializētās biroja tehnikas uzturēšanas izdevumi
EKK 2261 Ēku, telpu īre un noma     63 815 255 262 255 262  
  Potenciāli izraudzīto FID telpu noma (nomas maksa atbilstoši VNĪ sagatavotajai informācijai par konkrēto telpu nomas maksu) 2021. gada 21271,83 EUR x 3 mēneši, 2022. gadā un turpmāk ik gadu - 21271,83 EUR x 12 mēneši   63 815 255 262 255 262
EKK 2312 Inventārs     116 934 0 0  
  Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana Jauno darba telpu aprīkošana un iekārtošana   116 934      
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana     50 000 0 0  
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika     50 000 0 0  
  Specializētas datortehnikas slepenības režīmam iegāde 5 darbstacijas ar perifērajām ierīcēm x 10 000 EUR   50 000      
6.2. (5) Nodrošināts NILLTPFN likuma prasībām atbilstošs kreditoru prasījumu izmaksas process LAS ABLV, vienlaikus veicot stratēģisko analīzi (piem., definējot tipoloģijas, indikatorus, u.c.).
    6.2.(5) KOPĀ: 938 105 555 462 515 462 0  
EKK 1000 Atlīdzība   116 955 335 462 335 462 0 Papildus cilvēkresursu (10 darbinieku) piesaiste ziņojumu par aizdomīgo darījumu analīzei, datu apkopošanai un nosūtīšanai tiesībsargājošām iestādēm. Amata vietas nepieciešamas līdz LAS ABLV pašlikvidācijas pabeigšanai u un ziņojuma izskatīšanai, tas ir līdz 2022. gada beigām
EKK 1100 Atalgojums   94 250 259 188 259 188    
EKK 1110 Mēnešalga   94 250 226 200 226 200    
  FID amatalgas noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta piecpadsmito daļu un 13.6 pantu. Aprēķinā izmantotas attiecīgo amata pozīciju vidējās amatalgas FID, proti darījumu analītiķu alga 2200 EUR apmērā un jaunākā darījumu analītika alga 1 750 EUR apmērā. 2020. gadā -
2 200 EUR × 5 mēn. x 3 amata vieta + 1 750 EUR x 5 mēn. x 7 amata vieta Ņemot vērā Pasākuma plāna apstiprināšanas gaitu, plānotais finansējums mēnešalgām 2020. gadā var tikt izmantots piemaksām.

2021. gadā un 2022. gadā -
2 200 EUR × 12 mēn. x 3 amata vietas +
1 750 EUR x 12 mēn. x 7 amata vieta

94 250 226 200 226 200    
EKK 1140 Piemaksas prēmijas un naudas balvas     32 988 32 988    
    2021. gadā un 2022. gadā -

2 200 EUR × 1 naudas balva x 3 amata vietas + 2 200 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija x 3 amata vietas +

1 750 EUR × 1 naudas balva x 7 amata vietas + 1 750 EUR x 75 % novērtēšanas prēmija x 7 amata vieta

  32 988 32 988    
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   22 705 76 274 76 274    
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Saskaņā ar aprēķinu: 24,09% no 1110 EKK 1140 EKK, 1221. EKK 22 705 64 709 64 709    
EKK 1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     11 565 11 565    
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2021. gadā un 2022. gadā-
2 200 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 3 amata vietas +
1 750 EUR x 50 % atvaļinājuma pabalsts x 7 amata vieta

  9 425 9 425    
EKK 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
2021. gadā un 2022. gadā-
213,43 EUR veselības apdrošināšana x 10 amata vietas

  2 140 2 140    
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   807 800 220 000 180 000 0  
EKK 2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības   10 000 10 000 10 000 0  
  Starptautiskas finanšu izlūkošanas darba grupas darba nodrošināšana LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksas procesu uzraudzībai 2-4 pasākumi gadā x 2 500- 5 000 EUR 10 000 10 000 10 000    
EKK 2239 Pārējie neklasificētie pakalpojumi   790 000 210 000 170 000 0  
  Ārpakalpojuma piesaiste NILLTPFN likuma prasībām atbilstošo LAS ABLV kreditoru prasījumu izmaksu procesu nodrošināšanai Izmaksas modelētas atbilstoši esošajam sadarbības līgumam ar ārpakalpojumu sniedzēju un provizoriskajam analizējamo datu apjomam 790 000 210 000 170 000    
EKK 2312 Inventārs   7 800 0 0 0  
  Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama inventāra iegāde Darba vietu aprīkošana, t.sk. monitori kopā 3000 EUR, specializētas iekārtas 2900 EUR, telefoni un tīkla aparatūra 1900 EUR. 7 800        
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   13 350 0 0 0  
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   13 350 0 0 0  
  Papildus cilvēkresursu darbības nodrošināšanai nepieciešama datortehnikas iegāde 15 komplekti (10 darbstacijas un 5 iekārtas) x 890 EUR 13 350        

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 02.03.00 "Vienotā sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

2. tabula

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:   0 28 520 0 0
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   0 8 970    
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   0 19 550    
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.

    7.2. (1) KOPĀ: 0 28 520 0 0 Valsts policijas papildu darba vietu nodrošināšanai.
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     8 970      

EKK 2312

Inventārs     8 970      
    2021. gadā:

Monitors 24"

23 gab. x 200 EUR = 4 600 EUR;

Printeris

23 gab. x 190 EUR = 4 370 EUR.

  8 970      
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   19 550      

EKK 5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   19 550      
    2021. gadā:

Stacionārs dators ar programmatūru

23 gab. x 850 EUR = 19 550 EUR

  19 550      

Valsts policijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"

3. tabula

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:     961 192 934 696 934 696
EKK 1000 Atlīdzība     934 696 934 696 934 696  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     10 396    
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana     16 100    
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (1) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē un Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē.

    7.2. (1) KOPĀ: 0 961 192 934 696 934 696 Papildu 23 amata vietas. Pieaug kriminālprocesu skaits ar sarežģītām shēmām noziedzīgi iegūtas mantas slēpšanā, kā arī arvien biežāk nepieciešams sniegt izvērtējumu kriminālprocesos par personu izdevumu un ienākumu samērīgumu.

Lai VP spētu veiksmīgi apkarot un izmeklēt ar FID palīdzību saņemto informāciju, ir nepieciešams stiprināt spēju izmeklēt NILL, palielinot amata vietu skaitu par 20 amata vietām (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē), tajā skaitā, 16 izmeklētāji un 4 analītiķi.

Lai nodrošinātu pilnvērtīga atbalsta sniegšanu sarežģītu un īpaši svarīgu lietu izmeklēšanā, nepieciešams izveidot papildu 3 amata vietas (galvenie inspektori Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldē), kurām piesaistīt specializētus analītiķus (t.sk. finanšu analītiķus).

EKK 1000 Atlīdzība     934 696 934 696 934 696
EKK 1100 Atalgojums     725 992 725 992 725 992
EKK 1116 Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm     500 112 500 112 500 112
    galvenais inspektors - GKrPP ENAP 1. nodaļa - 16 amati (12.1.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) un 4 amati (12.2.3.IIIC saime; 12.mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR;

galvenais inspektors - GKrPP KVP 2. nodaļa - 3 amati (12.2.3.IIIC saime; 12. mēnešalgas grupa) - 1 812 EUR.

2021. gadā un turpmāk ik gadu: 1 812 EUR x 12 mēneši x 23 amatpersonas = 500 112 EUR

  500 112 500 112 500 112
EKK 1143 Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu     29 256 29 256 29 256
    Plānotā speciāla dienesta pakāpe - majors (106 EUR)
2021. gadā un turpmāk ik gadu:
106 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 29 256 EUR.
  29 256 29 256 29 256
EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu     50 012 50 012 50 012
    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.   50 012 50 012 50 012  
EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas     50 012 50 012 50 012  
    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.   50 012 50 012 50 012  
EKK 1149 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas     96 600 96 600 96 600  
    Plānotais piemaksas apmērs mēnesī - 350 EUR.
2021. gadā un turpmāk ik gadu:
350 EUR x 23 amatpersonas x 12 mēn. = 96 000 EUR
  96 600 96 600 96 600  
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas     208 704 208 704 208 704  
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     180 916 180 916 180 916  
    24,09% no EKK 1116; 1143; 1147; 1148; 1149 un EKK 1221 summas   180 916 180 916 180 916  
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     25 006 25 006 25 006  
    Atvaļinājuma pabalsts.

Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

  25 006 25 006 25 006  
EKK 1226 Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija     2 782 2 782 2 782  
    Plānots 23 amatpersonām: Formas tērpa kompensācija - 120,94 EUR;
2021. gadā un turpmāk ik gadu:
23 amatpersonas x 120,94 EUR =2 781,62 EUR
  2 782 2 782 2 782  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     10 396      
EKK 2312 Inventārs     10 396      
    2021. gadā:

Galds

23 gab. x 87 EUR = 2 001 EUR;

Biroja krēsls

23 gab. x 98 EUR = 2 254 EUR;

Dokumentu skapis

23 gab. x 125 EUR = 2 875 EUR;

Drēbju skapis

23 gab. x 122 EUR = 2 806 EUR;

Apmeklētāja krēsls

23 gab. x 20 EUR = 460 EUR.

  10 396      

EKK 5000

Pamatkapitāla veidošana   16 100      
EKK 5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi   16 100      
    Seifs

23 gab. x 700 EUR = 16 100 EUR.

  16 100      

Valsts drošības dienests
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība"

4. tabula

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

Pamatojums

  PAVISAM:           x
EKK 2271 Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību Informācija klasificēta   110 836 157 681 157 681 x

Ārlietu ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

EKK

Apraksts

Aprēķins

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

turpmāk katru gadu

  PAVISAM:   24 287 138 936 26 986 26 986
4.2. Izstrādāt vienotu tīmekļa vietni personu, pret kurām noteiktas sankcijas, kā arī noteikto ierobežojumu skrīningam.
  KOPĀ:     111 950    
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana Sankciju rīka izstrāde. Skatīt 5. tabulu.   111 950    
11.3 Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju.

11.3. (1) Nodrošināta dalība starptautiskās sanāksmēs Latvijas interešu aizstāvībai MONEYVAL un FATF jautājumos.

  KOPĀ:   24 287 26 986 26 986 26 986
EKK 2000 Preces un pakalpojumi 12 komandējumi x 1788 euro;

2 komandējumi x 2765 euro.

24 287 26 986 26 986 26 986

5. tabula

Pamatojums Papildu nepieciešamais finansējums
Sankciju rīks veicinās Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) ziņojumā iekļauto prasību izpildi un nodrošinās tālāku progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Šāda sankciju rīka esamība stiprinātu sabiedrības informētību un izpratni par sankciju riskiem, kā arī veicinātu terorisma un proliferācijas finansēšanas riska mazināšanu.

Sankciju rīka izstrādei 2020. gadā ir piešķirti 221 000 euro (tajā skaitā, 118 000 euro Sankciju rīka izstrāde, 18 000 euro sistēmas tehniskā uzturēšana, 21 000 euro lietotāju administrēšana un atbalsts, 34 000 euro konsultāciju pakalpojumiem (tehniskās specifikācijas un iepirkuma prasību sagatavošana), tajā skaitā eksperta pakalpojumi (iesniegto piedāvājumu vērtēšana) un projekta ieviešanas uzraudzība, 30 000 euro sistēmas drošības audits). Savukārt turpmākajos gados paredzēti 99 050 euro sankciju meklētāja (datu bāzes) uzturēšanai.

Projekta uzsākšana un konsultāciju pakalpojuma iepirkums plānots 2020. gadā, līdz ar to 10 000 euro Ārlietu ministrija plāno izmantot 2020. gada ietvaros, savukārt atlikušā summa 211 000 euro apmērā nepieciešama nākamā gada budžetā, ņemot vērā to, ka uz Sankciju rīka izstrādi attiecināms Publisko iepirkumu likums un publiskā iepirkuma procedūra ir laikietilpīga, līdz ar to faktiskā datu bāzes izstrāde varētu sākties 2021. gadā.

Ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanas termiņā un finansējuma sadalījumā pa gadiem, Ārlietu ministrijai 2021. gadā papildus nepieciešamais finansējumus 111 950 euro apmērā, ņemot vērā, ka 99 050 euro jau ir ieplānoti 2021. gada budžeta bāzes izdevumos un minētā Sankciju rīka izstrāde ir iekļauta Pasākumu plāna 4.2.punktā.

111 950

Kultūras ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu
  PAVISAM:   73 807 171 607 62 407 62 407
EKK 1000 Atlīdzība Aprēķins 6.tabulā 53 607 53 607 53 607 53 607
EKK 2000 Preces un pakalpojumi 20 200 118 000 8 800 8 800
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 0 0 0 0

6. tabula

Kultūras ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 21.00.00 "Mantojums"

Nr.p.k. Izdevumi 21.00.00 "Mantojums"  
KOPĀ  Papildus nepieciešamie izdevumi Kultūras ministrijai (3.2. pasākums, 4.7.2.2. pasākums, 4.9. pasākums, 10.6. pasākums, 10.7. pasākums ) (kopā no 2020. līdz 2022. gadam)    
Kopā 2020. gadā,
tai skaitā:
73 807  
Uzturēšanas izdevumi 20 200  
atlīdzība 53 607  
Kapitālie izdevumi 0  
Papildu amata vietu skaits 3  
Kopā 2021. gadā,
tai skaitā:
171 607  
Uzturēšanas izdevumi 118 000  
atlīdzība 53 607  
Kapitālie izdevumi 0  
Papildu amata vietu skaits 3  
Kopā 2022. gadā,
tai skaitā:
62 407  
Uzturēšanas izdevumi 8 800  
atlīdzība 53 607  
Kapitālie izdevumi 0  
Papildu amata vietu skaits 3  
Kopā 2023. gadā un turpmāk katru gadu 62 407  
  Aprēķins:  
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā
2000 Uzturēšanas izdevumi Kopā 20 200 118 000 8 800
    10.6. UNESCO 1970. gada konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu 50-gadei un UNIDROIT konvencijas
25-gadei veltīta starptautiska konference
:

Ceļa izdevumi ārvalstu lektoriem 8x400 =3200

Nakšņošanas izdevumi ārvalstu lektoriem 8x3 naktis x 100 = 2400

Sinhronās tulkošanas kabīnes, prezentācijas tehnika 2000

Sinhronā tulkošana (8 tulki) 4000

2 kafijas pauzes (60 pers x 20 euro) 1200

Pusdienas lektoriem (15cilvēki x 30 euro) = 450

Pusdienas ārvalstu lektoriem (8 cilvēki x 30 euro) = 240

Vakariņas ārvalstu lektoriem (16 cilvēki x 40 euro) =640

Aprīkojums konferences vietas iekārtošanai = 870

Pasākuma tiešraide internetā 1500

Ekskursijas vadīšana (4 cilvēki) 500

17 000    
    3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP - 3 darbavietu iekārtošana (3 datori, 6 monitori, planšete, printeris) 3 200    
      4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 250 darba stundas   20 000  
      4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana.

Modulim veidojama saskarne ar IS Mantojums un Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistru.

Uz iepirkuma pamata izvēlēta programmētāja darbs 80 EUR/h x 850 darba stundas

  68 000  
      10.7. Informatīvā kampaņa plašākai sabiedrībai (piem., lidostā, pastā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) par kultūras priekšmetu nelegālas aprites novēršanu - Uz iepirkuma pamata izvēlētas PR kompānijas izstrādāta informatīvā kampaņa, kas ietver audiovizuālo produktu izstrādi izplatīšanai audiovizuālos un sociālajos medijos.

Kampaņas koncepcija:

Videoklipa/ -u ideja, realizācijas metodes, filmēšanas tehnika, videoklipa scenārija skices un teksts, Kampaņas publicitātes ideja, Informatīvā materiāla izstrāde, Informatīvā materiāla makets, Materiālu un drukas izmaksas, Tulkošanas pakalpojumi, Raidlaiks TV, Reklāma interneta vietnēs, Reklāma Google platformā

  30 000  
      4.7. (2) (2) Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai     2 000
      4.9. Kultūras pieminekļu īpašumtiesību izmaiņu kontroles moduļa ar integrētu datu analīzes rīku izstrādāšana un uzturēšana. 10% no rīka izstrādes izmaksām IT risinājuma uzturēšanai     6 800
  1000 Atlīdzība Kopā 53 607 53 607 53 607
      3.2. (1) Izveidotas 3 jaunas amata vietas NKMP:

Alga 1200+DD VSAOI 289,08= 1489,08 EUR x 3 darbinieki x 12 mēneši.

Nepieciešami 3 papildus speciālisti Moneyval plāna pasākumu ieviešanai -

1 jurists iekšējo un ārējo normatīvo aktu pilnveidošanai:21. saime, 3B. līmenis, 10.

algu grupa

1 eksperts - arheologs nelikumīgas arheoloģisko senlietu aprites pasākumu ieviešanai, sadarbībai ar Valsts policiju: 10. saime, 3.l

īmenis, 10. algu grupa

1 speciālists - datorsistēmu administrators - jauno IT sistēmu ieviešanai, iepirkumu uzraudzībai:

19.5. saime, 3. līmenis, 10. algu grupa

     

Tieslietu ministrijai nepieciešamo izdevumu aprēķins

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu
  PAVISAM:   1 296 692 2 125 857 2 217 566 1 677 227
EKK 1000 Atlīdzība Aprēķins 7., 8., 9., 10. un 11. tabulā 626 217 763 659 763 659 763 659
EKK 2000 Preces un pakalpojumi 574 434 774 070 817 527 817 527
EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas 48 041 48 041 48 041 48 041
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 48 000 540 087 588 339 48 000

7. tabula

1. Tieslietu ministrijai (VSIA "Latvijas Vēstnesis") nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"

1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem.

Tieslietu ministrija (VSIA "Latvijas Vēstnesis")

1.8. (1) Aktualizēts un uzturēts LV portāla izveidotais patstāvīgais satura kanāls "MONEYVAL".

Pastāvīgi aktualizēta, multimediāla tematiskā sadaļa "MONEYVAL" LV portālā visā pasākuma darbības periodā.

LV portāla sasniedzamā auditorija - vidēji 200 000 unikālo lietotāju mēnesī, tematiskās satura sadaļas "MONEYVAL" apmeklējums caurmērā 600-700 lietotāju ik mēnesi.

Vienuviet nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 100 publikācijas gadā) LV portāla tematiskajā sadaļā "MONEYVAL", aptverot šādu tematisko loku:

1) informācija par progresu aktuālās "MONEYVAL" kārtas uzdevumu izpildē;

2) skaidrojumi par aktuālo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos;

3) informācija par regulējuma piemērošanu praksē;

4) atjaunināts "MONEYVAL" Ceļvedis 11 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par "MONEYVAL" iepriekšējo kārtu;

5) nodrošināta valsts iestāžu sniegto paziņojumu/preses relīžu pieejamība vienuviet tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

6) multimediāls saturs tematiskajā sadaļā "MONEYVAL";

7) nodrošināta tematiskās sadaļas "MONEYVAL" satura komunikācija sociālajos medijos.

Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)3
  Izdevumi kopā   48 041 48 041 48 041 48 041
  Uzturēšanas izdevumi   48 041 48 041 48 041 48 041

3000

Subsīdijas un dotācijas   48 041 48 041 48 041 48 041
    Atalgojums:

1) Redaktors (1 slodze) 1

1 620 EUR*1*12 = 19 440 EUR;

2) Programmētājs (0,5 slodzes) 2;

2 500 EUR*0,5*12 = 15 000 EUR

34 440 34 440 34 440 34 440
    Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 % 8 297 8 297 8 297 8 297
    Ārpakalpojuma autoratlīdzības, t.sk. multimediālie materiāli 5 052 5 052 5 052 5 052
    Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa ārējiem autoriem 5% 252 252 252 252

Papildu skaidrojums:

1 Redaktora pienākumi un aktivitātes: intervēt amatpersonas, nozaru ekspertus, speciālistus; veikt informācijas analīzi; vadīt ārštata autoru, organizēt institūciju pārstāvju piesaisti un to sagatavoto publikāciju izvērtēšanu; sekot līdzi jaunākajai attīstībai, rediģēt, papildināt Moneyval saturu; veikt plānoto publikāciju sākotnējo literāro rediģēšanu; gatavot LV portālam publikācijas, sadarboties ar iesaistītajām institūcijām; pārstāvēt VSIA "Latvijas Vēstnesis" (LV portālu) komunikācijā ar sadarbības partneriem; nodrošināt Moneyval sadaļas satura koncepta un arhitektoniskās vīzijas izstrādi; sadarboties ar programmētāju Moneyval izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; sistematizēt sadaļai Moneyval piederīgās publikācijas atbilstoši LV portāla satura sistematizācijas kritērijiem.

2 Programmētāja pienākumi un aktivitātes: līdzdarboties Moneyval sadaļas vīzijas plānošanā un plānot tās integrēšanu kopējā LV portāla arhitektūrā; izstrādāt un uzlabot Moneyval arhitektonisko struktūru un tās tehnisko risinājumu, integrējot to LV portālā; sadarboties ar sadaļas Moneyval redaktoru sadaļas izstrādes procesā un turpmāko izmaiņu ieviešanā; ieviest turpmākās izmaiņas sadaļas Moneyval attīstībā, kas saistītas ar Moneyval nākamajām kārtām vai jaunievedumiem esošo kārtu ietvaros; veikt sadaļas Moneyval funkcionalitātes, lietojamības un veikstspējas testēšanu; tehniski ievietot aktualizēto sadaļas Moneyval saturu, sadarbojoties ar LV portāla redaktoru un pēc nepieciešamības - ar iesaistīto institūciju pārstāvjiem; arhivēt un nodrošināt pieejamību Moneyval iepriekšējo kārtu sadaļu saturam; izstrādāt un uzturēt sadaļas Moneyval satura ievades rīku; nodrošināt sadaļas Moneyval satura atrašanu pēc pievienotajiem atlases kritērijiem meklētājā un LV portāla arhīvā.

Kopējais amata vietu skaits valsts kapitālsabiedrībā nepalielināsies un jaunas amata vietas netiks veidotas. Moneyval satura kanāla darbībai tiks novirzīts viens konkrēts redaktors uz 1 slodzi, bet programmētājs - uz 0,5 slodzi.

3 Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas stratēģiska komunikācija ar sabiedrību par NILLTPFN jomas jautājumiem turpināsies līdz tiks sasniegti nospraustie darbības rezultāti: ir nodrošināta nacionālo NILLTPF risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram), regulāri sniegta informācija par NILLTPFN jomā paveikto, palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko sankciju) jautājumiem, kā arī samazinās to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.

8. tabula

2. Tieslietu ministrijai (Valsts valodas centram) papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.01.00 "Valsts valodas aizsardzība"

1.8. Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas jautājumiem

Tieslietu ministrija (Valsts valodas centrs)

1.8. (2) Būtiskākie NILLTPFN jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti uz un no angļu vai citas nepieciešamās valodas tam piešķirtā finansējuma apmērā.

Aprēķins:
Kods Koda nosaukums Paskaidrojums un aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā Turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta)
  Izdevumi kopā   48 649 48 649 48 649 48 649
  Uzturēšanas izdevumi   48 649 48 649 48 649 48 649
1000 Atlīdzība   19 849 19 849 19 849 19 849
    Atalgojums:

1) Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītājs, 20% piemaksa par papildu darbu,

1 380 EUR*20%*12 = 3312 EUR;

2) Redaktors, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR*30%*12 = 4072 EUR;

3) Tulkošanas projektu koordinators/tehniskais asistents 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 131 EUR*30%*12 = 4072 EUR

4) Terminologs, 30%, piemaksa par papildu darbu,

1 261 EUR*30%*12 = 4540 EUR

15 996 15 996 15 996 15 996
    Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu darba devēja daļa 24,09 % 3 853 3 853 3 853 3 853
2000 Pakalpojumi Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, 1600 st. lpp.*18 EUR = 28 800 EUR 28 800 28 800 28 800 28 800

Papildu skaidrojums:

Lai 2020. gadā un nākamajos periodos iztulkotu papildu 1600 lapaspuses (gadā), Valsts valodas centram tulkošanai un arī rediģēšanai (vadoties pēc abu Valsts valodas centra štata redaktoru noslodzes ārpus kārtas darbu gadījumā) jāizmanto ārpakalpojums esošā iepirkuma "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram"ietvarā, kas nozīmē, ka 1 standarta lapaspuse izmaksātu aptuveni 18 EUR, kas gadā izmaksātu 28 800 EUR (18 x 1600 = 28 800). Bet jāņem vērā, ka šī summa neparedz Valsts valodas centra terminologa, redaktora, tehniskā asistenta darbu, kā arī tulkošanas un rediģēšanas procesa koordinēšanu, tulkojumu kvalitātes vērtēšanu un tulkojumu terminu saskaņošanu tabulu izskatīšanu. Tādēļ tiek paredzētas piemaksas par papildu darbu štata darbiniekiem. Vēršam uzmanību, ka 1 standarta lapaspuses izmaksa ir aprēķināta aptuveni, ņemot vērā esošā ārpakalpojuma iepirkuma rezultātus un cenas, kas varētu mainīties ar augošu tendenci, izsludinot nākamajā periodā kārtējo "Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Tieslietu ministrijai un Valsts valodas centram" iepirkumu. Ieviest jaunu amata vietu, lai sasniegtu vēlamo apjomu un nodrošinātu tulkojumu pieejamību, nav paredzēts.

Pasākuma izpilde nav terminēta, jo NILLTPFN ir valsts pastāvīga funkcija, kuras izpilde nav terminēta un NILLTPFN jomas ārējo normatīvo aktu pieejamība gan sabiedrībai (ārvalstu PLG, potenciāliem investoriem, iedzīvotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), gan progresu uzraugošajām vai vērtējošajām institūcijām (MONEYVAL, FATF u.c.), gan sadarbības partneriem ir nodrošināma aktuālajās versijās. Normatīvais regulējums, skaidrojošais materiāls (t.sk. vadlīnijas) un dažādi izvērtējumi šajā jomā ir apjomīgi un to apjomi noteikti aptuveni, ņemot vērā iepriekšējā pasākumu plāna periodā iesniegtos pieteikumus tulkojumiem, kurus nebija iespējams nodrošināt pilnībā.

9. tabula

3.Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija"

5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Latvijas Republikas UR vesto reģistru informācijai.
EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu
  Kārtējie izdevumi   1 152 002 1 152 002 1 152 002 1 152 002
EKK 1000 Atlīdzība kopā   606 368 606 368 606 368 606 368
EKK 1100 Atalgojums   465 308 465 308 465 308 465 308
  Mēneša amatalga   387 756 387 756 387 756 387 756
  valsts notārs (8 a.v., 21.saime, IIIA līmenis, 9. mēnešalgu grupa 1190 EUR) 1190 EUR × 8 a.v. × 12 mēn. 114 240 114 240 114 240 114 240
  datu bāzu administrators (4 a.v., 19,4. saime, V līmenis, 13. mēnešalgu grupa 1917 EUR) 1917 EUR × 4 a.v. × 12 mēn. 92 016 92 016 92 016 92 016
  sistēmanalītiķis (7 a.v., 19,4. saime, IV līmenis, 12. mēnešalgu grupa 1647 EUR) 1647 EUR × 7 a.v. × 12 mēn. 138 348 138 348 138 348 138 348
  klientu apkalpošanas speciālists-informācijas nodaļa (4 a.v., 23. saime, IIA līmenis, 6. mēnešalgu grupa 899 EUR) 899 EUR × 4 a.v. × 12 mēn. 43 152 43 152 43 152 43 152
  Piemaksas   77 552 77 552 77 552 77 552
  Vispārējās piemaksas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 387756 EUR (EKK 1110) x 10 % 38 776 38 776 38 776 38 776
  Prēmijas un naudas balvas 10% apmērā no plānoto 23 a.v. vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 387756 EUR (EKK 1110) x 10 % 38 776 38 776 38 776 38 776
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas   141 060 141 060 141 060 141 060
  Darba devēja VSAOI 24,09% saskaņā ar aprēķinu 116 763 116 763 116 763 116 763
  Sociālās garantijas 5% apmērā no plānoto amata vietu (slodžu) skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā 387756 EUR (EKK 1110) x 5 % 19 388 19 388 19 388 19 388
  Darba devēja izdevumi veselības apdrošināšanai 213,43 EUR. 4 909 4 909 4 909 4 909
EKK 2000 Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem   545 634 545 634 545 634 545 634
  Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 26 EUR × 23 a.v. × 12 mēn. 7 176 7 176 7 176 7 176
  Telpu noma 14,78 kv.m. uz 1 a.v. 5,05 EUR ×14,78 m2 × 23 a.v. × 12 mēn. 20 600 20 600 20 600 20 600
  Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju 1,50 EUR/kv.m. mēnesī 1,50 EUR × 14,78 m2 × 23 a.v.× 12 mēn. 6 119 6 119 6 119 6 119
  Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 7 EUR × 23 a.v. × 12 mēn. 1 932 1 932 1 932 1 932
  Telpu uzturēšanas izdevumi 1,1 EUR ×14,78* 23 a.v. × 12 mēn. 4 487 4 487 4 487 4 487
  UR informācijas sistēmas un tās funkcionalitātes uzturēšana, pielāgojumu veikšana 41 420 EUR × 12 mēn. 497 040 497 040 497 040 497 040
  Biroja preces 20 EUR × 23 a.v.× 12 mēn. 5 520 5 520 5 520 5 520
  Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 10 EUR × 23 a.v. × 12 mēn. 2 760 2 760 2 760 2 760
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   48 000 48 000 48 000 48 000
  Datorprogrammas, URIS izmaiņu pieprasījum 4 000 EUR × 12 mēn. 48 000 48 000 48 000 48 000
             
  Jaunas amata vietas (jauni darbinieki)   0 0 0 0
EKK 1000 Atlīdzība kopā   606 368 606 368 606 368 606 368
EKK 1100 Atalgojums   465 308 465 308 465 308 465 308
EKK 2000 Kārtējie izdevumi   545 634 545 634 545 634 545 634
EKK 5000 Izdevumi pamatkapitāla veidošanai   48 000 48 000 48 000 48 000
  KOPĀ 5.1. :   1 200 002 1 200 002 1 200 002 1 200 002
5.2. Nodrošināt vienotu pieeju rīcībai gadījumos, kuros UR vestajos reģistros, iespējams, iesniegta nepatiesa informācija par PLG.
EKK Apraksts Aprēķins 2020.gadā 2021.gadā 2022.gadā turpmāk katru gadu
EKK 2000 Kārtējie izdevumi precēm un pakalpojumiem   0 191 000 191 000 191 000
  Ofice 365 licence (saskaņā ar līgumu SIA DPA 185 gabali)  

 

62 000 62 000 62 000
  Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana (SIA TNA līguma sadārdzinājums, serveru Thycotic rīka īre) 10 000 EUR x 12 mēneši

 

120 000 120 000 120 000
  DocLogix licence  

 

9 000 9 000 9 000
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   0 485 587 540 339 0
  Nemateriālie ieguldījumi (URIS pārbūve) izmaksas pamatojoties uz 15.10.2018. līgumu Nr.1-11/18-41     485 587 540 339  
  KOPĀ 5.2.:   0 676 587 731 339 191 000
  Izdevumi kopā (5.1. +5.2.), euro   1 200 002 1 876 589 1 931 341 1 391 002

10. tabula

4. Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība"

EKK Apraksts Aprēķins 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:   55 774 51 374 51 374 51 374  
EKK 1000 Atlīdzība   51 374 51 374 51 374 51 374  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   1 400        
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   3 000        
3.2. Pārskatīt UKI darbinieku skaitu un resursus, lai nodrošinātu, ka tās spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.

3.2. (3) Izveidotas 2 jaunas amata vietas MKD.

Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti noteikt MKD tiesības piemērot NILLNFTN paredzētos sodus bez LSMNP ierosinājumiem, ja uzraudzības un kontroles pasākumi veikti patstāvīgi - tam nepieciešams palielināt darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu.

EKK 1000 Atlīdzība   51 374 51 374 51 374 51 374 Papildu 2 amata vietas.

Lai stiprinātu MKD institucionālo kapacitāti, piemērot NILLNFTN noteiktās sankcijas maksātnespējas procesa administratoriem, ne tikai tad, kad LSMNP ir iesniegusi attiecīgo ierosinājumu, bet arī tad, kad Maksātnespējas kontroles dienests patstāvīgi ir konstatējis šādu pārkāpumu, nepieciešams izveidot papildu 2 amata vietas (juriskonsulti)

EKK 1100 Atalgojums   39744 39744 39744 39744
EKK 1114 Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga   33 120 33 120 33 120 33 120
    Juriskonsults 26.1 IV (11.mēnešalgu grupa) juriskonsulti 2 amata vietas. Mēnešalga 1 380 euro x 2 amata ietas x 12 mēneši 33 120 33 120 33 120 33 120
EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu 2021. gadā un turpmāk ik gadu:

3312

3312

3312

3312

    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

3312

3312

3312

3312

 
EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas  

3312

3312

3312

3312

 
    10 % no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.

3312

3312

3312

3312

 
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  

11 630

11 630

11 630

11 630

 
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

9 974

9 974

9 974

9 974

 
    24,09% no EKK 1114;1147; 1148 un EKK 1221 summas

9 974

9 974 9 974 9 974  
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   1656 1656 1656 1656  
    Atvaļinājuma pabalsts.
Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.
1656 1656 1656 1656  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   1400        
EKK 2311 Biroja preces   200        
EKK 2312 Inventārs 2021. gadā:

Galds 2 gab. x 350 EUR = 700 EUR;

Biroja krēsls 2 gab. x 250 EUR = 500 EUR; 

1200        
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   3000        
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika monobloks

2gab. x 1500 EUR = 3000 EUR.

3000        

11. tabula

5. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins budžeta apakšprogramma 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:   0 32 161 29 937 29 937 Papildu 1 amata vieta.

Lai nodrošinātu finanšu noziegumu novēršanas sistēmas efektīvu darbību un vienotu izpratni par šīs jomas jautājumiem, ir nepieciešams izveidot tiesā zinātniskā asistenta/konsultanta vietu. Zinātniskā asistenta/konsultanta uzdevums būs sniegt atbalstu un konsultācijas tiesnešiem ar finanšu noziegumiem saistītu jautājumu risināšanā.

EKK 1000 Atlīdzība  Aprēķins 11.1.tabulā.  0 29 705 29 705 29 705
EKK 2000 Preces un pakalpojumi 0 956 232 232
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana 0 1 500    
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (2) Piešķirts finansējums jaunai štata vietai tiesā - zinātniskais asistents/konsultants.

11.1. tabula

Ekonomiskās klasifikācijas kods Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums/ amata vietas nosaukums/ preču un pakalpojumu nosaukums Mērvienība Amata vietu skaits, vienību skaits Summa par vienību, EUR Summa mēnesī, EUR Mēnešu skaits Finansējums gadam, EUR
1000-3000 Ikgadējie izdevumi kopā:       1 310   29 937
1000 Atlīdzība       1 287   29 705
1100 Atalgojums kopā:   1   1 287   23 166
1110 Mēnešalga       1 287   15 444
1119 Tiesas priekšsēdētāja palīgs (zinātniskais konsultants) 53.1 saime, VA līmenis, 10.mēnešalu grupa skaits 1 1 287 1 287 12 15 444
1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas           7 722
1146 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (40 % par zinātniski analītiski pētniecisko darbu)* skaits 1 515 515 12 6 178
1148 Prēmijas un naudas balvas (10% no gada algas) skaits 1 1 544 1 544 1 1 544
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas           6 539
1210 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas skaits 1     12 5 767
1220 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (5 % no gada algas)   1 772 772 1 772
2000 Preces un pakalpojumi       23 0 232
2200 Pakalpojumi       19   184
2250 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi       15   184,08
  Datorizētās darba vietas uzturēšana ( 14,18 EUR), e-pasta uzturēšana (1,16 EUR) skaits 1 15,34 15,34 12 184,08
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000. kodā.       4   48
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli skaits 1 4,00 4 12 48,00
  Vienreizējie izdevumi kopā         0 2 224
2000 Preces un pakalpojumi         0 724
2312 Inventārs           724
  Darba galds skaits 1 145,00     145
  Apmeklētāju krēsls skaits 1 40,00     40
  Biroja krēsls uz riteņiem skaits 1 250,00     250
  Atvilktņu bloki skaits 1 89,00     89
  Monitors skaits 1 200,00     200
5000 Kapitālie izdevumi           1 500
5238 Dators skaits 1 1500,00     1 500

*Piezīme. Izvērtējot Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi Nr.1075) noteikto, tika secināts, ka zinātniskā konsultanta amatam būtu piemērojama 53.1. apakšsaime un tikai IV A līmenis, kur viens no pienākumiem ir - pētījumu veikšana par konkrētiem tiesību jautājumiem. IV A līmenim atbilst 10 mēnešalgu grupa ar maksimālo atalgojumu 1287 euro mēnesī.

Analizējot Noteikumos Nr. 1075 noteikto, tika secināts, ka piemēram, Augstākajai tiesai šādam konsultantam (padomniekam) būtu piemērojama 53.1. apakšsaime ar iespēju noteikt V D līmeni, kas atbilst 14 mēnešalgu grupai ar algu 2264 euro.

Līdz ar to, lai nodrošinātu iespēju, ka amatam piesakās kandidāti ar plašu zināšanu un iemaņu loku, ar lielu profesionālo pieredzi, ir jānodrošina tam atbilstošs atalgojums, kas var tikt panākts piemērojot amatalgai 40% piemaksu. Vienlaikus norādāms, ka pat ar visu 40% piemaksu, atlīdzība nesasniedz Augtākās tiesas konsultanta iespējamo atalgojumu bez piemaksām.

Nākotnē, ja būs iespējams, tiks papildināti Noteikumi Nr. 1075, paredzot tiesas zinātniskā konsultanta amatu un tam atbilstošu atalgojuma līmeni.

Kopsavilkums

  Izdevumi kopā pirmajā gadā, EUR Turpmāk ik gadu, EUR
Ikgadējie izdevumi 29 937 29 937
Atlīdzība 29 705 29 705
Preces pakalpojumi 232 232
Vienreizējie izdevumi 2 224 0
Preces pakalpojumi 724  
Kapitālie izdevumi 1 500  
KOPĀ 32 161 29 937

12. tabula

6. Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta apakšprogramma 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība"

EKK Apraksts Aprēķins 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:   64 643 108 224 108 224 108 224  
EKK 1000 Atlīdzība   56 363 56 363 56 363 56 363  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   6 280 51 861 51 861 51 861  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   2 000 0 0 0  
4.10. Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai.

4.10. (2.) Nodrošināta klienta izpētes rīka (shared KYC utility) izmantotāju licencēšana un monitorēšana.

EKK 1000 Atlīdzība   56 363 56 363 56 363 56 363

Papildu 2 amata vietas.

EKK 1100 Atalgojums   43 604 43 604 43 604 43 604
EKK 1114 Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga Atalgojums 2 darbiniekiem licences pieteikumu izvērtēšanai, kā arī regulārai uzraudzības koordinēšanai (juriskonsults 26.3. saime, IV līmenis, 3. kategorija un IT eksperts 26.3. saime, IV līmenis, 3. kategorija) - 1 514 euro mēnesī x 2 darbinieki x 12 mēn. = 36 336 euro 36 336 36 336 36 336 36 336
EKK 1147 Piemaksa par papildu darbu Vispārējas piemaksas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro 3 634 3 634 3 634 3 634  
EKK 1148 Prēmijas un naudas balvas Prēmijas un naudas balvas no mēnešalgu kopsummas gadā 10% - 36 336 euro x 10% = 3 634 euro 3 634 3 634 3 634 3 634  
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   12 759 12 759 12 759 12 759  
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24.09% - (36 336 euro + 7 268 euro + 1 817 euro) x 24.09% = 10 942 euro 10 942 10 942 10 942 10 942  
EKK 1221 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   1 817 1 817 1 817 1 817  
    Sociālās garantijas no mēnešalgu kopsummas gadā 5% - 36 336 euro x 5% = 1 817 euro 1 817 1 817 1 817 1 817  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi   6 280 51 861 51 861 51 861  
EKK 2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem Telekomunikāciju pakalpojumi (17 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. 408 408 408 408  
EKK 2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (21 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. 504 504 504 504  
EKK 2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2021. gadā un turpmāk ik gadu:

Darbinieku apmācība 200 euro x 2 cilv. = 400 euro

Darba drošības (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi (kārtridžu uzpilde u.c.) (7 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 168 euro

2022.gadā un turpmāk ik gadu Auditoru pakalpojumi (72 euro stundā x 166 stundas x 2 mēneši) x 2 auditori

736 48 544 48 544 48 544  
EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi IT infrastruktūras apkalpošanas izdevumi (75 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. 1 800 1 800 1 800 1 800  
EKK 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2021. gadā un turpmāk ik gadu:

Biroja tehnikas uzturēšana - tonera kasetes iegāde 49 euro x 1 = 49 euro

Kancelejas piederumi (9 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 216 euro

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces (10 euro x 12 mēn.) x 2 cilv. = 240 euro

Inventārs gadā 50 euro x 2 cilv. = 100 euro

2021. gadā vienreizējie izdevumi:

2 darba krēsli - 185 euro x 2 = 370 euro

1 printeris -145 euro x 1 = 145 euro

2 darba galdi - 450 euro x 2 = 900 euro

1 dokumentu skapis -376 euro

1 drēbju skapis - 356 euro

Citas biroja preces (galda lampas u.c.) -40 euro x 2 cilv. = 80 euro

2 832 605 605 605  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana   2 000 0  
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 2 stacionārie datori ar programmnodrošinājumu, monitoru, peli, klaviatūru, UPS - 1 000 euro x 2 = 2 000 euro. 2 000 0  

13. tabula

Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam)
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana"

8.1. Skaidras naudas, t.sk., kas saistīta ar NILLTPF, fiziskas pārvietošanas pāri robežām kontrole.

2019. gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" ietvaros izveidotas 51 amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā uzturēšanai un nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanai, kā arī izmaiņu veikšanai VID IS skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanai, analīzei un informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju.

Nr.p.k. Pasākums 2020. gads 2021. gads 2022. gads un turpmāk ik gadu Piezīmes
1 Aprīkojuma iegāde un uzturēšana 36 797 9 397 9 397 ‒ 44 pistoļu iegāde, vienas pistoles iegādes cena 625 EUR.

‒ Munīcijas iegādei 5925 EUR gadā

‒ Lukturos izmantojamo bateriju iegādei 528 EUR gadā.

‒ Pārbaužu instrumentu nomaināmo detaļu iegādei 598 EUR gadā.

‒ Elektrošoka kartridžu iegādei 1 250 EUR gadā.

‒ 4 blīvuma mērītāju uzturēšanai 996 EUR 2020.gadā un 1096 EUR turpmākajos gados.

2 12 trafarētu mikoautobusu un 1 vieglās automašīnas, kura paredzēta darba suņu pārvadāšanai, noma, uzturēšana un 12 mikroautobusu aprīkošana ar MOTIS sistēmu 216 824 149 448 149 448 ‒ Viena mēneša nomas izmaksas vienam mikroautobusam ir plānota 787 EUR un viena mēneša nomas izmaksas vienai vieglajai automašīnai - 500 EUR.

‒ 1 transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumi vienam mēnesim 170 EUR.

‒ 12 operatīvo transportlīdzekļu (mikroautobusu) aprīkošana (t.sk. ar MOTIS sistēmu) 66 529 EUR 2020.gadā

‒ Datu pārraides izmaksas 1 mikroautobusam gadā 300 EUR

‒ Apmācības kurss MOTIS sistēmas lietošanai 847 EUR 2020.gadā

3 51 amatpersonu formas tērpu iegāde un nomaiņa 95 004 102 000 102 000 Pilna formas tērpa komplekta izmaksas 1 amata vietai ir 3639 EUR. Ņemot vērā to, ka 2019. gadā nav iespējams nodrošināt pilnu formas tērpa komplektu, 2020.gadā papildus nepieciešami 1863 EUR, lai nodrošinātu pilnu formas tērpu pilnu komplektu, kā arī taktisko zābaku un kurpju iegādei. Turpmāk ik gadu formas tērpu uzturēšanas izdevumi 1 amata vietai ir aptuveni 2 000 EUR.
4 Šautuves telpu noma, instruktora pakalpojumi un šaušanas mērķi 1 860 1 860 1 860 Vienā gadā plānotas 12 šaušanas nodarbības 44 amatpersonām.

Vienas nodarbības izmaksas ir 155 EUR (šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita), t.sk.:

- šautuves telpu noma un instruktora pakalpojumi - 136,13 EUR

- šaušanas mērķi - 18,15 EUR

- vienā šaušanas nodarbības izmaksas nav atkarīgas no apmeklētāju skaita.

Nepieciešamais finansējums 2020, 2021., 2022. gadā un turpmāk ik gadu:

155 EUR x 12 nodarbības = 1860 EUR

5 50 darbinieka mācību nodrošināšana 15 426 15 426 15 426 50 darbinieka mācību nodrošināšana aptuveni 308,52 euro, t.sk šādiem mācību pasākumiem:

1) Mācības viltojumu atpazīšana - nauda, vērtspapīri, obligācijas utt.;
2) Viltotas naudas aprite Latvijā un ārvalstīs;
3) Personu un transportlīdzekļu identifikācijas dokumentu autentiskuma pārbaudes apmācības;
4) Rīcība konfliktsituācijās un ārkārtas situācijas;
5) Dienesta šaujamieroča pielietošanas tiesiskie aspekti;
6) Vispārējā un speciālā taktiskā pašaizsardzība (ieskaitot šaušanu);
7) Izmeklēšanas darbības - kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un metodes.

6 Izveidoto 51 amata vietu uzturēšanas izdevumi 37 246 37 246 37 246 ‒ Kancelejas preču iegādei 3 EUR gadā vienai amata vietai.

‒ Programmatūras (MS Office un MS Core Cal) licenču nomai 9133 EUR gadā.

‒ Datotehnikas un biroja tehnikas uzturēšanai 4 200 EUR gadā.

‒ Attālinātas piekļuves nodrošināšanai VID IS 1 452 EUR gadā.

‒ Mobilo sakaru izdevumiem 2 112 EUR gadā.

‒ Telpu uzturēšanas izdevumiem 20 196 EUR gadā.

7 1 darba suņa uzturēšanas nodrošinājums (barība, inventārs, veterinārie izdevumi, apdrošināšana) 1 520 1 520 1 520 Vidējās darba suņa uzturēšanas izmaksas mēnesī 126,67 EUR
8 Muitas IS pielāgošana, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu, t.sk. datu nodošanu uz OLAF AFIS CIS datu bāzi 0 574 690 40 229 Lai stiprinātu Eiropas Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1672) noteikto prasību ievērošanu ir nepieciešams veikt izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās: Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) un sasaiste ar OLAF informācijas sistēmu (prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 583 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 291 500 euro; Datu noliktavas sistēmā (DNS) (SND datu saņemšana un attēlošana DNS, prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde 250 cilvēkdienas x 505.78 euro c/d cena (ar PVN)) 126 445 euro; Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 100 cilvēkdienas x 417.45 euro c/d cena (ar PVN)) 41 745 euro; Funkcionalitātes izstrāde elektroniskai SND iesniegšanai (Prasību specificēšana un projektēšana/izstrāde, 230 cilvēkdienas x 500 euro c/d cena (ar PVN)) 115 000 euro, kopā 574 690 euro. Pēc izmaiņu veikšanas, minēto sistēmu uzturēšanai katru gadu papildus ir nepieciešams finansējums 40 229 EUR apmērā.
Kopā 404 677 891 587 357 126  
4.1. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls.
1 Risinājuma izstrāde 0 173 006 0  
2 Uzturēšanas izmaksas gadā 0 0 12 110 7% gadā no risinājuma izstrādes izmaksām.
Kopā 0 173 006 12 110  
10.11. Realizējot NVO uzraudzību, izvērtēt to iespējamās saistības ar TF riskiem.
1 NVO terorisma finansēšanas risku uzraudzība moduļa izstrāde 26 738 62 388 6 239 2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām.
2 EDS risinājums, lai NVO iesniegtu izvērstu UGP 8 757 20 433 2 044 2020. gadā un 2021. gadā minētās izmaksas ietver risinājuma analīzi, izstrādi, testēšanu un ieviešanu produkcijā. 2022. gadā un turpmāk ik gadu nepieciešams finansējums uzturēšanas izdevumiem 7% apmērā no kopējām izmaksām.
Kopā 35 495 82 821 8 283  
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.
1 Operatīvās darbības un kriminālizlūkošanas materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana 0 414 687 408 887 Informācija satur valsts noslēpumu
Kopā 0 414 687 408 887  
3.1. Nodrošināt ar riskiem pamatotu uzraudzības procesu.
Nr.p.k. Pasākums 2020. gads 2021. gads 2022. gads un turpmāk ik gadu Piezīmes
1 Specializētā programmatūra 105 989 20 698 20 698 Plānoti izdevumi "IBM i2 Analyst" uzturēšanas izmaksām gadā 1200 EUR; NILL risku vadības risinājuma pilnveidošana un uzturēšana 2020. gadā 40 128 EUR, turpmāk ik gadu 4 928 EUR; VID uzturētās politiski nozīmīgu personu datubāzes risinājuma uzturēšanas izmaksas gadā 9 308 EUR, ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana VID informācijas sistēmās 2020. gadā 55 353 EUR, turpmāk ik gadu 5 262 EUR.
2 Komandējumi un dienesta braucieni 5 425 5 425 5 425 Seši komandējumi gadā, vidējās izmaksas ir 904 EUR.
3 Mācības 4 124 4 124 4 124 Mācību izmaksas (25 darbinieki * 150 EUR vienam dalībniekam = 3750 EUR) un CAMS sertifikāta ikgadējā maksa (2 darbinieki * 187 EUR = 374 EUR)
Kopā 115 538 30 247 30 247  
VID nepieciešamais papildu finansējums kopā 555 710 1 592 348 816 653  

14. tabula

Finanšu ministrijai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

4.14. Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.
Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā
PAVISAM:   27 000 27 000 27 000 27 000
Preces un pakalpojumi Eksperta uzturēšanās izdevumi Latvijā ir 27 000 euro gadā (30 000 USD), kas ir līdzmaksājuma daļa atbilstoši līguma nosacījumiem starp ASV Finanšu ministriju un Finanšu ministriju, Finanšu izlūkošanas dienestu. 27 000 27 000 27 000 27 000

Valsts kancelejai nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika"

15. tabula

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu
  PAVISAM:   29 040 0 0 0
1.9. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju.
EKK 2000 Preces un pakalpojumi Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdē (prot. Nr. 5 37. §) nolemto (TA-141-IP) 29 040 0 0 0

Prokuratūrai
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana"

16. tabula

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM   23 492 166 577 112 761 112 761 Papildu amata vietas: 2020. gada 2 amata vietas (5 mēneši) un no 2021. gada 4 amata vietas.

Stiprināt prokuratūras kapacitāti apstrādāt un izmeklēt ievērojami pieaugošo informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, kā arī nodrošināt sistemātisku finanšu izmeklēšanu veikšanu

EKK 1000 Atlīdzība Skat.16.1.1 un 16.1.2. tabulu 23 492 112 761 112 761 112 761
EKK 2000 Preces un pakalpojumi Skat. 16.2. tabulu   37 881    
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana Skat. 16.2. tabulu   15 935    
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu iestāžu darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt, izmeklēt un iztiesāt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2 (3) Piešķirts finansējums jaunu amata vietu izveidei prokuratūrā.

tajā skaitā:
EKK 1000 Atlīdzība   23 492 112 761 112 761 112 761  
EKK 1110 Mēnešalga   15 145 72 696 72 696 72 696  
EKK 1140 Piemaksas un prēmijas   3 030 14 540 14 540 14 540  
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   4 560 21 891 21 891 21 891  
EKK 1220 Darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi   757 3 634 3 634 3 634  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     37 881      
EKK 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000     37 881      
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana     15 935      
EKK 5100 Nemateriālie ieguldījumi     720      
EKK 5200 Pamatlīdzekļi     15 215      

16.1.1. tabula

Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2020. gada 5 mēnešos

Amats Mēnešalga Amata vietu skaits Mēnešalgas fonds 5 mēnešos Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.2. p.) Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.4. p.) Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.5.1. p.) Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 5 mēnešos VSAOI 24,09% Papildu nepieciešamais finansējums 2020. gada 5 mēnešos
(atalgojums un VSAOI)

Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:12

1 647 1 8 235 824 824 412 10 294 2 480 12 774
Darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:11

1 382 1 6 910 691 691 346 8 638 2 081 10 718
KOPĀ   2 15 145 1 515 1 515 757 18 931 4 560 23 492

16.1.2. tabula

Atlīdzībai papildu nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021., 2022. gadā un turpmāk

Amats Mēnešalga Amata vietu skaits Mēnešalgas fonds 12 mēnešos Piemaksas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.2. p.) Prēmijas un naudas balvas 10% (atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 52.1.4. p.) Sociālās garantijas 5% (atbilstoši MK instrukcijas Nr.1 9 52.1.5.1. p.) Atalgojums un sociālās garantijas - KOPĀ 12 mēnešos VSAOI 24,09% Papildu nepieciešamais finansējums 2021. gadā un turpmāk
(atalgojums un VSAOI)

Vadītājs-vecākais darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods: (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:12

1 647 2 39 528 3 953 3 953 1 976 49 410 11 903 61 313
Darījumu operāciju analītiķis

Profesiju klasifikatora kods (23.05.2017. MK not. Nr. 264):2120 01

Amatu saime (30.11.2010 MK not. Nr. 1075): 12.1

Mēnešalgu grupa:11

1 382 2 33 168 3 317 3 317 1 658 41 460 9 988 51 440
KOPĀ   4 72 996 7 270 7 270 3 634 90 870 21 891 112 761

16.2. tabula

Darba vietu aprīkošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins 2021. gadam

Nr. p. k. Vispārējā informācija Skaits
1 Darbinieki - analītiķi 4
2 Darba kabineti 4
  Telpu kopējā platība m2 70
     
Nr. p.k. Iegādes pozīcija Cena ar PVN 21% EKK Skaits Summa ar PVN 21%
1 Rakstāmgalds ar dokumentu skapi rakstāmgaldam 265,03 2000 4 1 060,12
2 Atvilktņu bloks 125,60 2000 4 502,40
3 Apģērbu skapis 180,52 2000 4 722,08
4 Dokumentu skapis 168,85 2000 4 675,40
5 Kancelejas skapis 200,15 2000 4 800,60
6 Žalūzijas 407,36 2000 4 1 629,44
7 Datorkrēsls 485,94 2000 4 1 943,76
8 Apmeklētāju krēsls 60,26 2000 12 723,12
9 Apmeklētāju galds 140,17 2000 4 560,68
10 Metāla skapis 600,00 5000 4 2 400,00
11 Dokumentu smalcinātājs P6 klase Shredder Rexel Mercury RDSM750 Jam Free Micro Cut 0,8x11 P6 1 512,50 5000 4 6 050,00
12 Multifunkcionālā iekārta 40 lpp min, color (kopētājs, skeneris, printeris) 6 764,52 5000 1 6 764,52
13 Telefona aparāts Unify IP darbiniekam 315,83 2000 4 1 263,32
14 IP telefonijas Unify licence 180,00 5000 4 720,00
15 Telpu kosmētiskais remonts un pielāgošana 70 kv.m 400,00 2000 70 28 000,00
    KOPĀ:     53 815,44
    t.sk. EKK 2000   37 880,92
      EKK 5000   15 934,52

17. tabula

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
nepieciešamo izdevumu aprēķins budžeta programma 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs"

EKK Apraksts Aprēķins 2020. gadā 2021. gadā 2022. gadā turpmāk katru gadu Pamatojums
  PAVISAM:     365 100 706 102 601 253  
EKK 1000 Atlīdzība     235 836 591 867 591 867  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     35 714 37 585 9 386  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana     93 550 76 650 0  
7.2. Nosakot NILL apkarošanu kā prioritāti, stiprināt izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras rīcībā esošo darba resursu kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt potenciāli pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā.

7.2. (6) Piešķirts finansējums papildu amata vietu izveidei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

    7.2. (6) KOPĀ: 0       Papildu 19 amata vietu izveide.

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par A.K.Kariņa vadītā MK iecerēto darbību īstenošanas 180.uzdevuma 2. pasākums paredz stiprināt KNAB kapacitāti gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā un palielināt KNAB finansējumu un štata vietu skaitu par 23%. Savukārt Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā1 uzsvērts, ka MoneyVal un FATF ekspertu ieskatā Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Papildu 19 amata vietu izveides mērķis ir KNAB izmeklēšanas, operatīvo un analītisko spēju stiprināšana, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus (tajā skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās) un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kurai raksturīgas sarežģītas un grūti izsekojamas finanšu plūsmas (shēmas), kas bieži saistītas ar kukuļu slēpšanu, izmantojot ārzonas un čaulas kompānijas.

Katru gadu pieaug KNAB uzsākto kriminālprocesu skaits (19 - 2016. gadā, 30 - 2017.gadā, 38 - 2018. gadā, 47 - 2019. gadā), kā arī saņemtās informācijas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem apjoms. Tāpat, salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gadā izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par 30,8 %, uzsākto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 24,5 %, bet pabeigto resorisko pārbaužu skaits pieaudzis par 26 %. Vienlaikus 2019. gadā nodrošināta 70 ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu izpilde, kas ir par 30 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt pēdējos gados strauji pieaudzis no Finanšu izlūkošanas dienesta saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kurās iesaistītas valsts amatpersonas, skaits (0 - 2017. gadā, 4 - 2018. gadā, 45 - 2019. gadā)2, un to izskatīšanai un padziļinātai analīzei, lai konstatētu iespējamu noziedzīgu nodarījumu, nepieciešams kvalificēts personāls.

Kaut arī esošo cilvēkresursu ietvaros KNAB ir ieviesta paralēlās finanšu izmeklēšanas sistēma, kuras mērķis ir identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tomēr šobrīd paralēlo finanšu izmeklēšanu galvenokārt veic paši izmeklētāji, kas var kavēt predikatīva noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu. Lai varētu vispusīgi un kvalitatīvi veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu katrā KNAB izmeklētajā krimināllietā, nepieciešami tādi speciālisti kā finanšu analītiķi, kuri veicinātu efektīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu ekonomikas un finanšu jomā.

Mūsdienās noziedzīgu nodarījumu pierādījumi tiek slēpti, izmantojot dažādus informāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā blokķēdes tehnoloģiju, tamdēļ būtiska ir pierādījumu nostiprināšana kriminālprocesā un pierādījumu savlaicīga izgūšana no decentralizētām, izkliedētām datu/informācijas bāzēm, mākoņpakalpojumu infrastruktūrām un datu nesējiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešams piesaistīt informāciju tehnoloģiju (forensic - angļu val.) speciālistus.

Piešķirtā papildu finansējuma ietvaros plānots pieņemt darbā izmeklētājus, operatīvos darbiniekus, operatīvo darbību tehniskā atbalsta speciālistus, analītiķus, tajā skaitā finanšu analītiķus, informāciju tehnoloģiju speciālistus, administratīvi procesuālo darbību ekspertus. Amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, proti, sākot ar 2021. gada 1. martu un līdz 31. decembrim - 9 amata vietas; savukārt 2022. gadā - 10 amata vietas.

Stiprinot KNAB kapacitāti, sagaidāms, ka pieaugs kriminālvajāšanai nodoto korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu skaits, īpaši Latvijas riska profilam atbilstošās lietās.

EKK 1000 Atlīdzība Galvenais inspektors - 18 amati (19.5 IVA saime; 26.1 V saime, 28.1. III saime, 28.2. IV saime, 36 III saime;12.mēnešalgu grupa) - 1647 EUR

Nodaļas vadītājs - 1 amats (19.3. IIIA saime; 13.mēnešalgu grupa) - 1917 EUR

ņemot vērā, ka amata vietas tiks aizpildītas pakāpeniski, t.i., sākot ar 2021. gada 1.martu - 9 amata vietas, savukārt 2022. gadā - 10 amata vietas, tad 2021. gadā atlīdzībai papildu nepieciešami 235 836 EUR, 2022. gadā - 591 867 EUR

  235 836 591 867 591 867
EKK 1100 Atalgojums     188 662 473 445 473 445
EKK 1110 Mēnešalga     150 930 378 756 378 756
    2021.gadā (mēnešalga):

Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 10 (mēneši) = 19 170 EUR

Galvenais inspektors: 8 x 1 647 EUR x 10 (mēneši) = 131 760 EUR

2021.gadā mēnešalgai papildu ir nepieciešami 150 930 EUR.

2022.gadā (mēnešalga):

Nodaļas vadītājs: 1 x 1 917 EUR x 12 (mēneši) = 23 004 EUR

Galvenais inspektors: 18 x 1 647 x 12 (mēneši) = 355 752 EUR

2022.gadā un turpmāk mēnešalgai papildu ir nepieciešami 378 756 EUR

 

150 930

378 756

378 756

EKK 1140 (Vispārējās) piemaksas, prēmijas un naudas balvas     37 732 94 689 94 689  
    25% no plānoto amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendārajā gadā   37 732 94 689 94 689  
EKK 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas     47 174 118 422 118 422  
EKK 1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     45 449 114 052 114 052  
    24,09% no EKK 1110 un EKK 1140 summas          
EKK 1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai            
    2021 .gadā:

9 amata vietas x 230 EUR

2022. gadā:

19 amata vietas x 230 EUR

  1 725 4 370 4 370  
EKK 2000 Preces un pakalpojumi     35 714 37 585 9 386  
EKK 2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru     18 477 19 699 0  
    2021. gadā:

Darba krēsls: 9 gab. x 250 EUR = 2 250,00 EUR

Darba galds: 9 gab. x 280 EUR = 2 520,00

Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR

Dokumentu plaukts: 9 gab. x 150 EUR = 1 350 EUR

Galda tālruņi: 9 gab. x 68 EUR = 612 EUR

Datoru skaļruņi: 9 gab. x 31 EUR = 279 EUR

Austiņas: 9 gab. x 18,40 EUR = 165 EUR

Tempest austiņas: 9 gab. x 430 EUR = 3 870 EUR

Mobilais tālrunis: 9 gab. x 250 EUR = 2 250 EUR

Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR

Pārnēsājamais printeris: 5 gab. x 130 EUR = 650 EUR

SFP+ module 10G: 9 gab. x 55 EUR = 495 EUR

SFP module 1.25G: 9 gab. x 20 EUR = 180 EUR

Metāla skapis: 9 gab. x 320 EUR = 2 880 EUR

2022. gadā:

Darba krēsls: 10 gab. x 250 EUR = 2 500,00 EUR

Darba galds: 10 gab. x 280 EUR = 2 800,00

Skapis: 4 gab. x 150 EUR = 600 EUR

Dokumentu plaukts: 10 gab. x 150 EUR = 1 500 EUR

Galda tālruņi: 10 gab. x 68 EUR = 680 EUR

Datoru skaļruņi: 10 gab. x 31 EUR = 310 EUR

Austiņas: 10 gab. x 18,40 EUR = 184 EUR

Tempest austiņas: 10 gab. x 430 EUR = 4 300 EUR

Mobilais tālrunis: 10 gab. x 250 EUR = 2 500 EUR

Diktofons: 5 gab. x 75 EUR = 375 EUR

SFP+ module 10G: 10 gab. x 55 EUR = 550 EUR

SFP module 1.25G: 10 gab. x 20 EUR = 200 EUR

Metāla skapis: 10 gab. x 320 EUR = 3 200 EUR

 

18 477

19 699 0  
EKK 2230 Dažādi pakalpojumi     7 650 8 500 0  
    Pieslēguma vietas izveidošana:

2021. gadā: 9 gab. x 850 EUR = 7 650 EUR

2022. gadā: 10 gab. x 850 EUR = 8 500 EUR

  7 650 8 500 0  
EKK 2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     4 446 9 386 9 386  
    2021. gadā:

CoreCAL: 18 gab. x 54 EUR = 972 EUR

OfficeProPlus: 18 gab. x 140 EUR = 2 520 EUR

WinEnt: 18 gab. x 53 EUR = 954 EUR

2022. gadā un turpmāk:

CoreCAL: 38 gab. x 54 EUR = 2 052 EUR

OfficeProPlus: 38 gab. x 140 EUR = 5 320 EUR

WinEnt: 38 gab. x 53 EUR = 2 014 EUR

  4 446 9 386 9 386  
EKK 2380 Specifiskie materiāli un inventārs     5 141 0 0  
    2021. gadā:

Pistole: 5 gab. x 646 EUR = 3 230 EUR

Ādas paduses maks: 5 gab. x 45 EUR - 225 EUR

Ārējās jostas ādas maksts: 5 gab. x 26 EUR = 130 EUR

Roku dzelži: 18 gab. x 17 EUR = 306 EUR

Ieroču skapis: 10 gab. x 125 EUR = 1 250 EUR

  5 141 0 0  
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana     93 550 76 650 0  
EKK 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika     87 500 69 500 0  
2021. gadā:

Darba stacijas komplekts: 9 gab. x 950 EUR = 8 550 EUR

Tempest darbstacijas A klase: 9 gab. x 6 000 EUR = 54 000 EUR

Dokumentu smalcinātājs: 3 gab. x 850 EUR = 2 550 EUR

Switch 48-ports: 3 gab. x 3 400 EUR = 10 200 EUR

Switch 12-ports: 3 gab. x 700 EUR = 2 100 EUR

Switch 8-ports: 1 gab. x 2 900 EUR = 2 900 EUR

Portatīvie datori: 9 gab. x 800 EUR = 7 200 EUR

2022. gadā:

Darba stacijas komplekts: 10 gab. x 950 EUR = 9 500 EUR

Tempest darbstacijas A klase: 10 gab. x 6 000 EUR = 60 000 EUR

87 500 69 500 0
EKK 5239  Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi     6 050 7 150 0  
    2021. gadā:

Seifs (lielais): 2 gab. x 1 100 EUR = 2 200 EUR

Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR

2022. gadā:

Seifs (lielais): 3 gab. x 1 100 EUR = 3 300 EUR

Seifs (mazais): 7 gab. x 550 EUR = 3 850 EUR

  6 050 7 150 0  

Papildu pamatojums:

Papildu amata vietu piešķiršana KNAB ne vien stiprinās iestādes kapacitāti un spēju pilnvērtīgi apstrādāt un izmeklēt pieaugušo pārbaudāmās informācijas apjomu un kriminālprocesu skaitu NILL jomā (MoneyVal 7.1. un 7.2. rekomendācija), bet arī veicinās īpaši sarežģītu, smagu un sevišķi smagu starpreģionāla un starptautiska rakstura noziegumu - ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu, kas ir KNAB ekskluzīvajā kompetencē - izmeklēšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3.fāzes ziņojumā3, kas publicēts 2019. gada 10. oktobrī, secināts ka Latvijā tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši tām, kuru funkcijās ietilpst cīņa ar korupciju, budžetā izteikti pietrūkst valsts finansējuma gan personāla atbilstošam atalgojumam, gan tehniskajam nodrošinājumam. Tāpēc OECD eksperti savā vērtējumā Latvijai rekomendē veikt noteiktus pasākumus, lai sasniegtu labākus rezultātus cīņā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un ar to saistīto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, t.sk. nodrošinot pietiekošus resursus un ekspertīzi atbildīgajām iestādēm. OECD darba grupas 4 (a) rekomendācijā paredzēts, ka Latvijai jānodrošina KNAB atbilstoši piešķirti resursi kukuļošanas apkarošanai, un ka KNAB ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanai piešķir prioritāru raksturu. Tādējādi papildu amatu vietu izveide veicinās vairāku starptautisko organizāciju, kurām Latvija ir pievienojusies, rekomendāciju ieviešanu.

Piezīme: visām iestādēm aprēķinos norādītas indikatīvās izmaksas. Izdevumi pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un apakšpasākumiem var tikt precizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un iepirkumam, kā arī atbilstoši izmaiņām pasākumu ieviešanas procesos.

KOPSAVILKUMS 2020. gadam

Institūcija 2020. gadā
Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77.paragr., 5. punkts) Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr. 133* Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)
Precizētais plāns
Pavisam:
tajā skaitā
3 589 896 -14 099 -383 080 3 192 717
Iekšlietu ministrija, tajā skaitā 2 491 428 -11 400 -117 337 2 362 691
Finanšu izlūkošanas dienests 2 491 428 -11 400 -117 337 2 362 691
Valsts policija       0
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs       0
Valsts drošības dienests       0
Ārlietu ministrija 26 986 -2 699 0 24 287
Kultūras ministrija 73 807   0 73 807
Tieslietu ministrija
(ar korekciju 2020 gadā:
1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 )
96 690   0 96 690
Finanšu ministrija, tajā skaitā 900 985 0 -318 275 582 710
Valsts ieņēmumu dienests 900 985   -345 275 555 710
Finanšu ministrija (CA) 0   27 000 27 000
Valsts kanceleja 0   29 040 29 040
Prokuratūra 0   23 492 23 492
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 0     0

*Saskaņā ar MK 27.03.2020. rīkojumu Nr. 133 "Par apropriācijas pārdali" saistībā ar plānu

Finanšu izlūkošanas dienestam samazinājums 11 400 euro un Ārlietu ministrijai samazinājums 2 699 euro.

KOPSAVILKUMS 2021. gadam un turpmākajiem gadiem

Institūcija 2021. gadā 2022.gadā 2023.gadā turpmāk katru gadu
Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77.paragr., 7. punkts) Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)
Precizētais plāns Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77. paragr., 7. punkts) Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)
Precizētais plāns Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77. paragr., 7. punkts) Izmaiņas:
papildus (+), samazi-nājums (-)
Precizētais plāns Saskaņā ar MK 17.12.2019. sēdē nolemto (prot. Nr. 59, 77. paragr., 7. punkts) Izmaiņas:
papildus (+), samazinājums (-)
Preci-zētais plāns
Pavisam:
tajā skaitā
4 950 772 2 906 420 7 857 192 4 871 450 3 356 503 8 227 953 3 950 556 2 157 395 6 107 951 3 950 556 2 130 395 6 080 951
Iekšlietu ministrija, tajā skaitā 1 926 421 1 343 346 3 269 767 1 981 885 2 276 593 4 258 478 1 601 330 1 182 334 2 783 664 1 601 330 1 182 334 2 783 664
Finanšu izlūkošanas dienests 1 926 421 242 798 2 169 219 1 981 885 1 184 216 3 166 101 1 601 330 89 957 1 691 287 1 601 330 89 957 1 691 287
Valsts policija   961 192 961 192 0 934 696 934 696 0 934 696 934 696 0 934 696 934 696
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs   28 520 28 520     0     0     0
Valsts drošības dienests   110 836 110 836   157 681 157 681   157 681 157 681   157 681 157 681
Ārlietu ministrija 26 986 111 950 138 936 26 986 0 26 986 26 986 0 26 986 26 986 0 26 986
Kultūras ministrija 171 607 0 171 607 62 407 0 62 407 62 407 0 62 407 62 407 0 62 407
Tieslietu ministrija
(ar korekciju 2020 gadā:
1 296 692 mīnuss 1 200 002 = 96 690 )
1 973 279 152 578 2 125 857 2 028 031 189 535 2 217 566 1 487 692 189 535 1 677 227 1 487 692 189 535 1 677 227
Finanšu ministrija, tajā skaitā 852 479 766 869 1 619 348 772 141 71 512 843 653 772 141 71 512 843 653 772 141 44 512 816 653
Valsts ieņēmumu dienests 852 479 739 869 1 592 348 772 141 44 512 816 653 772 141 44 512 816 653 772 141 44 512 816 653
Finanšu ministrija (CA)   27 000 27 000   27 000 27 000   27 000 27 000     0
Valsts kanceleja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokuratūra   166 577 166 577   112 761 112 761   112 761 112 761   112 761 112 761
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs   365 100 365 100   706 102 706 102   601 253 601 253   601 253 601 253

1 "Par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā" (14.04.2020. MK prot.Nr. 24 para.50 (sk. 9. lpp.)).

2 Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaita statistikā ietilpst gan ziņojumi, kas nosūtīti rīcībai, gan informācija zināšanai

3 OECD Pretkukuļošanas konvencijas 3.fāzes ziņojums par Latviju. Pieejams: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Latvia-Phase-3-Report-ENG.pdf; Sk. arī Informatīvo ziņojumu "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu", kas pieņemts zināšanai Ministru kabinetā 2020. gada 28. aprīlī.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 576Pieņemts: 29.09.2020.Stājas spēkā: 29.09.2020.Zaudē spēku: 22.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 05.10.2020. OP numurs: 2020/192.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
317729
29.09.2020
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"